5
BANDA BANDA DESEÑADA DESEÑADA

BANDA DESEÑADA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BANDA DESEÑADA PI

Citation preview

Page 1: BANDA DESEÑADA

BANDA BANDA

DESEÑADADESEÑADA

Page 2: BANDA DESEÑADA

Maus, Art Spiegelman

Maus é unha autobiografía na cal Art Spiegelman

relata a historia do seu pai Vladek, un sobrevivente

de Auschwitz. Tamén realiza un retrato deste na

actualidade e describe a tensa relación que man-

tén con el. Como característica formal cómpre sa-

lientar que as personaxes amosan trazos faciais de

animais: representa aos xudeus como ratos e aos

nazis como gatos. Considerado pola crítica un dos

mellores cómics. Gañou o premio Pulitzer en 1992 e

o Museo de Arte Moderna (MOMA) de Nova Ior-

que lle dedicou unha exposición

Historias de Galiza Colección que vai repasando a his-

toria de Galicia, desde o ano 4500

antes de Cristo e cara adiante. Ca-

da tomo componse de varias histo-

rias..

Persépole, Marjane Satrapi

Unha obra autobiográfica sobre a vida

da autora Marjane Satrapi en Irán

nos tempos previos á revolución islá-

mica e durante esta. Tamén describe

o seu paso por Europa.

Obtivo unha grande sona internacional

e foi adaptada a película animada. A

BD levou o premio ao autor revelación

2001 e ao mellor guión 2002 no pres-

tixioso festival de BD de Angoulême.

Page 3: BANDA DESEÑADA

A maldición dos Velasco,

Fausto, Méndez, Malvar

Cuarto cómic da serie «Un

misterio para Simón», na que

o protagonista, Simón Martel,

ten que resolver un caso na vi-

la portuguesa de Sintra.

Os lobos de Moeche, Manel Cráneo

Conta a historia do mozo

Martín que, a causa dun terri-

ble suceso, unirase a seu irmán

na loita dos seus dereitos. Am-

bientado no s. XV, na época das

Guerras Irmandiñas.

A man do diaño, Brais Rodríguez

Unha historia dura nun con-

texto de guerra, onde a prio-

ridade son os obxectivos, non

as persoas. Para reflexionar.

Obra gañadora do VI Premio

de Banda Deseñada Castelao.

Punto de fuga, Miguel

Cuba

Historia de corte realista, con

doses de humor negro, que

trata o tema da crise e a si-

tuación laboral nas novas xe-

racións.

Page 4: BANDA DESEÑADA

El héroe, David Rubín

Unha recreación do Heracles

da mitoloxía grega que refle-

xiona sobre a condición he-

roica. Unha perspectiva dife-

rente dos mitos, con mestura

de personaxes da historia mi-

tolóxica e a actualidade.

Sen mirar atrás, Dani Montero

Unha ruptura leva a Jaime a rachar

coas súas ataduras e comezar dende

cero, iniciando unha viaxe sen re-

torno cara a unha vida diferente,

acompañado polo seu can e nada

máis que unha mochila con mudas.

Nómades, Xosé Tomás

Unha visión da emigración a

través de historias de mulle-

res. Cada capítulo céntrase

nunha protagonista: unha mu-

ller que cruza o estreito e

chega a un lugar como España,

outra que podería ser cubana

e que chega para traballar

como médica.

A mansión dos Pampín, Miguelanxo Prado

Un cómic que trata a desfei-

ta urbanística e caos arqui-

tectónico en clave de humor.

Page 5: BANDA DESEÑADA