Batxillerat annex 1 ee

  • Published on
    04-Jul-2015

  • View
    44

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. CRITERIS dAVALUACI, QUALIFICACI I RECUPERACI dESTADA EMPRESABarem Escala numrica orientativa. Tots els tems tenen el mateix pes.A. Excellent 9-10(95) B. Bona/B 7-8(75) C. Normal 5-6(55) D. Passiva 3-4 (35) E. Negativa Menys de 3(15)Avaluaci feta per lempresa de les actituds de lalumne/a durant lestada:(cal superar lavaluaci feta per lempresa per aprovar la matria)_______ 1. Assistncia (nombre de faltes)._______ 2. Puntualitat._______ 3. Responsabilitat en lexecuci de les tasques assignades._______ 4. Mtode en el desenvolupament de les tasques._______ 5. Ordre, pulcritud i conservaci de materials, equips, eines, aparells i altres estris que utilitzien la seva activitat._______ 6. Integraci en el treball de grup._______ 7. Manifestaci diniciatives en la resoluci de problemes._______ 8. Actitud crtica en lavaluaci del seu propi treball._______ 9. Recerca de la qualitat.______ 10. Atenci a la importncia de fer les tasques encomanades en el temps previst.______ 11. Atenci a la higiene i presentaci personal.______ 12. Assimilaci de les ordres rebudes.______ 13. Compliment de les ordres concretes encomanades dins lequip o grup de treball.______ 14. Utilitzaci correcta de la terminologia emprada en la professi.______ 15. Actitud favorable a treballar sota normes.Avaluaci feta pel tutor del seguiment de lalumne/a durant lestada:_______ 1. Currculum Vitae_______ 2. Tasques burocrtiques assignades pel tutor (alta si escau a la SS, omplir dades per laCambra de Comer, dades de lempresa, terminis establerts..._______ 3. Justificaci de perqu sescull o es fa lestada en una determinada empresa._______ 4. Confecci, seguiment del Llibre Blau i respecte pels terminis marcats_______ 5. Memria finalSEGUIMENT EMPRESASEGUIMENT TUTORNOTA FINAL(60%)(40%)Mitjana aritmtica dels 15 Mitjana aritmtica dels 5Mitjana ponderada delstemstemsdos seguimentsSi no arriba al 5 a lavaluaci feta per lempresa la matria est suspesa i caldrrepetici, noms es contempla una repetici i no es far dins del mateix curs. Si no ssupers per segona vegada la matria, caldria un canvi doptativa.Si sha superat lavaluaci de lempresa per no sarriba per mitjana al aprovat en lanota final caldr presentar una nova Memria final ampliada (que inclou CV i lajustificaci de linters per lempresa que ha escollit).11Presentat i acordat en la C.Pedaggica del 30/3/2011

2. Annexos dels tems valorats pel tutor:1. CURRCULUM VITAEhttp://www.oficinadetreball.cat/CVGenerator/CVG?CNMACTION=cvinit&LANGUAGE=CA&TYPE=NORMAL2. TASQUES BUROCRTIQUES ASSIGNADES PEL TUTOR(alta si escau a la SS, omplir dades per a la Cambra de Comer, dades de lempresa,terminis establerts...)SEGURETAT SOCIALhttp://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Afiliaciondetrabaja7332/index.htm#7334RECULLIDA DE DADESDADES DE LALUMNE/A:Centre: IES MONTSERRAT ROIG Any:2010/2011DNI/Passaport:Estranger:Nom:Cognoms:Data neixement: Sexe:Adrea: Telfon:Codi Postal:Municipi:INSS: Total hores:e-mail: Batx. Gru:Curs 1a matrcula:Mobil :Observacions:DADES DE LEMPRESA:Codi BID: Nom:Adrea:NIF:Municipi:Codi postal:Codi Comarca:Telfon:Polgon:Fax:Horari:Treballadors: Facturaci:Codi IAE: Cicle:Contacte: Codi SIC:Responsable conveni:e-mail:DNI responsable:Crrec:Codi agrupaci: Codi Homologaci:Setembre 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Octubre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Novembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Desembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Gener1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Febrer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Abril1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Maig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Juny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Juliol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3. Agost1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Setembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Novembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313. JUSTIFIFICACI Elecci de lempresa i del projecte a realitzarPer poder triar lempresa i el projecte a realitzar, lestudiant haur de proporcionar la segentinformaci: Empresa o instituci on vol realitzar el projecte (Centre del prcticum) rea despecialitzaci (Camp daplicaci) Detall de la proposta de treball a realitzar (tasques a desenvolupar i justificaci) Justificaci de linters pel projecte escollit (Perqu has escollit el campanterior) Al igual que no hi ha dos persones iguals, tampoc hi ha dos empreses iguals imenys dos llocs de treball iguals. Si hi ha experincia i/o formaci en el camp daplicaci del projecteEn fer la justificaci, no oblidis: Fer-ho a ordinador, a doble espai, amb marges i presentaci acurada,sense faltes dortografia... Extensi: 2 pgines.5. MEMORIA FINAL1. El Centre. Lempresa on fas les prctiques: Aspectes generals 1.1 Marc Institucional. Defineix les caracterstiques ms rellevants delcentre: lestructura general; medi on actua, trets socioculturals,socioeconmics...; personal que treballa en el centre... 1.2 Marc Pedaggic general. Resumeix les opcions del centre, elsprincipis ms significatius, les lnies bsiques (lideari).2. Activitats realitzades: 2.1 Departament/s on sha estat 2.2 Coneixements adquirits 2.3 Relaci entre les tasques realitzades i els continguts de lreaprctica que ha motivat lestada3. Relacions humanes: 3.1 Estructura dels equips de treball 3.2 Integraci en lequip de trebal4. Valoraci global de les prctiques 4.1 De la teva intervenci i participaci 4.2 Del conjunt de lexperincia 4.2.1 Aspectes a millorar. 4.2.2 Aspectes positius. 4.2.3 Altres. 4.3 ConclusionsEn fer la memria, no oblidis: Fer-ho a ordinador, a doble espai, amb marges i presentaci acurada,sense faltes dortografia... Extensi: 5 pgines. 4. 4. QUADERN BLAUINSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL QUADERN DE SEGUIMENT dESTADA A lEMPRESAPg. 2.Centre docentNom del centre IES MONTSERRAT ROIG codi: 08046724Adrea: C/ Cervantes, 46 Codi postal: 08221Poblaci: TERRASSA Telfon: 93 733 65 80Professor/a responsable de lestada a lempresa: ceferino alvarezEntitat collaboradoraAquestes dades les trobareu al conveni, copiar-les o omplir-ho a lempresaAlumne/aCada alumne/a que posi les seves dadesAssegurana escolarCentre hospitalari concertat: MUTUA DE TERRASSAAdrea: C/ SANT ANTONI, 2 Codi postal: 08221Poblaci: TERRASSA Telfon: 93 736 50 50Vist i plauAquest apart el signar el coordinador de zona un cop omplert i valorat per part de lempresa i per part de lIES.Prrrogues: DATAS SEGONS CONVENI DE LES PRRROGUES CORRESPONENTS.Nm. de registre Poseu el del CONVENIPg. 3.En/Na: GEORGE PETER GRAYLING MILIANDirector del Centre: IES MONTSERRAT ROIG Codi: a8046247Certifica: Que lalumne/a: NOM DE LALUMNE/A Cada alumne/a que posi les seves dadesHorari destada Cada alumne/a que posi les seves dadesHores de visita professor/a responsable de lestada a lempresa LES HORES QUE TINGUEU PER A AQUESTCONCEPTEPg. 5 1. Pla dactivitats (es far conjuntament entre lentitat collaboradora i lIES)En funci del men dactivitats del punt de dalt, punt 4.Pgs. 6 a 16.A omplir per lentitat collaboradora i lalumne Cada perode de quinze dies has domplir una pgina. Cal posar el perodes quinzenals (de l1 al 15 i o del 15 al 30) Cal anotar les activitats que tu com a persona en prctiques fas. Cal anotar el nombre dhores que has realitzat aquesta tasca durant la quinzena indicada a dalt. Cal fer la suma dels dies i les hores. Cal fer una valoraci dels nous coneixements adquirits, de la FCT...Pg. 17Valoraci que fa lalumne una vegada ha acabat la seva estada a lempresa.Pg. 18 Valoraci de les activitats que has desenvolupat durant les prctiques.. Per omplir-la cal prendre de referncia el full del pla dactivitats i el barem daquesta pgina Lha domplir la persona que tutoritza lestada a lempresa a lentitat collaboradora. Cal que el tutor/a de prctiques i el responsable de lempresa ho signin i hi posi el segell.Pg. 19Cada alumne/a que posi les seves dadesQualificaci de lestada a lempresaLomple el tutor de lestada a lempresa a lIES.Cal posar la nota nmerica i la signatura del tutor/a i el segell del centre.ASPECTES IMPORTANTSABANS DACABAR EL PERODE DE PRCTIQUES PARLA AMB LA TUTORA O TUTOR DEPRCTIQUES PER TAL DE REVISAR SI TOT EL QUE SHA DOMPLIR JA EST FET I AIX HO POTSPRESENTAR AL CENTRE DE PRCTIQUES SENSE QUE FALTI RES.QUAN ACABIS LES PRCTIQUES CAL QUE, ABANS DE MARXAR PRESENTIS EL QUADERN TOTOMPLERT I QUE ELS REPRESENTANTS DE LEMPRESA FACIN LES VALORACIONS I POSIN TOTESLES SIGNATURES I SEGELLS CORRESPONENTS DE TAL MANERA QUE ENS ESTALVIEM TORNAR-HIUN ALTRE DIA.