Click here to load reader

Betrouwbaarheidstypologie - hoadd. · PDF fileImplicaties volgorde criterium voor maatregelen van interne controle •Des te zwakker het verband is tussen opgeofferde en verkregen

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Betrouwbaarheidstypologie - hoadd. · PDF fileImplicaties volgorde criterium voor maatregelen...

Betrouwbaarheidstypologie

Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening

1

Doel betrouwbaarheidstypologie

Typologie van Starreveld is gericht op het vaststellen van de betrouwbaarheid van informatie:

Volledigheid van opbrengsten

Juistheid van kosten

2

Samenhang met andere typologien

3

Indelingscriteria

Soort criterium: kenmerkende bedrijfsactiviteiten

Volgorde criterium:

- hoe hoger in het schema des te sterker is het verband tussen opgeofferde en verkregen waarden, des te lager hoe zwakker.

4

Implicaties volgorde criterium voor maatregelen van interne controle

Des te zwakker het verband is tussen opgeofferde en verkregen waarden, des te meer maatregelen van interne controle noodzakelijk zijn om de gewenste betrouwbaarheid te verkrijgen.

5

Interne controle (interne betrouwbaarheid)

Controle door of namens de leiding op de actviteiten en oordeelsvorming van anderen

Kent inherente beperkingen (zie verder hoorcollege over betrouwbaarheid) moet dus aangevuld worden door externe controle

6

Interne controlemaatregelen

Preventieve: organisatorische

Repressieve: gericht op de werking en naleving van de preventieve

7

Opzet colleges betrouwbaarheidstypologie

Per type bedrijf de kenmerkende maatregelen van interne controle

Bespreken korte toepassingscasus die je van te voren moet maken.

8

Preventieve IC maatregelen

1.1 Begroting, normen, tarieven

1.2.Controletechnische functiescheiding

1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen

1.4 Belangrijke periodieke managementinformatie

in relatie tot begroting en vorige periode

1.5 Essentile bestanden

9

Repressieve IC-maatregelen

2.1 Cijferanalyse

2.2 Verbandscontroles

2.3 Detailcontroles

2.4 Waarneming ter plaatse

10

Handelsbedrijf op rekening

11

Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid

Door directie geautoriseerde brutomarge,

prijsprocedure

Functiescheiding tussen inkoop, opslag, verkoop, administratie

Beginvoorraad + Inkoop Eindvoorraad = Verkocht

Inventarisatie als sluitstuk van de geld-goederenbeweging

12

Toepassingsvraag 1

Wat bedoelt Starreveld met toestanden en wat bedoelt hij met gebeurens?

Wat wordt bedoeld met de samenhang tussen toestand en gebeuren?

13

Kenmerkende betrouwbaarheidsrisicos

Verschuivingsgevaar van periodes met een hoge naar periodes met een lage prijs

Juistheid verkoopkortingen

Volledigheid inkoopkortingen

Oninbaarheid debiteuren

14

Preventieve IC maatregelen

1.1 Begroting, normen, tarieven

1.2.Controletechnische functiescheiding

1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen

1.4 Belangrijke periodieke managementinformatie

in relatie tot begroting en vorige periode

1.5 Essentile bestanden

15

Begroting, normen en tarieven

16

1.1 Begroting, normen, tarieven

Verkoopbegroting

Inkoopbegroting

Begrote Brutomarge

Begrote oninbare debiteuren

liquiditeitsbegroting

17

Toepassingsvraag 2

Stel je bent pas aangenomen als controller bij een handelsbedrijf in valschermbeveiliging. Je constateert dat de voorraden van de artikelen of te hoog zijn of te laag. Zou dit probleem kunnen samenhangen met de slechte samenhang in het stelsel van begrotingen?

18

Functiescheiding houdt vaak verband met organisatiestructuur

19

1.2 CT functiescheiding

Inkoop (beschikkend), Magazijn (bewarend), Verkoop (beschikkend), Debiteurenbeheer (bewarend), Administratie (registrerend & controlerend)

20

Toepassingsvraag 3

Welke illegitieme belangen kun je onderscheiden bij de afdeling inkoop, magazijn en verkoop?

Op welke wijze kan de functiescheiding deze illegitieme belangen compenseren?

21

1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen

Prijsprocedure

Kortingsprocedure

Offerte en contractprocedure bij inkoop

Inventarisatieprocedure

Wet- en regelgeving ten aanzien van BTW

22

23

Toepassingsvraag 4

Stel dat je als accountant bij een handelsbedrijf op rekening de kortingprocedure moet beoordelen.

Wat vind je belangrijke punten?

Welke rol kan automatisering in dit kader spelen?

24

Managementinformatie

25

1.4 Belangrijke managementinformatie

Exploitatie: Omzet Kostprijs verkopen Bruto marge Overige kosten Netto marge

Balans gerelateerd: Omloopsnelheid van de voorraad Ouderdom debiteuren, Openstaande crediteuren Voorraadverschillen

26

Gegevens in bestanden Informatie

27

1.5 Essentile bestanden

Inkoopbestand

Artikelbestand met daarin de prijs

Voorraadbestand

Crediteurenbestand

Verkoopbestand

Debiteurenbestand

28

Toepassingsvraag 5

Wat is de inhoud van het artikelbestand en waarom is dit voor een handelsbedrijf zon belangrijk bestand?

29

Repressieve IC-maatregelen

2.1 Cijferanalyse

2.2 Verbandscontroles

2.3 Detailcontroles

2.4 Waarneming ter plaatse

30

Cijferanalyse

31

2.1 Cijferanalyse

Werkelijke brutomarges versus begrote brutomarges per productcategorie

Werkelijke omloopsnelheid van de voorraad versus begroot

32

Toepassingsvraag 6

Waarom speelt de beoordeling van brutomarges niet alleen een rol bij het analyseren van de winstgevendheid maar ook bij het analyseren van de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie?

33

Verbandscontroles

34

2.2 Verbandscontroles

Beginvoorraad + Inkopen Eindvoorraad = Kostprijs verkopen; Kostprijsverkopen + Bruto marge = Omzet; Omzet =bijboeking debiteuren; Afboeking debiteuren = ontvangsten op de bank + oninbaar

Inkopen = bijboeking crediteuren;

Afboeking crediteuren = Afboeking bank

35

Toepassingsvraag 7

Stel je moet als accountant de verbandscontroles nalopen voor een handelsbedrijf. De verbandscontrole

Afboeking debiteuren = ontvangsten op de bank + oninbaar sluit goed. Je controleleider raakt echter gerriteerd en zegt: Moet je niet nog eens naar die hoge post oninbare debiteuren kijken of geloof jij dat zo maar?

Leg uit wat hij bedoelt.

36

2.3 Detailcontroles

Controle op juistheid van de inkoopprijzen

Controle op juistheid van de verkoopprijzen in het artikelbestand

Controle op juistheid verkoopkortingen

Controle op naleving offerteprocedure voor inkopen

Controle op naleving BTW regelgeving

37

Toepassingsvraag 8

Stel je bent pas aangenomen als controller van postorderbedrijf en ziet dat de offerteprocedure voor inkoop zoals die in het handboek ao/ic staat nauwelijks wordt nageleefd. Wanneer je het hoofd Inkoop hier mee confronteert, antwoordt zij hoofdschuddend: Uit welke tijd kom jij eigenlijk? Onze leveranciers willen meteen boter bij de vis, anders zoeken ze een ander!

Hoe zou je reageren?

38

Waarneming ter plaatse

39

2.4 Waarneming ter plaatse

Inventarisatie

Saldobiljetten versturen aan debiteuren die nog niet betaald hebben

40

Casus Pommes

41

Pommes BV is een groothandel in aardappelen. Men koopt bij boeren in en verkoopt aan groenteboeren en de voedingsindustrie. Onder de directie ressorteren de volgende afdelingen:

In koop (10) Verkoop ( 5) Receptie (2) Kwaliteitskeuring (3) Magazijn (2) Administratie (4) De inkopers sluiten oogstcontracten af met de boeren in

den lande. Indien de boer zich garant stelt voor de af te leveren kwantiteit en kwaliteit ontvangt hij een risicopremie die aanzienlijk is. De meeste boeren leggen het risico echter (binnen contractueel gestelde grenzen) bij Pommes

42

43

De aardappelen worden gerooid door loonbedrijven waarmee Pommes contracten heeft afgesloten en door derden naar de centrale opslag vervoerd. Daar worden de aardappelen gekeurd, gewogen en opgeslagen. Er zijn verschillende kwaliteitsklassen. Afgekeurde partijen worden als varkensvoer verkocht . De opslag van de aardappelen vindt onder klimatologisch geregelde omstandigheden plaats.

De verkoopprijs wordt bepaald door omstandigheden en overige contractvoorwaarden. De voedingsindustrie heeft in langlopende contracten met Pommes kwantumkortingen bedongen. De laatste tijd komt het door de opmars van supermarkten regelmatig voor dat groenteboeren niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

44

45

Toepassingsvraag 9

Welke attentiepunten (risicos) zijn er in de casus aanwezig? Maak een onderscheid tussen de attentiepunten met betrekking tot het inkoop-, het verkoop-, en het voorraadproces.

46

Toepassingsvraag 10

Starreveld onderscheidt drie soorten inkoop. Welke zijn dit? Hoe zou je de aard van het inkoopproces bij Pommes benoemen?

47

Toepassingsvraag 11

Wat is een inkoopresultaat?

Wat is een prijsverschil?

Is er bij Pommes altijd sprake van een in

Search related