Click here to load reader

Bases Banda de Dones FSMCV 2020 V1 · PDF file 1 Saxo Soprano-Alt / Saxo Soprano -Alto 5 Saxo Alt Mib / Saxo Alto Mib 2 Saxo Tenor Si b 2 Saxo Baríton Mib / Saxo Barítono Mi b 8

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bases Banda de Dones FSMCV 2020 V1 · PDF file 1 Saxo Soprano-Alt / Saxo Soprano -Alto 5 Saxo...

 • BANDA SIMFÓNICA DE DONESBANDA SIMFÓNICA DE DONESBANDA SIMFÓNICA DE DONESBANDA SIMFÓNICA DE DONES BASES CONVOCATÒRIA 2020BASES CONVOCATÒRIA 2020BASES CONVOCATÒRIA 2020BASES CONVOCATÒRIA 2020

  -------------------------------------------------------- BANDA SINFÓNICA DE MUJERESBANDA SINFÓNICA DE MUJERESBANDA SINFÓNICA DE MUJERESBANDA SINFÓNICA DE MUJERES

  BASES CONBASES CONBASES CONBASES CONVOCATORIA 2020VOCATORIA 2020VOCATORIA 2020VOCATORIA 2020

  Pàgina / Página 1111 de 9999

  FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA C. Sorní, 22, 1º · 46004 · VALÈNCIA · Tel. 96 353 19 43 · [email protected] · www.fsmcv.org

  B A S E SB A S E SB A S E SB A S E S

  PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.---- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIAOBJECTE DE LA CONVOCATÒRIAOBJECTE DE LA CONVOCATÒRIAOBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

  Les dones en la història de la música han estat oblidades i silenciades. Per aquest motiu, en el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, la FSMCV va iniciar en 2015 un apassionant projecte en clau femenina. Aquest projecte va nàixer amb l'objectiu prioritari de reivindicar el paper de la dona en l'art i en les diferents formes que la música ens ofereix i es va consolidar en la forma d'una banda formada exclusivament per dones, des de la direcció, la interpretació, la composició o la gestió. Un projecte de gran envergadura que culmina en concerts amb motiu del Dia de la Dona que es celebra el 8 de Març, amb un programa ple de simbolisme que pretén rescatar de l'oblit tantes i tantes obres de qualitat però que han sigut oblidades i menyspreades pel fet, simplement, d'estar compostes per dones. Un any més, i després de la magnífica experiència obtinguda en els anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, la FSMCV reivindica el talent femení de la millor manera que sabem: fent música. El cap de setmana del 7 i 8 de març, una banda composta per 81 dones, pujaran a l'escenari per a reivindicar el talent femení i realitzar un homenatge a totes aquelles artistes que van viure, en silenci, la bellesa del seu art. El concert, comptarà amb la col·laboració de Bankia, Institut Valencià de Cultura i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. A més a més dels Ajuntaments d’Oliva i de Dénia

  PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.---- OBJETO DE LA CONVOCATORIAOBJETO DE LA CONVOCATORIAOBJETO DE LA CONVOCATORIAOBJETO DE LA CONVOCATORIA Las mujeres en la historia de la música han estado olvidadas y silenciadas. Por este motivo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la FSMCV inició en 2015 un apasionante proyecto en clave femenina. Este proyecto nació con el objetivo prioritario de reivindicar el papel de la mujer en el arte y en las diferentes formas que la música nos ofrece y se consolidó en la forma de una banda formada exclusivamente por mujeres, desde la dirección, la interpretación, la composición o la gestión. Un proyecto de gran envergadura que culmina en conciertos con motivo del Día de la Mujer que se celebra el 8 de Marzo, con un programa lleno de simbolismo que pretende rescatar del olvido tantas y tantas obras de calidad pero que han sido olvidadas y menospreciadas por el hecho, simplemente, de estar compuestas por mujeres. Un año más, y tras la magnífica experiencia obtenida en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, la FSMCV reivindica el talento femenino de la mejor manera que sabemos: haciendo música. El fin de semana del 7 y 8 de marzo, una banda compuesta por 81 mujeres, subirán al escenario para reivindicar el talento femenino y realizar un homenaje a todas aquellas artistas que vivieron, en silencio, la belleza de su arte. El concierto, contará con la colaboración de Bankia, Instituto Valenciano de Cultura y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, además de los Ayuntamientos de Oliva y Denia

  SEGONA.SEGONA.SEGONA.SEGONA.---- PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS La present convocatòria està dirigida a totes les músiques pertanyents a societats musicals federades que, participant activament en la banda de música de la seua societat musical, complisquen a més els requisits descrits en les Bases Quarta i Cinquena de les presents bases.

  SEGUNDA.SEGUNDA.SEGUNDA.SEGUNDA.---- PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES La presente convocatoria está dirigida a todas las músicas pertenecientes a sociedades musicales federadas que, participando activamente en la banda de música de su sociedad musical, cumplan además los requisitos descritos en las Bases Cuarta y Quinta de las presentes bases.

 • BANDA SIMFÓNICA DE DONESBANDA SIMFÓNICA DE DONESBANDA SIMFÓNICA DE DONESBANDA SIMFÓNICA DE DONES BASES CONVOCATÒRIA 2020BASES CONVOCATÒRIA 2020BASES CONVOCATÒRIA 2020BASES CONVOCATÒRIA 2020

  -------------------------------------------------------- BANDA SINFÓNICA DE MUJERESBANDA SINFÓNICA DE MUJERESBANDA SINFÓNICA DE MUJERESBANDA SINFÓNICA DE MUJERES

  BASES CONBASES CONBASES CONBASES CONVOCATORIA 2020VOCATORIA 2020VOCATORIA 2020VOCATORIA 2020

  Pàgina / Página 2222 de 9999

  FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA C. Sorní, 22, 1º · 46004 · VALÈNCIA · Tel. 96 353 19 43 · [email protected] · www.fsmcv.org

  TERCERA.TERCERA.TERCERA.TERCERA.---- INSTRUMENTS I NOMINSTRUMENTS I NOMINSTRUMENTS I NOMINSTRUMENTS I NOMBRE DE PLACESBRE DE PLACESBRE DE PLACESBRE DE PLACES TERCERA.TERCERA.TERCERA.TERCERA.---- INSTRUMENTOS Y NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y NÚMERO DE PLAZAS PLAZAS PLAZAS PLAZAS

  NNNNºººº. Pla. Pla. Pla. Places / Plazasces / Plazasces / Plazasces / Plazas Especialitat instrumental / Especialitat instrumental / Especialitat instrumental / Especialitat instrumental / Especialidad instrumentalEspecialidad instrumentalEspecialidad instrumentalEspecialidad instrumental

  1 Flautí-Flauta / Flautín-Flauta 4 Flauta 2 Oboè / Oboe 1 Corn Anglés-Oboè / Corno Inglés-Oboe 4 Fagot 1 Clarinet Mib / Clarinete Mi b 15 Clarinet Sib / Clarinete Sib 2 Clarinet Baix Sib / Clarinete Bajo Sib 1 Saxo Soprano-Alt / Saxo Soprano-Alto 5 Saxo Alt Mib / Saxo Alto Mib 2 Saxo Tenor Si b 2 Saxo Baríton Mib / Saxo Barítono Mi b 8 Trompa 6 Trompeta 2 Fliscorn / Fliscorno 6 Trombó / Trombón 4 Bombardí / Bombardino 2 Tuba 4 Violoncel / Violonchelo 2 Contrabaix / Contrabajo 6 Percussió / Percusión 1 Piano 88881111 Total nombre de placesTotal nombre de placesTotal nombre de placesTotal nombre de places / / / / Total número de plazasTotal número de plazasTotal número de plazasTotal número de plazas

  QUARTA.QUARTA.QUARTA.QUARTA.---- REQUISITSREQUISITSREQUISITSREQUISITS Podran participar en aquesta convocatòria dones músiques majors dels 18 anys18 anys18 anys18 anys preferentment. Les aspirants a formar part de la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV hauran d'aportar instrument propi - excepte les aspirants a les places de percussió i piano - així com la uniformitat per als concerts o actes musicals, que en tot cas serà de color negre.

  CUARTA.CUARTA.CUARTA.CUARTA.---- REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS Podrán participar en esta convocatoria mujeres músicas mayores de los 18 años18 años18 años18 años preferentemente. Las aspirantes a formar parte de la Banda Sinfónica de Mujeres de la FSMCV deberán aportar instrumento propio - excepto las aspirantes a las plazas de percusión y piano - así como la uniformidad para los conciertos o actos musicales, que en todo caso será de color negro.

 • BANDA SIMFÓNICA DE DONESBANDA SIMFÓNICA DE DONESBANDA SIMFÓNICA DE DONESBANDA SIMFÓNICA DE DONES BASES CONVOCATÒRIA 2020BASES CONVOCATÒRIA 2020BASES CONVOCATÒRIA 2020BASES CONVOCATÒRIA 2020

  -------------------------------------------------------- BANDA SINFÓNICA DE MUJERESBANDA SINFÓNICA DE MUJERESBANDA SINFÓNICA DE MUJERESBANDA SINFÓNICA DE MUJERES

  BASES CONBASES CONBASES CONBASES CONVOCATORIA 2020VOCATORIA 2020VOCATORIA 2020VOCATORIA 2020

  Pàgina / Página 3333 de 9999

  FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA C. Sorní, 22, 1º · 46004 · VALÈNCIA · Tel. 96 353 19 43 · [email protected] · www.fsmcv.org

  CINQUENA.CINQUENA.CINQUENA.CINQUENA.---- CRITERIS DE SELECCIÓCRITERIS DE SELECCIÓCRITERIS DE SELECCIÓCRITERIS DE SELECCIÓ Criteris generaCriteris generaCriteris generaCriteris generals:ls:ls:ls: S'aplicaran els següents criteris en la valoració de les sol·licituds, i en aquest ordre:

  - Major nivell de formació. - Ser major d'edat. - Formar part d'una Societat Musical

  Federada. Representació comarcalRepresentació comarcalRepresentació comarcalRepresentació comarcal:::: En tot cas es garantirà la representació comarcal de músiques en la composició de la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV, sempre que s’haja rebut al menys una sol·licitut per comarca.

  QUINTA.QUINTA.QUINTA.QUINTA.---- CRITERIOS DE SELECCIÓNCRITERIOS DE SELECCIÓNCRITERIOS DE SELECCIÓNCRITERIOS DE SELECCIÓN Criterios generales: Criterios generales: Criterios generales: Criterios generales: Se aplicarán los siguientes criterios en la valoración de las solicitudes, y en este orden:

  - Mayor nivel de formación. - Ser mayor de edad. - Formar parte de una Sociedad Musical

  Federada. Representación comarcalRepresentación comarcalRep

Search related