of 16 /16
Name of Learner: ___________________________ Grade & Section: ___________________________ Name of School: ___________________________ Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan-Modyul 4, Week 6 Mga Ideolohiyang Politikal at Ekonomiko sa Hamon ng Estabilisadong Institusyon sa Lipunan. Republic of the Philippines Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula 8

Araling Panlipunan - ZNNHS

  • Upload
    others

  • View
    337

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Araling Panlipunan - ZNNHS

Page 1: Araling Panlipunan - ZNNHS

Name of Learner: ___________________________

Grade & Section: ___________________________

Name of School: ___________________________

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan-Modyul 4, Week 6

Mga Ideolohiyang Politikal at Ekonomiko sa Hamon ng Estabilisadong Institusyon sa Lipunan.

Republic of the Philippines

Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

8

Page 2: Araling Panlipunan - ZNNHS

Araling Panlipunan – Grade 8 Support Material for Independent Learning Engagement(SMILE) Ikaapat na Markahan – Modyul 4: Mga Ideolohiyang Politikal at Ekonomiko

sa Hamon ng Estabilisadong Institusyon sa Lipunan Unang Edisyon, 2021

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio

Printed in the Philippines by

Department of Education – Region IX – Dipolog City Schools Division

Office Address: Purok Farmers, Olingan, Dipolog City

Zamboanga del Norte, 7100

Telefax: (065) 212-6986 and (065) 212-5818

E-mail Address: [email protected]

Gumawa at Sumulat ng Modyul

Manunulat: Richel B. Kagatan, Rona S. Bicoy and Arnold N. Arnesto

Editor: Juhaira I. Hussien

Tagasuri: Monina R. Antiquina, ED.M.

Tagaguhit: Chris Raymund M. Bermudo

Tagalapat:

Tagapamahala:

Virgilio P. Batan, Jr. – Schools Division Superintendent

Lourma I. Poculan – Asst. Schools Division Superintendent Amelinda D. Montero- Chief, CID

Nur N. Hussien, DM – Chief, SGOD Monina R. Antiquina,EMD – Education Program Supervisor AP

Ronillo S. Yarag, EdD – EPS – LRMDS Leo Martinno O. Alejo – PDO II – LRMDS

Page 3: Araling Panlipunan - ZNNHS

1

Alamin

Mga Pamantayan sa Pagkatuto: Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, ang

mag-aaral ay inaasahang;

MELC: Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng establisadong institusyon ng lipunan. ( AP8AKD-IVi-9)

Inaasahan din na ikaw ay:

● Natutukoy ang konsepto ng ideolohiya at ang iba’t ibang kategorya nito;

● Nakapagbibigay ng mga uri ng ideolohiyang politikal at

ekonomiko; at

● Nakikibahagi sa pagbibigay ng sariling opinyon sa pinaniniwalaang

ideolohiya sa hamon ng establisadong institusyon ng lipunan.

Balikan

Gawain 1: Simbolo, Suriin Mo!

Panuto: Suriin ang larawan sa ibaba, sagutin ang mga pamprosesong tanong at isulat

ang inyong sagot sa sagutang papel.

Pamprosesong Tanong:

1. Ano ang sinisimbolo ng larawan?

2. Ano ang pangunahing layunin ng pandaigdigang samahang ito?

3. Paano napanatili ng United Nations ang pagsusulong ng kapayapaan at

pagkakaisa sa daigdig?

1000logos.net

Page 4: Araling Panlipunan - ZNNHS

2

Tuklasin

Gawain 2: Shout Out Mo!

Panuto: Isulat sa loob ng graphic organizer ang mga salitang mabubuo galing sa salitang ideolohiya. At sagutin ang mga pamprosesong tanong.

Pamprosesong Tanong:

1. Anu-anong konsepto ang nabuo galing sa salitang ideolohiya?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________.

2. Ano ang iyong mahihinuha sa pagbuo ng konsep na ito galling sa

salitang ideolohiya? _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ideolohiya

Page 5: Araling Panlipunan - ZNNHS

3

Suriin Basahin, suriin, at unawain mo ang nilalaman ng teksto tungkol sa mga

ideolohiyang lumaganap sa daigdig pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Pagkatapos mong basahin ay sagutin ang mga pamprosesong tanong at ang susunod

na gawain na may kinalaman sa mga ideolohiya.

Ideolohiya ay isang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na

naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito. Galing ito

sa salitang ideya o kaisipan na tuwirang sinusunod ng mga tao. Ito ang nagsisilbing

kaisipan, panuntunan, o pundasyon ng sistemang pang-ekonomiya at pampolitika

ng isang bansa, pamahalaan o kilusan. Ito rin ang nagbibigkis sa mga mamamayan

upang maging isang nagkakaisang lakas. Ideolohiya rin ang nagsisilbing gabay ng

bawat pamahalaan sa pamamalakad ng nasasakupan nito.

Aralin 6

Mga Ideolohiyang Laganap sa Daigdig

Iba’t Ibang Kategorya ng Ideolohiya:

1. Ideolohiyang Pangkabuhayan – nakasentro ito sa mga patakarang pang-

ekonomiya ng bansa at paraan ng paghahati ng mga kayamanan para

sa mga mamamayan. Nakapaloob dito ang mga karapatang maka-

pagnesgosyo, mamasukan, makapagtayo ng unyo, at magwelga kung

hindi magkasundo ang kapitalista at mga manggagawa.

2. Ideolohiyang Pampolitika – nakasentro naman ito sa paraan ng pamu-

muno at sa paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pama-

mahala. Ito ay mga pangunahing prinsipyong politikal at batayan ng

kapangyarihang politikal. Karapatan ng bawat mamamayan na

bumuo at magpahayag ng opinion at saloobin

3. Ideolohiyang Panlipunan – tumutukoy ito sa pagkakapantay-pantay ng

mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing

aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan.

Si Desttutt de Tracy ang nagpakilala ng salitang ideolohiya bilang pinaikling pangalan ng agham ng

mga kaisipan o ideya.

alchetron.com

Page 6: Araling Panlipunan - ZNNHS

4

Uri ng Ideolohiyang na Lumaganap sa Daigdig:

1. Kapitalismo – tumutukoy ito sa isang sistemang pangkabuhayan kung

saan ang produksiyon, distribusyon at kalakalan ay kontrolado ng

mga pribadong mangangalakal hanggang sa maging maliit na lamang

ang papel ng pamahalaan sa mga patakarang pangkabuhayan.

Mga katangian:

a. binigyang-diin nito ang pag-iipon ng kapital upang higit na

mapalago ang negosyo at mapalaki ang tubo ng mga namumuhunan

b. pinahintulutan ditto ang kompetisyon ng mga negosyante para higit

na mapahusay ang kalidad ng bawat produkto at serbisyo sa

pamilihan

c. naniniwala rin ito sa konsepto ng pribadong pagmamay-ari bilang

karapatan ng mamamayan

Ayon sa kapitalismo, bunga nga kagustuhan ng mga kapitalista na

magkamal na malaking kita para sa sarili nitong kapakanan kaya higit

nitong paghuhusayin ang sistema ng paggawa upang mapataas ang

kabuuang kalidad ng mga produkto at serbisyo. Dahil dito, mas mara-

ming maaaring pagpipiliang produkto at serbisyo ang mga mamimili.

Ang ganitong uri ng ideolohiya ay magkaugnay sa ideolohiyang pampolitikal na Liberalismo. Ang mga bansang yumayakap nito ay Esta-

dos Unidos, Canada at iba pang bansang may sistemang kapitalismo.

2. Sosyalismo – isang doktrinang nakabatay sa patakarang pang-ekonomiya na kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang pangkat ng tao. Makikita ito ng pantay, sama-sama at maka-taong

pamamalakad. Mga Katangian:

a. ang pangkat ang nagtatakda sa pagmamay-ari at sa

pangangasiwa ng lupa, kapital at mekanismo ng produksiyon.

b. ang mga industriya at lahat ng mga kailangan sa pagpapabuti ng

kalagayan ng mga mamamayan ay nasa kamay rin ng pamahalaan.

c. hangad nito ang pagkakamit ng perpektong lipunan sa pamamagitan

pantay na distribusyon ng produksyon ng bansa

d. binigyang-diin nito ang pagtutulungan habang ang mahahalagang

industriya ay pag-aari ng pamahalaan

Halimbawa ng ganitong ideolohiya ang namayani sa China, Cuba, North Korea at Vietnam. Subalit ang China at Vietnam sa kasalukuyan ay yumakap muli sa prinsipyo ng kapitalismo.

Page 7: Araling Panlipunan - ZNNHS

5

3. Demokrasya – ideolohiya at uri ng pamahalaan na nagpapatupad sa lahat ng pantay na karapatan at kalayaan anuman ang kanilang kinabibilangang lahi,

kasarian o relihiyon.

Mga Katangian:

a. ito ay pinamunuan ng mga kinatawang pinili ng mamamayan sa

pamamagitan ng malaya at matapat na halalan.

b. ang mamamayan ay may karapatan tulad ng bumoto, tumakbo bilang

kandidato at maluklok sa posisyon tuwing halalan

c. may karapatan ang bawat isa na bumuo ng mga samahan, malayang

magpahayag ng saloobin, pagmamay-ari ng mga ari-arian, karapatang

sibil, atbp.

d. ang mga organisasyon ay may mahalagang papel sa pagpapatibay at

pagpapalawig ng demokrasya tulad ng mga samahan ng magsasaka,

manggagawa at katutubo.

Ang bansang may ganitong ideolohiya ay ang Pilipinas.

4. Awtoritaryanismo – isang uri ng pamahalaan na kung saan ang namumuno

ay may lubos na kapangyarihan.

Mga Katangian:

a. may pinakamalawak na kapangyarihan ang pinuno na sinusu nod ng

mga mamamayan tulad ng sa bansang Iran na kung saan ang pinuno

ng pamahalaan ay siya ring pinuno ng relihiyon-Islam.

b. mayroon ding tinatawag na konstitusyonal na awtoritaryanismo kung

saan ang kapangyarihan ng namumuno ay itinakda ng Saligang-Batas

tulad ng pamumuno ni Pang. Ferdinand Marcos sa Pilipinas noong

1972 hanggang sa mapatalsik siya noong Pebrero 1986.

5. Totalitaryanismo – ito ay may ideolohiyang pinaniniwalaan at may parti-

dong pagpapatupad nito.

Mga Katangian:

a. karaniwang pinamumunuan ng isang diktador o grupo ng taong

makapangyarihan

b. limitado ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pagkilos,

pagsasalita, at pagtutol sa pamahalaan

Page 8: Araling Panlipunan - ZNNHS

6

c. ang pagpapahayag ng relihiyon ay hindi lubusang sinasang ayunan

ngunit hindi rin naman tahasang ipinagbabawal

d. lahat ng desisyon tungkol sa pamamahala at kabuhayan ay nasa

kamay din ng isang grupo o ng diktador

e. nasa kamay ng pamahalaan ang pag-aari ng mga lupain, kayamanan

ng bansa at mga industriya

Halimbawa nito ang pamahalaan ni Adolf Hitler sa Germany at ni

Benito Mussolini sa Italy bago at habang nagaganap ang Ikalawang

Digmaang Pandaigdig.

6. Komunismo – ideolohiya na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng mga

mamamayan sa lipunan. Ideyang likha ni Karl Marx.

Mga katangian:

a. sa ilalim nito, ang mga kagamitan sa produksyon ay kolektibong

pagmamay-ari at pinangangasiwaan ng lahat ng mamamayan

b. lahat ay pantay-pantay ang katayuan sa buhay at sama-samang

nakikinabang sa produksyon ng ekonomiya

c. sumasang-ayon ito sa armadong pakikidigma upang lansagin ang

kasalukuyang pamahalaag kontrolado ng naghaharing uri.

d. tinuligsa nito ang maluho, makasarili, at materyosong pamumuhay na

umiiral sa kapitalismo

Pinaiiral ang ideolohiyang ito sa China, Cuba, Vietnam at North

Korea.

7. Konserbatismo -pinahahalagahan ang mga tradisyon ng nakaraan kaysa

makabagong sistema ng inaakala nito na walang malinaw na direksiyon. Ito ay ideyang nagmula kay Edmund Burke, isang Irish na mambabatas, manunulat at

pilosopo. Mga Katangian:

a. pangunahing katangian nito ang layuning mapanatili ang nananaig na

kaayusan (status quo)

b. mahalaga dito ang papel na ginampanan ng moralidad bilang

pamantayan ng pagpapasya, pamamahala at pakikipag-ugnayan

c. higit na kinikilala nito ang mga mas nakatataas at makapangyarihan sa

lipunan ang karapat-dapat na mamuno sa pamahalaan at lipunan sa

pangkalahatan

d. ito ay may prinsipyo ng kaayusan, pagkamakabayan, moralidad at

katapatan

Page 9: Araling Panlipunan - ZNNHS

7

Ang Konserbatismo ay umiiral noong Middle Ages sa Europe. Ito ang pinairal ni Margaret Thatcher, dating punong ministro ng United Kingdom

bilang panuntunan at patakaran dito.

Halimbawa nito ay ang pagpapanatili sa namayaning sa negosyo at ang paghina ng impluwensyaya ng unyon ng manggagawa sa ilalim ng kanyang

panunungkulan. Bukod dito, mariin din ang kanyang pagtutol sa komunismo.

8. Liberalismo - kinikilala ng ideolohiyang ito ang kakayahan ng isang

indibidwal na maka ambag sa lipunan sa iba’t ibang paraan, kapasidad at antas.

Mga Katangian: a. kinikilala nito ang kakayahan ng isang indibidwal na mapaunlad ang

kanyang sarili b. tinitiyak ng pamahalaan na maisasakatuparan ang pag-unlad ng

tao sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang mga natatanging

kakayahan at pagbibigay sa kanya ng iba’t ibang pagkakataon upang

linangin ang

mga ito. c. may dalawang mahalagang konseptong nakapaloob dito:

1. utilitarismo – sumusuporta sa batayang prinsipyo ng

“pinaka mabuti para sa nakararami (the greatest good

for the greatest number) 2. laissez faire economics – na naniniwala na mas

makabubuti

sa pamilihan na maging Malaya ito mula sa anumang anyo ng

kontrol o manipulasyon ng pamahalaan

Pinangunahan ito ng mga bansang United States, Canada, Japan, atbp.

9. Pasismo - nakabatay sa paniniwalang napasailalim ang kapakanan ng mamamayan sa tunguhin at interes ng estado.

Mga Katangian:

a. isinusulong ang pagtatayo ng isang estadong pinamumunuan lamang

ng isang partido (Karismatik o Diktador)

b. tutol ito sa anumang uri ng oposisyon

c. kontrolado ang lahat ng uri ng mass media at gumamit ng propa-

ganda upang isulong ang interes ng partido at namumuno nito

Pinaiiral ng Germany at Italy.

Page 10: Araling Panlipunan - ZNNHS

8

Pagyamanin

Gawain 3: Talahanayan, Punan Mo! Panuto: Ilarawan ang katangian ng iba’t ibang kategorya ng ideolohiya sa

loob ng matrix diagram. Isulat din ang mga uri ng ideolohiya ng nakapaloob sa

bawat kategorya. At sagutin ang pamprosesong tanong sa inyong sagutang papel.

Iba’t Ibang Kategorya ng Ideolohiya

Pangkabuhayan

Pampolitika

Panlipunan

Pamprosesong Tanong:

10. Peminismo – tumutukoy sa ideolohiya na nagsusulong ng kagalingan ng

kababaihan at ang kanilang pagtatamasa ng mga karapatang taglay ng

kalalakihan.

Mga Katangian:

a. itinataguyod nito ang mga karapatang bumoto, kumandidato at mahalal

b. isinulong din ng mga peminista ang kababaihan sa ari-arian (property

rights) at sa karapatang reproduktibo (reproductive rights)

c. pinagtuunan din nila ang proteksiyon ng kababaihan sa lahat ng uri ng

karahasan at diskriminasyon

Itong ideolohiyang ito ay makikita sa mga bansang may kalayaan ang mga mamamayan o demokrasyang uri ng pamamahala.

Page 11: Araling Panlipunan - ZNNHS

9

1. Ano ang tatlong kategorya ng ideolohiya at uri nito? 2. Paano nagkakaiba ang kanilang patakaran at katangian?

3. Paano nakapekto ang idelohiya ng bansa sa pag-unlad ng kabuhayan nito?

Gawain

Gawain 5: Datos…Datos…Datos… Panuto: Punan ang data retrieval chart ng mga kasunod na impormasyon.

Magbigay ng limang (5) uri ng ideolohiya at ang bansang nagtata-

guyod nito.

Mga Ideolohiya

Bansang Nagtaguyod

Kahalagahan ng Ideolohiyang

Ipinatutupad sa Bansa

Isaisip Gawain 6: Ideya Mo; Idugtong Mo!

Panuto: Dugtungan ang pangungusap sa ibaba sa pamamagitan ng

pagbibigay ng iyong sariling konklusyon at pagpapahalaga.

Sa mga ideolohiyang nabasa ko, ang higit kong pinani-niwalaan ay

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Page 12: Araling Panlipunan - ZNNHS

10

Tayahin

1. Anong salita ang tumutukoy sa isang sistema o kalipunan ng mga ideya? A. Armistice C. Ideya

B. Ideolohiya D. Pilosopiya 2. Anong kategorya ng ideolohiya ang nakasentro sa paraan ng pamumuno at

pakikilahok ng mamamayan sa pamamahala?

A. Pangkabuhayan C. Pampolitika B. Panlipunan D. Panrelihiyon

3. Anong ideolohiya at uri ng pamahalaan na nagbibigay ng panya na karapatan at kalayaan anuman ang kanilang kinabibilangang lahi, kasarian o relihiyon?

A. Demokrasya C. Kapitalismo B. Liberalismo D. Sosyalismo

4. Lahat ng pahayag sa ibaba ay mga mahalagang katangian ng isang ideolohiyang demokrasya na nararanasan ng mga mamamayang naninirahan sa US at Pilipinas,

MALIBAN sa?

A. May karapatang makaboto C. May karapatan sa edukasyon B. May kalayaan sa pananampalataya D. Militar ang nangingibabaw sa sibilyan

5. Anong ideolohiya ang nakasentro sa mga patakarang pang-ekonomiya at paraan ng

paghahati ng mga kayamanan para sa mga mamamayan? A. Pangkabuhayan C. Pampolitika

B. Panlipunan D. Panrelihiyon

6. Alin ang tamang pangungusap na tumutukoy sa ideolohiyang panlipunan? A. Hindi pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas.

B. Pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa ilalim ng batas at sa iba pang aspekto ng pamumuhay.

C. Pagkakapantay-pantay sa harap ng angkan o lahi. D. Makikita Ang pangunahing aspeto ng pamumuhay.

7. Anong uri ng ideolohiya na nakabatay sa patakarang pang-ekonomiya na kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang pangkat ng tao?

A. Awtoritaryanismo C. Totalitaryanismo

B. Sosyalismo D. Demokrasya

8. Anong ideolohiya na nakatuon sa pagmamay-ari ng estado sa lahat ng mass media ng bansa?

A. kapitalismo C. sosyalismo B. pasismo D. konserbatismo

9. Sino ang nagpasimula ng ideolohiya bilang isang agham?

A. Karl Marx C. Destutt de Tracy

Page 13: Araling Panlipunan - ZNNHS

11

B. Margaret Thatcher D. Adolf Hitler 10. Anong ideolohiya ang nagbigay-diin na ang pag-iipon ng kapital ay higit na kailangan

upang na mapalago ang negosyo at mapalaki ang tubo ng mga namumuhunan? A. Demokrasya C. Kapitalismo

B. Liberalismo D. Sosyalismo

11. Aling ideolohiya sa ibaba na mas pinahahalagahan ang mga tradisyon ng nakaraan kaysa makabagong sistema ng inaakala nito na walang malinaw na direksyon?

A. Demokrasya C. Kapitalismo

B. Liberalismo D. Sosyalismo

12. Anong uri ng ideolohiya na ang pangkat ang nagtatakda sa pagmamay-ari at sa

pangangasiwa ng lupa, kapital at mekanismo ng produksiyon? A. Sosyalismo C. Demokrasya

B. Kapitalismo D. Liberalismo

13. Anong bansa ang nangunguna sa pagpapatupad ng ideyang Liberalismo? A. Canada C. Japan

B. United Kingdom D. United States 14. Sa hinuha mo, anong uri ng ideolohiya ang ipinatutupad sa Pilipinas?

A. Sosyalismo C. Komunismo B. Totalitaryanismo D. Demokrasya

15. Anong kategorya ng ideolohiya ang tumutukoy sa pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspeto ng pamumuhay ng

mga mamamayan?

A. Pampolitika C. Panlipunan B. Pangkabuhayan d. Panrelihiyon

Page 14: Araling Panlipunan - ZNNHS

12

Karagdagang Gawain

Panuto: Gamit ang kasunod na ladder web, isulat ang kahalagahang ginagampanan ng ideolohiya sa isang bansa.

Batayan sa Pagmamarka

Indikato

r Natatangi Mahusay

Hindi

Mahusay

Kailangan

pang

Paunlarin

Marka

5 4 3 2

Kaayusa

n ng

ginawan

g gawain

Kumpletong

nasagot ang

lahat ng

hagdan

May isang

hagdan

ang walang

sagot.

May

dalawang

hagdan

ang walang

sagot.

May tatlong

akdang

walang

sagot.

Bakit mahalagang may ideolohiyang

sinusunod ang isang bansa?

Page 15: Araling Panlipunan - ZNNHS

13

Susi sa Pagwawasto

Sanggunian:

KASAYSAYAN NG DAIGDIG. Araling Panlipunan. Modyul ng Mag-aaral. Unang Edisyon 2014, pp. 497- 501.

KASAYSAYAN NG DAIGDIG. Batayang Aklat sa Araling Panlipunan. Ikatlong na Taon. Bagong Edisyon 2012,

pp. 337--343.

https://www.google.com/imgres?imgurllogo.jpg&imgrefurl

Destutt de Tracy. Kinuha sa. https://alchetron.com/Antoine-Destutt-de-Trac

Tayahin 1. B 2. C 3. A 4. D 5. A 6. B 7. B 8. B 9. C 10.C 11. B 12. A 13. D 14. D

15. C

Page 16: Araling Panlipunan - ZNNHS

14