Beuc povijest hrvatske

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  1/493

  / /

  Dr IVAN B E U C

  POVIJEST INSTITUCIJA DRŽAVNE

  VLASTI U HRVATSKOJ (1527-1945)

  Z A G R E B , 1 9 6 9

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  2/493

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  3/493

  D r I V A N B E U C , < .

  POVIJEST INSTITUCIJA DRŽAVNE VLASTI

  U HRVATSKOJ (1527-1945)

  Z A G R EB,

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  4/493

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  5/493

  1

  I D I O

   J A V NA UPRAVA I PRAVOSUDJE U HRVATSKOJ

  I SLAVONIJI ZA VRIJEME HABSBURGOVACA

  Glavaprva

  Str!tra vla"t# $%&'( ) %*+*

  - . Hrvat"!/ar"!a 0r1av2a 3a4502#6a 0r1av2prav27"v45tl %'. T5r#tr#4, 2a3#v # /r8 9rvat"!5 "tal5"!50r1av5 :

  ;. Kral# U+. Kral45v"!a vla"t %+

  &. Kral45v# r50 % r/a2# '+

  # Ra308l45 =&'( ) >(+, '&

  a Ta42 vi$eće 2*b+ vor!"o vi$eć e - &gar!"o vi$eče 2*(+ vor!"a "a%(elari$a i &gar!"a "ral$ev!"a "a%(elari$a 2)d+ vor!"a "o.ora I &gar!"a "ral$ev!"a "o.ora 2/e+ vor!"o rat%o vi$eć e 01+ Kral$ev!"o ugar!"o %a.$e!%ič"o vi$eće 02

  II Terezi$!%!"e reor.e -)3o 4 -)5o )   03

  a+ Kuć%a, dvor!"a I dr6av%a "a%(elari$ab+ ire"tori$ 03(+ Ko.er(dire"tori$ 07d+ &$edi%$e%i dvor!"i ured 07e+ Au!tri$!"o dr6av%o vi$eće ;&+ &$edi%$e%a če8"o4au!tri$!"a dvor!"a "a%(elari$a ;&g+ 9e%eral%a blaga$%a 07

  + vor!"a raču%!"a "o.ora 0*i+ Kral$ev!"o vi$eće za Kral$evi%e al.a(i$u, Hrvat!"u i Slavo%i$u 0*

  III #eriod $ozel%!"og a!olutiz.a ; -)5o 4 l)/o + 0/

  a+ &$edi%$e%i dvor!"i uredi 0/b+

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  6/493

  IV Re!taura(i$a od 'eooldo. II ;1)/= 4 1)/2+ 0/

  V #eriod %ovi reor.i ;1)/2 4 I5O2+ 0/

  a+ ire"tori$ u "o.or!"i. red.et i.a 0/b+ >e8"o 4 au!tri$!"a dvor!"a "a%(elari$a 3=(+ vor!"i ured za i%a%(i$e 3=d+ ire"(i$a "redita 3=

  e+ r6av%o "o%ere%(.i%i!tar!tvo 3=

  VI ?rga%iza(io%o u!tal$e% $e "ral$evi ureda i orga%a ;I5o2 4 -535 3=

  a+ &$edi%$e%a dvor!"a "a%(elari$a 3=b+ ?ć a dvor!"a "o.ora 3=(+ r6av%o vi$eće 31

  d+ Ko%ere%(i$!"o vi$eče 31

  *@ Stale6i i redovi "ral$ev!tva, le.!tvo, !veće%!tvo, !lobod%$a(i i o4

  da%i(i ; !luge, ći%$6e%$a(i i ".etovi + 31

  )@ Hrvat!"o !lavo%!"i !abor 35

  5@ r6av%i deutati, r6av%a "o%ere%(i$a i Ko%zi!tori$ 3

  /@ Hrvat!"o ugar!"i !abor )

  1=@ Ba%, vi(eba% i ba%!"i %a.$e!%i", roto%otar i blaga$%i" "ral$ev!tva *

  11 @ Cua%i$e, !lobod%i "ral$ev!"i gradovi i rivilegira%i di!tri"H o12@ Vo$%a "ra$i%a

  a+ #o$ava Vo$%e "ra$i%e u Hrvat!"o$ i Slavo%i$i ! dr6av%o4rav%oggledi8ta i %$ezi%o ured$e%$e ;172)41)0)+

  b+ Terezi$a%!"e reor.e(+ Ka%to%al%i !i!te. u Vo$%o$ "ra$i%i i o%ov%o regulira%$e "ra$i8"i

  od%o!a @ =5d+ Zavr8%i obli" ured $e%$a Vo$%e "ra$i%e ;l57o 4 15)1+

  T11e+ ;Dvod$e%$e (ivil%e urave i rei%"orora(i$a odruč$a

  Vo$%e "ra$i%e u ba%!"u Hrvat!"u 1*

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  7/493

  0@

  9iova druga

  A@ Dav%a urava ; 1535 4 1/15 +

  I ?rga%iza(i$a vla!tite vrov%e $av%e urave ;1535 4 -57o+

  1@ #olitič"i rogra.i Farod%e !tra%"e .arta i trav%$a 1535@ 100

  2@ ?!%iva%$e Ba%!"og vi$eća i %$egov !tatu! do i o!li$e za!$eda%$a

  Sabora 1535@ godi%e 10)

  0@ Ba%!"o vi$eće "ao izvr8%i orga% &ravi $a$ućeg o(bora Sabora

  ;22 @ 4 2/@ VI 1535@+ 10/

  3@ Razvo$ orga%iza(io%e !tru"ture Ba%!"og vi$eća i %$egov !tatu!

  o!li$e rogla8e%$a ?"troira%og u!tava iz 153/ god@ 13o

  li Stru"tura $av%e urave -57o 4 1573@

  1@ A!oluti!tič"e te%de%(i$e "ral$a i ba%ov rogla! od 2*@VI -57o@ 132

  2@ Fova orga%iza(i$a urav%i orga%a od 12@VI IB7o@ 133

  a+ #olo6a$ ba%a i Ba%!"e vlade 133b+ Fadle6%o!t Mi%i!tar!tva u%utar%$i o!lova u Beču 137(+ Fadle6%o!t o!tali .i%i!tar!tava i %$iovi orga%a u

  Hrvat!"o$ i Slavo%i$i 13)d+ Cua%i$e, 6ua%i$!"i "otari i oći%e ri$e i o!li$e %aredbe

  od 12,VI l57o@ 171

  III A!oluti!tič"i urav%i aarat ; 1573 4 15*1 +

  1@ Silve!tar!"i ate%t od 01 @GII 1571@   1732@ #ri.$e%a Silve!tar!"og ate%ta u Hrvat!"o$ i Slavo%i$i 1770@ #olo6a$ i %adle6%o!t Fa.$e!%i8tva 17*3@ Si!te. o"ruga ; 6ua%i$a + 1757@

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  8/493

  4.

  3, a+ Kral$ev!"o %a.$e!%ič"o vi$eče Kral$evi%a al.a(i$e,Hrvat!"e i Slavo%i$e i Sabor  1*3

  b+ Za.i!ao %arod%$a"a i rava8a o vladi i !aboru te or.ira%$e

  Sa.o!tal %e !tra%" e i ( :(+ Cua%i$e, "otari, gradovi i oći%e l!)

  V r6av%a urava %a o!%ovu Au!trougar!"e i Hrvat!"ougar!"e %agodbe; 15*/ 4 1/15 +

  1@ #ozadi%a Au!trougar!"e i Hrvat!"ougar!"e %agodbe 1*/2@ #ri.$e%a %agodbi iz 15*)@ god@ %a dr6av%o ured$e%$e u Hrvat!"o$

  i Slavo%i$i171

  a+ Vladar 

  b+ Za$ed%ič"i o!lovi Au!tri$e i &gar!"e u elega(i$a.ai za$ed%ič"i. .i%i!tar!tvi.a %a te.el$u Au!trougar!"e %agodbe 171(+ Hrvat!"ougar!"a dr6av%a za$ed%i(a i %$e%i za$ed%ič"i o!lovi

  %a te.el$u Hrvat!"ougar!"e %agodbe "ao i %$iovo vr8e%$eu za$ed%ič"o. !aboru i za$ed%ič"o$ vladi 1)0

  d+ ?rga%i za$ed%ič"i .i%i!tar!tava %a odruč$u Hrvat!"e iSlavo%i$e 1)*

  e+ Stru"tura vrov%e vla!ti i urave te %$iovi orga%a uHrvat!"o$ i Slavo%i$i %a te.el$u Hrvat!"ougar!"e %agodbe 1))

  1+ Sabor 1))

  2+ Ba% 1)/0+ Ze.al$!"a vlada i %$e%i o.oć%i uredi 15o3+ Cua%i$!"a urava u tri.a razdobl$i.a ;I5)O-I5)3,

  15)34155*, i 155*41/15+ te odruč%i "otari 1557+ 9radovi 1/3*+ ?ći%e 157

  0@ Hrvat!"ougar!"a %agodba u rogra.i.a olitič"i !tra%a"a i o"retau Hrvat!"o$ i Slavo%i$i ;15*/ 4 1/15 +   1/7

  B@ #ravo!ud$e ;1535 41/15 +

  I ?rga%iza(i$a !udova ; 1535 4 1/15 +

  1@ Sudovi red 1535@ god@ 21o2@ Reorga%iza(i$a !udova l57o@ god@ 21 o0@ Fova orga%iza(i$a !udova iz 1573@ god@ 211

  3@ Reorga%iza(i$a !udova iz 15)3@ god@ 2127@ Fova orga%iza(i$a !udova iz 15534155*@ god@ 212

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  9/493

  7@

  11 Stvar%a %adle6%o!t !udova ; 1535 4 1/2/ +

  1@ 9rad$a%!"a !udbe%o!t u prvom !tee%u

  a+ Kotar!"i uredi "ao !udovi i grad!"o delegira%i "o4tar!"i !udov ; 1554 4 15)3 + te "otar!"i !udovi i.$e!%i !udovi ; 15)3 4 1/2/ +

  b+ Sudi8ta rve .olbe ; 1573 4 15)3 + i !udbe%i !tolovi;15)3 41/2/ + J

  2@ Kaz%e%a !udbe%o!t u rvo. !tee%u ; "otar!"i !udovi i !udbe%i!tolovi

  0@ rugo!tee%i !ud!"i orga%i

  217

  2 5

  223

  a+ Ba%!"i !tol u Zagrebu 22*

  b+ Sudbe%i !tolovi i "otar!"i !udovi 22)3@ Treće!tee%i !ud!"i orga%i

  a+ Vrov%o !udi8te u Beču 225

  b+ Stol !ed.ori(e u Zagrebu 225

  III r6av%a odv$et%i8tva 20o

  IV ?rga%i ravo!ud%e urave 202

  u d i oDAVFA &RIAVA I #RAV?S&DE & R&9IM HRVATSKIH

  #?KRADIFAMA ? 1/15@ god@

  9lava rva

  I!tra do 1/15@ godi%e 203

  9lava druga

  Ri$e"a do 1/15@ godi%e 2*o9lava treća

  al.a(i$a do 1/15@ godi%e 253

  9lava četvrtaVladavi%a u tur!"o$ Slavo%i$i i Hrvat!"o$, Bo!%i i Her(egovi%i te u o"uira%o$

  tur!"o$ Bo!%i i Her(egovi%i 0=0

  III  I ?

  RCAVA S'?VEFA

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  10/493

  L@

  IV I ?

  KRA'DEVSTV? SRBA, HRVATA I S'?VEFA

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  11/493

  )

  B@ #ravo!ud$e ; 1/15 4 1/31 + 3o0

  I ?rga%iza(i$a i %adle6%o!t redov%i !udova 3o0

  1@ Kotar!"i od%o!%o !re!"i !udovi 3o3

  2@ Sudbe%i !tolovi od%o!%o o"ru6%i !udovi 3o)

  0@ Trgovač"i !udovi 312

  3@ Aela(io%i !udovi 310

  7@ Ka!ač io%i !ud 313

  II r6av%o tu6ila8tvo 4 orga%iza(i$a i %adle6%o!t 31)

  III ?rga%iza(i$a i %adle6%o!t va%red%i !udova 31/

  1@ ?ći%!"i !udovi 31/

  2@ M$e!%i !udovi3:

  0@ uov%i !udovi+%:

  3@ &rava za za8titu i%du!tri$!"og vla!%i8tva 32=

  7@ Staratel$!"a ov$ere%!tva 32o

  *@ Staratel$!"i !av$eti 32=)@ Siročad!"i !tolovi 32=

  5@ r6av%o ravobra%ila8tvo 321

  /@ Ko%zulati 321

  lo,Izbra%i !udovi !o(i$al%og o!igura%$a 32

  a+ Izbra%i !udovi za o!igura%$e rad%i"a 321b+ Izbra%i !ud za o!igura%$e dr6av%og !aobraća$%og

  o!obl$a 321

  (+ Sud za o!igura%$e rudara 321d+ Izbra%i !ud za obi$a%$e odlu"a #e%zi$!"og o%da za

  rivat%e %a.$e8te%i"e 321e+ I%valid!"i !udovi 322

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  12/493

  8.

  1@ Izbra%i !udovi za !orove iz.ed$u o!lodava(a i rad%i"a 322a+ Sudovi dobri l$udi ;o!tavl$e%i od urav%i

  vla!ti+ 322b+ Sudovi dobri l$udi ;o!tavl$e%i od udru6e%$a+ 322(+ ?brt%i !udovi 322d+ Izbra%i !udovi za !orove iz.ed$u %ovi%ara i 322

  vla!%i"a li!tova 322

  12@ Izbra%i !ud za re!ud$iva%$e 8tete od lova i divl$a(i 322

  10@ ?ći%!"i odbori za ured$e%$e rolaza 322

  13@ Izbra%i !ud Zagrebač"e berze za robu i vri$ed%ote 322

  17@ Izbra%i !udovi "o.ora za trgovi%u, i%du!tri$u i za%at!tvo 320

  1*@ &rav%i !udovi i r6av%i !av$et 320

  1)@ 9lav%a "o%trole i .$e!%e "o%trole 320

  1B@ r6av%iN !ud za za8titu dr6ave 320

  1/@ Ko.a!((io%a ov$ere%!tva 320

  2=@ ?d$el$e%$e .i%i!tar!tva ol$orivrede za agrar%u reor.u

  - a/rar25 prav25 p"lv5 +';

  %, 'uč"e "aeta%i$e 320

  2, Vo$%i !udovi 323

  IV Ad.i%i!trativ%o o!lova%$e !udova i dr6av%i tu6i I a!tava 327

  V I ?

  RIDEKA I ISTRA od 1/15 4 1/30, 9?IFE +;( +;(

  VI I ?

  FE2'AV1SFA RCAVA HRVATSKA 33*

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  13/493

  :.

  A. Jav2a prava $ %:+% ) %:+& ++&

  B. Prav"045$ %:+% ) %:+& , +&&

  V I= D I O

  KPJ TE @ORMIRANJE I RAZVOJ NOVE JUGOSLAVIJE

  $%:+%)%:+&

  B#l45!5, #3vr#, l#t5ratra +(?

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  14/493

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  15/493

  I I?

  Dav%a urava i ravo!ud$e u Hrvat!"o$ i Slavo%i$i za vri$e.e

  Hab!burgova(a

  9lava rva

  Stru"tura vla!ti ; 172) 4 1535 +

  1@ Hrvat!"ougar!"a dr6av%a za$ed%i(a u dr6av%orav%o. !v$etlu

  Kral$ev!tvo Hrvat!"e i Slavo%i$e te Kral$ev!tvo &gar!"e dobiv8i u er4

  di%a%du I Hab!burgov(u i %$egovi. %a!l$ed%i(i.a za$ed%ič"og vladara !ači%$avali

  !u o!li$e 172)@ god@ o%ovo za$ed%i(u dva$u "ral$ev!tava !va"os vla!titi. dr6av4

  %i. ured$e%$e.@ Koli"o $e ta za$ed%i(a bila u!"a ovi!ilo $e od vi8e a"tora, ali glav%i

   $e bio !va"a"o za8tita !tale8"i i%tere!a od "ral$evi a!oluti!tič"i rete%4zi$a@

  Kral$ev!tvo Hrvat!"e i Slavo%i$e $e red!tavl$alo u to$ za$ed%i(i za!eb%u

  dr6av%u tvorevi%u či$a !e egzi!te%(i$a za!%ivala u o!%ovi %a !tale8"i. ravi.a i

  rivilegi $a.a "o$a !u o!iguravala rvat!"o$ vlada $ućo$ "la!i %a odruč$u Hrvat!"e

  i Slavo%i$e i!"l$učivu ozi(i$u %a$vi8e vla!ti i u od%o!u re.a drugi. dru8tve%i.

  "la!a.a i ! obziro. %a vlada$uću "la!u u &gar!"o$@ ?tuda Hrvat!"i !abor 1@1 172)@ god@

  !a.o!tal%o bira erdi%a%da I za rvat!"og "ral$a red erdi%a%dovi. "o.i4!ari.a, ia"o

   $e erdi%a%d već 1*@GII 172*@ god@bio izabra% u #o6u%u ;Brati!lavi+ za ugar!"og "ral$a@

  ?tuda $e Slavo%!"i !abor *@1 172)@ izabrao Iva%a Zaol$u za !vog "ral$a, ia"o $e Zaol$a

  već 11 @GI 172*@ bio izabra% za ugar!"og "ial$a u Stol%o. Biogradu@ ?tuda Hrvat!"i

  !abor tvrdi 2*@IV 172)@ N da !e %e .o6e %aći ;zabil $e6erio+ da bi i"o$i vladar !ilo.

  zavladao Hrvat!"o., $er o !.rti %a8ega o!i$ed%$eg "ral$a !ret%e u!o.e%e Zvo%i.ira

  !lobod%e !e vol$e ridru6i!.o !veto$ "ru%i Kral$ev!tva ugar!"og,a o!li$e toga Va8e.

  Veliča%!tvu N4- ?tuda !e Slavo4%!"i !abor, %a"o% !.rt !vog ba%a Kr!te ra%"oa%a

  glav%og obor%i"a "ral$a Za 4

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  16/493

  424

  ol$e, o%ovo odluču$e o !vo. "ral$u bira$ući erdi%a%da za "ral$a Slavo%i$e@ ?tuda

  !$edi%$e%i Hrvat!"o4!lavo%!"i !abor 17)5@ god@ %agla8ava u !vo. !abor!"o.

  roto"olu da $e Hrvat!"o4!lavo%!"o "ral$ev!tvo bilo uvi$e" !lobod%o te da !e odre4

  dilo radi obra%e do.ovi%e i vla!titi obitel$i !vo$evol$%o !a.o vla!ti ;NautoritatiN+2

  ugar!"i "ral$eva@ ?tuda 1)12@ god@ Hrvat!"i !abor !a.o!tal%o do%o!i za"l$uča"

  da !vo$ ri$e!to da$e i 6e%!"o$ li%i$i Hab!bur8"e "uće a"o izu.ru ovla8te%i .u8"i

  oto.(i ;8to !u Mad$ari rivatili 1)20@god@+, i!tičući o !vo$i. iza!la%i(i.a: N.i

  !.o dodu8e "a"o za"o%i "a6u ze.l$e ridru6e%e &gar!"o$ ;arte! ad%eOae+, ali $o$

  %i!.o oda%i(i@ Fe"ada !.o i.ali %a8e "ral$eve do.aće "rvi a %e ugar!"e

  "ral$eve@ Fi$e %a! &gri.a odvrgla %i $ed%a !ila, %i $ed%o ro!tvo već !e !a.i od!vo$e vol$e o"ori!.o %e "ral$ev!tvu %ego "ral$u %$iovo.@ F$iova "ral$a ta"o4

  d$er riz%a$e.o do" bude go!odar Au!tri$e, a a"o !e dogodi da to %e .o6e da bu4

  de %eće.o !lu8ati za.a.l$iv gla! !lobod%og izbora ;t$@ o%a$ "o$i da$e za"o% od

  1*5)@+, %iti oru"u da !.o du6%i %erPzr$e8ivo !li$editi &gar!"u, !lobod%i !.o a

  %e robovi@ N

  Kral$ev!tvo Hrvat!"e i Slavo%i$e i.alo $e ! Kral$ev!tvo. &gar!"e o!li4

   $e 172)@god@ "ao i ra%i$e !a.o za$ed%ič"og "ral$a, za$ed%ič"u "ru%idbu i za$ed4%ič"i!a!ta%a" ! "ral$e. %a "o$e. !u r$e8avali o!love "o$i !u !e .ogli ri$e8iti !a.o

  ! "ral$e. za$ed%ič"i@ ?vo $e !vatl$ivo "ada !e uz.e u obzir da $e !$edi%$e%o Hrvat4

  !"o4!lavo%!"o "ral$ev!tvo bilo u vre.e%u od 1775@ 4 1535@ god@ !tale8"a dr6ava u "o$o$

   $e vla!t bila odi$el$e%a iz.ed$u "ral$a i !tale6a@

  #o!tavl$a !e ita%$e "a"vog $e bila tia rvat!"o4ugar!"a dr6av%a za$e4

  d%i(a@ a I !e .o6e govoriti o er!o%al%o$ ili real%o$ u%i$i@ #o$.ovi er!o%al%e i

  real%e u%i$e !u rodu"ti %ovi$e rav%e %au"e@ Te" 1*27@ god@ bude o rvi uta u

  ovi$e!ti a%alizira%o ita%$e dr6av%i za$ed%i(a@ Tada !u ove bile odi$el$e%e u

  dvi$e grue i to ta"o da !u !e dr6ave .ogle u$edi%iti bilo ti.e 8to !u uzele  $ed%u

  te i!tu o!obu za !vog vladara bilo ti.e da !u !"loile ugovoro. !avez@ ?vo $e .i4

  8l$e%$e za!tuao Hugo 9rotiu!, autor d$ela Ne $ure belli a( a(i!N, ota( te dvo4

  diobe dr6av%i za$ed%i(a ;u%i$e i !avezi+@ ?tada $e .oralo roći $o8 blizu 1*o go4

  di%a do" !e o$avio #otter ota( izraza er!o%al%e i real%e u%i$e@ F$e.u $e er!o4

  %al%a u%i$a z%ačila za$ed%i(u dr6ava u "o$o$ !e %alaze dvi$e ili vi8e dr6ave, "o$e

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  17/493

  i.a$u za$ed%ič"og vladara, ali "o$e o!ta$u o !vo$i. za!ada.a različite ta"o da

  !va"a dr6ava ri otu%o. di$el$e%$u od o!tali dr6ava o!ta$e uvi$e" za !ebe vla4

  !tita i %ezavi!%a dr6ava@

  Real%a u%i$a %arotiv $e obič%i !"u%i %aziv te obuvata !$edi%$e%$a "o4

   $a %i!u !a.o er!o%al%e %aravi, "o$a obič%o u o%i. !luča$evi.a o!to$e, "ad od vi 4

  8e %e"ad dr6ava o!ta%e $ed%a@ Iza 1)))@ god@, "ada $e ta teori$a rvi uta o!tav4

  l$e%a, o$.ovi er!o%al%e i real%e u%i$e !u !e !ve vi8e u!avr8avali ta"o, da !u !e u

  drugo$ olovi(i GIG !t@ dei%itiv%o o$.ov%o razvili@

  #o$.ovi da"le er!o%al%e i real%e u%i$e u!tvari !u rodu"ti %ovi$e %au"e o

  dr6av%i. za$ed%i(a.a te !e %e .ogu ri.$e%iti %a od%o!e Hrvat!"og "ral$ev!tvare.a &gar!"o. u to"u GVI do GIG !t@ #re.a to.e, u "o%"ret%o. !luča$u %e .o6e

  biti govora %e !a.o o er!o%al%o$ i real%o$ u%i$i %ego %i o !avez%o$ dr6avi %i dr6av4

  %o. !avezu@ Kral$ev!tvo Hrvat!"e i Slavo%i$e i Kral$ev!tvo &gar!"e egzi!tirala !u "ao

  dvi$e !tale8"e dr6ave "o$i.a $e vladao $eda% te i!ti "ral$ a !e $e ta dr6av%a za4$ed%i(a

  !a !ta%ovi8ta vladara !.atrala "ao Reg%u. Hu%gariae artiu.Que eide.

  a%%eOaru. @ ?tuda ta"od$er !vata%$e $o8 GVII !t@ "od i!toričara4 ;9eardi+ da go4

  vore o ugar!"o. ra$u i o dr6ava.a "o$e !u oveza%e ! ti. ra$o. ;9e!(i(te de!

  Rei(e! &%gar% u%d der da.it verbu%de%e% Staate%, 'eizig 1))5+ t$@ o ra$u "o$i.

   $e vladao "ral$ %a odruč $u &gar!"og i Hrvat!"og "ral$ev!tva i o dr6ava.a "o$e !u

  bile u to. ra$u t$@ Kral$evi%a Hrvat!"a i Slavo%i$a, Kral$evi%a &gar!"a@

  Ded%a"orav%i olo6a$ Hrvat!"og i &gar!"og " ral $ev!tva %a8ao $e !vo$

  od4raz već u !red%$e. vi$e"u u doba Aradova(a u ide$i N(oro%a regiaN@ Tada o%a

  do4du8e %i$e i.ala verb

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  18/493

  )+)

  %&'(. /0. 0 45 pr#v53a2 3 !ral4a @5r0#2a20a $6a0426ta 5r/a7a#5"tat57

  v5"tra7. V5r863 45 očet"o. GVI !t@ tu.ačio da !e Kral$evi%e Hrvat!"a i Sla4

  vo%i$a i Kral$evi%a &gar!"a %e bi razli"ovale, %e bi bila Ndi!ti%(ta reg%aN, "ad bi ba% vr8io

   $uri!di"(i$uu Kral$evi%i &gar!"o$ a ugar!"i redov%i !u(i "ral$ev!"og !uda u ti.

  "ral$evi%a.a a $e !toga redvidio odredbu da ovi !.i$u !uditi !a.o u%utar !vo$i

  "ral$evi%a@ Dedi%o $e u !luča$u z%a"a %ev$ere ;%otae i%idelitati!+ VerbS(z redvid$ao

  !udbe%o!t "ru%e "o$a !e rotezala %a !ve "ral$evi%e $ed%a"o,

   $er da du !ve "ral$evi%e Nodlo6%e !veto$ "ru%i "ral$ev!tvaN ;N!ub$e(tae Sa(rae

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  19/493

  4 74

  %i. $edi%i. uv$eto. da u to$ u%i$i !ačuva$u !vo$u vla!titu "o%zi!te%(i$u@N

  Ide$a da"le N!vete "ru%eN odr6ala !e !ve do GVIII !t@"od rvat!"i !tale6

  6a i redova, da bi o%da bila o!tee%o i ovre.e%o za.i$e%$e%a ide$o. o odlo64%o!ti ti

  !tale6a i redova %e "ru%i %ego "ral$u či.e !e $ače %agla8avala .i!ao o vla!titi.

  od%o!i.a iz.ed$u "ral$a i ovi !tale6a ! $ed%e te ugar!"i !tale6a ! dru4ge !tra%e@ Ide$u

  !vete "ru%e rvat!"i !tale6i !u ti. radi$e %au8tali, $er !u ugar!"i !tale6i već "ra$e. GVII

  !t@ a o%ovo očet"o. GVIII !t@ o"azali %a.$ere da !$edi%e odruč$e Hrvat!"og

  "ral$ev!tva ! &gar!"i. o!red%i. ute. o "oe. bi Hrvat!"i !abor o!tao orga% !liča%

  6ua%i$!"i. !"u8ti%a.a, "o$i %e bi vi8e .ogao do%o!iti za"o%e %ego ravila "o$a a" %e

  bi !.$ela biH u rotiv%o!t !a za"o%i.a "o$e $e do%o!io &gar!"i !abor, u "o$e. bi !eodruč$u laćale i!te daće i orezi "ao

  i u &gar!"o$, u "o$e. bi rote!ta%ti dobili i!ta rava "ao i u &gar!"o$, "o$e bi da412

  "le odruč$e bilo $ed%o!tav%o u"l$uče%o u ii!te. ugar!"i 6ua%i$a@

  ilo.atič"i izraz Na%e"tiratiN, "o$i !e če!to %alazi u raz%i. i!rava.a

  i "ori!ti za oz%ačava%$e rvat!"o4ugar!"e dr6av%e za$ed%i(e, %e.a !.i!ao "o$i da4

  %a! i.a@ #ri$e $e Na%e"tiratiN z%ačilo ridru6iti ili "a"o #ergo8ić "a6e !lo6iti "oga ! "i. u

  !ta%oviti od%o! %e dira$ući %$egovo biće

  10 ili "a"o Belo!te%e( u !vo. 9azo4 13

  ila(i $u iz rve olovi%e GVIII !t@ "a6e da ad%eOu! z%a(i Nriveza%N@ Stoga $e

  razu.l$ivo da !e Hrvat!"i !abor 1*77@god@ rotivio to.e da !e u za"o%u i u "ral$e4

  v!"i. i!.i.a i ovel$a.a Hrvat!"o "ral$ev!tvo oz%ačava "ao N ar! !ub$e(taN

  8to !u o"u8avali uobiča$iti .ad6ar!"i bi!"ui u &gar!"o$ u "ral$ev!"o$ "a%(elari4

   $i "ao "a%(elari ri i!o!tavl$a%$u "ral$evi a"ata ili .ad6ar!"i roto%otari ri

  i!o!tavl$a%$u te"!ta za"l$uča"a do%e!e%i %a za$ed%ič"i.Hrvat!"ougar!"i. !abo4

  ri.a , $er N ar! !ub$e(taN z%ači u o!%ovi odlo6%u ze.l$u, do" $e Hrvat!"a o!vaća%$u tog Sabora iz 1*77@ gJ NReg%u.N "o$i I.a i!ti rav%i olo6a$ i rava 17

  ; ea%de. libertate.N+ "ao i &gar!"o "ral $ev!tvo@ Med$uti., Hrvat!"i !abor %i4

   $e rote!tirao "ada $e "ral$ev!"a "a%(elari$a "ori!tila izraz Nar! ad%%eOaN ia"o %e .o6e

  !e tvrditi da $e bio zadovol $a%, $er $e tra6io da !e %aziv Hrvat!"e "ori!ti &u%o$ or.i t$@

  Nreg%u.

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  20/493

  ) )

   $ed%o$ !vo$o$ rote!t%o$ %oti "ral$u zala6ući !e da "rd$ %e u!o!tavi NIlir!"u dvor4

  !"u "a%(elari$uN do"azivali da NHrvat!"a, Slavo%i$a i al.a(i$a %e.a$u o!eb%u dvor!"u

  "a%(elari$u već dugo vre.e%a %ego oće ! "ral$e. u !vo$i. o!lovi.a "roz zajedničku

  "a%(elari$uN, a o%da dal$e Nre.da one nisu dio Kral$evi%e &gar!"e nego !a.o zdru6e%e

  Kral$evi%i &gar!"o$ ia" o%e %e.a$u !vo$e "a%(elari$eN @

  To !ta%ovi8te $e ti. va6%i$e, $er $e dato %a"o% rivole Hrvat!"og Sabora 1)/o,god@

  da !e Hrvat!"o "ral$ev!tvo odvrgava urav%o$ d$elat%o!ti &gar!"og %a.$e!%ič"og v i 4 $eća

  i vol$i veći%e Hrvat!"o4ugar!"og !abora, a"o !e budu tretirala ita%$a od za4

   $ed%ič"og i%tere!a@ I!ti%a, ugar!"i !tale6i i redovi tvrdili !u da $e Hrvat!"o "ral$e4v!tvo

  zdru6e%o &gar!"o. "ral $ev!tvu a %e "ru%i, 8to red!tavl$a %ovo!t, %o, u!r"o! to.e ti

  !tale6i i redovi "oli"o god !u %a!to$ali !tvoriti jedinstvenu ugar!"u dr6avu !lu6eći !e raz%i..etoda.a ; o"u8a$e. %a.eta%$a !vog jezika, ro8iriva%$a o$.a

  zajedničkih o!lova i dr@+ ia" !u o%i i %adal$e o!red%o priznavali da !u Kral$evi%e

  Hrvatska, Slavonija i al.a(i$a Nreg%a !o(iaN Kral$evi%i Ugarskoj,'^ pa "ad nisu

  mogli Hrvat!"u i%"ororirati u .ad6ar!"i %a(io%al%i teritori$, to su o"u8ali  u č i n i

  ti bare. s $ed%i. di $elo. Hrvat!"e4Ri $e"o.4za %$i tada %a$va6%i$i. di$elo., $er i. $e o%a

  otvarala "o.er(i$al%i ut %a !va .ora@ ?%i %i!u %i u to. u!$eli, ia"o !u de a(to "ori!tili

  ri$eč"u lu"u "ao !vo$ o!$ed a i uravl$ali %$o. "ao !vo$i. o!$edo.@

  U eriodu I 7 9 O - I 8 4 8 . rvat!"a !tale8"a dr6ava $e vi8e virtuel%o %ego a"tič%o

  o!to$ala@ Iza a!oluti!tič"e vladavi%e Do!ia & rvat!"i !tale6i i redovi

  !u tra6ili u6i vez !a ugar!"i. !tale6i.a i redovi.a, $er !u vid$eli da !u toli"i za"l $uč(i

  %$iovog !abora, grava.i%a %$iovi o!la%i"a "ao i %$iovi zat$evi,

  o!eb%o vraća%$e odruč$a Vo$%e "ra$i%e od ba%!"u $uri!di"(i$u, o!tali !a.o air bez

  vri$ed%o!ti@ &6i !avez ! ugar!"i. !tale6i.a i.ao $e bol$u er!e"tivu, $er !ui ugar!"i !tale6i i redovi tr$eli vrlo !lič%e ili ide%tič%e ovrede !vo$i rava "ao i rvat!"i !tale6i

  i redovi@ Stoga $e Hrvat!"i !abor u i%!tru"(i$a.a !vo$i. o!la%i(i.a %a za$ed%ič"o. Hrvat!"o4

  ugar!"o. !aboru %aredio da redlo6e ugar!"i. !tale6i.a

  i redovi.a da !e u!tro$i za Hrvat!"u i &gar!"u za$ed%ič"i vrov%i orga% urave N!e%at

  "ral$ev!tvaN či$e bi čla%ove birali Hrvat!"i i &gar!"i !abor,a "o$i bi bili

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  21/493

  odgovor%i ti. !abori.a@ Za vo$%e o!love i za čitavu Vo$%u "ra$i%u %a odruč$u

  Hrvat!"e i &gar!"e u%"(io%irala bi N(uria .ilitari!N u.$e!to dotada8%$eg beč"og i

  gradač"og Ho"rieg!rata@ Ba% bi bio ta"od$er čla% tog ti$ela@ A"o ta$ ri$edlog %ebi ugar!"i !tale6i i redovi rivatili, o!la%i(i bi trebali redlo6iti da !e Hrvat!"a

  odlo6i &gar!"o. %a.$e!%ič"o. vi$eću u o%i. o!lovi.a urave za "o4

   $e $e to Fa.$e!%ič"o vi$eće bilo %adle6%o od uv$eto. da ugar!"i !tale6i i redo4vi

  riz%a$u ravo rvat!"i. !tale6i.a i redovi.a da ovi "a!%i$e uvedu !vo$e vla4!tito

  %a.$e!%ič"o vi$eće "ada bude Hrvat!"a i.ala toli"o o!lova da će !e i!latiti

  dr6ati vla!tito %a.$e!%ič"o vi$eće, a to će biti o%da "ada !e ! Hrvat!"o. bude ri4

  o$ila Vo$%a "ra$i%a i "ada !e budu ut$elovile Hrvat!"o$ o%ovo ze.l$e "o$e !u Tur(i

  i Mleča%i od($eili od Hrvat!"e@15

  #ri$edlog o or.ira%$u !e%ata %i$e do8ao u ra!ravu, a drugi !u ri$ed41/

  log ugar!"i !tale6i i redovi rivatili "ao čl@75 Sabora iz l)/o@ god@ Fo, u

  ta$ čla% %i$e u8la "lauzula o rivre.e%o. odvrgava%$u Hrvat!"e &gar!"o. %a.$e4

  !%ič"o. vi$eću, a $e Hrvat!"i !abor 1)/1@ god@ za"l$učio da !e to i.a izreći %a

  !li$edeće. za$ed%ič"o. !aboru@ Med$uti. to %i$e bilo uči%$e%o@ Klauzula iz 1)/1@

  god@ $e ova"o gla!ila N#o8to !u Kral$evi%e Hrvat!"a, Slavo%i$a i al.a(i$a od !vog

  o!ta%"a i.ale !vo$u o!eb%u "o%!titu(i$u,a o8ta !u !e !a.o uz uv$et o4!eb%e

  "o%!titu(i$e zdru6ili ! &gar!"o. "ral$evi%o. i o8to !e %ezgodo. vre.e%a

  dogodilo da ! otrg%ute .%oge !tra%e Kral$ev!tva, "o$e $e !alo %a tri !ada o!to4

   $eće rvat!"e i tri !lavo%!"e 6ua%i$e, u!li$ed čega !u !e i o!lovi veo.a$ u.a%$i4li,

  to !e čla% 75@ i.a ta"o razu.i $et da će ove 6ua%i$e ovi "ral $evi%a dotle ovi!iti

  od &gar!"og v$eća do" %e bude ro8ire%o odruč$e $uri!di"(i$e ove Kra4l$evi%e i

  ti.e !e ovećao bro$ age%ada, "o$i će biti dovol$a% za or.ira%$e o4!eb%og

  di"a!ter$a u ovo$ Kral$evi%i od red!$ed%i8tvo. ba%aN

  ruga z%ača$%a ro.$e%a u 6ivotu rvat!"e !tale8"e dr6ave, %a!tala

  l)/o@god@, bila $e odlu"a Hrvat!"og !abora da !e ita%$a oreza u Hrvat!"o$

  %e r$e8ava vi8e u Hrvat!"o. !aboru %ego %a za$ed%ič"o., ali %a %ači% da o %$e.u %e

  odluču$u ugar!" !tale6i i redovi %ego o!la%i(i Hrvat!"og "ral$ev!tva ! "ral$e.

  za vri$e.e za!$eda%$a za$ed%ič"og !abora@ Budući da !u ugar!"i !tale6i i redovi

  ri!tali %a tu odlu"u a $e ova i bila uvr8te%a u za"o%e za$ed%ič"og !abora,21

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  22/493

  ali oet ta"o or.ulira%a da !e .ogla "rivo dr6av%o4rav%o tu.ačiti, to  je Hrvati(i !abor

  17!1 @god@ i tu %e $a!%oću ot"lo%io !vo$i. za"l$uč"o. "o$i je glasio" !tale6i

  i redovi za"l$uču$u da će o%i čl #$! @za !va buduća vremena u to. smislu uzi.ati da ita%$e

  "o%tribu(i$e ;oreza+ Kral$evi%e Hrvat!"e rvat!"i !tale6i imaju neposred%o ! F$egovi.

  Veliča%!tvo. ra!ravl$ati@ Zbog toga gospoda o!la%i(i ove Kral$e4vi%e, "o$i će !e oda!lati

  %a &gar!"i !abor bit će o!eb%o i%or.ira%i i uuće%i %a

  to da u ovo. !.i!lu i %i"a"o drugači$e i.a$u ri!tuiti ra!ravl$a%$u pitanja kontri

  bu(i$e u !"ladu ! ri$a8%$i. za"o%i.a, "o$i govore o "o%tribu(i$i ove kraljevine a

  ''

  "o$i %i!u u"i%uti %a o!eb%o. !aboru@

  Treća z%ača$%a ro.$e%a u 6ivotu rvat!"e !tale8"e dr6ave,%a!tala i)/o,

  bila $e odlu"a Hrvat!"og !abora da će u buduće rvat!"i o!la%i(i %a za$ed%ič"o.

  !aboru u za$ed%ič"i. o!lovi.a rivol$eti %a o%o 8to veći%a u !aboru za"l$uči@ Hrvat4

  !"i !abor !e ti.e odre"ao dotada8%$eg rava da reuz.e za !vo$e za"o%e !a.o o%e za4

  "o%e za$ed%ič"og !abora, "o$e $e rivatio Hrvat!"i !abor od%o!%o %$egovi o!la%i(i

  bez obzira da li $e za"o% %a za$ed%ič"o. !aboru bio izgla!a% od !vi$u ili veći%e u

  Saboru@ Fačelo .a$oriteta .oglo !e ri.$e%iti !a.o u za$ed%ič"i. o!lovi.a ;Nea%3

  vero,Quae reg%a ae( et reg%u. Hu%gariae (o..u%iter re!i(iu%tN+@ #o$a. za$e4

  d%ič"i o!lova %i$e bio dei%ira%@ I!ti%a, Hrvat!"i !abor %i$e reu!tio za$ed%ič"o. !aboru

  %i $ed%o ita%$e "o$e !e od%o!ilo %a %$egova N $ura .u%i(ialiaN, %o, ova %i!u

  bila !a!vi. dei%ira%a, ia"o !e Hrvat!"i !abor obri%uo da i !a"ui i ob$eloda%i "ao

  ubli"a(i$u da bi i %a ta$ %ači% uglav%o. regi!trirao, al i i o vla!tito. riz%a%$u ova

  %i!u bila !va@Te"o !e !vodilo dei%ira%$e za$ed%ič"i o!lova %a !ve o%e o!love, "o4

   $e $e i.alo u !vo. d$elo"rugu &gar!"o %a.$e!%ič"o vi$eće, a o%o $e uravo bilo %a u4tu da

  od "ral$evog (e%trali!tič"og vrov%og orga%a urave o!ta%e %a(io%al%a vlada "o4$a $e

  %arav%o %a!to$ala da ri!vo$i 8to vi8e rava "o$a $e do tada vr8io "ral$ lič%o ili o !vo$i.

  drugi. ti$eli.a "o$a !u o!to$ala uz %$ega u Beču@ Fačelo .a$oriteta o!talo $e da"le izvr!%i

  i%!tru.e%t za laga%o o!red%o u%i8tava%$e o$edi%i z%ača$"i !a.o!tal%o4!ti rvat!"e

  dr6av%e urave@ Dedi%o,ilir!"i o"ret t$@rvat!"i %a(io%al%i o"ret ! $e4

  d%e !tra%e i !a. "ral$, "o$i če!to %i$e !a%"(io%irao za"o%e do%e8e%e %a za$ed%ič"o.

  !aboru, a "o$i !u bili uere%i %a u%i8te%$e o!i $ed%i "ara"teri!ti"a dr6av%e

  !a.o!tal%og ti Hrvat!"e i "o$i $e vrlo ri$et"o !azivao rvat!"o 4 ugar!"e !abore, $er 

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  23/493

   je s sam nastojao &to vi&e ojačati e(terni)hov apsolutistički re*im pa stoga umanjivao

  mad*arsku ekspanziju gdje god je mogao s druge stran e, pomogli su da je Hrvatska

  sačuvala svoju dr*avnu individualnost u okviru stale&ke dr*ave, sve do 1++#god#, istina,

  vi&e de jure nego li de (a)to#

  %- Teritori$,%aziv i gr. rvat!"e !tale8"e dr6ave

  /eko0 jedinstveno Hrvatsko kraljevstvo razdvojilo se ve0 prije mohačke%

  bit"e u dva o!eb%a teritori$a: Reg%u.

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  24/493

  4 l o 4

  Med $u ti., teritori$ u$edi%$e%og Hrvat!"o4!lavo%!"og "ral$ev!tva i

  dal$e bude !.a%$iva% u!li$ed tur!"i o!va$a%$a ! $ed%e !tra%e i u!li$ed o!%iva%$a Vo$%e

  "ra$i%e ! druge !tra%e@ Tur(i !u u!$eli !vo$u zaad%u gra%i(u re.a Hrvat4

  !"o$ ro8iriti već u to"u druge olovi%e GVI !t@ %a li%i$u Si!a" 4 S"rad 4 Kore%i4

  (a, a beč"i dvor $e o!%iva%$e. Vo$%e "ra$i%e oduzeo $uri!di"(i$i Sabora i ba%a %a$ri$e

  "oriv%ič"i, "ri6evač"i i iva%ič"i "aeta%at, a zati. "arlovač"i i 6u.4berač"i

  %at"aeta%at te tur%!"i, oguli%!"i, barilovič"i i tou%$!"i "aeta%at, a o%da %at"aeta%i$u

  u Se%$u tzv @ #ri.or!"a vo$%a "ra$i%a obuvata $ući odruč$e o"o ?toč(a$l & to"u GVII

  !t@ %a"o% ogibi$e "%ezova #etra Zri%$!"og i Fi"ola ra%"oa%a, Ba%!"o odruč$e !e $o8

  vi8e !.a%$ilo, $er !u odruč$a !vi$u "o%i!(ira4%i i.a%$a do8la od uravu vor!"e

  "o.ore@ Ta"o !u "o%ač%o izgledali No!ta(i o!tata"aN Hrvat!"og "ral$ev!tva@ Ta$ izraz

  %e!ta$e iz !abor!"i zai!%i"a te" %a4"o% Karlovač"og .ira ;1*//@+@ Tada $e %ai.e

  rvat!"o4!lavo%!"o. odruč$u vra4će%a 'i"a, li%i$a S"rad 4 Si!a" $e o.a"%uta %a

  iava( Slu%$ 4 Fovi 4 Ko!ta$%i4

  (a 4 ubi(a, te vraće%a Slavo%i$a ;Sri$e. te" dva de(e%i$a "a!%i$e 1)15 god@+@ 9od@

  1))*@ Hrvat!"o$ bude rio$e%a Ri$e"a i dio 9or!"og "otara, "o$i !e rote4

  zao uz li%i$u

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  25/493

  )II)

  ; Krl 4

  I05 a "v5t5 !r25%%, 2a!v !a!v 45 V5r863 #3ra0# Tr#pat#t7)

  očet"o. GV- !t@, %i$e !e .ogla za vri$e.e Hab!burgova(a o!tvariti u !vo$o$ ($e 4

  li%i o!eb%o u od%o!u %a vladara@ Triartit v$ero$at%o ba8 zbog !vog !tava o $uri!4

  di"(i$i !vete "ru%e, o "o$e.u $e vrov%a dr6av%a vla!t riadala "ru%i, a "ral$

   $u $e vr8io te" a"o $e bio za"o%ito o"ru%$e%,a i zbog !vog %egativ%og od%o!a

  re.a oligari$i veli"a8a %i$e %i"ad bio ubli(ira% "ao za"o%@ #re.a !vata%$u

  Hab!burgova(a "ru%a $e .ogla biti !a.o e.ble. "ral$ev!"og do!to$a%!tva ali %e

  i %o!ila( "ral$ev!"e vla!ti@ Koli"o god !u !e trudili ugar!"i i rvat!"i !tale6i da !e

  8to vi8e uvr!te .i!li o !veto$ "ru%i i %$ezi%i. ravi.a u te"!t %iovi za"o%!"i

  za"l$uča"a "o$e $e "ral$ otvrd$ivao dou!tiv8i če!to %$iovu !tiliza(i$u iz raz%i

  a"tič"i razloga, (e%trali!tič"e i a!oluti!tič"e te6%$e Hab!burgova(a !u bile

  očite već u rvi. godi%a.a %$ioWog vlada%$a u &gar!"o$ i Hrvat!"o$, a %aročito

  u doba "ada !u u!$evali !vo$i. oru6$e. o!vo$iti o%a odruč$a, "o$a !u Tur(i oteli

  od &gar!"e i Hrvat!"e Stoga $e $a!%o da treba ;razli"ovati "ral$ev!"u vla!t de $ure

  od o%e de a(to@ Sva"a"o %$ezi% o!eg %i$e bio u vre.e%u od GVI 4 GIG !t@ uvi$e" $ed%a"@

  Hrvat!"a i &gar!"a za vri$e.e Hab!burgova(a bile !u %a!i $ed%a .o%ari4$a@

  Sve do 1*5)@ god@ red %a!l$ed!tva %i$e bio odred$e%@ Hrvat!"i i ugar!"i !tale46i i.ali !u

  ravo reele"(i$e@ Hab!bur8"a di%a!ti$a $e i.ala ravo %a!l$ed!tva, ali

  !tale6i i redovi obi$u "ral$evi%a i.ali !u ravo birati "ral$a iz.ed$u reo!tali čla%ova

  di%a!ti$e@ Te" 1*5)@ god@ "ral$ $e u!io da !u rvat!"i i ugar!"i !tale6i !tvorili za"o%!"i

  za"l$uča" o "o$e. $e ravo %a!l$ed!tva riadalo X%a$!tari$e.J "ral$evo. !i%u

  od%o!%o %a$!tari$e. "ral $evo. bratu,a"o "ral$ %i$e i.ao !i%ove@ & &gar!"o$ $e ta"o

  o!talo do 1)20@ a u Hrvat!"o$ do 1)12@ god, "ada $e Hrvat!"i!abor do%io za"l$uča" da ravo %a!l$ed!tva riada i 6e%!"o$ lozi di%a!ti$e, a"o 2*

  "ral$ %i$e i.ao .u8"i rod $e" a @ Dedi%i uv$et $e bio za 6e%!"o %a!l$ed%o ravo da $e

  6e%a vladala Au!tri$o., Koru8"o., Kra%$!"o. i Yta$er!"o.@

  Budući da $e vladar do%io 1)10@ god@"uć%i red %a!l$ed!tva u au!tri$!"i.

  %a!l$ed%i. ze.l$a.a ; u !tvari rag.atič"u !a%"(i$u+ , "o$i $e !adr6avao razrad$e%u

  o!%ovu rava %a!i $ed!tva čla%ova di%a!ti$e,to $e Hrvat!"i !abor o%ovo do%io odlu"u

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  26/493

  o pravu nasljedstva *enske loze na hrvatski pri jes(o na način koji je odgovarao pragmatičkoj

  sank)iji iz 1713# god@ i koji su prihvatili 2 ugarski s(aie*i i redovi

  na zajedničkom sa.oru 17%3# g o d # 4  5o tom zakonskom zaključku tek onda kad .i

  izumrlo potomstvo u mu&koj i *enskoj lozi dinastije Hrvatska i Ugarsko su sti)ale

  ponovo pravo slo.odnog iz.ora#

  a .i stekao vrhovnu dr*avnu vlast i druga kraljevska prava kandidat

   je morao prema pravnom sh va tanju stale*a redova Ugarske i Hrvatske imati ne

  !a.o %a!l$ed%o ravo %ego i biti: za"o%ito o"ru%$e%@ Z%ača$ "ru%idbe $e bio de a(to

  ia" relativ%og "ara"tera ba8 "ao i odredba o %erazr$e8ivo!ti vezo iz.ed$u au!tri$!"i,

  ugar!"i i rvat!"i ze.al$a u!li$ed odredbe rag.atič"e !a%"(i$e "o$a $e va6ila !ve

  dotle do" $e o!to$ao za"o%o. ovla8te%i čla% di%a!ti$e 28 ili odredba

  za"o%!"og čla%"a 1 : 1)20@ o %erazr$e8ivo!ti veza iz.ed$u &gar!"og i Hrvat!"og 2/

  "ral$ev!tva @ Ia", "ru%idba $e ri$e 1*5)@ god@ bila veo.a va6a% či%,8to $e razu.l$ivo,

   $er $e o%a bila oveza%a do te godi%e ! "ral$evi. izboro.@

  ?!%ov%i ele.e%t "ru%idbe bila $e i%augura(i$a "ral$a a od ovo. !e %i!u

  razu.$evale !a.o (r"ve%e !veča%o!ti, !tavl$a%$e "ru%e %a "ral$evu glavu, %ego i !vi

  dr6av%o rav%i či%i "o$i !u bili u%e8e%i u obred "ru%$e% $a@ a bi "ru%idba bila va 4 0oI$a%a trebalo $e rvo da !e "ru%idba obavi za 8e!t .$e!e(i o!li$e "ral$eve !.rti, drugo

  da !e !azove u tu !vru Sabor "o$i !e zvao Ndiaeta i%augura I i!,  i treće da !e obave

  za"o%o. odred$e%i obredi@ ?bredi a" !a!to$ali !u !e od tri bit%a di$ela:

  1@ izda%$e i%augural%e "ru%idbe%e dilo.e, 2@ (r"ve%i "ru%idbe%i obred i 0@ ri4!ega "o$u

   $e o"ru%$e% "ral$ olagao da bi o!igurao !tale6e i redove &gar!"e i Hrvat!"e da će !ve

  o%o o8tivati i izvr8avati %a 8to !e obavezao i%augural%o. di4lo.o.,

  i%augural%a dilo.a ri$e 1*5)@ god@, "ada $e va6ilo ravo !tale6a i redova %a

  izbor "ral$a u%utar di%a!ti$e, !adr6avala $e .ateri$al%e uv$ete za izbor "ao i !adr6a$ buduće

  vla!ti izabra%og ;tzv@ "aitula(i$e+@ Ka"vi !u bili uv$et ovi!ilo $e o !%azi i ut$e(a$u !tale6a i

  redova "ao i o%og "oga !e biralo za "ral$a@ #o!li$e 1*5), god@ ili $o8 $a!%i$e o!li$e 1)12@

  god@ od%o!%o 1)20@god@ "ada $e rag.a4tič"o. !a%"(i$o. u!ta%ovl$e%o $u! aereditariu.

  ri$e!tolo%a!l$ed%i red i riz%ato ravo %a!l$ed!tva, !adr6a$ i%augural%e dilo.e !e u!talio

  ti.e da !u otale !ve reče4

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  27/493

  265 !45 " 8#l5 #3v50525 #3 prava 2a "l802# #38r !ral4a,pa " 8#l5

  ta! 0 Mar#45 T5r53# 45, !4a 45 prva 0la 2a 9rvat"!)/ar"!# pr#45"t

  2a t575l4 pra/)

  .atič"e !a%"(i$e gotovo !ve i%augural%e dilo.e $ed%a"e !ve do ra!ada Mo%ari$e

  1/15@ god@ Hrvat!"o4!lavo%!"o "ral$ev!tvo $e dobivalo o!eb%u i%augural%u dilo4.u

   $o8 u GVII !t@J

  I%augural%a dilo.a $e i.ala uglav%o. 7 va6%i toča"a:

  1@ "ral$ !e obavezivao da će o8tivat za"o%!"e roi!e o "ru%idbi, rava i

  teritori$al%i i%tegritet &gar!"e i Hrvat!"e, za"o%e "o$e će u buduće do%i$eti

  Sabor u !orazu.u ! "ral$e., zlat%u bulu A%dri$e II iz 1222 ;$u! re!i!te%di t$@ ravo

  dig%uti !e oru6$e. rotiv "ral$a, a"o bi ova$ "r8io rava !a.o do 1*5)@ god@, $er 

  tada $e to ravo bilo u"i%uto+U

  2@ "ral$ !e obavezivao da će "ral$ev!"a "ru%a o!tati u ze.l$i i da će $u dvo$i(a .oći

  čuvatiU

  0@ "ral$ !e obavezivao da će !ve di$el(ve &gar!"e i Hrvat!"e, "o$e bude %atrag

  o!vo$io, zdru6iti o%ovo ti. "ral$evi%a.aU

  3@ "ral$ $e riz%avao ravo o%ovo %a !lobod%i izbor "ral$a, a"o budu izu.rli o4

  to.(i oba !ola "ral$eva Karla III, Do!ia I, i 'eoolda I, "a"o $e to bilo 02

  utvrd$e%o rag.atič"o. !a%"(i$o.U

  7@ "ral$evi !u !e obavezivali da će i%augural%u dilo.u ri$e "ru%idbe rivatit

  ri!ego.@

  Kada !u da"le !vi %abro$e%i uv$eti bili i!u%$e%i, u to. !luča$u $e "ral$

  bio za"o%ito o"ru%$e%@ #re.a za"@čla%u 0@ i 12@ iz 1)/1@ god@ za$ed%ič"og !a4

  bora !a.o za"o%ito o"ru%$e%i "ral$ $e .ogao !a%"(io%irati i u"idati za"o%e te

  aute%tič%o i tu.ačiti@ Kral$ %i$e .ogao ri$e "ru%idbe %i rivilegi$e od$el$iva4ti, ali $e

  .ogao vr8iti !va rava %a!l$ed%og "ral$a, "o$a !u !e od%o!ila %a $av%u

  00

  uravu@

  Za vri$e.e ab!bur8"i "ral$eva %i$e !e vr8ila o!eb%a "ru%idba za rva4

  t!"og "ral$a %ego !e "ru%idba za ugar!"og i za rvat!"og "ral$a vr8ila "ao $eda% či%@ Za

  a"t izbora %ovog "ral$a ; do 1*5)@god@+ %e bi !e .oglo i!to reći, $er !e vidi iz zai!%i"a

  Hrvat!"og !abora da !u !tale6i i redovi davali o!eb%u i%!tru"(i$u !vo$i. iza!la%i(i.a za

  "ru%idbe%i !abor u ogledu Nizbora %ovog "ral$aN@ 9od@

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  28/493

  1*77@ !tale6i !u %a r@ %aredili !vo$i. iza!la%i(i.a da ri!ta%u %a izbor %ovog

  "ral$a, ali da o"u8a$u %a !va"i %ači% i!o!lovati da !e grava.i%a ;ritu6be,

  ote8"oće i zat$evi+, !tale6a i redova izrav%a$u red "ru%idbo. %ovog "ral$a,

  te da !e u i%augural%o$ dilo.i i "aitula(i$a.a %ovog "ral$a "ori!ti %aziv Hrvat4

  !"og "ral$ev!tva u u%o$ or.i, "ao i u Kral$ev!"o$ dvor!"o$ "a%(elari$i, $er 

  NKral$ev!tvo Slavo%i$e i Hrvat!"e i.a i!tu !lobodu "ao i Kral$ev!tvo &gar!"eN34

  ;NReg%u. S(lauo%iae et

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  29/493

  2@ ravo %a vrov%o vo$%o zaov$ed%i8tvo ;$u! ar.oru.+

  0@ ravo %a vrov%u oli(i$u i %adzor 

  3@ ravo %a vrov%o ze.l$i8%o go!od!tvo

  7@ ravo od$el$iva%$a i i.e%ova%$a %a$va6%i$i !lu6bi, ča!ti

  i do!to$a%!tve%i"a dr6ave

  ? ravo 8la"t# r5l#/#45 # 6r!v52#9 r/a2#3a6#4a

  ( prav 2a 0r50452 vr9v2 vla"t vr524 3a!20av2#9,

  "0"!#9 # #3vr2#9 2!6#4a t5 vla"t

  * r5/al 2a= prava # 72pl#.

  Prava 2av 45"t# t# ra, za"l$učiti .ir, !"laati ugovore ! drugi. vladari4

  .a "ao i dr6ati !vo$a o!la%!tva ili !lati !vo$e o!la%i"e drugi. vladari.a red4

  !tavl$alo $e u!tvari ravo "ral$a da rereze%tira Kral$evi%e &gar!"u i Hrvat!"u

  u i%oze.!tvu a ti.e i da vodi va%$!"u oliti"u@

  #re.a za"o%i.a Hrvat!"o4ugar!"og za$ed%ič"og !abora roizlazi da !u

  ta rava rereze%ta(i$e bila ogra%iče%a vol$o. !tale6a i redova obi$u "ral$evi%a0*

  ;ta"o ravo %av$e!titi rat "ral$ %i$e .ogao bez z%a%$a - "/la"2"t# !ral45v"tva ),prav za"l$učiti .ir bez .i8l$e%$a !av$et%i"a "o$e $e "ral$ običavao i.e%ovati !a

  37odruč$a oba$u "ral $ev!tava U ravo !"loiti ugovore ! drugi. dr6ava.a i vladariia bez

  !ud$elova%$a o!la%i"a od%o!%o !( $et%i"a "o$e !u i.e%ovali !tale6i i redovi

  oba$u "ral $ev!tava 05

  ravo dilo.at!"og !aobraća$a bez !urad%$e za$ed%ič"og39

  Kad"ada !e daače o!eb%o i!tiče .ed $u za"o%i.a za$ed%ič"og!abora@

  Hrvat!"ougar!"og !abora da $e "ral$ bio du6a% ili da $e !a. ozvao iza!la%i"e

  Hrvat!"o 4 !lavo%!"og "ral$ev!tva da !ud$elu$u rili"o. !"laa%$a ugovora o .iru

  3o @ @

  ili u drugo. red.etu ili !e i!tiče .ed $u za"o%i.a Hrvat!"og !abora da $e "ral$

  du6a% ozvati i iza!la%i"a iz Hrvat!"og "ral$ev!tva %a ugovara%$e o .iru "ao Yto $e to

  ra%i$e či%io oziva$ući !e % a č l @ 3 z - * 5 1 i č 1@31 iz 1)17@god@ za$ed%ič"og !abora@

  J

  #ra"!a $e .ed$uti. o"azivala da !e "ral$ u %a$veći bro$ !luča$eva %i$e

  obraćao !tale6i.a i redovi.a oba$u "ral $ev!tava o!eb%o u vod$e%$u va%$!"e oli4ti"e@

  ?tuda u za"o%!"i. čla%(i.a za$ed%ič"og !abora toli" bro$ odredaba, "o$e $e daače

  "ral$ i !a%"(io%irao, a u "o$i.a !e i!tiče ogra%iče%$e "ral$a u vr8e%$u

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  30/493

  ) % ? )

  rava rereze%ta(i$e@ ?tuda !e i Hrvat!"i !abor 1511@ god@ tu6i 8to %i$e u !.i!lu čl @3

  iz 1*51@ i čl@31@ iz 1)17@ za$ed%ič"og !abora te za"o%a Hrvat!"og !abora iz

  1)0)@god@ bio ozva% %a !"laa%$e Ye%bru%!"og .ira 15o/@ god@ i iza!la%i" iz

  32

  Hrvat!"e i &gar!"e@ ?tuda Hrvat!"i !abor da$e %alog !vo$i. %u%(i$i.a %a za$e4

  d%ič"o. !aboru 1511@ god@ da rote!tira$u i da !e 6ale "ral$u zbog %$egove iz$a4ve da $e od!tu 15o/@ god@ "ral$ .orao uči%iti bez !ud$elova%$a rvat!"i i ugar4

  43

  !"i iza!la%i"a iz va6%i .otiva či$e ro!ud$iva%$e da riada !a.o "ral$u@ #ravo %a

  vrov%o vo$%o zaov$ed%i8tvo obuvatalo $e %e !a.o ravo

  vrov%og vod $e%$a oru6a%i !%aga i vo$%i oera(i$a %ego i ravo za vri$e.e .ira i

  rata bri%uti !e za !igur%o!t dr6ave od va%$!"i i u%utra8%$i %eri$atel$a@ ?bziro. da

  !u !e u "ral$ev!tvi.a Hrvat!"o$ i &gar!"o$ razli"ovale tri vr!ti oru6a%i !%aga

  ;le.ić"a i%!ure"(i$a, !ta$aća vo$!"a i gra%ičari+ to !u i rava "ral$a bila razli4čita@

  S obziro. %a le.ić"u i%!ure"(i$u ;"o$a !e u ra%i$a vre.e%a od%o!ila

  !a.o %a le.!tvo i rivilegira%e !tale6e+ "ral$ $u $e .ogao !a.o zatra6iti od !ta4le6a i

  redova oba$u "ral $ev!tava@ #od i%!ure"(i$o. odrazu.$evala !e %e !a.o .obi4

  liza(i$a %ego i !a.a vo$!"a "o$a $e roiza8la .obiliza(i$o.@ ?%a $e .ogla biti oća

  ;ge%erali!+ i d$elo.ič%a ;artiali!+ 8to $e ovi!ilo da li $e zavatala čitavo o4druč$e

  "ral$ev!tva ili !a.o $eda% dio tog odruč$a@ Sva"a a" od %$i $e .ogla biti

  er!o%al%a, ba%deri $al%a i ortal %a i%!ure"(i$a@ A"o !u le.ići !a.i lič%o .orali

  vo$evati bila $e er!o%al%a i%!ure"(i$a, a"o !u relati i .ag%ati !a !vo$i. vazali.a

  vo$evali ! trua.a "o$e !u !a.i .oral or.irati od vla!titi. ba%deriu.4o. o%da $e

  i%!ure"(i$a bila ba%deri$al%a, a a"o !u o!tali rivilegira%i !tale6i vo$evali ! trua4.a

  či$i $e bro$%i !a!tav ovi!io od obavez%og bro$a !ei $ač"i "uća, u to. !luča$u !ei%!ure"(i$a %azivala ortal%o.@ I%!ure"(i$e !u !e za"l$učivale o ravilu u Saboru,

  oće uvi$e" o!eb%i. z("o%o.@ I%!ure"(i$a u%utar gra%i(a "ral$ev!tva i8la $e %a33

  teret le.!tva, a va% gra%i(a %a teret "ral$a@

  &!li$ed dugi ratova ! Tur(i.a i riti!"a beč"og dvora "o$i $e te6io za ti.

  da ra!olo6a !tal%o. !ta$aćo. vo$!"o. za$ed%ič"i !abor $e "o%ač%o ou!tio u ču4

  va%$u !vo$i rava, "o$a !u redvid$ela !a.o i%!ure"(i$u, a $e do%io za"o%!"i

  čla% 5@ iz 1)17@ "o$i. $e rivolio %a ro.$e%u u vo$%o. !i!te.u i to ta"o da $e bila

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  31/493

  41)4le.ić"a #2"r5!6#4a r535rv#ra2a "a7 3a #3va2r5025 !luča$eve a obra%a

  ze.l$e da $e bila redovito ov$ere%a !to$ećo$ regular%o$ laće%o$ vo$!(i@

  S obziro. %a ravo "ral$a da dr6i !vo$u !ta$aću regular%u vo$!"u treba

  odvući da !u !tale6i i redovi već u GVI !t@ utvrdili to ravo a i "a!%i$e to ri4

  45

  z%avali, $er i. $e to bilo u i%tere!u radi obra%e %$iove ze.l$e To !e ra4[

  vo od%o!ilo %a or.ira%$e !tal%i "ral$evi regular%i trua, laća%$e vo$%i li 4

  (a u ti. trua.a,%abav"a oru6$a .u%i(i$e i u%ior.e u ti. trua.a %a teret

  "ral$a, i.e%ova%$e ;o!red%o ili %eo!red%o+ %$iovog vi8eg i %i6eg oi(ir!"og "adra,

  izgrad%$a u u%utra8%$o!ti ze.l$e tvrd$ava, obra.be%i zidi%a, utvrd$e%$a,

  te ou%$ava%$e %$iovo o!ada.a "ao i !%abd$eve% $e 24#9v artil$eri$o. i .u4%i(i$o., izgrad%$a abri"a oru6$a, baruta%a, logora, bol%i(a, vo$ar%a, zi.!"i

  "vartira, briga za odr6a%$e di!(ili%e i dr@ Za$ed%ič"i !abori i rvat!"i !abori !u

  .ed$uti. če!to %agla8avali da o%i dodu8e odobrava$u o!to$a%$e "ral$evi regular%i

  trua,ali da te true %e !.i$u biti %a 8tetu rava i i.u%iteta dr6avi $a%a,u!tvari !ta4

  le6a i redova@ ?%i !u daače izgla!avali če!to i o.oći u %ov(u i %aturi ti. tru4a.a, ali %i!u dozvol$avali da !el$a(i budu otereće%i .i.o !abora raz%i. rad%$a4

  3*

  .a, odvozi.a i dava%$i.a u %ov(u i %aturi@ r6a%$e vla!titi trua bilo $eod o!eb%og z%ače%$a za "ral$a, $er $e o% o %$iovo$ bo$%o$ !%azi od.$eravao !vo4$e

  dr6a%$e i o8tiva%$e rava !tale6a i redova a o otrebi i u"aza%o$ rili(i i u%i8tavao

  !vo$erotiv%i"eiz %$iovi redova či.e $e o!tizavao e"o%o.!"e u!$ee,

   $er $e "o%i!"a(i$a.a %$iove i.ovi%e !ti(ao %ove izvore za $ača%$e !vo$i vo$%i

  !%aga ;%r@ "o%i!"a(i$a.a !vi tvrd$ava, gradova, ol$orivred%i ovr8i%a, u46i%a,

  drago($e%o!ti obitel$i Zri%!"i i ra%"oa%a+@

  Fa "ra$u ravo "ral$a da 8titi gra%i(e, o!eb%o re.a Tur!"o$, bilo

   $e od z%ače%$a rvot%o za !a.e rvat!"e, "ra%$!"e i 8ta$er!"e te ugar!"e !tale6e i

  redove, $er !u i. 8titili %$iove o!$ede, do" !u te gra%ič%e true bile !tabil%i dee%ziv%i

  "ordu%, ali "a!%i$e, "ada $e "ral$ %a odruč$u uz gra%i(u u!o!tavio !u!tav vrlo !liča%

  !red%$ev $e" ov%o. le%!"o. !u!tavu i ta"o !tvorio teritori$ u "o$e. $e o% (rio vrlo

   $eti%o vo$%e !%age a !tale6i i redovi izgubili !va"u vla!t i $uri4!di"(i$u, tada !u gra%ičari

  %a to. odruč$u "L$e %aziva.o Vo$%o. "ra$i%o. ;vo$%i. gra%ič%i. odruč$e.+, dobili

  o!eb%i z%ača$ za "ral$a, $er !u .u ove4

   W R R 0 I C F I < AHRVATSKI d r ž a v n i a rh i v

  z a c 1 r !

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  32/493

  4154

  ćavali ee"tiv%u vo$%u .oć a o%da i %$egov olo6a$ re.a ti. !tale6i.a i redovi.a@ Ta"o !u

  !e, %aročito o!li$e 1)17@god@ "ada !u !e le.ić"e i%!ure"(i$e !azivale !a.o u izuzet%i.

  rili"a.a, %a8le u obi. "ral$ev!tvi.a bro$ča%o $a"e "ral$eve oru6a%e !%age, "o$e !u bileoa!%e %e !a.o za odr6a%$e o!eb%i rava !tale6a i redova

  %ego "o$e !u .a%evrirale o 2Fl/ !ral4a # p0 245/v#7 r!v0"tv7 a 25

  p0 r!v0"tv7 8a2a Hrvat"!4 # palat#2a U/ar"!4 t 45 2arav2,

  z%ačilo ovre4du o!%ov%i za!ada !tale8"e dr6ave@

  #ravo "ral$a %a vrov%u oli(i$!"u vla!t i %adzor %e .o6e !e argu.e%ti4

  rati %i za"o%i.a za$ed%ič"og %i Hrvat!"og !abora@ Fo, čitav %iz re!"riata, edi"ata,

  ate%ata,i%ti.ata "ral$a ili %$egovi ureda o"azu$e da $e "ral$ vr8io ta"vo ravo

  roi!u$ući .$ere za odr6a%$e oret"a, !igur%o!ti i $av%og .ira ! $ed%e i u dobrobit

  i i%tere!u dr6avl$a%a ! druge !tra%e@ Ia", i .ed $u za"o%i.a "o$e $e do%io %r@ za 4

   $ed%ič"i !abor %alaze !e odredbe "o$i.a !e o!red%o da$e "ral$u ravo vrov%e oli4

  (i$!"e vla!t i %adzora ta"o u od%o!u %a ta$%a udru6e%$a i a!o(i$a(i$e 4 7  , odr6ava4

  4 8 # . 4 9

  %$e $av%og reda i .ira , verbal%e i real%e i% $uri $e , trgovi%u i !aobraća$ te "o4

  .u%i"a(io%a !red!tva , odgo$ i %a!tavu te (e%zuru "o$e $e roizlazilo iz atro4

  %at!"og rava "ral$a i dr@ Ta"o iz ti roi!a roizlazi da $e "ral$ %e !a.o o!vo$o$ i%i(i$ativi razvi$ao, o!eb%o za vri$e.e uvod $e%$a a!oluti!tič"e or.e

  vlada%$a, o$.ov%i !adr6a$ !vo$e vrov%e oli(i$!"e vla!ti, %ego i !tale6i i redo4

  vi, u"oli"o !u bili zai%tere!ira%i %a čuva%$e dru8tve%og oret"a@ #oli(i$a i oli4

  (i$!"i %adzor !u !va"a"o "ral$u bili uz %$egove regular%e true glav%i o!lo%a(

  !tvara%$u eudal%o a!oluti!tič"e urave@

  #rava "ral$a %a vrov%o ze.l$i8%o go!od!tvo red!tavl$alo $e $ed%o od

  va6%i rerogativa "ral$a ba8 "ao i ravo da o!tavl$a, i.e%u$e raz%e va6%e !v$e4tov%e i

  (r"ve%e do!to$a%!tve%i"e@ Iz vrov%og ze.l$i8%og vla!%i8tva roizlazilo $e %ačelo da

  "ral$u riada$u !ve !lobod%o !to$eće ili !lobod%o le6eće !tvari@ ?tuda $e roi!ti(ao

  rav%i o!%ov i dooda" iz izvora iz "o$eg !u te"li .%ogobro$%i ri4odi "ral$ev!"og erara

  oz%atog od i.e%o. regalia@ Iz vrov%og ze.l$i8%og vla 4 !%i8tva "ral$u $e riadalo

  ravo darova%$a le.ić"i dobara ;do%a(io%al%i !i!te.+@ Stoga !u !e, o izu.rću

  ovla8te%i"a %a le.ić"o dobro ili o gubit"u le.ić"og dobra radi veleizda$e, le.ić"a

  dobra vraćala "ru%i a $e "ral$ o!ta$ao %$iov u%i4verzal%i %a!l$ed%i"J@ o%a(io%al%i

  !i!te. $e odigrao veo.a va6%u ulogu u razvo$u

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  33/493

  41/4

  "ral$ev!"e vla!ti a i ra!olaga%$e le.ić"i. dobri.a "ao vla!tito. i.ovi%o. %i$e bilo

  bez ut$e(a$a %a "ral$evu e"o%o.!"u !%agu@ Iz vrov%og a" ze.l$i8%og go4!od!tva

  roizlazila !u "ral$u rava %a riode iz (ari%a, luč"i ri!to$bi i dru4

  gi daća iz trgovi%e, !aobraća$a, "olo%iza(i$e i dr@ Regalia, raz%i riodi, le4

  .ić"a dobra, o!vo$e%a ze.l$i8ta oru6a%o. !ilo., va"a%t%e bi!"ui$e i drugi be%e4

  i(i$i davali !u "ral$u $a"e izvore za $ača%$e %$egove vla!ti i 8ire%$e %$egove $uri!4di"(i$e

  %a 8tetu rava !tale6a i redova@

  S druge !tra%e, ravo "ral$a da u Hrvat!"o4!lavo%!"o. "ral$ev!tvu i.e%u$e

  bona,  veli"e 6ua%e %a vraće%i. di$elovi.a Tur!"e, Hrvat!"e i Slavo%i$e, "ral$ev4!"e

  !av$et%i"e i dvor!"e ča!ti ; u &gar!"o$ u z%at%o$ 8iro$ o!%ovi +, te ravo da i.e4%u$e

  "atolič"e relate ;%adbi!"ue, di$a(eza%!"e i titular%e bi!"ue, oate, ro!te

  "atola i !a.o!ta%a+, o!%iva %ove bi!"ui$e, %ove redove, da i u"ida %a o!%ovu

  !vog "ral$ev!"og rava, o!eb%o !vog vrov%og atro%at!"og rava, red!tavl$ali !u

  ta"od$er $eda% o!lo%a( za vr8e%$e ut$e(a$a %a riliča% bro$ .ag%ata i relata radi

  !labl$e%$a .oći !tale6a i redova@ A"o !e to.e ribro$i ravo "ral$a da vodi vrov%i

  %adzor %ad odgo$e., 8"ol!tvo. ;"o$e !e tada !.atralo "ao a((e!!oriu.

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  34/493

  42o@4

  !"og za"l$uč"a o.ogući do%o8e%$e z("o%a ogledala !e odred$e%a vrov%a

  vla!t "ral$a u vr8e%$u za"o%odav%i u%"(i$a@

  Fo, "ral$ $e i.ao i i!"l$učivo ravo da vr8i za"o%odav%e u%"(i$e bezut$e(a$a i !urad%$e !abora i to u red.eti.a "ao 8to !u tu.ače%$e i izvr8e%$e za 4

  "o%a te "ral$ev!"i rava, regulira%$e !vi red.eta u it%i. !luča$evi.a, ob%av4

  l$a%$e zaboravl$e%i za"o%a, zao!tavi $a%$e za"o%a "o$i !u o!tali 8tet%i za !tale8"e

  rivilegi$e i dr@ #o!eb%o $e "ral $ bez uče8ća !abora i.ao ravo od$el$ivati rivile4

  gi$e !va"e vr!ti izič"i. i $uri!tič"i. o!oba.a@ #rivilegi$ od %a$većeg z%ače%$a

   $e bio !va"a"o o%a$ "o$i. !e !ti(ao le.ić"i !tale6, a "o$i. $e "ral$ev!"a vla!t

  vr8ila !tal%o !ebi ovol$a% ut$e(a$@& "ral$ev!"u vla!t !adalo $e %adal$e ravo vrov%og %adzora, vod$e%$e

  i odr6ava%$a ravo!ud$a@ & obla!ti %or.ira%$a i regulira%$a grad$a%!"i rav%i

  !orova te go%$e%$a i "a6%$ava%$a zbog "az%e%i či%a, "ao i vr8e%$a !ud!"i u%4

  "(i$a "ral$ $e bio ogra%iče% !abor!"i. za"l$uč(i.a !tale6a i redova@ Fo, u!r"o!

  to.e "ral$ $e, o!eb%o u to"u GVIII !t@, do%o!io %iz re!"riata u ogledu orga%iza4

  (i$e, o!lova%$a i odvi$a%$a (ivil%og i "az%e%og o!tu"a "od !udova@ Kral$u $e

  riadalo "o%ač%o ravo o.ilova%$a i !.a%$iva%$a "az%e te $e oće%ito vr8io o4

  !red%o u%"(i$u vrov%og !ud!"og orga%a@

  Ded%og od %a$z%ača$%i$i "ral$ev!"i rava red!tavl$alo $e !va"a"o ra4

  vo vrov%e izvr8%e vla!ti@ ?va !e %i$e od%o!ila !a.o %a o8tiva%$e i izvr8ava%$e

  za$ed%ič"i rvat!"ougar!"i i o!eb%i rvat!"o4!lavo%!"i za"o%a %ego i %a ut4

   $e(a%$e i d$elova%$e %a !ve od%o!e u%utra8%$i i va%$!"i o!lova !tale8"e dr6ave@

  a $e vrov%a izvr8%a vla!t riadala "ral $u vidi !e iz !a.e i%augural%e dilo.e

  "ral$a u "o$o$ $e !ta$ala "lauzula N!ve ovo i !a.i će.o izvr8avati i uči%iti da će i 73

  drugi to izvr8avatiN@ ?vo ravo $e davalo ovla8te%$e "ral$u da o!%iva, orga%izi4

  ra i odr6ava raz%e !vo$e urede, "o$i će od izvr8%i oiga%a vre.e%o. o!tee%o

  o!ta$ati i %aredbodav%i orga%i "o$i će u!tvari reuzi.ati raz%a rava i u%"(i$e

  "o$e !u dotada vr8ili i!"l$učivo !tale6i i redovi %a !vo$i. !abori.a@ Deda% od

  ta"vi bio $e %a$va6%i$i Hrvat!"o "ral$ev!"o vi$eće u GVIII !t@ i Kr@ugar!"o %a477

  .$e!%ič"o vi$eće od 1)20 4 1535@ "o$e. $e ča" i za$ed%ič"i !abor 1)/1@ god@

  riz%ao u%u va6%o!t odrediv8i da egze"utiv%u vla!t treba da vr8i "ral $ u o"viru

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  35/493

  4214

  za"o%a a tu $e tada vr8ilo u.$e!to "ral$a o.e%uto %a.$e!%i8tvo uvid$ev8i u to.e

  .oder%iza(i$u !vo$e !tale8"e dr6ave@ Fa.$e!%ič"o vi$eće $e %ai.e "ao !tal%i

  urav%i orga% vodilo "o%!ta%t%o i !i!te.at!"i brigu %e !a.o za o8tiva%$e i izvr4

  8ava%$e za"o%a %ego i za u%ared$iva%$e e"o%o.!"i, ro!v$et%i i drugi od%o!a

  u dr6avi @

  Kral$ev!"o$ vla!t !u riadale o!i. raz%i u%"(i$a vrov%e vla!ti $o8 i

  regali$e od%o!%o regal%a prava ;$ura regalia) pod  "o$i.a !u !erazu.i$evala u

  u6e. !.i!lu ovla8te%$a "ral$a "o$a !u do%o!ila "ral$ev!"o. i!"u i.ovi%!"i riod@

  U širem !.i!lu od regal%i. ravi.a odrazu.i$evala !u !e !va "ral$eva rava u

  za"o%odav!tvu, !ud!tvu i egze"utivi@ Regal%a rava "ral $a iz "o$i $e "ral$ dobi4vao

  riod nazivala su se i  .a%$i. ili uzgrednim regal%i. ravi.a ;$ura regalia

  .i%ora !eu a((ide%talia+ od "o$i $e bilo vi!e vr!ti:

  I @ "ral$ev!"i rudar!"i regal ;$u! [email protected]%aru. et .i%eraru.+, red!tavl$ao

   $e %eogra%iče%o "ral $evo ravo, a $e re.a to.e !adr6avao ravo %a reguli4

  ra%$e rudar!"i od%o!a .a%dati.a i re!"riti.a, ravo !ve rudar!"e o!love

  voditi i %adzirati, o!%ivati rudar!"e urede, vr8iti rudar!"u !udbe%o!t vla!titi.

  rudar!"i. !udovi.a, ubirati !ve riode "ral$ev!"i rud%i"a, ubirati rudar!"u

  daću ;urbura+ od rivat%i rud%i"a,ravo rvo"ua zlata i !rebra iz rivat%i

  rud%i"a, izdavati rivilegi$e i  o!lobod$e%$a za  otvara%$e rudar!"i ol$a,7*

  rudo"oa i rudar!"i o!tro$e%$a \

  2 @ "ral$ev!"i regal !oli;!ale! regii+davao $e i!"l$učivo ravo "ral$u da i.a i dr6i !ola%e i to

  na čitavom teritori$u oba$u "ral$ev!tava te da $edi%o o% .o6e trgovati !a !oli

  ;.o%ool+, %adal$e da $e o% .ogao od$eliti rivilegi$ rivat%o. li(u

  da "oa ili "ua !ol %a !vo. vla!tito. ze.l$i8tu, a a"o bi !e oi"rilo %alazi8te !oli %a

  rivat%o. ze.l$i8tu da $e o% .ogao to %alazi8te oduzeti i u %a"%adu dati vla!%i"u drugo

  ze.l$i8te, %adal$e da $e v$eč%o i tra$%o .ogao zabra%$ivati uvoz ;!ta%ov%i8tvo ;Hrvat!"o4

  !lavo%!"og "ral$ev!tvu $e .oglo uvoziti i uotrebl$avati .or!"u !olida $e .ogao o!%ivati

  urede radi ad.i%i!tra(i$e ! t. .o%oolo. i radi u!"ladi8tava%$a !oli, do%o!iti %aredbe

  o (i$e%a.a !oli i "az%a.a za

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  36/493

   prekršaj e}^

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  37/493

  -224

  0@ "ral$ev!"i regal "ova%$a %ov(a $e bio ta"od$er i!"l$učivo "ral$ev regal, 8to $e z%ačilo

  da u doba Hab!burgova(a %it"o o!i. "ra- $a %i$e !.io "ovati %ova( od

  ri$et%$o. "az%e zbog %ev$ere@ Ta$ regal $e ovla!tio "ral$a da orga%izira uravu i

  vod$e%$e o!lova "ova%$a i (ir"ulira%$a %ov(a do.aćeg i !tra%og u ze.l$i, da azi

  da zlat%i ili !rebr%i %ova( %e izlazi iz dr6ave, a !tra%i %ova( da u ze.l$i vri$edi

  !a.o "oli"a $e %$egova %utar%$a vri$ed%o!t i %ao"o% da az da u ze.4l$i %e "ola

  "rivotvore%i % o v a ( J

  3@ "ral$ev!"i o8ta%!"i regal $e ta"od$er riadao !a.o "ral$u te %i$e bio obaveza%

  %a !urad%$u !a !tale6i.a i redovi.a@ ?% $e odigrao z%ača$%u ulogu o!eb%o od

  GVIII !t@ dal$e, "ada ga $e "ral$ o%ov%o orga%izirao da bi u%aredio trgovi%u i

  !va"ida8%$i !aobraća$@ Kral$ $e bio $edi%o obaveza% da orga%izira o8ta%!"e

  !ta%i(e %a o%i. .$e!ti.a "o$a !u to izi!"ivala i da te !ta%i(e ou%i otreb%i.

  7/

  er!o%al%o., #riodi iz o8tta%!"e ro.et%e i i!.o%o!%e !lu6be te"li !u u

  "ral$evu blaga$%u te !u red!tavl$ali vrlo $a" izbor "ral$evi riodaJ

  7@ "ral$ev!"i tride!et%ič"i ili (ari%!"i regal $e red!tavl$ao !tari "ral$ev regal iz "o$eg

  !u "ral$ev (rili z%at%e riode@ Tride!et%i(a od%o!%o (ari%a $e red!tav4l$alo

  ovla8te%$e "ral$a da re.a "a"voći i "oliči%i %ezabra%$e%e i to$ daći odvr4

  g%ute robe "o$a !e uvozi u dr6avu, izvozi iz %$e ili rovoz %$ezi%i. odruč$e., %a

  odred $e%i. .$e!ti.a ;tri de!e t% i ča.a+ i od %eizuzeti li(a za"o%iti. %ači%o.

  %alaću$e izv$e!%u ri!to$bu@

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  38/493

  4 2 04

  Kral $u $e riadalo ravo da orga%izira (ari%!"u !lu6bu, re.$e8ta !ta4

  %i(e za %alaćiva%$e (ari%e o !vo. %aod$e%$u i %a ta$ %ači% ut$eče %a o6iv4

  l$ava%$e "o.er(a, "a6%$ava o%e "o$i "ri$u.čare robu i da uoće regulira %ared4

  be%i. ute. čitavu tu !lu6bu

  *@ regal $av%i (e!ta, utova i .o!tova obuvatao $e ravo "ral$a da da$e dozvo4

  lu ubirati .altari%u i ri$evoz%i%u ;$u! telo%ii et %auli+@ #od ravo. .alte i

  ri$evoza razu.i$evala !e roi!a%i. %ači%o. dobive%o ovla8te%$e da !e od

  ut%i"a "o$i %i!u bili izuzeti a o !vo$o$ vol$i rolazili, radi ured $e%$a i odr6ava%$a

  relaza %u6%i.a i "ori!%i. (e!ta.a, .o!tovi.a, lad$a.a i !"ela.a, za"o%iti.

  %ači%o. %alaću$e od "ola i voz%og blaga izv$e!%a ri!to$ba@ Malta4ri %a !e

  obirala %a !tal%i. .o!tovi.a, %a!ii.a i izgrad$e%i. (e!ta.a, a ri$e4voz%i%a

  %a lad$a.a, o%to%!"i. .o!tovi.a i !"ela.a@

  #ravo .alte i ri$evoza .oglo !e !teći rivilegi$e. "o$i $e "ral$ od$e4

  l$ivao@ ?d laća%$a .altari%e i revoz%i%e bili !u o!lobod$e%i:

  1@ !vi do.aći le.ići bilo "o$eg reda "ad !u utovali o !vo. o!lu

  2@ grad$a%i "ral$ev!"i !lobod%i gradova

  0@ (r"ve%i !lu6be%i(i

  3@ redi $al i!ti (r"ve%i veli"odo!to$a%!tve%i"a i

  7@ !ta%ov%i(i .$e!ta "o$a !u i.ala ta$ rivilegi$@

  Ma I tari%o i revoz%i%a !e %alaćivala !a.o od voz%og blaga i od "ola

  a %i"ada od li(a %i od robe@ Tariu $e odred$ivala 6ua%i$a@ #ravo .alte i ri$e4ći

  voza običavalo !e davati u za"u]

  )@ !a$a.!"o ravo ;$u! %u%di%aru.+, ravo .li%are%$a ;$u! .olae+, ravo .e!are%$a

  ;$u! .a(elli+, ravo "rč.are%$a ;$u! edu(illi+ !u ta"od$er regal%a rava "o$a $e "ral$

  od$elivao rivilegi$e. "ao i o!tala regal%a rava@ #od !a$a.!"i. !e ravo.

  razu.i$evalo ovla8te%$e dr6ati %a izv$e!%o. .$e!tu i u odred$e%o vri$e.e $av%e i

  !veča%e zborove rodavača i "ua(a@ #od ravo. .li%are%$a razu.$evalo !e

  ovla8te%$e dr6ati .li% %a vodr@ #od ravo. .e!are% $a razu.i$evalo !e ovla8te4%$e

  !tal%o, %a .alo, rodavati .e!o za ra%u re.a odred $e%i. (i$e%a.a i u

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  39/493

  4234

  za"o%!"i. i!rav%o od.$ere%i. te6i%a.a@ #ravo "r(.are%$a $e bilo ovla8te%$e

  u odred$e%o vri$e.e i %a roi!a%i %ači%, !tal%o, %a .alo, u i!rav%i.:za"o%4

  !"i. .$era.a rodavat 6e!to"a ića@ #ravo "rč.are%$a, .e!are%$a i .ll%are%$a

  bilo $e veza%o uz vla!teli%!tvo, 8to z%ači da $e "ral$ ta rava dod$el$ivao dru4

  gi. dr6avl$a%i.a "roz rivilegi $$

  5@ o!i. %abro$e%i regala o!to$ali !u $o8 8u.!"i, lov%i i dr@ ;za barut, lutri$u i [ @  

  Fe"e vr!ti "ral$ev!"i regia vre.e%o. !u !e retvorili u .o%oole ;!oli,

  "ova%$e %ov(a, o8ta i dr@+ #o!tee%o !u !e !tvarali %ovi .o%ooli, "ao 8to $e

  roda$a dua%a, ča$a, 8ećera, "ave, "olo%i$al%e robe i dr@

  Ka"o !e vidi o!eg rava "o$a !u roi!ti(ala iz "ral$ev!"e vla!ti bio $e veo.a

  8iro" te zavatao va%$!"e o!love, %arav%o u o%da8%$i. o"viri.a "o$i !u !e !tal%o

  8irili, u%utar%$e o!love u"oli"o !u bili oveza%i !a egze"utivo., od$el$iva%$e.

  rivilegi$a, uravl$a%$e. vladarevi i "ru%!"i i.a%$a te re4gala ;i%a%(i$!"i o!lovi

  tada "o.or!"i o!lovi+ te uravl$a%$e. oru6a%i i o 4 li(i$!"i !%aga@

  7+ Kral $evi uredi i orga%i

  Hab!bur8"i vladari u Hrvat!"o$ i &gar!"o$ bili !u vladari i u drugi.

  ze.l$a.a ;>e8"o$, Koru8"o$, Kra%$!"o$, Yta$er!"o, obi. Au!tri $a.a, Tirolu, 9ori(i,

  Tr!tu, I!tri, Ri$e(i i dr@+ a uz to !u bili uglav%o. !vi ri.!"i (arevi %$e.ač"e

  %arod%o!ti@ F$iovi !u i%tere!i bili veo.a ra!ro!tra%$e%i i različiti u raz%i. ze.4

  l$a.a u "o$i.a !u vladali@ ?!i. toga, !tee% razvo$a !tale8"i dr6ava u ti. ze.4

  l$a.a bio $e različit a $e z%ačilo da !u u %$i.a vladali raz%i rav%i i dr6av%orav%i

  od%o!i@ I!to ta"o i olo6a$ vladara u raz%i. ze.l$a.a u "o$i.a !u vladali $e bio

  različit, a !u i %$egova rava bila različita[?!i. toga,ri$e %ego !u Hab!burgov(i

  do8li %a rvate"o4ugar!"i ri$e!to,o%i !u oduzeli već %iz a"(i$a da !e i %$iova

  vladar!"a vla!t o$ača a o%a raz%i !tale6a 8tovi8e !.a%$i, a !u orga%izirali raz%e

  (e%tral%e urede "o$i !u %e !a.o o.agali vladaru u vr8e%$u %$egovi rava,%ego !u i

  8irili o!tee%o tu vla!t reuzi.a$ući %e"e u%"(i$e, "o$e !u do tog vre.e%a

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  40/493

  4274

  vr8ili !tale6i ute. !vo$i orga%a@

  Fa"o% dola!"a Hab!burgova(a %a rvat!"o4ugar!"i ri$e!to ra%o !u

  očele ritu6be !tale6a i redova ovi "ral$ev!tava radi ovreda %$iovi rava 0

  "tra25 !ral4a. U 9#"tr#4# za$ed%ič"og &gar!"o4rvat!"og !abora %a$veći dio

  rada za!$eda%$a od%o! !e uravo %a Ngrava.i%aN t$@ o.e%ute ritu6be, "o$e

  !u daače dobile !vo$ !tal%i !lu6be%i redo!l $ed u radu !abora@ Od  ovi ritu46bi

  %a$va6%i$e !u bile o%e o "o$i.a $e "ral$ r$e8avao o!love "o$i !u !e od%o!ili

  %a &gar!"u i Hrvat!"u !av$etu$ući !e N!a !tra%(i.aN i otre.a$ući i o !vo$i.

  ili "a"o i ugar!"i i rvat!"i !tale6i %aziva$u N!tra%i. uredi.aN ;.i!lilo !e %a *0

  "ral$eve urede u Beču "o$i !u uredovali %$e.ač"i+ @

  ?d "ada !u Hab!burgov(i o!tali "ral$evi Hrvat!"e i &gar!"e %$iove

  otrebe i če6%$e za dobro orga%izira%i. !vo$i. uredi.a i orga%i.a %i!u re!tale@

  ?!i. toga o% !u o"u8ali %a!taviti !vo$u !taru oliti"u (e%traliza(i$e vla!t a

  !u u doba 172)4 do 1)3o@ o"u8avali ! obziro. %a &gar!"u Hrvat!"u učvr!titi

  eudal%o a!olutidtič"u uravu da bi u razdobl$u 1)5o 4 1)/o@ "o%ač%o o"u8ali

  otu%o od!tra%iti !tale6e i redove od vr8e%$a vla!ti@ A!oluti!tič"i %ači% vla4da%$aDo!ia II %i$e !e .ed$uti. odr6ao, a već 1)/o@ god@ dolazi do re!taura(i$e !tale8"og

  dr6av%og ured$e%$a@ Fo, Hab!burgov(i !e ia" %i!u odre"li !vo$i %a4.$era, a dolazi

  do Metter%i(ovog a!oluti!tič"og obli"a vlada%$a, "o$i %i$e dodu8e %eo!red%o

  ugrozio o!to$%o!t .u%i(ial%i rava &gar!"e i Hrvat!"e, ali i $e a"tič%o !veo %a

  ogra%iče%o z%ače%$e i ut$e(a$ u r$e8ava%$u o!lova .oder4

  %e dr6ave@ Fiti $e "ral$ običavao redovito !azivati !abore a %iti $e redovito otvr4d$ivao

  %$iove za"l$uč"e,a !u ta"o or.e !tare !tale8"e dr6ave $edva $o8 6ivo4tarile@ Fo, u&gar!"o$ u!li$ed o$ača%og d$elova%$a %a(io%al%og o"reta, i!ti4

  (a%$a e"o%o.!"i i%tere!a i te6%$i o!eb%o !red%$eg i %i6eg le.!tva, od "ral$e4

  vog urav%og orga%a &gar!"og %a.$e!%ič"og vi$eća o!to$ao $e !ve vi8e %ovi orga%

  "o$i $e !ve vi8e odgovarao %a(io%al%i. (il$evi.a, te6%$a.a i !vr!i %a(io%al%og

  o"reta@*3

  Evo razvo$ o$edi%i "ral$evi ureda i orga%a:

  I+ razdobl$e 172) 4 1)3o@& to. eriodu o!to$ali !u !li$edeći "ral$evi uredi i orga%i:

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  41/493

  4 2 *4

  1 @ Ta$%o vi$eče ; er 9eel.e Rat +

  Ta$%o vi$eće $e bilo !tal%o "ral$evo vi$eće či$i !u čla%ovi davali !a.o !vo$e

  .i8l$e%$e@ Stoga $e !a!tav toga Vi$eća bio ogra%iče% %a izvr!%e rav%i"e, !truč%$a"e

  za o$edi%a ita%$a, "o$i !u u6ivali ov$ere%$e vladara@ >la%ovi tog Vi$eća !u bili i

  vrov%i dvor!"i do!to$a%!tve%i(i@ Med $u %$i.a $e

  i.ao %a$vid$e%i$i olo6a$ dvor!"i "a%(elar@ 9od@ 1*3*@ o rvi uta o!ta$e čla%o.

  toga Vi$eća $eda% !a rvat!"o 4 ugar!"og odruč$a@ Tada !u !e i očele

  o!%ivati o$edi%e "o.i!i$e za odred$e%a ita%$a@ Fo, tada $e počelo i opadati  

  z%ače%$e tog Vi$eća, $er $e %a %$egovo .$e!to do8la vor!"a "a%(elari$a@

  9od@ 1*7/@ vladar $e o!%ovao od četvori(e %a$obrazova%i$i ta$%i

  !av$et%i"a Ta$%og vi$eća NTa$%u "o%ere%(i$uN, "o$a $e reuzela d$elo.ič%o z a 4 dat"e

  Ta$%og vi$eća@ #reo!tali. !av$et%i(i.a o!tala !u u %adle6%o!ti $udi(ialia t$ @ red.eti

  !a rav%o. roble.ati"o.@ Ta$%a "o%ere%(i$a $e bila rivre.e%o

  u"i%uta,ali $e bila brzo i u!o!tavl$e%a@ Fa čelo te Ko%ere%(i$e !tavio $e Db!i I 1)o7@

  god@ !vog vrov%og dvor!"og .e8tra "ao .i%i!tra re.i$era@ 9od @ l)o/ @

  Ta$%a "o%ere%(i$a bude odi$el$e%a u &6u i Siru "o%ere%(i$u@ &6o$ "o%ere%(i4

   $i !u bili dod$el $e%i u %adle6%o!t va%$!"i o!lovi a Yiro$ u%utra8%$i@

  2@ vor!"o vi$eće i &gar!"o vi$eće

  vor!"o vi$eće !e !a!to$alo od većeg bro$a le.ića a .a%$eg bro$a

  rzuče%i rav%i"a@ & vor!"o vi$eće !u bili pozvani zastupnici staroaustrijskih 

  o"ra$i%a i F$e.ač"og ra$a "ao !av$et%i(i a %$iovi vrov%i do!to$a%!tve%i(i bili

  !u !.atra%i !tal%i. čla%ovi.a@ Stale6 %i!u i.ali uliv %a !a!tav Vi$eća,

   $er $e !av$et%i"e i.e%ovao vladar@ Kad $e erdi%a%d I o!tao ri.!"i. (are. 177*@

  god@ vor!"o vi$eće $e o!talo i!"l$učivo uredo. (ar!tva@ &gar!"a i Hrvat!"a bile !u

  izuzete od %adle6%o!ti tog Vi$eća od 170)@ god@dal $e@ ?d tada $e "ral$ običavao !lu6iti

  !e !av$eti.a i .i8l$e%$i.a !vo$i !av$et%i"a !a rvat!"o4ugar!"og

  odruč$a ;bi!"ui i veli"a8i+, "o$e $e o% i.e%ovao@ a 11 !u ti !av$et%i(i bili čla%ovi

   $ed%og ti$ela, "o$e $e !tal%o uredovalo,%e .o6e !e !a !igur%o8ću utvrditi@

  & vreli.a !e "ra$e. GVI i očet"o. GVII !t@ !o.i%$e N&gar!"o vi$ećeN ;

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  42/493

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  43/493

  4254

  au!tri$!"i o"ra$i%a o%a $e o!tala vru%!"i !ud!"i i urav%i orga%, "o$i $e "o%4

  "urirao u !ud!"i. o!lovi.a Ta$%o. vi$eću a u vo$%i. Ta$%o$ "o%ere%(i$i@ & obla4

  !t va%$!"i o!lova vor!"a "a%(elari$a $e bila oiga%izira%a u %$e.ač"u 7 lat%!"u

  e"!edi(i$u@ F$e.ač"a e"!edi(i$a $e r$e!vala red.ete "o$i !u !e od%o!ili %adr6ave F$e.ač"og ra$a a lati%!"a %a red.ete o!tali dr6ava@ 9od@ l)2o@ %a

  čelu vor!"e "a%(elari$e !u do8la dvo$i(a "a%(elara od "o$i $e $eda% o!tao

  %adle6a% za o!love (ar!"e "uće i va%$!"e o!love, a drugi za u%utar%$e i ravo4

  !ud%e o!love@

  &gar!"a dvor!"a "a%(elari$a o!li$e l*/o@ god@ "oli"o god@ $e i.ala

  utvrd$e% !vo$ d$elo"rug ba8 !vo$o. reor.o. iz te godi%e %i$e !e %i "a!%i$e

  !a!vi. o!a.o!talila@ To vidi.o iz za"o%!"og čla%a 10@ iz 1)31 god@ za$ed%ič"og!abora u "o$i. !e $o8 uvi$e" %alazi !tara !tiliza(i$a "o$o. !e tvrdi da $e ova

  Ka%(elari$a rav%orav%a drugi. "ral$evi. di"a!teri$i.a te da !toga .o6e dire"t%o

  ! %$i.a doi!ivati a %e ute. vor!"e "a%(elari$e@

  $elo"rug &gar!"e dvor!"e "a%(elari$e o!li$e l*/o@ god@ !a!to$ao !e

  od !li$edeći o!lova u "oli"o !u !e od%o!ili %a &gar!"u i Hrvat!"u:

  1 @ o!lovi "ral$eve i!ar%i(e t$@izrada "ral$evi i!a.a i ugovora !a !tra%i.

  di%a!t$a.a dr6ava.a rad ob$ave rata, za"l$učva%$a .ira, ri.ir$a,o!%i4

  va%$a !aveza, za8tite %tere!a &gra Hrvata u i%oze.!tvu ili !tra%a(a u &gar4

  !"o$ i Hrvat!"o$@

  2@ o!lovi u vezi !a izdava%$e. rivilegi$a, ča!ti i !lu6bi "o$e $e "ral$ od$el$ivao z

  č". i $uri!tič"i. o!oba.a, zati. izrada "ral$ev!"i de"reta u ita%$u o!ta4vi%a,

  "o$e !u bile "o%i!(ira%e zbog izvr8e%og zloči%a, izdava%$e o!igura%$a,

  %e!.eta%og rolaza i za8tite ;!alvi (o%du(tu!+ te i!.a o!eb%e za8tite ;literae

  rote(tio%ale!+, legiti.ira%$e ;oza"o%$e%$e+, o!lobad$a%$e od !ta%$a bez ča4!ti,

  uvod %eza"o%itog d$eteta u rava za"o%ito rod$e%i, uilar%i o!lov,

  i.e%ova%$e tutora ili !"rb%i"a a"o ta"av %i$e o!to$ao %a o!%ovu ooru"e ili

  za"o%a, i.e%ova%$e "uratora za ide$"o.i!e !e"ve!trira%u .ov%u drug

  o4!lovi veza%i uz %abro$a%e @

  0@ o!lovi u vezi ! "ral$evi. ravi.a u egze"utivi, uravi, !ud!tvu i oće%ito u

  brizi za odr6a%$e oret"a 8to z%ači o!lovi oli(i$e, ravo!ud$a, %a!tave i

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  44/493

  42/4

  odgo$a, (r"ve, zdravl$a, ol$orivrede, obrta, .a%ua"ture, izgrad%$e "a%ala i

  vodovoda, regulira%$e ri$e"a, %adzor %ad $av%i. (e!ta.a i !aobraća$%i(a.a, te

  ro.eto. %a "o%u i .oru, za8tita od zlouotrebe ze.l$i8%e eudal%e vla!ti,

  o!lovi !lobod%i "ral$ev!"i gradova "o$i !u urav%e rirode, o!lovi

  o!igura%$a vr8e%$a ravo!ud%i u%"(i$a, "a!ači $e %eravil%i !ud!"i odlu"a,

  delegira%$e !ud!"e vla!ti u !luča$evi.a u "o$i.a $e Kral$ !a. !uda(, i!tra6iva%$a

  radi utvr4d$iva%$a !tatu!a le.!tva, izdava%$e i%!tru"(i$a za !udove i dr@

  3+ o!lovi "o$i !u roizlazili iz !tatu!a o "o$e. $e &gar!"a dvor!"a "a%(elari$a

  bila v$erodo!to$%o .$e!to ;lo(u! (redibili!+ "ao izdava%$e u%o.oći, ooru"a,

  tra%!a"(i$a i drugi ugovora !lič%e vr!ti, izdava%$e !v$edoča%!tava o ta"vi.

  ugovori.a "ao i izdava%$e %$iovi rei!a, dr6a%$e i vod$e%$e "ral$ev!"i

  "%$iga ;libri regii+ u "o$e !u !e ui!ivale !ve do%a(i $e, od $ele le.!tva i i.e%o4

  va%@ $a@

  *)

  3@ vor!"a "o.ora i &gar!"a "ral$ev!"a "o.ora

  vor!"a "o.ora $e o!%ova%a l72)@god@ F$ezi% zadata" !e !a!to$ao u !av$e4

  tova%$u "od o!lova rioda i ra!oda, %adzoru ze.al $!"i "o.ora, reuzi.a4

  %$u rioda, "o$i !u reo!tali u ze.l$a.a %a"o% od.ire%$a tro8"ova %$iove

  urave i "o$i !u %a!tali roi!iva%$e. izva%red%i oreza u au!tri$!"i. ze.l$a4

  .a te dava%$e %ovča%i o.oć i F$e.ač"og ra$a i u i%a%(ira%$u tro8"ova

  dvora i o$edi%i orga%a u"l$uču$ući i vo$!"u@

  #očet"o. GVIII !t@ vor!"a "o.ora bude reorga%izira%a, Već l)o7@ god@

  bude o!%ova%a Beč"a grad!"a ba%"a ;^ie%er Stadtba%"+, "o$a $e trebala reguli4

  rati dio dr6av%i dugova reuzi.a%$e. i%dire"t%i oreza@ Ru"ovod!tvo te ba%4"e

   $e riadalo Mi%i!teri $al%o$ ba%"ov%o$ deuta(i$i ;Mi%i!teriai4Ba%(odeutatio%

  9od@1)13@ bude dal$%$o. reorga%iza(i$o. vor!"e "o.ore o!%ova%a ?ća ba%"a

  ;&%iver!alba%"alitdt+, "o$a $e bila $ed%a vr!t dr6av%e ba%"e !a !$edi8te. u Beču

  i odru6%i(a.a u glav%i. gradovi.a o$edi%i ab!bur8"i ze.al $a@ ?ća

  ba%"a $e i.ala u%"(i$u (e%tral%e blaga$%e i orga%a "o$i !e bri%uo i vodio dr6av%e

  du4gove@ Fadzor %ad Beč"o. grad!"o. ba%"o. i ?ćo. ba%"o. vr8ila $e Ta$%a

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  45/493

  4334

  i%a%(i$!"a "o%ere%(i$a ; o!%ova%a 1)13@ a u"i%uta 1)31@god@+

  ?bziro. %a revladava%$e .er"a%tili!tič"i gleda%$a i  $ača%$e agrar%e

  i va%agrar%e rivred%e d$elat%o!ti već u GVII !t@%alazi.o uz vor!"u "o.oru $e4

  da% orga% "o$i !e bri%uo o"o u%ared$iva%$a trgovi%e@ Ta$ orga% $e bio Ko.er(i$al4%i

  "olegi$ u Beču, "o$i $e o!%ova% 1***@god@ #očet"o. GVIII !t@ bio $e o!%ova% orga%,

  "o$i $e u !vo$e la%ove u%io i u%ared$e%$e obrta i i%du!tri$e od %azivo. 9lav%i

  "o.er(i$al%i "olegi$ ;Haut4Ko..erzioe%"ollegiu.+u Beču, o!%ova% 1)15@ god@ &

  o$edi%i. o"ra$i%a.a budu o!%ova%i !lič%i "olegi$i i "o.er(i$al%e deu4ta(i$e@ S

  d$elat%o8ću Ko.er(i$al%og "olegi$a $e oveza%o o!%iva%$e ?r$e%tal%e trgovač"e

  "o.a%i$e u Tr!tu, rogla8e%$e Tr!ta i Ri$e"e !lobod%i. lu"a.a, o!%iva4%$e raz%i

  tvor%i(a, trgovač"i ugovor ! Tur!"o., raz%i roi!i o za8titi (ari%a i

  dr@

  &z vor!"u "o.oru u Beču o!tQ ala $e za odruč$e Hrvat!"e i &gar!"e

  &gar!"a "o.ora "o$a $e bila če!to vi8e ili .a%$e zavi!%a od beč"e vor!"e "o.ore,

  9od@ 1)17@ za$ed%ič"i !abor $e za"l$učio a "ral$ !a%(io%irao da &gar!"a "o.ora %e

  ovi!i od beč"e vor!"e "o.ore o!i. u !luča$u a"o !u !e redlagale "a"ve odlu"e

  "ral $a, $er u to. !luča$u $e trebalo te ri$edloge rereze%tirati beč"o$ vor!"o$

  "o.ori@ &gar!"a "o.ora $e dobila o!%ov%o ured$e%$e već 17*/@ god@ Fo, iz 4

  gleda da !abor!"i za"l$uč(i %i!u o.agali, $er vidi.o da !e i!ta o%ovo regulira

  1)17, 1)20@ i 1)31@ god@ te %agla8ava da &gar!"a "ral$ev!"a "o.ora .ora biti

  %eovi!%a od vor!"e "o.ore@ #ovod ta"vi. za"l$uč(i.a za$ed%ič"og !abora !lu4

  6ila $e v$ero$at%o odredba "ral$a od 1)13@ god@, "o$o. $e o!%ova%a ?ća ba%"a u

  Beču a "o$o$ $e bila odred$e%a i &gar!"a "o.ora@ Fo, 1)31@ god@ bude ia" uz

  obo!tra%o ou8ta%$e odluče%o da &gar!"a "ral$ev!"a "o.ora .o6e dodu8e "ral$u

  dire"t%o !lati !vo$e rereze%ta(i$e iz !voga d$elo"ruga, ali da %aredbe "ral$a .ora i

  dal$e ri.ati re"o vor!"e "o.ore@ Te godi%e $e u$ed%o odred$e%o da red.eti,

  "o$i !e od%o!e %a "ral$ev!"i erar, a ti.e i %a roble.e !oli i ruda,!ada$u u %ad4

  le6%o!t Krd$ev!"e ugar!"e "o.ore i u to. !luča$u, a"o $e ta"av red.et !a odru4

  , 69č $a Hrvat!"e@

  &gar!"a "o.ora da"le %i$e bila orga% "o$i $e odlučivao u vod$e%$u oliti"e

  "ral$evi rioda %a odruč$u Hrvat!"e i &gar!"e@ ?!%ov%i zadata" &gar!"e "o.ore

  !a!to$ao !e u vr8e%$u %adzora %ad "ral$evi. riodi.a, uravl$a%$u "ru%!"i i i8"al4

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  46/493

  4014

  %i dobara u o%o. !.i!lu i %a.$e%i za "o$u !u bila %a.$e%$e%a, vod$e%$u !vi "o4

  .or!"i ureda u ze.l$i, "o%trolira%$u e"o%o.!"i o!lova "ral$ev!"i !lobod%i

  gradova i !la%$u "o.i!i$a u te gradove "o$e će obol$8ati %$iovo go!odare%$e, !u4d$e%$u u !luča$evi.a "ri$u.čare%$a, dava%$u .i8l$e%$a "ral$u u !luča$u da "ral$ 6e4

  li od$eliti %e"o.e odred$e%o dobro i %ao"o%, obziro. da $e &gar!"a "o.ora u 4

  ravl$ala !vi. "ru%!"i. i i!"al%i. dobri.a %a te.el$u "ral$evog vrov%og ze.l$i4

  8%og go!od!tva, to $e "ral$ .ogao i.at rav%e !orove ! drugi. ze.l$i8%i. o4

  !$ed%i(i.a, to $e &gar!"a "o.ora ute. !vog orga%a Kral$ev!"og i!"a ;(au!aru.

  regaliu. dire(tor+ za!tuala "ral$a red !udo.@ &gar!"a "o.ora $e %ao"o% vodi4la

  evide%(i$e rioda, reuzi.ala doot"e iz raz%i %a!lova ; u Hrvat!"o$ reu4zi.ala!a"ul$e%e "ral$ev!"e oreze 4 di(a+, regala iz rud%i"a i dr@ ?%a $e i.a4la %a

  odruč$u Hrvat!"e izv$e!%o vri$e.e u to"u GVIII !t@ i !vo$u vla!titu ad.i4%i!trativ%u

  .re6u@ &gar!"a "o.ora $e bila ia" u!tvari o.oć%i orga% vladareve vor!"e

  "o.ore u Beču za odruč$e Hrvat!"e i Mad6ar!"e@ & o"viri.a ugar!"o 4 rvat!"e

  dr6av%e za$ed%i(e &gar!"a "o.ora "ao "ral$eva u!ta%ova u Hrvat!"o$ i.a4la $e

  o!eb%i z%ača$ te" "ada $e 1))2@ god@ reuzela uzdr6ava%$e orga%a urav%i vla!ti

  u Hrvat!"o$@ ?tada $e &gar!"a "o.ora reuzi.ala !a.a !ve riode %a o!4%ovuoreza u Hrvat!"o$ a od ovi davala Hrvat!"o$ "oli"o $e bilo otreb%o za

  uzdr6ava%$e orga%iza(i$e vla!ti@

  7@ vor!"o rat%o vi$eće ; er Ho"rieg!rat +

  vor!"o rat%o vi$eće $e o!%ova%o 177*@ god@ "ao !tal%i orga% "o$e. $e

  bila ov$ere%a vrov%a vo$%a urava i ru"ovod$e%$e vo$%o. !ilo.@ Farav%o, to4

  .e !u !e rotivili rvat!"i i ugar!"i !tale6i, $er !u ba% u Hrvat!"o$ i alati% u&gar!"o$ izgubili u!tvari vrov%u vo$%u "o.a%du@ Te" 1)17@ god@ %a za$ed%ič"o.

  !aboru ugar!"i i rvat!"i !tale6i !u riz%ali da !e %$iova dr6ava %e .o6e bra%iti

  !a.o i%!ure"(i$o. %ego da treba odr6avati i !tal%u !ta$aću vo$!"u@ Ti.e !u !e

  u!tva4ri !tale6i i redovi &gar!"og i Hrvat!"og "ral$ev!tva odredili vor!"o.

  rat%o. vi4$eću, $er $e uravo o%o bilo %a$$ače a%ga6ira%o brigo. i ru"ovod$e%$e.

  !tal%e vo$!"e@ vor!"o rat%o vi$eće $e vr8ilo !vo$e zadat"e "roz !vo$e od$ele i to:

  .ili4tare iudi(iale ;ravo!ud%i o!lovi+, .ilitare ubli(o4oliti(u. ;oća urava+ i

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  47/493

  );')

  7#l#tar5 5627#6U7 $2a26#4"!a prava. Kra457 VII "t. 0at#ra4 prv#

  p56# r7#ra24a r5/lar25 "ta4a5 v4"!5 a 0 /0.l(&. Dvr"! rat2

  v#455 45 0#r5!)t2 r!v0#l p"lv#7a V425 !ra4#25 2a p0r4

  Hrvat"!5 # Slav2#45 p0#2#)v# t5 /0#25 Dvr"! rat2 v#455 Gra3,!45 45 t 8avl4al 0 %&(*. /0. 0 I(O&. /0. Dvr"! rat2 v#455

  Gra3 45 !#2t %(+;./0. a 2 B5 %*+*. /0.

  ? Kral 45v"!)/ar"! 2a745"2#! v#455(

  Kral45v"! /ar"! 2a745"2#! v#455 45 "2va2 %(';. /0. !a!ra)

  l45v r50 !4# 5 r50vat# !a #2"tr752t vr9v25 !ral45v5 5/35!t#v25

  vla"t# 2a p0r4 Kral45v#25 U/ar"!5. Na t5r#tr#4 Kral45v"tva Hrvat"!5 #Slav2#45 2 45 p5 045lvat# t5! l(*. /0. 2a!2 t 45 !ral4 %((:. /0.

  !#2 "l#2# ta!av "v4 r50 Hrvat"!4 $ Kral45v"! v#455 3a Kral45v#2

  Dal7a6#4, Hrvat"! # Slav2#4 0a 8# t50# 2a "v4#7 #30a6#7a, 45r 45

  8a r50a 2 30r1ava # pla)a, !4# " 2457 "t/a 450#2 # 8#l#

  p0r50452# # 0/vr2#.

  U/ar"! 2a745"2#6 v#455 08#val 45 2al/5 0 !ral4a pt57

  U/ar"!5 0vr"!5 !a265lar#45 pt57 !45 45 ta!45r V#455 0aval !ral4

  "v4a 7#l4524a # pr#450l/5. V#455 2#45 7/l !r5"p20#rat# " 0r/#7

  !ral45v#7 /85r2#4#7a a"tr#4"!#7 2a"l4502#7 357l4a7a.

  V#455 "5 "a"t4al 0 '' "av45t2#!a, !45 45 !ral4 #752va #3 r50va

  pr5)lata, 7a/2ata # pl57"tva $ 0 %(:%./0. 450a2 "av45t2#! 45 8# "

  p0r4a Hrvat"!5, Na 5l 45 "ta4a palat#2, 02"2 2a745"2#!, a a!

  v#9 2#45 8#l 405 6r#a5

  #l# tav5r2#!. Pr50 "av45t2#!a 8# 45 2#3 "5!r5tara # 0r// #2v2#tva

  !4# " 8avl4al# ra325 r50"!5 p"lv5.

  P#ta24a !4a " 8#la 045l!r/ V#45a r45avala " "5 2a

  "4502#6a7a "a)v45t2#!a, 2a !4#7a "5 0l#val v5#27 /la"va. A!t#

  !45 45 V#455 "lal p0l12#7 1pa2#4a7a , pr#v#l5/#ra2#7 0#"tr#!t#7a #

  !tar#7a t5 !ral45v"!#7 "l)802#7 /ra0v#7a 2a3#val# " "5 #2t#7at#7a$ p lat#2"!7 /la/l #2t#7ar5 t4. 0at# 25t 2a 32a245.

  Kral45v"! /ar"! 2a745"2#! v#455 45 #7al "v7 045l!r/

  "2v2# 3a0ata! 0a "5 8r#25 0a "5 "va/045 32a4, pt4 # #3vr4

  357al4"!# 3a!2# # !ral45v# 2al3# t5 0a pr50la15 !ral4 025245 2v#9

  0r50a8a !45 5 2apr#45)

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  48/493

  4004

  diti i razraditi izvr8ava%$e za"o%!"i i "ral$evi roi!a@ & o$edi%o!ti.a Vi$eće

   $e i.alo u d$elo"rugu ove o!love:

  1@ roble.ati"a religi$e i (r"ve, !tudi$a, 8"ola i odgo$a te ovi.a !ada$uće o4bo6%e

  zddade i i%!titu(i$e "ao u%iverziteti, a"ade.i$e, li(e$i, gi.%azi$e i druge !red%$e

  8"ole, o!%ov%e 8"ole, "o%vi"ti, odgo$%e u!ta%ove

  2@ uvod$e%$e i ravil%o izvr8ava%$e urbari$al%i roi!a tJ !vi red.et "o$i !u !e

  od%o!ili %a odr6a%$e i za8titu orez%i obvez%i(a te o%i o!lovi "o$i !u !e od4%o!ili

  %a o%d "o%tribu(i$e

  0@ odred$iva%$e (ari%a i (ari%ar%i(a

  3@ i!tra6iva%$a ovodo. u!ta%ovl$iva%$a rava izv$e!%e o!obe %a le.!tvo

  7@ briga o ri!to$ba.a "o$e !u .orali Cidovi laćati u i.e tolera%(i$e

  a bi Vi$eće .oglo obavl$ati !ve te o!love bili !u or.ira%i raz%i odred$e4

  %i uredi, "o$i !u bili %eo!red%o odgovor%i Vi$eću, "ao:

  a+

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  49/493

  );+)

  %' 8r#/a 3a 2apr5#va245 8rta, tr/v#25 # pr75ta

  %; r5/l#ra245 r#45!a # !a2ala t5 "a8raa4a

  %+ 8r#/a "la4 5l5752tar2#9 25p/0a # 25"r5a $pplav5, p1ar# # "#.

  %& 8r#/a 3a 2apr504#va245 7ar"tva, r0ar"tva, "v#l/4"tva%? 8r#/a 3a "#r7a25 $ pl#6#4a, 97a2#tar25 "ta2v5, 8l2#65 # 0r.

  Za 8avl4a245 p"lva 2a8r452#9 0 ? ) %? 045lval# " ra32#

  p0r50452# r/a2# !a 2pr.Q

  a Prt750#!at ) 8r#/a 3a 30rav"tv "ta2v2#tva # v5t5r#2ar"tv

  8 D#r5!6#4a v02#9 /ra045v#2a " 045l7 3a 8r0ar"tv # 7"!/"p0ar"tv

  6 D#r5!6#4a pta # pr75ta

  %( P"lv# !2tr#86#45 ra0# p"!r85 r5/lar25 v4"!5 357l4#, p045la #

  !2a)#va2 45 v4"!5 t5 p045la "v#9 0ava24a "ta2v2#tva 2v6,

  pr#r02#2a7a # pr5)v3#7. Ov5 p"lv5 " 8avl4al# prv#26#4al2#

  !75"ar#4at# !4# " 8#l# p0)l12# Rat27 !75"ar#4at, a va4 Dvr"!7

  rat27 v#45.

  U/ar"! 2a745"2#! v#455 45 !#2t %*+*. /0

  II) T5r53#4a2"!5 r5r75 $ I(+O-I(*O)

  U prv7 p5r#0 t/ ra308l4a $ I(+O-I(?O !ral4 "5 p"v5t#r5r7a7a prv52"tv52 "v45 Dvr"!5 !a265lar#45. V5 %(+'./0.805

  "2va2a K2a, 0vr)"!a # 0r1av2a !a265lar#4a $ #l# "!ra52 Dr1av2a

  !a265lar#4a !4a 45 pr50"tavl4ala "tvar# 045l Dvr"!5 !a265lar#45, !4# "5

  0 l('. /0. 8av# p#ta24#7a va24"!5 pl#t#!5, a %(+'. /0. p"ta

  "a7"tal2 2a0l5tv. Dr1av2a !a265lar#4a "5 8av#)la 4 # p"lv#7a

  Ha8"8r!5 !5 # 0vra. Ta! " "tal# Dvr"!4 !a265lar#4# "a7

  2tar24# p"lv# # pr5075t# prav2/ !ara!t5ra.

  R5r/a2#3#ra4# 0al45 "v4 r/a2 2tra245 prav5 vla0ar !#25

  /0. %(+:. A"tr#4"! # 5! !a265lar#4 # r7#ra 2v 2a0l5tv p0

  2a3#v7 D#r5!)tr#4 $D#r56tr#7 #2 p8l#6#" 5t 6a75ral#8" #l#

  D#r56tr#7 #2 #2t5r2#", !4# 45

  08# 045l!r/ 25 "a7 pr8l57at#! v0 4524a vla0ar5v5 2tar245pl#t#!5 25/

  # 2a26#4"! prav "#7 " 83#r7 2a v4"!, 45r 45 va "pa0ala

  2a0l512"t Dvr")!/ rat2/ v#45a # " 83#r7 2a 30r1ava245 0vra, 45r 45

  2 "pa0al 2a0l51)

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  50/493

  -35-

  %o!t r6av%e "a%(elari$e@ ire"tori$ $e da"le dobio dio %adle6%o!ti vor!"e "o.o4re, ta"o

  da $e ova u razdobl$u o!to$a%$a ire"tori$a I)3/4I)_` god@ zadr6ala !a.o o!love "ova%$a

  %ov(a i rudar!tva te o!love "o$e $e do tada i.ala %a teritori$u Hrva4t!"og i &gar!"og"ral$ev!tva@

  9od@ l)*o@ vladar $e dodi$elio vor!"o$ "o.ori $o8 %e"e i%a%(i$!"e o!lo4ve,

  u!tvari %adzor, uravl$a%$e i brigu za oveća%$e dooda"a dvora@ Fadle6%o!t ire"tori$a

  bude ro8ire%a 1)70@ god@ %a ta$ %ači% 8to .u bude ri"l$uče% Ko.er(i4

   $al%i dire"tori$ ;

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  51/493

  40*4

  I ri.a%$e rioda a vor!"a raču%!"a "o.ora %a "o%trolu or!"e "o.ore, 9e%eral4

  %e blaga$%e i !vi$u "%$igovod!tava, %a i!itiva%$e uzro"a ovećava%$a i oada%$e do4oda"a te dava%$e ri$edloga u vezi ! ti. i !i!te.o. .al tari%e i (ari%e@

  & i!to. razdobl$u "ral$ !e "o%ač%o odlučio da u"i%e rei.uć!tvo Hrvat!"o4

  !lavo%!"og "ral$ev!tva, "o$e $e ovo u6ivalo u od%o!u %a &gar!"o "ral$ev!tvo, r$e8a4

  va$ući o !vo$i. !tale6i.a i redovi.a %a !vo$i. !abori.a !ve o!love $av%e urave

  !a.o!tal%o bez ut$e(a$a "ral$a ili %$egovog Fa.$e!%ič"og vi$eća u &gar!"o$@ Kral$

  %ai.e o!%u$e 1)*)@ god@ !vo$e Kral$ev!"o vi$eće za "ral$evi%e al.a(i$u, Hrvat4!"u i

  Slavo%i$u, ti$elo ! ide%tič%i. %a.$e%a.a i d$elo"rugo. "ao i &gar!"o %a.$e4!%ič"ovi$eće u &gar!"o$@ Fa čelo tog Vi$eća o!tavi ba%a a u !a!tav Vi$eća odredi 7

  !av$et%i"a ; $eda% iz redova relata, $eda% iz redova .ag%ata i tro$i(a iz redova

  le.!tva+@ Za !$edi8te tog Vi$eća "ral$ odredi Vara6di%, %o, o%o bude do!"ora re4

  .$e8te%o u Zagreb@ Stale6i i redovi Hrvat!"o4!lavo%!"og "ral$ev!tva %i!u od.a

  rivatili ta$ "ral$ev %alog a !u odvratili "ral$u da !e o!%iva%$e. tog Vi$eća %a%o4!i

  re$udi(i$ guber%i$u, "o$i !u vr8ili ba%@i !tale6i i redovi ;Reg%u.+ "roz !tol$eća %a

  o!%ovu !abor!"i za"o%a te !toga !tale6i i redovi !.atra$u:1+ da !e guber%i$ !tale6a i redova te ba%a %e .o6e .i$e%$ati izva% za$ed%ič"og

  Hrvat!"o4ugar!"og !abora, $er !e !ve ravo!ud%e i urav%e u%"(i$e u!ta%ovl$u$u

  u ta"vi. !abori.a

  2+ da !e o!%iva%$e. Vi$eća re$udi(ira$u rerogative !tale6a i redova ovog Kral$e4

  v!tva, $er !e !vi urav%i, go!odar!"i i vo$%i o!lovi "o$e !u do !ada r$e8avali

  !tale6i i redovi re%o!e %a ovo Vi$eće

  0+ da !e o!%iva%$e. Vi$eća re$udi(ira$u i rava ba%a, $er .u !e oduzi.a$u odred$e4%i o!lovi a i !e da$e %e"oli(i%i u Vi$eću da i o%a ubuduće r$e8ava

  3+ da $e i !a. "ral$ riz%ao da $e ! do!ada8%$i. guber%i$e. !tale6a i ba%a bio za4

  dovol$a% i

  7+ da !e o!%iva%$e. Vi$eća $o8 vi8e %ovča%o otereću$e "ral$eva blaga$%a a !e

  .oli "ral$a da o!tavi !tale6e i redove u vr8e%$u do!ada8%$eg guber%i$a@

  Fo u i%!tru"(i$i deuta(i$i Hrvat!"o4!lavo%!"og !abora "o$a $e bila uu4će%a

  "ral$u Sabor $e redvidio u$ed%o i !luča$ da "ral$ %e bi tio odu!tati od or4.ira%$a

  o.e%utog Vi$eća a $e %alo6io deuta(i$i za ta$ !luča$ da bi !e ubuduće

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  52/493

  !ačuvale rerogative i !lobode Kral$ev!tva i ba%a da zat$eva$u od "ral$a:

  1, da "ral$ dilo.o. za$a.či !tale6i.a i redovi.a o "o%zi!te%(i$i tog Vi$eća te

  da reda $uri!di"(i$i ba%a i Kral$ev!tva ri !lavo%!"e 6ua%i$e i to u !ud!"i., urav4

  %i. i vo$%i. o!lovi.a a da te 6ua%i$e odredi Vi$eću !a.o u go!odar!"i. i raču4

  %ar!"i. o!lovi.a, 2, da "ral$ i.e%u$e ba%o., a"o ova$ u.re ili bude .u data druga

  u%"(i$a ili a" !a. dade o!tav"u, o!obu "o$a $e bila za!lu6%a za "ral$a i

  !v@ "ru%u, ali "o$a $e bila odlo6%a "ru%i o !vo. rod$e%$u i "o$a $e bila oz%ata o

  !vo$i. vo$%ič"i. d$eli.a, 0, da ba%, bez obzira %a to 8to $e bio red!$ed%i" Vi$eća i

  %$egovi %a!l$ed%i(i budu uvi$e" u o!$edu "o.a%de Ba%!"e "ra$i%e u !.i!lu

  "ral$ev!"e dilo.e iz l)7o@ god@, 3, da Vi$eće, or.ira%o u !.i!lu za"o%!"og čla4

  %a lol:l)20 za$ed%ič"og !abora ;o "o$e. Vi$eće %e !.i$e ovi!iti od %i $ed%og dvor4

  !"og ureda+ bude ovi!ilo !a.o od "ral$a i to ute. Kral$ev!"e ugar!"e "a%(elari$e

  te da će Vi$eće uravl$ati u !.i!lu za"o%a za$ed%ič"og !abora i Hrvat!"og !abora

  i to %a %ači% "ao i guber%i$ &gar!"e či$o$ !veto$ "ru%i Hrvat!"a riada "ao %era!4

  "idiva ze.l$a, 7, da or.ira%$e. Vi$eća %eće biti re$udi(ira%o %i8ta od rava !ta4

  le6a i redova te ba%a ! obziro. %a redlaga% $e ba%a, i.e%ova%$e "aeta%a i od4

  "aeta%a Kral$ev!tva, "o%!tituira%$a odba%a, !la%$e iza!la%i"a %a za$ed%ič"i !a4bor, izbor roto%otara, egza"tora i "o.e!ara Kral$ev!tva "ao i uotrebu ečata,

  odr6ava%$e !abora Kral$ev!tva, i%!ure"(i$e te regulira%$a drugi o!lova "o$i !u !e

  od%o!ili %a $av%u uravu Kral$ev!tva,*, da Vi$eće .o6e i.ati vla!titi to" r$e8ava4%$a

  uz o%a$ &gar!"og %a.$e!%ič"og vi$eća ! obziro. %a vo$%e o!love, "o$i !e !a4dali

  u %$egov d$elo"rug te .$e8ovite urav%e i vo$%e o!love "o$e $e r$e8avalo &gar!"o

  %a.$e!%ič"o vi$eće, ), da "ral$ dade Vi$eću $o8 dvo$i(u !av$et%i"a: $ed%og iz reda

  veli"a8a i $ed%og iz reda le.!tva ! obziro. da !u !e %ago.ilali o!lovi "o$e ćeVi$eće obrad$ivati i ! obziro. da će uvi$e" biti dovol$%o o%i "o4$i !u rod$e%i u ze.l$i

  i odlo6%i ovo. Kral$ev!tvu, 5, da !e Vi$eće otu%o iz$ed4%ači u d$elo"rugu i u

  laća.a ! &gar!"i. %a.$e!%ič"i. vi$eće., /, da !e Vi$eće

  re.$e!ti u Zagreb, či. !e !agradi zgrada za to Vi$eće, $er !e Zagreb %alazi %e4

  "a"o u !redi8tu Kral$ev!tva a $e ogod%i$i za !ta%ov%i8tvo o!eb%o ! obziro. %a u%a4

  red$iva%$e "o.er(i$a, lo, da "ral$ dozvoli da !ve ovo %abro$e%o bude %a za$e4d%ič"o.

  !aboru uvr8te%o .ed $u za"o%!"e čla%"e i da o!igura !tale6e i redove u !vi.

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  53/493

  4054

  %$iovi. ravi.a, uzu!i.a i reroga tiva.a@)2

  Kral$ ; u!tvari "ral$i(a Mari$a Terezi $a + $e u ro"u od 13 da%a %a"o%

  ri.it"a delega(i$e odgovorio de"lara(i$o. da će Kral$ev!"o vi$eće za al.a(i$u,

  Hrvat!"u i Slavo%i$u biti u !ve.u $ed%a"o &gar!"o. %a.$e!%ič"o. vi$eću ta"o i

  ! obziro. %a d$elo"rug te ! obziro. %a ovi!%o!t i da %eće dou!titi da Vi$eće re4

  d$e !vo$ d$elo"rug bilo u vo$%i. bilo u $av%i. o!lovi.a %ego daače da će !e bri4

  %uti da u ovi. o!lovi.a d$elo"rug !tale6a i redova Kral$ev!tva i ba%!"a vla!t

  o!ta%u %eovri$ed$e%i@ Kral$ $e %adal$e ri!tao da !e o!%iva%$e Vi$eća "o$e $e o%

  !tvorio i%arti"ulira %a za$ed%ič"o. !aboru te da ri.or!"o odruč$e Hrvat!"e, "o$e

   $e do !ada !adalo od Ko.er(i$al%o vi$eće u Tr!tu, od!ada !ada o Hrvat!"o "ra473

  I$ev!"o vi$eće "ao i !lavo%!"e 6ua%i$e, ali ove !a.o u ita%$u "o%tribu(i$a@

  Već 2o@VIII 1)*)@ $e Vi$eće zaočelo rado. ; !vega 2o da%a %a"o%

  "ral$eve de"lara(i$e +@ Iz "ral$eve i%!tru"(i$e o !aitavu, d$elo"rugu, er!o%alu i

  %ači%u rada "o$a $e od.a u!li$edila, vidi !e da $e zai!ta d$elo"rug Vi$eća bio i!ti "ao

  i o%a$ &gar!"og %a.$e!%ič"og vi$eća@ Dedi%o !e ovo. i%!tru"(i$o. da$e Vi$eću

   $eda% zadata" vi8e, t$@ da vodi %adzor %ad "az%e%i. o!tu"o. 6ua%i$a, !lobod4%i "ral $ev!"i gradova i ze.l$i8%e go!ode "o$i !u i.ali $u! gladii %a ta$ %ači%

  8to će to Vi$eće ovi. ovla8te%i(i.a izv$e8tavati godi8%$e o ti. ro(e!i.a, a a"oVi$eće bude ro%a8lo da !e %e8to i.a i!raviti, da dade "ral$u o to. !vo$e .i8l$e4

  )3

  %$e i ri$edlog@

  Kral$ev!"o vi$eće za "ral$evi%u al.a(i$u, Hrvat!"u i Slavo%i$u $e

  u"i%uto 1))/@ god@ ?d tada $e &gar!"o %a.$e!%ič"o vi$eće vr8ilo i!te age%de i

  %a odruč$u Hrvat!"o4!lavo%!"og "rd $ev!tva@ & dr6av%o4rav%o. olo6a$u

  Hrvat!"e re.a &gar!"o$ ta ro.$e%a %i$e i.ala %i"a"vog z%ača$a@

 • 8/19/2019 Beuc povijest hrvatske

  54/493

  -39-

  i"i# $%riod &oz%'(n)*o+ a)o-u.iza 0 i78o ! "79o #

  Ov ra308l45 pr50"tavl4a 08a 50a=2)pr"v45t#t5l4"!5 a!oluti!tič"e

  vla4davi%e@ Razdobl$e -)5o4l)/o red!tavl$a odluč%i v eriod rovod$e%$a a!oluti!tič"i

  te%de%(i$a dvora@ Već 1)52@ god@ (ar dade !$edi%iti &$edi%$e%u če8"o4au!tri $!" u dvor!"u

  "a%(elari$u, vor!"u "o.oru i Mi%i!teri $al%u ba%"odeuta(i $u u $ed%o %ad4le8tvo "o$e $e

  %azvao &$edi%$e%i dvor!"i uredi ;Verei%igte Ho!telle+@ & i!to vri$e4.e (ar $e ro8irio

  i%adlez%o!t vor!"e raču%!"e "o.ore ti.e 8to $o$ $e odredio "%$i 4 govod!tva i u &ga