of 24 /24
Årsberetning Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning TEMA Årsberetning

Årsberetning 2010 BAR U&F

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Årsberetning 2010 fra BAR U&F

Text of Årsberetning 2010 BAR U&F

 • rsberetningBranchearbejdsmiljrdetUndervisning & Forskning

  TEMArsberetningTEMA Tekst indsttes

 • rsberetningen 2010 er udarbejdet af:

  Charlotte AlbkKarina DamLise KellerPeter KlingenbergMads Kristoffer LundKirsten MortensenSusanne Ulk

 • Indhold

  2010 - ret, der gik 5

  Psykisk arbejdsmilj 6

  Stressforebyggelse 6

  Modtagelse af nyansatte 7

  Atmosfre p arbejdspladsen 8

  Indeklima, indretning og stj 9

  Stj i skolerne 9

  Alt om indeklima - indeklimaportalen.dk 10

  Godt skolebyggeri 11

  Nanopartikler i arbejdsmiljet 11

  Uddannelse 12

  Uddannelsesindsatsen 12

  Arbejdsmilj i undervisningen 13

  Europisk samarbejde om arbejdsmiljundervisning 14

  Portal om unges arbejdsmilj 15

  Kommunikation 16

  Arbejdsmiljoweb.dk - her har arbejdsmiljet det godt 16

  Ansigt til ansigt med brugerne - Messer 2010 18

  Download af materialer 2010 19

  Lngere ud over rampen 20

  Udadvendte aktiviteter 21

  BAR U&Fs medlemmer 23

 • 2010 - ret, der gik

  Du sidder med rsberetning 2010 fra Branchear-bejdsmiljrdet Undervisning & Forskning. Det er fortllingen om et anderledes r. Det strategiske arbejde med BAR U&Fs 2020-handleplan gik i st, da Regeringen og Dansk Folkepartis Genopretningspak-ke kom i maj mned.

  Hvordan en halvering af midlerne til det forebyggen-de arbejdsmiljarbejde kan vre med til at sikre Dan-marks konomi, er svrt at forst. Omkostningerne ved drligt arbejdsmilj er hje. Mlet er at nedbringe antal arbejdsulykker, mindske arbejdsskader og ned-bringe antal sygedage, men der er alvorlige risiko for, at besparelsen vil medfre en stigning i antal arbejds-ulykker, arbejdsskader og hjere sygefrekvens - til skade for dansk konomi.

  Det var fristende at stoppe arbejdet og koncentrere indsatsen om at relancere gamle materialer. Vi valgte i stedet at fortstte og skrpe koncentrationen om kerneopgaven: Arbejdspladsernes behov for at fast-holde og udvikle et godt arbejdsmilj.

  Begrundet i de udmeldte besparelser afsluttede vi i 2010 indsatserne for Arbejdsmiljundervisning. Vi undladte at stte projekt Social Kapital i gang. Arbejdet med kommunikation og hjemmesider blev intensiveret. BAR U&Fs materialer skal digitaliseres. Det er tanken, at gennem digitalisering af materialer og udvikling af hjemmesider, vil aftagerne f en let-tere adgang til BAR U&Fs produkter der samtidig er billigere i drift.

  Den massive besparelse har gjort det ndvendigt at se p driften af Arbejdsmiljsekretariatet. D. 26. august mdtes BAR SoSu, BAR FOKA og BAR U&F for at drfte samarbejdet i Arbejdsmiljsekreta-riatet. Der var fuld opbakning til at fortstte, og rdene gav formandsskabet mandat til i samarbejde med sekretariatschefen at trffe de ndvendige beslutninger om tilpasningen af den daglige drift.

  Vi var tvunget til at afskedige dygtige medarbej-dere, lukke projekter og flytte sekretariatet ind p frre m2. Det var en svr opgave, og vi ved, at det var en smertefuld proces. TAK til ALLE nuvrende og tidligere medarbejdere - vi har dyb respekt for je-res professionelle mde at tackle denne vanskelige situation p.

  Nu ser vi fremad og m under nye vilkr fortstte arbejdet med at udvikle BAR U&F, s skoler og ud-dannelsesinstitutioner kan finde inspiration og hjlp til at forstte det forebyggende arbejdsmilj-arbejde.

  Birgitte BaktoftFormand

  Preben Meier PedersenNstformand

  5

 • Psykisk arbejdsmilj

  Hje eller modstridende krav, rollekonflikter og stort arbejdspres er noget af det, der giver stress indenfor undervisnings- og forskningsomrdet, og ansatte indenfor brancheomrdet har et hjt stressniveau. Netop derfor er forebyggelse af stress en af de helt centrale udfordringer for ud-tress en af de helt centrale udfordringer for ud-dannelsesinstitutionerne. Langvarig stress kan betyde sygemeldinger og nedsat livskvalitet for den enkelte. I de sidste to r har BAR U&F mlrettet prioriteret at udvikle aktiviteter, der kan forebygge stress.

  FormlBAR U&F nsker at skabe nogle gode forebyggende vrktjer i samarbejde med en rkke udvalgte ud-dannelsesinstitutioner. Resultatet skal munde ud i en vrktjskasse, som arbejdspladserne nemt og uden store omkostninger kan bruge til at komme i gang med stressforebyggelsen. Vrktjer, der er designet til den virkelighed, som er p uddannelses-institutionerne.

  Inspirationen til vrktjerne kommer fra BAR SoSus otte stressvrktjer Vi finder os ikke i stress. Samtidig arbejdes der ud fra den forstelsesramme, som findes i BAR U&Fs hfte Stress i skolen, der betoner vigtigheden af at matche krav og ressour-cer.

  Aktiviteter i 2010Ledere, arbejdsmilj- og tillidsreprsentanter fra 15 skoler har hjulpet med input til vrktjskassen. Skolerne har bidraget med at teste, hvilke udfordrin-ger og behov, de stder p i forbindelse med stress-forebyggelse.

  I 2010 har der vret afholdt fire netvrks-mder, hvor de deltagende skoler bl.a. har afprvet en del af BAR SoSus stressvrk-tjer. Netvrksmderne gav gode input, som er brugt i konkretiseringen af BAR U&Fs stressvrktjer. Bl.a. at der er brug for mere guidning til den gruppe, der er an-svarlig for processen, at det er i orden med processer, der strkker sig over mere end tre timer, og at man skal vre opmrksom p hvor tt vi skal p hinanden, nr vi taler individuelle strategier.

  Emnerne for ti vrktjer er blevet identifi-ceret.

  Teksterne til vrktjerne og hjemmesiden er blevet skrevet.

  Der er udviklet et koncept, en skabelon og en prototype for audiovisuelle prsen-tationer af den elektroniske formidling af vrktjerne.

  Hjemmesiden fr navnet stressfrihverdag.dk og den lanceres i uge 11 2011.

  Stressforebyggelse

  6

 • Psykisk arbejdsmilj

  Nye lrere rammes oftere af stress end deres kolle-ger med lngere erfaring. Derfor lancerede BAR U&F i 2009 vrktjshftet Ny lrer. Hftet tilbyder inspiration og redskaber til, hvordan skolerne kan planlgge modtagelsen af de nye lrere. Indsatsen blev evalueret i 2010. Skoleledelserne, tillids- og ar-bejdsmiljreprsentanterne syntes godt om hftet, der var meget efterspurgt i 2010.

  Mdet med virkeligheden fr mange nye lrere til at sge vk fra lrerfaget og over i andre fag. BAR U&F ser med stor alvor p denne situation og lancere-de i 2009 hftet Ny lrer. Vrktjshftet tilbyder skolernes ledere, tillidsreprsentanter, arbejdsmil-jreprsentanter og lrere inspiration og redskaber til, hvordan de kan planlgge modtagelsen af de nye lrere og p den mde forebygges stress og frafald blandt nye lrere.

  Hftet flger efter spillet Ny lrer, som stadig er i handelen og er blevet til p baggrund af en under-sgelse.

  Aktiviteter i 2010Hftet Ny lrer blev evalueret i slutningen af 2010. Et sprgeskema blev sendt til skoleledelser-ne, tillids- og arbejdsmiljreprsentanterne. Rdet modtog 138 besvarelser. De viser, at 60% kender til hftet, og at 36 % af disse har brugt hftet til modtagelsen af de nye lrere. 70% af de, der ikke har brugt hftet, har enten ikke modtaget nye l-rere, eller ikke haft tid. Alt i alt ville 97% anbefale hftet til andre.

  Hftet blev downloadet 297 gange p Arbejdsmilj-web, og blev solgt i 491 eksemplarer. Det gr det til en af BAR U&Fs topslgere.

  Modtagelse af nyansatte

  Hvordan er hftet Ny lrer?

  Klare, korte og prcise anvisninger er godt!

  Hftet er meget brugbart bde som ny lrer, men ogs for skolens ledelse til at holde fokus p nye lreres situation.

  Hvilken effekt har hftet haft?

  Vi spiller altid spillet med nye lrere.

  Hftet bruges sammen med et kursus-forlb for nye lrere, som Lilleskolerne har lanceret. 7

 • Psykisk arbejdsmilj

  Hvordan skaber man mere energifyldte mder og mere tilstedevrelse i arbejdsdagen? BAR U&F og BAR FOKA str bag et stort, ambitist og anderle-des bud p, hvordan man kan arbejde med det ar-bejdsmilj, der findes lige foran nsen p en. I 2010 er der taget hul p en evaluering af projektet. Den viser, at en rkke ildsjle er med til at udbrede pro-jektet til arbejdspladserne.

  Udgivelsen af den handlingsrettede hndbog At-mosfre p mder var kulminationen p et stort, ambitist og anderledes bud p, hvordan man kan arbejde med arbejdsmiljet. Indsatsen har haft til forml at udvikle nye metoder til at styrke det psy-kiske arbejdsmilj. Mlet for aktiviteten har vret at skabe get nrvr p arbejdspladsen og ndre fokus til at vre rettet mod atmosfren.

  I hndbogen Atmosfre p mder prsenteres lseren for resultatet af indsatsen med cases og gode rd til, hvordan arbejdspladsen kan skabe endnu mere liv og energi p sine mder og nrvr blandt deltagerne. Bogen er blevet til i et samar-bejde med bl.a. professor i organisations- og ledel-sesteori Steen Hildebrandt.

  Om indsatsenMed udgangspunkt i den store strukturreform ud-viklede indsatsen sig og baseres p erfaringer fra over 200 mder. Ledere og medarbejdere er blevet trnet som srlige atmosfreagenter til at ud-vikle relationerne p arbejdspladsen.

  Aktiviteter i 2010Evalueringen af indsatsen i 2010 viste stor interesse for atmosfre-tanken:

  5.000 hndbger er distribueret og solgt.

  Mlet om, at mere end 500 arbejdspladser har stiftet bekendtskab med hndbogen er net. Det vurderes, at mere end 550 arbejdspladser har modtaget et eller flere eksemplarer.

  Hndbogen er udleveret i 288 eksemplarer som den direkte personlige kontakt p messer.

  Hndbogen er downloadet 420 gange og desuden distribueret i mange eksemplarer fra konsulentens hjemmeside.

  Hndbogen blev prsenteret for 1.000 deltagere p en konference for Danmarks Lrerforening og til 400 deltagere fra 240 arbejdspladser p SCKK konferencen Forestillinger om staten i 2009.

  25 nye virksomheder har vret optaget af atmosfretankegangen. Og indsatsen har skabt ildsjle med et strkt ejerskab p de deltagende arbejdspladser, i rdenes organisationer og hos konsulentbureauet, der udviklede projektet.

  Atmosfre p arbejdspladsen

  8

 • Indeklima, indretning og stj

  Stj er et af de strste arbejdsmiljproblemer i skoler og daginstitutioner. Otte ud af ti lrere har store problemer med stj i deres dagligdag. De sid-ste to r har BAR U&F i samarbejde med BAR SoSu gennemfrt en storstilet landsdkkende indsats mod stj bde den hreskadende og den gener-ende stj.

  Stjindsats i flertal af kommunerDet direkte mde og samtalen med kommunerne har vret krumtappen i indsatsen. Mlstningen har vret afholdelse af planlgningsmder med 65 kommuner. Alene i 2010 var der kontakt og sam-taler med 53 kommuner. Her har BAR prsenteret de vrktjer som er udviklet af hhv. BAR U&F og BAR SoSu og aftalt den kommende indsats. Der er desuden gennemfrt eller planlagt aktiviteter i syv kommuner uden et formelt indledende mde. Der er indtil nu gennemfrt eller planlagt forskellige typer af stjbegrnsende aktiviteter i 33 kommuner.

  Aktiviteter i 2010De aktiviteter, der er blevet gennemfrt for kommu-nerne, har spndt fra stjvogterkurser for medar-bejderne i skoler, daginstitutioner og SFOer til besg p den enkelte arbejdsplads. Det generelle billede er, at der er rigtig stor interesse for aktiviteterne. Flere kommuner har nsket at gennemfre aktivite-ter i forret 2011.

  Der er samtidig eksekveret en bevidst pressestrate-gi for at inspirere arbejdspladserne gennem omtale i de lokale og regionale medier, ugeaviser og i lokale fagforeningsblade med nogle lokale eksempler. Det er relativt let at f bragt omtale af indsatsen i lokale ugeaviser. Bde lokale fagforeningsblade og hjem-mesider har taget godt imod 3BARs artikler. Det har vret svrere at f historierne bragt i landsdk-kende blade. Der har ogs vret omtale af stjak-tiviteterne i radio og TV. Hovedparten af artiklerne, der er sendt til pressen, kan ses p www.stojweb.dk/Gode_eksempler/artikler.aspx

  Stj i skolerne

  ResultaterDer er holdt mder med personer med interesse og ansvar for arbejdsmiljet i skoler og daginstitutioner i 55 % af landets kommuner. Derudover er der gennemfrt eller aftalt forskellige former for aktiviteter i 34 % af kommunerne og gennemfrt eller planlagt stjvogterkurser i yderligere 12 % af kommunerne.

  Et resultat af den gede kontakt med arbejdspladserne kan ses af stigningen i besgstallet p hjemmesiden www.stojweb.dk, der i 2010 havde 8.525 besg, mens besgstallet i 2009 var p 5.753. P hjemmesiden ligger ogs den vrktjskasse, som BAR U&F tilbyder kommunerne.

  9

 • Indeklima, indretning og stj

  Hvordan undgr vi fugt og skimmelsvampe? Kan vi sikre os et godt arbejdslys efter at gldepren gik p pension? Og hvad gr vi nr sommersolen var-mer kontoret op til kogepunktet? Det er nogle af de emner som indeklimaportalen.dk har skrevet om i ret, der gik.

  I 2010 blev der udsendt i alt 11 inspirerende og op-lysende nyhedsbreve. Hjemmesiden er lbende ble-vet opdateret med nyheder, nr der er lovndringer eller nr der er kommet ny viden og information om arrangementer. Der er lbende gjort reklame for indeklimaportalen.dk p andre hjemmesider, tids-skrifter og p udstillinger og konferencer.

  Flere besg p indeklimaportalen i rOg salgsarbejdet har bret frugt: I gennemsnit var der i 2010 4.531 besg pr. mdr. p indeklimapor-talen. Det er en stigning p godt 1.000 pr. mdr. i forhold til 2009. Derudover er der ogs kommet markant flere abonnenter til nyhedsbrevet. Ved ud-gangen af 2010 var 3.284 personer tilmeldt nyheds-brevet. Det er en stigning i forhold til 2009 p 484 abonnenter. I 2010 har der vret Mnedens tema 11 gange.

  BaggrundIndeklimaportalen www.indeklimaportalen.dk blev etableret i april 2004 som led i 3BARs indekli-maindsats. Den er siden blevet lbende opdateret og videreudviklet. Indeklimaportalen viderefres i 2011.

  Alt om indeklima - indeklimaportalen.dk

  Termisk indeklima i vinterperioden December

  Fugt og skimmelsvamp November

  Statisk elektricitet Oktober

  Stj: Ny rapport og idkatalog September

  Nyt bygningsrelement, BR10 August

  Varme Juni/Juli

  Passivhuse og energibesparelser Maj

  Stj i skoler og daginstitutioner April

  Indendrs CO2 Marts

  Efter gldepren Februar

  Vinter og kulde Januar

  10

 • Indeklima, indretning og stj

  Nu og i de kommende r bliver der brugt milliarder p at bygge nye skoler og uddannelsesinstitutioner, og p at modernisere og renovere de eksisterende. Mange nybyggede og nyrenoverede skoler har problemer med fx indeklima, stj, rengringsvenlig-hed og funktionalitet i rummene. Det er problemer, der kunne undgs, for der er mange erfaringer med, hvordan man forebygger problemerne. BAR U&F valgte derfor allerede fra 2005 at prioritere indsat-sen for bedre indretning af skoler.

  Godtskolebyggeri.dkIndsatsens forml har vret at indsamle og fasthol-de viden og erfaring om, hvordan man bygger skoler, som bde er spndende og velfungerende.De gode erfaringer er samlet p hjemmesiden www.godtsko-lebyggeri.dk.

  I 2010 blev der udsendt fire nyhedsbreve og ind-samlet information om bygning af nye skoler og uddannelsesinstitutioner. Emnerne var blandt andet indretning af faglokaler, den gode SFO og bibliote-ker. Informationen om de nye skoler anvendes til at opdatere det interaktive landkort med skoler og uddannelsesinstitutioner p hjemmesiden. Hjemme-siden havde i 2010 7.230 besg. De besgte 23.260 sider. Der er 946 modtagere af nyhedsbrevet.

  Netvrk skolebyggeriBAR U&F har gennem netvrket kontakt til en stor gruppe arkitekter, som er involveret i skolebyggeri, og dermed mulighed for ad denne vej at f sat fokus p sammenhngen mellem de fysiske rammer og arbejdsmilj.

  Der er blevet afholdt to heldagsmder med omkring hhv. 26 og 50 deltagere (primrt arkitekter og sko-lefolk). Emnerne p de to mder var stj og RULL-projektet (Rum - Leg Lring).

  Ved udgangen af 2010 var der 165 tilmeldte til net-vrket. Det er en tilgang p 15 i 2010. Pr. 1. decem-ber 2010 overgik netvrket til DCUM (Dansk Center for Undervisningsmilj).

  Nanopartikler i arbejdsmiljet

  BAR U&F udgav i samarbejde med Industriens BAR en pjece p 20 sider om nanopartikler i arbejdsmil-jet p laboratorier. Hftet fokuserer p risici for eksponering for luftbrne nanopartikler i arbejdsmil-jet og mulige strategier til at forebygge ekspone-ring.

  Godt skolebyggeri

  11

 • En god sikkerhedskultur skal grundlgges s tidligt som muligt. Og her spiller undervisning i arbejdsmilj en central rolle. Erfaringer viser, at undervisning i arbejdsmilj kan medvirke til at forebygge skader og arbejdsulykker hos unge. Holdninger til og engage-ment i arbejdsmiljarbejdet skabes i hj grad ved at integrere arbejdsmilj i undervisningen p alle ud-dannelsesniveauer. Det har vret baggrunden for BAR U&Fs indsats p omrdet.

  FormlMlet med uddannelsesindsatsen er at integrere arbejdsmilj i strst muligt omfang i undervisningen, i grundskolen og i ungdomsuddannelserne. Fakta er, at unge lber en dobbelt s stor risiko for at komme ud for en arbejdsulykke i forhold til deres ldre kol-leger.

  Uddannelse

  Aktiviteter i 2010Indsatsen omfatter en rkke aktiviteter, som alle handler om at integrere og styrke undervisning i ar-bejdsmilj i den undervisning, der allerede foregr:

  Arbejdsmilj i undervisningen.

  ENETOSH (European Network for Education and Training in Occupational Safety and Health).

  Portal om arbejdsmiljundervisning og unges ar-bejdsmilj www.ungmedjob.dk, en aktivitet, som er flles for alle i 11 Branchearbejdsmiljrd.

  Uddannelsesindsatsen

  12

 • Uddannelse

  Indsatsen med arbejdsmilj i undervisningen er vigtig. I dag befinder de fleste brn og unge sig fortrinsvis p skoler og uddannelsessteder og ikke p arbejdsmarkedet. Men op mod 80 % af alle unge stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet som fe-rie- og fritidsjobbere, mange allerede som 13-rige. Derfor er det vigtigt, at der tidligt sttes ind med undervisning i arbejdsmilj. Intensiv og mlrettet undervisning i arbejdsmilj kan vre med til at forebygge skader og arbejdsbetingede lidelser hos netop de unge. FormlLrerne og vejlederne i grundskolen og i ungdoms-uddannelserne skal dygtiggres og inspireres til at integrere arbejdsmilj og undervisningsmilj i under-visningen generelt og til at intensivere den under-visning, der allerede foregr p alle uddannelsesom-rder og uddannelsesniveauer.

  Det er helt ok, der hvor jeg arbejder efter sko-letid. Jeg har ansttelseskontrakt, og her str ogs hvad jeg m og ikke m, nr jeg er under 18 r. S spurgte jeg engang, hvorfor jeg blev sat til at passe en maskine, nr der str i mine papirer, at jeg ikke mtte? S svarede de, at det skulle jeg ikke tage mig af det var bare noget, man skulle skrive i sdan nogle papirer 8. klasse elev i Kge.

  Aktiviteter i 2010Kommuner, skoler og UUer (Ungdommens Uddan-nelsesvejledning) er blevet tilbudt kurser i arbejds-miljundervisning. Der har vret afholdt et klas-selrerkursus, to halve temadage for 10. rgang, samt en temadag for en hel rgang (8. klasse).

  BAR U&F deltog desuden i uddannelsesmessen i Forum med en arbejdsmiljstand om ulykker, der blev et tillbsstykke. Til lejligheden havde BAR U&F fundet seks cases frem om unge drenge og piger ude fra virkeligheden, som var kommet til skade ved rigtige arbejdsulykker. En make-up artist smin-kede de unge messedeltagere, som de forestillede sig, de ville se ud, hvis de kom til skade ligesom en af de seks unge. Der blev taget polaroid fotos af dem bagefter, og der blev uddelt en prmie til den bedste ulykke. Happeningen gav anledning til lange ker for at blive sminket og kmpe stor opmrksomhed.

  BAR U&F vurderer indsatsomrdet integrering af ar-bejdsmilj i undervisningen som vsentligt, da det er meget vigtigt, at brn og unge allerede i en tidlig alder stifter bekendtskab med arbejdsmilj, lrer at forholde sig aktivt til eget arbejdsmilj og dan-ner egne holdninger. Det er p samme tid vigtigt at sttte lrerne i at integrere arbejdsmilj i deres un-dervisning generelt. Derfor er det med beklagelse, at BAR U&F har vret ndt til at stoppe aktiviteter-ne p omrdet ved udgangen af 2010 i forbindelse med ndringerne af bekendtgrelsen om BARene, der ikke prioriterer dette arbejde.

  Arbejdsmilj i undervisningen

  13

 • Uddannelse

  Kernen i ENETOSH-samarbejdet er at forbedre kva-liteten af undervisningen i arbejdsmilj i Europa. Samarbejdet kommer med nye ideer til integration af arbejdsmilj i undervisningen, svel nationalt som internationalt.

  AktiviteterI 2010 er der afholdt tre samarbejdsmder i net-vrket. To af dem blev afholdt efter invitation af EU kommissionen og EUs Arbejdsmiljagentur, det tred-je blev afholdt i Dresden i tilknytning til den rlige internationale konference Training and Innovation for arbejdsmiljprofessionelle, arbejdsmiljundervi-sere og beslutningstagere fra EU.

  Herudover er der som en del af arbejdet holdt op-lg om den danske indsats p en konference om arbejdsmiljundervisning i Spanien og ved et jubil-umsarrangement for prmierede Leonardo da Vinci EU-projekter.

  EU-Kommissionen og Arbejdsmiljagenturet anser ENETOSH som en s vsentlig partner, at de beder netvrket om faglig hjlp til workshops og mder og betaler omkostninger, der er forbundet hermed.

  Pris til ENETOSH-projektetENETOSH projektet fik en pris i 2009 for at vre rets bedste Leonardo da Vinci projekt (EU program-mer p erhvervsskoleniveau) med strst gennem-slagskraft og vedholdenhed. ENETOSH blev ogs blandt de udvalgte til at vre med, da Leonardo-programmet fejrede sit 10 rs jubilum.

  Derfor er det beklageligt, at BAR U&F p grund af besparelserne i forbindelse med genopretningspla-nen og den nye lovgivning p arbejdsmiljomrdet nu ser sig ndsaget til at spare omrdet vk fra 2011. Derfor har der vret brugt en del ressourcer p at klarlgge, om ENETOSH kan fres videre i an-det regi. Indtil videre med negativt resultat.

  Europisk samarbejde om arbejdsmiljundervisning

  * ENETOSH str for European Network for Education and Training in Occupational Safety and Health, p dansk Europisk Netvrk for Undervisning og Oplring i Arbejdsmilj.

  14

 • Uddannelse

  www.ungmedjob.dk er en ny flles portal for de 11 Branchearbejdsmiljrd. Den styrker BARenes indsats for at sikre, at unge fr den bedst mulige viden om arbejdsmilj, inden de kommer ud p arbejdsmarkedet. Samtidig er der sat fokus p de srlige problemer, der er for unge og nyansatte p arbejdspladserne.

  Portalen henvender sig bl.a. til alle lrere. Den giver overblik over materialer, ideer og gode rd til at ind-arbejde undervisning i arbejdsmilj i den almindelige undervisning p ethvert klassetrin p enhver skole fra 0. klasse til ungdomsuddannelserne. Og s er der mulighed for at nyde godt af andres erfaringer.

  Eleverne i grundskolen og p ungdomsuddannelses-niveau kan p portalen hente information om deres rettigheder og ansvar, og om hvordan de skal for-holde sig i konkrete situationer.

  De kan prve krfter med dilemmaspil og f gode rd om arbejdsmilj p en lettilgngelig mde.

  Dilemmaspillene kan spilles p nettet og er udviklet for at ge de unges interesse for arbejdsmilj. Her er cases fra aktuelle problemstillinger, unge typisk str i, nr de er p job.

  Arbejdsgiveren har et srligt ansvar, nr der er unge p arbejdspladsen, og forldre br vre op-mrksomme p, hvordan forholdene er der, hvor deres brn arbejder. Derfor kan portalen bruges bde af forldre og arbejdsgivere til at f grund-lggende information om regler, ansvarsforhold og om arbejdsmilj generelt, s det bliver nemt at vide, hvordan man skal forholde sig.

  Portal om unges arbejdsmilj

  Aktiviteter i 2010Styregruppen evaluerede i forret 2010 og vurderingen var s god at portalen fortstter frem til 2013.

  Portalen har haft et gennemsnitligt antal besgende p 1.020 om mneden. Der er 452, som abonnerer p Nyhedsbrev om arbejdsmiljundervisning, hvilket er

  en stigning p 120 abonnenter fra sidste r.

  15

 • Kommunikation

  get brugervenlighed, flotte hjemmesider med aktuelt indhold og synlighed p nettet, var det, der specielt var i fokus for BAR U&Fs hjemmesider i 2010.

  BAR U&F har i 2010 fortsat bidraget til videreud-viklingen og markedsfringen af den flles 3BAR arbejdsmiljportal arbejdsmiljoweb.dk. For tredje r i trk kunne BARene notere en stigning i antallet af besg p hjemmesiden denne gang p 3,4 %, sammenlignet med 2009.

  Hjemmesiden fik fire ud af fem Netkroner i IT- & Te-lestyrelsens vurdering Bedst p nettet.

  Vurderingen bestr af en ekspertvurdering, en vurdering af rdets strategiske arbejde med hjem-mesiden samt brugernes evaluering. Brugerne og eksperterne vurderede hjemmesiden lidt bedre i 2010 sammenlignet med 2009. Resultatet kan ses p www.bedstpaanettet.dk (Sg resultatet for Arbejdsmiljsekretariatet). Det gode resultat tager BARene som en anerkendelse af, at brugerne synes om hjemmesiden, og at der arbejdes mlrettet for at hjemmesiden skal imdekomme deres behov.

  Arbejdsmiljweb er krumtappen i markedsfring-en af rdenes produkter og lsninger.

  Netop derfor er opdatering og udvikling af BARenes hjemmesider central for 3BAR. Mlgruppen for www.arbejdsmiljoweb.dk er medarbejdere og ledere p offentlige og finansielle arbejdspladser.

  Aktiviteter i 2010

  Ajourfring af arbejdsmiljweb.dk og dat-terhjemmesider.

  10 elektroniske nyhedsbreve fra 3BAR.

  Markedsfring af hjemmesiderne.

  Implementering af ny sgemaskine og standard web-skabelon til 3BARs datter-hjemmesider.

  Sikring af hj brugervenlighed.

  Forberedelse af re-design af arbejdsmiljo-web.dk.

  Arbejdsmiljweb - her har arbejdsmiljet det godt

  Effektml 16.000 totale besg pr. mdr. Nettotilvkst p 750 modtagere af nyhedsbrevet 3BAR.

  Resultat for 2010 14.107 totale besg pr. mdr., hvilket svarer til en stigning p 3,4 % fra 2009, hvor

  hjemmesiden havde 13.625 besg. Antallet af abonnenter til nyhedsbrevet steg fra 3.606 til 4.400 og havde dermed en

  nettotilvkst p 794 abonnenter.16

 • Kommunikation

  Statuswww.arbejdsmiljoweb.dk har ikke ndret udseende siden lanceringen i 2005. Siden da, er der blevet udviklet teknologier, som lgger op til strre deling af indhold (Facebook, Youtube). Og det er blevet lettere at producere og dele billeder og lyd, som kan bruges som et supplement til det skrevne ord. Og endelig har folk fet strre skrme og dermed plads til mere indhold p hjemmesiderne.

  Det er baggrunden for, at 3BAR nu re-designer hjem-mesiden. Det indledende arbejde med dette blev begyndt medio 2010 og den nye hjemmeside for-ventes klar til sommer 2011.

  Der stilles stadig strre krav til hjemmesider, hvis de skal vre synlige i cyberspace. Det krver et kon-tinuerligt og mlrettet arbejde at vre blandt de verste p brugernes sgeresultater p fx Google.

  Dette arbejde var derfor hjt prioriteret i 2010. Re-sultatet af dette arbejde er, at hvis man sger p arbejdsmiljrelaterede emner, dukker arbejdsmil-joweb.dk ofte op blandt de verste sgeresultater.

  Opdateret publikationerOpdateringen af publikationer er en vigtig aktivitet, der skal sikre hj kvalitet i formidlingen af BAR U&Fs budskaber og materialer.

  I rets lb fr alle BAR U&Fs 29 publikationer og mange hjemmesider et indholdsmssigt servicetjek og fr nye opdateringsblade, rettelser og justerin-ger. Alle publikationer fr et opdateringsblad p hjemmesiden www.arbejdsmiljoweb.dk. Samtidig sikrer vi, at listen over rdets publikationer bliver ajourfrt med den nyeste viden og gjort tilgnge-lige p hjemmesiden.

  17

 • Kommunikation

  I 2010 opdyrkede 3BAR nyt messe-land. Fokus p strategisk vigtige mlgrupper frte BARene ud p messer for bde ledere, arbejdsmiljkonsulenter og tillidsreprsentanter. Desuden var der get dialog med vigtige undervisningsinstitutioner der bragte BAR U&Fs materialer videre ud til mlgrupperne.

  3BAR, deres produkter og aktiviteter skal vre syn-lige for mlgrupperne. Et vigtigt element er at vre til stede p de konferencer, messer og andre fora, hvor BARenes mlgrupper er til stede. Formlet med deltagelsen er:

  - At profilere 3BAR og deres budskaber.- At komme i dialog med arbejdsmiljor-

  ganisationen, SU, MED-udvalg, MIO, arbe-jdsmiljrdgiverne og arbejdsmiljunder-viserne, strategiske mlgrupper, samt almindeligt arbejdsmiljinteresserede.

  Aktiviteter i 2010I 2010 har 3BAR deltaget p flgende messer:

  - Trfpunkt Human Ressources- Personalepolitisk Messe - KLs HR-konference og KLs ledertrf- HK Fagfestival- Region Syddanmarks Arbejdsmiljfestival- Faxe og Slagelse Arbejdsmiljkonference- Arbejdsmiljkonferencen 2010, hvor

  BAR U&F deltog med tre workshops om stress, byggeri og formidling.

  Ansigt til ansigt med brugerne - Messer 2010

  18

  Resultater i 2010Samlet set er der p messerne distribueret ca. 4.000 af 3BARs eksisterende materialer. Det er en stigning p 43 % i forhold til 2009. Samtidig tilmeldte flere tusinde sig nyhedsbreve fra BAR U&F og 3BAR.

 • Kommunikation

  Mange af BAR U&Fs materialer bliver distribueret via arbejdsmiljoweb.dk. De mest downloadede publika-tioner i 2010 kan ses af tabellen nederst.

  Distribution via parterneDen primre distributr af BAR U&Fs skriftlige materialer er arbejdsgiver- og arbejdstagerorgani-sationerne i rdet, der ogs i 2010 distribuerede i titusindvis af materialer ud til deres netvrk p arbejdspladserne.

  Ogs Arbejdsmiljsekretariatet distribuerer en del af de skriftlige materialer til bl.a. medierne, kom-munernes arbejdsmiljansvarlige, Arbejdstilsynet, arbejdsmiljunderviserne og arbejdsmiljrdgiverne.

  Salg af materialer via ArbejdsmiljbutikkenBAR U&F har i 2010 solgt 598 pjecer, bger og andre typer materialer via Arbejdsmiljbutikken og haft en rsomstning p 22.984 kr.

  De tre mest solgte materialer er:

  1. Konflikter i skolen (91 stk.) 2. Teamarbejde i skolen (89 stk.) 3. Stress i skolen (82 stk.).

  Download af materialer 2010

  19

  Nr. Materiale Antal downloads

  1 Nr klokken ringer 2193

  2 Atmosfre p mder 601

  3 Stress i skolen 374

  4 Bedre indeklima 338

  5 Konflikter i skolen 338

  6 Teamarbejde i skolen 300

  7 Godt skolebyggeri 298

  8 Ny lrer 297

  9 Fugt og skimmelsvampe 245

  10 Stj i skolen 227

 • Kommunikation

  BAR U&F har i 2010 sat fokus p pressearbejde og etablerede et evalueringspanel blandt brugerne. Panelet skulle vre med til at komme med feed-back, forslag og kommentarer til BAR U&Fs arbejde. De gode historier om forebyggelse er imidlertid ikke altid lige nemme at skabe interesse for i medierne.

  Ud over rampen via pressenI projektperioden er der udarbejdet en kommentar/artikel og to journalistiske artikler. Artiklerne er for-sgt afsat i flere omgange uden held. De to artikler blev derfor omskrevet til n artikel om det at vre ny lrer. Artiklen var en casebaseret historie, der henviste til BAR U&Fs materialer og hjemmesider.

  Artiklen blev ikke afsat. Det kan skyldes, at flere lokale dagblade i samme periode valgte at bringe en konfliktbaseret historie om det at vre ny lrer.

  Kommentaren blev tilbudt flere medier og bragt i Sjllandske Medier dvs. lokalmedierne i Slagelse, Nstved, Hillerd, Vordingborg, Ringsted, Sor, Faxe, Frederiksborg Amts Avis netudgave og Fyens Amtsavis. Der er taget kontakt til ca. 36 journalister, og kommentaren er bragt i minimum 11 medier.

  Samtlige medier, der fik historierne tilbudt, er efter-flgende blevet kontaktet telefonisk.

  BrugerpaneletArbejdet med at etablere brugerpanelet, har vret en strre udfordring end antaget. Mlet var at f mindst 100 deltagere til brugerpanelet og gerne en endnu strre reprsentativitet ved at f 250 deltagere. Der har vret gennemfrt to markedsf-ringsrunder, hvor organisationerne bag BAR U&F har modtaget markedsfringstekster til brug i fagblade, hjemmesider mv. Organisationerne har i flere om-gange medvirket til at gre reklame for brugerpa-nelet. Dette til trods er der med udgangen af 2010 kun 56 personer i brugerpanelet.

  Panelet har vret anvendt til evaluering af to BAR U&F produkter, nemlig hftet Ny lrer og 3BAR nyhedsbrevet. Ud af de 56 havde 27 pbegyndt sprgeskemaet, og af disse har 15 fuldfrt ske-maet.

  P den baggrund er det svrt at drage hndfaste konklusioner, men af de, der havde svaret, angav halvdelen, at de har anvendt hftet Ny lrer, og de vil anbefale det til andre. Langt de fleste finder 3BAR nyhedsbrevet relevant, og de mener, at det er skrevet i et let, forsteligt sprog.

  Lngere ud over rampen

  20

 • Kommunikation

  Udadvendte aktiviteter

  BAR U&F har i de seneste r i 3BAR-samarbejdet fokuseret p at intensivere det opsgende og udadvendte arbejde. Det personlige mde og muligheden for at komme i dialog med BAR U&F er vigtig. Dialogen og det per-sonlige mde bidrager p den ene side til, at rdet kan f ideer til nye aktiviteter og p den anden side, at BAR U&F bliver husket nste gang lederen, arbejdsmilj- eller tillidsreprsentanten skal finde inspiration til arbejds-miljarbejdet.

  21

  Udadvendte aktiviteter 2009 2010

  3 workshops om arbejdsmiljundervisning i Enetosh regi 0 510

  11BAR trf, workshop om kommunikation 0 30

  Afsluttende konference om skolebyggeri 331 0

  AM 2010/09 450 700

  Arbejdsmiljledelse 0 65

  AT mde om forebyggende arbejde 60 0

  Besg fra din BAR 400 0

  BUPL ledertrf 0 50

  Caf- og Dialogmder 900 910

  Dialogmde om vold og konflikter 0 300

  Fagligt Trf og konference om forflytningskultur 302 215

  Faxe og Slagelse Arbejdsmiljkonference 0 300

  Fire forsgsprojekter: Krop og Kontor 500 500

  FOAs SiR-konference, Odense 450 0

  HK Fagfestival 0 300

  Indeklima forum arr. af DANVAK 30 0

  Klasselrerkursus 40 20

  KLs HR-konference 0 50

 • Kommunikation

  22

  Udadvendte aktiviteter 2009 2010

  KLs ledertrf 200 100

  Konference - Det gode arbejdsliv 60 0

  Konference om APV, unge og nyansatte 130 0

  Lancering af Ung med job 100 0

  Ledertrf + fyraftensmde om ledelse 656 50

  Netvrk for sunde arbejdspladser + midtvejsevent 0 100

  Netvrk skolebyggeri 75 0

  Personalepolitisk Messe 2010 0 2.000

  Region Syddanmark Arbejdsmiljfestival 0 400

  Rehab 1.000 2.500

  Rullende jubilum 2.500 0

  Seminar om mening 0 90

  Seminar om vold: To konferencer om vold og voldsstafet 400 0

  Social kapital konference og udviklingsprojekt 600 1.050

  Stress - netvrk og facilitatoruddannelse 60 0

  Stressdialog og netvrk 120 0

  Stresskonference 60 35

  Stjindsats 250 750

  Temadag for SR og leder samt fyraftensmde om rengring 105 0

  Temadage om arbejdsmiljundervisning, 8.-10. klasse 40 250

  Trfpunkt Human Ressources 2300 2300

  Unge ved uddannelsesmesse 2000 2000

  Vold - frontlberuddannelse 0 41

  Anslet antal kontakter med deltagere 14.119 16.616

 • BAR U&Fs medlemmer

  Birgitte Baktoft (Danmarks Lrerforening), Formand

  Per Sand Pedersen (Danmarks Lrerforening)

  Minna Riis (Frie Skolers Lrerforening)

  Bodil Hoier (Handelsskolernes Lrerforening)

  Heidi Lund Bjerrregrd (Uddannelsesforbundet)

  Helle Karina Pedersen (AC)

  Kurt Bentsen (FOA)

  Claus Hjortdal (Skolelederforeningen)

  Lone Kalstrup (AC, GL)

  Preben Meier Pedersen (KL), Nstformand

  Eva Bastue-Bredal (Undervisningsministeriet)

  Peter Birk Hansen (Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling)

  Thomas Andreasen (Danmarks Lrerforening)

  Jrgen Bruun Christensen (Danmarks Lrerforening)

  Bolette Bom (Frie Skolers Lrerforening)

  Amalie V. Ferdinand (Uddannelsesforbundet)

  Bjarne Biel (FOA)

  Lisbeth Kjersgrd (AC - DJF)

  Rdsmedlemmer Suppleanter

  23

 • Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for undervisnings- og forskningssektoren samarbejder om at skabe trivsel og gode arbejdspladser. Rdets vision er attraktive arbejdspladser, hvor det er naturligt, at et godt arbejdsmilj er grobund for udvikling, medindflydelse og glde.

  I Branchearbejdsmiljrdet Undervisning & Forskning deltager reprsentanter for KL, Undervisningsministeriet, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, AC, Skolelederforeningen, Danmarks Lrerforening, Frie Skolers Lrerforening, Handelsskolernes Lrerforening, Uddannelsesforbundet og FOA Fag og Arbejde.

  Yderligere information om arbejdsmilj i den offentlige og finansielle sektor p www.arbejdsmiljoweb.dk

  Undervisning

  Undervisning

  Unge

  Arbejdsmiljweb

  Stressforebyggelse

  Vrktjer

  Dialog

  Social kapital

  UddannelseMening

  Atmosfre p arbejdspladsenNyansatte

  Indeklima

  Samarbejde

  Engagement

  Psykisk arbejdmilj

  Kommunikation

  Netvrksmder