Bakir Yataği Rezi̇sti̇vi̇te Tomografi̇ Tekni̇ği̇ i̇le Tespi̇ti̇

 • View
  36

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Bakir Yataği Rezi̇sti̇vi̇te Tomografi̇ Tekni̇ği̇ i̇le Tespi̇ti̇

 • REZSTVTE / IP TOMOGRAF

  GRNTLEME TEKN LE

  PORFR

  BAKIR-ALTIN-MOLBDEN YATAI

  CEVHER TESPT

  Proje Sorumlusu

  hsanullah YILDIZ

  Jeofizik Mhendisi

  2014

 • PORFR BAKIR SAHASI REZSTVTE/IP TOMOGRAF ALIMASI

  ZET

  Porfiri bakr yataklar dk tenrl, yksek rezervli dissemine ve stokvrk

  tipi yataklardr. Tali (az miktarda) molibden ve altn ierirler. Ak iletme veya

  yer alt blok madencilii yntemleri ile iletilirler. Porfiri Cu yata teriminin

  ekonomik ve jeolojik olmak zere iki anlam vardr. Ekonomik adan porfiri yatak

  u ekilde tanmlanmtr: nemli oranda Cu ve deiik oranlarda Au ve Ag

  ieren, rezervi byk, ak ve yeralt iletme yntemleri ile (blok gertme)

  iletilebilen yataa porfiri yatak denir. Jeolojik adan ise: Asit ve orta bileimli

  porfiri kayalar ierisinde dissemine olmu, ounlukla alterasyona uram, oval

  veya dairesel biimli yaplar sunan ve bre bacalar ile kesilmi yataklara pofriri

  Cu yata denir.

  Porfiri tip yataklar, yaygn olarak okyanus plakas ve aktif kta kenar

  arpma ortamlarndaki dalma-batma olaylaryla alakal kalk-alkali magmatizma

  ve volkano-pltonik yaylarla ilikilidir. Porfiri bakr yataklarn oluturan

  hidrotermal zeltiler, kuvars diyorit porfir, tonalit porfir, kuvars monzonit porfir,

  monzonit porfir veya siyenit porfirlere tarafndan tanr. Tayc intrzyonlarn

  yerleme mekanizmalar, zorlayc olmaktan ok pasif yerleim gsterdikleri

  belirlenmi olup, kmelenme ve asimilasyon balca mekanizmalardr.

  ntrzyonlar bir sil veya bir seri dayk olabilecei gibi, hem ada yay hem de

  ktasal ortamlara yerlemi boyutsal olarak batolite yakn bir sokulumda olabilir.

  1. PORFR CU YATAKLARINDA GRLEN ALTERASYON ETLER

  1970 ylnda Lowell ve Guilbert, Arizona'daki San Manuel Kalamazoo

  cevher ktlesini detayl olarak incelemiler ve elde ettikleri bulgular dier pek

  ok porfiri bakr yatayla da karlatrarak, sz konusu yataklarda grlen ve

  kendi adlaryla anlan hidrotermal alterasyon kuaklarnn temel zelliklerini

  ortaya koymulardr. Aratrmaclar aadaki ekilde de gsterilen drt

  alterasyon zonunun, genellikle porfiri bakr yataklarnda olutuunu ortaya

  koymulardr (ekli 9.1).

  1-Potasik Kuak(pottsssic zone): Alterasyona maruz kalm dissemine

  cevher damarnn en i kesimidir. Yksek scaklk altnda, youn hidrotermal

  svlarn etkisinde cevher damar ayrmaya maruz kalr. Bu ayn zamanda

  magmatik koullarnda son safhasdr. Hidrotermal ayrm sonucu bu kuakta

  meydana gelen balca mineraller: -Kenarlar anm kuvars -K-feldispat -Biyotit

  -Oligoklas -Andezin Bu kuakta ok az miktarda ve dzensiz dalm gsteren

 • PORFR BAKIR SAHASI REZSTVTE/IP TOMOGRAF ALIMASI

  anhidrit+karbonat, apatit, rutil, ve volframite de rastlanr. Bu kuaktaki biyotitler

  stnde yaplan isotopik almalarda (D/H ve O18 ), cevherlemelerin magmatik

  kkenli zeltilerle olutuu ve 450-600oC lik bir s aralnn sz konusu olduu

  ortaya konmutur.

  2-Fillik Kuak (phyllic zone): Esas olarak potasik kua evreleyen ve

  kuvars, serisit ve piritten oluan zona fillik kuak ad verilir. Kuak, intrzyon ile

  yan kayalar arasndaki kontakta gelimitir. Bu kuakta ok az oranda klorit, illit

  ve rutil minerallerine de rastlanr. Bu kuan en nemli zellii kuvars dndaki

  btn silikatlarn hemen hemen tmyle serisite dnmesidir. Bu kuakta yer

  alan serisit ve illit mineralleri zerinde yaplan izotop almalarnda (D/H ve

  O18) cevherleme olaynda magmatik zeltilerin dnda, meteorik sularn

  varln da ortaya koymutur ve 300-450 oC lik bir oluun ss aral vermitir.

  Btn bu verilerin altnda bu kuan oluumu iin yle bir gr ileri

  srlmtr: Potasik kua oluturan magmatik hidrotermal zeltiler,

  kristalleme olaynn son evrelerine yaklatka, porfiri sokulumun st ksmlarna

  ulamlardr. Bu aamada kuan dnda, yzeyden gelen meteorik kkenli

  akkanlar ile hidrotermal kkenli akkanlarn karlap karmasyla oluan

  hibrid zeltiler, fillik ve propillitik alterasyon halesinin olumasna neden

  olmulardr.

  3-Arjilik Kuak: Bu kuaa killeme zonu da denilir. Kuak, cevherli

  kayacn, yksek scaklkta iddetli hidrolize (suya alma) olmas sonucu ileri

  derecede ayrarak killemesiyle oluur. ok iddetli hidrolizleme sonucu, ilksel

  kayatan geriye, gzenekli bir kuvars ktlesi kalr.Arjilik kuan en nemli

  alterasyon mineralleri kuvars, kaolenit, montmorilyonit ve klorittir.

  Plajiyoklazlarn cevherli zonun merkezine gidildike kaolinlemesi, uzaklatka

  da montmorilyonitlemesi ile arjilik kuak belirginleir. Bu kuakta pirit fillik

  kuaa gre daha azdr.

  4-Propilitik kuak (propylitic zone): Daha dk scaklk aralnda (300-

  350 oC) gelien ve geni alanlar kaplayanbu kuak yan kayalar iinde geliir. Bu

  kuakta grlen en nemli alterasyon mineralleri epidot, kalsit ve klorittir.

  zellikle klorit ve epidottan dolay kuan rengi yeildir; fillik kuaa gidildikce

  renk griye deiir.

  Bir dizi karmak cevherleme ilemleri sonucu oluan porfiri Cu

  yataklarnda, yukarda ksaca tantlan alterasyon kuaklar ile beraber,

  cevherlemede de zonlamalar grlmektedir. Bu zonlar aadaki ekilde

  verilmitir (ekil 9.2). Bunlar:

  1-Tamamen tay stok iinde

  2-ksmen stok iinde, ksmen de evre kayalar iinde

  3-Sadece evre kayalar iinde

 • PORFR BAKIR SAHASI REZSTVTE/IP TOMOGRAF ALIMASI

  Aratrmaclar tarafndan sunulan rneklerdeki cevher ktlesine en uygun

  ekil , yukarda verilen ekle benzer, bu da, dik duvarl, eik silindirikten, yatay

  konie deien bir silindirdir. Cevher ktleleri genellikle pirite zengin bir kabuk

  ile kuatlmtr. Porfiri Cu yataklarnda grlen en nemli cevher mineralleri

  unlardr: pirit, kalkopirit, molibdenit ve altn. Bu cevherlemelere daha az

  oranda elik eden minerallerin nemlileri bornit (Cu5FeS4) ve enarjittir

  (Cu3AsS4). Bu tr yataklarda grlen cevherlemeleri iten da doru 4 zon

  ierisinde gstermek mmkndr. Bunlar:

  1-Merkezi zon: En iteki potasik kuakta geliir. Esas cevher tayc zondur,

  genilii deiiktir. Slfit ierii nispeten dktr, pirit oran %10 dur. Pirit/

  Kalkopirit oran 3/1 dir. Baz yataklarda tenr dktr. Cevherleme

  damarcktan ok dissemine tiptedir. Balca slfit cevher mineralleri: kalkopirit,

  pirit ve molibdenittir.

  2-Cevher zonu : Potasik veya fillik zonlarn snrlarnda geliir. Bu zonda

  kalkopiritin miktar piritten fazladr.

  3- alterasyon zonu : Fillik zonda geliir ve esas cevher kabuunu oluturur.

  Pirit %10-15 'e kabilir. Bakr esas olarak damarcklar eklinde bulunur ve

  iletilebilir orana kabilir. Cevher mineralleri: pirit, kalkopirit, molibdenit, bornit,

  kalkozin, sfalerit, manyetit, enarjit bulunur.

  4-Orta alterasyon zonu: Bu zon yaklak olarak arjilik zona karlk gelir, her

  yatakta arjilik zon olmad iin bulunmaya bilir. erdii cevher iletilebilme

  snrlarnn altndadr. Slfitin byk ksm damarcklar eklindedir. Cevher

  mineralleri: pirit- kalkopirit-bornit olup, eser miktarda kalkozin, galen, enarjit

  sfalerit, molibdenit, tenardit ve volframit bulunabilir.

  5-Di alterasyon zonu: Bu genellikle piropilitik alterasyon zonuna karlk gelir ve

  slfit cevherlemesi esas olarak piritten oluur. Seyrek olarak kalkopirit ile

  deien miktarlarda bornit, molibdenit, manyetit, speklarit, rodokrozit (MnCO3),

  sfalerit, galen ve rodonit (Mn,Fe,Ca)SiO3).

  2. GENEL JEOLOJ

  Yatan yer ald Siirt yresinde birimler yaldan gence doru yledir:

  Paleozoik yal Bitlis Metamorfitleri, Eosen yal Sason Filii, Eosen yal Toptepe

  Konglomeralar ve Eosen yal Madenky Spilitleri.

  Spilitik-porfiri spilitik lav akntlar

  Volkanik elemanl aklta

 • PORFR BAKIR SAHASI REZSTVTE/IP TOMOGRAF ALIMASI

  Rekristalize kireta elemanl aklta Orta Eosen

  amurta

  Spilitik-porfiri spilit (yastk lavl)

  Porfiri spilitik ve spilitik yastk lavlar arasnda tedrici geiler grlr ve

  porfiri spilitler arasnda diyabazik dayk sokulumlar izlenir. Rekrizistalize kireta

  elemanl akltalar ile amurtalar dey ve yatay ynlerde devaml gei

  gsterirler. Volkanik elemanl akltalar rekzistalize kireta elemanl

  akltalarnn zerine gelir. Spilitler yeilimsi-siyahms renkte, porfiri spilitler ise

  lekeli grnml olup feldspat fenokristal agregatlarn ierirler. Spilit ve porfiri

  spilitler krmzms renkli jaspl seviyeler ve ince taneli yeilimsi tf seviyelerini

  ierirler. Bu kayalar genelde sahann merkezinde yaylm olup ok youn

  alterasyon gsterirler.

  3. CEVHERLEME

  Cevherleme tamamen yastk lavlar ierisinde gelimitir. Cevherlemeye

  ilikin olarak kloritleme grlrse cevherleme kloritlemeden uzak

  grnmektedir. Masif cevher stnde kloritleme ve killeme, masif cevherle

  birlikte serisitleme ve ayrca silisleme, masif cevherin altnda kloritleme

  biiminde az ok dzenli kuaklarn gelitiini belirtir. Ayrca cevherlemeyi

  oluturan hidrotermal keltilerin spilitlere nemli miktarlarda silisyum,

  magnezyum ve demir eklediini de sylemektedir.

  4. JEOFZK ALIMALAR

  Yeralt yaplarnn derinlik ve kalnlklar ile konumlarn belirlemek amac ile

  yaplan jeofizik ett yntemlerinden en yaygn olarak kullanlan Dey Elektrik

  Sondaj (DES) yntemidir. Bu yntemde yeraltndaki tabakalarn derinlikleri

  zdiren farkllklarndan faydalanlarak belirlenmeye allr. Elektrii iyi ileten

  ortamlarn zdiren deeri dk, elektrii iletmeyen ortamlarn zdiren deeri

  yksek olacaktr. Bu prensipten hareketle iinde su barndran formasyonlarn

  iletkenlikleri yksek, dolays ile zdirenleri dk olacaktr.

  Son yllarda, elektronik ve bilgisayar bileenlerinin evrimi, bir dorultu boyunca

  sondaj-pr