of 1 /1
HÄ‘ENA WAINIHA Hanalei Küh Hwy Maniniholo Dry Cave Kaulu Paoa Heiau & Ke Ulu ‘O Laka Hula Waikanaloa & Waikapala‘e Wet Caves Pöhaku o Käne Hä‘ena Pt Pu‘upöä Pt Hä‘ena State Park N ä p a l i C o a s t Kalalau Trail Wainiha Bay W ai p ä St r e a m L u m ah a R ‘i i v er W a i n ih a R i ver Hana kä pia i St r ea m Limahuli Stream M änoa Strea m falls W a iol i S t re a m Hanalei Bay Hä‘ena Beach Park Hanakäpi‘ai Beach Kë‘ë Beach Mäkua “Tunnels” Beach Wainiha Beach Kepuhi Beach Black Pot Beach Park Wai‘oli “Pine Trees” Beach Park Hanalei Pavilion Beach Park i Lumaha‘ Beach Waikoko Beach Kahalahala Beach Hanakäpï‘ai Falls Ka‘ïlio Beach Kepuhi Pt Kanahä Beach Ka‘ïlio Pt Waipä Beach Wai‘oli Mission House Wai‘oli Mission Hall Makana Peak National Tropical Botanical Garden’s Limahuli Garden Powerhouse Rd North Shore Areas within red lines are CLOSED. Nāpali Coast still accessible via boat tours and air tours. Areas within red lines are CLOSED. gohawaii.com/kauai Po‘ipū Princeville Līhu‘e Airport Wailua Līhu‘e/ Kalapakī Beach Kapa‘a Kīlauea Hanalei Waimea Hanapēpē Kōloa NORTH SHORE SOUTH SHORE EAST SIDE WEST SIDE LĪHU‘E Hā‘ena Wainiha

Areas within red lines are CLOSED. 10 11 - Go Hawaii · 2019-01-11 · Title: Kauai Flood Map Closures Author: HVCB Subject: Kauai Flood Map Closure as of January 2019 Keywords: kauai

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Areas within red lines are CLOSED. 10 11 - Go Hawaii · 2019-01-11 · Title: Kauai Flood Map...

 • RR

  SS

  TT

  RR

  SS

  TT

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  H Ä ‘ E N A

  W A I N I H A

  Hanalei

  Kïlauea

  K A L I H I WA I

  Princeville

  Kühiö Hwy

  Kühiö Hwy

  KühiöHwy

  KaHaku Rd

  Kïla

  uea

  Rd

  ManiniholoDry Cave

  Kaulu Paoa Heiau &Ke Ulu ‘O Laka Hula

  Waikanaloa &Waikapala‘eWet Caves

  Princeville at Hanalei–The Prince Course

  Ching Young Village Shopping Center

  Old Hanalei School Shopping Center

  HanaleiValley Lookout

  Pöhaku o Käne

  Makai Golf Club at the St. RegisPrinceville Resort

  Hä‘ena Pt

  Pu‘upöä Pt

  HanaleiValley

  Daniel K. InouyeKïlauea PointLighthouse

  Moku‘ae‘ae Island

  Hä‘ena State Park

  Kïlauea PointNat’l Wildlife Refuge

  PrincevilleAirport

  To Lïhu‘e

  N äp a l i

  C o a s t

  Kalal

  auTra

  il

  Hanalei Nat’lWildlife Refuge

  To Powerline Trailhead

  WainihaBay

  W

  aipä

  Stre

  am

  Lum

  aha

  R‘i

  iverW

  aini

  haRi

  ver

  Hanakäpi‘ai Stream

  Lim

  ahul

  i Str

  eam

  Män

  oaSt

  ream

  falls

  Wai‘oli Stream

  Hana

  lei

  River

  HanaleiBay

  Kalihi WaiBay

  Kìlaue

  a Strea

  m

  Hä‘enaBeach Park

  Hanakäpi‘aiBeach

  Kë‘ë Beach

  Mäkua “Tunnels” Beach

  WainihaBeach

  Kepuhi Beach

  Black Pot Beach Park

  Wai‘oli “Pine Trees”Beach Park

  HanaleiPavilionBeachPark

  iLumaha‘Beach

  WaikokoBeach

  Wanini(‘Anini)

  Beach ParkKauapea“Secret”Beach

  Kalihi Kai Beach

  Kalihi Wai BeachKahalahala

  Beach

  Hanakäpï‘aiFalls

  Ka‘ïlioBeach

  Kepuhi Pt

  Kanahä Beach

  Ka‘ïlio Pt

  Kaweonui Beach

  HanapaiBeach

  Kïlauea Falls

  Kong LungCenter

  Waipä Beach

  Wai‘oli Mission House

  Wai‘oli Mission

  Hall

  Mak

  ana

  Peak

  National Tropical Botanical Garden’s Limahuli Garden

  Kenomene Beach

  MakapiliRock

  PrincevilleShoppingCenter

  ‘Anini Rd

  Pow

  erho

  use

  Rd

  Kalihi Wai Rd

  Kauape

  a Rd

  Kuawa

  Rd

  Pili Rd

  Kolo Rd

  North Shore

  0 1 mi

  0 1 2 km

  Areas within red lines are CLOSED.

  Nāpali Coast still accessible via boat tours and air tours.

  Areas within red lines are CLOSED.

  gohawaii.com/kauaiPo‘ipū

  Princeville

  Līhu‘e Airport

  • •

  Wailua

  Līhu‘e/Kalapakī Beach ✈

  Kapa‘a

  • Kīlauea• Hanalei

  • Waimea

  • Hanapēpē

  • Kōloa

  NORTH SHORE

  SOUTH SHORE

  EAST SIDE

  WESTSIDE

  LĪHU‘E

  PrincevilleHanalei

  Hā‘enaWainiha

  Areas within red lines are CLOSED.1 2 3 4 5 6 7 8 9Npali Coast still accessible via boat tours and air tours.

  NORTH SHOREH‘enaPrincevillePrinceville• Wainiha• KlaueaHanaleiHanaleiWESTSIDE• Kapa‘aWailuaEAST SIDELhu‘e/• Kalapak Beach• Lhu‘e AirportWaimeaLHU‘E• Kloa• Hanappgohawaii.com/kauai• Po‘ipSOUTH SHORE•