Click here to load reader

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező Példákon keresztül mutassa be az állatok és az ember kommunikációja közötti különbségeket, az emberi nyelv sajátosságait

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező...

 • Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 6. anyag 2006. február

 • TREFF – Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 6/8 anyag, 2. oldal

  Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam

  Kedves levelező hallgatóink! Hatodik anyagunk végre kicsit szellősebb, kicsit kisebb anyagrészt ölel fel. Az anyag- rész jelentősége viszont hajszálnyival sem kisebb mint a már tárgyalt témáknak, hi- szen a környezetvédelem problémái, az ökológiai szemléletmód, alapismeretek és problémaelemzés napjaink legfontosabb problémái melyeknek megoldásához társa- dalmi összefogásra és tudatos viselkedésre van szükség. A most érettségizők a kör- nyezetvédelemmel nem mint államilag el nem ismert sőt néha üldözött tevékenység- gel ismerkedhetnek meg, hanem egy tudatos és a fogyasztás folyamatait (pl.: környe- zeti terhelés, hulladékkezelés, munkaerő gazdálkodás) számításba vevő életmódot sajátíthatják el. Ki iszik PET palackos, cukros üdítőitalokat? Ki gyűjti szelektíven a PET palackokat? Ki kér a multinacionális áruházban 13 nejlonzacskót 15 vásárolt áru elszállításához? Ki visz „ciki”, anyagból lévő 3-4 évet is szolgáló szatyrot a vásárláshoz? Ki kapcsolja le az energiatakarékos izzót is ha kijön a szobából hosszabb időre? Ki hagyja bekapcsolva a számítógépet míg lemegy ebédelni, ki küldi készenlétbe? Sok kérdést tehetünk fel magunknak és környezetünknek, és a feladat pontosan ez! Legyenek alapvető ismereteink, ezek alapján a felismert problémákról tegyünk fel kérdéseket a környezetünknek, és ne féljünk azt gondolni, hogy az a „legmenőbb” az osztályunkban aki „vacakol” a szárazelemekkel, és az üdítődobozzal, netán teát hoz egy milliószor megtölthető kulacsban otthonról, és vászonszatyorban hordja a torna- cuccát. A dolgozatok kijavítása után küldöm az javításokat, az eredmények jobbak a vártnál de nem adnak okot a teljes nyugalomra (c: . Egyre többen külditek vissza a megoldá- sokat ennek örülök és remélem a tanulási kedv is fokozódik az érettségi közeledtével! Figyelem!! A nyolcadik anyagban az általatok kért témák (kimaradt, nem tudtatok róla pontos információt szerezni, nem értitek, nem értitek, kevés volt az anyag....) fognak szerepelni ezért kérek mindenkit

  ÍRJA MEG A MEGOLDÁSOKKAL EGYÜTT KÉRDÉSEIT IS!! A konzultáción úgy döntöttünk, tartunk az írásbeli érettségi után egy próba szóbelit, akit érdekel mindenképpen jöjjön el a következő konzultációra! Üdvözlettel:

  Dr. Maróti-Agóts Ákos

  TARTALOMJEGYZÉK 1. A követelményrendszer aktuális fejezetei ....................................................... 3 2. Egyed feletti szerveződési szintek.................................................................. 7

  2.1 Populáció ............................................................................................ 7 2.1.1 Környezeti kölcsönhatások ............................................................ 9 2.1.2 Kölcsönhatások.......................................................................... 10

  2.2 Életközösségek (élőhelytípusok) .......................................................... 11 2.2.1 Az életközösségek jellemzői ........................................................ 11 2.2.2 Hazai életközösségek ................................................................. 12

  2.3 Bioszféra........................................................................................... 12 2.3.1 globális folyamatok .................................................................... 15

  2.4 5.4. Ökoszisztéma.............................................................................. 15 2.4.1 Anyagforgalom .......................................................................... 15 2.4.2 Energiaáramlás .......................................................................... 16 2.4.3 Biológiai sokféleség, ................................................................... 17

  2.5 Környezet- és természetvédelem......................................................... 17 2.5.1 Levegő...................................................................................... 21 2.5.2 Víz ............................................................................................ 23 2.5.3 Energia, sugárzás....................................................................... 23 2.5.4 Talaj ......................................................................................... 23 2.5.5 Hulladék.................................................................................... 24

  3. Feladatok.................................................................................................. 26

 • TREFF – Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 6/8 anyag, 3. oldal

  1. A követelményrendszer aktuális fejezetei

  5. Egyed feletti szerveződési szintek 5.1. Populáció

  Ismertesse a populáció ökológiai és genetikai értelmezését. Ismertesse a populáció egyedszámának korlátlan és korláto- zott növekedési modelljeit, értelmezze a környezet eltartó képességének fogalmát. Mondjon példát hirtelen elszaporodó (gradáció) majd össze- omló létszámú populációra. Ismertesse ezek mezőgazdasági szerepét (pl. sáskajárás), a védekezés módjait, a biológiai védekezés előnyeit. Értelmezzen emberi korfákat, vonjon le belőlük következteté- seket.

  Értelmezze a statisztikus megközelítés, a valószínűség, az előfordulási gyakoriság fogalmát. Ismertesse a populáció jellemzőit (egyedszám, egyedsű- rűség, koreloszlás, térbeli eloszlás). Hozza összefüggésbe az r- és a K-stratégia fogalmát a környezet állandóságával, az élőlény élettartamával és testnagyságával. Magyarázza ezeket grafikus ábrán.

  5.1.1 környezeti kölcsönhatások

  Ismertesse a környezet fogalmát (élettelen és élő), a környe- zet időbeli (periodikus és előrehaladó) és térbeli (horizontális, vertikális) változását. Értelmezzen tűrőképességi görbéket: minimum, maximum, optimum, szűk és tág tűrés. Hozza összefüggésbe az indiká- tor szervezetekkel. Esettanulmány alapján ismerjen fel összefüggéseket a kör- nyezet és az élőlény tűrőképessége között.

  Ismertesse a környezet kitettségtől függő változását. Értelmezze Liebig kísérleti eredményeit (minimum-elv). Ismertesse a niche fogalmát. Magyarázza az élettani és az ökológiai optimum, az élettani és ökológiai niche kü- lönbségét. Ismertesse és magyarázza a hasonló igényű populációk kizáródásának elvét (Gauze elv). Hozza összefüggésbe az elvet a biológiai sokféleséggel és az evolúciós folyama- tokkal. Ismertesse a testtömeg, a testfelület és az élőhely átlag hőmérsékletének az összefüggését.

  Példákkal igazolja, hogy az élettelen környezet legfontosabb tényezői – a fény, a hő, a víz, a levegő és a talaj – hogyan szabják meg az élőlények elterjedését. Ismertesse a talaj kialakulásának feltételeit. Ismertesse a trágyázás jelentőségét, a szakszerűtlen műtrá- gyázás lehetséges következményeit. Mutassa be példán, hogy egy faj elterjedését több környezeti tényező is befolyásolja. Magyarázza a peszticidek, mérgek felhalmozódását a táplá- lékláncban.

  5.1.2. kölcsönhatások • viselkedésbeli kölcsönhatás-

  ok

  Ismertesse a territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresz- szív magatartás, a rituális harc, a behódolás fogalmát, a tár- sas kapcsolatok, párosodási rendszerek (csoportszerveződés) szaporodási viselkedés típusait

  Példákon keresztül mutassa be az állatok és az ember kommunikációja közötti különbségeket, az emberi nyelv sajátosságait. Ismertesse az agresszív és az önzetlen viselkedés kiala-

 • TREFF – Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 6/8 anyag, 4. oldal

  Tudjon ezekre példát hozni, illetve példákból ismerje fel eze- ket.

  kulásának csoportszelekciós és rokonszelekciós hipotézi- sét. Alkosson véleményt az emberi agresszivitás eredeté- ről, szerepéről, kiváltó okairól, megszüntethetőségéről.

  • ökológiai kölcsönhatások Ismertesse a szimbiózis, a versengés, az asztalközösség (kommenzalizmus,) az antibiózis, az élősködés és a táplálko- zási kölcsönhatás (predáció) fogalmát, állati és növényi pél- dákkal.

  Hozza kapcsolatba a táplálkozási és élősködő kapcsolato- kat a populációk létszámváltozásaival. Példákkal igazolja, hogy az egyes élőlénypopulációk közti kölcsönhatások sokrétűek.

  5.2. Életközösségek (élőhelytípusok)

  5.2.1 az életközösségek jellemzői Értelmezze a szintezettség kialakulásának okát. Magyarázza az életközösségek időbeni változásait. Értelmezze a változások természetes és ember által befolyá- solt folyamatát, ismertesse a szennyezés csökkentésének lehetőségeit.

  Ismertesse a mintázat kialakulásának okait, értelmezzen egy ökológiai mintázatot bemutató ábrát. Ismertesse a szukcesszió, az aszpektus, a kezdő (pionír), a zárótársulás és a leromlás (degradáció) fogalmát. Grafikonon vagy ábra segí