31
Az uniós források szerepe a régiók életében Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Gazda László 2007.október 04.

Az uniós források szerepe a régiók életében

  • Upload
    reece

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Az uniós források szerepe a régiók életében. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Gazda László 2007.október 04. Észak-alföldi régió. Az Észak-alföldi régió Magyarország északkeleti részén fekszik és határos Szlovákiával, Ukrajnával,valamint Romániával. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Az uniós források szerepe a régiók életében

Az uniós források szerepe a régiók életében

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési TanácsGazda László

2007.október 04.

Page 2: Az uniós források szerepe a régiók életében

Észak-alföldi régió• Az Észak-alföldi régió Magyarország északkeleti

részén fekszik és határos Szlovákiával, Ukrajnával,valamint

Romániával.

• Területe 17729 km² (hazánk területének 19,1%-a).

• A magyarországi népesség 15,3%-a, azaz 1,540 millió fő él itt (KSH, 2005).

• A Régiót Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe alkotja.

• Leghátrányosabb kistérség- 64/2004 korm. rendelet

Page 3: Az uniós források szerepe a régiók életében

ÉARFÜ Kht.• Alapítás: 2000. január 1.- 5 fővel• Missziónk: területfejlesztés szakmai központjává, és partnerségi hálózat

letéteményesévé váljunk, valamint meghatározó szerepet töltsünk be a régió fejlődésében.

• Komoly szakmai tudásbázis, kooperatív csapatmunkára alapozvaTevékenységünk:• Szakmai segítségnyújtás az ÉARFT munkaszervezetének munkájához• Területi tervezés• Regionális fejlesztési programok menedzselése• Régió számára igénybe vehető fejlesztési források koordinációja,hatékonyfelhasználásának elősegítése• EAOP Közreműködő Szervezete• Projektgenerálás• Régiómarketing• Partnerség-építés és külkapcsolatok erősítése más Európai Uniós régiókkal, brüsszeli

intézményekkel• Innováció Ügynökség• Decentralizált területfejlesztési források kezelése

Page 4: Az uniós források szerepe a régiók életében

Az Észak-Alföldi Regionális Ügynökség Kht. az alábbi unió forrásokat menedzselte:

• Phare: 112 projekt- 39,01 millió EUR(~10 milliárd Ft.)

• ROP 2004-2006: 98 projekt - 21 milliárd Ft

és azért megemlíteném:

• Hazai decentralizált források: 1270 projekt- 26,5 milliárd Ft

Page 5: Az uniós források szerepe a régiók életében

Kezelt PHARE támogatások nagyságrendje

Összesen: 39,01 m. EUR - „ESZA típusú”: 15,51 m. EUR– „ERFA típusú”: 23,5 m. EUR

Projektek száma: 112- „ESZA – típusú”: 83- „ERFA – típusú”: 29

Page 6: Az uniós források szerepe a régiók életében

Zászlóshajó projektek

Phare 2000 Üzleti infrastruktúra fejlesztés

Projekt költségvetés: 3,21 m. EUR

Megítélt támogatás: 2,25 m EUR

Phare 2001 Üzleti infrastruktúra fejlesztés

3 projekt

Projektek költségvetése összesen : 13,321 m. EUR

Összes megítélt támogatás : 7,67 m. EUR

Page 7: Az uniós források szerepe a régiók életében

„ESZA-típusú” Programok

Képzésből a munka világába való átmenet támogatása – 22 projekt, támogatás: 1,58 m. EUR

Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása – 5 projekt, támogatás: 0,9 m. EUR

Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban – 10 projekt, támogatás : 0,9 m. EUR

A fogyatékkal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése – 7 projekt, támogatás : 1,96 m. EUR

- Információs technológia az általános iskolákban – 27projekt, támogatás : 4,6 m. EUR

- Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen I. és „Küzdelem II.” – 12 projekt, támogatás: 5,57 m. EUR

Page 8: Az uniós források szerepe a régiók életében

„ERFA – típusú” programok

Vállalkozások közötti együttműködés erősítése (HU0008-05) – 23 projekt, támogatás: 2,9 m. EUR,

Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése, Phare 2002/2003 – 6 projekt, támogatás : 20,6 m. EUR

Page 9: Az uniós források szerepe a régiók életében

Feladatok

• Pályázati kiírások véleményezése• Pályázatok meghirdetése, pályáztatás• Támogatási Szerződések előkészítése• Projekt megvalósítás pénzügyi

monitoringja, végrehajtás folyamatos felügyelete, helyszíni látogatások

• Dokumentáció megőrzése (5+2 év)

Page 10: Az uniós források szerepe a régiók életében

Szervezeti kapcsolatok a PHARE lebonyolítás során

(I) Szerződő Hatóság: - ESZA Kht. - VÁTI Kht.

(II) Kedvezményezettek (önkormányzatok, közintézmények, KKV-k stb.)

Tevékenység alapja: - Együttműködési megállapodások- ESZA Kht. / VÁTI Kht. Működési Kézikönyvének vonatkozó

fejezetei- Programspecifikus eljárásrendek

Page 11: Az uniós források szerepe a régiók életében

„ORPHEUS-ből megvalósult”

• Hajdúszoboszlón szanatórium és környezetének felújítása

• Nyírbátorban várkastély és környezetének rekonstrukciója

• Nyíregyházán „Esély centrum” létrehozása, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésére

• Hajdúböszörményben főtér integrált fejlesztése• JNSZ Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány-

„Uniós ház” kialakítása • Szolnokon logisztikai központ létrehozása

Page 12: Az uniós források szerepe a régiók életében

A ROP intézkedései 2004-06 évben

1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése

1.2. Turisztikai fogadóképesség javítása

2.1. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása

2.2. Városi területek rehabilitációja

2.3. Óvodai és alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése

3.2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása

3.3. Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködésének erősítése

Page 13: Az uniós források szerepe a régiók életében

A ROP egyes intézkedései keretében támogatott projektek száma az Észak-

alföldi régióban (összesen: 98 db)

10

11

18

728

15

9

1.1. Turizmus

1.2. Szálláshelyek

2.1. Utak

2.2. Városrehab.

2.3. Óvoda, iskola

3.2. Foglalkoztatás

3.3. Felsőoktatás

Page 14: Az uniós források szerepe a régiók életében

OP-k megoszlása 2004-2006

Beérkezett pályázatok (db)

IH által támogatott pályázatok (db)

Forrás: NFÜ, 2007. 09. 18.

Page 15: Az uniós források szerepe a régiók életében

OP-k megoszlása 2004-2006

Igényelt támogatás (Ft)

Megítélt támogatás (Ft)

Forrás: NFÜ, 2007. 09. 18.

Page 16: Az uniós források szerepe a régiók életében

A folyamat szereplői a ROP 2004-06 idején

Irányító Hatóság:ROP IH– Az operatív program megvalósítása és annak a felügyelete

Közreműködő Szervezetek:• VÁTI Kht.:

– értékelés minőségellenőrzése– Szerződő Hatóság: szerződéskötés, monitoring, ellenőrzés

• Regionális Fejlesztési Ügynökségek

Page 17: Az uniós források szerepe a régiók életében

RFÜ, mint ROP Közreműködő Szervezeti feladatai 2004-06-ban

• Pályáztatási feladatok-információnyújtás- pályázati anyagok biztosítása

• Pályázatértékelési feladatok• A ROP Kommunikációjával kapcsolatos

feladatok• A Kedvezményezettek projekt-

megvalósítását segítő szakmai támogatás

Page 18: Az uniós források szerepe a régiók életében

Észak-alföldi régió

Versenyképesség ÉS Felzárkóztatás!

Page 19: Az uniós források szerepe a régiók életében

Az Észak-alföldi régió stratégiájának átfogó célja

A vízkészlet-gazdálkodás, a környezetgazdálkodás, a területhasználat összefüggésrendszerének ökológiai alapú megteremtésével és az erre alapozott versenyképes gazdaság- és humánerőforrás-fejlesztéssel a régió Kelet-Közép-Európa egyik minőségi élet-, egészség- és rekreációs központjává válik.

Page 20: Az uniós források szerepe a régiók életében

A régió Stratégiai Programjának (SP) specifikus céljai

1) A régió stratégiai helyzetére és humánerőforrására építő versenyképes, piacvezérelt és innováció-orientált gazdaság továbbfejlesztése („Dinamikus-régió”)

2) A régió természeti, környezeti rendszereinek kialakítása, megőrzése és fenntartható használata, a környezet értékként való kezelése („Öko-régió”)

3) A régióban az egészséges élet lehetőségeinek biztosítása, a kapcsolódó endogén potenciál hasznosítása („Egészséges-régió”)

4) A régió versenyelőnyeire alapozott piacvezérelt és innováció-orientált agrárvertikum kialakítása („Agrár-régió”)

5) A régió területi különbségeinek mérséklése és a társadalmi kohézió erősítése, a foglalkoztatás bővítése („Esélyteremtő és felzárkózó régió”)

Page 21: Az uniós források szerepe a régiók életében

A 2007-2013 időszakban várhatóan a régióra jutó összes EU-s fejlesztési forrás

Forrás típusa Mrd Ft

Strukturális Alapok (ERFA, ESZA)

815,168

Kohéziós Alap 488,613

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

135,500

Egyéb (7. Keretprogram, Norvég Alap, Svájci Alap)

1,890

Összesen (ÉAR 2007-2013) 1.441,171

Page 22: Az uniós források szerepe a régiók életében

A regionális stratégiai program megvalósításának pillérei

• ÚMFT ágazati operatív programok• ÚMFT regionális operatív program• Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv• 7. Keretprogram• Svájci és Norvég Alap• Hazai források

Régiófejlesztés ≠ ROP!!!

Page 23: Az uniós források szerepe a régiók életében

Az Észak-Alföldi Operatív Program és az Akcióterv prioritásai

1. Regionális gazdaságfejlesztés

2. Turisztikai célú fejlesztés

3. Közlekedési feltételek javítása

4. Humán infrastruktúra fejlesztése

5. Város- és térségfejlesztés

6. Technikai segítségnyújtás

Page 24: Az uniós források szerepe a régiók életében

Az akcióterv tartalma1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

1.1.1 A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése A) Ipari parkok és ipari területek fejlesztéseB) Inkubáció elősegítéseC) Kiemelt projektek

1.1.2 Együttműködések ösztönzéseA) Vállalatok közötti együttműködések ösztönzése B) Klasztermenedzsment támogatása

1.1.3 A régió innovációs potenciáljának fejlesztéseA) Innovációs szolgáltató központok és hídképző intézmények tudásformálásB) Kísérleti jellegű fejlesztésekC) Üzleti tanácsadás

Page 25: Az uniós források szerepe a régiók életében

Az akcióterv tartalma2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés

2.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés A) Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fejlesztéseB) Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztéseC) Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztéseD) Rendezvény- és sportturizmus infrastrukturális feltételének javításaE) Kiemelt projektekF) Kiemelt projektek előkészítése

2.1.2 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése

2.1.3 Desztináció-menedzsment fejlesztés

Page 26: Az uniós források szerepe a régiók életében

Az akcióterv tartalma

3. Prioritás: Közlekedési feltételek javítása

3.1.1 4 és 5 számjegyű közutak fejlesztése

A) 4 és 5 számjegyű közutak fejlesztése

B) Kiemelt projektek előkészítése

3.1.2 Önkormányzati utak fejlesztése

3.1.3 Regionális hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása

3.1.4. A közösségi közlekedés fejlesztése

A) Közlekedési szövetségek fejlesztése

B) Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése

Page 27: Az uniós források szerepe a régiók életében

Az akcióterv tartalma

4. Prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése

4.1.1 Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése4.1.2 Egészségügyi intézmények fejlesztése

A) Alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztéseB) Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztésekC) Kiemelt projekt előkészítése

4.1.3 Szociális intézmények fejlesztése4.1.4 Közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése4.1.5 Akadálymentesítés

Page 28: Az uniós források szerepe a régiók életében

Az akcióterv tartalma5. Prioritás: Város- és térségfejlesztés

5.1.1 Város- és településfejlesztési akciókA) Integrált, szociális jellegű városrehabilitációB) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú

városokban C) Kiemelt projekt előkészítési komponensD) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztésekE) Helyi településfejlesztési akciók

5.1.2 Környezeti értékek védelme, környezetbiztonságA) Zaj- és levegőszennyezettség elleni védelemB) 2000 LE alatti települések szennyvízkezeléseC) Települések korszerűtlen hulladéklerakóinak rekultivációjaD) Belvízvédelmi fejlesztések

5.1.3 A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztéseA) Alacsony küszöbű szolgáltatások biztosítása és infrastrukturális fejlesztéseB) Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok – kiemelten a romák – foglalkoztatását végző civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése C) Közösségfejlesztő programok

Page 29: Az uniós források szerepe a régiók életében

Lehetséges eljárásrendek az ÉAOP-ban

• Egyfordulós pályázat

• Kétfordulós pályázat - projektszelekció

• Közvetett támogatás – global grant

• Nagyprojektek

• Kiemelt projektek

Page 30: Az uniós források szerepe a régiók életében

Sikeres program-végrehajtás kritériumai

• Decentralizáció a tervezésben, végrehajtásban, döntéshozatalban

• Elegendő projekttömeget biztosító projektcsatorna

• Ágazati-regionális fejlesztési források összhangja

• Magánforrások mobilizálása a fejlesztésekben – addicionális források a közpénzek kiegészítéseként!

• Vállalkozói szféra sikeres megszólítása - pályázóként és kivitelezésben résztvevőként egyaránt!

• Civil szféra aktivizálása – közösségszervezés, közfeladatok átvállalása stb.

• Végrehajtás tapasztalatainak felhasználása

Page 31: Az uniós források szerepe a régiók életében

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Elérhetőségünk:

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.4028 Debrecen, Simonyi u. 14.

Tel.:52/524-760Fax.: 52/524-770

Email: [email protected]