of 37 /37
Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΑΙΩΝΙΑ ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣEMINAPIOΥ ΤΗΣ AΘANAΣIAΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ Αρμονική Ζωή Γριβα 23, Χαλανδρι, 15233 210 6818220, 210 6818151 [email protected] www.armonikizoi.com

Athanasia Neo Neo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Athanasia Neo Neo

Text of Athanasia Neo Neo

 • EMINAPIO AANAIA

  23, , 15233210 6818220, 210 6818151

  [email protected]

 • , ; , , ;

  , , ; ;

  , , ; ;

  ; , ,

  , ;

  =================================

  AONIO O TYANEY

  PO TO IOIKHTH BAEPIO IA TO ANATO TOY IOY TOY

  A A .A , , 1 .

  K , , . . . E , .

  O , , . M , . M , .

  , .K , , . O . .

  ; E , , , , , . , , . K . O .

  E P. A .

  =================================

  , , .

 • ,

  , -

  . ,

  , ( ) ( ) , ,

  , .

  ,

  .

  , , ,

  , ,

  , -

  . , ,

  , ,

  , , -

  ,

  , , -

  , ,

  . , -

  . ( , - ..) , , , . , , ,

  DNA .

  DNA , - . ,

  , .

  , ,

  , .

 • AANAIA

  1o - ; 1. O ANATO EINAI AA MIA AAH THN ETIA TH YNEIHTOTHTA.

  AA BPIKOMATE E ENA AO EIEO YNEIHTOTHTA. AYTO OY EIMATE EN AAZEI.

  2. O ANATO EKINAEI AO TH TIMH TH ENNHH KAI EINAI ENA TE EIYIKO KAI AAPAITHTO MEPO TH EEIH TO YIKO EIEO.

  3. EXOYN KOINE EMEIPIE TH IAIKAIA TH ANAXPHH TOY MATO.)ENA ENEPEIAKO MA OY BEEI KAI AKOYEI AA E BEETAI OYTE AKOYE-

  TAI. TAIEYEI EEYEPA KAI IAEPNAEI THN YH.)YNANTHH ME OHOY, AEOY YENEI.) MIA EETAH TH ZH OY MOI EXOYN TEEIEI.

  2o - . 1. EPNAME MIA AYTOEETAH AOY ANAXPHOYME AO TO MA.2. ANAEPOYME TH ZH MA, KATAABAINOYME KAI AOAIZOYME TI AO

  EXOYME NA MAOYME.3. O KAENA BINEI AYTH THN EETAH IAOPETIKA, ANAOA ME TOY POPAM-

  MATIMOY TOY.4. H KATATAH OY BINOYME META AO THN ANAXPHH AO TO YIKO MA

  EAPTATAI AO TO XAPAKTHPA MA.5. H PAMATIKOTHTA E KAE EIEO EINAI MIA POBOH TH YNEIH TO THTA.6. H ENNHH EINAI MIA OY YAPETH EMEIPIA. H ANAXPHH AO TO YI KO

  MA EINAI TO 90% AO TI EPITEI, MIA EYXAPITH EMEI PIA.

  3o - ;1. NA BPOYME TO KOO TH ZH MA.2. NA AIOOIHOYME TO XPONO KAI TA TAENTA MA.3. NA ENAPMONIOYME OE TI XEEI MA.4. NA BETINOYME THN POIKOTHTA MA YNEXEIA.5. NA KANOYME IAOIMO KAI POEYXH KAHMEPINA.6. NA AAOYME TO YTHMA TN EOIHEN MA.7. NA AEEYEPOYME AO TI POKOHEI.8. NA KAIEPHOYME ITH TO EO KAI NH TH AHINH MA YH.

  4o - .1. MOPOYME NA BOHHOYME TOY AOY NA ANTIMETIOYN TO ANATO ME HPEMIA KAI AN EYKAIPIA IA EEIH.2. MIA POOEH EINAI NA EXOYME EMEI EEPAEI TO OBO TOY ANATOY.3. YAPXOYN OE PAKTIKE BOHEIE OY YZHTHAME TO MAHMA OY

  MOPOYME NA POEPOYME TOY ETOIMOANATOY.4. KAE OPA OY BINEI KAOIO MIA AEIA EPNAEI AO 5 TAIA :

  ) APNHH, ) YMO, ) AZAPI, ) KATAIH, ) EKATAEIH.5. H IKH MA YMEPIOPA A PEEI NA ANTAOKPINETAI TO TAIO OY

  BPIKETAI O AO.

  5 - .

  6 - .

 • ANTAZEAI THN AOXPHH OY AO TO MA;

  1. ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2. T ; A , ; , .

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3. () ;

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  4. T , , () ;

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ___________________, - -, () ____, .

  1. :. :

  ________________________________________________________________________________________________.

  ________________________________________________________________________________________________

  2. ________________________________________________________.

  3. ______________________________________________.

  4. ( ) ( ) _______________

  5. ( ) ( ) ______________________________________________.

  6. ( ) ( ) _______________________________________________.

  7. ( ) ( ) _______________________________________.

  8. ( ) ( ) .

  9. ( ) ( ) .

  10. ( ) ( ) , __________________________________.

  11. ( ) ( ) , _________________________________

  12. ( ) ( ) .

  13. ( ) ( ) , _______________________________________________________.

  14. ( ) ( ) .

  15. ( ) ( ) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  16. ________________ - ____________________________________________________________________________________________

  17. , ( ) ( ) ( ) - . _________________________________________

  18. .

  / ____________________________________________, . ____________________________ ________________________________________________________________________________________ - .

  ______________________________________ ____________________ _________ ___________________________________ ____________________ _________

 • AHNONTA THN YH I MA

  1. (. ) . ,. .E .) Y - . _____________________________________________________) K - K. ___________________________________________________________) A (, , , , , , , ). _________________________________________________________________________________________________________________________) , , , . ________________________________________________________________________________________________________________________________) E . _____________________________________________________________________________________________________________________________) I . ________________________________________________________) . _________________________________________________) T . ______________________________________________________) . ( )

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  2. , , ; ( )

  1. _______________________________________________________________________________

  2._______________________________________________________________________________

  3._______________________________________________________________________________

  4. ______________________________________________________________________________

  3. ;

  ______________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  4. ;

  1. _______________________________________________________________________________

  2._______________________________________________________________________________

  3._______________________________________________________________________________

  4. ______________________________________________________________________________

  5. ______________________________________________________________________________

  6. ______________________________________________________________________________

  7. ______________________________________________________________________________

  8. ______________________________________________________________________________

  9. ______________________________________________________________________________

 • -

  ___________________, - . . (, , , ,, , , , , .)

  1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2. / ________________ ___________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( ) ( ) _____________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  3. / ________________ ___________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( ) ( ) _____________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  4. / ________________ ___________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( ) ( ) _____________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  5. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  6. . _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  7. - . ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  / ________________________________________, . ____________________ _______________________________________ .

  ______________________________ ____________________ _________ ____________________________ ____________________ _________

 • EFT KAI H EIKEIMENH ANAXPHH AO TO YIKO MA M .

  1. A.1. , .

  A.2. , .

  2. ... . .

  3. ... . - .

  4. ... , - .

  5. ... , - .

  6. ... , .

  7. ... , - .

  8. ... , , .

  9. ... , , -.

  10. ... , - , -.

  11. ... , , .

  12. ... , .

  13. ... , .

  14. , . - .

  15. . .

  16. N , - .

 • 17. , , . - .

  18. K . .

  19. K : , , . - .

  20. M . A . (M - , , , .)

  21. K . K - ( ) .

  , ( ) , - .

  ===============================ANTIETIZONTA T IK MA

  M , . M , , :

  1. .

  2. .

  3. , , .

  4. , .

  5. .

  6. , , .

  7. , .

  8. .

  9. .

  10. .

  11. .

  12. .

 • ETOIMAZONTA TO XAPAKTHPA 1. . A -. (. , , , ) ;1. ______________________________________________________________________________2. ______________________________________________________________________________3. ______________________________________________________________________________4. ______________________________________________________________________________2. OIE EINAI OI EOIHEI OY A XPEIATEI NA KAIEPHEI KAI NA YNAMEITE NA KANEI AYTE TI AAE TO XAPAKTHPA OY;____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3. PAE E MIA AHEIA ETIKH EOIHH, OY A HEE NA YNAMEI.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  4. A HEE NA EINAI O XAPAKTHPA OY - . ( )_________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

 • H ENAPMONIH ME TH YNEIHH

  AYTA OY KAN EN KAN KATA KAIPOY - OI YMEPIOPE MOY - OY EINAI ANTIETE ME THN

  YNEIHH MOY. (NI TYEI META EN EPIEXOYN TOH AAH, HPEMIA, ENOTHTA, ANIIOTEEIA OH

  A HEA) EINAI:

  1. ______________________________________________________________________________

  2. ______________________________________________________________________________

  3. ______________________________________________________________________________

  4. ______________________________________________________________________________

  ANAYH TH YMEPIOPA _____________________________________________________________________

  A. TA YNAIHMATA ANAKE OY ME OHOYN NA YMEPIEPOMAI ETI EINAI: (KEEITE TO OBO,

  THN AIKIA, THN AOOHTEYH, POOIA, ENOXH, TYEI, NTPOH, AMIBOIA IA TON EAYTO MOY KAI I-

  AOPE EIYMIE KAI ANAKE KT.)

  ______________________________________________________________________________

  B. OI EOIHEI OY ME KANOYN NA NI KAI NA YMEPIEPOMAI O EPIPA IO AN ;

  KEEITE TI POAEITE NA POTATEYETE: TI IAOPE ANAKE A AN, THN AAEIA, THN

  EIBEBAIH, THN AIA, THN IKANOOIHH, TI AOAYEI, THN EEYEPIA A KT).

  1. ______________________________________________________________________________

  2. ______________________________________________________________________________

  3. ______________________________________________________________________________

  4. ______________________________________________________________________________

  5. ______________________________________________________________________________

  . OI ANTIETE ETIKE EOIHEI KAI NEYMATIKE AHEIE OY A MOY EITPEOYN NA IATHPTHN HPEMIA KAI THN AAH MOY NA AEEYEP AO YKEKPIMENE ANAKE TE NA MOP NAYMEPIEPOMAI O PAMATIKA A HEA :

  1. ______________________________________________________________________________

  2. ______________________________________________________________________________

  3. ______________________________________________________________________________

  4. ______________________________________________________________________________

  5. ______________________________________________________________________________

  6. ______________________________________________________________________________

  7. ______________________________________________________________________________

  8. ______________________________________________________________________________

  9. ______________________________________________________________________________

  10. ______________________________________________________________________________

 • -

  - -:1. . - , , - .2. , .3. , -.4. - . 5. , .6. - .=======================================

  . , ,- - .. .. , , ,, - .. , / -.. - .. , , ,, . =======================================

  - . :1. , , - , - . (,, , ..)2. , , -.3. .4. , -.5. - .6. .7. .=======================================

  o , ;1. . 2. -

  .3. .4. .5. (). 6. .7. , , . ======================================

  : , EFT, TAT ..1. , . 2. - . .3. . 4. - .5. , - . 6. . - -. 7. - - .8. .9. . 10. . 11. , / -. 12. - .13. . 14. . 15. , . 16. , . 17. .18. / .19. .20. .21. .22. .

  , , - .

 • H YXPEH KAI H AOTAYTIH

  1. Y , , ; ; .

  .__________________________________________________________.__________________________________________________________.__________________________________________________________.__________________________________________________________

  2. ; T , , ; A . (A )

  .__________________________________________________________.__________________________________________________________.__________________________________________________________.__________________________________________________________

  3. Y ; A , .

  ._____________________________________________________________________________________________________________________._____________________________________________________________________________________________________________________._____________________________________________________________________________________________________________________4. Y

  ; .

  ._____________________________________________________________________________________________________________________._____________________________________________________________________________________________________________________._____________________________________________________________________________________________________________________5. Y

  ; .

  ._____________________________________________________________________________________________________________________._____________________________________________________________________________________________________________________.__________________________________________________________

  .1. EFT,

  2. TAT,

  3. ME ,

  4. ,

  5. HO,OPONOPONO

  KAI META

 • PAMMA AHEIA, YXPH, AAH ( ) , . M , , , , , , . (). M ,

  ._________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

 • (- ):

  .

  , -.

  , .

  , .

  , .

  . (, , ). .

  . , .

  -.

  , . . .

  . , . , .

  .

  .

  , , ; , , , .

 • IA ENIAEPONTA OIAIA TH METENAPKH

  IHOY NAZPAIO: T Y ; K : O I , H, I . A , I . K , H . O .

  K M 16: 13-14, 11:11, 14-15

  ATN: , , / .A . , . A , , . K , ; A , .

  N (I)

  EPMH TPIMEITO: H .E . Y , , .

  A A A

  ALBERT SCHWEITZER: X , I . A , A. .

  , . , , , I E.

  I A .

  BENJAMIN FRANKLIN: E , , , ERRATA () .

  E

  GOETHE: E . , , M , , . T . O . , .

  .

  CARL JUNG: H , . E , . M . , - , , . .

  A, ,

  TOLSTOY: , , . O

 • . A I K.

  H

  NIETZSCHE: T : Z .A . K . , . A . , .

  A

  GIORDANO BRUNO: . K, , K K. , . A , , .H M I E

  BALZAC: , K; M . O , , , . H .

  TOMAS HUXLEY: M

  , , B B . M .

  , .

  E H

  HENRIK IBSEN: Y , .M . , , . , . , ;

  O A T

  HENRY DAVID THOREAU: , . I , X . A NA.

  E H

  WILLIAM BUTLER YEATS: O . E , . , , .

  K M M

  WALT WHITMAN: . , . , . K : , ; K : , .

  X

 • EYYPAMMIH ME TO KOO TH ZH MOY

  1. ; T ; K .

  ) .

  __________________________________________________________________________________________________________) O .

  __________________________________________________________________________________________________________) E / O .

  __________________________________________________________________________________________________________) K .

  __________________________________________________________________________________________________________) .

  __________________________________________________________________________________________________________) AOI KOOI

  __________________________________________________________________________________________________________

  2. A 10 , ; ;

  A _________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________

  M__________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________

  3. A 2 , ; ;

  A _________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________M_________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • EPTHEI IA YNEH ME TO KOO TH ZH MA

  1. O (, , , , ) , :

  . 9 ...

  . M 9 12 ...

  . M 13 15 ...

  . M 15 18 ...

  . M 19 21 ...

  . M 21 25 ...

  2. A 5 , / , :. O

  .

  .

  3. A , :.

  .

  .

  4. A , , , , ;5. A 3 , ;

  . A ; ...

  1.

  2.

  3.

 • . A ; ...

  1.

  2.

  3.

  6. ;

  7. T ;

  8. , , ;

  9. A () , , ( ) ;

 • TA EMOIA PO THN EKTEEH

  TOY KOOY TH ZH

  A. OIE EINAI OI AAE OI KINHEI OY A HEE NA KANEI TE NA

  EIAI IO EYYPAMMIMENO (H) ME TO KOO TH ZH OY;1. ________________________________________________________________

  2. ________________________________________________________________

  3. ________________________________________________________________

  4. ________________________________________________________________

  B. XETIKA ME AYTE TI AAE TI KINHEI KEOY AN

  YAPXOYN TA AKOOYA EMOIA:

  1. KETEAI TI A NOMIZOYN OI AOI;

  ) OIOI;

  ) TI ITEYEI OTI A KETOYN;

  ) IATI E NOIAZEI OY A EXOYN AYTE TI KEEI;

  2. EXEI KAOIA OIKONOMIKH ANAAEIA XETIKA ME AYTE TI AAE

  TI KINHEI;

  ) TI KETEAI;

  3. EXEI POKOHEI E KAOIE ANEEI OY E EMOIZOYN NA

  ZEI TH ZH OY IO YNTONIMENA ME TOY KOOY OY;

  ) OIE ANEEI; ) TI A OY EIEI AN EN TI EXEI;

  4. EXEI POKOHEI E ETEPIKE HE AAEIA, AOAYH

  EIBEBAIH OY E EMOIZOYN NA POXPA PO TOY KOOY

  TH ZH OY;

  ) OIE EINAI OI POKOHEI; ) TI A INEI AN EN EXEI AYTA;

  5. E EMOIZEI H EOIHH OTI E A KATAEPEI NA KANEI NA

  EPEI E EPA AYTO OY EEI NA KANEI;

  AN NAI, TI E KANEI NA TO ITEYEI;

  6. OY EIEI H EIAPXIA H EHH;

  AN NAI, TI MOPEI NA KANEI IA AYTO;

  7. MH OY EIEI ITH TO EO, THN YXH THN NEYMATIKH ZH;

  AN NAI, TI MOPEI NA KANEI IA AYT;

  8. MH ITEYEI OTI EIAI MEAO IA AAE KAI OTI EXEI XAEI THN

  EYKAIPIA IA AAH;

  9. EXEI YKPOYEI ANAKN; HMEIE E MEPIKE YKPOYEI

  ENA MEPO TOY EAYTOY OY EEI OM ENA AO MEPO EEI (AO)

  . ______________________________ ________________________________

  . ______________________________ ________________________________

  . _____________________________ ________________________________

  . ______________________________ ________________________________

 • BOHNTA TOY ETOIMOANATOY

  () :

  , , , , , -

  . .

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  ( )

  4. ( ) -

  ; ( )

  A. PAKTIKE ANAKE

  1. AHTO, MOYIKH, BIBIA, KAETE, (IAEEI, BIBIA), YTA, BINTEO

  2. ANPOY ME TOY OOIOY EXOYN ANAKH NA MIHOYN

  3. IAOPE ENEPEIE KAI EYYNE TON E KOMO

  4. MAAZ - PEEOOIA, BIOENEPEIAKO, NEYMATIKH EPAEIA.

  5. TEXNIKE ( CD, DVD) XAAPH /KAI IAOIMOY IA:

  AYTOEPAEIA, AOTAYTIH AO TO MA & YNEH ME TO EIO

  6. TOPIKH EAH AAH

  7. POEYXH MAZI

  8. ITH - IOOIA - NH

  9. ETIKH - XAPOYMENH YMEPIOPA

  B. TA ENTE TAIA TH AEIA:

  1. APNHH =AHNOYME OO TO XPEIAZONTAI & AXOOYMATE ME TI PAKTIKE ANAKE TOY.

  2. YMO - (PO TO EO KAI AOY) = KATANOHH, ENEPHTIKH AKPOAH, NA MHN TAYTITOYME

  ME TO YMO TOY, AYTOANAYH KAI AYTONIA, TOY BOHAME NA EKPAOYN TA YNAIHMATA

  TOY, AAH XPI OPOY.

  3. TO AZAPI - (IA XAPE -EEYEPIE & IA ZH - EPAEIA) = NA APOYME THN EYKAIPIA NA

  POEYXHOYME MAZI TOY, NA MAOYN KAI IAOIMO KAI ETIKH POBOH. CD ME IAEEI &

  BIBIA (OI EPIETEIE ENO POKYNHTH KAI H YNAMH TOY ONOMATO - KAITO OYEAP) & NEY-

  MATIKH EPAEIA.

  4. KATAIH - . EEIH EN MOP NA EKTE KAHKONTA KT. = NA BPOYME

  PAKTIKE YEI TE NA MOPOYN NA TA EKTEOYN AOY NA TA ANAABOYN

  . EEIH XAN TA ANTA = AAH, IOOIA, AOOXH OTI PAMATI YAPXEI AYTH H IANOTHTA

  TPA APOTEPA.

  5. AOOXH - APOYIA ME EYAIHIA KAI EBAMO. AOTAYTIH AO IKE MA ANAKE IA

  POOXH. HPEMIA, NEYMATIKH EPAEIA, POEYXH.

  . AN EXETAI NA HIAZEI TO ANATO YNEIHTA:

  1. YZHTHH TN PAKTIKN EMATN TH AOXPHH - IAHKH, EPAIA, YNEXEIA TN EPN

  KT.

  2. EOIHEI IA TO ANATO - BIBIA, CD, DVD, IAEEI

  3. TO NOHMA TH ZH

  4. YNAIHMATA OY EXEI IA THN IANH AOXPHH

  5. NA EIMATE YIKOI - XPI OBO NA YZHTHOYME OOIOHOTE EMA KAI XPI

 • POKOHH NA YZHTHOYME KAOIO EMA.

  6. EKAAPIMA XEEN - INEI KAI ZHTAEI YXPHH - POOPIKA KAI ME PAMMATA

  7. NA EETAEI TH ZH TOY - EOMOOHH, METANOIA KAI EIA KOINNIA

  8. BOHEIA NA YTPEI AO POKOHEI

  9. XAAPH & IAOIMO

  .

  ( CD) CD & DVD

  (, , ) -

  .

  .

  , .

  , ,

  . AOY EYEI: EIKOINNIA

  1. EXEI YEI AO TO MA OY

  2. AHE TON YIKO KOMO

  3. YKENTPOY TO EO & TO

  4. AKOY TOY OHOY YP OY KAI POXPHE PO TO IA NA ENEI ME TO

  H YNTPOIKH ANANOH

  MIA MEOO IA THN ANAKOYIH KAI THN HPEMIA TN ANPN

  OY EXOYN ONO EINAI ETOIMOANATOI

  O ANPO OY EXEI ANAKH IA XAAPH, ANAKOYIH AO ONO A MIA TENH, TPYEPH KAI

  EPAEYTIKH EAH ME KAOION, MOPEI NA AEI ANAKEA NA APEI OOIAHOTE ANETH

  EH. (KAYTEPA OM EINAI NA APEI MIA EH OOY OI NEYMONE EINAI EEYEPOI).

  O BOHO KAETAI IA, APKETA KONTA, IA NA TON AIZEI KATA IATHMATA KAI IA OH TH IAP-

  KEIA TH TEXNIKH. OHEI TON APPTO NA EINEEI APA, HPEMA, XPI ENTONH POAEIA, AA

  NA EMIZEI TOY NEYMONE, OO MOPEI EPIOTEPO, XPI ZOPI.

  YAPXOYN 3 APAAE

  1.A. THN EKNOH TOY EIXNEI NA KANEI TON HXO AAAAAAAAA EKNEONTA AO TO TOMA AN

  NA KANEI ENAN ANATENAMO. OH H YKENTPH EINAI AN TH ANANOH, TON HXO TH KAI TO

  METPHMA TN ANANON OY KANEI O OHO.

  1.B. AN EINAI KOYPAMENO MOPEI A NA ANANEEI KAI EMEI NA KANOYME TON HXO

  AAAAAAAAAAA IA AYTON, KA EKNEEI.

  2. MOPOYME NA METPHOYME TI EKNOE TE NA AKOYEI O AO.

  3. MOPOYME NA EANAAMBANOYME MIA POEYXH IEPE EEI ME KAE EKNOH ... KYPIE IHOY

  XPITE THN EINOH KAI EEHON HMA ME THN EKNOH OH TH

  PAH THN EKNOH.

  META

  MOPOYME NA EAPMOOYME KAOIO YNYAMO AYTN TN IANOTHTN - O,TI TAIPAZEI

  EPIOTEPO TON ANPO.

  META MOPOYME NA TON OHHOYME E MIA BAIA XAAPH , IA NA XAAPEI AKOMA IO BAIA

  KAI NA ANTAZETAI IA IA NA ANETAI E OO TO MA TOY.

  MOPEI NA OPAMATIZETAI TON EAYTO TOY ME YEIA /KAI KONTA TO EO KAI MEA TO .

  MOPOYME E OOIAHOTE TIMH NA BAOYME TA XEPIA E HMANTIKA HMEIA TA KENTPA

  ENEPEIA A NA AIOYME NA KPATAME TO XEPI TOY IA OO XPONO NIOYME XPEIAZETAI.

 • ,

  1. .

  2.

  .

  3. -

  ,

  .

  4. 10 1 .

  5.

  .

  .

  , ,

  .

  6. (

  ).

  .

  7. ,

  .

  -

  .

  8.

  . ,

  .

  9. . -

  , ,

  .

  10. 1 5 .

  11. .

 • ANTIMETIZONTA TO ANATO TN AAHMENN MA http://www.armonikizoi.com/2014/apoleia

  APNHTIKE KETOMOPE IA TO ANATO H / KAI THN AEIA ENO AAHMENOY ANPOY

  1. E MOP NA ZH XPI AYTON(H).

  2. EN EIMAI AAH XPI AYTON(H).

  3. E MOPEI KANENA AO NA MOY EI XAPA AAEIA.

  4. H ZH MOY EN EXEI NOHMA XPI AYTON(H).

  5. E NA EAN KAI E.

  6. O ANATO EINAI MIA AXHMH OYNHPH EMEIPIA.

  7. EN EX TO IKAIMA NA EIMAI EYTYXIMENH(O) AOY EANE O AAHMENO(H) MOY.

  8. A PO TON AAHMENO MOY AN EIMAI EYTYXIMENO(H)

  9. A PO TON AAHMENO MOY AN AAH KAOION AO OO AAOYA EKEINON.

  10. A PO TON AAHMENO MOY AN BP AO KOO KAI NOHMA TH ZH MOY.

  11. EIMAI AIKHMENO(H).

  12. EIMAI ENA ATYXO ANPO.

  13. EIMAI O IO YTYXIMENO ANPO.

  14. O ANATO TOY AOY EINAI MIA TIMPIA IA TON AO IA MENA.

  15. EIMAI AMAPTO, AI E A ME EIXE TIMPHEI ETI O EO.

  16. O EO E ME AAAEI AOY AHE TON AAHMENO MOY NA EANEI.

  17. EN YAPXEI EO, AI E A AHNE TON AAHMENO MOY NA EANEI.

  18. TAI E OY EANE. A MOPOYA NA KAN KATI EPIOTEPO.

  19. EXAA THN EYKAIPIA NA IOP TH XEH MOY MAZI TOY. EX ENOXE AENANTI TOY. EN HMOYN

  TEEI ENTAEI AENANTI TOY.

  20. ME EKATEEIE KAI EYE. ME AHE.

  21. H KOINNIA KAI OI APEE MOY ME AOPPITOYN AOY EXEI EANEI O AAHMENO MOY.

  YNAIHMATA OY NI IA TO XAIMO

  1. ONO

  2. OBO E A TA KATAEP MONH(O) MOY.

  3. AIKIA. H ZH MOY HPE TON AAHMENO MOY.

  4. KATAIH. H ZH MOY EN EXEI NOHMA IA.

  5. ENOXH. EN TOY EA APKETH AAH PIN YEI.

  6. ENOXH. MOPOYA NA EX KANEI EPIOTEPA IA NA TO POAB.

  7. AOOHTEYH ME TON EAYTO MOY.

  8. AOOHTEYH AO TH ZH KAI TO EO.

  9. IH. EN EX TH YMAPATAH KAI THN KATANOHH AO TOY AOY.

  10.IKPA IA TH ZH.

  11. AOMONH KAI MONAIA.

  12. ZHIA I AYTOY OY EXOYN AKOMA TOY AAHMENOY TOY.

  13. YMO IA KAOION OY HTAN H AITIA H AOPMH IA NA XA TON AAHMENO MOY.

  14. YMO IA TO EO OY EETPEE AYTO NA INEI.

  15. EKIKHH I AYTOY OY TAINE.

 • ETIKE KETOMOPE IA TO ANATO KAI THN AEIA ENO AAHMENOY ANPOY

  1. EIMAI MIA AINIA YXH KAI H YNAMH NA ZH, NA EIBI, NA EYTYXH KAI NA POEP EINAI

  MEA MOY.

  2. O AAHMENO MOY EINAI MIA AINIA AANATH YXH OY YNEXIZEI NA ZEI E MIA AH IATAH

  YAPH IO OMOPH A AYTH OY Z E.

  3. AOY O AAHMENO MOY EINAI OY KAA KAI OY IO KONTA THN AHINH TOY YH KAI TO EO,

  MOP NA XAP I AYTON KAI NA IN XAPA TON EAYTO MOY KAI TOY YP MOY.

  4. O EO EINAI MEA KAI YP MOY KAI ETI NI ANTA AAEIA, POTAIA KAI HPEMIA.

  5. OA YMBAINOYN YMNA ME ENA TEEIO EKO XEIO OY INEI TON KAENA MA AYTO OY X-

  PEIAZETAI IA THN EEIH TOY AN YXH. ETI, IA KAOIO OO, HTAN KAYTEPA IA TON AAHMENO

  MOY NA POXPHEI THN AH IATAH. IA TH IKH MOY EEIH PO TO EO EINAI KAYTEPA NA

  MEIN E XPI AYTON.

  6. OOI OI ANPOI TH H EXOYN XAEI AAHMENOY (OXI MONO E). OOI MA A XAOYME IA-IA

  OOY TOY ANPOY OY EPOYME, EEIH EIMATE MONO POPINOI E TH H KAI H

  ANAXPHH MA EINAI TEEI YIKH.

  7. H ANAXPHH TH YXH AO TON EPIOPIMO TOY POPINOY YIKOY MATO EINAI MIA OMOPH

  AEEYEPH AO MIA OY EPIOPIMENH ENMATH KATATAH.

  8. TO XAIMO TOY AAHMENOY MOY EINAI MIA MEAH EYKAIPIA IA NEYMATIKH EEIH MEA AO THN

  KAIEPEIA TH ETEPIKH YNAMH, HPEMIA, AAEIA KAI AYTOAPAOXH.

  9. EXOMAI THN TEEIOTHTA TOY EKOY XEIOY KAI YXP TO EO KAI OOY I AYTO OY MOY YM-

  BAINEI.

  10. O AAHMENO MOY A HEE NA EIMAI EYTYXIMENH (O) KAI NA YNEXI TH ZH MOY HMIOYPIKA

  KAI OMOPA.

  11. EIMAI AOEKTH (O) AO THN KOINNIA I AYTO OY EIMAI KAI OXI O TH XEH MOY ME KAOION

  ANPO.

  12. TO NA XAEI KAOIO TON AAHMENO TOY EN EINAI E KAMIA EPITH TIMPIA, AA EINAI MIA

  MEAH EYKAIPIA IA NEYMATIKH EEIH KAI ETEPIKH KAIEPEIA.

  13. EIMAI ENA ANO AII TOY EOY KAI ME AAAEI XPI OPOY.

  14. E MOPEI KANENA NA HMIOYPHEI TO ANATO KAOIOY AOY ANPOY. O KAENA EXEI I-

  AEEI THN PA KAI TON TPOO OY A YEI. OI AOI EINAI AA TA OPANA OY XPHIMOOIEI IA

  THN ANAXPHH TOY.

  15. MOP KAI TPA ME ETEPIKH YKENTPH KAI POEYXH NA IOP TH XEH MOY ME TON

  AAHMENO MOY.

  16. EIMATE OOI YXE THN EEIH, OOI AIIA TOY EOY. ANOIOMAI T AA AEIA MOY THN

  OIKOENEIA TH ANPOTHTA OY EINAI TPA MAZI MOY TON ANHTH. O AAHMENO MOY A TO

  HEE.

  17. MOIPAZOMAI ME TOY AOY TH IH KAI TH XAPA. EIMATE MIA MEAH OIKOENEIA TH

  ANPOTHTA.

  18. BPIK NOHMA TH ZH ME TO NA POEP, NA HMIOYP KAI NA EEIOMAI I AYTO EX EPEI

  TH H.

  19. H ZH EINAI ENA PO TOY EOY KAI EINAI KAHKON MOY NA TO XPHIMOOIH IA TO KAO TO IKO

  MOY KAI TN AN.

  20. HMEPA 40.000 ONEI EXOYN XAEI TA AIIA TOY. AYPIO AOI 40.000 ONEI A XAOYN TA AIIA

  TOY. EN EIMAI MONH (O) MOY TON ONO. H ANAXPHH TH YXH AO TO YIKO MA EINAI

  YIKO MEPO TH ZH TH H.

  21. YAPXEI MIA OIKOYMENIKH YXH OY EKPAZETAI MEA A OA TA ONTA. H IIA H YNEIHTOTHTA OY

  EKPATHKE MEA AO TON AAHMENO MOY, TPA EKPAZETAI MEA AO TON KAENA YP MOY.

  AANTA KAI POEPONTA TOY AOY, AAA KAI POEP AYTON.

 • TI MOP NA KAN IA NA EEPA TO

  ANATO TOY AAHMENOY MOY

  1. NA MEETH TI NEYMATIKE AHEIE XETI-KA ME:) TI EINAI O ANPO.) OIA EINAI H XEH METAY YXH KAI MA-

  TO.) IA OIO OO H YXH ENAPKNETAI.) TI INETAI OTAN H YXH EYEI AO TO MA.) OIA EINAI H XEH METAY TOY ANPOY,

  TH YH KAI TOY EOY.2. NA EKPAZ TA YNAIHMATA MOY ANOIKTA.3. NA POEYXOMAI IA THN EEIH KAI THN

  ANOO TOY AAHMENOY MOY.4. NA AOTAYTIT AO THN YEPBOIKH YKENT-

  PH AYTON KAI NA POEX AYTOY OY EX-OYN MEINEI.

  5. NA AXOOYMAI ME TA TPIA BAIKA NOHMATA THZH:) THN POOPA) TH HMIOYPIKOTHTA) THN EEIH - THN AYTONIA

  6. NA KAN YOMONH.7. NA KAIEPH ITH TON EAYTO MOY KAI TO

  EO.

  BOHHTIKE HE NEN

  BIBIA AO TI EKOEI APMONIKH ZH

  ) H YXOOIA TH EYTYXIA) O MYTIKO KYKO TH ZH) OIKOYMENIKH IOOIA) TA AYMATA TH AAH KAI TH NH] EMEI KAI OI XEEI MA) -

  )

  ,

  , -

  -

  .

  .

  -

  .

  ,

  , . -

  , ,

  ,

  . -

  , -

  ,

  .

  :

  .

  .

  .

  ,

  .

  -

  : ,

  . -

  , .

  . :

  , . , ,

  .

  :

  . -

  , -

  . -

  .

  , -

  .

  ; . ,

  , . -

  .

  .

  ; .

  , .

  :

  , ,

  , .

  .

 • A NIEI ME THN AOXPHH TN AAHMENN OY;

  1. ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2. ; A , ; A .

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3. () ;

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  4. T , () ;

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • PAMMA AHEIA, YXPEH, AAH (2) ( ) , . M , , , , , , . (). M ,

  ._________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

 • - . , .

  1.

  , , , , , . , . , ............... ...........................

  2.

  , . . - , , , , . , , , , .

  3.

  , , , , , .

  4. , .

  , , , . . , . , , . , . , .

  5.

  , .

  ; , -, .

  6.

  . . .

  . .

  , -

  .

 • .

  E .

  , .

  -.

  N , .

  .

  , .

  .

  - . .

  . N - .

  - .

  . , -, - . M .

  , , , . T , , , - - .

  H . , , , , .

  . E , .

  E , . .

 • - .

  .

  , .

  , - .

  A .

  . E . .

  - .

  - . T - .

  T . .

  , - . .

  , . . - . -. .

  . .

  E . .

  . . .

  , .

  .

  A . .

  A , , - A, , E A.

 • ( Jane Roberts 1963 1983)

  . . , . , . -. ( )================================ , -. . . . . ================================ . (entity) . , , . , - . . , . - , . ================================ ( ) ( ) . - . - . , . , , - . , , . - , , . , , - . ================================ , . . , - . - , . ================================ . -, . . - . ( ) . . , . . , , . , , . , - . , . -, , . , , -. ================================ .================================ . - . . - . . . .

 • CD DVD

  CD KAI DVDO K CD O K DVD.

  CD-650 CD-830 AEEYEPH AO TON ONOCD -1110 TA ENTE MATA TOY ANPOYCD -1210 CD-1230 TO BAIEIO TOY EOY AN EIEO Y-NEIHTOTHTA CD-1510 H AINIA IOOIA (BO-55)CD-1590 H YNAMH TH YXPEH CD-1750 H ENNHH TOY ETEPIKOY XPITOY CD-2060 MAAINONTA AO TA EMOIA THZH CD-2390 POHH KAPKINOY N 1 (BO-153)CD-2395 POHH KAPKINOY N 2 (BO-153)CD -2400 H OIKOYMENIKOTHTA THN KAINH IA-HKH (BO-161) CD-2440 YEPPOIKH ZH (BO-166)CD-2480 O NOMO TOY KAPMA THN KAINH IA-HKH (BO-171)CD-6080 H NEYMATIKH IOOIA (BO-301)CD-6100 MEOOI POEYXH KAI NEYMATIKHEPAEIA (BO-302) CD6240 H AAH O OBO PO TO EO CD-6480 AHEIE OY AEEYEPNOYN (BO-335)CD-6500 H YNAMH TH EYOIA (BO-336)CD -6960 EMATA YXPEHCD-7040 H POEYXH KAI O ETIKO OPAMATI-MO (B0 370)CD-7500 OI TEEYTAIE EEIEI THN ENEPEI-AKH YXOOIA CD7590O POOPIMO TH EEIH (BO-407) CD 7660 TO YNAMMA TOY NEYPIKOY KAIAMYNTIKOY YTHMATO (BO-415)CD 7670 AEEYEPH AO TO APEON -ZNTA TO EYTYXIMENO APON (BO-416)CD 7680 AEEYEPH AO TO OBO KAIANOIMA THN AAH (BO-417)CD 7770 427CD 7800 430CD 7830 433CD 7840 ---- 434CD 7900 440CD 7910 441CD 7920 442CD 7950 -. 444CD 8020 CD8060 454CD8070

  455CD8080 456CD 8090 N 457CD 8100 458CD 8110 ; 459CD 8120 & 460CD 8140 462CD 8150 463CD 8160 464

  CD

  CD . , - , .

  CD 1 1 (4) , , , -CD 3 YEIA ME EFT - -CDM - 7 EFT, TAT, ENTONACDM - 8 EFT , ,CD 9 - - , FT, CDM - 11 TAT + BSFFCDM - 13 CDM -14 ( )CDM-16 AKOY + CDM-21 3 - , , .CDM-24 , - - , . CDM-28 TAT CDM-29 - Ho OponoponoCDM-31 1. 2. - 3. CDM-32 - 1. - 2. 3. CDM-34 , . 1. 2. 3. -CDM-35 1. 2. - , 3. 12 CDM-43 + .CDM-45 Subliminal Messages . 1 . Liquid Mind, Sanctus, Adiagio, EnyaCDM-46 Subliminal Messages . 2 .

 • . DVD 2.5 7 .

  BE-3 BIOENEPEIAKO MAAZ - IATOY BE -5 NEYMATIKH EPAEIA BE-153 YNAMMA TOY ANOOOIHTIKOY -BE - 500 YEPBAINONTA TON OBOBE- 503 EMINAPIO EFT N. 1 DVDBE- 505 EMINAPIO EFT N. 3 - MOIPAMENAOEH 2BE-601 -- DVDBE-602 2 DVD

  EMINAPIA http://www.armonikizoi.com/2012/5172

  DVD NT . DVD 1.5 2 .

  5. IAOIMO - 10 DVD CD 6. AANAIA - 6 DVD CD 7. IOOIA 14 10 DVD CD 9. - -- 10 DVD 10. 14 DVD 13. M 14 DVD 14. / 8 DVD16. 19.

  DVD KAI CD

  1 X - 34 DVD 30 CD KAI 4DVD - NT - .

  2 X - 31 DVD 30 CD KAI 1DVD

  MOPEITE NA T CD DVD

  APMONIKH ZH, PIBA 23, XAANPI 152331. THENO 22990 40314, 22990 403162. EMAI [email protected]

  :www.armonikizoi.com

  H ZH META AO TO MATIKO ANATO KAI RAYMOND MOODY OIKOYMENIKH IOOIA - .. ELIZABETH KUBLER ROSSKAINH IAHKH

  .. MYTIKO KYKO TH ZH H YXOOIA TH EYTYXIA TA AYMATA TH AAH KAI TH NH ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. DVD 1 - - - 2 TRACKS . ( .)

  2. DVD 2 - -. - .

  3. DVD 3 - - = 2.5 -. TRACKS.

  4. CD 1 - 87 - 2.15

  5. - mp3 - . , . - . , . , -- . . http://www.armonikizoi.com/2014/ea