Bagong Tipan - • Unawain ang konteksto at nilalaman ng mga banal na kasulatan at ng mga salita ng

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bagong Tipan - • Unawain ang konteksto at nilalaman ng mga banal na kasulatan at ng mga salita...

 • Bagong Tipan Manwal para sa Seminary Teacher

  Inilathala ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw Salt Lake City, Utah

 • Ang mga komentaryo at pagwawasto ay pasasalamatan. Mangyaring ipadala ang mga ito, pati na ang mga pagkakamali, sa:

  Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services 50 East North Temple Street

  Salt Lake City, Utah 84150-0008 USA

  Email: ces-manuals@ldschurch.org Isulat lamang ang iyong buong pangalan, address, ward, at stake.

  Tiyaking tukuyin ang pamagat ng manwal kapag ibinigay mo ang iyong mga komento.

  © 2016 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

  Inilimbag sa Estados Unidos ng Amerika Version 2, 6/16

  Pagsang-ayon sa Ingles: 2/15 Pagsang-ayon sa pagsasalin: 2/15

  Pagsasalin ng New Testament Seminary Teacher Manual Tagalog

  12339 893

 • 1 2 3 4 5

  6 7 8 9

  10

  11 12 13 14 15

  16 17 18 19

  Mga Nilalaman Pambungad sa Manwal ng Bagong Tipan para sa Seminary Teacher . . . . . . . . . xi

  Ang Ating Layunin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi Paghahanda ng Lesson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii Paggamit ng Daily Teacher Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii Daily Seminary Program (Released-Time at Early-Morning) . . . . . . . . . . xv Paggamit ng mga Home-Study Lesson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii Home-Study Seminary Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix Iba Pang Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi

  Mga Daily at Home-Study Lesson Pambungad sa Bagong Tipan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ang Plano ng Kaligtasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ang Responsibilidad ng Estudyante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Konteksto at Buod ng Bagong Tipan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Home-Study Lesson: Ang Plano ng Kaligtasan–Pambungad at Konteksto ng Bagong Tipan (Unit 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pambungad sa Ebanghelyo Ayon kay Mateo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Mateo 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Mateo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Mateo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Mateo 5:1–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Mateo 5:17–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  Home-Study Lesson: Mateo 1–5 (Unit 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Mateo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Mateo 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Mateo 8–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Mateo 11–12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Mateo 13:1–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  Home-Study Lesson: Mateo 6:1–13:23 (Unit 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Mateo 13:24–58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Mateo 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Mateo 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Mateo 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

 • 20

  21 22 23 24 25

  26 27 28 29 30

  31 32 33

  34 35

  36 37 38 39 40

  41 42

  43 44 45

  46 47 48

  Mateo 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Home-Study Lesson: Mateo 13:24–17:27 (Unit 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

  Mateo 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Mateo 19–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Mateo 21:1–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Mateo 21:17–22:14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Mateo 22:15–46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

  Home-Study Lesson: Mateo 18–22 (Unit 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Mateo 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Joseph Smith—Mateo; Mateo 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Mateo 25:1–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Mateo 25:14–46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Mateo 26:1–30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

  Home-Study Lesson: Mateo 23:1–26:30 (Unit 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Mateo 26:31–75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Mateo 27:1–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Mateo 27:51–28:20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

  Pambungad sa Ebanghelyo Ayon kay Marcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Marcos 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Marcos 2–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

  Home-Study Lesson: Mateo 26:31–Marcos 3:35 (Unit 7) . . . . . . . . . . . . . 241 Marcos 4–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Marcos 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Marcos 7–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Marcos 9:1–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Marcos 9:30–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

  Home-Study Lesson: Marcos 4–9 (Unit 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Marcos 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Marcos 11–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

  Pambungad sa Ebanghelyo Ayon kay Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Lucas 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Lucas 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Lucas 3–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

  Home-Study Lesson: Marcos 10–Lucas 4 (Unit 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Lucas 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Lucas 6:1–7:18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Lucas 7:18–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

 • 49 50

  51 52 53 54 55

  56 57 58 59

  60

  61 62 63 64 65

  66 67 68 69 70

  71 72 73 74 75

  76 77 78

  Lucas 8–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Lucas 10:1–37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

  Home-Study Lesson: Lucas 5:1–10:37 (Unit 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Lucas 10:38–12:59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Lucas 13–14 . . . . . . . . . . .