Bioloko-dinamika poljoprivreda

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bioloko-dinamika poljoprivreda

 • 8/3/2019 Bioloko-dinamika poljoprivreda

  1/52

 • 8/3/2019 Bioloko-dinamika poljoprivreda

  2/52

  Bioloko-dinamika

  poljoprivreda

  poljoprivreda budunosti

  prema predavanjima koja je

  d r. C h r i s t i a n v o n W i s t i n g h a u s e nodrao u Donjem Kraljevcu 16. i 17. lipnja 2001.

  uredila

  Renata Bakota

 • 8/3/2019 Bioloko-dinamika poljoprivreda

  3/52

  K A Z A L O

  PRVO PREDAVANJE 7

  Poljoprivredno gospodarstvo kao organizam

  DRUGO PREDAVANJE 13

  0 kompostiim pripravcima

  TREE PREDAVANJ E 18

  Hranjive tvari i kozmike snage

  ETV RTO PREDAVANJE 28

  Primjena bioloko-dinamikih pripravaka

  PETO PREDAVANJE 32

  Harmonizirajua uloga krave u gospodarstvuESTO PREDAVANJE 39

  Demeter, Bioland, Naturland,

  smjernice Europske unije

  SED MO PREDAVANJE 45

  Organizacijska struktura Demeter saveza

  OSM O PREDAVANJE 48

  Plodored

  DEVET O PREDAVANJE 54

  Odgovori na pitanja

  DESETO PREDAVANJE 62

  Kompostni pripravci

  JEDA NAEST O PREDAVANJE 78

  Vrste komposta i njegova uloga

  DVANA ESTO PREDAVANJE 83

  Odgovori na pitanja

  TRINAE STO PREDAVANJE 91

  Uloga ivotinja u bioloko-dinamikoj poljoprivredi

  POGOVOR9 9

 • 8/3/2019 Bioloko-dinamika poljoprivreda

  4/52

  P o l j o p r i v r e d n o g o s p o d a r s t v o k a o

  o r g a n i z a m

  Danas emo se baviti bioloko-dinamikom poljo

  privredom. Gospodin saborski zastupnik* maloprije

  je rekao kako e u budunosti na granicama vae

  zemlje stajati ploa s natpisom da se ovdje proizvodi

  zdrava hrana, to on zaista mora i ostvariti. A da

  bi se to moglo ostvariti i vlada mora biti uvjerena

  da je to mogue, a zatim i graani vae zemlje mora

  ju biti uvjereni da je to ispravno. Budui da steme pozvali da doem ovdje i govorim o bioloko-

  -dinamikoj poljoprivredi, i ja moram biti uvjeren

  da je to ispravan put. Danas je moja zadaa uvjeriti

  vas kako je bioloko-dinamika poljoprivreda jedini

  ispravan put u budunost, da je to poljoprivreda

  budunosti. No, ako se do sutra naveer i uvjerite

  da je to ispravan put, to jo ni izdaleka nee biti

  dovoljno. Ni ono malo to ete od mene nauiti jo

  ni izdaleka nee biti dovoljno. 1 zato se obraam

  gospodinu saborskom zastupniku s molbom da nade

  odreeni broj ljudi koji su spremni uiti bioloko-

  -dinamiku metodu na mjestu njezina izvora. Mi

  vas u Njemakoj moemo tome nauiti jer za to imamo

  kole. Mi vas moemo pozvati, ali to ne moemo

  financirati. Zato se pitam zna li gospodin saborski

  zastupnik to znai ako se na granici zemlje stave

  ploe s natpisom da se ovdje proizvodi zdrava hrana.Je li svjestan obveze koju time preuzima?

  Toliko o politici, a sada prelazim na znanje.

  * Bolta Jalovec

 • 8/3/2019 Bioloko-dinamika poljoprivreda

  5/52

  Molim vas da mi odgovorite na pitanje: to do

  bivate hranom, to vam je potrebno iz hrane?

  Snagu, zdravlje, vitalnost, okus.

  Za vitalnost za zdravi ivot trebaju nam kalorije, treba ju nam snage.

  To su najbolji odgovori koje sam dobio u ivotu.

  U Njemakoj, u kojoj je materijalizam jo jai, ujem

  odgovore: Trebamo tvar, materiju, trebamo vitamine,

  bjelanevine dakle, odreene sastojke. 1 to je toan

  odgovor. No, tvari koje u sebe primamo nakon nekog

  vremena izluujemo, a to nam je iz tih tvari zaista

  potrebno, tono su rekla ova dva gospodina. Trebamo

  snagu, energiju, i to etiri vrste energije.

  Prva vrsta energije jest toplina. U ovoj prostoriji,

  primjerice, sjedi sto pedeset pei s temperaturom

  od 37C. Osim topline trebamo energiju za pokret,

  trebamo energiju kako bismo probavili hranu i, to

  je najvanije, trebamo energiju da bismo mogli misliti.

  Jer, za sve ono to se dogaa u glavi, za miljenje,

  potrebna je velika koliina energije. Sve te energijezajedno ine ivotne snage.

  U prolom su stoljeu ivjela tri ovjeka koja

  su dala nove poticaje poljoprivredi.

  Prvi je Albrecht Then za kojega poljoprivreda

  nije nita drugo doli sredstvo kojim se zarauje novac.

  Time je, postavivi za osnovu poljoprivrede ekono

  miju, utemeljio ekonomsku poljoprivredu. Takvo je

  uenje uzrokovalo rastakanje poljoprivredne djelatnosti na njezine sastavne elemente. Odvojile su se

  pojedine poljoprivredne grane. Poslije se analizom

  dolo do zakljuka kako neke grane poljoprivredne

  djelatnosti donose veu, a druge manju dobit, to

  je imalo za posljedicu da su pojedine poljoprivredne

  grane koje su donosile manje prihode zanemarene

  ili su se potpuno ugasile.

  Iz takvog je shvaanja proiziao pojam mono

  kulture, i to ne samo na poljima ve i u umama i

  stajama. Ta je monokultura uzrokovala ekoloku kata

  strofu za tlo, dovela je do erozije tla. Na tritu je

  uzrokovala velike oscilacij e; jednom je bilo ponu

  eno previe, a drugi put premalo robe. U stoar

  stvu je monokultura dovela do pojave bolesti medu

  ivotinjama, do epidemija. Primjerice, bolesti su se

  javljale uzgajanjem samo goveda, samo svinja ili

  samo zeeva, dok je, s druge je strane, stvorila pro blem preveli ke koliine izmeta.

  No, uvoenje materijalizma u poljoprivredu nije

  jedina zasluga Albrechta Thea. On nas je nauio

  kako je uzgoj djeteline iznimno vaan. Jo je i da

  nas uzgoj djeteline, zapravo leguminoza, temeljno

  sredstvo ekoloke poljoprivrede.

  Drugi je ovjek Justus von Liebig. On je spoznao

  da se biljka hrani najmanjim esticama koje zovemo

  ioni. Naime, uvidjelo se da drvee mnogo bolje raste

  na tlu u kojemu ima kalija, dok stabla koja rastu

  na tlu na kojem je kalij ispran rastu slabije. Tako

  je nastala znanost o hranjivim tvarima. Najprije su

  provedena znanstvena istraivanja o tomu koje su

  hranjive tvari biljci potrebne, a zatim se u labo

  ratoriju poela proizvoditi umjetna hrana za bilj

  ke. Ovdje je, dakle, rije o naelu kakvo i danas

  vrijedi u konvencionalnoj poljoprivredi, a premakojemu je zemlji potrebno nadoknaditi istu koliinu

  hranjivih tvari koju je tlo izgubilo uzgojem bilja

  ka. To je, meutim, najvea zabluda koja se moe

  zamisliti.

 • 8/3/2019 Bioloko-dinamika poljoprivreda

  6/52

  Ipak je potkraj ivota i sam Liebig upozorio

  na tetnost dodavanja tlu sintetski proizvodenog

  duika, jer postoje biljke, leguminoze, lepirnjae

  koje u svojem korijenu imaju dovoljno duika i koje

  vanjski duik, kojega u zraku ima 70 posto, povezuju

  u spojeve na prirodan nain. U asu kad zemlji na

  umjetan nain dodamo duik, bakterije koje inae

  ive u korijenju lepirnjaa gube svoju zadau i time

  ili prestaju biti djelatne ili jednostavno nestaju. Ovu

  zabludu da je tlu potrebno umjetno dodavati duik

  u poljoprivredu zapravo nije uveo sam Liebig, ve

  znanstvenici koji ne razumiju bit ivota. Liebigova

  je zasluga samo to je rekao: Ako biljci uzmanjka jedan hranjivi sastojak, on se mora nadoknaditi,

  ali to nije miljeno za cijeli spektar hranjivih tvari.

  Dakle, itava ta znanost da se zemlji mora dodavati

  onoliko hranjivih tvari koliko joj je etvom oduzeto

  zapravo je velika zabluda.

  Poetkom 20. stoljea upitali su Rudolfa Steinera:

  to se dogaa s naim tlom, s naom Zemljom, to

  se dogaa s plodnou tla, to se dogaa s plodnou

  naih ivotinja? Rudolf Steiner je na osnovi svojih

  prirooznanstvenih istraivanja ustanovio da naem

  tlu neto manjka i to je pokuao objasniti. Vjerojatno

  vam je poznato da je Rudolf Steiner bio znanstvenik

  koji se bavio duhovnom znanou i sve to je istraio,

  istraio je osobno. Osim toga, Rudolf Steiner je, kao

  to znamo, dao nove poticaje i na ostalim znanstve

  nim podrujima kao to su medicina, poljoprivreda,

  pedagogija, specijalna pedagogija, te na umjetnikim poput euritmije, slikarstva, arhitekture itd. On,

  naravno, nije bio poljoprivrednik ve znanstveni

  istraiva. Rekao je kako poljoprivreda nije samo

  "pogon" nego je zapravo rije o "organizmu vieg

  reda". Ona zapoinje tlom jer je ve i samo tlo orga

  nizam, a u jednoj litri zemlje ivi vie ivih bia

  negoli ima stanovnika na itavoj Zemlji. Tlo je ivi

  organizam jednog poljoprivrednog gospodarstva, jed

  nog poljoprivrednog pogona. Ako hoete shvatiti

  to znai da je tlo organizam, zamislite sljedee:

  ovjek je organizam. On prima i izluuje odreene

  supstancije, prima kozmiku energiju, toplinu, svjet

  lost i sve to prerauje kako bi se razvijao. Ako uviate

  da ste i sami organizam, to samo proirite na tlo,

  a zatim i na polj opri vredno gospodars tvo.

  Poljoprivredno gospodarstvo je organizam iji

  su organi tlo, biljke, ivotinje i ovjek. Svaki organizam ima jedan centar iz kojega upravlja svim orga

  nima. To je kod ovjeka glava, dok je na poljopriv

  rednom gospodarstvu to ovjek. Mi ljudi imamo

  organe probave, metabolizma, a u poljoprivredi je

  taj organ prerade tlo. Mi imamo organ koji uprav

  lja zdravljem, a to je u poljoprivredi krava. Kako

  god okrenete, pojam pol jopriv rede sve i sva pri

  pada poljoprivredi. Uinite li, meutim, prevelikim

  bilo koji organ u poljoprivredi, isto je kao kad bistepustili da se u ljudskom tijelu razvije rak. U ljudsko

  se tijelo uulja rak da ni sami ne znamo odakle dolazi,

  a na poljoprivrednom dobru rak moe biti i svinjska

  staja ako je prevelika. Taj se rak, ta prevelika svinjska

  staja, uvukla u poljoprivredu, na poljoprivredno i-

  manje iskljuivo zbog materijalizma, zbog