35
PRIVIND PRIVIND PRIVIND PRIVIND BUNURILE MOBILE BUNURILE MOBILE BUNURILE MOBILE BUNURILE MOBILE DIN PATRIMONIUL SOCI DIN PATRIMONIUL SOCI DIN PATRIMONIUL SOCI DIN PATRIMONIUL SOCIETĂŢII ETĂŢII ETĂŢII ETĂŢII SC SC SC SC ABELARO COM SRL ABELARO COM SRL ABELARO COM SRL ABELARO COM SRL OCTOMBRIE OCTOMBRIE OCTOMBRIE OCTOMBRIE 2014 2014 2014 2014

Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

PRIVINDPRIVINDPRIVINDPRIVIND

BUNURILE MOBILEBUNURILE MOBILEBUNURILE MOBILEBUNURILE MOBILE

DIN PATRIMONIUL SOCIDIN PATRIMONIUL SOCIDIN PATRIMONIUL SOCIDIN PATRIMONIUL SOCIETĂŢIIETĂŢIIETĂŢIIETĂŢII

SC SC SC SC ABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRL

OCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIE 2014201420142014

Page 2: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

RAPORT DERAPORT DERAPORT DERAPORT DE EVALUARE EVALUARE EVALUARE EVALUARE

PRIVINDPRIVINDPRIVINDPRIVIND

BUNURILE MOBILEBUNURILE MOBILEBUNURILE MOBILEBUNURILE MOBILE

DIN PATRIMONIUL SOCIDIN PATRIMONIUL SOCIDIN PATRIMONIUL SOCIDIN PATRIMONIUL SOCIETĂŢIIETĂŢIIETĂŢIIETĂŢII

SC SC SC SC ABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRL

NOTĂ:NOTĂ:NOTĂ:NOTĂ: Datele, informaţiile şi conţinutul acestui RAPORT DE EVALUARE,

fiind confidenţiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate şi nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris şi prealabil al : Beneficiarului şi Evaluatorului

OCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIE 2014 2014 2014 2014

Page 3: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Certificare Prin prezenta se certifică faptul că informaţiile prezentate în acest raport sunt adevărate şi corecte, în limita cunoştinţelor deţinute de evaluator. Se certifică de asemenea că analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate doar de ipotezele luate în considerare şi de condiţiile limitative specificate în lucrare, reprezentând analizele, opiniile şi concluziile personale ale evaluatorului, neinfluenţate de nici un factor. De asemenea se certifică faptul că evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea mobiliară care face obiectul prezentului raport de evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate. Se precizează că bunurile care fac obiectul evaluării au fost inspectate personal de către evaluator, în prezenţa reprezentantului reprezentantului Clientului, la data de 13.10.2014. La elaborarea prezentului raport nu s-a acordat asistenţă semnificativă din partea vreunei alte persoane în afara evaluatorului semnatar al raportului. Suma revenită cu drept de plată pentru întocmirea prezentului raport de evaluare nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei valori sau interval de valori, de natură a favoriza Clientul.

Evaluatorul, în întocmirea raportului de evaluare, se situează pe poziţia evaluatorului extern. Analizele şi opiniile prezentate în raport au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR. Raportul de evaluare poate fi expertizat (la cerere) şi verificat de către unul din membrii autorizaţi special în acest sens de către sus-numita organizaţie. Evaluatorii au încheiate contract de asigurare profesională pentru eventualele daune provocate Clientului, izvorâte din activitatea presatată către Client.

Ing. Jakabffy Csongor Expert evaluator ANEVAR

Page 4: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 2

CuprinsCuprinsCuprinsCuprins PagPagPagPag

CERTIFICARECERTIFICARECERTIFICARECERTIFICARE REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE ŞI AL CONCLUZIILOR IMPORTANTEREZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE ŞI AL CONCLUZIILOR IMPORTANTEREZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE ŞI AL CONCLUZIILOR IMPORTANTEREZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE ŞI AL CONCLUZIILOR IMPORTANTE PARTEA I. PREMIZELE EVALUĂRIIPARTEA I. PREMIZELE EVALUĂRIIPARTEA I. PREMIZELE EVALUĂRIIPARTEA I. PREMIZELE EVALUĂRII 5555 I.1. Obiectul evaluării. Drepturi de proprietate 5 I.2. Clientul şi destinatarul 5 I.3. Scopul evaluării 5 I.4. Utilizarea raportului 5 I.5. Ipoteze şi condiţii limitative 5 I.6. Tipul de valoare estimată 6 I.7. Premizele valorii 7 I.8. Data inspecţiei şi data evaluării 7 I.9. Modalităţi şi termene de plată 7 I.10. Responsabilitatea faţă de terţi 7 I.11. Surse de informaţii 8

PARTEA II. PREZENTAREA DATELORPARTEA II. PREZENTAREA DATELORPARTEA II. PREZENTAREA DATELORPARTEA II. PREZENTAREA DATELOR 9999

II.1. Descrierea juridică 9 II.2. Descrierea tehnică şi funcţională a bunurilor evaluate 9 II.3. Descrierea şi analiza pieţei bunului evaluat 10 PARTEA III. ABORDĂRI ÎN EVALUAREPARTEA III. ABORDĂRI ÎN EVALUAREPARTEA III. ABORDĂRI ÎN EVALUAREPARTEA III. ABORDĂRI ÎN EVALUARE 13131313 Capitol I. Prezentarea metodelor de evaluare 13 III.1. Generalităţi 13 III.2. Abordare prin comparaţii 13 III.2. Abordare prin venit 14 III.4. Abordare prin costuri 14

Capitol II. Sinteza rezultatelor evaluării, reconcilierea valorilor şi opinia evaluatorului 16 ANEXE Anexa nr. 1 Prezentarea evaluatorului Anexa nr. 2. Fotografii ale bunurilor evaluate

Page 5: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 3

StiStiStiStimate beneficiar,mate beneficiar,mate beneficiar,mate beneficiar,

Referitor la evaluarea BUNURILOR MOBILEBUNURILOR MOBILEBUNURILOR MOBILEBUNURILOR MOBILE de natura utilajelor folosite în domeniul prelucrărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare) şi birotică, din patrimoniul societăţii SC SC SC SC ABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRL. . . .

În conformitate cu prevederile contractului de prestărilor de servicii încheiat între SC SC SC SC ABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRL,,,, societate în faliment, reprezentată de lichidator judiciar EUREXPERT EUREXPERT EUREXPERT EUREXPERT IPURLIPURLIPURLIPURL, în calitatea de CLIENTCLIENTCLIENTCLIENT, şi JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZE EVALUATOR BENCZE EVALUATOR BENCZE EVALUATOR BENCZE EVALUATOR AUTORIZAT ANEVARAUTORIZAT ANEVARAUTORIZAT ANEVARAUTORIZAT ANEVAR şi SSSSC C C C TOP PROFITOP PROFITOP PROFITOP PROFI SRLSRLSRLSRL ORADEA ORADEA ORADEA ORADEA, în calitatea de PRESTATORPRESTATORPRESTATORPRESTATOR, s-a elaborat prezenta lucrare în scopul de a valoarea de piaţă în condiţiile unei vânzări forţate, în vederea valorificării acestora în cadrul procedurii reglementate de Legea 85/2006. Raportul de evaluare este format din 16 pagini scrise şi un număr de 3 Anexe şi a fost structurat după cum urmează: (1) Pagină de sinteză, care cuprinde un rezumat la principalelor fapte şi al concluziilor importante, (2) – Premizele valorii, (3) – Prezentarea datelor (4) – Evaluarea bunurilor şi (5) Anexe – care conţin centralizatoare, diverse documente în fotocopie, fotografii ale bunurilor, etc.

Bunurile evaluate fac parte din categoria utilajelor folosite în domeniul prelucrărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare) şi birotică, din patrimoniul societăţii ABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRL, conform listei anexate la raport.

Opinia evaluatorului referitor la valoarea de valoarea de valoarea de valoarea de piaţă în condiţiile unei vânzări forţatepiaţă în condiţiile unei vânzări forţatepiaţă în condiţiile unei vânzări forţatepiaţă în condiţiile unei vânzări forţate a BUNURILOR MOBILEBUNURILOR MOBILEBUNURILOR MOBILEBUNURILOR MOBILE din patrimoniul SC SC SC SC ABELARO ABELARO ABELARO ABELARO COM SRLCOM SRLCOM SRLCOM SRL supus evaluării în cadrul prezentului raport, la data de 28.10.2014, este redată mai jos (rotunjit, valoarea estimată nu include TVA):

626.100 lei

(șasesutedouăzecițișasemii unasută lei)

Valoarea a fost exprimată în limitele următoarelor precizări: - valoarea a fost exprimată şi este valabilă doar în condiţiile şi prevederile prezentului

raport - valoarea este o predicţie - valoarea este subiectivă - evaluarea este o opinie asupra unei valori - valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile necesare

conformării cerinţelor legale din domeniul de activitate atribuit - valoarea estimată nu conţine TVA

Datele prezentate, analiza, concluziile şi opinia evaluatorului sunt în limita ipotezelor considerate, a condiţiilor specifice şi nu sunt influenţate de nici un factor. Ele se bazează pe observaţiile făcute cu ocazia deplasării pe teren, pe datele culese de pe piaţa specifică şi pe

Page 6: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 4

informaţiile existente în documentele puse la dispoziţie de către beneficiar, fiind corecte şi adevărate în limita acestor informaţii şi a ipotezelor şi condiţiilor enumerate.

Ing. Jakabffy Csongor Expert evaluator ANEVAR

Page 7: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 5

PARTEA I PARTEA I PARTEA I PARTEA I –––– PREMIZELE EVALUĂRII PREMIZELE EVALUĂRII PREMIZELE EVALUĂRII PREMIZELE EVALUĂRII

I.1. Obiectul evaluI.1. Obiectul evaluI.1. Obiectul evaluI.1. Obiectul evaluăăăării. Drepturi de proprietate evaluaterii. Drepturi de proprietate evaluaterii. Drepturi de proprietate evaluaterii. Drepturi de proprietate evaluate

Obiectul evaluării constituie bunurile mobile din patrimoniul societăţii ABELARO ABELARO ABELARO ABELARO COM SRLCOM SRLCOM SRLCOM SRL,,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucrărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare) şi birotică .

Dreptul evaluat este dreptul de proprietate asupra bunurilor denumite mai sus, în ipoteza stării de a fi liber de sarcini.

I.2. Clientul şi destinatarul lucrării (Instrucţiunile evaluării)I.2. Clientul şi destinatarul lucrării (Instrucţiunile evaluării)I.2. Clientul şi destinatarul lucrării (Instrucţiunile evaluării)I.2. Clientul şi destinatarul lucrării (Instrucţiunile evaluării)

Prezentul raport de evaluare se adresează EUREXPERT IPURLEUREXPERT IPURLEUREXPERT IPURLEUREXPERT IPURL, , , , lichidator judiciar al SCSCSCSC ABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRL,,,, în calitate de ClientClientClientClient şi DestinatDestinatDestinatDestinatarararar.

I.3. Scopul evaluăriiI.3. Scopul evaluăriiI.3. Scopul evaluăriiI.3. Scopul evaluării

Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă în condiţiile unei vânzări forţate a proprietăţii, în vederea valorificării bunurilor în cadrul procedurii reglementate de Legea 85/2006.

I.4. Utilizarea rapI.4. Utilizarea rapI.4. Utilizarea rapI.4. Utilizarea raportuluiortuluiortuluiortului

Rezultatele prezentului raport de evaluare vor fi utilizate în cadrul procedurilor de negociere sau licitaţie pentru valorificarea bunurilor don patrimoniul SC SC SC SC ABELARO COM ABELARO COM ABELARO COM ABELARO COM SRLSRLSRLSRL,,,, servind ca bază de pornire în cadrul negocierilor din cadrul acestei proceduri.

I.5. Ipoteze şi condiţii limitative

Ipoteze: • aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către

reprezentanţii autorizaţi ai Clientului, şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate asupra bunurilor evaluate este considerat valabil şi marketabil.

• au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă asupra valorii bunurilor supuse evaluării şi care după cunoştinţa evaluatorului sunt corecte şi rezonabile pentru întocmirea prezentului raport. Nu au fost omise în mod deliberat nici un fel de informaţii care ar avea influenţă asupra valorii;

• bunurile evaluate a fost inspectat personal de evaluator. Se precizează în acest sens, că nu s-au putut face încercări de funcţionare a bunurilor, furnizarea de utilităţi către platformă fiind suspendat. Se consideră, că utilajele sunt complete şi în stare bună de funcţionare, cu excepţia cazului în care este altfel menţionat în raport

• evaluatorul se consideră degrevat de răspunderea referitor la existenţa unor vicii ascunse privind obiectul evaluării care ar putea influenţa în vreun sens bunului evaluat;

Page 8: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 6

• estimarea valorii s-a făcut pe baza cunoştinţelor evaluatorului referitor la starea tehnică şi nivelul mediu de valorificare a bunurilor cu vechime, aspect general şi modalitate de exploatare similare

• bunurile au fost evaluate în starea existentă la data evaluării/inspecţiei; • se presupune o stăpânire responsabilă şi un mode de depozitare a bunurilor care să nu

conducă la degradarea şi implicit la scăderea valorii în timp a societăţii în perioada scursă între data inspecţiei/întocmirii raportului de evaluare şi data tranzacţionării. În cazul în care intervin modificări la o dată ulterioară datei inspecţiei, evaluatorul este degrevat de responsabilitatea neconcordanţei situaţiei de pe teren faţă de cea descrisă în raportul de evaluare.

• bunurile au fost evaluate la locul de depozitate, nefiind luate in considerare eventualele costuri privind transportul acestuia catre alte locatii.

Condiţii limitative: • orice alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul în care au fost estimate

de evaluator. Valori separat alocate nu trebuie folosite în legătură cu o altă evaluare şi sunt invalide dacă sunt astfel utilizate;

• intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; • nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluziile referitoare la valori,

identitatea evaluatorului) nu pot fi publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului;

• orice valori estimate în raport se aplică bunului în stare integrală şi orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport.

I.6. Tipul de valoare estimatăI.6. Tipul de valoare estimatăI.6. Tipul de valoare estimatăI.6. Tipul de valoare estimată

Evaluarea efectuată în cadrul prezentului raport reprezintă o estimare a valorii de piaţă în condiţii de vânzare forţată, definit în Standardele Anevar 2014, SEV 100 – Cadrul general, după cum urmează:

Valoare de piaţăValoare de piaţăValoare de piaţăValoare de piaţă reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.

Conform SEV 100 – Cadru general, valoarea de piaţă în condiţii de vânzare forţată sau

valoarea de executare nu reprezintă un tip de valoare, ci o situaţie în sine – executarea – care descrie o situaţie potenţială în care are loc schimbul.

Astfel, condiţiile de vânzare forţată sunt cele referitoare la perioada de timp redusă pentru marketingul şi valorificarea bunului, şi presupun un vânzător forţat să vândă şi un cumpărător care este conştient de acest dezavantaj al vânzătorului.

Page 9: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 7

I.5.3. Standardele aplicate Standardele aplicate în cadrul prezentului raport sunt:

� SEV 100 – Cadrul general � SEV 101 – Termenii de referinţă ai evaluării � SEV 103 – Raportarea evaluării

� SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii � GME 620 – Evaluarea masinilor, echipamentelor si instalatiilor

I.8. Data inspecţiei şi data evaluăriiI.8. Data inspecţiei şi data evaluăriiI.8. Data inspecţiei şi data evaluăriiI.8. Data inspecţiei şi data evaluării

Inspecţia bunului a fost efectuată în data 13.10.2014. Data evaluării este 28.10.2014, dată la care se consideră valabilă opinia evaluatorului

referitoare la valoarea bunurilor.

I.9. Modalităţi şi termene de platăI.9. Modalităţi şi termene de platăI.9. Modalităţi şi termene de platăI.9. Modalităţi şi termene de plată

Valorile prezentate ca opinii sunt considerate cu fără TVA şi a fi plătite integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, fără a lua în considerare eventuale aranjamente financiare favorabile cumpărătorului.

I.10. Responsabilitatea faţă de terţiI.10. Responsabilitatea faţă de terţiI.10. Responsabilitatea faţă de terţiI.10. Responsabilitatea faţă de terţi

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către reprezentantul Clientului, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este confidenţial, destinat numai scopului precizat şi numai pentru uzul Clientului şi Destinatarului, mentionaţi la capitolul anterior. Nu acceptăm nici o responsabilitate dacă este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, în nici o circumstanţă.

Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic general (octombrie 2014) când are are loc operaţiunea de evaluare, raportat la stadiul de dezvoltare al pieţei specifice şi scopul prezentului raport. Dacă acestea se modifică semnificativ în viitor, evaluatorul nu este responsabil decât în limita informaţiilor valabile şi cunoscute de acesta la data evaluării.

I.11. Sursele de informaţii I.11. Sursele de informaţii I.11. Sursele de informaţii I.11. Sursele de informaţii

Sursele de informare care au stat la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au fost: * documente puse la dispoziţie de Client privind:

* - situaţia contabilă actuală la data evaluării; * - starea fizică a bunului evaluat, lucrările de întreţinere-reparaţii efectuate; * - situaţia juridică a bunului evaluat;

Page 10: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 8

Documentele şi informaţiile referitoare la bunurile evaluate în cadrul prezentului raport au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către Client, care poartă întreaga responsabilitate referitoare la datele furnizate.... Evaluatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la dispoziţie de către societate şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care acestea sunt viciate de date incomplete sau greşite.

- informaţii preluate de pe piaţă privind preţurile de vânzare ale mijloacelor fixe comparabile cu cele aflate în patrimoniul SC ABELARO COM SRL pentru stabilirea valorilor de înlocuire (cost de înlocuire brut);

- banca de date a Evaluatorului

Page 11: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 9

PARTEA II.PARTEA II.PARTEA II.PARTEA II. PREZENTAREA DATELORPREZENTAREA DATELORPREZENTAREA DATELORPREZENTAREA DATELOR

II.1. Descrierea juridicăII.1. Descrierea juridicăII.1. Descrierea juridicăII.1. Descrierea juridică Societatea SC SC SC SC ABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, înfiinţată şi înmatriculată în anul 1995 la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/931/1995, având CUI 7463797. Bunurile evaluate fac parte din patrimoniul societăţii, conform actelor anexata raportului. Se consideră ca bunurile sunt libere de sarcini, sechestre, procese sau drepturi de retentie si nu sunt scoase din circuitul civil.

II.2. Descrierea tehnică şi funcţională a bunului evaluatII.2. Descrierea tehnică şi funcţională a bunului evaluatII.2. Descrierea tehnică şi funcţională a bunului evaluatII.2. Descrierea tehnică şi funcţională a bunului evaluat Bunurile supuse evaluării în cadrul prezentului raport fac parte din categoria celor

utilizate în domeniul prelucrărilor metalice, al producţiei de mase plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare) şi birotică, conform inventar anexat.

Acestea sunt maşini şi utilaje din dotarea uzuală al unei societăţi cu domeniu de activitate similar, grupate în funcţie de domeniul de activitate după cum urmează: - utilaje utilaje utilaje utilaje ddddin domeniul in domeniul in domeniul in domeniul prelucrprelucrprelucrprelucrărilor metaliceărilor metaliceărilor metaliceărilor metalice. Din această categorie fac parte trei poziţii

de inventar, respectiv o maşină de rectificat (strung) MSO (inclusiv setul de scule aferente), un strung universal marca Kart E2N şi o maşină de găurit 4GCOD2. Acestea sunt utilaje în stare bună, reparate capital înainte de achiziţie, dar au o vechime considerabilă (anul fabricaţiei cuprins între 1985-1990)

- utilaje utilaje utilaje utilaje din domeniul prelucrării materialelor plasticedin domeniul prelucrării materialelor plasticedin domeniul prelucrării materialelor plasticedin domeniul prelucrării materialelor plastice. Din această categorie fac parte un număr de 14 poziţii de inventar, de natura matriţelor utilizate în domeniul prelucrării materialelor plastice (matriţe de presare). Acestea sunt accesorii ale unor prese de injecţie mase plastice, fiind montate pe o anumită presă în funcţie de produsul finit dorit. Matriţele nu au piaţă, nu se tranzacţionează frecvent, fiind bunuri specializate, confecţionate în general la comandă, folosirea lor de către un alt utilizator decât cel care le-a comandat fiind condiţionată de identitatea produsului finit fabricat. Caracteristic, nivelul preţurilor unor seturi de matriţe este comparabilă cu ceea a preselor pe care se montează, şi poate chiar depăşi - situaţie similară cu ceea a seturilor de cuţite utilizate în domeniul tâmplăriei (din lemn sau PVC) sau a prelucrarea cărnii (cuţite de cutter). În cazul matriţelor evaluate, nu se cunoaşte anul fabricaţiei, precum şi starea lor de funcţionare (neputând fi montate pe o presă pentru a face încercări ale stării de funcţionare). Bunurile se consideră a fi în stare bună tehnică şi de funcţionare.

- utilaje utilaje utilaje utilaje din domeniul manipulării de mărfuridin domeniul manipulării de mărfuridin domeniul manipulării de mărfuridin domeniul manipulării de mărfuri. Din această categorie fac parte un număr de 6 poziţii de inventar, de natura stivuitoarelor cu furci frontale, după cum urmează:

- electrostivuitor TCM, tip FB15H5, sarcină maximă 1.500 kg, înălţime de ridicare 3.150mm. An fabricaţie necunoscut, numărul orelor de funcţionare necunoscut, în stare bună de funcţionare. Starea cauciucurilor cca 65%

- electrostivuitor Balkancar, sarcină maximă 1.500 kg, înălţime de ridicare 3.150mm (date considerat pe baza declaratiei proprietarului). An fabricaţie 1990

Page 12: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 10

(estimat), numărul orelor de funcţionare necunoscut, în stare bună de funcţionare. Starea cauciucurilor cca 65%. Fără baterii, dar cu redresor de baterie

- motostivuitor marca Nissan, tipul RGH 02/28, sarcină maximă 4.310 kg, înălţime de ridicare 3.500mm. An fabricaţie necunoscut, numărul orelor de funcţionare necunoscut, în stare bună de funcţionare. Starea cauciucurilor cca 65%

- motostivuitor marca Toyota, tipul 40-7FG25, combustibil gaz metan, sarcină maximă 2.500 kg, înălţime maximă de ridicare 4.000mm. An fabricaţie 2000(2001), numărul orelor de funcţionare necunoscut (baterie descărcată), în stare bună de funcţionare. Starea cauciucurilor cca 65%

- motostivuitor marca Mitsubishi, tipul FG20, combustibil gaz metan, sarcină maximă 2.000 kg, înălţime maximă de ridicare 3.000mm. An fabricaţie 2000(2001), numărul orelor de funcţionare necunoscut (baterie descărcată), în stare bună de funcţionare. Starea cauciucurilor cca 65%

- motostivuitor marca Balkancar, combustibil motorină, sarcină maximă 2.000 kg, înălţime maximă de ridicare 3.000mm. An fabricaţie 1988, numărul orelor de funcţionare necunoscută, în stare bună de funcţionare. Starea cauciucurilor 100%.

- mobilier şi biroticămobilier şi biroticămobilier şi biroticămobilier şi birotică.... Sunt elemente de mobilier şi birotică, cazanelor de perete, sistem

de calcul, mobilier birou de natura meselor, scaunelor şi altor corpuri de mobilier de diferite tipuri, etc. Acestea sunt piese din dotarea obişnuită al unui birou, având o vechime considerabilă (excepţia cazanele de pereţi).

II.3. II.3. II.3. II.3. Descrierea şi analiza pieţei bunurilor evaluateDescrierea şi analiza pieţei bunurilor evaluateDescrierea şi analiza pieţei bunurilor evaluateDescrierea şi analiza pieţei bunurilor evaluate Definirea pieţeiDefinirea pieţeiDefinirea pieţeiDefinirea pieţei Piaţa se poate defini ca fiind o interacţiune dintre persoane – fizice sau juridice – care

schimbă dreptul de proprietate contra altor bunuri, cum ar fi banii. Este spaţiul imaginar unde se manifestă şi se întâlneşte cererea cu oferta, şi se încheie tranzacţii asupra diferitelor bunuri sau drepturi. Piaţa se defineşte pe baza tipului de proprietate, potenţialului de a produce venituri, localizare, caracteristicile actorilor tipici, etc.

Piaţa bunurilor evaluate este piaţa utilajelor şi echipamentelor utilizate în domeniul prelucrărilor metalice, al producţiei de mase plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare) şi birotică, piaţa bunurilor second-hand.

Analiza cereriiAnaliza cereriiAnaliza cereriiAnaliza cererii Cererea este definită ca fiind cantitatea dintr-un tip de produs sau bun care se doreşte a

fi achiziţionat, la diferite preţuri, pe o piata dată, într-o anumită perioadă de timp. Analiza cererii porneşte de la identificarea persoanelor (fizice sau juridice) care manifestă intenţia pentru achiziţionarea sau închirierea de bunuri similare celui supus evaluării.

Page 13: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 11

Pentru bunurile evaluate cererea faţă de bunuri similare este diferenţiat în funcţie de tipul şi categoria bunului evaluat.

Astfel, pentru categoria de bunuri utilaje şi echipamente utilizate în domeniul prelucrării metalelor şi al manipulării de mărfuri, Clientul potenţial este o persoană juridică care are activităţi în domeniul industrial. De asemenea, poate fi şi un comerciant de utilaje second-hand. Potenţialul cumpărător a făcut analiza pieţei, cunoaşte ofertele potenţială şi are o anumită sumă alocată achiziţiei, care în cazul comerciantului de utilaje second-hand cuprinde şi o primă percepută pentru reparaţii, recondiţionări, depozitare, expunere pe piaţă, etc.

Pentru categoria de bunuri din domeniul producţiei de mase plastice, Clientul potenţial este dificil de identificat. Bunurile din acest capitol sunt accesorii ale unor prese de injecţie mase plastice, fiind montate pe o anumită presă în funcţie de produsul finit dorit. Astfel, matriţele în general nu au piaţă, nu se tranzacţionează frecvent, fiind bunuri specializate, confecţionate în general la comandă, folosirea lor de către un alt utilizator decât cel care le-a comandat fiind condiţionată de identitatea produsului finit fabricat. Caracteristic, nivelul preţurilor unor seturi de matriţe este comparabilă cu ceea a preselor pe care se montează, şi poate chiar depăşi acest nivel.

Pentru categoria de bunuri utilaje de folosinţă generală, mobilier şi birotică, cel mai probabil Client potenţial este un comerciant de utilaje second-hand, care achiziţionează bunuri similare în scopul revânzării. De asemenea, poate fi şi un utilizator final, un întreprinzător din diferite domenii, care achiziţionează bunurile în scopul utilizării proprii. Potenţialul cumpărător a făcut analiza pieţei, şi cunoaşte oferte potenţială şi are o anumită sumă alocată achiziţiei.

Tendinţele pieţei sunt nefavorabile. Tendinţele incerte de revenire al economiei naţionale au ca şi consecinţă directă stagnarea revenirii cererii, ceea ce are influenţe directe asupra planurilor de investiţii ale societăţilor comerciale.

Analiza ofAnaliza ofAnaliza ofAnaliza oferteierteierteiertei Oferta este cantitatea dintr-un tip de proprietate disponibilă pentru vânzare sau

închiriere, la diferite preţuri, pe o piaţă dată, la o anumită perioadă de timp. Oferta dintr-un anumit bun la un anumit preţ, la un anumit moment si anume loc indică raritatea relativă a acelui bun, care este un factor de bază al valorii.

Oferta este cantitatea dintr-un tip de proprietate disponibilă pentru vânzare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o piaţă dată, la o anumită perioadă de timp. Oferta dintr-un anumit bun la un anumit preţ, la un anumit moment si anume loc indică raritatea relativă a acelui bun, care este un factor de bază al valorii. Oferta de astfel de bunuri si echipamente se manifestă pe două segmente diferite ce trebuie analizate critic şi cu informaţii suficiente:

� Oferta de bunuri noi lansată de producători, în general la comenzi lansate de solicitant efectuate pe baza unor produse standard (echipamente şi dispozitive) sau adaptate cerinţelor clientului.

o Piaţă marcată de existenţa unor sisteme de finanţate non-piaţă (rate, leasing,

Page 14: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 12

credite subvenţionate, şamd.) o Ofertele nu cuprind (uzual) cheltuielile de transport, engineering, de montaj,

punere în funcţiune, specializare operatori, dar aceste servicii se furnizează (integral sau parţial), bineînţeles contra-cost;

o Ordinul de mărime de preţ este uneori semnificativ, știut fiind de către producători faptul ca se apelează la surse atrase, sau finanţări in cazul unei noi afaceri.

� Oferta de bunuri second-hand efectuată de deţinătorii de echipamente cu reorientare, restrângere sau închidere a producţiei în general cu probleme financiare:

o Bunurile sunt în general puternic depreciate, o În general sunt sisteme învechite şi care nu au fost supuse unor revizii sau

reparaţii capitale, recondiţionări sau alte astfel de operaţiuni ce cresc durata rămasă de viaţa a lor;

o Uneori se încearcă valorificări pe componente, sau de subansamble; o Piaţa este marcată de existenţa unor oferte foarte avantajoase cu expuneri fără

un marketing adecvat o Nu se oferă garanţie, piese de schimb, şamd., expunerea fiind efectuată de

multe ori chiar fără a se demonstra „funcţionalitatea”, ci doar cu expunerea istoricului utilizării;

o Cheltuielile de dezafectare/mutare sunt, în general in sarcina cumpărătorului; o Ordinul de mărime de preţ nu este semnificativ, de multe ori putându-se

obţine chiar preţuri derizorii (mai ale in tranzacţii de tipul vânzărilor forţate). Referitor la bunuri evaluate se menţionează, că pentru aceste categorie de bunuri se

poate vorbi de existenţa unei pieţe de ofertare doar în cazul a utilajelor din domeniul prelucrărilor metalice, al manipulării de bunuri (stivuitoare) şi birotică. Cu toate acestea, această ofertă se referă la bunuri singulare, şi nu la întreg parcul de utilaje al societăţii. În cazul bunurilor de natura celor utilizate în domeniul producţiei de mase plastice, nu există o piaţă transparentă, aceste utilaje fiind produse la comandă sau vândute în general în cadrul unei întreprinderi.

Echilibrul pieţeiEchilibrul pieţeiEchilibrul pieţeiEchilibrul pieţei După izbucnirea crizei financiare, în cazul bunurilor evaluate nu se poate vorbi de

existenţa unei pieţe funcţionale, pe care să se efectueze tranzacţii regulate, şi care să poată oferi informaţii concludente referitoare la preţuri de tranzacţionare. Piaţa bunurilor similare tinde să devină piaţă cu o arie europeană, preţurile practicate pentru bunuri similare din ţară fiind determinate direct de preţurile practicate pe piaţa europeană. Aceasta datorită faptului, că atât producătorii de bunuri similare, cât şi cei mai importanţi clienţi ai acestor producători precum şi dealeri de bunuri second-hand similare sunt localizate în aria europeană. La aceasta se adaugă şi apariţia publicităţii on-line, care a făcut accesibilă informaţiile de pe piaţă la nivel european.

Page 15: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 13

Afirmaţia este mai puţin valabilă în cazul bunurilor de natura celor utilizate în domeniul producţiei de mase plastice, în cazul cărora, cum s-a arătat mai sus, nu se poate vorbi de existenţa unei pieţe.

O dificultate reprezintă estimarea valorii bunurilor obtenabile în cadrul unei vânzări forţate, sub aspectul estimării deprecierii externe datorate condiţiilor de vânzare prin faliment (vânzare forţată). De asemenea, datorită diversităţii utilajelor din punct de vedere al dotărilor, parametrilor, tipurilor şi capacităţilor aplicarea riguroasă a metodelor din cadrul abordărilor prin comparaţii este foarte dificilă, fiind posibil, în cadrul prezentului raport, doar în cazul bunurilor din domeniu manipulării de bunuri (stivuitoare). Din acest motiv echilibrul pieţei este dificil de estimat, sau mai precis, practic nu se poate estima un echilibrul pieţei, datorită unui număr redus de tranzacţii regulate coroborat (nefavorabil din punct de vedere al calităţii informaţiilor) cu un număr mult prea mare de factori specifici caracteristici fiecărei bun şi tranzacţii în parte.

Tendinţele pieţei sunt nefavorabile. Recensiunea economică a avut ca efect o reducere puternică al activităţii economice, astfel că piaţa utilajelor (de orice tip) este caracterizată în momentul de faţă de o supraofertă asociată cu o cerere redusă.

Page 16: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 14

PARTEA III. ABORDĂRI ÎN EVALUAREPARTEA III. ABORDĂRI ÎN EVALUAREPARTEA III. ABORDĂRI ÎN EVALUAREPARTEA III. ABORDĂRI ÎN EVALUARE

CAPITOLUL I. CAPITOLUL I. CAPITOLUL I. CAPITOLUL I.

GENERALITĂŢIGENERALITĂŢIGENERALITĂŢIGENERALITĂŢI

Metodologia de evaluare a bunurilor de natura celui evaluat, care se încadrează în categoria de mijloace fixe 2-6 este prevăzută în Ghidul de aplicare şi execuţie nr. 3 elaborat de IVSC, reglementările de aici fiind puse în concordanţă cu cele conţinute în alte standarde de evaluare, fiind aleasă varianta potrivită în funcţie de circumstanţele şi scopul evaluării.

În cadrul prezentei lucrări, estimarea valorii bunurilor evaluate s-a făcut doar prin metoda comparaţiilor de piaţă.

I .2. Abordare prin comparaţi iI .2. Abordare prin comparaţi iI .2. Abordare prin comparaţi iI .2. Abordare prin comparaţi i

Abordarea prin comparaţii se bazează pe analiza preţurilor de vânzare (recente, cunoscute şi certe) ale unor bunuri mobile cu caracteristici mai mult sau mai puţin identice sau similare cu parametrii şi caracteristicii bunului evaluat. Aplicare şi precizia metodei este puternic condiţionată de elementele de comparaţie utilizate şi de identificarea unor tranzacţii recente şi cu grad de credibilitate ridicat.

În cadrul acestei abordări se înscriu trei metode: a) metoda identificăriimetoda identificăriimetoda identificăriimetoda identificării, constă în stabilirea identităţii mijlocului de transport pentru care

se determină valoarea de înlocuire, cu bunuri mobile care au valori de tranzacţie curente şi se vând la acelaşi nivel comercial şi în aceeaşi cantitate cu obiectul de evaluat.

b) metoda asimilării, metoda asimilării, metoda asimilării, metoda asimilării, constă în compararea bunului care se evaluează cu bunuri mobile cu parametrii esenţial foarte apropiaţi ca mărime, care au valori de tranzacţie curente şi se vând la acelaşi nivel comercial şi sensibil în aceeaşi cantitate cu obiectul de evaluat.

c) metoda procentajului din cost metoda procentajului din cost metoda procentajului din cost metoda procentajului din cost se bazează pe pe observaţia confirmată statistic conform căreia există un anumit raport între preţul de vânzare şi costul brut curent al unei proprietăţi la data vânzării

În forma ei clasică, această cale de abordare a putut fi utilizată doar pentru utilajele

din domeniul manipulării de bunuri (stivuitoare). Tabelele de calcul aferente acestor bunuri constituie Anexa 3.

I .3. Abordare prin venitI .3. Abordare prin venitI .3. Abordare prin venitI .3. Abordare prin venit Abordarea prin venit consideră bunul evaluat ca o investiţie generatoare de venituri.

Având în vedere specificul proprietăţii, respectiv mijloace de transport, estimarea valorii sub aspectul viitoarelor câştiguri posibile a fi generate de exploatarea acestuia este considerat o cale de abordare pertinentă şi rezonabilă. Nivelul pretins al acestor câştiguri este determinat de posibilităţile de investiţii alternative oferite de piaţa mobiliară, piaţa de capital, instrumente financiare, dar şi investiţii în capacităţi productive.

Page 17: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 15

Capacitatea de a produce profit este un element esenţial care influenţează valoarea proprietăţii. Între capacitatea beneficiară şi valoarea unei proprietăţi există o relaţie de proporţionalitate.

Investitorul care cumpără un bun, un activ care generează venituri, schimbă de fapt o sumă prezentă de bani, pentru dreptul de a primi câştiguri în viitor. Metodele de evaluare bazate pe capitalizarea/actualizarea câştigurilor transformă câştigurile viitoare în valori prezente.

Valoarea estimată prin abordări bazate pe venit are la bază aşteptările legate de câştigurile viitoare, este de fapt suma prezentă pentru care deţinătorul actual ar fi dispus să renunţe la dreptul de a obţine câştiguri în viitor din exploatarea bunului. De asemenea, oferă informaţii cumpărătorului asupra nivelului beneficiilor anuale obtenbile în cazul exploatării bunului în condiţii similare.

Având în vedere natura şi tipul bunurilor evaluate, respectiv bunuri pentru care nu se pot separa fluxuri financiare distincte, această cale de abordare nu a fost utilizat în cadrul prezentului raport.

I .4. Abordare prin costI .4. Abordare prin costI .4. Abordare prin costI .4. Abordare prin cost Abordarea prin cost se bazează pe principiul substituţiei, conform căreia un cumpărător

prudent şi informat nu va plăti pentru un bun mai mult decât costul de achiziţie sau producţie al unui bun cu aceeaşi utilitate sau utilitate similară.

Formula generică de aplicată în cadrul abordării prin cost este următorul:

Cost reproducţie (înlocuire) NET = Cost reproducţie (înlocuire) BRUT Cost reproducţie (înlocuire) NET = Cost reproducţie (înlocuire) BRUT Cost reproducţie (înlocuire) NET = Cost reproducţie (înlocuire) BRUT Cost reproducţie (înlocuire) NET = Cost reproducţie (înlocuire) BRUT –––– Depreciere totală Depreciere totală Depreciere totală Depreciere totală Aplicarea acestei metode implică deci următorii paşi: � Determinarea costului de reproducţie/înlocuire brut � Estimarea deprecierii acumulate din orice motiv � Determinarea costului de reproducţie/înlocuire net prin scăderea deprecierii

acumulate din costul brut Valoarea rezultată este costul de înlocuire/reprodcuţie net (CIN). CIN poate fi descris

atât ca o metodologie de evaluare, cât şi ca bază de evaluare/tip de valoare. Rezultatul este un surogat al valorii de piaţă.

După cum s-a menţionat, metoda CIN se bazează pe estimarea costului brut curent de înlocuire al mijlocului de transport din care se scade cota aferentă deteriorării/uzurii fizice şi tuturor celorlalte forme de depreciere. Deci evaluatorul are sarcina estimării costului de înlocuire brut la care să aplice reduceri corespunzătoare ţinând cont de vechime şi stare, de deprecierea economică, funcţională şi în raport cu protecţia mediului.

I.4.1. Estimarea costului de înlocuire/reproducţie brut

Costul de înlocuire brut (valoarea de înlocuire)Costul de înlocuire brut (valoarea de înlocuire)Costul de înlocuire brut (valoarea de înlocuire)Costul de înlocuire brut (valoarea de înlocuire) reprezintă totalitatea cheltuielilor ce ar trebui efectuate la data evaluării pentru înlocuirea bunului evaluat cu un altul în stare

Page 18: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 16

nouă, cu caracteristici tehnico-economice similare celui cu care se înlocuieşte. Costul de reproducţie brutCostul de reproducţie brutCostul de reproducţie brutCostul de reproducţie brut este costul producerii unui bun identicidenticidenticidentic cu cel evaluat.

Costul de înlocuire brut (CIB)Costul de înlocuire brut (CIB)Costul de înlocuire brut (CIB)Costul de înlocuire brut (CIB) este estimat pe baza rezultatelor obţinute în urma efectuării identificării şi inventarierii şi prin care s-au stabilit: componenţa, domeniul de utilizare, generaţia constructivă, caracteristicile tehnico-funcţionale principale, nivelul de comercializare în stare de nou şi/sau second-hand. Trebuie menţionat că, aşa cum prevăd standardele ANEVAR, în valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe nu este inclusă taxa pe valoare adaugată (TVA). Costul de înlocuire se determină, atunci când este posibil, în funcţie de preţurile de producţie sau de livrare în vigoare la data evaluării. În situaţia în care pentru unele bunuri mobile nu există valori de tranzacţie (de ex. pentru că acestea nu se mai fabrică în prezent sau variantele actuale prezintă diferenţe semnificative faţă de obiectul analizat), costul de înlocuire brut se determină având în vedere data fabricaţiei şi parametrii tehnico-funcţionali principali ai obiectului supus evaluării, utilizând următoarele metode:

Metoda devizului Constă în estimarea costurilor tuturor componentelor individuale ale unui activ (instalaţie, echipament, utilaj) prin însumarea acestora rezultând valoarea activului ca întreg. Include atât costurile directe (costul echipamentului, costul cu forţa de muncă, costuri de transport şi manipulare, branşamente la utilităţi), cât şi costuri indirecte (onorarii, asigurări, licenţe, permise, taxe, costuri de punre în funcţiune, etc.). Este o metodă laborioasă şi care în cazul unui activ de o mare complexitate presupune un efort însemnat. In schimb, oferă o precizie deosebită. Metoda indexării Este o metodă de estimare a costului de reproducţie al unui bun. În esenţă, metoda se bazează pe aplicarea (prin înmulţire) a unui indice la o bază de pornire, respectiv costul istoric al proprietăţii. In felul acesta, costul istoric se transformă într-un cost curent. În procedura aplicării acestei metodă, o atenţie deosebită trebuie acordat atât bazei de plecare, cât şi indicelui de preţ aplicat. Astfel, baza la care se aplică trebuie să fie cât mai apropiat de costul istoric (de achiziţie), fără a include (pe cât posibil) efectele reevaluărilor ulterioare. Deasemenea, indicele de preţ trebuie să fie una adecvată pentru domeniul de activitate al bunului evaluat. Este o metodă larg folosită, în special în cazul evaluărilor pentru raportări financiare, şi are ca rezultat costul de reproducţie. Metoda cost-capacitate Fundamentul teoretic al acestei metode este corelaţia între costul diferitelor echipamente, utilaje sau piese şi dimensiunile, capacităţile sau alţi parametrii fizico-productivi ai acestora. Această corelaţie poate fi expriamtă matematic prin următoarea formulă:

(C1/C2) = (Q1/Q2)x

Page 19: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 17

iar x = log(C1/C2) / log(Q1/Q2)

După cum se poate observa şi în relaţia de mai sus, că această corelaţie nu este lineară. Media factorului exponent cost-capacitate este de 0,6 - 0,7, dar trebuie menţionat, că acest factor exponent poate diferi considerabil în fucnţie de natura şi caracteristicile proprietăţii în cauză.

I.4.2. Estimarea deprecierii (gradului de depreciere cumulat)

DepreciereaDepreciereaDepreciereaDeprecierea reprezintă pierderea reală în valoare a a unui bunul luând în considerare toate cauzele acestei pierderi în valoare. Deprecierea cumulatăDeprecierea cumulatăDeprecierea cumulatăDeprecierea cumulată inlcude efectele deprecierii fizice, funcţionale şi externe.

DepreciereaDepreciereaDepreciereaDeprecierea poate fi recuperabilărecuperabilărecuperabilărecuperabilă şi nerecuperabilănerecuperabilănerecuperabilănerecuperabilă. Deprecierea recuperabilăDeprecierea recuperabilăDeprecierea recuperabilăDeprecierea recuperabilă este orice formă de depreciere care se poate remedia

convenabil din punct de vedere economic, respectiv sumele angajate în înlăturarea deprecierii nu depăşesc sporul de valoare obţinut.

Deprecierea nerecuperabilăDeprecierea nerecuperabilăDeprecierea nerecuperabilăDeprecierea nerecuperabilă este orice formă de depreciere care nu se poate remedia convenabil din punct de vedere economic, deoarece creşterile în valoare şi utilitate rezultate sunt mai mici decât cheltuielile angajate pentru remediere.

Formele de depreciere care pot afecta utilitatea unui bun sunt deprecierea fizicădeprecierea fizicădeprecierea fizicădeprecierea fizică, deprecierea funcţionalădeprecierea funcţionalădeprecierea funcţionalădeprecierea funcţională şi deprecierea economică (externă)deprecierea economică (externă)deprecierea economică (externă)deprecierea economică (externă).

Estimarea gradului de depreciere cumulat (cu care se fac deduceri din costul de înlocuire brut) este sarcina evaluatorului care va lua în considerare următoarele elemente:

− deprecierea fizicădeprecierea fizicădeprecierea fizicădeprecierea fizică: reprezintă pierderea de valoare sau de utilitate cauzată de utilizare, deteriorări, trecerea timpului (oboseala materialului), expunerea la diverşi agenţia atmosferici, etc.;

− deprecierea funcţionalădeprecierea funcţionalădeprecierea funcţionalădeprecierea funcţională: reprezintă pierderea în valoare sau utilitate, cauzată de ineficienţa sau neadecvarea în însăşi calitatea proprietăţii. Pierderea în valoare este cauzată de condiţii şi motive intrinsece, din interiorul proprietăţii;

− deprecierea economicădeprecierea economicădeprecierea economicădeprecierea economică: reprezintă pierderea în valoare sau utilitate a unei proprietăţi cauzată de factori externi proprietăţii, scăderea cererii pentru produs, reglementări legale restricitive, etc. În estimarea acestui component al deprecierii, în cazul matriţeleor, evaluatorul a ţinut cont de faptul, că aceste bunuri în general nu au piaţă, nu se tranzacţionează frecvent, fiind bunuri specializate, confecţionate în general la comandă, folosirea lor de către un alt utilizator decât cel care le-a comandat fiind condiţionată de identitatea produsului finit fabricat; Starea tehnică a bunurilor evaluate este dată de gradul de depreciere cumulată,

constatată de evaluator în urma analizei factorilor ce au influenţat această pierdere de valoare.

Această cale de abordare a fost utilizat în estimarea valorii bunurilor din domeniul prelucrărilor metalice şi al producţiei de mase plastice. Acestea, având data achiziţiei sub 2

Page 20: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 18

ani, nivelul valorii de achiziţie poate oferi o bază de pornire în vederea estimării valorii prin această cale de abordare.

Page 21: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 19

CAPITOLUL II.CAPITOLUL II.CAPITOLUL II.CAPITOLUL II.

SINTEZA REZULTATELOR EVALUĂRII, RECONCILIEREA SINTEZA REZULTATELOR EVALUĂRII, RECONCILIEREA SINTEZA REZULTATELOR EVALUĂRII, RECONCILIEREA SINTEZA REZULTATELOR EVALUĂRII, RECONCILIEREA VALORILOR ŞI OPINIA EVALUATORULUIVALORILOR ŞI OPINIA EVALUATORULUIVALORILOR ŞI OPINIA EVALUATORULUIVALORILOR ŞI OPINIA EVALUATORULUI

Pentru a înţelege rezultatele la care a ajuns evaluatorul în acest raport am dori să precizăm câteva aspecte, astfel: - piaţa este un set de aranjamente în care vânzătorii şi cumpărătorii intră în contact printr-

un mecanism denumit negocierea preţului - valoarea estimată în cadrul prezentului raport este o estimare a valorii de piaţă în

condiţiile unei vânzări forţate, care reprezintă valoare pe care o anumită proprietate o are în condiţiile unei vânzări încheiate în condiţii de piaţă sau în condiţii de vânzare forţată.

- valorile estimate nu cuprind TVA

Opinia evaluatorului referitor la valoarea de valoarea de valoarea de valoarea de piaţă în condiţiile unei vânzări fpiaţă în condiţiile unei vânzări fpiaţă în condiţiile unei vânzări fpiaţă în condiţiile unei vânzări forţateorţateorţateorţate a BUNURILOR MOBILEBUNURILOR MOBILEBUNURILOR MOBILEBUNURILOR MOBILE din patrimoniul SC SC SC SC ABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRLABELARO COM SRL supus evaluării în cadrul prezentului raport, la data de 28.10.2014, este redată mai jos (rotunjit, valoarea estimată nu include TVA):

626.100 lei

(șasesutedouăzecițișasemii unasută lei)

Această estimare trebuie percepută de destinatar aşa cum este definită în literatura de

specialitate. Ea este o concluzie imparţială, expertă şi rezonabilă a unor profesionişti calificaţi, bazată pe analiza tuturor informaţiilor relevante şi cunoscute. Ea rămâne totuşi o opinie şi reprezintă percepţia evaluatorului referitor la preţul de vânzare obtenabil în cadrul unei tranzacţii încheiate în condiţiile specificate în raport.

Page 22: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 20

Page 23: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 21

ANEXA NR. 1ANEXA NR. 1ANEXA NR. 1ANEXA NR. 1 PREZENTAREA EVALUATORULUIPREZENTAREA EVALUATORULUIPREZENTAREA EVALUATORULUIPREZENTAREA EVALUATORULUI

JAKABFFY JAKABFFY JAKABFFY JAKABFFY CSONGORCSONGORCSONGORCSONGOR STUDIISTUDIISTUDIISTUDII Universitatea “Transilvania” Braşov, Facultatea de Silvicultură şi

Exploatări Forestiere, calificare inginer, 1995

Absolvent al cursului de Evaluarea întreprinderilor, organizat de

CECCAR ORADEA, sesiunea 1998

Absolvent al cursului de Evaluarea întreprinderilor, organizat de

ANEVAR, sesiunea 2001

Absolvent al cursului de Evaluarea proprietăţilor imobiliare,

organizat de ANEVAR, sesiunea 2002

Absolvent al cursului de formare lector ANEVAR, organizat de

ANEVAR in colaborare cu CODECS, sesiunea 2003

Absolvent al cursului de Evaluarea bunurilor mobile, organizat

de ANEVAR, sesiunea 2004

EXPERIENŢĂEXPERIENŢĂEXPERIENŢĂEXPERIENŢĂ Administrator al societăţii de evaluări şi consultanţă în afaceri SC

TOP PROFI SRL ORADEA, din anul 2003. Anterior evaluator al

societăţii SC EVALFOR SRL ORADEA; anterior director tehnic

la SC EUROSTYLE SRL ORADEA şi responsabil aprovizionare-

producţie la SC EXPOLEMN SRL ALEŞD

AFILIERIAFILIERIAFILIERIAFILIERI Membru ANEVAR

Membru CECCAR

Membru UNPRL

Page 24: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 22

AAAANEXA NR. 2NEXA NR. 2NEXA NR. 2NEXA NR. 2 TABEL TABEL TABEL TABEL CENTCENTCENTCENTRRRRALIZATOR ALIZATOR ALIZATOR ALIZATOR CUPRINZÂND VALOAREA CUPRINZÂND VALOAREA CUPRINZÂND VALOAREA CUPRINZÂND VALOAREA

BUNURILOR EVALUATEBUNURILOR EVALUATEBUNURILOR EVALUATEBUNURILOR EVALUATE

Nr.

crtDenumire Data intrare UM Nr.

Valoare de

vanzare

fortata

1 electrostivuitor TCM 23/07/2014 buc. 1 21.200

2 electrostivuitor Balkancar 23/07/2014 buc. 1 12.300

3 cazan arca pixel 31fcr 05/12/2012 buc. 1 1.500

4 cazan arca pixel 31fcr 07/12/2012 buc. 1 1.600

5 boiler dubla serpentina 200 litri 01/12/2012 buc. 1 1.200

6 masina de rectificat mso 23/07/2014 buc. 1 29.500

7 strung universal kart e2n 23/07/2014 buc. 1 29.000

8 masina de gaurit 23/07/2014 buc. 1 9.000

9 matrita scule 32 cuiburi 15/10/2012 buc. 1 56.600

10 matrita mare rotunda dibluri osb 22/10/2012 buc. 1 42.800

11 matrita dreptunghiulara pt diblu prindere 01/11/2012 buc. 1 56.600

12 matrita dreptunghiulara pt diblu mare 10/11/2012 buc. 1 60.000

13 matrita mica rotunda pahar plastic 31/12/2013 buc. 1 18.900

14 matrita fabricat cruciulite pt gresie si faianta 31/12/2013 buc. 1 48.000

15 matrita dreptunghiulara cutie pt suruburi 31/12/2013 buc. 1 30.800

16 matrita adaptor pui 31/12/2013 buc. 1 17.100

17 matrita mare carcasa lanterna 09/01/2014 buc. 1 27.600

18 matrita suport pahar 09/01/2014 buc. 1 21.100

19 matrita distantier 14 cuiburi 09/01/2014 buc. 1 20.800

20 matrita distantier (rozeta) plasa sudata 6 cuib 09/01/2014 buc. 1 16.800

21 matrita distantier 10 cuiburi 09/01/2014 buc. 1 23.700

22 matrita melc tip cilindru 09/01/2014 buc. 1 15.700

23 sistem de cacul 01/07/2001 buc. 1 200

24 motostivuitor Nissan rgh02/28 02/06/2007 buc. 1 16.300

25 motostivuitor Toyota 2000, 40-fg25-15492 02/06/2007 buc. 1 21.400

26 motostivuitor Mitsubishi diesel FG 20 29/12/2010 buc. 1 13.700

27 motostivuitor Balkancar diesel 23/07/2014 buc. 1 10.400

28 cuptor 01/01/2005 buc. 1 600

29 mobilier birou 30/01/2000 buc. 1 1.700

TOTAL: 626.100

Page 25: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 23

ANEXA NRANEXA NRANEXA NRANEXA NR. 3. 3. 3. 3 TABELTABELTABELTABELEEEE CUPR CUPR CUPR CUPRINZÂND VALOAREA BUNUINZÂND VALOAREA BUNUINZÂND VALOAREA BUNUINZÂND VALOAREA BUNURILOR EVALUATERILOR EVALUATERILOR EVALUATERILOR EVALUATE ––––

ABORDAREA PRIN ABORDAREA PRIN ABORDAREA PRIN ABORDAREA PRIN PIATAPIATAPIATAPIATA

TABEL CENTRALIZATORTABEL CENTRALIZATORTABEL CENTRALIZATORTABEL CENTRALIZATOR

Nr.

crt DENUMIRE An fabr

Valoare de

piata in cond

de vz fortata

(Eur)

Valoare de

piata in cond

de vz fortata

(lei)

1 Electrostivuitor TCM FB15H5 NA 4.800 21.200

2 Electrostivuitor Balcancar 1990 2.800 12.300

3 Motostivuitor Nissan RGH 02/28 NA 3.700 16.300

4 Motostivuitor Toyota 7FG25 2000 4.850 21.400

5 Motostivuitor Mits ubis hi F G 20 2000 3.100 13.700

6 Motostivuitor B alkancar 1988 2.350 10.400

TOTAL 21.600 95.300

Page 26: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 24

ELEMENT DE COMPARAŢIE subiectA B C

Preţ de oferta (EURO) 7,000 5,300 3,800Tipul tranzactiei (oferta) oferta oferta ofertaCorectie pentru tip tranzactie -700 -530 -380Pret corectat (EURO) 6,300 4,770 3,420

Drepturi de proprietate transmise Romania

Loco

oferta/Italia

Loco

oferta/Rusia

Loco

oferta/Rusia

Corecţie pentru dreptul de proprietate 0 400 400 400Preţ corectat (EURO) 6,700 5,170 3,820

Condiţii de vanzare vanzare fortata vanzare libera vanzare libera vanzare liberaCorecţie pentru finanţare -25% -25% -25%Preţ corectat (EURO) 5,025 3,903 2,865Conditii de piata oct. 2014 actual actual actualCorecţie pentru condiţiile pieţei 0% 0% 0%Preţ corectat (EURO) 5,025 3,903 2,865Stare tehnica buna buna buna medie

Corecţie (%) 0% 0% 5%Preţ corectat (EURO) 5,025 3,903 3,008

Inaltime de ridicare (mm) 3150 4000 3000 4000Corecţie (%) -5% 0% -5%

Pret corectat (EURO) 4,774 3,903 2,858Vechime (ani) estimat 2000 1999 2004 1996Corectie pentru vechime (%) 0% -5% -3%Corectie pentru vechime (EURO) 0 -195 -86Pret corectat (EURO) 4,774 3,708 2,772Sarcina maxima (kg) 1,500 1,500 1,500 2,500

Corecţie (EURO) 0% 0% -5%Pret corectat (EURO) 4,774 3,708 2,629Corecţie totală netă (EURO) -2,226 -1,592 -1,167Corecţie totală netă (%) -32% -30% -31%Corecţie totală brută (EURO) 2,326 1,862 1,873Corecţie totală brută (%) 33% 35% 49%VALOARE PROPUSĂ 4,800 € 21,200 lei* pentru comparabila A s-a efectuat cea mai mica corectie totala bruta absoluta si in procentuala

BUNURI COMPARABILE

Page 27: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 25

ELEMENT DE COMPARAŢIE subiectA B C

Preţ de oferta (EURO) 3,806 4,200 3,263Tipul tranzactiei (oferta) oferta oferta ofertaCorectie pentru tip tranzactie -761 -819 -653Pret corectat (EURO) 3,045 3,381 2,610

Drepturi de proprietate transmise Romania

Loco

oferta/Cehia

Loco

oferta/Ucraina

Loco

oferta/Cehia

Corecţie pentru dreptul de proprietate 0 200 200 0Preţ corectat (EURO) 3,245 3,581 2,610

Condiţii de vanzare vanzare fortata vanzare libera vanzare libera vanzare liberaCorecţie pentru finanţare -25% -25% -25%Preţ corectat (EURO) 2,434 2,704 1,958Conditii de piata oct. 2014 actual actual actualCorecţie pentru condiţiile pieţei 0% 0% 0%Preţ corectat (EURO) 2,434 2,704 1,958Stare tehnica medie medie medie medie

Corecţie (%) 0% 0% 0%Preţ corectat (EURO) 2,434 2,704 1,958

Inaltime de ridicare (mm) 3000 3000 3000 4000Corecţie (%) 0% 0% 0%

Pret corectat (EURO) 2,434 2,704 1,958Vechime (ani) 1990 1996 1987 2007Corectie pentru vechime (%) -10% 3% 0%Corectie pentru vechime (EURO) -243 81 0Pret corectat (EURO) 2,190 2,785 1,958Sarcina maxima (kg) 1,500 3,500 1,500 3,500

Corecţie (EURO) -15% 0% -15%Pret corectat (EURO) 1,825 2,785 1,664Corecţie totală netă (EURO) -1,944 -1,415 -1,599Corecţie totală netă (%) -51% -34% -49%Corecţie totală brută (EURO) 1,583 1,158 946Corecţie totală brută (%) 42% 28% 29%VALOARE PROPUSĂ 2,800 € 12,300 lei* pentru comparabila B s-a efectuat cea mai mica corectie totala bruta absoluta si in procentuala

BUNURI COMPARABILE

Page 28: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 26

ELEMENT DE COMPARAŢIE subiectA B C

Preţ de oferta (EURO) 3,916 4,212 4,866Tipul tranzactiei (oferta) oferta oferta ofertaCorectie pentru tip tranzactie -392 -421 -487Pret corectat (EURO) 3,524 3,791 4,379

Drepturi de proprietate transmise Romania

Loco

oferta/Germania Loco oferta

Loco

oferta/Germania

Corecţie pentru dreptul de proprietate 0 200 200 200Preţ corectat (EURO) 3,724 3,991 4,579

Condiţii de vanzare vanzare fortata vanzare libera vanzare libera vanzare libera

Corecţie pentru finanţare -25% -25% -25%Preţ corectat (EURO) 2,793 3,013 3,435Conditii de piata oct. 2014 actual actual actual

Corecţie pentru condiţiile pieţei 0% 0% 0%Preţ corectat (EURO) 2,793 3,013 3,435Stare tehnica medie medie medie medie

Corecţie (%) 0% 0% 0%Preţ corectat (EURO) 2,793 3,013 3,435

Inaltime de ridicare (mm) 3500 3300 4750 3000

Corecţie (%) 3% -10% 3%

Pret corectat (EURO) 2,877 2,712 3,538Vechime (ani) NA 1995 1999 1995Corectie pentru vechime (%) -5% -10% -5%Corectie pentru vechime (EURO) -144 -271 -177

Pret corectat (EURO) 2,733 2,441 3,361Sacina maxima (kg) 4,310 3,300 3,000 3,300

Corecţie (EURO) 10% 10% 10%Pret corectat (EURO) 3,013 2,742 3,704Corecţie totală netă (EURO) -909 -1,527 -1,169Corecţie totală netă (%) -23% -36% -24%Corecţie totală brută (EURO) 1,632 1,994 1,961

Corecţie totală brută (%) 42% 47% 40%VALOARE PROPUSĂ 3,700 € 16,300 lei* pentru comparabila C s-a efectuat cea mai mica corectie totala bruta absoluta si in procentuala

BUNURI COMPARABILE

Page 29: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 27

ELEMENT DE COMPARAŢIE subiectA B C

Preţ de oferta (EURO) 7,980 7,527 8,419Tipul tranzactiei (oferta) oferta oferta ofertaCorectie pentru tip tranzactie -798 -753 -842Pret corectat (EURO) 7,182 6,774 7,577

Drepturi de proprietate transmise Romania

Loco

oferta/Ungaria

Loco

oferta/Marea

Britanie

Loco

oferta/Polonia

Corecţie pentru dreptul de proprietate 0 200 200 200Preţ corectat (EURO) 7,382 6,974 7,777

Condiţii de vanzare vanzare fortata vanzare libera vanzare libera vanzare liberaCorecţie pentru finanţare -25% -25% -25%Preţ corectat (EURO) 5,537 5,266 5,833Conditii de piata oct. 2014 actual actual actualCorecţie pentru condiţiile pieţei 0% 0% 0%Preţ corectat (EURO) 5,537 5,266 5,833Stare tehnica medie buna buna buna

Corecţie (%) -10% -10% -10%Preţ corectat (EURO) 4,983 4,739 5,250

Inlatime de ridicare (mm) 4000 3500 1970 3300Corecţie (%) 3% 15% 5%

Pret corectat (EURO) 5,132 5,450 5,512Vechime (ani) 2000 2001 2001 2005Corectie pentru vechime (%) 0% 0% -5%Corectie pentru vechime (EURO) 0 0 -276Pret corectat (EURO) 5,132 5,450 5,236Sacina maxima (kg) 2,500 3,300 2,500 2,500

Corecţie (EURO) -5% 0% 0%Pret corectat (EURO) 4,856 5,450 5,236Corecţie totală netă (EURO) -3,104 -2,077 -3,183Corecţie totală netă (%) -39% -28% -38%Corecţie totală brută (EURO) 3,005 3,146 3,266Corecţie totală brută (%) 38% 42% 39%VALOARE PROPUSĂ 4,850 € 21,400 lei* pentru comparabila A s-a efectuat cea mai mica corectie totala bruta absoluta si in procentuala

BUNURI COMPARABILE

Page 30: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 28

ELEMENT DE COMPARAŢIE subiectA B C

Preţ de oferta (EURO) 4,680 4,500 3,750Tipul tranzactiei (oferta) oferta oferta ofertaCorectie pentru tip tranzactie -936 -900 -750Pret corectat (EURO) 3,744 3,600 3,000

Drepturi de proprietate transmise Romania

Loco

oferta/Germania

Loco

oferta/Ungaria

Loco

oferta/Olanda

Corecţie pentru dreptul de proprietate 0 200 200 200Preţ corectat (EURO) 3,944 3,800 3,200

Condiţii de vanzare vanzare fortata vanzare libera vanzare libera vanzare liberaCorecţie pentru finanţare -25% -25% -25%Preţ corectat (EURO) 2,958 2,850 2,400Conditii de piata oct. 2014 actual actual actualCorecţie pentru condiţiile pieţei 0% 0% 0%Preţ corectat (EURO) 2,958 2,850 2,400Inaltime de ridicare medie buna buna buna

Corecţie (%) -15% 0% 0%Preţ corectat (EURO) 2,514 2,850 2,400

Inaltime de ridicare 3300 3700 3000 3500Corecţie (%) -5% 0% -3%

Pret corectat (EURO) 2,389 2,850 2,328Vechime (ani) 2000 1995 1991 1988Corectie pentru vechime (%) 5% 10% 12%Corectie pentru vechime (EURO) 119 285 279Pret corectat (EURO) 2,508 3,135 2,607Sarcina maxina (kg) 2,000 2,000 2,000 3,820

Corecţie (EURO) 0% 0% -10%Pret corectat (EURO) 2,508 3,135 2,367Corecţie totală netă (EURO) -2,172 -415 -604Corecţie totală netă (%) -46% -9% -16%Corecţie totală brută (EURO) 1,875 1,435 1,612Corecţie totală brută (%) 40% 32% 43%VALOARE PROPUSĂ 3,100 € 13,700 lei* pentru comparabila B s-a efectuat cea mai mica corectie totala bruta absoluta si in procentuala

BUNURI COMPARABILE

Page 31: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 29

ELEMENT DE COMPARAŢIE subiectA B C

Preţ de oferta (EURO) 3,260 3,300 2,500Tipul tranzactiei (oferta) oferta oferta ofertaCorectie pentru tip tranzactie -326 -330 -250Pret corectat (EURO) 2,934 2,970 2,250

Drepturi de proprietate transmise Romania Cehia Romania Romania

Corecţie pentru dreptul de proprietate 0 500 0 0Preţ corectat (EURO) 3,434 2,970 2,250

Condiţii de vanzare vanzare fortata vanzare libera vanzare libera vanzare liberaCorecţie pentru finanţare -25% -25% -25%Preţ corectat (EURO) 2,576 2,228 1,688Conditii de piata oct. 2014 actual actual actualCorecţie pentru condiţiile pieţei 0% 0% 0%Preţ corectat (EURO) 2,576 2,228 1,688Stare tehnica buna medie buna buna

Corecţie (%) 5% 0% 0%Preţ corectat (EURO) 2,704 2,228 1,688

Inaltime ridicare (mm) 3000 4500 2800 3800

Corecţie (%) -10% 0% -5%

Pret corectat (EURO) 2,434 2,228 1,603Vechime (ani) 1988 1988 1989 1990Corectie pentru vechime (%) 0% 0% -3%Corectie pentru vechime (EURO) 0 0 -48Pret corectat (EURO) 2,434 2,228 1,555Sarcina maxima (kg) 2,000 4,000 1,600 1,500

Corecţie (EURO) -10% 5% 5%Pret corectat (EURO) 2,176 2,339 1,639Corecţie totală netă (EURO) -1,070 -961 -867Corecţie totală netă (%) -33% -29% -35%Corecţie totală brută (EURO) 2,001 854 773Corecţie totală brută (%) 61% 26% 31%VALOARE PROPUSĂ 2,350 € 10,400 lei* pentru comparabila B s-a efectuat cea mai mica corectie totala bruta procentuala

BUNURI COMPARABILE

Page 32: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

ANEXA NRANEXA NRANEXA NRANEXA NR. 4. 4. 4. 4 TABEL CUPRINZÂND VALTABEL CUPRINZÂND VALTABEL CUPRINZÂND VALTABEL CUPRINZÂND VALOAREA BUNURILOR EVALOAREA BUNURILOR EVALOAREA BUNURILOR EVALOAREA BUNURILOR EVALUATEUATEUATEUATE –––– ABORDAREA PRIN COST ABORDAREA PRIN COST ABORDAREA PRIN COST ABORDAREA PRIN COST

1 cazan arca pixel 31fcr BUC 1 2012 2012 2.895 25% 724 10% 217 25% 489 1.500 1.500

2 cazan arca pixel 31fcr BUC 1 2012 2012 3.065 25% 766 10% 230 25% 517 1.600 1.600

3 boiler dubla serpentina 200 litri BUC 1 2012 2012 2.419 25% 605 10% 181 25% 408 1.200 1.200

4 masina de rectificat mso BUC 1 2014 1990* 54.691 20% 10.938 10% 4.375 25% 9.844 29.500 29.500

5 strung universal kart e2n BUC 1 2014 1990* 53.753 20% 10.751 10% 4.300 25% 9.676 29.000 29.000

6 masina de gaurit BUC 1 2014 1975 16.608 20% 3.322 10% 1.329 25% 2.989 9.000 9.000

7 matrita scule 32 cuiburi BUC 1 2012 N/A 96.676 10% 9.668 0% 0 35% 30.453 56.600 56.600

8 matrita mare rotunda dibluri osb BUC 1 2012 N/A 73.240 10% 7.324 0% 0 35% 23.071 42.800 42.800

9 matrita dreptunghiulara pt diblu prindere BUC 1 2012 N/A 96.676 10% 9.668 0% 0 35% 30.453 56.600 56.600

10 matrita dreptunghiulara pt diblu mare BUC 1 2012 N/A 102.536 10% 10.254 0% 0 35% 32.299 60.000 60.000

11 matrita mica rotunda pahar plastic BUC 1 2013 N/A 32.225 10% 3.223 0% 0 35% 10.151 18.900 18.900

12 matrita fabricat cruciulite pt gresie si faiantaBUC 1 2013 N/A 82.029 10% 8.203 0% 0 35% 25.839 48.000 48.000

13 matrita dreptunghiulara cutie pt suruburi BUC 1 2013 N/A 52.733 10% 5.273 0% 0 35% 16.611 30.800 30.800

14 matrita adaptor pui BUC 1 2013 N/A 29.296 10% 2.930 0% 0 35% 9.228 17.100 17.100

15 matrita mare carcasa lanterna BUC 1 2014 N/A 47.217 10% 4.722 0% 0 35% 14.873 27.600 27.600

16 matrita suport pahar BUC 1 2014 N/A 36.119 10% 3.612 0% 0 35% 11.377 21.100 21.100

17 matrita distantier 14 cuiburi BUC 1 2014 N/A 35.530 10% 3.553 0% 0 35% 11.192 20.800 20.800

18 matrita distantier (rozeta) plasa sudata 6 cuibBUC 1 2014 N/A 28.789 10% 2.879 0% 0 35% 9.069 16.800 16.800

19 matrita distantier 10 cuiburi BUC 1 2014 N/A 40.532 10% 4.053 0% 0 35% 12.768 23.700 23.700

20 matrita melc tip cilindru BUC 1 2014 N/A 26.814 10% 2.681 0% 0 35% 8.446 15.700 15.700

21 sistem de cacul BUC 1 2001 2001 3.068 90% 2.761 25% 77 25% 58 200 200

22 cuptor BUC 1 2005 2005 1.558 40% 623 10% 93 25% 210 600 600

23 mobilier birou BUC 1 2000 2000 7.177 65% 4.665 10% 251 25% 565 1.700 1.700

530.800

* estimat

Deprecie

re

function

ala lei

Denumirea bunurilor

An

achizi

tie

TOTAL GENERAL

Nr.

crt.U.M.

Cont 212

Valoare

de

vânzare

for?ată

unitară

Deprecie

re

externa

%

Valoare de

vânzare

for?ată

totală

Fapt

ice

An

fabric

atie

Preţ

unitar

Deprecie

re

externa -

lei

Deprec

iere

fizică%

Deprecier

e fizică -

lei

Deprecie

re

function

ala%

Page 33: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

ANEXA NR. 5ANEXA NR. 5ANEXA NR. 5ANEXA NR. 5 POZEPOZEPOZEPOZE ALE BUNURILOR EVALUAALE BUNURILOR EVALUAALE BUNURILOR EVALUAALE BUNURILOR EVALUATETETETE

Page 34: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 2

Page 35: Becsles gep Abelaro - Eurexpert · COM SRLCOM SRL, ,,, reprezentând utilaje folosite în domeniul prelucr ărilor metalice, materialelor plastice, al manipulării de bunuri (stivuitoare)

JAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGORJAKABFFY CSONGOR----BENCZEBENCZEBENCZEBENCZE EVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAREVALUATOR AUT. ANEVAR

EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa BBBBBBBBUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRR MMMMMMMMOOOOOOOOBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE

ddddddddiiiiiiiinnnnnnnn ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuullllllll ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttăăăăăăăăţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSCCCCCCCC AAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOO CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM SSSSSSSSRRRRRRRRLLLLLLLL

Pag. 3