Bases Del Treball Final de Curs

  • Published on
    09-Nov-2015

  • View
    13

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bases Del Treball Final de Curs.red electricas, puntos

Transcript

<ul><li><p>PROJECTEDELNIAELCTRICADEMITJATENSI.FINALITATDELALNIA:Unaindustriaagrcolapensaserelectrificada,perlaqualcosacalportarl'energiaelctricadesdelalniamsprxima,jaexistent,quetsuportsmetllicsdetipusC2000,finsaunacasetade transformaci,per subministrar,energiaaaquestagranja.El conjuntde transformador irestadelainstallaci,nocalexplicitarenaquestprojecte.TRAATDELALNIA:LalniaqueesprojectaestsituadaalaprovnciadeTarragona.Lalniasesituaaunaaltitudcompresa entre els 115 m i els 150 m sobre el nivell del mar, corresponent tot el seurecorreguta lacomarcadelTarragons (Perafort).S'haprocuratque la lnia tinguielmenornombred'alineacions iqueelsanglesnosiguinpronunciats.La lniatduesalineacionsamblessegentslongituds:AlineaciI:1.475miAlineaciII:1.443m.Lalongitudtotaldelalniasde2.918m.CARACTERSTIQUESGENERALSDELALNIA:Lalnia,d'uncircuittrifsicd'unconductorperfase,hadetenirunacapacitatdetransportde5.000(kVA),ambunfactordepotnciadecos=0.98atensicompostadetensinominal(peraaquest treballdecursserde20kV ),pelque laseva tensimselevada (Art.2delReglament)serde24kV,sentlalniade3acategoria.Lafreqnciadelalniaserde50Hz.Atenent a criterisd'intensitat ipotnciamxima a transportar,el conductorque s'utilitzarserelLA56,que tuna intensitat iunapotnciade transportmximesde144,34A i5000kVA,respectivament.Lamximacaigudadetensis'estableixenun5per100,perlaqualcosatenintencomptequelalongituddelalniasde2,918km,dedumqueperalconductorLA55,lapotnciamximaatransportar,tenintencompteaquestcriteri,serde5000kVA.Tantperdensitatdecorrent,com per caiguda de tensi, el tipus de conductor adequat ser el LA 56, per al transportd'energiadelcasproposat.Elssuportsescollitsperalalniaserandeformig,menyseld'angleieldecapdelniaquesnmetllics, i el nombre de suports ser de 28. L'allament ser de cadenes de suspensi oamarratgesegonselscasos,senteltipusd'alladorU40BS,ielnombred'alladorspercadenadesuspensioamarratges3.CLCULMECNIC.Peralsclculsmecnicsdelsconductors.Estindranencomptelesduescondicionssegents:A)Queel coeficientde seguretata ruptura sigui comamnim iguala3,5en les condicionsatmosfriquesmsdesfavorablesqueprodueixenlamajortensimecnicadelsconductors.B)Quelatensidetreballdelsconductorsa17,5C,sensecapsobrecrrega,noexcedeixidel15%delacrregadetrencament.L'objecte d'aquest clculmecnic dels conductors s determinar les tensions que s'han dedonarenelmomentdel'estesadelalnia,perququanesdoninlescondicionsdelahiptesimsdesfavorablelatensicorresponentsiguilamximaadmissible.Igualments'obtindrdelsclculs la fletxamximaencadavano,a fidedeterminar l'alturadels suportso ladistnciaentresuportsperaunaaladadesuports"H"donada.Perals2trams,sobtindran lestaulesdetensionsifletxesd'estesaperalsdiversosoberturesdecadatramiquevindranrecollidesalesTaulesderegulacid'estesaClculmecnic.</p></li><li><p>ALLAMENTSISEPARACIONS:S'estudiarantambelsnivellsd'allamentelegits,3xU40BS,afiquecompleixinlescondicionsreglamentries.S'estudiaranigualment,lesdiferentsdistnciesdeseguretat,entreconductorsiterreny,quejuntamentamblafletxamximadeterminal'alturadelssuports,ladistnciadelsconductorsentresiientreaquestsielssuports,quedefinireltipusdecreuetaautilitzar.Enelsclculsesverificarqueamb lacreuetaescollidaperaaquestprojecteescompleixen lesseparacionsdefinides,d'acordambelReglament.CLCULDELSSUPORTS:Esdesenvoluparan els clculsdels suports. Per a cadaundels tipusde suportsd'alineaci,angle,ancoratgeifidelnia,esdeterminaperunabandal'alturail'esforlliureenpuntaquehanderesistir.Peracalculardel'esforenpunta,s'handestudiarelsesforosacadasuport,tantenel sentit longitudinalde la lnia comenel transversal,aplicatsa la cogolladelpal id'acordalesdiverseshiptesisreglamentries.S'hadecomprovarqueperalssuportsescollits,indicarquinessegonses tractidesuportsd'alineaci,angleancoratgeo fide lnia, tenenunesforlliureenpuntasuperioralqueestaransotmesos,obtingutpelsclculs.FONAMENTACIONS:Aixmateixescalcularanlesfonamentacionsnecessriesperalssuports,tantdeformigcommetllics.Peracadaundelssuportsnormalitzats,tambestannormalitzadeslesdimensionsdelsmonoblocsdeformig.Escomprovarperacadacas,ienfuncidel'esforenpuntaidelapressidelventsobreelsuport,queprodueixenunmomentdebolcada,iqueelcoeficientdeseguretatobtingutssuperioralsvalorsdelscoeficientsdeseguretatreglamentaris.ELEMENTSDELAINSTALLACI:Conductornu:Secci:52,6mm2Dimetre:7,45mmCrregadetrencament:1440daNMassa:169,1kg/kmMduld'elasticitat:79000N/mm2Coeficientdedilatacilineal:19,1106C1Alladors:U40BSMassa:1,66kgFerramentesiaccessoris:Cadenesdesuspensi:ForquillabolaenV:HB11(0,29kg)Rtulad'anella:R11(0,26kg)Grapaantilliscant:GS1(0,5)Cadenesd'ancoratge:ForquillabolaenV:HB11(0,29kg)Rtulad'anella:R11P(0,41kg)Grapaantilliscant:G1(0,55)Suports:Suportsd'alineaci:Suportsdeformignormalitzatsde10m.Suportsd'ancoratge,angleifidelnia:Suportsmetllics,concretamentC2000.</p></li><li><p>DEFINIUELSSEGENTSAPARTATS:CLCULMECNICDECONDUCTORSCLCULDESOBRECRREGUESCONDICIONSDECLCULDELATENSICLCULDETRACCIMAXIMAADMISSIBLECLCULDETENSIHABITUALCLCULDETENSIMXIMAEQUACIDECANVIDECONDICIONS:TensiencondicionsmesdesfavorablesTensidecadadia(habitual)TensilimitantCLCULDEFLETXESMXIMES:HiptesideventHiptesidetemperaturaFletxamximaVANOIDEALDEREGULACICORBESCARACTERSTIQUESFLETXESMXIMESFLETXESMNIMESTAULESDEREGULACIODELNIACADENADESUSPENSI:Clculmecnic.CrreguesnormalsCrreguesanormalsCADENADEAMARRATGEClculmecnic.CrreguesnormalsCrreguesanormalsCLCULDEDISTNCIESDESEGURETATDISTNCIESDELSCONDUCTORSALTERRENYDISTNCIESDELSCONDUCTORSENTRESIDISTNCIESDESEGURETATENTRECONDUCTORSISUPORTSCLCULMECNICDESUPORTSALTURAMNIMAESFORVERTICALDELCONDUCTORESFORHORITZONTALSuportsd'ancoratgeferroSuportsdefidelniaFerroCIMENTACIONSCoeficientdeSeguretatFonamentacionssuportsdeformigFonamentacionssuportsmetllics</p></li></ul>