Bank Soal Xii Ipa

  • View
    254

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bank Soal Xii Ipa

1.Luasbidangyangdibatasiolehgrafiky=6xx2 dan sumbu x adalah. satuan a. 30b. 32 c. 32 d. 36e. 382. + dx x ) 2 (2adalah. a. 1/3 x3+ 2x+ c c. x2+ 2x + c e. 2x2 + 1/3x + c b. 2x3 + 2x + c d.1/3 x2 + 2x + c 3.Luasdaerahyangdibatasiolehkurvay=cos2x, sumbu x, x = 0 dan x = t adalah.. satuan a. 8b. 6c. 3d. 2e. 1 4.dx x xcos sin5= . a.c x +6sin61d.c x + 6cos61 b.c x +6cos61e.c x +4sin41 c.c x + 6sin61 5.Nilai 213) 1 2 ( dx x =. a. 10b. 20c. 40d. 80e. 160 6.Daerah yang dibatasi kurva y2 = 10x , sumbu x , x = 4 diputar 360o mengelilingi sumbu x. Volume benda putar yang terjadi adalah. satuan a. 80 tb. 48 tc. 32 td. 24 te. 18 t 7.TurunanfungsiF(x)adalahf(x)=3x24x+6, apabila F(-1) = 0, maka F(x) = . a. x3 2x2 +6xd. x3 2x2 +6x 9 b. x3 2x2 +6x 5e. x3 2x2 +6x + 9 c. x3 2x2 +6x + 5 8.Luas daerah antara y = x2 + 4x + 7 dan y = 13 x2 adalah satuan luas a. 1032b. 1432 c. 2131 d. 3232 e. 3931 9. +60) 3 cos 3 (sintdx x x = . a. 2/3b. 1/3c. 0d. 1/3 e. 2/3 10.dx x x+ cos ) 1 (2= . a. x2 sin x + 2x cosx + C b. (x2 1)sin x + 2x cosx + C c. (x2 + 3)sin x - 2x cosx + C d. x2 sin x + 2x cosx + C e. 2x2 cos x + 2x2 sin x + C 11.Gradien garis singgung kurva y = f(x) di sembarang titik(x,y)dinyatakanolehrumusdy/dx=-3x2+6x. Kurvamelaluititik(-1,10),makapersamaankurva adalah a. y = 2x3 + 3x2 + 9d. y = -x3 + 3x2 +6 b. y = x3 + 3x2 6e. y = -x3 - 3x2 6 c. y = -2x3 + 3x2 + 5 12.Luasdaerahyangdibatasiolehkurvay=x2dan garis y = 2x + 3 adalah a. 531b. 10 c. 1032d. 12e. 1231 13.dx x x ) 1 2 cos( = a.x sin(2x 1) + cos (2x 1) + C b.x sin(2x 1) - cos (2x 1) + C c. x sin(2x 1) +cos (2x 1) + C d. x sin(2x 1) cos (2x 1) + C e. x sin(2x 1) + cos (2x 1) + C 14.Luas daerah yang dibatasi olehkurva y = 4x + 4, y = x2, garis x = 0 dan garis x = 2, adalah . Satuan a. 1832b. 1432 c. 1331d. 832e. 232 15.dx x xsin = a. x sin x + cos x + Cd. x cos x - sin x + C b. -x cos x + sin x + Ce. x sin x - cos x + C c. -x sin x + cos x + C 16.Daerah yang dibatasi oleh kurva y = x + 7 dan y = 7 x2diputarmengelilingisumbuxsejauh360o. Volume benda putar yang terjadi adalah.. a.t5112b.t5411c. t5410

d. t542

e.t51217.Volumebendaputaryangterjadijikadaerahyang dibatasiolehy2=2x,x=4dansumbuxdiputar mengelilingisumbuxsejauh360oialahsatuan volume. a. 4 tb. 6 tc. 8 td. 16 te. 18 t18. +42) cos 6 sin 2 (ttdx x x = a. 2+ 62 b. 6+ 22c. 6- 22 d. -6+ 22e. -6-22 19.dx x x+ 2 cos ) 1 3 ( = . a. (3x + 1) sin 2x + cos 2x + C b. (3x + 1) sin 2x - cos 2x + C c. (3x + 1) sin 2x + 3/2 cos 2x + C d.- (3x + 1) sin 2x + 3/2 cos 2x + C e.- (3x + 1) sin 2x cos 2x + C 20.Volumebendaputaryangterjadijikadaerahyang dibatasi oleh y = 3x 2 , garis x = 1 dan garis x = 3 diputarmengelilingisumbuxsejauh360oialah satuan volum. a. 34 tb. 38 tc. 46 td. 50 te. 52 t I N T E G R A L 21. 36) sin 5 cos 3 (ttdx x x = . a. 4 - 43 b. b. -1 - 3 c. 1 - 3 d. -1 + 3 e. 4 + 43 22.Gradiengarissinggungpadasuatutitik(x,y)dari suatu kurv a dinyatakan oleh dy/dx = 6x2 10x + 7. Kurvamelaluititik(-1,-12),makapersamaankurva adalah a.y = 2x3 5x2 + 7x 12 d. y = 2x3 10x2 - 7x 2 b. y = 2x3 5x2 + 7x + 2e. y = 2x3 10x2 + 7x +2 c. y = 2x3 5x2 + 7x + 12 23.Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = x2 + 2x 3, sumbu y, sumbu x dan garis x = 2 adalah. a. 315 b.4c. 322 d.2 e. 32 24. 20sin 2 costxdx x= a. 1/12b. -1/3c. -5/12d. -5/6e. -11/12 25. dxxx4632= a.C x + 4413d.C x + 4 63 b.C x + 4213e.C x + 4 43 c.C x + 4 23 26. 213 2) 2 1 ( 2 dx x x = . a. 600b. -300c. 0d. 300e. 600 27.Volumebendaputaryangterjadijikadaerahyang dibatasiolehy= x1,padainterval2y4 diputar mengelilingi sumbu y sejauh 360o adalah satuan volum. a. 21 t b. 61 tc. 487t d. 481 t e. 3207 t 28.dx x x3 cos 5 sin = a.C x x + + 2 cos418 cos161 b.C x x + + 2 cos218 cos81 c.C x x + 2 cos218 cos161 d.C x x + 2 cos418 cos161 e.C x x + + 2 cos218 cos81 29.Volumebendaputaryangterjadijikadaerahyang dibatasi oleh x = 21y , garis x = 1 dan garis x = 4 diputarmengelilingisumbuxadalahsatuan volum. a. 2 tb. 43 t c. 32td. 21 te. 41 t 30. +dx x x 1 22= .. a.C x + +1 2232 e.C x + +1 2322 b. C x x + + + 1 2 ) 1 2 (232 2 c.C x + +1 2612 d.C x x + + + 1 2 ) 1 2 (612 2 31. = + 3240 ) 2 2 3 (pdx x x ,makanilaip= . a. 2b. 1c. -1d. -2e. -4 32.Luasdaerahyangdibatasiolehkurvay=2xdany =8x2,padainterval0x2adalah..satuan luas a. 5b. 732c. 8d. 931e. 1031 33.Daerah yang dibatasi oleh kurva y = x2 dan garis y = 2xdiputarmengelilingisumbuxsejauh360o. Volumbendaputaryangterjadiadalah.Satuan volum. a.t3215b.t5215 c.t5314 d.t5214 e.t531034. 205 cos 3 sintxdx x = a. 5/8b. -1/2c. -5/16d. -1/4e. 0 35. tt2sin xdx x = a. 4t b. 3tc. 2td.t e. 23t 36.Volumbendaputaryangterjadijikadaerahyang dibatasi oleh y = 2x2 + 1, x = 1, sumbu x dan sumbu ydiputar360omengelilingisumbuxadalah satuan volum. a. 1512 tb.2t c. 1527t d. 1547 t e.4 t 37. +20) sin 2 (tdx x x = a.142tb. 42t c. 142+t d. 122t e.122+t 38. + + +102 2) 4 3 )( 3 2 ( dx x x x = a. 448 b. 256 c. 224d. 3512e. 3448

39.dx x xcos2=. a.x2 sin x + 2x cos x 2 sin x + C b.x2 sin x - 2x cos x 2 sin x + C c.x2 sin x - 2x cos x + 2 sin x + C d.x2 cos x + 2x cos x 2 cos x + C e.x2 cos x - 2x cos x 2 cos x + C 40.Gradiengarissinggungdisembarangtitikpada suatu kurva ditentukan oleh rumus y = 3x2 6x + 2. Jikakurvatersebutmelaluititik(1,-5),maka persamaan kurvanya adalah. a. y = x3 3x2 + 2x + 5d. y = x3 3x2 + 2x + 1 b. y = x3 3x2 + 2x 5e. y = x3 3x2 + 2xc. y = x3 3x2 + 2x - 1 41.LuasdaerahpadakuadranIyangdibatasioleh kurvay=x2-2x5,garis5x3y5=0,dan sumbu x adalah satuan luas. a. 616 b. 615 c. 324 d. 323 e. 652 42.Nilai dari 603 cos 7 sin 4txdx x = .. a. 203 b. 203c. 75 d. 1013e. 2017 43.Hasil dari 16dx x x ) 2 cos( ) 3 ( + t = .. a.8(2x + 6) sin (2x -t) + 4 cos (2x -t) + C b.8(2x + 6) sin (2x -t) - 4 cos (2x -t) + C c.8(x + 3) sin (2x -t) + 4 cos (2x -t) + C d.8(x + 3) sin (2x -t) - 4 cos (2x -t) + C e.8(x + 3) cos (2x -t) + 4 sin (2x -t) + C 44.Daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva y2 = x dan y =x2diputar360omengelilingisumbuy.Volum benda putar yang terjadi adalah.. satuan volum. a. t3021 b.t3018c.t3016

d.t309e.t304 45.dx x x xcos sin 82= . a.-4x2cos 2x + 4x sin 2x + 2 cos 2x + C b.4x2cos 2x + 4x sin 2x - 2 cos 2x + C c.-2x2cos 2x + 2x sin 2x + cos 2x + C d.2x2cos 2x + 2x sin 2x - cos 2x + C e.-x2cos 2x + x sin 2x + cos 2x + C 1.Daerahyangdiarsirmerupakanhimpunan penyelesaiansuatusystempertidaksamaanlinear. System pertidaksamaan linear itu adalah. (UAN 1994) a. y 0, 3x +y 6, 5x +y 20, x y - 2 b. y 0, 3x +y 6, 5x +y 20, x y - 2 c. y 0, x + 3y 6, x +5y 20, x y 2 d. y 0, x + 3y 6, x +5y 20, x y - 2 e. y 0, 3x - y 6, 5x -y 0, x y - 2 2.Padagambardibawah,daerahyangdiarsir merupakangrafikhimpunanpenyelesaiansistem pertidaksamaanlinear.Nilaimaksimumdaribentuk obyektif5x+ydenganx,yC,himpunan penyenyelesaian itu adalah....(UAN 1995) a. 21b. 24c. 26d. 27e. 30 3.Nilai maksimum fungsi sasaran z = 8x + 6y dengan syarat: 4x + 2y 60, 2x + 4y 48, x 0 dany 0 adalah ....(SPMB 1995) a. 132b. 134c. 136d. 144e. 152 4.Sesuai dengan gambar, nilai maksimum f(x,y) = 4x + 5y di daerah yang diarsir adalah..... (UAN 1996) a. 5 b. 8c. 10d. 11e. 14 5.Daerahyangdiarsirpadagambardibawah merupakanhimpunanpenyelesaiansistem pertidaksamaan....... (UAN 1997) a.y 0, x 2y - 2, 3x + 4y 12 b.y 0, x 2y - 2, 3x + 4y 12 c.y 0, -2x + y - 2, 4x + 3y 12 d.x 0, -2x + y - 2, 4x + 3y 12 e.x 0,x - 2y - 2, 3x + 4y 12 6.Daerahyangdiarsirpadagambarberikut merupakanhimpunanpenyelesaiansistem pertidaksamaan....... (UAN 1997) a. x 0, 4x +y 4, x +y 2 b.x 0, 4x + y 4, x + y 2 c.x 0, 4x + y> 4,x + y< 2 d.x 0,x + 4y > 4, x + y< 2 e. x 0,x + 4y 4, x + y 2 7.Nilaimaksimumuntuk20x+30yyangmemenuhi sistem pertidaksamaan x + y 4, x + 3y 6, x 0, y 0 adalah....(SIPENMARU 1997) a. 60b. 70c. 80d. 90e. 100 8.Padagambarberikutyangmerupakanhimpunan penyelesaiansistempertidaksamaanx+2y6, 4x + 5y 20 dan 2x + y 6, adalah daerah.... (UAN 1998)

a. Ib. IIc. IIId. IVe. V PROGRAM LINEAR 3 53

4

5 6 V II I IV III (4,4) 0 1 2 3 45 5 4 3 2 1 2 1 2 4 (2,0) (1,5) (5,1) (0,2) 1 -2 4 3 2 23 4 9.Padagambarberikutyangmerupakanhimpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan2x + y 4, x +y 3 dan x - 4y 4, adalah daerah.... (UAN 1998)

a. Ib. IIc. IIId. IVe. V 10.Dalam himpunan penyelesaian pertidaksamaanx 0,y0dany+1x2y,makanilai terbesar dari 2x + y adalah..... a. 3,5b. 4c. 4,5d. 5e. 5,5 11.Nilaimaksimumdarif(x,y)=2x+3ypada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 3x + 2y 24, - x + 2y 8, x 0,y 0, adalah.... a. 36 b. 26c. 24d. 16e. 12 (UAN IPS 99) 12.Pedagangtehmempunyailemariyanghanya cukupditempatiuntuk40boksteh,TehAdibeli denganhargaRp.6.000,-setiapboksdantehB dibelidenganhargaRp.8.000,-setiapboks.Jika pedagangtersebutmempunyaimodalRp. 300.000,-untukmembelixbokstehAdanyboks teh B, maka pertidaksamaan dari masalah tersebut adalah....(UAN IPS 99) a.3x + 4y 150, x + y 40, x 0, y 0 b.3x + 4y 150, x + y 40, x 0, y 0 c.3x + 4y 150, x + y 40, x 0, y 0 d.6x + 8y 300, x + y 40, x 0, y 0 e.8x + 4y 300, x + y 40, x 0, y 0 13.Nilaiminimumdaribentuk4x+3ypadadaerah penyelesaiansistempertidaksamaan2x+3y9, x + y 4, x 0, y 0 adalah..... (UAN IPS 00) a. 18b. 16c. 15d. 13e. 12 14.Nilaiminimumdaribentuk3x+ypadadaerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x + y 4, x + y 3, x 0, y 0 adalah..... (UAN IPS 00) a. 9 b. 5c. 4d. 3e. 0 15.Nilaiminimumfungsiobjektif5x+10ypada himpunanpenyelesaiansistempertidaksamaan yanggrafikhimpunanpenyelesaiannyadisajikan pada daerah teraksir gambar berikut adalah...... a. 400 b. 320c. 240d. 200e. 160 (UAN 01) 16.Nilaiminimumdariz=3x+6yyangmemenuhi syarat: 4x + y 20, x + y 20, x + y 10, x 0, dan y 0 adalah...(UMPTN 2001) a. 50b. 40c. 30d. 20e. 10 17.Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunanpenyelesaiandarisuatuprogramlinear. Nilai maksimum dari 3x + 4y adalah....