BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY NA OBSLUHU A PRÁCU ?_ · Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách…

 • Published on
  30-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Ochrana pred zsahom elektrickm prdom

  5

  BEZPENOSTN POIADAVKY NA OBSLUHU A PRCU NA ELEKTRICKCH ZARIADENIACH PODA EURPSKYCH NORIEM

  V KONTEXTE S STN 34 3100

  Ing. Jn Merav LIGHTNING sluby elektro Trenn

  Kad elektrotechnik mus ma vedomosti z problematiky technickch predpisov, ktor s zameran na innosti na elektrickch intalcich a elektrickch zariadeniach medzi ktor patr obsluha a bezpen prca. Vstupom SR do E je potrebn si osvoji zaveden sbor eurpskych noriem EN 50110: 1996 Obsluha a prca na elektrickch zariadeniach. Cieom je postupn zavedenie jednotnch kritri a rovne bezpenosti prce pri obsluhe elektrickch zariaden platnch v Eurpe, teda vytvorenie spolonej rovne bezpenosti. Toto nie je mon vykona zo da na de, preto v prechodnom obdob bude v platnosti aj STN 34 3100: 2001. Jednou z prvch zsad bezpenosti je ovlda zkladn pojmy a defincie.

  VBER POJMOV A DEFINCI (EN 50110)

  Elektrick zariadenie (electrical installation). Zostava vzjomne spolupracujcich elektrickch zariaden s koordinovanmi vlastnosami, ktor slia na plnenie jednho alebo niekokch urench cieov. Zaha vetky elektrick zariadenia, ktor s uren pre vrobu, prenos, premenu, rozvod a pouitie elektrickej energie. alej zaha vetky zdroje akumulovanej elektrickej energie ako s batrie, kondenztory a pod.

  Obsluha a prca (operation). Pracovn kony nutn k uvedeniu elektrickho zariadenia do innosti, napr. spnanie, ovldanie, monitorovanie, drba a po prce na ivch a neivch astiach. Pred zapoatm prce na elektrickom zariaden alebo v jeho blzkosti, mus by vykonan analza elektrickho nebezpeenstva, ktor mus stanovi, akm spsobom mus by vykonvan obsluha alebo pracovn innos, aby bola zabezpeen bezpenos.

  Riziko (risk). Kombincia pravdepodobnosti a stupa monho zranenia alebo kody na zdraviu osoby, ktor je pri prci vystaven riziku alebo rizikom.

  Elektrick riziko (electrical hazard). Monos zranenia alebo kody na zdrav psobenm elektrickej energie z elektrickho zariadenia.

  Elektrick nebezpeie (electrical danger). Nebezpeie zranenia od elektrickho zariadenia.

  Zranenie (spsoben elektrinou) (injury electrical). Smr alebo zranenie spsoben elektrinou, poplenm elektrickm oblkom, ohom alebo explziou spsobenou elektrickou energiou pri obsluhe alebo prci na elektrickom zariaden.

  Vedci prce (nominated person in control of a work activity). Osoba poveren priamou zodpovednosou za pracovn innos. as zodpovednosti sa me previes aj na in osobu.

  Osoba zodpovedn za elektrick zariadenie (nominated person in control of an electrical installation).Osoba poveren priamou zodpovednosou za elektrick zariadenie. as zodpovednosti sa me previes aj na in osobu ako je poveren.

  Osoba znal (skilled person). Osoba zo zodpovedajcim vzdelanm a praxou.

 • Bezpenos prce na elektrickch intalcich a elektrickch zariadeniach

  6

  Osoba pouen (Instructed person). Osoba pouen znalmi osobami, ktor me pracova len s ich dohadom (prca s dohadom).

  Osoba oboznmen (ordinary person). Osoba, ktor nie je ani znal ani pouen.

  Pracovisko (work location). Vymedzen priestor pre prcu.

  Prca (work activity). Prca na elektrickom zariaden a v jeho blzkosti s vskytom elektrickho rizika.

  Prca na elektrickom zariaden (electrical work). Prca na elektrickom zariaden a v jeho blzkosti ako je skanie, meranie, oprava, vmena, prava, rozrenie, mont a prehliadka.

  Prca v blzkosti elektrickch zariaden neelektrick prca (non-electrical work). Prca v blzkosti elektrickch zariaden ako s stavebn innosti (vkopy, istenie, natieranie, a pod.

  Odpojenie (isolate). pln oddelenie elektrickho zariadenia od inch zariaden a obvodov.

  Prca pod naptm (live working). Vetky prce, pri ktorch sa osoba dostane do styku so ivmi asami alebo zasahuje do ochrannho priestoru bu asami tela, nradm, zariadenm alebo predmetmi, ktorch sa dotka.

  Prca v blzkosti ivch ast (working in the vicinity of live parts). Vetky pracovn innosti, pri ktorch osoba asami tela, nradm alebo inmi predmetmi zasahuje do zny priblenia nie vak do ochrannho priestoru.

  Prca na vypnutom zariaden (dead working). Pracovn innos na elektrickch zariadeniach, ktor nie s pod naptm a s nbojom, vykonvan po vykonan vetkch opatren zabraujcich elektrickmu ohrozeniu.

  Zna priblenia (vicinity zone). Priestor obklopujci ochrann priestor, obr.1. (DV).

  Ochrann priestor (live working zone). Priestor okolo ivch ast, do ktorho nie je dovolen prenikn bez vykonania ochrannch opatren, obr.1. (DL).

  Beznapov stav (dead). Naptie je pribline nulov alebo elektrick zariadenie je bez naptia alebo bez prtomnosti elektrickho nboja.

  Obr.1 Vzdun vzdialenosti a ohranienie priestorov a zn pre pracovn postupy

 • Ochrana pred zsahom elektrickm prdom

  7

  Zbrana (screen). Pouva sa pre zbranu priblenia sa k elektrickmu zariadeniu alebo jeho ast, ktor predstavuj elektrick nebezpeie. Me a nemus by izolovan.

  Prepka (barier). Ide o as zaisujcu ochranu pred dotykom ivch ast z kadho obvyklho smeru prstupu.

  Izolovan zakrytie (insulating covering). Pevn alebo prenosn kryt z izolanho materilu, uren na krytie ivch ast alebo priahlch ast pred nhodilm dotykom.

  Kryt (enclosure). as zaisujca ochranu zariadenia pred uritmi vonkajmi vplyvmi a vo vetkch smeroch ochranu pred dotykom ivch ast.

  Minimlne pracovn vzdialenosti (minimum working distances). Minimlne pracovn vzdun vzdialenosti, ktor maj by dodriavan medzi akoukovek asou tela pracujcej osoby alebo vodivm nradm priamo dranm v ruke a akoukovek ivou alebo neuzemnenou asou a rznymi potencilmi. Minimlna pracovn vzdialenos (DC) je set elektrickej vzdialenosti a ergonomickej vzdialenosti.

  Elektrick vzdialenos (electrical distance). Vzdun vzdialenos chrniaca pred elektrickm prierazom poas prce pod naptm, obecne minimlna vzdialenos medzi dvomi elektrdami predstavujce iv alebo uzemnen asti, ktor m zaisti, e pravdepodobnos elektrickho prierazu pri najvom elektrickom zaaen za predpsanch podmienok je zanedbaten.

  Ergonomick vzdialenos (ergonomic component). Vzdun vzdialenos, ktor dovouje pre znenie chb pri pohybe a odhadu vzdialenosti v priebehu vykonvanej prce, aby prca bola vykonvan na minimlnu pracovn vzdialenos. Do vahy treba zobra innosti osb rovnako ako aj pouitie a manipulciu s nradm.

  Predkladan eurpska norma EN 50110-1 postupne nahrad radu noriem STN 34 3100 a

  STN 34 3112. Pri pozornom tan tejto normy elektrotechnikovi urite neujde skutonos, e naa rada noriem v problematike bezpenosti prce a obsluhy elektrickch zariaden patr aleko k prepracovanejm a dokonalm ako nm ponka eurpska nia.

  ZKLADN PRINCPY (ZSADY) BEZPENOSTI OBSLUHY A PRCE NA ELEKTRICKOM ZARIADEN

  Pred zaatm prce na elektrickom zariaden alebo v jeho blzkosti, mus by vykonan analza elektrickho nebezpeenstva, ktor mus stanovi, akm spsobom mus by vykonvan obsluha alebo pracovn innos, aby bola zaisten bezpenos. Osoby zapojen do pracovnej innosti na elektrickch zariadeniach musia:

  by kolen z bezpenostnch predpisov a miestnych pracovnch predpisov, by pouen vedcim prce o rizikch, ktor nie s zrejm, ma potrebn technick znalosti, praktick sksenosti a poadovan zrunos pre dan innos, ma urenho vedceho prce a osobu zodpovedn za elektrick zariadenie (me to by jedna,

  t ist osoba), nosi primeran a zapnut pracovn odev, ma potrebn nradie, vstroj a prstroje vhodn pre dan pouitie, ma pri prci na elektrickom zariaden s vedcim prce dohodnut pracovn postup a zaistenie

  pracoviska, jednoznane uren a oznaen pracovisko.

 • Bezpenos prce na elektrickch intalcich a elektrickch zariadeniach

  8

  Pred zaatm prce mus by vykonan rozbor jej zloitosti, aby pre jej vykonanie bola vybran vhodn osoba (znal, pouen alebo oboznmen). Osoby, ktor s uren k prci na elektrickom zariaden alebo v jeho blzkosti, musia by vykolen tak, aby boli schopn poskytn prv pomoc pri zraneniach spsobench elektrickm prdom. Norma EN50110 zavdza pre innosti na elektrickch zariadeniach nasledovn pracovn postupy:

  1) BEN PREVDZKOV POSTUPY

  Medzi ben prevdzkov postupy patr prevdzkov innos a kontroly funknho stavu. S tmito innosami (so zahjenm a ukonenm) mus by oboznmen osoba zodpovedn za elektrick zariadenie, ktorej shlas im mus predchdza. Pri oboch innostiach mus by pouvan primeran a vhodn nradie ako aj vstroj, ktor zabrnia zraneniu osb elektrickm prdom.

  Prevdzkov innos na elektrickom zariaden:

  Mono ju rozdeli na dva druhy:

  zsahy, ktormi sa m meni elektrick stav elektrickho zariadenia ovldacmi prvkami na spojenie odpojenie, zapnutie alebo vypnutie elektrickho zariadenia bez rizk,

  rozpojenie alebo prepnutie zariadenia z dvodu prce na om.

  Odpojenie dodvky elektriny pre zariadenie v prpade stavu ndze mus by vykonan v slade s nrodnmi alebo miestnymi predpismi osobami s prslunou odbornou spsobilosou.

  Kontroly funknho stavu:

  Medzi kontroly funknho stavu elektrickho zariadenia patria meranie, skanie a odborn prehliadka a odborn skka (revzia) elektrickho zariadenia.

  Meranie:

  Meranie definovan v EN 50110 je pre vetky innosti, pri ktorch s meran fyziklne veliiny v elektrickom zariaden. Mu ho vykonva len osoby znal alebo osoby pouen pod dozorom.

  Skanie:

  Skanie zaha vetky innosti obsahujce kontrolu prevdzky alebo stavu elektrickho zariadenia (elektrickho, mechanickho, tepelnho). Me by vykonvan pri normlnom napjan, pri napjan z inho (vonkajieho) zdroja alebo skanie me by vykonan pri odpojenom zdroji (bez naptia). Skanie mu vykonva osoby znal alebo pouen pod dozorom znalej osoby.

  Odborn prehliadky a odborn skky:

  elom OPaOS je overi, i elektrick zariadenie je v slade so zkladnmi technickmi a bezpenostnmi ustanoveniami technickch predpisov a noriem a me zaha i overenie normlneho prevdzkovho stavu elektrickho zariadenia. OPaOS pozostva z prehliadky, z merania, prpadne i z jeho skania.

  Pri novch alebo rekontruovanch elektrickch zariadeniach mus by pred uvedenm do prevdzky vykonan prv odborn prehliadka a odborn skka.

 • Ochrana pred zsahom elektrickm prdom

  9

  Na elektrickom zariaden v prevdzke musia by vykonvan pravideln OPaOS, cieom ktorch je predchdza zvadm, ktor by mohli nasta a vyvola na elektrickom zariaden poruchu.

  OPaOS musia by vykonvan s odvolanm sa na prslun vypracovan technick dokumentciu. Zvada zisten na elektrickom zariaden znamenajca bezprostredn nebezpeenstvo, mus by neodkladne odstrnen alebo vadn as mus by odpojen a zaisten proti jej optovnmu zapnutiu.

  OPaOS mus by vykonvan osobami s odbornou spsobilosou elektrotechnik pecialista (24) poda Vyhl. MPSVaR SR .718/2002 Z. z. O vsledku OPaOS mus by vyhotoven psomn doklad Sprva o OPaOS elektrickho zariadenia.

  2) PRACOVN POSTUPY

  Na prce vykonvan na elektrickch zariadeniach musia by pred ich zaatm stanoven postupy prc. Osoba zodpovedn za elektrick zariadenie alebo vedci prce mus zaisti, e osoby vykonvajce prcu bud oboznmen s priebehom prc pred zahjenm a ukonenm prce.

  Pracovn postupy sa rozdeuj na tri rzne skupiny:

  Prca na elektrickom zariaden bez naptia, Prca na elektrickom zariaden pod naptm, Prca na elektrickom zariaden v blzkosti zariadenia pod naptm.

  V prpade nepriaznivch atmosfrickch podmienok musia by prijat prslun opatrenia a

  obmedzenia. Pokia je na pracovisku zl viditenos, nesmie by zaat a nesmie ani pokraova iadna pracovn innos na elektrickom zariaden. V prpade, e sa bli brka (blska sa a pou hrmenie), musia by neodkladne zastaven prce na rozvodnch vedeniach alebo na zariadeniach priamo spojench s tmito vedeniami a osoba zodpovedn za elektrick zariadenie mus by upozornen na tieto skutonosti. Pokia sa pracuje na elektrickom veden s monosou vzniku indukcie, musia by prijat bezpenostn opatrenia (uzemnenie v uritch vzdialenostiach k obmedzeniu potencilu medzi vodimi a zemou na bezpen hodnotu, prpadne ekvipotencilne spojenie na pracovnom mieste).

  2.1 Prca na elektrickom zariaden bez naptia

  Prca na elektrickom zariaden bez naptia sa vykonva po zabezpeen opatren, ktor zabrauj vzniku elektrickho nebezpeenstva (zaistenie pracoviska). Aby bola prca bez naptia na pracovisku bezpen, mus by toto pracovisko presne vymedzen, mus by bez naptia a mus by spoahlivo zabezpeen pre vykonvan prce.

  Pre zaistenie pracoviska na prcu bolo stanovench p zkladnch poiadaviek, ktor musia by pri zaisovan pracoviska dodran v nasledujcom porad:

  1. pln odpojenie (zo vetkch strn monho napjania)

  2. Zabezpeenie proti optovnmu zapnutiu

  3. Overenie, e zariadenie je bez naptia

  4. Vykonanie uzemnenia a skratovanie

  5. Ochrann opatrenia voi zariadeniam pod naptm, ktor s v blzkosti

 • Bezpenos prce na elektrickch intalcich a elektrickch zariadeniach

  10

  Shlas k zahjeniu prce mus da osoba zodpovedn za elektrick zariadenie vedcemu prce alebo vedcim prce. Osoba vykonvajca pracovn innos mus by znal alebo pouen pod dozorom osoby znalej.

  1 pln odpojenie

  as elektrickho zariadenia, na ktorom sa bude vykonva prca, mus by odpojen od vetkch zdrojov monho napjania. Odpojenie mus by vykonan vzdunou vzdialenosou alebo izolciou, ktor zabezpe rovnak bezpenos.

  V rozvodnch zariadeniach sa vypn istie vyber tavn poistky a pod. asti elektrickho zariadenia, ktor zostvaj nabit po celkovom odpojen siete (kondenztory, kble a pod.) musia by vybit vhodnmi prostriedkami.

  2 Zabezpeenie proti optovnmu zapnutiu

  Vetky spnacie prstroje, ktor boli pouit k odpojeniu elektrickho zariadenia pre prcu bez naptia, musia by zaisten proti optovnmu zapnutiu prednostne uzamknutm vybavujceho mechanizmu, napr. vonkajie senky alebo sekov odpojovae a odpnae zaisovacm zmkom. Spnae, odpojovae alebo stkae zaisti blokovanm, uzatvorenm vzduchovch ventilov, spoahlivo, odpoji ovldacie okruhy, diakov ovldanie a pod. Pokia nie s k dispozcii uzamykaten zariadenia, musia by vykonan zodpovedajce opatrenia v slade s miestnymi prevdzkovmi predpismi, aby bolo zabrnen optovn zapnutie. Pokia s pouvan spnacie prstroje s diakovm ovldanm, mus by zaisten, aby nemohlo djs k optovnmu zapnutiu miestnym ovldanm. Vetka signalizcia a uzamykaten systmy pouit pre tento el, musia by spoahliv. Ak sa pracuje na elektrickej intalcii NN, ktor je isten tavnmi poistkami, musia sa tavn poistky spolu s hlavicami po vybrat bezpene uschova. Treba da pozor na mon spojenie elektrickej intalcie, na ktorej sa m pracova, s elektrickou intalciou pod naptm cez meracie prstroje, zhacie tlmivky, meracie transformtory, kondenztory, prpadne na sptn naptie cudzieho zdroja, na indukovan naptie a pod. Z vonkajch a kblovch veden a kondenztorov treba po odpojen odstrni nebezpen elektrick nboj.

  3 Overenie beznapovho stavu siete

  Po odpojen je treba na pracovisku meranm (napr. vhodnou skakou naptia) zisti, i elektrick zariadenie je skutone bez naptia. Len takto sa d zisti, i nedolo k zmene poistiek prdovho obvodu, spnaov, istiov a pod. Stav bez naptia mus by overen na vetkch ploch elektrickho zariadenia na pracovisku. Skuton stav asti zariadenia, ktor boli odpojen, mus by overen poda miestnych predpisov. To zaha napr. pouitie prstrojov vstavanch do zariadenia indikujcich naptie. Tieto vak musia by preveren vdy pred pouitm a po zapsoben. Ak sa ned (naprklad za daa) vypnut stav el. intalcie preveri skakou a ak je nevyhnutn z dleitch prevdzkovch dvodov neodkladne odstrni poruchu vo vonkajej rozvodni, prever sa odpojen sta...

Recommended

View more >