Baggrundsnotat -  · RADS baggrundsnotat vedr. Unipolar depression Side 2 af 79 Indikationen for

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Baggrundsnotat -  · RADS baggrundsnotat vedr. Unipolar depression Side 2 af 79 Indikationen for

RADS baggrundsnotat vedr. Unipolar depression Side 1 af 79

Baggrundsnotat

Medicinsk behandling af unipolar depression hos voksne

Fagudvalg under Rdet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rdgivende

arbejdsgrupper, der refererer til Rdet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

og behandlingsvejledninger for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlings-

omrder. Dokumenterne forelgges RADS, som trffer beslutning om indholdet af de endelige

baggrundsnotater og forpligtende behandlingsvejledninger.

Mlgruppe Relevante afdelinger

Lgemiddelkomiter

Sygehusapoteker

Andre relevante interessenter

Udarbejdet af

Fagudvalget for medicinsk behandling af unipolar depression

under Rdet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Godkendt af RADS

15. april 2015 Version: 1.0

Dok.nr: 178478

Offentliggjort: April 2015

RADS anbefalinger

Baggrund for igangstning af behandling

Diagnostik og udredning

Diagnosen skal stilles ud fra ICD-10 p baggrund af et grundigt interview, som

hovedregel over to konsultationer, hvor der sprges aktivt ind til depressive

symptomer

Diagnosen skal baseres p en samlet klinisk vurdering, herunder somatisk udredning

mhp. afklaring af diffentialdiagnose eller somatisk komorbiditet

Man skal vre opmrksom p komorbide somatiske og psykiatriske sygdomme

Generel screening anbefales ikke, men udfres ved mistanke om depression og

overfor srlige risikogrupper. Dette kan dog ikke erstatte en grundig klinisk

vurdering.

Kriterier for igangstning af behandling

For patienter med let depression anbefales Watchfull monitoring

Patienter med let depression skal ikke rutinemssigt tilbydes behandling med

antidepressiva

Patienter med moderat depression eller dystymi tilbydes behandling med

antidepressiva eller psykoterapi evt. i kombination

- dog br ivrksttelse af medicinsk behandling her oftest afvente revurdering ved

2. konsultation

Patienter med svr depression tilbydes altid behandling med antidepressiva

RADS baggrundsnotat vedr. Unipolar depression Side 2 af 79

Indikationen for at behandle ldre er, trods ringere evidens, den samme som for

yngre, idet der m ekstrapoleres fra evidensen for yngre aldersgrupper

Patienter med samtidig depression og demens skal ikke rutinemssigt tilbydes

behandling med antidepressiva, da effekten er meget usikker

Overvej at tilbyde behandling med antidepressiva til patienter med post-stroke

depression.

Valg af antidepressiva til unipolar depression og dystymi

Selektive serotoningenoptagningshmmere (SSRI):

Sertralin anbefales som frstevalg pga. klinisk relevant lavere bivirknings- og

interaktionsrisiko, og effekten er ligevrdig med vrige SSRI. Ved utilstrkkelig

effekt er det muligt at ge dosis til 200 mg

Citalopram og escitalopram kan anvendes, men er ikke frstevalg pga.

dosisrestriktion og krav om EKG monitorering

Fluoxetin, fluvoxamin og paroxetin anbefales ikke rutinemssigt pga. flere

bivirkninger og interaktioner end andre SSRI.

Tricykliske Antidepressiva (TCA):

Nortriptylin foretrkkes fremfor vrige TCA pga. lavere tendens til ortostatisk

hypotension

Amitriptylin, clomipramin, dosulepin, doxepin, imipramin og maprotilin, anbefales ikke

rutinemssigt pga. bivirkningsprofilen, men kan have en plads ved svigt af SSRI ved

isr svr depression. Ved nske om sedativ effekt anvendes amitriptylin. Ved angst

overvejes clomipramin.

Andre antidepressiva:

Duloxetin og venlafaxin kan anvendes, men er ikke frstevalg pga. flere bivirkninger

og interaktioner end SSRI. Kan have en plads ved svigt af SSRI

Mirtazepin kan anvendes, men er ikke frstevalg pga. mere sedation og vgtgning

end SSRI, men kan have en plads ved svnbesvr, vedvarende kvalme eller

seksuelle bivirkninger ved brug af SSRI, samt ved behandlingssvigt (alene eller som

tillg)

Mianserin anbefales ikke rutinemssigt i monoterapi pga. usikker effekt, sedation og

vgtgning, men kan have en plads som tillg til SSRI ved svnbesvr

Bupropion anbefales ikke rutinemssigt pga. risiko for kliniske relevante

interaktioner, men kan have en plads hos patienter, som nsker behandlingsskift pga.

seksuelle bivirkninger eller vgtgning

RADS baggrundsnotat vedr. Unipolar depression Side 3 af 79

Agomelatin anbefales ikke rutinemssigt. Effekten er muligvis svarende til andre

prparaters, men undersgelser heraf er sm og af drlig kvalitet. Kan evt. forsges

ved alvorlige bivirkninger ved andre behandlinger eller som tillgsbehandling ved

utilstrkkelig effekt og samtidig svnbesvr pga. den melatonerge effekt, sfremt

patienten ikke kan anvende mirtazepin eller mianserin. Husk monitorering af levertal!

Vortioxetin anbefales ikke rutinemssigt, da effekten endnu ikke er tilstrkkeligt

dokumenteret ift. relevant komparator

Reboxetin anbefales ikke pga. manglende dokumenteret effekt

Perikon anbefales ikke pga. mange interaktioner med andre lgemidler.

MAO-hmmere:

Isocarboxazid anbefales ikke rutinemssigt pga. risiko for alvorlige interaktioner,

men kan have en plads ved behandlingsresistent depression (specialistopgave)

Moclobemid anbefales ikke pga. risiko for alvorlige interaktioner, som ikke opvejes af

evt. bedre effekt ift. andre antidepressiva.

Tillgsbehandling ved depression med angst eller svnlshed

Det anbefales, at man frst prver at skifte til mirtazepin et antidepressivum med

sederende effekt

Det kan overvejes at tillgge et sederende antidepressivum (mianserin eller

mirtazepin) til allerede pbegyndt SSRI behandling

Det kan overvejes kortvarigt at tillgge benzodiazepiner (fx oxazepam) i f uger

Tillg af sederende antipsykotika (fx quetiapin) anbefales ikke rutinemssigt pga.

bivirkningsprofilen

Tillg af benzodiazepiner og srligt antipsykotika frardes hos ldre med demens.

Psykotisk depression

Behandling foregr altid under indlggelse (specialistopgave)

ECT anbefales pga. bedst effekt

Kombination af TCA og antipsykotika kan overvejes hos patienter, som ikke kan

behandles med eller ikke nsker ECT

RADS baggrundsnotat vedr. Unipolar depression Side 4 af 79

Monitorering af behandlingen

Patienter br ses hurtigt (inden for ca. 1 uge) efter behandlingsstart mhp. vurdering

af effekt, bivirkninger, compliance og selvmordsrisiko (srlig opmrksomhed p

selvmordsrisiko hos personer < 25 r)

Kontrol under behandlingen er vigtig og specielt ved nske om udtrapning

Efter udtrapning er kontrol vigtig for at opfange evt. recidiv

Kriterier for skift af behandling (eller augmentering)

Det anbefales frst at forsge skift til et antidepressivum med en anden

farmakodynamisk virkningsprofil (fx fra SSRI til SNRI eller TCA eller fra SNRI til TCA)

Alternativt kan overvejes at tillgge mianserin eller mirtazepin givet til natten oveni

SSRI, specielt ved fortsat svnbesvr

Ved fortsat utilstrkkelig effekt anbefales augmentation med lithium eller

antipsykotikum (quetiapin eller aripiprazol)

Thyroidea hormon eller irreversibel MAO-hmmer anbefales ikke rutinemssigt

(specialistopgave)

Benzodiazepiner kan evt. anvendes kortvarigt (< 4uger)

Lngerevarende anvendelse af benzodiazepiner (>4 uger) frardes.

Fortsttelse af behandlingen udover den akutte fase

Patienter i varig behandling med antidepressiva (> 2 r) br vurderes min. 1 gang om

ret m.h.p., om der fortsat er behandlingsindikation.

Seponering af antidepressiva

Seponering skal foreg langsomt over uger til mneder

Ved seponeringssymptomer vendes tilbage til forrige dosis. Isr den sidste dosis kan

vre vanskelig at ophre med.

Graduering af RADS-anbefalinger

Strk anbefaling for

Svag anbefaling for

Svag anbefaling imod

Strk anbefaling imod

God praksis

Graduering af evidens

Hj evidenskvalitet

Moderat evidenskvalitet

Lav evidenskvalitet

Meget lav evidenskvalitet

RADS baggrundsnotat vedr. Unipolar depression Side 5 af 79

Anvendte forkortelser

CANMAT: Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments

CGI: Clinical Global Impression Sscale

HAM-D: Hamilton Depression Scale

IRF: Institut for Rationel Farmakoterapi

MADRS: Montgomery Aasberg Depression Scale

NICE: National Institute of Clinical Excellence

NNT: Number Needed to Treat

NNH: Number Needed to Harm

SSI: Statens Serum Institut

SST: Sundhedsstyrelsen

WFSBP: World Federation of Societies of Biological Psychiatry

RADS baggrundsnotat vedr. Unipolar depression Side 6 af 79

Indholdsfortegnelse

1 FORML ................................................................................................................... 8 2 BAGGRUND .............................................................................................................. 8

2.1 Introduktion ..................................................................................