Click here to load reader

Bezak Rukopis Imprimatur

 • View
  3.089

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kniha padra Šebastian Labo, SJ o klauze Róbert Bezák

Text of Bezak Rukopis Imprimatur

 • 3

  P. ebastin Labo SJ

  RBERT BEZK

  PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI

  Samizdat A. D. 2014

 • 4

  ebastin Labo, 2014

  Samizdat 2014

 • 5

  VENOVANIE

  Excelencia, mil pn nuncius,

  srden vaka za es rokov Vaej vzcnej a vernej sluby apotolskho nuncia v naej vlasti, na naom, ako sami hovorte, krsnom Slovensku.

  Mimoriadna vaka za V odvny a staton postoj v kauze zbldenho a v postoji k Vm, ia, i drzho arcibiskupa Rberta Bezka. Zniesli ste statone jeho arogantn postoj k Vaej osobe, i ke patril samotnmu ppeovi. Slovci a Sloven-ky zostan vo svojej absoltnej vine vern Kristovej Cirkvi a jej viditenej hlave, rmskemu ppeovi, o Vs me iba tei.

  Mil pn arcibiskup, carissimo nunzio, elm Vm a za to sa modlm, aby ste i alie roky v naom malom a pvabnom Slovensku strvili v pevnom zdrav, v ui-tonej prci pre Cirkev a n slovensk nrod. Nech Vs Pn ehn a jeho Matka ochrauje.

  P. ebastin Labo SJ

  DEDICA

  Eccellenza, caro Signor Nunzio,

  grazie vivissime per i sei anni del Suo prezioso e fedele servizio come nunzio

  apostolico nella nostra patria, bella Slovachia, come Ella suol dire ripetutamente.

  Un grazie speciale per la Sua coraggiosa presa di posizione nel caso del

  disorientato larcivescovo Rbert Bezk, un presule maleducato nei Suoi confronti. Ella ha sopportato coraggiosamente la di lui condotta arrogante, un comportamento

  sfrontato volto al Papa stesso. I cattolici slovachi, uomini e donne, rimangono nella

  loro assoluta maggioranza come sempre fedeli alla Chiesa di Cristo e alla sua guida

  visibile, il Romano Pontefice. Ella, Eccellenza Reverendissima, certamente pu esser contenta della fedelt della Nazione slovaca tuttintera.

  Le auguro, Eccellentissimo monsignor Arcivescovo, esimio Signor nunzio, e per

  questo prego ogni giorno, affinch nella nostra piccola e bella Slovachia Ella possa sempre godere di buona salute e svolgere cos un lavoro utile per la Chiesa universale e la nostra Nazione slovaca. Il Signore La benedica e Maria, la sua santissima Madre,

  La protegga. P. Sebastiano Labo SJ

 • 7

  vod

  Na konci jla 2012, v ase horceho leta, ale i horcej kauzy arcibiskupa Rberta

  Bezka, stretol som sa v Trnave so starm dobrm znmym. Srdene sme sa

  pozdravili. Po hrejivom stisku ruky mi so vzruenm hlasom hovor:

  Pter ebastin, mm vetky Vae vzcne knihy o ppeovi Jnovi Pavlovi II. Ste

  jezuita, duchovn syn svtho otca Ignca, vojaka z povolania, a k tomu aj

  spisovate. Preo mlte v tejto situcii, ke zjavn odpadlk a odbojnk Cirkvi,

  arcibiskup Rbert Bezk, zmobilizoval mnostvo masy, z toho as luzy a to proti

  Cirkvi, ppeovi a jeho najblim spolupracovnkom? Ako jezuiti ste predsa vojakmi

  svtho Ignca z Loyoly, ktorho si vemi ctm, alebo ste u len star dedukovia,

  ktor sa na boj nehodia a nezmu? Je to stran, robte, prosm, nieo na obranu

  pravdy a zchranu Trnavskej arcidieczy, ktor pomaly, ale premyslene tento

  odpadlk ohrozuje rozbjanm jednoty a zavdzanm liberlnych praktk najm v

  liturgii. Nechpem, preo pni biskupi nezasiahli hne po jeho prvom a verejne

  rozirovanom klamstve, e mu nikto nepovedal, preo bol zbaven svojho radu.

  lovek asne nad drzosou, ale aj hlposou tohto tvrdenia a pta sa: m ten lovek

  vbec charakter ako kaz, rehonk i arcibiskup? Poda ma: nem. Ote, pozrime

  sa na fakty.

  Da 26. jna 2012 dostal arcibiskup Rbert Bezk psomn vzvu od samho

  ppea Benedikta XVI., v ktorej mu Svt Otec oznamuje, e ,po mnohch

  modlitbch a uvaovan ho iada, aby z vnych prin rezignoval z funkcie

  trnavskho arcibiskupa. Arcibiskup Bezk nielene neprijal tto vzvu rovn rozkazu

  ppea Benedikta XVI., ale konal plne zvrtene a nenormlne. Cel tde pracoval

  na pln obrtky, aby zskal spolupracovnkov pre svoj tajn diabolsk pln:

  vzdorova svojmu najvyiemu predstavenmu, samotnmu ppeovi.

  V akcii mal rchly spech, ke ako prvho zskal frustrovanho politika Dr.

  Frantika Mikloka, ktor nepochopil, e ako katolk sa takto aj on stavia proti

  ppeovi a Cirkvi a tmto samotnm faktom sa z nej vyluuje...

 • 8

  Poznamenvam, e iba ako mi je poveda tto smutn a trpk pravdu o Miklo-

  kovi, lebo rodina Miklokova, u mtvi rodiia a ijci bratia Jozef a Marin maj v

  mojich oiach vek cenu.

  Ferko, oslovm a, ako som a srdene po roky oslovoval, ale prvkrt takto:

  Ferko, zd sa mi, ale nielen mne, e si plne stratil zdrav sudok, ako ho stratil v

  tejto veci aj Tvoj priate, exminister Vladimr Palko, ke iadal od Cirkvi svedectvo

  ospravedlnenia sa, e ,tento lovek (Rbert Bezk) je nevinn.

  Drah brat, pn arcibiskup Rbert Bezk!

  Tu sa zana Tvoja osobn tragdia, neposlunos voi sammu Kristovmu

  nmestnkovi, ppeovi, spojen s bojom proti Cirkvi. Tu sa zaal Tvoj odboj

  zjavnm klamstvom. Tu je prame Tvojej reblie voi Cirkvi a zrove Tvojej

  tragdie.

  Tvoje li netreba dokazova, sta iba pomenova skuton stav vec. Svt Otec,

  Kristov nmestnk na zemi, a vyzve z vnych dvodov k vnemu kroku, aby si z

  radu odstpil, a Ty sa na to urob hluchm ignorantom. Ak svedectvo ete

  potrebuje, aby si pochopil, e si sa z Cirkvi sm vylil a stal sa odpadlkom? Cirkev

  m prvo, ba povinnos vyli a zo svojich radov. Zatia to neurobila, lebo dfa a

  modl sa za Tvoje obrtenie. My, jednoduch vojaci Cirkvi, by sme postupovali in,

  rznejie a bojovnejie, lebo vbec neprejavuje znmky tosti.

  koda, e v tom ase predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup

  Stanislav Zvolensk nereagoval okamite strunm a jasnm vyhlsenm, e

  arcibiskup Bezk odmietol poslunos ppeovi.

  Normlny postup, ktor mal nasledova, keby si ete veril v Cirkev svt,

  rmskokatolcku, a chcel by si predsa ako kajcnik v nej zosta, bol by si sa pokorne

  ppeovi ospravedlnil za chyby, ktorch si sa dopustil, poiadal o odpustenie a so

  Svtm Otcom sa rozlil v uisten, e spchan chyby naprav, alebo sa o to aspo

  primne poksi.

  Lene u Teba sa tak nestalo. Ty, brat Rbert, si sa pustil do otvorenho boja proti

  ppeovi a Cirkvi v presveden, e v tom zradnom boji zvaz. Vemi smutn a

 • 9

  otrasn bolo pova Tvoje vroky o svojej Katolckej cirkvi, ktor si vyslovil v

  televzii:

  Cirkev je ako tB.

  Cirkev je totalitn.

  Cirkev nekon v duchu lsky.

  Cel Cirkev je skorumpovan.

  Dokonca si naznail, e ppe nie je u svojprvny.

  Dospel si a tak aleko, e sa lovek mus pta, i nem pravdu ten doktor

  psychiater, ktor vid v Tvojom konan vetky prznaky a prejavy poruchy osobnosti.

  To nebolo udsk, to bolo diabolsk. T Tvoju odvahu, brat Rbert, Ti diktoval

  priamo diabol, ktorho duch a mal v moci. A vtedy som intenzvne prosil Pna o

  milos, aby si nemal veer nejak nehodu, pri ktorej by si bol priiel o ivot. Diabli

  by boli mali nesmiernu rados, e sa im podaril asn lovok zska pre seba

  katolckeho arcibiskupa.

  Ak rozhodnutie o zbaven pastoranho riadenia Trnavskej arcidieczy je naozaj rozhodnutm a vou Svtho Otca, ktorho mm v hlbokej cte, s repektom, pokorou, dverou, lskou, poslunosou a synovskou oddanosou toto rozhodnutie prijmam, ostvam s nm a s Kristom spojen v primnej modlitbe za dobro Cirkvi.

  S ctou Mons. Rbert Bezk, CSsR, arcibiskup1

  no, brat Rbert, nepochybuj. Bolo a je to tak. Roma locuta, causa finita!

  1 List Rberta Bezka apotolskmu nunciovi v Slovenskej republike arcibiskupovi Mariovi Giordanovi. Kristna Hostinov, Kauza Bezk: Boia va alebo achovnica cirkvi. Bakalrska prca. Katedra mezinrodnch vztah a evropskch studi, Fakulta socilnch studi, Masarykova univerzita, Brno 2013, s. 84; http://www.ta3.com/clanok/1002718/bezak-mohol-prist-o-urad-pre-sokolovo-pochybne-hospodarenie.html.

 • 10

  ierna nedea Katolckej cirkvi na Slovensku

  Mil brat Rbert!

  V prv jlov nedeu, 1. jla 2012 sa to spustilo. Poas homlie Ty, ako kazate, si

  okoval najprv svojich posluchov v Trnavskej katedrle a potom aj televznych

  divkov. Povedal si veriacim, e si bol na rozhovore u apotolskho nuncia, ktor Ti

  oznmil, e si od zajtrajieho da z vnych prin pozbaven svojho arcibiskup-

  skho radu. To, e tie priny Ti pn nuncius jasne povedal, priom a poiadal aj o

  diskrtnos, to si u nespomenul. Televzia sa tam ocitla akoby nhodou, no vetko

  naznauje, e niekm bola objednan vopred.

  Takto sa zaala jedna z najsmutnejch udalost v dejinch Katolckej cirkvi na

  Slovensku v jej vye tiscronej histrii: Tvoje vystpenie na verejnosti, ktor a v

  mojich oiach i v oiach mnohch veriacich urobili odpadlkom Cirkvi a heretikom.

  Brat Rbert, vrchol Tvojho vinu, i poinu, bola tto zveren poznmka:

  Monsignor nuncius mi povedal, e s oznmenm nemm s pred masmdi. Vy nie

  ste predsa masmdi, ale moji veriaci. Genilna veta rebelanta, ktorou jasne

  povedal, e vypovedal poslunos ppeovi a vernos Cirkvi, a takto zosmienil

  apotolskho nuncia, prvho mua ppea na Slovensku.

  Hne v ten de sa na internete objavila dobr a vecn analza tejto smutnej kauzy.

  Odvolanie arcibiskupa Bezka dobr sprva

  S Pnom Bohom idem od Vs, neublil som, neublil som, iadnemu z Vs.

  Od menovania Rberta Bezka 18. aprla 2009 sa k nm dostvali naj-rznejie sprvy o charaktere tohto biskupa, z ktorch ila hrza (dekon-trukcia liturgie u neho dosahovala vraj a takej miery, e slil liturgiu s plyovmi hrakami na oltri). Poves ultramodernistu nsledne potvrdil deklarovanm aj na pomery slovenskej cirkevnej hierarchie ultraliberl-nych nzorov (tieto si je mono dohada vo viacerch jeho verejnch vystpeniach ke pritakval sugestvnym, protikatolcky orientovanm otzkam heretika Hrba v jeho relcii, alebo ke nedstojne biskupa akoval na neopohanskej Pohode; ale prkladov jeho pochybnho konania by sme nali viac). Za normlneho stavu v Cirkvi by sa niekto tak nikdy nestal biskupom, ale v ase krzy sa menuj podobn udia podliezajci sa verejnosti (v tom bol Bezk vdy dobr).

 • 11

  Km smerom k udu si budoval vlastn kult osobnosti, voi svojmu predchodcovi (a zrejme nielen k nemu) sa prejavoval celkom inm a tvrdm spsobom (o je zrejm u z toho, o presiaklo na verejnos). Je nepochybn, e za usmievavou tvrou nastavenou smerom k vonkaj-iemu svetu sa skrval tie in Bezk nastaven do vntra Cirkvi na tvrd mocensk politiku. Pri sasnom stave Cirkvi sa dalo oakva, e sa mme dlhodobo na o tei. Muselo sa vak sta nieo vemi zvan (ako priamo potvrdzuj aj Bezkom tan listiny k jeho odvolaniu), ke sa o innos Bezka zaala zaujma nadriaden cirkevn hierarchia. Dnes, ke popieranie zkladnch katolckych dogiem je skr cestou hore, v hierarchii cirkevnho rebrka sa biskupi akiste neodvolvaj za tak malikosti, ako je podomieanie vierouky (obzvl ak s v rade pomerne krtko).

  To, e sa Bezkovo konanie v Cirkvi kontroluje, potvrdil napokon aj on sm (naprklad aj na konci Hrbovej relcie). Budcnos nm sn d nazrie do toho, o sa presne stalo. Mono je to natoko kandalzne, e zstupcovia Cirkvi o tom radej ani nechc hovori, hoci tm Bezkovi dvaj do ruky zbra, ktor mohutne vyuva naprklad v kzni, ktor plne zneuil na vytvorenie obrazu vlastnho neodvodnenho a nespravodlivho martrstva. K tejto kzni sa kriticky vrtime niie. V kadom prpade vsledkom legitmnej kontroly z pozcie hierarchicky nadriadenej bol sn najvnej krok, ak sa vbec dal oakva: odvolanie Bezka z funkcie.

  Ete pred odvolanm (ktor Bezk zrejme oakval, kee bol predtm vyzvan k abdikcii, ktor tento navonok vzor pokory odmietol) sa spustila hystria odtartovan Frantikom Miklokom, vemi chabm kresansko-demokratickm politikom, ktorho u predtm niekto (vemi pravdepodobne s podporou ak nie priamo od Bezka, tak z Bezkovch kruhov) pouil na boj proti arcibiskupovi Sokolovi, ktor vystil a do vemi pochybnho, typicky liberlneho rozsudku, o ktorom informovala Diela Sv. Jozefa.2 Napriek tomu, e sa dnes ako dostaneme k dkazom, ktor by to potvrdili, cel kauza hystrie rozptanej okolo Bezkovho odvolania m siln rukopis riadenia slobodomurrskou lou, o potvrdzuje aj skutonos, e priestorom na spustenie hystrie okolo Bezka bol jemu plne lojlny asopis .tde, ktor inak napa prakticky vetky znaky murrskeho hnutia popsanho ppeom Levom XIII. v encyklike Humanum genus. (.tde je o to nebezpenej, e v dobe zmtenia veriacich svoju protikatolckos zakrva, o mu vak nebrni v tom, e glorifikuje protikresansk padkov nemorlnu kultru, priom as jeho osdky nem problmy dokonca verejne propagova napr. sodomitsk partnerstv to je vak samozrejme len pika adovca protikatolckeho psobenia tohto tdennka.) Ak tu aj nie je priame angaovanie (ako tomu bolo nedvno vo Vatikne prostrednctvom ppeovho slobodomurrskeho komornka), ideov lnia je zrejm.

  Na Bezkovu podporu navye hne vystpila vemi charakteristick skupinka celebrt, ktor dobre potvrdzuje, koho zujmy arcibiskup Bezk

  2 http://dielnasj.blogspot.sk/2012/04/fragmenty-z-doby-moru-iv.html.

 • 12

  vo funkcii hjil. Neprekvapuje, e vek as tchto celebrt s nekatolci, viacer z nich dokonca znmi priamymi tokmi a odporom ku katolckej Cirkvi. Meme spomen naprklad predstaviteov heretickch skupn, ako je tefan Hrb, pastor Pastirk, i odskoen bval katolk Kocr (toiaci na vetko katolcke, kde sa len d), feministka Jurov, organiztor nemravnej Pohody Kak (ktor mal minimlne v minulosti za partnerov vrobcov kondmov) a alie ateistick ksichty z .tda a inch Hrbovych kamartov. Okrem nich tu boli ete liberlni katolci ako Daniel Lipic i Jana itansk, ktor zhodou nhod chystaj aliu zvrten liberlnu politick alternatvu pre Slovensko. Alebo takch katolkov, ako je odchovanec liberlnych organizci Rybnek, za ktorho riaditeovania TV JOJ bola prednm producentom erotickch relci na Slovensku. Me si niekto normlny myslie, e takto zoskupenie, ktorho (minimlne jeho vekej asti) cieom bolo vdy kodi Katolckej cirkvi, nivoi jej vierouku, malo na zreteli dobro Katolckej cirkvi? Nebume naivn. Odpove je: samozrejme nie. Tto vemi dobre vedeli, preo sa za Bezka postavili, lebo to bol plne ich lovek. Skuton vzory katolckych biskupov z minulosti v nich naopak vyvolvaj odpor.

  Napokon teda prilo k Bezkovmu odvolaniu, ktor oznmil v kzni, ktor bola tlom vemi blzka spsobu luternskych heretikov, ku ktorm mal biskup napokon vdy vemi blzko. Okrem manipulatvnej propa-gandy, ktorou sa hjil, a skrvanej neposlunosti vak zrejme Bezk aj klamal, alebo minimlne hovoril polopravdy, ktor z neho mali urobi martra o sa u asti udu aj stalo , lebo zaslepenmu udu, u ktorho si budoval kult osobnosti, sta vemi mlo (o om sved aj potlesk Bezkovej rei napriek tomu, e ide o liturgicky absoltne nevhodn konanie, o vak ud pod takmi pastiermi, ako je Bezk, nevie).

  Bezk sa tu otvorene postavil cirkevnej hierarchii na odpor a to minimlne na hranici neposlunosti, ke sa zrejme snail obs prkazy, ktor vo veci svojho odvolania dostal. Bezk odvoduje, e ide o jeho veriacich my sme si vak doteraz mysleli, e veriaci s jedine Kristovi a chodia do kostola kvli Kristovi, ktormu nleia, nevieme, na zklade oho si ich Bezk teda privlastuje. alej Bezk tvrdil, e to nerob pred mdiami vemi zaujmav je z tohto hadiska video v Trnave dobre znmeho novinra Patrika Pokornho, ktor toto aj vzpt zavesil aj na YouTube; evidentne nhoda a Bezk je slep a nevid, e ho znmy trnavsk novinr nahrva. alej Bezk tvrd, e ani nevie dvod svojho odvolania, o je alie vemi pochybn a neuveriten tvrdenie, nakoko Bezk vemi dobre vedel o kontrole jeho psobenia (je extrmne nepravdepodobn, e nepoznal jej obsah, zvl ke psomne odpovedal na vsledky vizitcie; o v odpovedi psal, ke nevedel, o sa mu kladie za vinu?). Vrcholne komicky potom psob tvrdenie Bezka, e on ni nekomentuje, hoci prakticky ni in vo svojej kzni nerobil. Chudik biskup sa ete na dvaok oznail v dramaticky zahratej rei za oba-lovanho, ako keby sa proti nemu sn viedlo trestn konanie; nm je vak zrejm, e tu ilo o silno manipulatvne konanie smerom k mienke veriacich, ktor radi naskoia na rozprvku o nevinnom a nespravodlivo odsdenom arcibiskupovi.

 • 13

  Vzhadom na uveden je absoltne zrejm, e Svt Otec Benedikt XVI. spravil naozaj to najlepie pre dobro Cirkvi a Trnavskej arcidieczy,

  ke tohto biskupa odvolal.3

  Brat Rbert, nehovor, prosm, e Ti neboli povedan priny, preo sa tak stalo.

  Povedali Ti to vemi jasne a drazne. Ty si si ale vo verejnosti spokojne posluhoval

  zjavnm klamstvom a vyslovenou lou, ke si tvrdil, e dvod odvolania z radu

  nepozn, lebo Ti ho nepovedali. Tto lo me hovori Tvojim zaslepenm

  stpencom, ale nie uom, ktor sa vo veciach trochu vyznaj.

  Skupinka vysokokolskch pedaggov, ktor to na Univerzite videla v televzii,

  poznamenala: To je gnius, ktor poklad svojich posluchov za ,blbekov, najm

  pna nuncia. Takto to, neastn brat Rbert, v skutonosti bolo. Tvoja pcha zaala

  pracova na pln obrtky, ia, na Tvoju kodu, na kodu Cirkvi, a zaala ri

  duchovn skazu.

  Ty si myselne klamal, aby si veriacim predstavil situciu vo svoj prospech, ke si

  vinu pripsal vetkm inm, len nie sebe. T, o a bliie poznaj, sa tomu, drah

  brat Rbert, vbec neuduj. Ve klamstvo a lo s osvedenou metdou v Tvojom

  apotolte.

  S Tvojou kauzou svisia i verejn zhromadenia Tvojich stpencov, ktor namiesto

  presvedivch argumentov a vecnej diskusie maj svoj primitvny hrub slovnk a vo

  vzahu k in zmajcim namiesto krsnej sloveniny pouvaj menej krsnu,

  brachilnu moc.

  Medzi Tvojimi bol zstup viacerch fanatikov, ktor nevyberali v spsoboch ani v

  reiach, ako sa to ukzalo u pri ich prvom masovom vystpen pred bazilikou. Ich

  obeou bol aj dp. farr z Dubovej Pavol Flajk, socilne hlboko zaloen a na

  pravdu vemi citliv lovek, ktor chcel prtomnm iba poveda, e pokia sme

  katolci, mme pova hlas Kristovho nmestnka, Svtho Otca, ppea. Sotva

  zaal hovori a len o spomenul slovo ppe, niektor sa oborili na neho ako hulvti,

  kriali na neho, priom ho tedro obdarovali kopancami, tuchancami, scanm i

  nevyberanm slovnkom. Ten najjemnej vraz mem spomen: Ty hajzel z...

  3 Chouan, http://monarchizmus.blogspot.it/2012/07/odvolanie-arcibiskupa-bezaka-dobra.html.

 • 14

  Brat Rbert, berie to na svoju zodpovednos? Predsa si mohol tej luze zabrni

  kopa a strka do dp. farra Pavla Flajka, a dovoli mu prehovori. Stailo vyzva

  Tvojich gardistov, aby sa sprvali slune. Bojm sa, e Tebe toto robilo skr rados, a

  preto si nezasiahol. M by na o hrd, brat Rbert, a oni mu spieva: My sme

  mlde nov, mlde Bezkova!

  Slovn i psomn reakcie ako huby po dadi

  Po tomto prvom zhromaden sa vo verejnosti ako huby po dadi hromadili mnoh

  slovn i psomn reakcie. Z jednej strany v Tvoj prospech, kde a na zklade Tvojich

  livch tvrden udia utovali ako chudika, ktormu sa strane krivd, lebo on ako

  horliv apotol ani len netu, preo mus odstpi zo svojho kresla. Drah brat

  Rbert, to je z Tvojej strany hrub, primitvna a vemi ahko vyvrtiten lo. Ty

  vie vemi dobre, preo si musel opusti biskupsk kreslo, bolo Ti to jasne povedan.

  Zbytone si komplikoval a zavdzal jednoduch veriaci ud. Vypovedal si poslunos

  priamo ppeovi a plne primitvne klame, ke hovor, e nevie, preo a

  odvolali. Ak by sa to nahlas povedalo, prili by na svetlo veci, ktor by a

  kompromitovali a-a. Bu rd a van Pnovi, e sa tak nestalo.

  Rchlo vystpili na svetlo da Tvoji blzki, najbli spolupracovnci: kazi a

  horliv laici, medzi ktormi sa ako najdleitej ukzal skrachovan politik Dr.

  Frantiek Mikloko. Ten prichdzal pravidelne s obalobami proti Cirkvi, a zvl

  proti arcibiskupovi Jnovi Sokolovi a brnil a zubami-nechtami. Tento jeho boj trv

  alej.

  Vlastn iniciatva

  Hne na zaiatku a uisujem, e tento list nepem na objednvku KBS, i

  arcibiskupa Jna Sokola, alebo apotolskho nuncia Maria Giordanu. List je moja

  vlastn iniciatva, iniciatva loveka, ktor poas celho Tvojho episkoptu cel as

  il v Trnave. Je reakciou na Tvoje trojron nesmierne kodliv psobenie ako

  trnavskho arcibiskupa, ktor mal by lskavm otcom, spravodlivm sudcom, horli-

  vm apotolom, dobrm pastierom zjednocujcim Bo ud, vetkch veriacich v

 • 15

  lske k Bohu a vo vernosti Kristovmu nmestnkovi na zemi, Svtmu Otcovi. ia

  nim takm si nebol. Naopak.

  Poviem Ti, e som slvil za Teba svt omu, denne sa za Teba modlm a ehnm

  a, aby si dostal milos zbavi sa bludu a tie odpornej sebavedomej pchy a iniac

  primn poknie vrtil sa sp do Cirkvi, ktor si de facto opustil, a dostal sa do

  situcie, ke u na u iba zkerne sopt a pripisuje jej etebcke metdy. Spytuj si

  svedomie, ak si toho schopn.

  Brat Rbert, prezradm Ti aj dvod a cie, preo Ti pem. Budem sa usilova

  objektvne dokza, e v Tvojom urputnom boji i zpase o Tvoju causu si klamal,

  naalej klame, jednoducho sa prejavuje ako osveden luhr, ktormu na pravde

  nezle. Tebe ide o osobn prest za kad cenu, i cenu klamstva. Je to stran

  zistenie. Ale ovea zvanej je fakt, e je to pravdiv, a to je hrozn. Toto, na prv

  pohad stran obvinenie, je ahko dokza, o o sa spolu s niektormi priatemi

  pousilujem, aby si si uvedomil, e Ty a Tvoji stpenci pracujete viac s klamstvom

  ako s pravdou. Je to neastie, a preto treba Vs na to konkrtne upozorni, bez

  ohadu, i to prijmete, i sa nad tm zamyslte, alebo nie. Vina ud rozma a

  had pravdu.

  Za vye roka si, brat Rbert, dostal urite vea osobnch listov i rznych

  vyhlsen, verejne publikovanch, a tak a neprekvap ani mj dlh list, i ke s

  asovm odstupom od zaiatku brlivch udalost. List je trochu dlh preto, lebo

  popri vlastnch vahch prinam aj viacer cenn prspevky a postrehy ud, ktor

  zaujali svoj osobn postoj k Tvojim pomlenm, ba jeden z nich otvorene povedal

  heretickm, nzorom. Myslm si, e sa iste neuraz, ak a titulujem brat. Viem, e Ti

  toto oslovenie padne ovea milie ako naprklad Vaa Excelencia. Ve Ty u od

  zaiatku svojho biskupskho radovania si sa nectil vo svojom vntri katolckym

  kazom, priznaj si to primne a s odvahou, ale myslel si i konal a jasne sa prejavil

  ako brat protestant, lutern i kalvn, alebo spoluverec istho tefana Hrba, o ktorom

  sa nevie, kam patr. Na tom, pravda, mlo zle. Zd sa, e prve on je Tvoj

  duchovn otec, hlavn poradca, ktor teraz energicky vyzva pod Tvojou ztitou

  zaloi nov, tzv. oisujcu sa Katolcku cirkev, i ke najskr by ste sa mali oisti

 • 16

  obaja od liberlnej spupnosti a vntornej namyslenosti. Brat Rbert, verejne si

  povedal, e nov cirkevn spoloenstvo nehodl zaklada. Kto Ti to uver? Otzka

  znie: dodr slovo? Oslovenie brat je blzke bratom protestantom, o Tebe tie sed.

  Ja to akceptujem.

  Katolk, i zatajen protestant?

  Otzka znie: preo vlastne prechdza na protestantsk vieru, pritom dosia tajne,

  ba rafinovane? Tvoj postoj, Tvoje slov a skutky jasne ukazuj na Tvoju

  protestantsk orientciu. Ke vak myslm na pohyb v protestantskom svete, na to

  ako mnoh ich vynikajci teolgovia po dslednom a hlbokom tdiu Psma a

  katolckej nuky prichdzaj k pravde a prestupuj na nau katolcku vieru, tak Tvoj

  krok nie je praliv ani modern a Ty chce by modern , ale sa jav ako prav

  opak, spiatoncky, zastaran, slovom veraj.

  Z mnohch konverzi v protestantskom svete uvediem aspo dve

  Urite pozn dramatick histriu protestantskho teolga Scotta Hahna, najprv

  vekho odporcu katolicizmu. Nhodn as na sv. omi a hlbok tdium Psma a

  naej viery ho ako protestantskho teolga, kalvna, priviedli do Katolckej cirkvi

  napriek nesmierne vekm rodinnm akostiam, kee mu hrozilo rozpadnutie

  rodiny, lebo jeho manelka zotrvvala naalej v zarytom odpore proti Katolckej

  cirkvi.

  Scott Hahn to dlho statone znal, trpel a modlil sa, napokon i jeho manelka

  prekonala protikatolcky odpor, pomaly uznvala manelove argumenty, a jednho

  da spolu s demi prestpila aj ona na katolcku vieru. Dnes je Scott Hahn u roky

  horlivm angaovanm apotolom ako profesor teolgie na katolckej univerzite. A

  je op astlivm otcom rodiny, ktor je cel zjednoten v katolckej viere a v

  Cirkvi.

 • 17

  V roku 2012 prilo v Nemecku

  v Evanjelickej cirkvi k silnmu zemetraseniu, ke jeden ich znmy, spen a

  horliv farr Andreas Theurer z Baden-Wrttembergu vydal knihu s provokanm

  nzvom Preo sa nestaneme katolkmi?4 V nej dkladne rozober priny, ktor

  viedli a stle ved k trvajcemu rozdeleniu kresanskch vierovyznan, priom autor

  prichdza k podivuhodnm vsledkom, ktor zha v otzke: Preo sa nestaneme

  katolci? Poda neho po vyjasnen dleitch otzok v rmci spolonch ekumenic-

  kch rozhovorov na najvyej rovni a vyjasnen si otzky ospravedlnenia niet u

  dvod k rozdeleniu, a protestanti s pokojnm svedomm mu prija katolcku vieru,

  bez obv zo zrady vlastnej viery.

  V momente, ako kniha vyla, bol evanjelick duchovn Andreas Theurer aj s

  rodinou okamite vylen z Evanjelickej cirkvi a ako nezamestnan sa ocitol na

  ulici. Farrovi a teolgovi pomhala v prci i jeho manelka, pani Gudrun, ktor ako

  aktvna evanjelika bola v roku 2007 zvolen do tamojej krajinskej evanjelickej

  synody. Farr Theurer prestpil s celou rodinou na katolcku vieru a vstpil do

  Katolckej cirkvi, v ktorej obidvaja dostali zamestnanie ako pastorlni asistenti. Treba

  zdrazni, e obidvom manelom jednota Cirkvi Kristovej bola roky a je stle

  zleitosou srdca.

  Trpk cena za konverziu a vysloven lo arcibiskupa

  Brat Rbert, okamit vylenie celej rodiny z Evanjelickej cirkvi sa udialo bez

  akejkovek diskusie a bez spolonho otvorenho rozhovoru s duchovnm Andrea-

  som Theurerom. S Tebou hovorili, ponc pnom nunciom, biskupi, kardinli a

  poda Tvojich vlastnch slov aj sm ppe Benedikt XVI. Ty si pritom schopn

  chladnokrvne klama, ke to vetko popiera. Pre ma ale, drah brat Rbert, Tvoje

  klamstvo nie je iadnym prekvapenm, o po naej spolonej sksenosti je viac ako

  zrejm. Ty klame cieavedome a neprizn si to a to je Tvoje ivotn neastie.

  4 Andreas Theurer, Warum werden wir nicht katholisch? Dominus Verlag, Augsburg 2012, 96 s.

 • 18

  Biskupsk vysviacka 6. jna 2009 v Slovenskom Rme

  Pochopitene, e sprva o Tvojom vymenovan za biskupa poteila vetkch

  veriacich ud. Zakrtko si priiel bva na Arcibiskupsk rad, no do jedlne medzi

  kazov-aulistov si priiel len vemi zriedka. Mem sa a dodatone spta preo?

  Ak si kul u vtedy plny?

  Brat Rbert, musm Ti, ia, poveda, e u poas Tvojej vysviacky som zskaval

  dojem, e si sa duchovne nie trochu, ale hodne zmenil, bohuia, nie k dobrmu. Bol

  som prekvapen, ke mi tento fakt potvrdili aj viacer al astnci vysviacky.

  propos, boli to udia, Tebe vemi priaznivo naklonen, ku ktorm som sa radil i

  ja. Mlim sa sn, brat Rbert, ke Ti primne poviem, e si sa tvril a sprval

  poas celho liturgickho obradu ako nejak generl hrdina, ktor sa prve vrtil z

  vaznho aenia, a preto pred nm sa maj vetci hlboko skloni? Prlin

  sebavedomie prechdzajce pomaly, ale isto v pchu; ani za mak primnej, hlbokej a

  pokornej vaky Pnovi za nezaslen dar biskupstva, ktor v takchto posvtnch

  chvach normlne napa a sprevdza kandidta na posvtn slubu. Z toho u Teba

  nebolo ni cti. Ani len nznak vntornej pokory a bzne Boej, ktor normlne sa

  ctia i navonok.

  Tie vzcne a krsne nosti, ako s pokora a bze Boia, u Teba, ia, u vtedy

  nemali miesto a zd sa, e poas Tvojho biskupskho psobenia nemali vbec miesto

  v Tvojom biskupskom programe.

  primne Ti poviem, e poas tejto svtej liturgie som zskal dojem, i presved-

  enie, e si skvel herec, v mimike i v gestch, o sa mi neskr dokonale potvrdilo.

  Ale to bolo vetko.

  Tvoja pcha sa prejavila u poas vysviacky a hne po nej, ke si sa tvril ako

  nejak lord z britskej Hornej snemovne. Brat Rbert, rozpamtaj sa, ako si sa zaal

  sprva povenecky k uom, ktorm neboli darovan Tvoje sympatie, a k tm,

  vaka Bohu, som patril aj ja. Osobne som nestl o Tvoju priaze, i milos, ani ju

  nepotreboval. Ale ma prekvapil Tvoj prli sebavedom postoj k uom, ktor

  nepatrili k Tvojim prvrencom, a Tvoj odstup k nim.

 • 19

  Hne ke si vyiel z katedrly sa a televzia ptala (a veer to odvysielala) na to,

  o urob ako prv. A Ty si odpovedal: Dm urobi audit, to znamen finann

  kontrolu. A formlne si pri svojom uveden do radu ten rad odmietol prevzia.

  Nemal si azda na to as? No oskoro si vraj odhalil podozrenie z prania pinavch

  peaz... K tomu sa vyjadrm v zvere.

  Hne po vysviacke som z trnavskej katedrly odchdzal s vedomm, ten lovek sa

  vemi zmenil. ia, nie k dobrmu. Ty, brat Rbert, si sa zaal sprva k niektorm

  uom s uritm odstupom, akoby si vymenil star aty za nov oblek a chcel hrdo

  svetu hlsi: Ja som u niekto in ako dosia, udia, pozor na to. Pozorne som

  sledoval alej Tvoje rei, Tvoje sprvanie, a zskal som z Teba smutn dojmy a

  poznatky. Nebolo to veru s kostolnm poriadkom, ako sa o tom vyjadril Tvoj

  predchodca, arcibiskup Jn Sokol v tomto liste.

  Mil brat v Kristovi, Jozef! Pretal som si niekokokrt tento V lnok, ktor ste napsali.

  Povedali ste pravdu. Ja so svojimi peniazmi, ktor som dostal od kohokovek, som mohol robi, o chcel. Ja som estne spravoval majetok Cirkvi, aj financie. Z majetku sme ni nepredali, lebo som asto zdraz-oval aj kazom: prde k rozluke Cirkvi od ttu, a z oho bude diecza i. Predalo sa len to, o sa muselo, a to vemi mlo. Naprklad: robila sa dianica na Raksko cez Kapitulsk pole, ktor je medzi Bratislavou-Petralkou a hranicami Rakska. To by aj tak tt vyvlastnil, lebo ide o veobecn zujem, to je vak riadne vyplaten a financie zaevidovan v tovnctve Arcibiskupskho radu.

  Postavil som 70 kostolov. A na kad jeden som dal financie. A nielen z Arcibiskupskho radu, ale aj z tch svojich, ktor som naprklad dostal pri vysluhovan sviatosti birmovania a inch liturgickch udalostiach v niektorej farnosti. Ja som povedal aj mojim pomocnm biskupom: ke nm bude kaz nieo dva, povieme, e to nepripad do vahy, ale ak Ti vystvaj, daj a my to dme na stavbu kostola, fary, farskho centra a ten pn farr Ti poakuje.

  Otec Dominik Tth, ten posielal vetko na misie. Otec tefan Vrablec a ja sme dvali do oblky spolu. A ke u bol obnos v, poslal som to do farnosti tam, kde sa staval kostol, alebo fara, alebo kaz potreboval auto a nemal peniaze. Mm o tom doklady. Podobne ke som dostal od veriacich v zahrani. A kaz musel napsa do tej farnosti, z ktorej peniaze biskup dostal: navtvil Vau farnos otec biskup tefan, alebo otec arcibiskup, a on tieto peniaze obetoval na stavbu nho kostola. Vyslovujem Vm primn Pn Boh zapla a uisujeme Vs, e si budeme na Vs spomna vo svojich modlitbch ako na nho dobrodinca. A i

 • 20

  toto poakovanie napsali, kontrolovalo sa. Tie peniaze boli dan nm ako tla a my sme si ich nenechali pre seba. Aj v tovnctve je vetko v poriadku, ale mj nstupca do dnenho da neprebral odo ma rad oficilne. On sa preber oficilne pri svtej omi, pri ktorej je nov biskup vysvten za biskupa, a potom sa odovzdvaj materilne veci po vysvten za biskupa.

  Dohovoren bolo 20. aprla 2009 (pondelok), ke ma spolu s apotol-skm nunciom navtvil aj Rbert, a dohodli sme, e vysviacka bude 6. jna 2009. Hlavnm svtiteom bude kardinl Tomko, ja budem prv spolusvtite a otec nuncius druh spolusvtite. To Rbert dal na internet Arcibiskupskho radu a aj zamestnancom povedal de konsekrcie, a aj kto bud svtitelia.

  O niekoko tdov mi kazi hovorili, e ja u nebudem spolusvtite, ale u je napsan pn arcibiskup Zvolensk. Mne vak nikto ni nepovedal a do da svtenia, ke mi jeden kaz de pred svtenm priiel poveda, aby som tam neiel, lebo ma chc poni, a pred vetkmi kazmi, ke sa prdem oblieka, mi povedia, aby som sa neobliekal, lebo ja nie som spolusvtite. Ja som mu povedal, preo by som neiel. Obliekol som sa do chrovho rcha (erven reverenda, superka, muceta, na hlave biret) a iiel som na svt omu. Ale ani nuncius nevedel o tejto zmene.

  A po vysviacke na druh de Rbert jednmu ininierovi povedal, e on priiel na Sokola nabrsen. Ale preo, zasa neviem, lebo my sme sa dovtedy nepoznali. A tto nabrsenos trv do dnenho da. Preto len fabuluje a fabuluje. Pred apotolskm nunciom podpsal, e vetko je v poriadku a porozumel. No o niekoko dni zase nov problm a tak to bude asi do nekonena.

  Pozdravujem Vs a uisujem, e si na Vs s vakou spomnam. emeritn arcibiskup Jn5

  Brat Rbert, zamysli sa, o v tomto liste pe o Tvojej vysviacke Tvoj predchodca:

  Dohovoren bolo 20. aprla 2009 (pondelok), ke ma spolu s apotol-skm nunciom navtvil aj Rbert, a dohodli sme, e vysviacka bude 6. jna 2009. Hlavnm svtiteom bude kardinl Tomko, ja budem prv spolusvtite a otec nuncius druh spolusvtite. To Rbert dal na internet Arcibiskupskho radu a aj zamestnancom povedal de konsekrcie, a aj kto bud svtitelia.

  O niekoko tdov mi kazi hovorili, e ja u nebudem spolusvtite, ale u je napsan pn arcibiskup Zvolensk. Mne vak nikto ni nepovedal a do da svtenia, ke mi jeden kaz de pred svtenm priiel poveda, aby som tam neiel, lebo ma chc poni, a pred vetkmi kazmi, ke sa prdem oblieka, mi povedia, aby som sa neobliekal, lebo ja nie som spolusvtite...

  5 http://www.protiprudu.org/sokol-bezak-hrib-tri-listy/.

 • 21

  A porovnaj to s tm, ako opisuje Tvoju vysviacku Ty: (Pri vysviacke) s to vdy

  traja biskupi, ktor na novho biskupa poloia ruku a tm na neho prenes moc z

  neba. Kardinlovi Tomkovi a nunciovi dal mandt Svt Otec a arcibiskupa

  Zvolenskho som si ako bvalho konkolka vybral ja... Ke som ho oslovil,

  povedal mi, e on bude ma akos prs, ke tam bude aj arcibiskup Sokol. Ja som

  ho uistil, e som si vybral jeho.6 Nezd sa Ti, e si tu nieo zamlal? Nerobilo Ti

  svedomie nijak vitky, e si tak nepekne zachdzal so svojm predchodcom, s

  ktorm si sa predtm dohovoril, e bude Tvoj spolusvtite, dal si to na internet, bolo

  to aj na TK KBS i na Rdiu Lumen?7 Oznmil si to zamestnancom arcibiskupskho

  radu a potom si iiel za arcibiskupom Zvolenskm, aby si jeho prehovoril za Tvojho

  spolusvtitea! Arcibiskupovi Sokolovi si vak ni neoznmil, take celkov dojem z

  Tvojho sprvania je ten, e si zamal zaa prv de Tvojho biskupstva verejnm

  ponenm arcibiskupa Sokola.

  Dvody mjho listu

  Brat Rbert, preo Ti vlastne pem? Svojm ponanm, najm v ase od zaiatku

  jla 2012, si bezdvodne spsobil, zdrazujem bezdvodne, aj so svojimi nad-

  enmi prvrencami, vea zbytonho rozruchu, ia, utedril si vek ranu Boiemu

  udu a Svtej katolckej cirkvi, ako aj sebe sammu. Ete horie: poas troch rokov

  svojho vladrenia ako pn arcibiskup si spsobil vea duchovnho zla, hlavne

  pokia ide o jednotu cirkevnho spoloenstva, tak dleitho pre pokoj a spen

  evanjelizciu.

  Tvoju innos po odvolan vemi deliktne a vborne zhodnotil aj hlas Svtho

  Otca Vatiknsky rozhlas:

  Arcibiskup, uhorky a rokat

  Komentr Vatiknskeho rozhlasu

  6 Marie Vrabcov, Rbert Bezk: Vyznanie, Navi graf, Bratislava 2013, s. 62. Kniha vyla pod ztitou obianskeho

  zdruenia Kampanila, ktor m sdlo na Pukinovej 1 v Bratislave, v kltore redemptoristov v sdle Slovenskej viceprovincie.

  7 http://www.tkkbs.sk/zc/2009/spravy200917.pdf

 • 22

  Na otzku, o je najdleitejou udalosou poslednch dn na Sloven-sku, by vina odpovedala, e popri horavch, odvolanie arcibiskupa Bezka. A vina tak aj odpoved, hovor, do omrzenia... Vyjadrova sa k tme ete aj na tomto mieste, i nevyjadrova? Tto otzku som si kldol do poslednej chvle. Nechal som to na biblick stretnutie, ktor som mal s viacermi veriacimi rodinami vera veer. Na to, ako bud reagova oni. Po svtej omi na sviatok patrna Eurpy, pri ktorej sme uvaovali, ako v benediktnskom duchu prebiehala a stle me pre-bieha obnova eurpskej spolonosti tichm odumieranm a prekvasova-nm silou evanjelia a podobne, nastalo zvltne ticho. Chvu som ho nechal vystupova a potom do vstpil otzkou: Tak o, ideme rozobera Abrahma alebo Bezka? No ve u sme pred omou hovorili, akme, o k Trnave poviete... Z pvodnch pr otzok bola dvojhodinov zanieten diskusia. Okrem konkrtnych argumentov vyplavila, m vetkm je kad z prtomnch naplnen. Tich, ale prezierav prvnik sa najastejie zapjal otzkou: A to m skade? To vie odkia? To ti kto povedal? Ukzalo sa, e tu v podstate nejde len o kauzu Bezk. Ke niekto spja dve nesvisiace veci, zvykneme mu poveda, e miea slivky s orechmi. V tomto prpade udia mieaj dokonca tri vemi odlin veci: arcibiskupa, uhorky a rokatho. Zd sa, e nezakod poveda pr slov ku kadej z nich.

  O rieen situcie v Trnavskej arcidiecze me ma svoj nzor len niekoko vemi mlo ud na Slovensku. Nepatrm medzi nich, ako medzi nich nepatria ani t, o o veci mudruj. Na rozdiel od tch, o s si skalopevne ist, e maj vo veci jasno, viem len to, e takto vne rieenie neprebieha tak jednoducho, ako si vina mysl. Viem naprklad, ako pracuj vatiknske kongregcie, e k rieenej kauze najskr odbornci zhromadia podrobn materil, ktor dostane kad len kongregcie, teda niekoko kardinlov a expertov, na natudovanie. Pri alom zasadan kad vyjadr svoj posudok, obyajne spracovan psomne, tzv. vtum. Potom sa ujasuj nejasn body a nasleduje hlasovanie. Prefekt kongregcie predklad ppeovi ten vsledok, ktor bol odhlasovan, a to aj v prpade, ke by mal na rieenie on sm in nzor. Teda kolegilny, civilne povedan: demokratick postup, nie monarchistick. Viem aj to, e ppesk vizitcia m presn pravidl a ppesk vizittor dostva vemi presn smernice, ktor vznikli z dlhodobej sksenosti z rieen problmov po celom svete. A viem aj, o znamen ppesk tajomstvo, e to vonkoncom nie je ututlvanie neprjemnch tm pred veriacimi. Poda ppeskej intrukcie Secreta continere sa vzahuje na vemi vne zleitosti, tkajce sa dobra celho cirkevnho spoloenstva. Vychdza z knonickho prva, ktorm sa riadi vntorn ivot Cirkvi, a kee sa tka verejnej sfry, neme o om rozhodova nikto poda toho, o mu diktuje vlastn svedomie, ale ten, kto m legitmnu starostlivos o spoloenstvo, m rozhodova ako, kedy a s akou zvznosou m by toto tajomstvo uloen. Jeho cieom je chrni udsk dstojnos.

  Toko k samotnej kauze. o a preo kto psal, kto koho ovplyvnil, uplatil, namoil, to s len pekulcie, ktor obyajne pokodia aj pravde,

 • 23

  aj druhmu, aj tomu, kto ich ri. A mono je oson doda ete dva princpy, veobecne platn v duchovnom ivote. Po prv, e Cirkev je naastie Bosko-udsk. Prpadn udsk pomlenia, ktor nikdy nemono vyli, si vyhradil riei a pre dobro svojej Cirkvi aj napravi, i obrti na dobr, sm Boh. A po druh, e urit neprjemn rozhodnutie pochopme, a ke ho prijmeme. Km sa lovek vntorne bri, stle mu bud naskakova logick, objektvne a opodstatnen argumenty o tom, ak nespravodlivos a krivda sa mu stala. Na o to napriek vetkmu bolo dobr, to lovek pochop, a ke rozhodnutie prijme, a neraz je dokonca van za eventulny omyl, i nieiu zlomysenos. Tmto nechcem odkazova rady arcibiskupovi Bezkovi on to vemi dobre vie , ale vetkm, o sa tak vehementne bria a maj na vetko svoj nzor a argumenty, i u sa stavaj na jednu stranu, alebo na druh.

  Druhou tmou je uhorkov sezna. Parlament nezasad, vlda m przdniny a kad de treba niem naplni vek priestor bulvru i polobulvru novinovho i televzneho typu. Vieme z dlhoronej sksenosti, e popri prpadoch utopenia, infarktov z tepla a podobnch s cez letn przdniny vanm zdrojom cirkevn kandly. Vdy sa opri dka kauza, a ke sa nhodou niet do oho zahryzn, redakcie si ich doku aj vyrobi, naprklad v podobe dajnch zjaven, ktor najskr zinscenuj, potom tde propaguj a druh tde popieraj a zosmie-uj. Nu do tohoronej uhorkovej sezny dianie v Trnave prilo ako na zavolanie, zvl, ke vina mdi mohla zabi dve muchy naraz ma lacn kuriozitu a dobre si zavta do Cirkvi.

  Tretia tma je podstatn. Prve t sa tka ns vetkch. Popri proticirkevne

  ladench mdich si toti na situcii najviac zgustol prve ten rokat.

  Prlinho dmonizovania okolo trnavskej kauzy bolo a privea, a nechceme

  do ete prilieva. Diablom tu bol oznaen takmer kad. Avak aj to je

  ertovina. Ist vak je, e Cirkev m najm duchovn poslanie, a preto zpas

  dobra a zla sa jej neustle bezprostredne dotka. Ist je aj to, e tento zpas sa

  nevedie medzi dvomi vyhranenmi tbormi dobrch a zlch, ale v srdci

  kadho loveka. Preto mnoh veci nemono vysvetli len sociologicky,

  psychologicky ani politicky a ekonomicky. V tomto zmysle si treba poloi

  zkladn otzku: medilny cirkus okolo celej kauzy vniesol medzi veriacich i

  neveriacich obyvateov viac dobra, pokoja, i viac nenvisti, neistoty a

  spochybnenia. U z rtoriky totalitnej tlae sme sa mohli poui, e nie

  kad, kto vedie sladk rei o Cirkvi, jej chce aj pomc. To, e prve

  proticirkevne laden mdi sa zrazu vehementne zastvali arcibiskupa

  Bezka, vbec nemus znamena, e by im ilo o arcibiskupa Bezka.

  Len chceli vyui, a teda zmanipulova, sympatie voi jeho osobe, aby

  navtali nedveru voi Cirkvi, naplnili hnevom, vyvolali neuiton dohady

  a diskusie. V konenom dsledku tm niili to, o aj sm Bezk budoval.

  Znova sa lovek nesthal divi, ako maj zrazu vetci na vec svoj jasn,

  presvediv nzor, ako sa nadchnali za transparentnos a slobodu v

  Cirkvi, priom o nich samch by sa mohlo poveda, e boli len

 • 24

  zmanipulovanm stdom, ktor slepo opakovalo tie argumenty, ktor im

  predloila ikovne veden medilna kampa.

  Rozvny prvnik na naom stretnut mal pravdu: najskr si treba kls

  otzku, od koho to viem, na om sa zakladaj moje nzory a emcie, a

  vzpt druh, k omu ma to vedie k dobru, alebo zlu? Preto sa

  usilujme pre to, o sli pre pokoj a na vzjomn budovanie (Rim, 14,

  19). o je navye, pochdza od Zlho (porov. Mt 5, 37).8

  Frantiek Mikloko

  Ty sm, brat Rbert, ako i Tvoji priaznivci na ele s Frantikom Miklokom, sa

  neustle doadujete dvodov, preo si bol odvolan. Tie predsa Ti museli by jasn z

  rozhovoru, ktor si mal s apotolskm vizittorom biskupom J. Ex. Janom

  Baxantom z Litomc ete v januri 2012. Aj Apotolsk nunciatra v Slovenskej

  republike Ti sprostredkvala stanovisk Svtho Otca ppea a 9. jla 2012 konen

  rozhodnutie Benedikta XVI. aj oficilne zverejnila.

  Frantiek Mikloko, Tvoj priate, bval vek aktivista za prvo na nboensk

  slobodu v asoch komunistickej totality, ktor bol prv, o verejne oznmil Tvoje

  odvolanie, dnes burcuje ud proti ppeovi pred jeho nunciatrou v Bratislave (2.

  jla 2013). A zaahuje do toho aj najbliiu rodinu Rberta Bezka.

  Organizova protesty pred vevyslanectvami ttov je to ist ako protestova proti

  samotnm tmto ttom. V prpade Apotolskej nunciatry, vevyslanectva Svtej

  stolice, to znamen protestova proti samotnej hlave Cirkvi, Svtmu Otcovi, v

  sasnosti ppeovi Frantikovi. Frantiek Mikloko sa tmto svojm konanm stavia

  na elo schizmatickho hnutia, ktor rozbja jednotu Cirkvi. Do schizmy u, ia,

  Fero Mikloko upadol, aj ke zatia ete nie je vyhlsen... Ja skutone nechpem, o

  o mu ide, prve jemu, ktor za komunizmu patril medzi katolckych disidentov.

  Niekedy zaiatkom 90. rokov minulho storoia, ke bol na vsln politiky ako

  predseda Slovenskej nrodnej rady, poslal do Rma listy, v ktorch iadal, aby

  arcibiskup Jn Sokol bol odstrnen zo svojho postu v Slovenskom Rme. Neviem,

  8 Mons. Marin Gavenda, Slovensk vysielanie Vatiknskeho rozhlasu 12. jla 2012; http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=604176.

 • 25

  komu-kde takto list poslal, ale nebohmu biskupovi svtho ivota Pavlovi

  Hnilicovi SJ urite. Ten list som mal v rukch, mono niekde sa raz njde v jeho

  pozostalosti. dajne podobn list s rovnakou iadosou dostali viacer biskupi.

  V liste Frantiek Mikloko iadal otca biskupa Pavla, aby vo Vatikne zariadil

  pozbavenie arcibiskupa Jna Sokola jeho cirkevnej funkcie; aby ho na prkaz z

  Vatiknu odstrnili a vzali do Vatiknu. Absurdn iados, a biskup Pavol Hnilica na

  to nielene nemal prvo, ale ani ten najmen dvod.

  Ako blzky spolupracovnk otca biskupa Pavla Hnilicu bol som v Rme pri tom,

  ke sme dostali tento list. Otec Pavol s istm smtkom v tvri ho tal, potom ho

  podal mne s otzkou, o na to poviem. Reagoval som vemi krtko: Je to trpne, ale

  ma zaujma, a som zvedav, o poviete na to Vy, otec Pavol? Pomaly, vdy so

  zjavnejm smtkom v tvri, poznamenal:

  Dalo sa oakva, e po pde komunizmu prde v Cirkvi k takmto neastnm

  javom. Komunizmus, ervenho diabla, vyhnali jednmi dverami von, ale on je

  majster l a klamstiev, a druhmi dverami (i oknom) sa im ikovne vkradol sp a

  pokrauje vo svojom niivom diele. Zasieva nedveru, nepokoj a rozbroje. Treba s

  tm Ferkom Miklokom otvorene pohovori a spta sa ho, o m vlastne proti

  arcibiskupovi Sokolovi? i si uvedomuje, o chce a komu takto sli?

  A o to iada odo ma? Po prv, mne neprislcha rozhodova o tom, ktor biskup

  m by vo Vatikne, ktor nie. Ale to doslova neudsk v tej jeho poiadavke

  spova v tom, e mm urobi nieo zl naastie to ani nemem proti loveku,

  ktor mne osobne, ale najm svtej Cirkvi na Slovensku urobil nesmierne vea

  dobrho. ebastin, Ty dobre vie, e Janko Sokol bol ten lovek, ten kaz, ktor bol

  z mojich kontaktnch ud v ase totality najodvnej, najinnej i najobetavej v

  naej spoluprci. Stretli sme sa viackrt v Posku, Maarsku, v Chorvtsku (vtedy

  v Juhoslvii), kde ja i on sme mohli prs a stretn sa, kde som mohol prevzia od

  neho diskrtne sprvy a domov posla odkazy i pomoc. Teraz, ke vaka

  Gorbaovovej perestrojke reim zmkol a napokon padol, a prve Janko Sokol sa stal

  arcibiskupom, ja by som mal hada cesty, ako ho da odvola? To, prosm, nejako

  mu odk, e ani nhodou. Prve naopak. Arcibiskupovi Sokolovi ja aj naalej

 • 26

  dverujem a budem mu pomha. Nechpem toho Ferka, iba mi to potvrdzuje moju

  obavu, e po pde komunizmu si diabol had a nachdza svoje nov cesty.

  Ja osobne, brat Rbert, vam, po Pnu Bohu a mojich rodioch prve

  dstojnmu pnovi kaplnovi z Blumentlu Jnovi Sokolovi za to, e ma duchovne

  viedol, povzbudzoval v premhan akost a vlieval mi dveru, e iste sa raz kazom

  stanem. as Dubekovej jari umonil, e Jn Sokol mohol by na mojich primcich

  v Rme, v kaplnke Slovenskho stavu svtch Cyrila a Metoda, 2. marca 1969,

  mojm manuduktorom. Moja vanos voi dp. Jnovi Sokolovi, dnes emeritnmu

  arcibiskupovi Slovenskho Rma ma sprevdzala roky a bude ma sprevdza do

  konca mjho ivota.

  Rozhovor s otcom biskupom Pavlom o poiadavke Ferka Mikloku o odstrnen

  arcibiskupa Jna Sokola bol vemi smutn. ia, ukzalo sa, e otec Pavol v spoznan

  novch spsobov diabla mal hlbok pravdu, ktor sme si mohli overi potom, ke F.

  Mikloko najviac brnil, ba stal sa vodcom priaznivcov arcibiskupa Rberta Bezka.

  Frantiek Mikloko sa stal Tvojm, brat Rbert, advoktom, a bol okamite, ako na

  zavolanie, v akcii. Dnes tento Ferko Mikloko, ktor medzitm viackrt prezliekol

  politick kabt, je hlavm promtorom cirkvi novej, cirkvi Bezkovej. Smutn,

  tragick.

  Raz Ferko Mikloko bol odhodlan umla ma brachilnou mocou oproti mne je

  silk. Vtedy som mu pokojne povedal, e: Arcibiskup Bezk odporne klame. Ty,

  brat Rbert najlepie vie, ako klame a ak je to Tvoja inn zbra propos iba

  doasn v pokryteckom predstieran prenasledovanho hrdinu, priam muenka.

  Ke na to myslm, prichdza mi zle.

  Vyhlsenie Apotolskej nunciatry v Slovenskej republike

  Brat Rbert, urite je tu namieste uvies a citova v plnom znen Vyhlsenie

  Apotolskej nunciatry, ktor v mene Svtej stolice a z jej poverenia ho vydala, aby

  vysvetlila riace sa myln informcie tkajce sa postupu, ktor viedol k

  rozhodnutiu Svtho Otca vo veci Tvojho odvolania. Roma locuta, causa finita.

 • 27

  Na zklade poetnch podnetov poslanch priamo Svtej stolici kazmi a veriacimi ohadom pastoranej situcie v Trnavskej arcidiecze ttny sekretarit Jeho Svtosti poveril Kongregciu pre klrus pripravi apotolsk vizitciu v tejto partikulrnej Cirkvi s cieom, aby preskmala pravdivos sanost tkajcich sa biskupa arcidieczy J. Ex. Mons. R-berta Bezka. Apotolsk vizitcia sa uskutonila v doch od 22. janura do 1. februra 2012 a za apotolskho vizittora bol menovan litomic-k biskup z eskej republiky, J. Ex. Mons. Jan Baxant.

  Vsledky preverovania boli nsledne apotolskm vizittorom zaslan na Kongregciu pre klrus, ktor sa im v spoluprci so ttnym sekreta-ritom a Kongregciou pre biskupov primerane venovala a pozorne ich preskmala. Kongregcia pre biskupov nsledne oboznmila J. Ex. Mons. Rberta Bezka s najdleitejmi bodmi s ohadom na jeho osobu a jeho pastoran aktivitu a poiadala ho, aby ich zvil a vyjadril k nim svoje stanovisko.

  Mons. Bezk odpovedal na tto poiadavku listom adresovanm Kon-gregcii pre biskupov. Finlne vsledky preverovania spolu so stano-viskom ttneho sekretaritu a Kongregcie pre klrus boli nsledne predostret Svtmu Otcovi, aby uskutonil konen rozhodnutie.

  Svt Otec po pozornom zven a modlitbe sa rozhodol poiada J. Ex. Mons. Rberta Bezka, aby sa zriekol pastoranho riadenia Trnavskej arcidieczy. Pred zverejnenm rozhodnutia Svtho Otca prefekt Kongregcie pre biskupov na iados Mons. Bezka mu poskytol monos osobnho stretnutia s nm. Stretnutie sa vak neuskutonilo. Ke Mons. Bezk odmietol poda demisiu, Svt Otec ho odvolal z pasto-ranho riadenia arcidieczy a toto rozhodnutie bolo zverejnen 2. jla 2012. Ppesk rozhodnutia tkajce sa menovania alebo odstpenia z radu biskupov jednotlivch biskupskch sdiel s Svtou stolicou zverejovan v de, ktor bol so zainteresovanou osobou dohodnut, alebo jej bol stanoven.

  Svt stolica preto vyjadruje hlbok tos nad skutonosou, e Mons. Bezk urchlil zverejnenie tejto sprvy a tm poruil ppesk tajomstvo. Apotolsk nunciatra aj v mene Svtej stolice pozva veriacich na Slovensku, aby ochotne a v duchu viery prijali rozhodnutie Svtho Otca. Svt Otec vyjadruje vetkm biskupom, kazom, diakonom, rehonkom a veriacim laikom Slovenska svoju otcovsk blzkos, aby sa v tejto Svtm Otcom milovanej krajine ete viac upevnila jednota Cirkvi.

  V Bratislave da 9. jla 2012 9

  Brat Rbert, ve predsa Ty si hne po vizitcii iiel do Rma, kde si sa stretol aj s

  ppeom Benediktom XVI., ktormu si odovzdal list. Svoju verziu a obranu si mu

  napsal v nemine, a to si urobil vemi dobre. Na rozdiel od Teba ja som pre-

  9 http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120709040.

 • 28

  sveden, e Benedikt XVI. si vemi pozorne Tvoje stanovisko a vysvetlenie

  pretal.10

  V zvere svojho listu, ktor si dal zverejni v televzii TA3, predsa pe: Ak

  rozhodnutie o zbaven pastoranho radu riaden Trnavskej arcidieczy je naozaj

  vou Svtho Otca, ktorho mm v hlbokej cte, s repektom, pokorou, dverou,

  lskou, poslunosou a synovskou oddanosou toto rozhodnutie prijmam, ostvam s

  nm s Kristom spojen v primnej modlitbe za dobro Cirkvi.11 Ak si to naozaj psal

  Ty, brat Rbert, tak potom nechpem cel ten (prep za vraz) cirkus, o okolo toho

  vznikol.

  Slovo bvalmu ministrovi vntra

  S Vami, pn doc. RNDr. Vladimr Palko, CSc.,12 sa poznm u vye pol storoia,

  od roku 1962, i 1963, ke Vs asi pronho Vaa mil mamika, moja sympatick

  kolegya Betka, priniesla do radu, aby sme sa s Vami poteili a zahrali. Druh nae

  stretnutie bolo tak asi o pdesiat rokov neskr, pri predstaven Vaej knihy v Trnave,

  kde ste verejne povedali e ptra ebastina poznm u dvno z rozprvania mojich

  rodiov, take nie sme si cudz. Ja som Vs zaal lepie spoznva pri tan Vaich

  prspevkov v asopise Impulz.

  Zopakujem tu to, o som povedal viacerm mojim priateom: Obdivujem toho

  ministra Palka, ak spoloensk prehad m o dleitch mravnch a spoloenskch

  problmoch sasnho sveta a ako kriticky ich traktuje.

  ia, o Vaom lnku Bezk, Kajf, Dreyfus na Postoy.sk z 11. jla 201313 to

  poveda nemem. Naopak. Zhodujem sa plne s kritickm pohadom na tento V

  lnok s priateom, prof. Frantikom Vnukom, ktor Vs nazval zaplenm advo-

  ktom arcibiskupa Rberta Bezka, a zrove Vm prvom vytkol, e celkom neo-

  10 Vyznanie, s. 115 116.

  11 http://www.ta3.com/clanok/1002718/bezak-mohol-prist-o-urad-pre-sokolovopochybne-hospodarenie.html., Kristna

  Hostinov, c. d., s. 84.

  12 ivotopis Vladimra Palka itate me njs napr. tu: http://zapalka.sk/article.php?zivotopis.

  13 http://www.postoy.sk/bezak_kajfas_dreyfus.

 • 29

  prvnene vytate katolckemu spoloenstvu na Slovensku, e prejavuje slabos v

  tom, e nevie jasne poveda: Tento lovek je nevinn.

  Smiem sa Vs spta, pn minister, prili ste asom predsa len na to, e to bol od

  Vs stran nonsens, ie nezmysel, zastva sa zjavnho odpadlka, luhra a borca

  proti Cirkvi, jej viditenej hlave, ppeovi, Kristovmu nmestnkovi?

  Prepte, ale vbec nechpem Vau logiku a katolcke presvedenie. Robte tak z

  lsky k Vmu bvalmu politickmu spolubojovnkovi, Frantikovi Miklokovi,

  alebo ak s Vae pohntky? Neviem.

  Alebo, pn minister, zastvate ten absurdn nzor z obdivu k samotnmu

  hrdinovi Rbertovi Bezkovi, a stali ste sa aj Vy liberlnym katolkom, ktor pre-

  kroil hranicu normlu a usiluje sa predstavi ako modern katolk po jeho boku?

  Senzan a prchav sprvy bezkovcov

  Pn minister, je piatok veer, 10. janura 2014, 18.20. V sprvach Slovenskho

  rozhlasu sa op hovor o kauze Rbert Bezk. Z Viedne priiel slvny Paul

  Zuhlener, znmy odporca ppea, ktor uisuje posluchov o spenej rehabilitcii

  Rberta Bezka, ako by sa u mala sta zajtra.

  dajne, Frantiek Mikloko sa vrtil z Rma, bol vraj u vysokch predstaviteov

  Cirkvi a to u nieo znamen. Toto Zuhlener rozprval v Slovenskom rozhlase. O pr

  hodn sa dozviem, e Mikloko v Rme vbec nebol, a Zuhlener sa iba blamoval

  svojm chvastnstvom... Ale, hlavne, e verejnos meme na pr hodn potei

  falonou sprvou... v tom sme majstri.

  Priatelia bezkovci, slamen hrdinovia a vazn bojovnci z predverajka, spam-

  tajte sa, prestate s nechutnm cirkusom, je to na smiech, o vystrjate s tmi vaimi

  senzanmi sprvami aktulnymi hodinu dve.

  Ppe Frantiek sa vyzn v diablovch trikoch, a preto had na vs iba so iaom

  a modlitbou, aby vs vyslobodil z moci zlho ducha, ktor si s vami zahrva, ako

  chce. Odtrhli ste sa od Petra, od Skaly, tak sa neudujte a neakajte, e ppe

  Frantiek Rberta Bezka rehabilituje. Zbavte sa tejto naivnej ilzie, ve s medzi

  vami aj mdri udia.

 • 30

  Ani Rbert Bezk nie je hlpy, len pcha ho obrala o mdros, ktor je Bom

  darom. Prav ruka ppea, erstv kardinl Gerhard Ludwig Mller, prefekt

  Kongregcie pre nuku viery, si s vami, modernmi katolkmi z Teofra aj so

  samotnm Rbertom Bezkom urite porad. Je to robustn Nemec, mimoriadne

  nadan a vern iak Josepha Ratzingera.

  Pn minister, urobme si, prosm, mal porovnanie. Ak by ste boli ministrom, i

  predsedom vldy, a zrazu jeden minister, obben u jednej asti obanov, ale u

  druhej nie, by sa postavil radiklne proti vldnemu programu, a Vau vnu iados o

  repektovanie uznesen i prkazov by neposlchol, a nevykonal by ich, Vm by do

  o klamal a Vs vo svojej namyslenosti a spupnosti, pche a zlomysenosti by si

  dovolil drzo a cynicky oznai za nesvojprvneho, nechali by ste ho spokojne alej v

  rade, aby vo svojej funkcii a na svojom mieste naalej rozvracal vldny program a

  stanoven schvlen pln? Myslm si, e by ste s takm ministrom urobili krtky

  proces a poslali ho tam, kam patr, do vsluby, na penziu. Alebo o by ste urobili?

  Dvody odvolania s viac ako jasn

  Brat Rbert, hne po svojom prchode do Trnavy si vo svojom apotolskom

  zpale zatoil na dvoch starch zaslilch biskupov tm, e si ich vyhostil z bytov.

  V rozhovore s novinrkou Vrabcovou sa priznva, e Tvojm ...najvm

  problmom bolo vysvetli tm uom, e arcibiskupsk rad nie je charitatvna

  intitcia ani penzin, kde vetci doijeme, a km ns smr nerozdel... Pochopili to

  ako nekresansk krok, aj ke som vysvetlil, e vzhadom na ich vysok vek im tam

  nemem zabezpei dstojn ivot aj s patrinou zdravotnou a socilnou starostli-

  vosou. udoval som sa, e to nedokzali prija...14

  Ja sa zas udujem, brat Rbert, e si sa nedokzal vi do ich situcie a sprva sa

  voi nim udskejie a kresanskejie; ve ilo o Tvojich spolubratov, ktor sa zodrali

  v pastierskej a biskupskej slube. Preo si neprejavil voi nim ctu, ak si zaslu-

  hovali, ako to urobil, naprklad, biskup Mons. Viliam Judk, ktor vedel poskytn v

  14 Porov. Vyznanie, s. 66.

 • 31

  Nitre dstojn tulok emeritnmu kardinlovi Jnovi Chryzostomovi Korcovi a

  emeritnmu arcibiskupovi Dominikovi Hruovskmu?

  O starostlivosti Cirkvi hovor aj Kdex knonickho prva, to si si mal, brat

  Rbert, pozrie!15

  Podobne bez milosti a udskho slova si sa vrhol aj na dekanov a odstrnil ich

  priam dikttorskm spsobom: Pn dekan, do da xy sa vysahujete, tto faru

  muste opusti.

  Ty si to vak ako pripust, lebo osobn pcha a zaslepila a zaslepuje. K tomu

  prichdza priaze Tvojich nekritickch stpencov a t a priam osluje. Preto sa

  domnieva, e si hviezda na duchovnom i nboenskom nebi Slovenska. S to tvrd

  slov, ale, ia, pravdiv.

  Uvediem Ti aj alie konkrtne dvody, preo si musel by z radu trnavskho

  arcibiskupa odvolan, ako ich vidm ja a spolu so mnou aj mnoh in, najmenej 95

  percent kazov a drviv vina veriacich Trnavskej arcidieczy. Mem tak urobi

  vaka svojmu pozorovaniu Tvojho apotolskho psobenia, Tvojich slov a inov,

  poas troch rokov, od jna 2009 do jla 2012, v Trnavskej arcidiecze. Aj na zklade

  naich niekokch osobnch stretnut. K tomu patria a radia sa aj svedectv

  trnavskch kazov, ktor pozorne poas troch rokov sledovali Tvoje slov a iny, ako

  svojho pastiera.

  Nae stretnutia

  Mil brat Rbert, prvkrt sme sa stretli niekedy v roku 1991 na fare v Parti-

  znskom, u farra Vladka Farkaa. V benom rozhovore prila re aj na vho sveto-

  znmeho spolubrata ptra Bernarda Hringa. Poznamenal som, e tento vek teolg

  v poslednom ase m aj mal odchlky zo sprvneho stredu. Bol to aj mj osobn

  nzor, ale dovolil som si to pripomen, lebo to si u dvno myslel aj mj skvel

  piritul, vek teolg, profesor, jezuita, pter, kardinl Tom pidlk SJ.

  15 Konferencia biskupov sa mus postara, aby sa zaistilo primeran a dstojn materilne zabezpeenie zriekajceho

  sa biskupa so zreteom na prvotn povinnos, ktor viae dieczu, ktorej on slil (CIC kn. 402).

 • 32

  Ak bola Tvoja reakcia? Sebavedom, jemne ironick smev v zmysle: priateu,

  kam sa to berie na takho obra? Nikam som sa nebral, iba som poznamenal, o si

  myslel aj pter, ale hlavne primn svtec Ty m rd tento vraz pter Tom

  pidlk. To bolo prv nae osobn stretnutie, ktor mi nieo dleit o Tebe

  napovedalo.

  Potom sme sa stretli iba prleitostne, viac-menej iba pozdravili, a do Tvojej

  biskupskej vysviacky. Ani po vysviacke nae stretnutia neboli sce ast, ale predsa

  astejie, ke som Ti dva, i trikrt venoval knihy, alebo poas Trnavskej novny a

  pri slvnostnch agap na Arcibiskupskom rade, alebo u ns, jezuitov. Inak ja som

  nemal vea asu na stretnutia a Ty si o ne ani vemi nestl, lebo som nepatril medzi

  Tvojich privilegovanch. Deo gratias.

  Nekultrne prevzatie darovanch a vzcnych knh

  To, o ma vak prekvapilo, boli Tvoje tu a tam vroky o ppeovi Benediktovi

  XVI. Moja rchla reakcia na to bolo darovanie Ti vzcnej knihy od priatea Petra

  Seewalda: Benedikt XVI. Potrt zblzka,16 aby si ako arcibiskup zskal pravdiv obraz

  a sprvne informcie o najvom sasnom teolgovi, kardinlovi, poda mnohch

  uiteovi Cirkvi, svtom Augustnovi naich ias, Josephovi Ratzingerovi. Viedensk

  kardinl Christoph Schnborn v Rme 13. decembra 2013 povedal, e ppe Benedikt

  XVI. sa rad medzi teologickch veliknov 20. storoia, tak ako John Henry Newman

  v 19. storo. Jeho dielo pretrv stroia tak ako prce sv. Augustna i sv. Toma

  Akvinskho.17 Publikcia Petra Seewalda podva objektvne jedinen svedectvo,

  ktor sved o Ratzingerovej vekej inteligencii, nielen ako o gigantovi teolgie, ale

  aj o jeho dobrom srdci, ke diskrtne a nezitne pomhal finanne ndznym

  tudentom z chudobnch krajn. Na prednky vynikajceho teolga a obbenho

  profesora Josepha Ratzingera, sa posluchi ledva zmestili do vdy preplnenej

  prednkovej sly.

  16 Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2007, 240 s. 17 Kardinl Ch. Schnborn to povedal na prezentcii knihy Ultima parola autorky Giovanny Chirri, ktor prv

  porozumela latinskmu prhovoru abdikcie Benedikta XVI. 11. februra 2013.

  http://www.erzdizese-wien.at/site/home/nachrichten/article/33013.html.

 • 33

  V knihe Petra Seewalda nechba zmienka u o znmej skutonosti, o neuveritenej

  pamti Ratzingera. Jeho niekdaj spoluiak farr Franz Niegel na otzku novinra P.

  Seewalda: o Vs na om najviac zaujalo? odpovedal: Jeho neuveriten pam.

  U ako chlapec sa vyznal v Augustnovi. Ke si robil doktort, predloil jedinen

  dizertciu, vetko summa cum laude. Raz sa ho rektor optal: Neviete nhodou, o k

  tomuto bodu ete povedal Tom Akvinsk? Odpove: Viem, je tam osem

  odsekov. Ktor mte na mysli? Farr Niegel v zamyslen nad prcou kardinla v

  Rme ako fa Kongregcie pre nuku viery vyjadril pred novinrom P. Seewaldom

  svojmu bvalmu profesorovi uznanie a nhle vyhkol: Nanajv papabile, ie

  vhodn sta sa ppeom.

  Seewaldova kniha rozhovorov m zvl vysok hodnotu aj preto, e prina

  otvoren vpovede niektorch teolgov, kolegov Ratzingera iarlivch na neho.

  Medzi inmi s tam: Hans Kng a Eugen Drewermann. V rozhovore s Drewemanom

  Seewald mu poloil ako posledn otzku: o zostane z Ratzingera? Teolg

  Drewermann vo svojej pche povedal: Myslm, e ni. Na Ratzingerovo teologick

  dielo meme zabudn. Nepoznm nikoho, kto by bol Ratzingerovmi teologickmi

  vahami naden. Po tomto rozhovore Seewald o Drewemannovi vyhlsil:

  Drewermannova hviezda zaala rchlo klesa. udia nemali o jeho slintajce ma-

  niacke spsoby zujem tak ako prv. Psobil nielen neserizne, ale aj nehodnoverne.

  Redaktori televznych relci s Drewemannom nadobudli dojem, e Drewemann je

  tak trochu blzon a divkom sa prejedol.

  Zjavn klamstv

  Neudujem sa Tvojim inom, diktovanm samobosou, ke myslm na osobn

  sksenos s Tebou, s akou ahkosou a s neprimnm smevom si mi klamal a

  klame alej inm v dleitch zleitostiach. Aby som bol konkrtny. Ide o moju

  prosbu z jna 2011 napsa krtku a mil, iba 13-riadkov spomienku na novho

  blahoslavenho ppea Jna Pavla Druhho Vekho, plus prida k tomu Tvoju

  fotografiu. Chcel som to da do plnovanej novej knihy: Svt hne Santo subito.

 • 34

  Vaka Bohu, vyla aj bez Tvojho prspevku. Som napokon rd, e Tvoja foto-

  grafia nekrli tto knihu. Brat Rbert, zostva nm existencilna otzka, preo si

  vlastne nenapsal tch pr riadkov, ako mil a radostn spomienku na nebohho

  duchovnho giganta 20. storoia, akm Karol Wojtya, Svt Otec Jn Pavol II.

  Vek, bol.

  Vie, ako to vetko aj skonilo... Ni si mi neposlal a vie aj preo. Ja to viem tie

  a aj Ti to prezradm. Ty ppea ako duchovn hlavu katolkov vo svojom srdci u

  dvno neuznva, a o mtveho ppea u vbec nestoj, bez ohadu na jeho

  duchovn, kazsk, spoloensk i udsk vekos.

  Knihu som Ti odovzdal v jedlni frantiknov po veeri asi mesiac po Tvojej bis-

  kupskej vysviacke. Prijal si ju, rovnako aj druh, ktor som Ti venoval o mesiac

  neskr, ia, dos nekultrnym spsobom. Konkrtne: bez zujmu, akoby som Ti bol

  daroval kilo hnilch hruiek; mj knin dar a skr obaoval, ne obdaroval. Ani

  si sa nesptal, o s to za knihy a od koho, a ani si sa nepozrel na titul.

  Dvod nesplnenho subu

  Brat Rbert, teraz moja vna otzka: Ako mono hodnoti Tvoj nesplnen sub

  napsa pr riadkov ako spomienku na Svtho Otca, teda Karola Wojtyu? Ver mi,

  e je to vemi jednoduch. Ako som bol spomenul, Ty si u pred prchodom do

  Trnavy mal svoj jasn postoj k ppestvu, jednoznane negatvny, zamietav. Pre

  Teba ako presvedenho, hoci tajnho prvrenca protestantizmu ppesky primt

  nehral rolu.

  Z toho vyplva Tvoj negatvny postoj k pnovi ppeovi, ktor je pnom v

  Rme, ale ja som pnom v Trnave, inak si nemme o poveda. Tvoje slovn

  diskrtne vyjadrenia, vdy iba v kruhu priateov, potvrdzuj, e zastva nzory

  nezluiten s nukou Cirkvi, s Magistriom, naprklad Tvoj postoj ku svteniu ien,

  vzah k homosexulnemu partnerstvu, Tvoje posmen, priam cynick vyjadrenia o

  vzcnych nboenskch praktikch primne zbonch veriacich a in. Ak neudsk

  nadutos z toho sy! K tomu pohad na Tvoje teologick vahy na Pohode a lovek

  sa div, e a u vtedy nezbavili radu...!

 • 35

  Preto Tvoje odmietnutie napsa mal a mil spomienku na ppea Karola

  Wojtyu, blahoslavenho v Rme 1. mja 2011, nechpem iba ako ignorovanie prosby

  obyajnho rehonka. To by ma zaujmalo tak ako vlaaj sneh. Ma zarazilo Tvoje

  odmietnutie tejto prosby z inho hadiska, ktor mi potvrdilo iba to, o tu o Tvojom

  vzahu k Cirkvi pem. Teba Kristov nmestnk a Petrov nstupca nezaujma, lebo

  Tvoja ekleziolgia s nm nerta, priamo povedan Tvoje protestantsk vyznanie ho

  vyluuje.

  A to je vna vec, ktor navodzuje zsadn otzku: Brat Rbert, preo si pred

  biskupskou vysviackou nepriznal primne tieto skutonosti, tieto Tvoje protestantsk

  nosti? To by bolo hodn estnho loveka, kaza, biskupa. Ty si to zatajil a

  narobil si vek kody Cirkvi, mnohm veriacim, ale i sebe sammu. Kardinlovi

  Tomkovi si zniil jeho obdivuhodn celoivotn cirkevn kariru, ako ppea

  Slovenska na sklonku jeho ivota. Kardinl urobil vek chybu, e prehliadol Tvoje

  quasi heretick sklony a vybral a za arcibiskupa do Trnavy, Slovenskho Rma.

  Myslm si, e si to nezaslil.

  Brat Rbert, teraz s u kocky definitvne hoden a vieme, na om sme. Ty by si si

  to tie mal uvedomi a nezavdza, nebalamuti alej veriacich otrepanmi livmi

  frzami, e Ti nebolo povedan, preo si bol radu zbaven. Bolo Ti to povedan a

  Ty to dobre vie, ia, luh. Pamtaj, lo m krtke nohy, luhr sa chyt ahko do

  siete svojich klamstiev.

  Nae posledn stretnutie

  Prozretenos chcela a Karolko, mj nebesk mocn priate i ochranca to zariadil,

  e dva dni po vyjden knihy Svt hne Santo subito, sme sa osobne op stretli na

  ulici, akoby nhodou, ktor ja neuznvam. Dal som Ti knihu s poznmkou: koda,

  e si aj Ty do nej neprispel. Mono si ma chcel presvedi, e som u napsal dos

  tch knh o ppeovi Karolovi Wojtyovi, e to sta, a preto ani Ty ni nenape.

  Bol by som Ti na 50 percent musel da za pravdu, lebo tch mojich knh o ppeovi

  Jnovi Pavlovi II. je vaka Bohu dos pekn poet. Celkove 14. Ve iba prv moja

  kniha o atentte na ppea Zabijem pastiera, v nemeckom originli znie Das Attentat

 • 36

  auf den Papst..., vyla v smich reiach a v celkovom nklade vye pol milina,

  presne 565 000 tisc exemplrov. Jednu tto knihu m aj Tvoja mil mama, ktor si

  knihu kpila (alebo som ju jej daroval?) v Prievidzi na pti, 15. augusta roku 2005,

  alebo v roku 2003. Mono sa Ti aj pochvlila, e m pekn knihu s autogramom, o

  a mono poteilo. Alebo sa mlim?

  O ppeovi Jnovi Pavlovi II., Vekom, ako ho nazvam, som napsal ete alch

  trins publikci. Pozornos predstaviteov nboenskej literatry a sveta kultry

  vzbudilo osemzvzkov dielo s nzvom: Lietajci ptnik dvadsiateho storoia, v

  ktorom s zmapovan vetky zahranin apotolsk cesty tohto vekho ppea,

  ktorch bolo 104. Za svoju literrnu innos, osobitne za toto dielo, som dostal

  vyznamenanie od prezidenta: Pribinov kr a dva roky predtm Dr. h. c. od Trnavskej

  univerzity. Urite si spomna na moje ttne vyznamenanie, ve si na slvnosti chcel

  by osobne prtomn, o sa aj stalo.

  List arcibiskupovi Jnovi Sokolovi

  Brat Rbert, vemi pozorne som sledoval Tvoju apotolsk aktivitu, hlavne Tvoje

  vroky na aktulne a zvan nboensk i spoloensk tmy, o sa mi chtiac-

  nechtiac dostalo do u od rozlinch posluchov, ktor chceli pou mj nzor na

  tie Tvoje vyjadrenia. asto ma to sce prekvapilo, ale vdy mi to poslilo k

  vytvoreniu si skutonho a pravdivho obrazu o Tvojom pravom duchovnom stave.

  Tvoje psobenie, drah brat Rbert, u v prv dni Tvojej biskupskej innosti, ia

  potvrdilo, e Ti chba t najvlastnejia nos a sila kresana, osobitne kaza, tm

  viac biskupa otca kazov, a to popri lske k Bohu aj lska k loveku!

  Tvoj list, ktor si poslal svojmu predchodcovi, arcibiskupovi Jnovi Sokolovi,

  urite nebol prejavom cty. Prve naopak. V Cirkvi na Slovensku to bola skutone

  neslchan drzos.

  Ven pn emeritn arcibiskup Jn, pem tento list, pretoe nememe by spolu hne po Tvojom nvrate

  zo zahraniia. Prve v ase Tvojho prchodu ja musm by na stretnut mladch, zanajcich biskupov v Rme. Najradej by som vetko to, o

 • 37

  napem, povedal stne, ale nemem to odloi a do doby svojho nvratu, kee ide o vemi zvan skutonosti.

  Ako si istotne, pn arcibiskup, po svojom prchode zistil, e na vstupoch do Arcibiskupskej krie s zmenen zmky. Prikzal som ich vymeni. Tm chcem docieli, aby priamy vstup na kriu mali len t, ktor s tu aj riadne zamestnan, alebo ubytovan. Vetci hostia a nvtevnci sa musia hlsi najprv na vrtnici a potom mu vstpi a vybavi svoju zleitos. Dal som prsny pokyn riaditeovi Arcibiskupskej krie, aby dohliadol, eby nikto in k od vstupnch dver nemal. V opanom prpade budem musie vyvodi prsne dsledky. Z toho je zrejm, e ani Ty, pn arcibiskup nem dovolen priamy zamestnaneck vstup do Arcibiskupskho palca, ale prosm, aby si vstupoval cez vrtnicu.

  Ako si, pn arcibiskup, tie krtko po svojom prchode zistil, z Arcibiskupskej krie odili takmer vetci jej predchdzajci obyvatelia: dstojn pni Javor, Kurila, eri a tie emeritn pomocn biskup Dominik Tth. Na zklade tejto skutonosti som nechal premeni jedlne take vo vekej jedlni sa stravuj lenovia sasnho vedenia Arcibiskupskho radu a v malej jedlni predchdzajce vedenie, ktor nateraz u len zastupuje pn emeritn biskup tefan Vrablec. Samozrejme, mete by v malej jedlni obaja spolu. Toto rozlenenie je vhodn najm preto, e aj pri stravovan chcem riei so spolupracovnkmi mnoh zleitosti dieczy, a nie je vhodn Vs nimi zaaova.

  Kee budem pre dlh as a na as mojej neprtomnosti pripadaj aj rzne slvenia, rozdelili sme si s pnom pomocnm biskupom Jnom Oroschom a s generlnym vikrom Pavlom Zemkom program. Rozdele-nie a aj slvenie Eucharistie v meste Trnava som schvlil na uren hodiny a pre uren kostoly. Budem poklada za vemi nevhodn a sasne i ako konanie proti mjmu schvleniu, keby som sa dozvedel, e uren program bol zmenen niekm inm, naprklad i tm, e nemohol predseda slvnostn Eucharistiu vopred uren kaz!... Ak teda, pn arcibiskup, zostane v ase mojej neprtomnosti v Trnave, nepokladaj tento fakt za momentlne prvo ma zastupova na verejnch liturgickch slvnostiach. elm si, aby si v meste Trnave sm nepredsedal na svtej omi ani v katedrle, ani v bazilike... Tak isto je nevhodn, aby si sa sm pozval na eucharistick slvenia v rmci Trnavskej arcidieczy. Vdy to bude mon len s mojm vslovnm shlasom, prpadne ke budeme vedie o osobitnom pozvan farrov z farnosti!

  Chcem veri, e chpe toto moje elanie ako iados o vytvranie priestoru, ktor potrebujem. Kee po tom, ako si sa stal emeritnm arcibiskupom, aj napriek prsubu odchodu z Trnavy, ako mi toto Tvoje vyhlsenie sprostredkoval nuncius, si sa ubytoval na Kapitulskej ulici, a to v priamej blzkosti Arcibiskupskej krie. Kdex cirkevnho prva upozoruje, e aj ke si dieczny emeritn biskup me ponecha miesto pobytu v samotnej diecze, istotne to nie je len na niekoko metrov od arcibiskupskho radu, ktor 21 rokov viedol... Napokon me nasta situcia, e v niektorch prpadoch pre zvltne okolnosti Apotolsk stolica rozhodne aj in, emeritn dieczny biskup ani nezostane vo svojej diecze.

 • 38

  Ja osobne by som bol rd a ocenil by som, keby si, pn arcibiskup, zvil, ako by si mohol by naalej, a to inm spsobom, uiton po tokch rokov vedenia arcidieczy, a vemi ocenm, ke uvidm, ako sa pomaly stiahne do zadia, k zaslenmu odpoinku na pokojn miesto. Intrukcia, ktor vydala Kongregcia pre biskupov, naznauje emeritn-mu biskupovi, e m pripomna biblicky obraz starnceho a slabnceho Mojia, ke na vrchol hory, s rukami vyzdvihnutmi k Bohu, intervenuje v prospech udu bojujceho proti Amelekovi.

  Ja neodsvam vetky zsluhy, ktor za tie roky, pn arcibiskup Jn, m pri budovan Kristovej Cirkvi, ale sasne sa nechcem stava do polohy akhosi milho priatea, ktor sa u dvno pred svojou biskupskou vysviackou teil na spoluprcou s Tebou. To, e som bol Vatiknom dosaden tak prekvapivo, nielen pre Teba, ale i pre ma, na stolicu trnavskho arcibiskupa, mus ma pre Teba svoju vnu a vlastn vntorn vpove! Tu netreba ta ani medzi riadkami! Nechcem a nebudem hada nejak neexistujci modus vivendi ani vzjomn komplementaritu, i kompromisn dohody. no, budem sa usilova o Tvoju dstojn emeritru a to v rmci tch uren, ktor vytvoria pre ma aj pre Teba, ale aj pre mnou urench spolupracovnkov vhodn atmosfru pre alie budovanie Trnavskej arcidieczy a celej Cirkvi.

  Aj za to sa budem v Rme modli a prosi o pastoran pomoc.

  V Trnave 13. septembra 2009 Mons. Rbert Bezk, CSsR, trnavsk arcibiskup18

  akujem Pnovi, e som sa nemodlil nadarmo v svislosti s Tvojm biskupskm

  psobenm a s Tvojm odvolanm z vysokho radu. Prezradm Ti, e u poas svtej

  ome pri Tvojej biskupskej vysviacke som a vemi pozorne sledoval, doslova som

  pehoval Tvoje slov, gest i mimiku a nadobudol som hrozn dojem: kardinl

  Tomko sa vemi zmlil, ke tohto svojho priatea presadil na arcibiskupsk stolicu.

  V atne na pti 15. septembra 2012 kardinl po obede pokorne o Tvojej vysviacke

  priznal: ia, to bol vek omyl. Ja ako jeho seminarista dodvam: Katastroflny

  omyl.

  Kardinl Tomko nebol sm, ktor post factum vyjadril svoj nzor na Tvoju vobu,

  drah brat Rbert, ako biskupa. Znmy jezuita, u neboh P. Karol urek19, vyjadril

  svoj skeptick nzor na Tvoju vobu za biskupa hne potom, ako bola zverejnen.

  Nemlil sa. Brat Rbert, prosm a, pouvauj nad tm, ve Ty si tie poznal Karola

  18 http://www.protiprudu.org/sokol-bezak-hrib-tri-listy/.

  19 P. Karol urek SJ (12. 2. 1930 21. 1. 2011).

 • 39

  osobne, k jezuitom si mal blzky, vrel vzah, mono k niektorm a privemi, ako

  naprklad ku tragicky zahynulmu Reovi20. Tvoj strun, ale hrejiv prhovor pri

  jeho pohrebnej omi bol niektormi rozpaito prijat. Jeden pn farr vyriekol pre

  mnohch mlo pochopiten vrok: Dobre, e tu nie je iaden zlomysen novinr.

  Naastie nebol.

  Divide et impera

  Heslo Tvojej apotolskej innosti od jej zaiatku bolo to star rmske a osveden:

  Divide et impera, ie rozdeuj a panuj, bez ohadu na spravodlivos a udskos, o

  lske u nehovoriac. Najprv Tvoje silie smerovalo k rozbitiu jednoty biskupskho

  zboru. Vaka Bohu, bez spechu. Naopak, zlomil si si pritom vzy, a z bojiska bol si

  prvom najvym veliteom jemnm, ale rozhodnm spsobom odvolan na rados

  vernho Boieho udu, ako aj na osoh i itok Cirkvi.

  Jednotu kazov si rozbjal ich delenm na tch svojich, modernch, liberlnych a

  svetckych na jednej strane, a na tch svtch, Tebe nesympatickch na druhej. U

  samo takto delenie na sympakov a ich opak, ie nesympakov, je u loveka,

  tob kaza a biskupa, absurdn nezmysel, lebo pre neho m plati univerzlna lska.

  Ty si sa ukzal hne na zaiatku lovekom, ktormu prve tto lska chba, a

  neuduj sa, e niektor kazi mali z Teba strach ako z pomstychtivho loveka.

  Zamysli sa nad sebou ak me aj v tejto relcii.

  Najprv si predviedol husrsky ksok s dekanmi dieczy, ktorch si nekresanskm

  spsobom vyhodil z ich dekanskch miest. Priiel si na faru, postavil si sa do dver

  (alebo do chodby) so skrenmi rukami a hlasnm prkazom: Pn dekan, tu dnes

  konte svoju slubu, preto sa zajtra odsahujete. Doslova tragick prpad si

  predviedol na trnavskej fare, kde bol dekanom Mons. Imrich Polk, s vysokou

  cukrovkou, star a ako chor lovek. Ke poul Tvoj befel, chudk, stratil re a do

  smrti sa mu u nevrtila. Nemyslel som si, e si ako lovek, o kazovi nehovorm,

  schopn takho barbarskho inu voi starmu, ako chormu spolubratovi. To sa Ti

  raz, ani nevie kedy, me vrti... Mysl na to niekedy?

  20 P. Aurel tefko SJ (1. 6. 1950 7. 1. 2011).

 • 40

  o sa Ti tie, hoci u nie tak rchlo, ale bezcitne podarilo, bolo vyhnanie neud-

  skm spsobom dvoch starch zaslilch biskupov z ich bytov.

  Keby som hovoril jazykmi anjelskmi a lsky by som nemal, nim by som nebol... Brat Rbert, Ty si sa odvil obvini a odsdi okolo 200 kazov Trnavskej

  arcidieczy ako spolupracovnkov tajnej polcie, tB. Pokm som a nespoznal,

  nemyslel som si, e pri Tvojich negatvnych vlastnostiach, ako je Tvoja bezbreh

  pcha a neuveriten samobos i chladn cynizmus, voi vetkm, ktor Ti nesedia

  a netlieskaj ako veliknovi, si schopn aj takej mravnej nzkosti a nehorznosti.

  Odkia m tie presn daje o dvesto kazoch, etebckych spolupracovnkoch?

  Odkia to tak dobre vie, e spolupracovali s tB? Bol si osobne pri tom a robil si si

  presn zznamy o ich innosti, aby si ich raz proti nim pouil? V tch akch asoch

  pred Novembrom 1989 si il na Mesiaci a nevedel si, ako sa ilo tu, na Zemi? Brat

  Rbert, nehanb sa za tak nzke morlne prejavy a ohovrania?

  T udia, ktor spolupracovali, o by asi mohli poveda o Tebe? V kadom

  prpade by mohli spokojne vyhlsi, e si lovek bez cty a lsky nielen k starm

  uom, ale aj ku vetkm, ktor in zmaj ako Ty, ako si to po prevzat radnej

  moci jasne dokzal.

  Prezradm Ti dodatone, drah brat Rbert, e krtko po Tvojich neudskch

  zkrokoch proti dvom starm zaslilm biskupom, J. E. Dominikovi Tthovi a J. E.

  tefanovi Vrablecovi, ako i po Tvojom drastickom postoji voi dekanom a niektorm

  kazom, som sa u v septembri 2010 v eucharistickej modlitbe pri spomienke na

  trnavskho biskupa zaal modli: Pane, zme postoj nho biskupa Rberta, vnukni

  mu presvedenie, e lska k bratom a sestrm je pre kaza, zvl pre biskupa, otca a

  pastiera, to najpodstatnejie. A ako hovor svt Terezka od Jeika, na konci nho

  ivota budeme sden poda lsky, ktor sme v ivote komukovek prejavili.

  Teraz, brat Rbert, sa posuniem k Tvojmu nadenmu teologickmu vkladu v

  Trenne, kde si podal nov definciu Boha ako najvieho pohoka. Na druh

  de vo svtej omi som pozmenil svoju prosbu za biskupa takto: Pane, ochr svoj

  vern ud od heretika a premiestni ho niekde na kopanice, lazy, kde nenarob vea

 • 41

  kody. lovek mieni, Pn Boh men nae plny, nae tby. Vdy ale k lepiemu.

  Vaka mu. Moje prekvapenie bolo radostn a primn, ke o krtky as padlo

  sprvne rozhodnutie o Tvojom odvolan z radu arcibiskupa, ktor si Ty sm oznmil

  v Katedrle sv. Jn Krstitea v Trnave 1. jla 2012.

  Slovk, i nrodn bezdomovec?

  Svojimi vrokmi o pohnutej histrii nho slovenskho nroda si sa prejavil ako

  absoltny ignorant v drunom rozhovore spolu s Tvojm duchovnm otcom a

  vodcom tefanom Hrbom. Preto som Ti venoval aj knihu Z alekch ciest21 od

  Alexandra Macha, ministra vntra 1. Slovenskej republiky. Ty si bol toti od prvch

  dn svojho pobytu v Trnave v duchovnej deformcii pna Hrba a v absoltnej

  politickej harmnii s nm ako skalopevn echoslovk, protislovensky naladen,

  hoci, ako som si myslel, mal by si by Slovk. Pn s Tebou a zl pre. A v tomto

  protinrodnom postoji pokrauje aj v rozhovoroch s Mariou Vrabcovou a tefanom

  Hrbom v tch svojich dvoch publikcich, ktor vyli pred Tvojm odchodom do

  Talianska.

  Ke si sa vyjadril verejne spolu so svojm duchovnm vodcom a otcom i

  patrnom, s majstrom Hrbom, o prezidentovi Dr. Jozefovi Tisovi, a tral si osi o

  faistoch..., jeden star a mdry pn, povolanm profesor, k tomu poznamenal: To,

  e ten liberl Hrb, pchnuci nboenskou hnilobou, tak hovor o Tisovi, d sa

  pochopi. Je to jeho nzor. Ale e slovensk katolcky kaz, dokonca biskup, trepe

  tak marxistick nezmysly, to je na zaplakanie. Je to vek negramotnos, za ktor sa

  treba hanbi! (Brat Rbert, prep primn slov tohto starieho pna!) Boevick

  rezdu s vraj poda neho ete aj dnes cti u niektorch kazov. A Ty si arcibiskup!

  Machova kniha Ti mohla posli nielen na sebakritick zamyslenie, ale aj na

  rozrenie obzoru tefana Hrba, ktor obas tupo napda to, o je Slovkom tak

  drah a vzcne. Nech Tebe aj Tvojmu duchovnmu otcovi a politickmu vodcovi

  poslia slov vekho nho bsnika, katolckeho kaza, u takmer slepho Janka

  21 Vydala Matica slovensk, Turiansky Svt Martin 2009, 368 s.

 • 42

  Silana, ktormi ocenil vekos svojho priatea. Ide o krsne svedectvo o slovenskom

  verejnom initeovi ako skanej 1. Slovenskej republiky:

  Mj mil ao Mach, To nie je veta klamn.

  Ty vbec nemaj strach. Toto je pravda vdy:

  Keby si umrel hoci dnes, Ty trpel si aj za ma.

  Ty prde rovno do nebies. Preto a drm v objat.

  Janko Silan, Vaec 26. novembra 1975.22

  Pn ppe je pnom v Rme, ja som pnom v Trnave

  Vaka Bohu, brat Rbert, e a mdri muovia Cirkvi zbavili miesta arcibiskupa

  Trnavskej arcidieczy a poslali na miesto, ktor si prvom zasli, na emeritru.23

  Malo sa tak sta u o rok, i dva skr. Bol by si Cirkvi, Boiemu udu, najm

  jednoduchm, primne veriacim spsobil menej duchovnch bolest a kd. Tvoj

  omyl, ktor mono poklada za herzu, sa dal dokza u v tom ase. Otzka: Ako si

  staval k primtu ppea? Tvoja odpove: Pn ppe je pnom v Rme, ja som

  pnom v Trnave a inak si nemme o poveda. Nebolo to Tvoje primn, hoci skryt

  presvedenie? Mlim sa? Nemyslm.

  akoval som Pnovi, e u neme ri svoju pomlen ekleziolgiu, ktor, brat

  Rbert, Ty to dobre vie, a ke si primn voi sebe sammu, si to aj prizn, nebola

  u katolckou, lebo Tvoj pohad na Cirkev svt, rmskokatolcku, osobitne na jej

  22 Alexander Mach, Z alekch ciest, s. 344. 23 Marian Vojtko: Je Mons. Rbert Bezk emeritnm arcibiskupom? Emeritn = vyslil, penzionovan. Je to estn titul biskupov, ktor ukonili slubu vo svojom rade. Kdex knonickho prva v knone 185 uvdza: Tomu, kto stratil rad dosiahnutm veku alebo zrieknutm sa, ktor bolo prijat, sa me udeli titul emeritn. Je to veobecn predpis v kapitole o strate cirkevnho radu. Konkrtne v svislosti s radom biskupa hovor aj knon 402 1.: Biskup, ktorho zrieknutie sa radu bolo prijat, ponechva si titul emeritnho biskupa svojej dieczy, a ak si to el, me si podra miesto pobytu v samej diecze, ak v niektorch prpadoch pre zvltne okolnosti Apotolsk stolica nerozhodne in. Z tohto predpisu vychdza i to, o tal arcibiskup Bezk v prvom liste apotolskho nuncia z 26. jna, ktorm bol vyzvan, aby sa zriekol radu: ...po zverejnen zrieknutia sa radu, ako emeritn arcibiskup budete musie sdli mimo zemia Trnavskej arcidieczy...

  To by bolo platilo, keby arcibiskup Bezk poslchol vzvu a zriekol by sa radu. Vtedy poda knonov 185 a 402 by mu prinleal titul emeritnho arcibiskupa trnavskho. Lene on sa rozhodol s inou cestou a zrieknu radu sa odmietol, m nastala situcia, ktor viedla k jeho odvolaniu z radu.

  Po odvolan z radu mu vak u titul emeritnho arcibiskupa neprinle. Je to zvltna situcia: je stle biskupom, ale bez radu, ale aj bez titulu. http://marianvojtko.blog.sme.sk/c/303034/Je-Mons-Robert-Bezak-emeritnym-arcibiskupom.html, 9. jla 2012.

 • 43

  duchovn hlavu, Svtho Otca, pna ppea, ako si ho pomenoval, bol in, ako ho

  vyznva Bo ud u 2 000 rokov.

  akoval som Pnovi, e u nebude mc, v kadom prpade ako mu Cirkvi, na

  tch stretnutiach pohody, mladm uom hlsa nezmyseln vyznania ako to, e

  Pn Boh je najv pohok. Drah brat Rbert, o si chcel tm vlastne poveda,

  ke si takto zredukoval Boha Vemohceho, Lskavho, Trojjedinho, Nepo-

  chopitenho na pohoka? Chce to by Tvoja nov dogmatika?

  Zjavnm klamstvom je Tvoje neustle opakovanie, e Ti neboli povedan priny

  Tvojho odvolania z radu arcibiskupa. Fakt, e Vatikn nezverejnil v mdich

  dvody a priny Tvojho odvolania, patr roky a stroia k overenm spsobom a

  postupom Svtej stolice. Je to tak najm v zujme dobra dotknutej osoby, aby sa

  chyby jednotlivca, ke sa ich u dopust z akchkovek prin, nevykriali do sveta,

  a aby negatvne dsledky boli tak o najmenie.

  Pri Tvojom exhibinom vystpen na Pohode v Trenne si sa prejavil ako heretik!

  Rbert, Ty si si skutone neuvedomil, o tam z hadiska katolckej viery za nezmysly

  tra, ako sa vysmieva z naej viery, viery primne veriacich bratov a sestier, ale aj z

  Tvojej viery?! A tie z naej najhlbej, najkrajej modlitby, Modlitby Pna, Ote

  n!! Pritom necitlivo a bolestne ura nboensk ctenie tch jednoduchch ud,

  za predpokladu, e ver!!! Niektor s kritickm pohadom na Teba o tom

  pochybuj...

  A na dvaok, k tomu, ete aj jednu zo zkladnch a najhlbch prvd naej svtej

  viery, akou je pravda o Jeiovi v Eucharistii, znehodnocuje, zosmieuje, a

  predstavuje sa tak primne povedan ako nejak ao. Je to smutn a bolestn.

  Potreboval si to k budovaniu svojho osobnho imidu? Alebo to hlavn bolo, e si sa

  chcel predstavi pred Tvojm duchovnm otcom a ivota vodcom tefanom Hrbom,

  chcel zska jeho sympatie? Pcha ho zlomila... hovorili mnoh z Tvojich kazov.

  A mali vek pravdu.

  Premal si o tom, o hovor a o vlastne si chcel tm poveda? Poul som v

  tejto svislosti i tvrd sudok o Tvojich vahch: Je ten lovek normlny?

 • 44

  Brat Rbert, smiem sa a spta, bol si pred biskupskou vysviackou na lekrskej

  prehliadke? Myslm nielen u praktickho lekra, ale aj u pecialistu, u psychiatra? To

  sa teraz v mnohch krajinch roky bene rob u s kandidtmi na kazstvo. Samo-

  zrejme, e na biskupstvo je to ete dleitejie. Ke sa tak nestalo, stala sa chyba, a

  to vek. V kadom prpade si mal s pod detektor li, lebo klamstvo, ako som to s

  Tebou sm sksil, Tebe problmy nerob. Naopak, je Ti vlastn.

  Mme v tej oblasti skvelch odbornkov, lekrov, psychiatrov, estnch ud i

  aktvnych katolkov, ktor by Ti boli urite primne povedali pravdu a pomohli

  svojou radou. Bolo by sa zabrnilo mnohm duchovnm kodm a Tvojej falonej

  karire, koniacej, ia, neodvratnm pdom. Mnoh k tomu svoje povedali, i

  napsali.

  K nim patr aj docent ThDr. tefan Mordel, ktor dal pravdiv a vyerpvajcu

  odpove na Tvoje teologick omyly a bludy. Je presvediv, a tak ju na konci v

  prlohe uvediem v plnom znen.

  Tu iba poznamenvam, e namiesto vecnej polemiky s autorom oprvnenej kritiky

  Tvojich heretickch vrokov si sa rozhorene urazil, vraj: o si to dovouje jeden

  farr kritizova biskupa?!

  Brat Rbert, tu si si strelil vlastn gl, a to sie dotrhalo, a diskvalifikoval si sa na

  celej iare. Takto Ty chpe kritiku a diskusiu? Poda Teba neme kaz, ktor

  pozn teolgiu lepie ako biskup, tak, ktor sa dr Magistria a nehlsa nezmysly,

  biskupa upozorni na chyby a v duchu lsky ho napomen? To sa nesmie? Toto

  urobil tevko Mordel. Ni viac. A je to chvlyhodn. koda, e tak u skr neurobili

  nai biskupi, Tvoji kolegovia. Je sce mon, e tak aj urobili, diskrtne, e Ti vytkli

  Tvoje bludy medzi tyrmi oami, lebo nechceli a verejne blamova. Pravda, ako

  vidie z alch Tvojich vystpen, nedal si si poveda a svoje bludy ri alej.

  Kritiku neprijma, lebo mienka, ak m o sebe, to nepripa.

  Brat Rbert, vraznejie a presvedivejie si nemohol ukza nielen svoje teolo-

  gick blznenie, a