Bentuk Pangkat, Akar dan Log.pdf

  • Published on
    05-Aug-2015

  • View
    199

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematika

Transcript

BENTUK PANGKAT, AKAR DAN LOGARITMA 01. MD-81-21 Hasil( )5 , 0 125 , 05 , 0 16 ialah ... A.0 B.2 C.22 D.2 E.22 02. MD-82-13 0,1253+ +13250 52( , )= A.0,25 B.0,50 C.0,75 D.1,00 E.1,25 03. MD-82-14 (4a3)2 : 2a2 = A.2a4 B.4a3 C.8a3 D.8a4 E.2a3 04. MD-86-19 Jika p = 4 dan q = 3, maka nilai terbesar di antara perpangkatan berikut adalah A. qpB. pq C. pp||.|

\| 1 D. qq||.|

\| 1 E. qp||.|

\| 1 05. MD-85-16 Untukppositif , 3 2 34- ppsama dengan A. 374p B. 3 74p C. 3 24p p D. (2p) 2 E. khayal 06. MD-81-23 ||.|

\|||.|

\|212123: 4 x x sama dengan ... A.2x B.4x C.8x D.4x2 E.8x2 07. MD-02-15 Jika x > 0 dan x 1 memenuhi pxx xx=3 3, p bilangan rasional, maka p = A. 31 B. 94 C. 95 D. 32 E. 97 08. MD-98-18 =||.|

\|||||.|

\|31212213212132ab: b a .ba A.a . b B.a. b C.a . b D.abE. 2131 . b a 09. MD-03-02 Jika a > 0, maka 2212122121||.|

\|+||.|

\| a a a a= ,,, A.( )22211 aa B.( ) 1124 aa C.( )22 4211+ a aa D.( )2211 aa E.( )24211+ aa 10. MD-03-01 Nilai dari(\2 + \3 + 2 + \5) (\2 + \3 + 2 \5) (\10 + 2\3) = A.4 B.2 C.0 D.2 E.4 11. MD-99-19 6 7 5111111 ||.|

\|+||.|

\|||.|

\|+ ppp p= A.p B.1 p2 C.p2 1 D.p2 + 2p + 1 E.p2 2p + 1 12. EBT-SMP-97-29 Bentuk sederhana dari b aa b1 22 1 adalah A. b a 1 B. a b 1 C.2 D.1 13. MD-04-03 Dalam bentuk pangkat positif dan bentuk akar 21211 1y xy x+ = A. xyy x B. xyx y C. xyy x + D.( ) y x xy +E.( ) y x xy 14. MD-04-01 Nilai x yang memenuhi persamaan ( )1 321. 3 221 + =x adalah A.4 B.2 C.0 D.2E.4 26. MD-02-14 Jika63 23 2b a + =+ : a dan b bilangan bulat, maka a + b = A.5 B.3 C.2 D.2 E.3 27. EBT-SMA-94-04 Dengan merasionalkan penyebut, bentuk sederhana dari 10 156 adalah A.52 \15 53\10 B. 52\15 53\10 C. 53\15 52\10 D.-52\15 + 52\10 E. 53\15 + 52\10 28. EBT-SMA-87-04 Ubahlah penyebut 2 2 33 menjadi bentuk rasional A.3 (3 + 2\2) B.3 (3 + 2\2) C.(3 2\2) D.3 (3 2\2) E.(3 + 2\2) 29. EBT-SMA-90-03 Bentuk 135+ 2 3, dapat disederhanakan menjadi A.(5 2\3)B.(5 + 2\3) C. 71 (5 2\3) D. 3713 (5 + 2\3) E. 3713 (5 2\3) 30. MA-78-07 Jika 2 12 1dan2 12 1 + q = + p = maka p + q sama dengan A.4\2 B.4\2 C.6 D.6 E.1 15. MD-84-30 Jika x dan y bilangan real dan x2 = y2 maka dapat disimpulkan (1)x = y (2)x = y (3)x = y dan x = y (4)x = y atau x = y 16. MD-83-03 Jikaselisihpangkattigaduabilanganbulatyangber-urutanadalah169,makahasilkalikeduabilanganini adalah A.42 B.56 C.72 D.132 E.156 17. MD-86-27 Perhatikan yang berikut Diketahui : x = 5 Maka x 2 = 25(1) x 2 5x = 25 5x(2) x(x 5) = 5(x 5)(3) Jadi x = 5(4) Sehingga5 = 5(5) Kesimpulan ini salah dan kesalahan terletak pada lang-kah A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 18. EBT-SMA-02-01 Ditentukan nilai a = 9, b = 16 dan c = 36.Nilai 32131||.|

\| c b a= A.3 B.1 C.9 D.12 E.18 19. EBT-SMA-89-08 Diketahui : a = 81 , b = 16 dan c = 4, maka nilai21141311 c b aadalah A.2561 B. 41 C.1 D.4 E.256 20. MD-89-23 Jika 2log a = 3, maka( )2132) (a = ... A. 641 B. 811 C. 7291 D. 5121 E. 40961 21. EBT-SMA-87-03 rq pa a a ekivalen dengan A. r q pa + B. r q pa+ + C. 1 + +q paD. r q pa E. r q pa+ 22. MD-02-20 Jika f(x) = ax , maka untuk setiap x dan y berlakuA.f(x) f(y) = f(xy) B. f(x) f(y) = f(x + y) C.f(x) f(y) = f(x) + f(y) D.f(x) + f(y) = f(xy) E.f(x) + f(y) = f(x + y) 23. MD-82-15 (b+c)alog= A. c b + a alog log B. a (b+c)loglog C. a c b + loglog log D. c b . a alog log E. a (b+c) log 24. EBT-SMA-92-13 Diketahui log p = adanlog q = b. Nilai dari log (p3 q5) adalah A.8 ab B.15 ab C.a2 b5

D.3a + 5b E.5a + 3b 25. MD-83-29 Manakah di antara yang berikut ini ekivalen dengan2log x 2 y4? (1) 4log x 4 y8 (2) 2log x 2 + 2log y4 (3) \2log x + \2log y4 (4)log x y2 26. MD-81-47 pbcc=log dapat dinyatakan dengan ... (1) c log b . log c = log p (2) c log b . c log c = c log p (3)log b . log c = log p . log c (4)b = p 27. MA-77-05 Bila g dan a masing-masing bilangan nyata positif, maka g log a berharga negatif bila A.a tidak negatif B.a lebih besar daripada 1 C.a lebih kecil daripada 1 D.a tidak sama dengan 1 E.a lebih kecil daripada g 28. MA-78-03 Harga daria log b . b log c . c log d ialah A. a log d B. d log a C.log a log d D.log d log a E.log a . log d 29. MA-77-13 |.|

\|ba 1log.|.|

\|cb1log.|.|

\|ac1log= A.1 abc B.1 + abc C.1 D.1 E. abc1 30. MD-98-20 a. c. bc b a=3 21log1log1log A.6 B.6 C.c ab2 D.bc a2 E. 61 31. MA-86-32 Jika m = a log xdan n = b log x,maka (1)bnmalog =(2) ban mxlog1 1= (3)amnblog =(4)abn mxlog1 1= + 32. MD-02-24 Jika a > 1, b > 1, dan c > 1, maka b log \6 . c log b2 . a log \c = A. 41 B. 21 C.1 D.2 E.3 33. EBT-SMP-03-40 Diketahui log 8 = 0,908. Nilai log 32 adalah A.0,301 B.0,505 C.1,301 D.1,505 34. UAN-SMA-04-08 Jika log 2 = 0,301 dan log 3 = 0,477, makalog 3225= A.0,714 B.0,734 C.0,756 D.0,778 E.0,784 35. EBT-SMA-91-15 Bentuk sederhana darilog 24 log 2\3 + 2 log 91 + log 241 adalah A.121 B.21 C. 21 D.1 E.221 36. EBT-SMP-95-25 Diketahui log 75 = 1,875, log 375= A.0,250 B.0,625 C.1,398 D.1,938 37. EBT-SMP-93-24 Jika diketahui log 8,43 = 0,926, maka nilailog 8,433 adalah A.0,309 B.0,281 C.2,529 D.2,778 38. EBT-SMP-96-34 Nilai dari log (2 103) log 2 adalah A.2 B.2 C.3 D.10 39. EBT-SMP-95-26 Diketahui log 4,67 = 0,669 , log 2,45 = 0,389. Log (46,7 24,5) adalah A.3,058 B.1,280 C.1,058 D.0,280 40. EBT-SMP-02-40 Diketahui log 5 = 0,699. log 3 = 0,477 danlog 2 = 0,301. Nilai log 125 adalah A.2,097 B.2,197 C.2,359 D.2,385 41. EBT-SMP-00-27 Diketahui log 2 = 0,301 dan log 5 = 0,699. Log 54 = A.0,770 B.0,903 C.0,770 1 D.0,903 1 42. EBT-SMP-92-43 Log 3 = 0,477 dan log 5 = 0,699 maka log 45 adalah A.1,176 B.1,477 C.1,693 D.1,875 43. EBT-SMP-94-38 Hitunglah log 6, jika diketahui log 2 = 0,301 danlog 3 = 0,477 44. MD-83-35 Bila log 5 = 0,69897, maka (1)log 500= 10,69897 (2)log 50= 1,69897 (3)log 0,05 = 2,69897 (4)log 2=0,30103 45. MD-82-34 Jika log 2 = 0,30103 , maka (1)log 50 = 1,69897 (2)log 160 = 2,20412 (3)log 20 = 1,30103 (4)log21= 0,69897 46. MD-99-20 Diketahui log 2 = 0,3010 dan log 3 = 0,4771 maka log( ) 3 23= A.0,1505 B.0,1590 C.0,2007 D.0,3389 E.0,3891 47. MA-77-11 4 log 39 ada diantara A.3 dan 4 B.1 dan 2 C.2 dan 3 D.4 dan 5 E.5 dan 6 48. EBT-SMP-01-39 Hasil dari 2 log 16 + 2 log 81 adalah A.1 B.2 C.3 D.4 49. EBT-SMA-01-08 Nilai dari 2 log 8 log2 log 8 log2 22 2 2 = A.10 B.8 C.5 D.4 E.2 50. MD-87-30 = ) ( ) ( 12 log4 log 36 log32 3 2 3 A.2 B.4 C.8 D.12 E.18 51. MD-93-10 5 log \27 . 9 log 125 + 16 log 32 = A. 3661 B. 49 C. 2061 D. 1241 E. 27 52. MD-86-20 27 log . 3 log3 9 adalah A.6 B. 32 C.121 D. 61 E.3 53. MD-88-23 Jika a = 0,1666 maka a log 36 = A.21 B. 21 C.1 D.2 E.2 54. MD-88-18 ( ) ( ) ( )( )=+ +xyxy y x xloglog log log2 A.21 B.1 C.23 D.2 E.25 55. MD-04-14 Jika3 log 4 = adan3 log 5 = b , maka8 log 20 = A. ab a2+ B. ab a3+ C. ab a32 2 + D. ab a23 3 + E. ab a32 + 56. MD-95-12 Jikam 3 8 log9= , nilai = 3 log4 A. m 41 B. m 43 C. m 23 D. 4m E. 34m 57. MD-03-16 Jika 3 log 5 = pdan3 log 11 = q , maka15 log 275 = A. 12++pq p B. 12++pq p C. pq 1 2 + D.( )( ) 1 2 + + p q pE.( )( ) 1 2 + + q q p