Click here to load reader

AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂaut. · PDF file - Bazele matematice ale sistemelor digitale - Fizică - Utilizare Internet - Grafică asistată de calculator - Deprinderi de

 • View
  6

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂaut. · PDF file - Bazele matematice ale sistemelor...

 • STUDII POSTUNIVERSITARE

  studii de master cu durata de 2 ani, în specializarea Sisteme avansate în automatică şi tehnologii informatice;

  doctorat în specializările: Automatică, Ştiinţa calculatoarelor şi Inginerie electrică.

  BAZA MATERIALĂ

  peste 100 de calculatoare cu acces la serviciile Internet;

  laborator de microcontrolere; laborator de acţionări electrice reglabile; reţea ierarhizată cuprinzând la nivel superior

  reţea FASTETERNET, la nivel mediu reţea PROFIBUS de automate programabile şi la nivel inferior reţea de senzori şi elemente de execuţie;

  laborator ABB de automatizări pentru procese lente şi automatizări în distribuţia energiei electrice.

  PARTENERI

  INFORMAŢII UTILE

  Programul de studii Automatică şi Informatică Aplicată este coordonat de Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Secretariat departament: Adresa: str. Mihai Viteazu nr.5, Corp V, et.III Telefon: 0268-418836 sau 0268-412921 int.167 E-mail: [email protected] Vizitaţi http://unitbv.ro/iesc

  Universitatea Transilvania din Braşov

  Facultatea de Inginerie Electrică

  şi Ştiinţa Calculatoarelor

  DEPARTAMENTUL DE AUTOMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

  AUTOMATICĂAUTOMATICĂ

  ŞI INFORMATICĂŞI INFORMATICĂ

  APLICATĂAPLICATĂ

  AUTOMATICĂ

  ŞI INFORMATICĂ

  APLICATĂ

  Colaborând îndeaproape cu universităţile româneşti, ABB pune la dispoziţia studenţilor experienţa sa globală şi cunoştinţele de ultimă oră din domeniul energetic.

  Fiind unul din liderii mondiali, partener al industriei producătoare de autoturisme, Continental face mobilitatea individuală mai sigură, mai economică si mai confortabilă. Divizia Continental Automotive Systems (CAS) participă, prin inovaţii şi soluţii cheie la dezvoltarea autoturismelor de azi şi de mâine.

  IBM este cea mai mare companie de tehnologia informaţiei din lume, având peste 80 de ani de experienţă în a sprijini companiile să inoveze; oferă o gamă largă de servicii, soluţii şi tehnologii care le permit clienţilor, indiferent de mărime, să beneficieze pe deplin de noua eră e-business.

  Programele ORACLE – utilizate pentru a preda studenţilor specializărilor din cadrul Catedrei şi pentru utilizarea de către studenţi la cursurile de specialitate.

  Firma Siemens Program and System Engineering (Austria) are la Braşov un puternic centru de dezvoltare în domenii precum comunicaţii mobile, sisteme de comunicaţii inteligente, sisteme industriale pe bază de microcontrollere şi calculatoare.

 • PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNTDE CE AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ?

  Universitatea Transilvania din Braşov şi-a lărgit oferta de studii adresată absolvenţilor de liceu, prin înfiinţarea, în anul 1995, a programului de studii Automatică şi Informatică Industrială, devenită ulterior Automatică şi Informatică Aplicată, în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, fosta Facultate de Electrotehnică.

  Din punct de vedere al planului de învăţământ, acest program de studii, unic în cadrul învăţământului superior tehnic braşovean, a fost conceput să reprezinte o îmbinare ”fericită” între domeniile automaticii şi informaticii aplicate, oferind absolventului o pregătire complexă şi completă într-un domeniu deosebit de modern, dinamic, actual şi de mare perspectivă în noul mileniu.

  Specializarea corespunde celei de Control Engineering and Computers Science de la universităţile vest-europene şi americane.

  PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII

  Planul de învăţământ

  Studiile universitare durează 4 ani (8 semestre) şi pot fi urmate de studii de masterat şi doctorat. Planul de învăţământ al programului de studii a introdus S istemul European de Credite Transferabile, cu scopul de a promova cooperarea inter-universitară ca un mijloc de ridicare a calităţii învăţământului, de a facilita mobilitatea studenţilor, recunoaşterea studiilor şi a diplomelor.

  Începând din anul III, cursurile opţionale oferă studenţilor posibilitatea de a alege dintr-o paletă bogată de discipline specifice celor două domenii principale: Automatică şi Informatică Aplicată.

  Activitatea practică şi de cercetare

  Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației, care coordonează progra-mul de studii, asigură, prin protocoale încheiate cu diferite firme de profil, practica studenţilor. Acest lucru permite

  familiarizarea cu problematica specifică firmelor şi implicarea în rezolvarea proiectelor. Studenţii specializării au posibilitatea de a aprofunda cunoştinţele teoretice şi practice participând la activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească în cercurile de: sisteme pentru controlul şi monitorizarea proceselor; acţionări electrice reglabile; sisteme software integrate; sisteme inteligente de control.

  RELAŢII INTERNAŢIONALE

  Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației întreţine relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din străinătate în scopul perfecţionării activităţii didactice şi ştiinţifice, a cooperării în cadrul unor programe finanţate de Comunitatea Europeană. În cadrul acestor programe, studenţii merituoşi au beneficiat şi beneficiază de burse la prestigioase universităţi vest-europene în scopul documentării sau pregătirii proiectelor de diplomă şi chiar de a urma studii parţiale.

  ADMITERE

  admiterea are loc pe bază de dosar. Nota finală se calculează astfel:

  - media examenului de bacalaureat - 40%; - media la bacalaureat la Matematică - 60%;

   examenul de admitere se desfăşoară în luna iulie

  O MESERIE PENTRU MILENIUL TREI

  Într-o lume dominată de progresul extraordinar al tehnologiei, companiile trebuie să se “reinventeze” pentru a face faţă competiţiei acerbe. Ele trebuie să folosească tehnologia informaţiei pentru a simplifica comunicarea şi modul de organizare. Se simte nevoia acum, poate mai mult ca oricând, de oameni bine pregătiţi, entuziaşti şi motivaţi în: dezvoltarea de software, modelarea şi simularea proceselor, sisteme inteligente de control, sisteme de reglare automată, proiectarea asistată de calculator, reţele de calculatoare, care să realizeze “revoluţia informaţională”.

  Anul I

  Discipline obligatorii

  - Analiză matematică - Algebră liniară geometrie analitică şi diferenţială - Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare - Matematici speciale - Electrotehnică - Procesarea datelor - Bazele matematice ale sistemelor digitale - Fizică - Utilizare Internet - Grafică asistată de calculator - Deprinderi de comunicare - Limba engleză - Educaţie fizică

  Anul II

  Discipline obligatorii

  - Teoria sistemelor - Electrotehnică - Circuite electronice liniare - Metode numerice - Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare - Analiza şi sinteza circuitelor numerice - Electronică digitală - Electronică de putere - Măsurări şi traductoare - Semnale şi sisteme - Limba engleză - Practică

  Anul III

  Discipline obligatorii

  - Analiza şi sinteza circuitelor numerice - Microcontrolere - Modelare, identificare, simulare - Maşini si acţionări electrice - Ingineria sistemelor automate - Arhitectura calculatoarelor - Ingineria sistemelor de programe - Practică

  Discipline opţionale

  -Tehnologia bazelor de date - Managementul sistemelor informatice - Manipulatoare şi roboţi - Elemente de execuţie hidraulice şi pneumatice - Reţele de calculatoare - Procesoare digitale de semnal

  Anul IV

  Discipline obligatorii

  - Ingineria automatizărilor industriale - Automate şi microprogramare - Proiectarea asistată de calculator a instalaţiilor electrice de automatizare - Tehnici de inteligenţă artificială - Calculatoare de proces şi sisteme de operare în timp real - Management şi marketing - Fiabilitate şi diagnoză - Practică de elaborare a lucrării de licenţă

  Discipline opţionale

  - Servosisteme electrice - Sisteme adaptive şi optimale - Tehnici de proiectare cu circuite logice programabile - Interfaţă om-maşină - Automatizări hidraulice şi pneumatice - Servosisteme electrohidraulice - Sisteme expert în automatică - Telecomunicaţi - Sisteme cu structură variabilă - Sisteme robuste

  Page 1 Page 2

Search related