of 16 /16
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Dokumen Penjajaran Kurikulum BAHASA KADAZANDUSUN EDISI 2 TAHUN 3

BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3 9 5.0 ASPEK PURALAN BOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan Ponuangan

 • Upload
  others

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun...

 • KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  Dokumen Penjajaran Kurikulum

  BAHASA KADAZANDUSUN

  EDISI 2

  TAHUN 3

 • KATA PENGANTAR

  Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah

  melaksanakan penjajaran kurikulum selaras

  dengan pengumuman pembukaan semula

  sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan

  2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan

  Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

  telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan

  pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi

  keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada

  Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

  Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber

  2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di

  rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020.

  Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun

  masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan

  memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021.

  Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan

  pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

  Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi

  membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran

  murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah

  kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula

  berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

  KSSR serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum

  sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan

  asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan

  tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan

  pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan

  melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.

  Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan

  pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih

  berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

  ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam

  melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.

  Dr. LATIP BIN MUHAMMAD Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3

  1

  1.0 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

  Standard Ponuangan

  Standard Pambalajalan

  Ponuangan Ponowou

  Ponuangan Pomoruhang

  Ponuangan Pomogonop

  1.1 Mongintutun tuni boros mantad teks di norongou.

  1.1.1 1.1.3

  Kaanu o tangaanak: Monoinig tuni i. vokal toniba' ii. vokal tanaru (mora) Monoinu' pomoroitan montok boros kikonsonan noolos: i. /c/ ii. /f/ iii. /q/ iv. /x/

  1.1.2

  Monoinu' pomoroitan boros montok mongintutun boros di nosugkuan: i. Numbul (Ordinal) ii. Pakalaja'an iii. Padsakayan iv. Pomoinan v. Sipoot vi. Tuunion vii. Taakanon om tiinumon viii. Tanom ix. Tongosongongi' x. Sikul xi. Tayam

  1.2 Mamarait boros momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud.

  1.2.1 1.2.3

  Mamarait boros di i. vokal toniba' ii. vokal tanaru (mora) Popolombus boros di kikonsonan noolos: i. /c/ ii. /f/ iii. /q/ ix. /x/

  1.3.2 Mokinongou montok i. monimbar ponguhatan ii.popoindalan ponuhuan iii. monuhuk pokionuon

  1.3.3 Momogonop peta pomusarahan montok monimung koilaan.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3

  2

  1.3 Mokinongou montok manahang om manahak tisuli' kumaa koilaan di norongou mantad mogikaakawo teks.

  1.3.1

  1.3.4

  Kaanu o tangaanak: Monginomot koilaan mantad mogikaakawo teks orongou mantad i. Surat ii. Rencana : naratif iii. Autobiografi Popointalang woyo' toluud id teks.

  1.3.2

  Mokinongou montok i.monimbar ponguhatan ii.popoindalan ponuhuan iii.monuhuk pokionuon

  1.3.3

  Momogonop peta pomusarahan montok monimung koilaan.

  1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou toi ko' nokito.

  1.4.2 1.4.3

  Monokod om popoboros koilan toponsol mantad teks audio. Poposunud topurimanan kokomoi teks di norongou.

  1.4.1 Mogibooboros montok popolombus kawagu koilaan mantad bahan pongunsub i.gambal ii.jodual iii.peta

  1.5 Mikomunikasi momoguno boros di kotunud, ayat di agramatis om kobooboroso' di olinuud.

  1.5.2 1.5.3

  Minsingumbal popolombus piumpangalan di olinuud. i.Mamason kounsikahan ii.Monongkosiou iii.Mamason poniod-siod Popolombus: i.pason toniba' ii.sorita' iii.ponuhuan iv.popotuduk ralan (peta)

  1.5.1 Minsingumbal popolombus mogikaakawo ayat miampai momoguno do loyuk di kotunud. i.Toomod ii.Pongudio iii.Ponuhuan iv.Kotigagan

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3

  3

  2.0 KABAALAN MAMBASA'

  Standard Ponuangan

  Standard Pambalajalan

  Ponuangan Ponowou

  Ponuangan Pomoruhang

  Ponuangan Pomogonop

  2.1 Monoinu' tuni pamansayan boros.

  2.1.2

  Kaanu o tangaanak: Monoinu' ija'an om kopolombusan do boros di nosugkuan: i. Numbul (Ordinal) ii. Pakalaja'an iii. Padsakayan iv. Pomoinan v. Sipoot vi. Tuunion vii. Taakanon om tiinumon viii. Tanom ix. Tongosongongi' x. Sikul xi. Tayam

  2.1.1 2.1.3

  Monompipi' vokal di noguno id isoiso' boros i.vokal toniba' ii.vokal tanaru (mora) Mongintutun boros di kipimato noolos i./c/ ii./f/ iii./q/ ix./x/

  2.1.4

  Momili' tanda' basa' di kotunud montok mogikaakawo ayat.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3

  4

  2.2 Popolombus boros momoguno pomoroitan di kotunud.

  2.2.2

  2.2.5

  Kaanu o tangaanak: Mongija' om popoboros mogikaakawo boros. i. Numbul (Ordinal) xii. Pakalaja'an xiii. Padsakayan xiv. Pomoinan xv. Sipoot xvi. Tuunion xvii. Taakanon om tiinumon xviii. Tanom xix. Tongosongongi' xx. Sikul xxi. Tayam Mambasa' opuhod miampai momoguno intonasi om loyuk di kotunud montok i.Surat ii.Rencana : Naratif iii.Autobiografi iv.Pibarasan a.Mamason kounsikahan b.Monongkosiou c.Mamason poniod-siod

  2.2.1 2.2.4

  Mamarait isoiso' boros momoguno loyuk di kotunud i.vokal toniba' ii.vokal tanaru (mora) Popolombus ayat momoguno ohou di otolinahas om loyuk di kotunud montok: i.ayat toomod ii.ayat pongudio iii.ayat ponuhuan iv.ayat kotigagan

  2.2.3

  Popolombus boros di kipimato noolos i./c/ ii./f/ ii./q/ iii./x/

  2.3 Manganu om monguama' koilaan di nabasa'.

  2.3.2

  2.3.4

  Monindu' ayat tumanud bahan pongunsub. Popolombus ponguhatan montok mokianu kointalangan lobi kokomoi do teks di nabasa'.

  2.3.1 Monoinu' om popoboros toilaan sondii' kokomoi nunu i okito id: i.uhu teks ii.label iii.carta iv.peta

  2.3.3 Momoguno koilaan id teks pambasaan montok i.monimbar ponguhatan ii.popoindalan ponuhuan iii. monuhuk pokionuon

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3

  5

  2.4 Poposunud kawagu koilaan di nabasa'.

  2.4.3 2.4.4

  Kaanu o tangaanak: Tumanud ponontudukan mongingia' montok manahang sorita' di nabasa'. Momiadang koilaan di nabasa' miampai momoguno peta pomusarahan di kosudong.

  2.4.1

  Popointalang woyo' toluud id teks.

  2.4.2

  Papatayad boros di apangkal mantad ayat toi ko' teks.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3

  6

  3.0 KABAALAN MONUAT

  Standard Ponuangan

  Standard Pambalajalan

  Ponuangan Ponowou

  Ponuangan Pomoruhang

  Ponuangan Pomogonop

  3.1 Momonsoi boros. 3.1.1 3.1.3

  Kaanu o tangaanak: Monuat boros di i.vokal toniba' ii.vokal tanaru (mora) Monuat boros nosugkuan.

  3.1.2

  Monoriulud putul boros montok momonsoi boros kokomoi: i. Numbul (Ordinal) xxii. Pakalaja'an xxiii. Padsakayan xxiv.Pomoinan xxv. Sipoot xxvi.Tuunion xxvii. Taakanon

  om tiinumon xxviii. Tanom xxix.Tongosongongi' xxx. Sikul xxxi.Tayam

  3.1.4

  Monuat boros di kipimato noolos: i./c/ ii./f/ iii./q/ iv./x/

  3.2 Momonsoi ayat di kotunud om olinuud id ponuatan.

  3.2.1 3.2.3

  Momonsoi boros mintootoiso miampai momoguno ija'an di kotunud. Momonsoi mogikaakawo ayat maya' ponguhupan do mongigia'.

  3.2.2 Momogonop ayat mantad boros di pinatahak.

  3.2.4 3.2.5

  Monuat tanda' basa' di kotunud montok mogikaakawo ayat. Monuat frasa momoguno ponuatan mirangkai.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3

  7

  3.3 Momonsoi mogikaakawo genre ponuatan miampai momoguno boros om Puralan Boros di kotunud om olinuud.

  3.3.1 3.3.4

  Kaanu o tangaanak: Monuat tumanud format ponuatan montok isoiso' ponuatan i.Surat ii.Rencana: naratif iii.Autobiografi Mongoput sorita'.

  3.3.3

  Momonsoi ponuatan id pangaan maya' ponguhupan mongingia'.

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3

  8

  4.0 ASPEK KOLUMISON BOROS

  Standard Ponuangan

  Standard Pambalajalan

  Ponuangan Ponowou

  Ponuangan Pomoruhang

  Ponuangan Pomogonop

  4.1 Monginonong om momogompi Kointutunan tinaru Kadazan om Dusun.

  4.1.1 4.1.4

  Kaanu o tangaanak: Popisuai koubasanan id koposion tinaru Kadazan om Dusun i. Woyoo koposion ii. Kaadat-adato' & Pogilinan :

  kinolodion Mongintutun tuunion tinaru.

  4.1.2

  Monginonong sorita' tinaru di kipononsunudan.

  4.1.3

  Momonsoi buuk tonini' kokomoi bontugan Kadazan om Dusun.

  4.2 Popolombus do boros tinungkusan tinaru.

  4.2.1 Minsingumbal popolombus i.tangon ii.sundait iii.hiis

  a.Hius b.Andai

  4.2.2 Momonsoi poster sundait om sisimbar.

  4.2.3 Momonsoi kolaj montok popokito tangon di norongou toi ko' nabasa'.

  4.3 Popotilombus do toilaan sandad tinaru Kadazan om Dusun.

  4.3.1 Mogihum koilaan om mogibooboros kokomoi toilaan sandad do tinaru: i.Pongindopuan ii.Teknologi

  4.3.2 Poposunud koilaan kokomoi toilaan sandad do tinaru maya' buuk tagayo.

  4.4 Manahang om momorun tungkus koinusan tinaru Kadazan om Dusun.

  4.4.1 Monoriuk koilaan kokomoi i. Pomoinan sandad ii. Tuunion koubasanan

  4.4.3 Momonsoi replika i. Pomoinan sandad ii. Tuunion koubasanan

  4.4.2 Minsingumbal i.Mamain pomoinan sandad ii.Popouni tuunion koubasanan

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3

  9

  5.0 ASPEK PURALAN BOROS

  Standard Ponuangan

  Standard Pambalajalan

  Ponuangan Ponowou

  Ponuangan Pomoruhang

  Ponuangan Pomogonop

  5.1 Momuhondom koroitan om ija'an Boros Kadazandusun.

  5.1.1

  Kaanu o tangaanak: Popotunud ija'an montok boros di i.kivokal toniba' ii.kimora iii.kipimato noolos

  5.1.3

  Mongija' boros montok boros nosugkuan.

  5.1.2

  Mamarait boros di i.kivokal toniba' ii.kimora iii.kipimato noolos

  5.2 Momoguno mogikaakawo Sompuruan Boros id pibarasan om ponuatan.

  5.2.2 Momili' sompuruan boros di kotunud montok momogonop ayat.

  5.2.1 Monompipi' boros tumanud sompuruan i. Boros Ngaran ii. Boros Maan iii. Boros Ula

  5.3 Momonsoi mogikaakawo boros di kotunud montok gunoon id pibarasan om ponuatan.

  5.3.2 Minsingumbal monugku boros.

  5.3.1 Momonsoi boros kokomoi i. Numbul (Ordinal) xxxii. Pakalaja'an xxxiii. Padsakayan xxxiv. Pomoinan xxxv. Sipoot xxxvi. Tuunion xxxvii. Taakanon

  om tiinumon xxxviii. Tanom xxxix. Tongosongongi' xl. Sikul xli. Tayam

 • Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 3

  10

  5.4 Momonsoi mogikaakawo ayat di kotunud om olinuud id pibarasan om ponuatan.

  5.4.1 5.4.4

  Kaanu o tangaanak: Mongintutun ayat di kinuludan: i. MSOO ii. MSAk iii. MSAkT

  Momonsoi ayat i.mintootoiso ii.misompuru

  5.4.2

  Minsingumbal momonsoi ayat nuludan: i.MSOO ii.MSAk iii.MSAkT

  5.4.3

  Momoguno tanda' basa' di kotunud montok mogikaakawo ayat.

  5.5 Momoguno pomoroitan ginumu' id pibarasan om ponuatan.

  5.5.1 Mogibooboros montok papatantu' pomoroitan ginumu' di kotunud montok nunu i okito id bahan pongunsub.

  5.5.2 Momogonop frasa miampai momoguno pomoroitan ginumu' di kotunud.

  5.6 Momoguno tukadan id pibarasan om ponuatan.

  5.6.2 Momoguno tukadan di kotunud id ayat.

  5.6.1 Momonsoi do ilustrasi montok popolombus rati' tukadan.

 • _KATA PENGANTAR Penjajaran KSSR_Penjajaran V2_2021 new.pdfBlank Page