BATXILLERAT - xtec. 06_07.pdf · Departament de Química: T.QU1, T.QU2, MICRO i informàtica SEGON…

Embed Size (px)

Text of BATXILLERAT - xtec. 06_07.pdf · Departament de Química: T.QU1, T.QU2, MICRO i informàtica...

IESSEPComtedeRiusTarragona

DOCUMENTDETUTORIA PGQ14DT

Versi: 1.3.Elaborat: CapdestudisadjuntDatadentradaenvigor: 1desetembrede2006

Aquestdocumentpotquedarobsoletunavegadaimprs

Arxiu: tut206_07 Pgina 1de 1

TutoriaBATXILLERAT

2ncurs

IESSEPComtedeRius

IESSEPComtedeRiusTarragona

DOCUMENTDETUTORIA PGQ14DT

Versi: 1.3.Elaborat: CapdestudisadjuntDatadentradaenvigor: 1desetembrede2006

Aquestdocumentpotquedarobsoletunavegadaimprs

Arxiu: tut206_07 Pgina 2de 2

0. Controldecanvis Versi1.0,presentadaperalasevarevisiiaprovaciensetembre2003. Versi 1.1, es fanels canvisperadequarhoa laRESOLUCIdel18de junyde

2004quednainstruccionsperalaorganitzaciifuncionamentdelscentresdocentspblicsdeducacisecundriadeCatalunyaperalcurs20042005.

Versi1.2,esfanelscanvisperadequarhoalRRIv.3.0ialaRESOLUCIdel23de juny de 2005 que dna instruccions per a la organitzaci i funcionament delscentresdocentspblicsdeducacisecundriadeCatalunyaperalcurs20052006.

Versi 1.3, es fanels canvisperadequarhoa laRESOLUCIdel30de junyde2006quednainstruccionsperalaorganitzaciifuncionamentdelscentresdocentspblicsdeducacisecundriadeCatalunyaperalcurs20052006.

IESSEPComtedeRiusTarragona

DOCUMENTDETUTORIA PGQ14DT

Versi: 1.3.Elaborat: CapdestudisadjuntDatadentradaenvigor: 1desetembrede2006

Aquestdocumentpotquedarobsoletunavegadaimprs

Arxiu: tut206_07 Pgina 3de 3

1.ELNOSTREINSTITUT..................................................................................................4

2.NORMATIVASOBREELBATXILLERAT ...............................................................102.1.ORGANITZACIDELCURRCULUM ...............................................................................112.1.1.Canvisdematries ..............................................................................................112.1.2.Canvisdemodalitat.............................................................................................11

2.2.EXTRACTESOBRELANORMATIVAREFERENTALAVALUACI ......................................122.3.CONVALIDACIDEMATRIESDEBATXILLERATPERALALUMNATPROCEDENTDECICLESFORMATIUS.......................................................................................................................142.4INSCRIPCIONSEXTRAORDINRIESIANULLACIDEMATRCULA ....................................152.5.EXTRACTEDENORMATIVAREFERENTALESTADAALEMPRESA..................................162.5.1.Consideracionsgenerals ................................................................................162.5.2.Propostesdemetodologiadetreball .............................................................17

2.6.ELTREBALLDERECERCA ...........................................................................................202.7.NORMESDEFUNCIONAMENT. ......................................................................................21

3.ELSNOSTRESBATXILLERATS................................................................................244.ELECCIDEDELEGAT .............................................................................................26

5.ORIENTACI .................................................................................................................305.1.ACTIVITATORIENTACIDESTUDIS:CFGS..................................................................315.2.ACTIVITATORIENTACIDESTUDIS:PROVADACCSALSCFGS ..................335.3. ACTIVITATORIENTACIDESTUDIS:LESPAAU ..........................................................345.4.ACTIVITATORIENTACIDESTUDIS:LAUNIVERSITAT ..................................................35

IESSEPComtedeRiusTarragona

DOCUMENTDETUTORIA PGQ14DT

Versi: 1.3.Elaborat: CapdestudisadjuntDatadentradaenvigor: 1desetembrede2006

Aquestdocumentpotquedarobsoletunavegadaimprs

Arxiu: tut206_07 Pgina 4de 4

1.ELNOSTREINSTITUT

IESSEPComtedeRiusTarragona

DOCUMENTDETUTORIA PGQ14DT

Versi: 1.3.Elaborat: CapdestudisadjuntDatadentradaenvigor: 1desetembrede2006

Aquestdocumentpotquedarobsoletunavegadaimprs

Arxiu: tut206_07 Pgina 5de 5

IESSEPComtedeRiusTarragona

DOCUMENTDETUTORIA PGQ14DT

Versi: 1.3.Elaborat: CapdestudisadjuntDatadentradaenvigor: 1desetembrede2006

Aquestdocumentpotquedarobsoletunavegadaimprs

Arxiu: tut206_07 Pgina 6de 6

Fundaci:Lany1928,esconeixtambcomlantigaEscoladelTreballdeTarragona.

Tipus:CentrepblicdensenyamentsqueofereixBatxillerats,CiclesFormatiusdeGrauMitjiCiclesFormatius de Grau Superior. Actualment, com a IESSEP, t definit com a ensenyaments derefernciaelscorresponentsalafamliaprofessionaldeQumica.

Titularitat:DepartamentdEducaciiUniversitatsdelaGeneralitatdeCatalunya.

Adrea:ZonaEducacionalSaceladess/n.Apartatdecorreus4200CP.43007Tarragona.Telfons977241384i977212371,Fax.977242256,Email: iescomtederius@xtec.net

Internet: Connexi directaen les aulesambequipament informtic i tambambaccs lliurea labiblioteca.AdreaWEBdelcentre: www.xtec.net/iescomtederius

Nombre dalumnes: Aproximadament 860, repartits entre Batxillerat,CiclesFormatiusdeGrauMitjiCiclesFormatiusdeGrauSuperior.

Alumnesperclasse:Entre15i30,segonsetapesiespecialitats.

Claustre: Formatper,aproximadament,85professors/es.

Idearidelcentre:ElnostreProjecteEducatiureculllessegentscaracterstiquespedaggiques:unensenyament actiu i personalitzat, ambunmodelparticipatiu, democrtic, integrador i rigors. Lavoluntat dimpartir unsensenyaments daltaqualitat tcnicaensportaa innovar imodernitzarnoscontnuament.

El PECpot consultarse ntegrament a laWebdel centre, apartatQualitat, on tambshi podenconsultar:elReglamentdeRgimIntern(RRI),laPlanificaciGeneraldelInstitut(PGI),elProjecteLingstic(PLC)ielPladEmergncia,entrealtresinformacions.

Idiomes:Catal,castell,anglsifrancscomallenguaoptativa.Lallenguavehiculardelcentreselcatal.

Activitats extraescolars: Les festes patronals de Sant Joan Bosco, Esquiada, Jornades iconferncies tcniques, Diada Cultural de Sant Jordi, Campionats esportius, Visites tcniques iculturals,viatgedefinaldestudis,classesderefor.

InstitutdEducaciSecundriaiSuperiordEnsenyamentsProfessionals

ComtedeRius

mailto:iescomtederius@xtec.nethttp://www.xtec.net/iescomtederius

IESSEPComtedeRiusTarragona

DOCUMENTDETUTORIA PGQ14DT

Versi: 1.3.Elaborat: CapdestudisadjuntDatadentradaenvigor: 1desetembrede2006

Aquestdocumentpotquedarobsoletunavegadaimprs

Arxiu: tut206_07 Pgina 7de 7

Projecteseuropeus:Intercanvisambalumnesiprofessorsdaltresinstitutseuropeus,elaboracidetreballsconjuntsambpasosdelaUEenelmarcdelsprogramesComeniusiScrates.Prctiquesalestrangerperalumnesiacollidadegrupsdaltresescoles.

Certificat de Qualitat : LInstitut est organitzat en base a la gesti per processos i el seufuncionament, basat en la qualitat i millora contnua, disposa de la certificaci ISO 90012000,acreditadaperlempresaECACertificacidesdelcurs20032004.

IESSEPComtedeRiusTarragona

DOCUMENTDETUTORIA PGQ14DT

Versi: 1.3.Elaborat: CapdestudisadjuntDatadentradaenvigor: 1desetembrede2006

Aquestdocumentpotquedarobsoletunavegadaimprs

Arxiu: tut206_07 Pgina 8de 8

BATXILLERAT 3MODALITATS

FormaciProfessionaldeGRAUMITJ

Tecnolgic

Cincies de lanaturalesa i de lasalut

Humanitats icinciessocials

Equipsiinstallacionselectrotcniques(1grupdematiundgrupdetarda))

Equipselectrnicsdeconsum (Matins)

Mecanitzaci (Matins)

Electromecnicadevehicles (Matins)

Laborator i (Matins)

Sistemesderegulaciicontrolautomtics(Tardes)

Indstr iesdeprocsqumic(1GrupMatinsi1Grupdetardes)

Sistemes de telecomunicaci i informtic(Tardes)

Desenvolupamentiaplicacideprojectesdeconstrucci (Tardes)

GraduatdESO FP1aprovada2ndeBUP,ambmxim2matriessuspeses. CFGMaprovat

GraduatdESO TtoldFP1 2ndeBUPcomplet ProvesdaccsGM

BatxilleratLOGSE FP2oCOUacabats Mdul 3experimental Provadaccs Cursdepreparaciaprovat.

OFERTADESTUDIS.CURS20062007

Operacionsdeprocsenplantaqumica (Matins)

FormaciProfessionaldeGRAUSUPERIOR

Qumicaambiental (Matins)

Desenvolupamentdeprojectesmecnics(Tardes)

HORARI

Batxillerat:MatinsCiclesFormatius: GMMatins GSTardes(*)(*)Algunalsmatins.

Desenvolupamentdeproducteselectrnics (Tardes)

Anlisii control (Tardes)

Desenvolupamentdeprojectesurbansticsitopogrfics (Tardes)

IESSEPComtedeRiusTarragona

DOCUMENTDETUTORIA PGQ14DT

Versi: 1.3.Elaborat: CapdestudisadjuntDatadentradaenvigor: 1desetembrede2006

Aquestdocumentpotquedarobsoletunavegadaimprs

Arxiu: tut206_07 Pgina 9de 9

EDIFICIA

PLANTA BAIXA: Sala professors, Biblioteca, Sala Conferncies, Consergeria, Secretaria, Despatxos: Equip directiu, CapdactivitatsiServeis,CoordinadordFP,BarPRIMER PIS: Aules: 11, 12 i 13, T.MTV, Laboratori de fsica, Departaments: Lletres, Cincies, Tecnologia iElectricitat/Electrnica,SaladeReunions,SaladeVisites(despatxdelAMPA)SEGONPIS:Aules:21,22,23,24,A.Dib.2,Lab.cinciesiT.TTATERCERPIS:Aules:31,32,33,34,35,36,37,38i39,DepartamentdeLlengesestrangeres.

EDIFICIB

PLANTA BAIXA: Aulesdelectrnica, InstrumentaciPRIMER PIS: Tallers iDepartament de Qumica:T.QU1, T.QU2, MICRO iinformticaSEGON PIS: Aules iDepartament de Delineaci:B1,B2,CAD1,CAD2,DL1,DL2

TALLERDEFABRICACIMECNICAMecanitzatisoldatgeMetrologiaControlnumric

TALLERDELECTROMECNICADEVEHICLESTallergenerali3aulescomplementries

TALLERDELECTRICITATIELECTRNICAPRIMERPIS:TallersdelectricitatPLANTABAIXA:Automatitzaci,pneumticaihidrulicaielectrnica

IESSEPComtedeRiusTarragona

DOCUMENTDETUTORIA PGQ14

Versi: 1.3.E