BATXILLERAT - gva. ... Batxillerat Promociأ³ i Permanأ¨ncia La permanأ¨ncia en el Batxillerat en rأ¨gim

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BATXILLERAT - gva. ... Batxillerat Promociأ³ i Permanأ¨ncia La permanأ¨ncia en el Batxillerat...

 • BATXILLERAT

 • Què és el batxillerat

  Una etapa del sistema educatiu

  No obligatòria.

  Consta de dos cursos acadèmics.

  Pot ser cursat en diferents modalitats a elecció de l’alumne.

  Facilita l’accés a la universitat i al CFGS

  Al finalitzar-lo amb èxit s’obté el títol de Batxiller.

 • Accés al batxillerat

  Amb el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

 • ORDENACIÓ DE MATÈRIES EN BATXILLERAT

   I.- ASSIGNATURES COMUNES:

   ANGLÉS- 3h

   EDUCACIÓ FÍSICA – 2h

   CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI – 2h.

   CASTELLÀ – 3h.

   VALENCIÀ – 3h.

   FILOSOFIA I CIUTADANIA – 2h.

   II- ASSIGNATURES OPTATIVES

  A- OPTATIVES DE MODALITAT ( matèries de 4 h.)

  B.- OPTATIVES COMUNES A TOTES LES MODALITATS ( matèries de 4 h.)

 • Batxillerat Ordenació de matèries Assignatures comunes

   1r de Batxillerat – E. Física (2h/s)

  – Filosofia i ciutadania (2h/s)

  – Castellà : Llengua i Literatura I (3h/s)

  – Valencià: Llengua i Literatura I (3h/s)

  – Llengua estrangera I (3h/s)

  – Ciències del món contemporani (2h/s)

  – Religió / Estudis alternatius

  – Tutoria

   2n de Batxillerat – Història de Espanya

  (3h/s)

  – Hª de la Filosofia (3h/s)

  – Castellà : Llengua i Literatura II (3h/s)

  – Valencià: Llengua i Literatura II (3h/s)

  – Llengua Estrangera II (3h/s)

 • Optatives comunes:

  Segona llengua estrangera / FRANCÉS

  Tecnologia de la informació i documentació / INFORMÀTICA

 • 1.- MODALITAT D’ARTS. Matèries específiques de modalitat

   Opció A. Arts plàstiques, disseny i imatge

  1r curs  Cultura audiovisualI  Dibuix artístic I  Dibuix tècnic I  Volumen

  2n curs  Dibuix artístic II  Dibuix tècnic II  Disseny  Història de l’Art  Tècniques d’expressió gràfico-plàstica  Literatura universal

  NO S’OFERTA A L’IES SERRA D’IRTA

 • 1.- MODALITAT D’ARTS. Matèries específiques de modalitat

   Opció B. Arts escèniques, música i dansa

  1r curs  Anàlisi musical I  Anatomia aplicada  Arts escèniques  Cultura audiovisual

  2n curs  Anàlisi musical II  Història de la música i de la dansa  Llenguatge i pràctica musical  Literatura universal  Història de l’Art

  NO S’OFERTA A L’IES SERRA D’IRTA

 • 2.- MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

  Matèries específiques de modalitat 1r CURS

  OPCIÓ A: Humanístic -Social

   Història del món contemporani

   Llatí I

   Grec I

  OPCIÓ B: Ciències Socials

   Economia

   Història del món contemporani

   Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

  2n CURS

  OPCIÓ A: Humanístic – Social

   Llatí II

   Geografia

   Grec II

   Història de l’Art

  OPCIÓ B: Ciències Socials

   Economia

   Història de l’Art

   Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

   Geografia

 • 3.- MODALITAT DE CIÈNCIES DE LA NATURA I DE LA SALUT

  Matèries específiques de modalitat

  1r CURS 2n CURS

  Física i Química

  Matemàtiques I

  UNA O DUES ASSIGNATURES A TRIAR ENTRE:

  Biologia i Geologia

  Dibuix Tècnic I

  Tècnologia Industrial I

  Biologia

  Ciències de la Terra

  Dibuix tècnic II

  Física

  Matemàtiques II

  Química

  Tecnologia Industrial II

 • Batxillerat Promoció i Permanència

   La permanència en el Batxillerat en règim ordinari serà de quatre anys, com a màxim.

   Es promocionarà a segon curs quan s’hagen superat totes les matèries cursades o es tinga avaluació negativa en dos matèries com a màxim.

   Els alumnes que no promocionen a 2n curs hauran de romandre un any més en primer, que hauran de cursar novament en la seua totalitat si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a 4.

 • Batxillerat Promoció i Permanència

   Els alumnes que no promocionen a 2n curs i tinguen avaluació negativa en 3 o 4 matèries podran optar per: a) Repetir el curs amb la seua totalitat. b) Amb 4 assignatures pendents de 1r podran

  matricular-se de les matèries pendents i ampliar matrícula amb 2 assignatures de 2n.

  c) Amb 3 assignatures pendents de 1r podran matricular-se de les matèries pendents i ampliar matrícula amb 3 assignatures de 2n.

   Els alumnes que, al final de 2n curs, tinguen avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se d’aquestes sense necessitat de cursar novament les matèries aprovades.

 • Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes les assignatures cursades: comunes i optatives.

  Dona opció a:

  Cursar estudis universitaris, prèvia superació de la prova d’accés (PAU).

  Cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior.

  Títol de Batxillerat

 • La Prova d'ACCÉS a la Universitat consta de dues fases:

  • Fase general (obligatòria): examen de 4 assignatures comunes i una de modalitat.

  • Fase específica (voluntària, per a pujar nota): examen de matèries de modalitat.

  La qualificació final de la fase general (NAU) serà la mitjana ponderada entre les notes de la prova ( 40%) i la mitjana del batxillerat (60%).

  La nota d’accés a una titulació s’obté sumant-li la fase específica:

  NAU (60% de batxiller + el 40% de la PAU) + aM1 +bM2

  PAU

 •  Si saps quina titulació universitària vols fer o quina branca de coneixement vols estudiar, podràs triar la modalitat de batxillerat més adient.

   Si tries bé la modalitat de batxillerat i les optatives, podràs preparar millor la Prova d’Accés a la Universitat.

  PAU

 • CICLES FORMATIUS

  DE GRAU MITJA

 • QUÈ SÓN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

   Etapa del sistema educatiu no obligatòria.

   Ensenyances que preparen l’alumnat per desenvolupar una activitat en un camp professional.

   Contribueixen al desenvolupament professional, personal i social.

   Faciliten l’adaptació a l’evolució del sistema productiu.

 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  Els Cicles formatius s’organitzen en Famílies Professionals, però cadascuna d’elles té uns continguts específics.

 • DURACIÓ DELS CICLES FORMATIUS

  . La duració és de 1.300 a 2.000 hores distribuïdes en dos cursos.

  Unes són lectives, destinades a la formació al centre educatiu.

  Altres estan destinades a la formació pràctica en centres de treball.

 • CONDICIONS D’ACCÉS

   Directe amb el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria..

   Per mitjà d’una prova, que podràs fer si compleixes 17 anys entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l’any de la convocatòria.

 • PROVA D’ACCÉS La prova d’accés és comuna a tots els cicles.

  Té dues parts:

  a) Sociolingüística: coneixements de Llengua i Literatura (castellana o valenciana) i Ciències Socials. Geografia i Història.

  b) Científica, matemàtica i tècnica, que versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tecnologia.

  Els continguts de les proves estaran adaptats al currículum de l’ESO

 • TITULACIÓ

  Al finalitzar s’obté la titulació de Tècnic en la professió corresponent, que permet:

  – La inserció al mercat de treball.

  – L’accés al primer curs de Batxillerat.

  – Realitzar la prova d’accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa família.

  .

 • Famílies professionals i cicles formatius de grau mitja

  Activitats Agràries:

   Explotacions Agràries Extensives.

   Explotacions Agrícoles Intensives.

   Explotacions Ramaderes.

   Jardineria.

   Treballs Forestals i de Conservació del Mitjà Natural.

  Activitats Físiques i Esportives:

   Conducció d'Activitats Físiques i Esportives en el Mitjà Natural

  Activitats Marítim pesqueres:

   Buceig de Mitjana Profunditat.

   Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions del Barco.

   Operacions de Cultiu Aqüícola.

   Pesca i Transport Marítim.

  Administració:

   Gestió Administrativa

  Arts Gràfiques

   Enquadernació i Manipulats de Paper i Cartó.

   Impressió en Arts Gràfiques.

   Preimpressió en Arts Gràfique

  Comerç i Màrqueting:

   Comerç

  Comunicació, Imatge i So.

   Laboratori d'Imatge

  Edificació i Obra Civil:

   Acabats de Construcció.

   Obres d'Obra

   Obres de Formigó

   Operacions de Manteniment de Maquinària de Construcció

 • Electricitat i Electrònica:

   Equips Electrònics de Consum

   Equips i Instal·lacions Electromecàniques