Benchmarking czasu i kosztów pracy – jak ... Kujoth... · wartości kapitału ludzkiego, jak i od

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Benchmarking czasu i kosztów pracy – jak ... Kujoth... · wartości kapitału ludzkiego, jak i...

Benchmarking czasu i kosztw pracy jak wypadamy na tle konkurencji? Forum CFO

www.pwc.com

10 kwietnia 2014

PwC

Badanie Saratoga HC Benchmarking

2

PwC

Saratoga to 30 lat dowiadczenia na wiecie. Ogem w badaniu uczestniczy ponad 2440 Firm, z czego w CEE 900 organizacji.

W Polsce od 2008 r. w badaniu wzio udzia 135 Firm reprezentujcych 10 bran.

Saratoga HC Benchmarking jest projektem, pozwalajcym na dokonanie pomiaru efektywnoci procesw wewntrz organizacji w ujciu ilociowym, w odniesieniu do najlepszych praktyk w brany oraz na rynku krajowym i midzynarodowym, a take w ramach grupy kapitaowej.

Wskaniki pozwalaj przeoy na jzyk biznesu:

obszary przewagi biznesowej,

wydajno dziaw i etatw,

moliwoci optymalizacji etatyzacji,

potencjalne obszary oszczdnoci,

procesy cyklu ycia pracownika w organizacji.

69 pastw uczestniczy

w Badaniu

7 edycja w Polsce w 2014 r.

Saratoga wywodzi si

z USA

Zaufao nam

135 Firm w Polsce 13

bran w Badaniu wiatowym

Saratoga HC Benchmarking

3

PwC

Geneza benchmarkingu czasu i kosztw pracowniczych

4

PwC

HR jest niemierzalny

Jednym z czciej syszanych mitw na temat HR jest: nie da

si zmierzy stopy zwrotu z inwestycji w zasoby ludzkie.

5

Czy moliwy jest pomiar zwrotu

z inwestycji w kapita ludzki?

Czy Dzia HR stanowi dla

przedsibiorstwa jedynie koszt?

Jak oceni zyski

z wprowadzenia inicjatyw HR?

Czy pracownicy zaliczaj si do

aktyww przedsibiorstwa?

W jakim stopniu wynik firmy zaley

od jakoci kapitau ludzkiego?

PwC

Zwrot z inwestycji w zasoby ludzkie

Wskanik Formua

Q Tobina (Warto rynkowa kapitau ludzkiego)

Warto dodana Kapitau Ludzkiego

warto rynkowa warto ksigowa LPP

przychody [koszty-(pace + wiadczenia)] LPP

Q Tobina jeden z pierwszych wskanikw pomiaru stopy zwrotu z inwestycji w kapita ludzki. Bardzo wraliwy na giedowe wahania nastrojw inwestorw, uzaleniony w rwnej mierze od realnej wartoci kapitau ludzkiego, jak i od wartoci marki, wydajnoci procesw, rozpoznawalnoci. Warto dodana kapitau ludzkiego oddaje poziom zysku przypadajcy na 1 etat w przedsibiorstwie.

6

PwC

Wskanik Formua

Ekonomiczna warto dodana Kapitau Ludzkiego

HC ROI

HC ROI 2

zysk netto po opodatkowaniu koszt kapitau LPP

przychody [koszty - (pace + wiadczenia + szkolenia + rekrutacja +] Pace + wiadczenia + szkolenia + rekrutacja + ()

przychody [koszty-(pace + wiadczenia)] pace + wiadczenia

Ekonomiczna warto dodana Kapitau Ludzkiego wskazuje rzeczywisty zysk przedsibiorstwa w przeliczeniu na 1 etat, nie tylko po opodatkowaniu, ale take po odliczeniu poniesionych inwestycji.

HC ROI stopa zwrotu z inwestycji w kapita ludzki; koncentruje si szczeglnie na zwrocie z inwestycji w wynagrodzenia pracownikw, wynik oznacza ile pracodawca uzyskuje (lub traci) z kadej zotwki zainwestowanej w pracownikw.

HC ROI 2 stopa zwrotu z inwestycji w kapita ludzki; wskanik uzupeniony o pozostae, poza wynagrodzeniami, inwestycje w kapita ludzki: szkolenia, rekrutacje, motywacj pozafinansow, programy rozwoju talentw, systemy kompetencyjne, systemy ocen itp.

7

Zwrot z inwestycji w zasoby ludzkie

PwC

Wskanik zwrotu z inwestycji w kapita ludzki w Polsce spad w 2012 roku do rekordowo niskiego poziomu i wynis 1,49. Oznacza to, e na kadej zainwestowanej w pracownika zotwce pracodawcy zarabiali przecitnie 0,49 z. Spadek zauwaalny by rwnie w usugach i produkcji. W produkcji tendencja spadkowa utrzymuje si ju od 3 lat, a sam poziom HC ROI jest niszy ni w usugach i caej Polsce.

8

1,72 1,73

1,49 1,51

1,82

1,49

1,81

1,64

1,29

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2010 211 2012 2010 211 2012 2010 2011 2012

Polska Usugi Produkcja

Zwrot z inwestycji w zasoby ludzkie w Polsce

PwC

Cakowity koszt zasobw ludzkich:

Wynagrodze-nia

i wiadczenia

Rekrutacja Zewntrzna

Szkolenia Inicjatywy

z zakresu HR + + + Absencje Rezygnacje + +

Wydatki (zwizane z bezporednim

wypywem rodkw pieninych)

Koszty (powoduj wzrost nakadw)

Obsuga Personalna +

W badaniu Saratoga jako koszty zasobw ludzkich ujmowane s nie tylko bezporednie nakady przeznaczane na pracownikw, ale rwnie porednie koszty z nimi zwizane, takie jak koszty absencji i rezygnacji. Dziki temu badane Firmy maj moliwo okrelenia swojego cakowitego kosztu zasobw ludzkich, co z kolei umoliwia optymalizacj ponoszonych kosztw ujciu caociowym.

9

Cakowity koszt zasobw ludzkich

Przecitny koszt wynagrodze Przecitny koszt wiadcze dodatkowych Koszty rekrutacji Koszty szkole wewntrznych Koszty szkole zewntrznych Koszty Obsugi Personalnej

Koszty absencji Koszty rezygnacji

PwC

Benchmarking kosztw i czasu pracy

10

PwC

Badanie Saratoga umoliwia pomiar i analiz porwnawcz efektywnoci przedsibiorstwa, jego pracownikw oraz polityki personalnej w dziewiciu kluczowych obszarach.

Jako rezultat badania prezentowanych jest ok. 400 wskanikw efektywnoci, ktre umoliwiaj porwnanie wskanikw dotyczcych zarwno obszarw charakterystycznych dla brany jak i uniwersalnych dla kadej Firmy.

Obszary benchmarkingu czasu i kosztw pracy w organizacji?

Saratoga HC Benchmarking

Obszar Personalny

Struktura zatrudnienia

Szkolenia i rozwj

Dziay Firmy Wskaniki finansowe

Produktywno Struktura

i koszty wynagrodze

Pozyskiwanie pracownikw

Postawy pracownikw

Struktura zatrudnienia - przykadowe wskaniki:

Liczba Kierownikw przypadajca na jednego Dyrektora

% Pracownikw ze staem poniej 1 roku

% Pracownikw ze staem powyej 10 lat

Szkolenia i rozwj - przykadowe wskaniki:

Koszty szkole na etat

Liczba godzin szkole na etat

Penetracja szkole

Relacja szkole wewntrznych do zewntrznych

Postawy pracownikw - przykadowe wskaniki:

Wskanik rezygnacji pracownikw

Wskanik zwolnie pracownikw

Koszty rezygnacji pracownikw

Koszty absencji pracownikw

Pozyskiwanie - przykadowe wskaniki:

Koszt rekrutacji zewntrznej

Wskanik odej po okresie prbnym

redni czas rekrutacji

Produktywno - przykadowe wskaniki:

Przychody na etat

Zysk brutto na etat

Zwrot z inwestycji w kapita ludzki

11

PwC

Wskaniki dla poszczeglnych dziaw:

Wskaniki wyodrbnione dla poszczeglnych dziaw w Firmie

Dziay stanowice rdze biznesu

Dziay wspierajce 1

1 2

2

2

2

Sprzeda

Produkcja

Obsuga klienta

Finanse

Logistyka

Administracja

Saratoga bada efektywno kluczowych i wspierajcych funkcji w przedsibiorstwie pod wzgldem etatyzacyjno-kosztowym i jakoci zarzdzania zasobami ludzkimi. Wyniki prezentowanie s jako macierz efektywnoci dziaw.

12

Wskanik Jednostka

Przecitne zatrudnienie Ilo

% Kadry kierowniczej %

Koszt dziau na etat PLN

Udzia kosztw dziau w kosztach Firmy

%

rednie wynagrodzenie PLN

Udzia premii i prowizji w wynagrodzeniach

%

Koszty szkole na etat PLN

Koszty rekrutacji zewntrznej PLN

Wskanik absencji %

Wskanik rezygnacji %

PwC

Obiektywizm pomiaru waciwy dobr prby

Brana i sektor

Liczba zatrudnio-

nych

Region

Wielko obrotw

Wielko aktyww

Struktura wacicielska

Rwnorzdnie obok benchmarkw branowych i sektorowych funkcjonuj benchmarki powizane z wielkoci firmy. To odniesienie jest szczeglnie przydatne w przypadku bran, gdzie mamy do czynienia ze znacznym zrnicowaniem wielkoci firm.

Kategorie istotne przy przegldach pacowych, to znaczy przyporzdkowanie do regionu lub wasno kapitau w przypadku analizy polityki personalnej s mniej istotne, mog jednak by wykorzystywane pomocniczo.

Przy doborze prby najistotniejsz rol ogrywa benchmark branowy. Zakada si, e to bezporednia konkurencja jest najlepszym odniesieniem, poniewa s to firmy, z ktrymi prowadzona jest rywalizacja rynkowa.

13

PwC

Korzyci i zastosowanie benchmarkingu czasu i kosztw pracowniczych

14

PwC

Porwnanie kosztw pracowniczych z benchmarkiem branowym umoliwia:

Zdiagnozowanie obszarw, w ktrych firma przeznacza zbyt wysokie nakady oraz obszarw wymagajcych doinwestowania:

15

Kluczowe korzyci z benchmarkingu czasu i kosztw pracowniczych

Wskanik (rocznie, PLN) Poziom w firmie

Najlepsze praktyki

Przecitne wynagrodzenia 76 000 98 000

Przecitne wiadczenia dodatkowe

6 000 1 500

1 Q 3 Q mediana Nisk

i

Wy

sok

i

Wynik firmy

Wniosek: firma rezygnujc z czci pakietu wiadcze rzeczowych mogaby przeznaczy wysze nakady na wynagrodzenia pienine, ktre s znacznie poniej przecitnej rynkowej.

PwC 16

Wskanik Poziom w firmie

Najlepsze praktyki

Udzia wynagrodze w przychodach

18% 11%

Przecitne wynagrod