of 4 /4
KISBÍRÓ HÍRLEVÉL II. évfolyam 2. szám 2014. február Kisbíró Kisbíró A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Éle- tének Fejlesztéséért Közalapítvány a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezeté- nek végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támo- gatások jogcím keretében, 2013. decemberé- ben 10.899.668.- Ft összegű támogatást nyert. Fejlesztés helyszíne: Fő utca 25. szám alatti ingatlan épület lehatá- rolt része. A fejlesztés várhatóan 2014. május végén fe- jeződik be. A tervezett fejlesztés során kialakításra / fel- újításra kerül az előtér, a közösségi tér (étke- ző), a teakonyha, a vi- zesblokk, kettő szoba összesen hat férőhellyel. A beruházás során a rossz állapotú nyílászárók cseréje, belső felújítás és homlokzat felújítás történik meg. A szükséges bútorok egy része szintén pályázati forrásból kerül beszerzésre. A fejlesztés a turizmus fellendítése, a térség értékeinek bemutatása érdekében történik. A szálláshely működ- tetése a helyi termelők számára is nagyobb is- mertséget, értékesítési lehetőséget teremthet, hozzájárul a térség fenn- tartható fejlődéséhez, fo- kozatos turistaszám nö- vekedést generál, ezáltal a térségben és a telepü- lésen eltöltött vendégéj- szakák száma is nő.

Az én mesém”Az én mesém” - decs.hu

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Az én mesém”Az én mesém” - decs.hu

Kisbiro_2014_februar.inddKis b í r óKis b í r ó
A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Éle- té nek Fejlesztéséért Közalapítvány a
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezeté- nek végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támo- gatások jogcím keretében, 2013. decemberé- ben 10.899.668.- Ft összeg támogatást nyert.
Fejlesztés helyszíne: F utca 25. szám alatti ingatlan épület lehatá- rolt része.
A fejlesztés várhatóan 2014. május végén fe- jezdik be.
A tervezett fejlesztés során kialakításra / fel- újításra kerül az eltér, a közösségi tér (étke- z), a teakonyha, a vi-
zesblokk, kett szoba összesen hat férhellyel. A beruházás során a rossz állapotú nyílászárók cseréje, bels felújítás és homlokzat felújítás történik meg. A szükséges bútorok egy része szintén pályázati forrásból kerül beszerzésre.
A fejlesztés a turizmus fellendítése, a térség értékeinek bemutatása érdekében történik.
A szálláshely mköd- tetése a helyi termelk számára is nagyobb is- mertséget, értékesítési lehetséget teremthet, hozzájárul a térség fenn- tartható fejldéséhez, fo- kozatos turistaszám nö- vekedést generál, ezáltal a térségben és a telepü- lésen eltöltött vendégéj- szakák száma is n.
2 • 2014. február
Pályázatot adtunk be a óvoda korszerûsítésére
Amennyiben megnyerjük a be- adott pályázatot, az 1970-es években épült óvoda homlokza- tát 10 cm-es szigeteléssel és kül- s festéssel fogjuk biztosítani. A plafon álmennyezettel, üveg- gyapottal történ szigetelését is tervezzük a foglalkoztató szo- bákban és az ehhez kapcsolódó folyosókon. A f tés energiaha- té konyságának növelése ér de- kében napkollektort és puffer tartályt sze retnénk elhelyezni, így a ftésköltségen kívül a konyha jelents melegvíz-igé- nyének költ ségeit is csökken- teni tudnánk. Ez összességében 45%-os energiaköltség megta- karítást jelentene. Ezen kívül a konyhának páraelszívó készü- léket szereznénk be és tempe- ráló ftés kiépítése is a tervek között szerepel. A projekt meg- valósulása esetén, a fejlesztés hatása elször a 2014-2015. évi ftés és világítás költségén je- lentkezhet.
Február elején immár negyedik alkalommal tartottuk meg a Faluházban farsangi bálun- kat. Az esten fellépett a Csillagrózsa Ha- gyományrz Egyesület és az szi Napfény Nyugdíjasklub (képünkön). Örültünk, hogy sokan megtiszteltek bennünket. A bált Bic- zó Ern polgármester nyitotta meg. Ezúton mondunk köszönetet a mvészeknek, Kun Györgyinek, a Faluház dolgozóinak, mind- azoknak, akik tombolatárgyat ajánlottak fel, valamint, akik a terem berendezésében és a takarításban részt vettek. Jó volt együtt len- ni, a vidám gyerekarcokat látni, a fellépket megcsodálni. Reméljük, a bálban mindenki jól érezte magát, melyet terveink szerint jö- vre is megtartunk. Kocsis László
HÍREK
ZÖLD HULLADÉK Fás szárú növényi maradványok (metszés során keletkezett gallyak, ágak, szlvessz) begyjtését márciustól hétf, keddi napokon vé- gezzük. Kérjük lehetleg kötegelve ezeken a napokon helyezzék ki a zöld hulladékot, nagyobb mennyiség esetén keressék Galambos Attila alpolgármestert a 0620 429 4077-es telefonszámon.
DDecs Nagyközség Önkormányzatának Képvisel-testü- lete döntést hozott Decs egyik legrégebbi, épített örök-
ségként nyilvántartott házának megvásárlásáról. A régi épí- tészeti stílust képvisel ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése lehetvé teszi majd a falusi paraszt életorma szem- léltetését. A ház a tervek szerint szállásként is fog funkcio- nálni az idelátogatóknak. Míg a tervek megvalósulnak, sok segít kézre és összefogásra lesz szükség, amibl a „Sárköz fvárosában” nincs hiány. Eldjeink életformájának felele- venítésével érzékeltetni szeretné a falu vezetsége, hogy a mai modern világban nem elhanyagolható a visszatekintés a múltba és a hagyományok ápolása.
2014. február • 3KISBÍRÓ
MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET
I. 6-12 éves gyermek II. 13-17 éves gyermek III. felntt kategóriában
Olyan meséket várunk, ahol a hsök a hagyományos mesei sze- replktl eltéren jelennek meg. Ahol nem biztos, hogy a legki- sebb fi ú a legügyesebb, és nem biztos hogy a királylány keze vagy a fele királyság a tét.
A mesék szerepli lehetnek em- berek, állatok vagy más fantá- zialények is. A meséhez illusztráció is készíthet. Egy pályázó csak egy mesével pályázhat.
A meseíró a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a munkáját
a helyi médiában publikáljuk.
A mesét elküldheted a [email protected]
e-mail címre vagy elhozhatod személyesen a decsi Faluházba (7144, Decs, Rákóczi u. 2-8.). Az elkészült munka terjedelme
maximum három A/4-es oldal lehet.
A mese végére írd oda a nevedet, címedet, életkorodat.
Beküldési határid: 2014. 03. 14. Eredményhirdetés:
2014. 03. 24-én 17 órakor a Faluház Könyvtárában.
Minden meseíró ajándékot kap, mindhárom kategória I-III. helyezettje
értékes díjban részesül.
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képvisel-testülete
melynek helye: a Faluház nagyterme.
A DECSI KATOLIKUS KARITASZ SZERVEZÉSÉBENA DECSI KATOLIKUS KARITASZ SZERVEZÉSÉBEN
Hétf: 08.00-10.00 Kedd: 08.00-10.00 csecsem tanácsadás 10.00-12.00 betegrendelés Szerda: 10.00-12.00 Csütörtök: 08.00-10.00 Péntek: Páros héten: csény 08.00-10.00 Dr. Omacht Erika Páratlan héten: Decs 08.00-10.00 Dr. Péntek Elvira
TAGSÁG MEGÚJÍTÁS, ENGEDÉLYVÁLTÁS február 13-án és 27-én, valamint március 13-án és 27-én,
csütörtöki napokon, 17–19 óráig a FALUHÁZBAN!
Akinek ezek az idpontok nem felelnek meg, telefonos egyeztetés után máskor is jelentkezhet! 74/675-456 vagy 20/227-4650
Aki még nem adta le a Fo- gási naplóját, február 28-ig mindenképpen adja le, mert egyébként csak dupla áron válthat Állami jegyet!
JÓ, HA TUDJA4 • 2014. február
áskor is
• Az állattartó köteles a jó gaz- da gondosságával eljárni, az ál- lat fajának, fajtájának és élet- tani szükségleteinek megfelel életfeltételekrl gondoskodni.
• Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelel és biztonságos elhelyezésérl, szakszer gondozásáról, szö- késének megakadályozásáról.
• Állatvédelmi bírsággal sújt- ható, aki az állat biztonságos el- helyezésérl, szökésének meg- akadályozásáról nem, vagy nem megfelelen gondoskodik.
• A kedvtelésbl tartott állatot
úgy kell tartani, hogy a lakókö- zösség kialakult élet- és szokás-
rendjét tartósan és szükségtele- nül ne zavarja.
• Közterületen az eb tulajdo- nosának biztosítania kell, hogy
az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
• Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közte- rületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el és 5000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjed pénzbírsággal, valamint
6-180 óra közérdek munkával sújtható.
GYERMEKORVOS RENDELÉS
Február 27-én csütörtökön és március 3-án hétfn 18 órától:
• 5 perc Decsrl – Óvodás far- sang
• Interjú • Horgászpercek • Farsangi készüldés
• Képvisel-testületi ülés él közvetítése
• Életképek a faluból videósorozat 1. rész
• Hírpercek • Interjú • Horgászpercek • Szabadi Miska bácsi könyv-
bemutatója