Balangkas sa Araling Panlipunan

Embed Size (px)

Text of Balangkas sa Araling Panlipunan

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  1/14

  Balangkas

  ngAraling

  Panlipunan

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  2/14

  DeskripstyonLayon ng mga ito na magkaroon ng mga

  kakayahang kinakailangang sa siglo 21upang makalinang ng functionally literate

  and developed Filipino.

  Sa pag-abot ng nasabing mithiin tunguhinng !-12 !urikulum ng "raling #anlipunan angmakahubog ng mamamayang mapanurimapagmuni mapanagutan produktibo

  makakalikasan makabansa at makatao namay pambansang panana$

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  3/14

  at pagpapahalaga sa mga usapingpangkasaysayan at panlipunan.

  Layunin ng !-12 "raling #anlipunan

  na malinang ang pag-una$a sa mgapangunahing kaisipan at isyungpangkasaysayan pangheograpiyapampulitika ekonomiks at kaugnay nadisiplinang panlipunan upang siya aymakaalam makaga$a maging ganapat makipamuhay.

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  4/14

  Tema ng AP

  Kurikulum1. %ao Lipunan at !apaligiran

  2. #anahon #agpapatuloy at

  #agbabago&. !ultura #agpkakakilanlan at

  #agkabansa

  '. !arapatan #ananagutan at

  #agkamamamayan(. !apangyarihan "$toridad at

  #amamahala

  ). #roduksyon *istribusyon at

  #agkonsumo+. , na an #anrehi on at

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  5/14

  Mga Kakayahan1. Pagsisiyasat

  atutukoy ang mga

  sanggunian o pinagmulan ngimpormasyon.

  akagagamit ng mapa at

  atlas upang matukoy ang ibatibang lugar lokasyon at ibangimpormasyongpangheograpiya.

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  6/14

  2. Pagsusuri at interpretasyon ng

  datos

  akagagamit ng pamaraangistatistikal o matematikal sa pagsuring k$antitatibong impormasyon at ng

  datos penomenong pang-ekonomiya.

  akababasa sa mapanuringpamamaraan upang mauna$aan anghistorikal na konteksto ng sanggunianat ang motibo at panana$ ng may-akda.

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  7/14

  3. Pagsusuri atinterpretasyon ngimpormasyon

  akapaghahambing ng sarilingkaisipan ng a$tor/manlilikha atnaipapali$anag kung saan atbakit sumasang-ayon o hindi angdala$ang kaisipan.

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  8/14

  4. Pagsasaliksik

  akagagamit ng teknolohikalna instrumento sapagsasaliksik pagsusuri ngdatos pagsulat ng sanaysay opapel at paghanda ngpresentasyon ng pananaliksik.

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  9/14

  5. Komunikasyon

  akabubuo ng maikli ngunitmalina$ na introduksyon at

  konklusyon kapagnagpapali$anag.

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  10/14

  ). Pagtupad ng pamantayangpang-etnika

  akauuna$a ng karapatan at

  tungkulin bilang mamamayanupang makalahok samakabuluhang paraan sabuhay ng pamayanan bansaat daigdig.

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  11/14

  Pamantayan ng Baat !ugto

  K - 3 4 - " # - 1$aipamalas ang panimulangpag-una$a atpagpapahalaga sa sarilipamilya paaralan at

  komunidad at sa mgabatayang konsepto ngpagpapatuloy at pagbabagodistansya at direksyongamit ang mga kasanayantungo sa malalim ng pag-una$a tungkol sa sarili atkapaligirang pisikal at

  sosyo-kultural bilang kasaping sariling komunidad atmas mala$ak na lipunan.

  aipamalas ang mgakakayahan bilangproduktibo mapanagutan atmakabansang mamayang

  #ilipino gait ang kasanayansa pagsasaliksikpagsisiyasat mapanuringpag-iisp matalinongpagpapasyapagkamalikhainpakikipagkap$a likas-kayang paggamit ng

  pinagkunang-yaman atpakikipagtalastasan at pag-una$a sa mga batayangkonsepto ng heograpiyakasaysayan ekonomiyapamamahala sibika atkultura tungo sapagpapanday ng maunlad

  na kinabukasan para sabansa.

  aipamamalas ang mgakakayahan bilang kabtaangmamamayang #ilipino namapanuri mapagnilay

  malikhain may matalinongpagpapasya at aktiibongpakikilahok makakalikasanmapanagutan produktibomakatao at makabansa namay pandaogdigangpanana$ gamit ang mgakasanayan sa pagsisiyasat

  mabisang komunikasyon atpag-una$a sa mgabatayang konsepto ngheograpiya kasaysayanekonomiya politika atkultura tungo sapagpapanday ng maunladna kinabuksan para sa

  bansa.

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  12/14

  %akla at Daloy ng

  Kurikulum&rado Daloy ng Paksa

  ! "ko at ang "king !ap$a

  1 "ko ang "king #amilya at #aaralan

  2 "ng "king !omunidad gayon atoon

  & "ng 0ga Lala$igan sa "king ehiyon

  ' "ng ansang #ilipinas

  ( #agbuo ng #ilipinas bilang asyon

  ) 0ga 3amon at %ugon ng #agkabansa

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  13/14

  &rado Daloy ng Paksa

  + "raling "syano

  4 !asaysayan ng *aigdig

  5 6konomiks

  170ga !ontemperaryong8syu

 • 7/24/2019 Balangkas sa Araling Panlipunan

  14/14

  Bilang ng oras sa

  pagtuturo&'AD( T)M( A**+TM(,T

  1 9 2 &7 min/day : ( days

  & 9 ) '7 min/day : ( days

  + - 17 & hrs/$eek

  Thank!ou 3