att - skl.se politik inom psykisk hlsa-omrdet r att frmja psykisk hlsa, motverka psykisk ohlsa, frstrka tidiga insatser till personer som drabbas av psykisk

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of att - skl.se politik inom psykisk hlsa-omrdet r att frmja psykisk hlsa, motverka psykisk ohlsa,...

 • MEDDELANDE FRN STYRELSEN NR 21/2017

  Vrt rendenr: 17/00003

  2017-12-21

  Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besk: Hornsgatan 20 Tfn: vxel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se

  Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

  verenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykisk hlsa rendenr: 17/05974

  Frbundsstyrelsens beslut Styrelsen fr Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammantrde den 21 december 2017 beslutat

  att fr sin del godknna verenskommelsen med staten om psykisk hlsa, samt

  att i en skrivelse informera landsting och regioner om verenskommelsen.

  Bakgrund verenskommelsen fr 2018 bygger p tidigare rs verenskommelser. Den r en fortsttning av det lngsiktiga arbete som stimulerats av medel frn Staten och dr SKL bidragit med utvecklingsstd till kommuner och landsting/regioner. Det krvs ett lngsiktigt arbete fr att frndra omrdet psykisk hlsa. Staten och SKL r verens om att det behvs en utveckling som omfattar svl frmjande av psykisk hlsa, frebyggande och tidiga insatser som behandling, std och rehabilitering fr personer med allvarliga psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsttningar.

  Den ekonomiska omfattningen och frdelning av stimulansmedel

  verenskommelsen fr 2018 omfattar totalt 1 414 Mkr fr att stimulera utvecklingen, vilket r en kning med 529 Mkr jmfrt med 2017. 1 364 Mkr frdelas till kommuner och landsting/regioner fr att mjliggra, enskilt eller i samverkan, fortsatt lngsiktig hllbart utvecklingsarbete inom omrdet.

  350 Mkr kronor frdelas till landstingen/regionerna och 350 Mkr till kommunerna fr fortsatt analysarbete och arbete med lokala och regionala handlingsplaner.

  220 Mkr tillfrs landstingen fr en ndamlsenlig och effektiv primrvrd fr att bttre mta den omfattande psykiska ohlsan hos bde barn och ungdomar samt vuxna.

  250 Mkr tillfrs landstingen fr insatser fr kad tillgnglighet och frstrkning av std och behandling av barn och unga.

 • 2017-12-22 Vrt dnr 17/00003

  24 Mkr tilldelas landstingen fr att stimulera lnsgemensamt arbete fr att ka brukarmedverkan i kommuner och landsting.

  40 Mkr tillfrs landstingen fr insatser fr att motverka psykisk ohlsa hos barn och unga i gruppen asylskande och nyanlnda samt fr att strka arbetet med psykiatrisk traumavrd.

  130 Mkr tillfrs kommuner och landsting fr att anvndas till fortsatt satsning p ungdomsmottagningar.

  50 Mkr avstts till SKL fr fortsatt utvecklingsstdjande arbete och administration samt fr att fortstta stdja utvecklingen av strukturen fr kunskapsspridning och kunskapsutveckling.

  Stimulansmedlen till kommuner och landsting frdelas av SKL mot faktura utifrn en frdelningsnyckel, baserad p befolkningsunderlaget den 1 november 2017. Medlen utbetalas till huvudmnnen under frsta kvartalet 2018.

  Villkor fr att behlla stimulansmedlen

  Senast den 31 oktober 2018 ska kommuner och landsting inkomma med en redogrelse fr aktuell analys, mlsttning och handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhllits 20172018 har anvnts.

  verenskommelsen redovisas i bilaga 1.

  Sveriges Kommuner och Landsting

  Lena Micko Ordfrande

 • Bilaga till protokoll vid regeringssammantrde

  Insatser inom psykisk hlsa-

  omrdet 2018

  verenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

  xxxx xxxx

 • 2

  Innehll

  1. Inledning ........................................................................................ 3

  2. Bakgrund ....................................................................................... 5

  3. Mlet med verenskommelsen inom psykisk hlsa-omrdet 2018 6 3.1 Primrvrd ........................................................................................................ 8 3.2 Kommunal hlso- och sjukvrd..................................................................... 9 3.3 Barn och ungas psykiska hlsa ....................................................................... 9 3.4 Brukarsamverkan ........................................................................................... 10 3.5 Asylskande och nyanlnda ......................................................................... 10 3.6 Utvecklingsarbete fr att frmja psykisk hlsa och motverka psykisk ohlsa ..................................................................................................................... 10

  4. Frdelning av medel .................................................................... 11 4.1 Landsting och kommuners redovisning av insatser .................................. 13

  4.1.1 Syftet med handlingsplan och analyser ............................................... 13 4.2 Innehll i landstings och kommuners handlingsplaner och analyser ..... 13

  4.2.1 Redovisning av stimulansmedel riktade till att strka ungdomsmottagningarnas arbete .................................................................. 14 4.2.2 Redovisning av medlen fr att stimulera brukarsamverkan ............ 15

  5. Styrning och samordning ............................................................. 15 5.1 Utvecklingsarbete och administration p SKL .......................................... 15 5.2 Struktur fr kunskapsspridning och kunskapsutveckling ........................ 16

  6. Ekonomisk omfattning ................................................................. 17

  7. Berkningsmodell ........................................................................ 17

  8. Finansiering ................................................................................. 18

  9. Uppfljning .................................................................................. 18

  10. Redovisning av ekonomiska medel och terbetalning ............... 18

  11. Godknnande av verenskommelsen ....................................... 19

  12. Bilaga 1 ..................................................................................... 19

 • 3

  1. Inledning Svensk hlso- och sjukvrd och socialtjnst hller hg kvalitet. Samtidigt str den svenska hlso- och sjukvrden och socialtjnsten infr en rad ut-maningar. Demografin frndras nr medellivslngden och antalet personer som lever lngre med kroniska sjukdomar kar. Uppfljning av hlso- och sjukvrdens resultat pekar frutom p goda medicinska resultat p brister avseende kontinuitet och tillgnglighet samt p obefogade skillnader mellan grupper bde avseende hlsoutfall och vrd. Det finns ven utmaningar p komptensfrsrjningsomrdet. Vidare finns det i dag en medvetenhet om att hlso- och sjukvrdens och socialtjnsten resurser r begrnsade och att en omstllning till en effektivare vrd och omsorg r ndvndig fr fram-tiden.

  Fr att mer effektivt kunna mta hlso- och sjukvrdens utmaningar har re-geringen tillsatt en srskild utredare som utifrn frslagen i betnkandet Effektiv vrd (SOU 2016:2) ska stdja landstingen, berrda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jmlik, tillgnglig och effektiv hlso- och sjukvrd med fokus p primrvrden. Landsting och kommuner har redan i varierande utstrckning pbrjat en sdan omstllning. Den syftar till att ka vrdkvaliteten och tillgngligheten fr att i strre utstrckning mta patienternas behov. Parallellt med omstllningen mot en god och nra vrd, koncentreras den hgspeciali-serade vrden i kad utstrckning i syfte att ytterligare ka kvaliteten. I detta arbete behver samtliga berrda aktrer inkluderas. Det innefattar landsting s vl som kommuner, verksamheter i egen regi samt offentligt finansierade verksamheter i privat regi. Omstllningen utgr frn en gemensam mlbild och kommer att behva genomfras gradvis och med utgngspunkt i lokala frutsttningar. Arbetet kommer att behva bedrivas under en lngre tid fr att uppn en lngsiktigt hllbar frndring.

  Frutsttningar fr verenskommelser

  Mlet fr hlso- och sjukvrdspolitiken r att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hlso- och sjukvrd av god kvalitet. En sdan vrd ska vara jmlik, jmstlld och tillgnglig.

  verenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-ting (SKL) kan, anvndas inom omrden dr regeringen och SKL gemen-samt identifierat ett utvecklingsbehov, fr att stimulera en frbttring i verksamheterna. Genom verenskommelser kan insatser ske samordnat p nationell, regional och lokal niv.

  En utgngspunkt vid verenskommelser r ett tillitsbaserat frhllningsstt som bl.a. syftar till att ge mer lngsiktiga planeringsfrutsttningar.

  Fr de kommande ren handlar det gemensamma utvecklingsarbetet frmst om omstllningen mot en nra vrd, vilket inkluderar att stadkomma kad tillgnglighet och bttre samordning, frbttrad kompetensfrsrjning, kad digitalisering samt kat fokus p att verksamheten ska styras utifrn kun-skap och beprvad erfarenhet.

 • 4

  verenskommelserna mellan staten och SKL utgr frn ett tydligt jm-stlldhetsperspektiv, med utgngspunkten att kvinnor och mn, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhllet och sina liv. Kvinnor och mn, flickor och pojkar ska ha samma frutsttningar fr en god hlsa samt erbjudas vrd och omsorg p lika villkor. Brister avseende jmstlldhet ska fljas upp.

  verenskommelserna omfattar vrd och omsorg som r offentligt finansi-erad, oavsett vem som utfr vrden. Det betyder att svl landsting, kom-mun, som privata aktrer som bedriver hlso- och sjukvrd och socialtjnst som finansieras av landstingen samt kommuner kan komma att omfattas.

  verenskommelser fr 2018

  verenskommelserna fokuserar p att frbttra kvaliteten, tillgngligheten samt strka kompetensfrsrjningen och bemanningen, frmst inom primrvrden, frlossningsvrden, cancervrden och psykiatrin. verens-kommelserna ger ocks mjlighet fr verksamhetsutveckling och

Recommended

View more >