24
NAMA AHLI KUMPULAN NAMA AHLI KUMPULAN 2 2 1 1 . MAHERAINI BINTI HUSSIN . MAHERAINI BINTI HUSSIN 18095 18095 2. NORAZLINA BINTI MOHAMAD 2. NORAZLINA BINTI MOHAMAD 18118 18118 3. SALINA BINTI LISIKA@LISIKASSIM 3. SALINA BINTI LISIKA@LISIKASSIM 18129 18129 4. JELIN TUNGGAL 4. JELIN TUNGGAL 19900 19900 5. ROCKHANSON ALEXANDAR MANGGI 5. ROCKHANSON ALEXANDAR MANGGI 18126 18126 6. MOHD FAIZAL BIN AHMAD 6. MOHD FAIZAL BIN AHMAD 19844 19844 7. MOHD. NAZRI BIN ABDULLAH 7. MOHD. NAZRI BIN ABDULLAH 19834 19834

Bahan Bacaan Disleksia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bahan Bacaan Disleksia

NAMA AHLI NAMA AHLI KUMPULAN 2KUMPULAN 2

11. MAHERAINI BINTI HUSSIN. MAHERAINI BINTI HUSSIN 18095180952. NORAZLINA BINTI MOHAMAD2. NORAZLINA BINTI MOHAMAD 18118181183. SALINA BINTI LISIKA@LISIKASSIM3. SALINA BINTI LISIKA@LISIKASSIM 18129181294. JELIN TUNGGAL4. JELIN TUNGGAL 19900199005. ROCKHANSON ALEXANDAR MANGGI5. ROCKHANSON ALEXANDAR MANGGI 18126181266. MOHD FAIZAL BIN AHMAD6. MOHD FAIZAL BIN AHMAD 19844198447. MOHD. NAZRI BIN ABDULLAH7. MOHD. NAZRI BIN ABDULLAH 1983419834

Page 2: Bahan Bacaan Disleksia

BAHAN BAHAN BACAAN BACAAN

MURID-MURID MURID-MURID DISLEKSIADISLEKSIA

TAJUK PEMBENTANGANTAJUK PEMBENTANGAN

Page 3: Bahan Bacaan Disleksia

DEFINISI MEMBACADEFINISI MEMBACA

Gbenedio (1986), -aktiviti yang Gbenedio (1986), -aktiviti yang kompleks mengandungi empat kompleks mengandungi empat dimensi:dimensi:

1.1. Persepsi terhadap perkataan.Persepsi terhadap perkataan.

2.2. Memberi makna.Memberi makna.

3.3. Reaksi pemikiranReaksi pemikiran

4.4. Integrasi.Integrasi.

Page 4: Bahan Bacaan Disleksia

Safiah (1986),- proses Safiah (1986),- proses penyusunan semula yang aktif, penyusunan semula yang aktif, di mana murid diperlukan untuk di mana murid diperlukan untuk gunakan pengetahuan lalu gunakan pengetahuan lalu untuk membaca dan hasilnya untuk membaca dan hasilnya diukur berdasarkan kemampuan diukur berdasarkan kemampuan murid memahami bahan murid memahami bahan bacaan.bacaan.

Page 5: Bahan Bacaan Disleksia

DEFINISI & KONSEP DEFINISI & KONSEP DISLEKSIADISLEKSIA

TERDAPAT PELBAGAI DEFINISI YANG TERDAPAT PELBAGAI DEFINISI YANG DIUTARAKAN OLEH RAMAI PENYELIDIK :DIUTARAKAN OLEH RAMAI PENYELIDIK :

Kovhevar(1975)-kanak-kanak yang Kovhevar(1975)-kanak-kanak yang bermasalah kekeliruan orientasi (b jadi p), bermasalah kekeliruan orientasi (b jadi p), struktur (n jadi h), gabungan kekeliruan struktur (n jadi h), gabungan kekeliruan orientasi (p jadi q), sukar untuk mengenal orientasi (p jadi q), sukar untuk mengenal dan mengingati simbol dan urutan abjad, dan mengingati simbol dan urutan abjad, masalah perbendaharaan kata, tidak masalah perbendaharaan kata, tidak memahami makna perkataan, penterbalikan memahami makna perkataan, penterbalikan huruf, bacaan lisan kurang jelas, kesalahan huruf, bacaan lisan kurang jelas, kesalahan vokal, menambah dan tidak faham konteks.vokal, menambah dan tidak faham konteks.

Page 6: Bahan Bacaan Disleksia

Augur (1993) dan Bender (1995)- Augur (1993) dan Bender (1995)- kesukaran spesifik dalam pembelajaran, kesukaran spesifik dalam pembelajaran, satu kemahiran atau lebih dalam satu kemahiran atau lebih dalam membaca, mengeja dan menulis, membaca, mengeja dan menulis, kesukaran mengenal nombor dan kesukaran mengenal nombor dan ingatan jangka pendek.ingatan jangka pendek.

Valett (1980)- masalah kesukaran Valett (1980)- masalah kesukaran membaca, menulis dan mengeja membaca, menulis dan mengeja walaupun telah mendapat pengajaran walaupun telah mendapat pengajaran secara konvensional.secara konvensional.

Page 7: Bahan Bacaan Disleksia

SEJARAH DISLEKSIASEJARAH DISLEKSIA

Perkataan Disleksia diperkenalkan oleh Perkataan Disleksia diperkenalkan oleh Rudolf Baskin (1887)-ketidakbolehan Rudolf Baskin (1887)-ketidakbolehan membaca.membaca.

Sejak abad ke-19, Disleksia dikenali dengan Sejak abad ke-19, Disleksia dikenali dengan nama word blindness.nama word blindness.

Kussmaul (1878) perkenalkan konsep word Kussmaul (1878) perkenalkan konsep word deafness iaitu menggunakan perkataan di deafness iaitu menggunakan perkataan di tempat yang salah dan penggunaan tempat yang salah dan penggunaan perkataan yang salah makna manakala word perkataan yang salah makna manakala word blindnessboleh melihat dan bertutur tetapi blindnessboleh melihat dan bertutur tetapi tidak memahami perkataan yang dibaca tidak memahami perkataan yang dibaca sehingga dituturkan oleh orang lain.sehingga dituturkan oleh orang lain.

Page 8: Bahan Bacaan Disleksia

Hinsheldwood (1917)-kesukaran Hinsheldwood (1917)-kesukaran membaca adalah disebabkan oleh membaca adalah disebabkan oleh keadaan patologi yang mana cara biasa keadaan patologi yang mana cara biasa untuk mengajar mereka adalah gagal. untuk mengajar mereka adalah gagal. Kanak-kanak ini dikategorikan sebagai Kanak-kanak ini dikategorikan sebagai congenital word blindness.congenital word blindness.

Orton (1989)- tidak bersetuju dengan Orton (1989)- tidak bersetuju dengan penggunaan congenital word blindness. penggunaan congenital word blindness. Gunakan istilah strephosymbolia (literally Gunakan istilah strephosymbolia (literally twisting of symbol) yang jelas twisting of symbol) yang jelas penerangannya.penerangannya.

Page 9: Bahan Bacaan Disleksia

FAKTOR PENYUMBANG FAKTOR PENYUMBANG KEPADA DISLEKSIAKEPADA DISLEKSIA

GENETIKGENETIKBIOLOGIBIOLOGI

KEMATANGANKEMATANGAN

Page 10: Bahan Bacaan Disleksia

KATEGORI DISLEKSIAKATEGORI DISLEKSIA

DISLEKSIA PANDANGAN DISLEKSIA PANDANGAN (VISUAL)(VISUAL)

DISLEKSIA PENDENGARAN DISLEKSIA PENDENGARAN (AUDITORI)(AUDITORI)

DISLEKSIA PANDANGAN-DISLEKSIA PANDANGAN-PENDENGARAN (VISUAL-PENDENGARAN (VISUAL-AUDITORIAUDITORI))

Page 11: Bahan Bacaan Disleksia

CIRI-CIRI DISLEKSIACIRI-CIRI DISLEKSIA

BAHASA DAN BAHASA DAN PERTUTURANPERTUTURAN

URUTAN (SEQUENCING)URUTAN (SEQUENCING) KEMAHIRAN MOTOKEMAHIRAN MOTO

LITERALITILITERALITI

Page 12: Bahan Bacaan Disleksia

40 VARIASI PERKATAAN 40 VARIASI PERKATAAN ‘CAT’‘CAT’

Page 13: Bahan Bacaan Disleksia

CONTOH TULISAN MURID CONTOH TULISAN MURID DISLEKSIADISLEKSIA

Page 14: Bahan Bacaan Disleksia

GANGGUAN GANGGUAN PENGLIHATANPENGLIHATAN

Page 15: Bahan Bacaan Disleksia
Page 16: Bahan Bacaan Disleksia

PENGESANAN AWALPENGESANAN AWAL

DYSLEXIA EARLY DYSLEXIA EARLY SCREENING TEST (DEST)SCREENING TEST (DEST)

THE COGNITIVE PROFILING THE COGNITIVE PROFILING SYSTEM FOR ASsESSMENT SYSTEM FOR ASsESSMENT OF DYSLEXIA (CoPS 1).OF DYSLEXIA (CoPS 1).

Page 17: Bahan Bacaan Disleksia

PANDUAN MENYUSUN PANDUAN MENYUSUN PROGRAM UNTUK MURID PROGRAM UNTUK MURID

DISLEKSIADISLEKSIA Ambil berat dan beri peransang. Ambil berat dan beri peransang. Beri tugasan atau penerangan dalam Beri tugasan atau penerangan dalam

bentuk konkrit dan tidak abstrak.bentuk konkrit dan tidak abstrak. Dampingi mereka.Dampingi mereka. Sampaikan informasi atau berita Sampaikan informasi atau berita

berulangkali.berulangkali. Beri ruang dan masa untuk berfikir Beri ruang dan masa untuk berfikir

dan menyudahkan kerja rumah.dan menyudahkan kerja rumah.

Page 18: Bahan Bacaan Disleksia

Ubahsuai tugasan atau rutin di Ubahsuai tugasan atau rutin di kelas/rumah.kelas/rumah.

Bantu mereka uruskan diri di Bantu mereka uruskan diri di sekolah dan di rumah.sekolah dan di rumah.

Tidak beri arahan dalam ayat Tidak beri arahan dalam ayat yang panjang atau berbelit.yang panjang atau berbelit.

Beri bantuan dan panduan Beri bantuan dan panduan dalam tulisan dan dalam tulisan dan persembahan.persembahan.

Page 19: Bahan Bacaan Disleksia

Jangan paksa atau beban Jangan paksa atau beban mereka dengan kelas-kelas mereka dengan kelas-kelas tuisyen.tuisyen.

Mewujudkan jalinan yang baik Mewujudkan jalinan yang baik antara ahli kelas atau ahli antara ahli kelas atau ahli keluarga.keluarga.

Jika mereka tidak boleh ikuti Jika mereka tidak boleh ikuti arahan yang diberi , perlu ikut arahan yang diberi , perlu ikut cara mereka.cara mereka.

Page 20: Bahan Bacaan Disleksia

KAEDAH PENGAJARANKAEDAH PENGAJARAN

MEMUPUK SIFAT AUTOMOTIK:Kemahiran asas, seperti mengenal huruf dan perkataan secara automatik sebelum daya fikiran boleh digunakan untuk memahami ayat

BERSIFAT STRUKTUR DAN TURUTANBERSIFAT STRUKTUR DAN TURUTAN::

Bertindak dari Bertindak dari unit kecilunit kecil dalam turutan dalam turutan jelas, usahakan perkembangan melalui jelas, usahakan perkembangan melalui langkah kecil dan langkah kecil dan berperingkatberperingkat

Page 21: Bahan Bacaan Disleksia

KUMULATIF:Kaitkan maklumat baru dengan apa yang telah dipelajari, gunakan contoh berbeza-beza untuk pengukuhan dan pembinaan yakin diri

GUNAKAN STRATEGI GUNAKAN STRATEGI INGATAN/HAFALANINGATAN/HAFALAN::

SSeperti peta minda, lukisan atau carta.eperti peta minda, lukisan atau carta.

Page 22: Bahan Bacaan Disleksia

RENUNGANRENUNGANOrang-orang terkenal seperti Orang-orang terkenal seperti

Thomas Edison, Nelson Thomas Edison, Nelson Rockerfeller, Albert Einstein, Nils Rockerfeller, Albert Einstein, Nils Bohr (Bohr (ahli fizikahli fizik), General George ), General George

Patton, Woodrow Wilson, dan Patton, Woodrow Wilson, dan Leonardo da Vinci adalah contoh Leonardo da Vinci adalah contoh beberapa orang ternama yang beberapa orang ternama yang

telah dikenali pasti menghadapi telah dikenali pasti menghadapi masalah disleksia. Tetapi mereka masalah disleksia. Tetapi mereka

telah membuktikan bahawa telah membuktikan bahawa mereka boleh berjaya dalam mereka boleh berjaya dalam

akademik dan hidup.akademik dan hidup.

Page 23: Bahan Bacaan Disleksia

SIMULASI SIMULASI KAEDAH KAEDAH

PENGAJARAN PENGAJARAN DAN BAHAN DAN BAHAN

BACAAN UNTUK BACAAN UNTUK MURID MURID

DISLEKSIADISLEKSIA

Page 24: Bahan Bacaan Disleksia