of 4 /4
BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CUC QUAN L)"( CHAT LONG NONG LAM SAN VA THUY SAN SO: /MQLCL-CL 1 V/v ma so hai quan doi vii cac san pham thi y san XK vac) EU LONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh pink Ha N0i, ngaylf thang nam 2014 Kinh giri: - Cac doanh nghiep che bien thily san XK vao EU; - Cac Trung tam Chat lugng nong lam thily san Trong tiled gian vim qua, Cuc Quan ly Chit lugng Nong lam san va Thily lien tuc Wan dugc phan anh ciia Co quan tham quyen EU ye viec ma so Hai quan the hien tren chirng thu cap cho cac lo hang thiiy san xuat khau vao EU chua phu hop ved ban chdt, thanh phan san phdm thily san nhdp khau (VD: san pham ngheu 1u0c; san pham thily hai san phoi che, seafood mix;...). Mdc di' thong tin ve ma s6 hai quan tucmg img vui loai san phdm tren chirng thu khong true tiep lien quan den an toan thuc pham, nhung day la ni5i dung quan trong de kiem sok gian 'an thuong mai, dap img cac yeu , cau veriguon gOc xuat chong danh bdt bat hop phap (IUU),... cUa Co quan tham quyen,EU. C o quan tham quyen EU da khuyen cao truing hop chirng thu c6 thong tin ve ma so Hai quan (HS code/CN code) khong phii hop vii san pham thi chirng thu dugc coi la khong hop le va khong c6 hieu luc de lam thii tuc thong quan to iang : Ngoai ra, doi v6i truing hop Co quan tham quyen phat hien c6 gian 1:an ve thue suat nhdp khau do sir dung sai ma so Hai quan thi khong nhitng co soy san xuat va chii hang bi )(ix 17 theo quy dinh dm EU ma Co quan kiem tra, cap chimg thu ding bi lien doi trach nhiem. Ve viec nay, Cuc Quan1T Chat lugng Yong lam san va Thily san coy kien nhu sau: Theo Quy dinh s6 (EEC) 2658/87 ngay 23/7/1987 dm Fle,i ding lien minh Chau Au ve Thue quan, Danh muc th6ng ke va Bieu thue quan chung va cac van ban sira doi b6 sung (Quy dinh EU so 1001/2013 ngay 04/10/2013 thay thi toan b0 Phu luc 1 ctia Quy dinh so (EEC) 2658/87), thily san bao gem ca hoc giap xac, nhuye'n the hoc ding vat khong xucmg song khac c6 the dugc phan loai vao cac nhom: - Chuang 3 "Ca hoc giap xac, nhuyen the hoc cling vat khong xuong song khac", Muc I "DOng vat song; san pham c6 nguon goc tir cling vat", Phan thir hai "Danh muc Hai quan", Phu luc I "Danh muc ket hop (Combined Nomenclature)". - Chuang 16 "San son g so che tir thit, ca hoc giap xac, , nhuyen the hodc ding vat khong xuong song khac", Muc IV "Thuc pham sa , che; , nu6c giai khat, rugu va giam; thuoc va cac loai san pham che Nen thay the thuoc la", Phan thir hai "Danh muc Hai quan", Phu luc I "Danh muc ket hop".

BO NONG NGHIEP LONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM VA … so HSCODE doi... · BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CUC QUAN L)"( CHAT LONG NONG LAM SAN VA THUY SAN ... phan loci

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BO NONG NGHIEP LONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM VA … so HSCODE doi... · BO NONG NGHIEP VA PHAT...

 • BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CUC QUAN L)"( CHAT LONG

  NONG LAM SAN VA THUY SAN SO: /MQLCL-CL 1

  V/v ma so hai quan doi vii cac san pham thi y san XK vac) EU

  LONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh pink

  Ha N0i, ngaylf thang nam 2014

  Kinh giri: - Cac doanh nghiep che bien thily san XK vao EU; - Cac Trung tam Chat lugng nong lam thily san

  Trong tiled gian vim qua, Cuc Quan ly Chit lugng Nong lam san va Thily lien tuc Wan dugc phan anh ciia Co quan tham quyen EU ye viec ma so Hai quan the hien tren chirng thu cap cho cac lo hang thiiy san xuat khau vao EU chua phu hop ved ban chdt, thanh phan san phdm thily san nhdp khau (VD: san pham ngheu 1u0c; san pham thily hai san phoi che, seafood mix;...).

  Mdc di' thong tin ve ma s6 hai quan tucmg img vui loai san phdm tren chirng thu khong true tiep lien quan den an toan thuc pham, nhung day la ni5i dung quan trong de kiem sok gian 'an thuong mai, dap img cac yeu,cau ve‘riguon gOc xuat chong danh bdt bat hop phap (IUU),... cUa Co quan tham quyen,EU.

  Co quan tham quyen EU da khuyen cao truing hop chirng thu c6 thong tin ve ma so Hai quan (HS code/CN code) khong phii hop vii san pham thi chirng thu dugc coi la khong hop le va khong c6 hieu luc de lam thii tuc thong quan to iang: Ngoai ra, doi v6i truing hop Co quan tham quyen phat hien c6 gian 1:an ve thue suat nhdp khau do sir dung sai ma so Hai quan thi khong nhitng co soy san xuat va chii hang bi )(ix 17 theo quy dinh dm EU ma Co quan kiem tra, cap chimg thu ding bi lien doi trach nhiem. Ve viec nay, Cuc Quan1T Chat lugng Yong lam san va Thily san coy kien nhu sau:

  Theo Quy dinh s6 (EEC) 2658/87 ngay 23/7/1987 dm Fle,i ding lien minh Chau Au ve Thue quan, Danh muc th6ng ke va Bieu thue quan chung va cac van ban sira doi b6 sung (Quy dinh EU so 1001/2013 ngay 04/10/2013 thay thi toan b0 Phu luc 1 ctia Quy dinh so (EEC) 2658/87), thily san bao gem ca hoc giap xac, nhuye'n the hoc ding vat khong xucmg song khac c6 the dugc phan loai vao cac nhom:

  - Chuang 3 "Ca hoc giap xac, nhuyen the hoc cling vat khong xuong song khac", Muc I "DOng vat song; san pham c6 nguon goc tir cling vat", Phan thir hai "Danh muc Hai quan", Phu luc I "Danh muc ket hop (Combined Nomenclature)".

  - Chuang 16 "San song

  so che tir thit, ca hoc giap xac,,nhuyen the hodc ding vat khong xuong song khac", Muc IV "Thuc pham sa,che; ,nu6c giai khat, rugu va giam; thuoc va cac loai san pham che Nen thay the thuoc la", Phan thir hai "Danh muc Hai quan", Phu luc I "Danh muc ket hop".

 • Do do, doi v6i,m0t,s16 san pham c6 vuang mac ve ma so quan (ngheu lu0c, thily hai san phoi che), Cuc coy kien nhu sau:

  1. DOi \Teri san pham ngheu xuat khau vao EU: Do hien nay cac vUng thu hoach trong Chuang trinh giam sat ve sinh an toan trong thu hoach nhuyen the hai manh I/6 ,am Viet Nam, clang dugc xep loai B nen theo Quy dinh EU va chi dugc phep xuat khan san pham ngheu da qua xir' 1T nhi'et truck khi xuat khau. Do d6, thong tin ma so hai quan tuang Ung la 1605 theo quy dinh tai Chuang 16, Mix IV, Phan thin hai, Phu luc I Quy dinh so (EEC) 2658/87 ngay 23/7/1987 va cac van ban sira doi b0 sung.

  2. DOi voi san pham thily hai san phi the (long lanh xuat khau vao EU: theo Ghi chia so 2, Chuang 16, Muc IV, Phan thin hai, Phu luc I "Danh muc ket hop" (trang 134 Quy dinh EU so 1001/2013 ,ngay 04/10/2013), cu the: "thgc pham so. the (food preparations) dugc ap ma s8 hai quan tuang Ung tai ,dau muc cUa Chuang 16 trong,tryong hop ten 20% tong khoi luting c6 thanh phan la xiic xich, thit, not tang; tiet, ca hoac giap xac, nhuyen the hoac dOng vat khOng xuang song khac, hoac bat kS7 su ket hop nao to thanh phan neu tren. Trong truemg hop dux pham sa Che c6 china hoac han hai thanh phan Ice ten neu teen thi dugc phan loci vao cac dau muc thuOc Chuang 16 tuang Ung thanh phan chiem tS7 le lam nhat ve .

  Nhu vay, san pham thuy hai san phoi the (seafood mix) dugc ap ma so hai quan la 1605 neu gom nhieu thanh phan Ice ten neu teen nhung thanh phan la giap xac, nhuyL the hoac &Ong vat khong xuang song sa the phai chiem tren 20% tong khoi luting va c6 tST le 16.n nhat trong san pham. Ngoai trueng hgp neu ten, san pham dugc phan loci va ap ma so hai quan dga teen thanh phan dac trong cua san pham (essential character) theo Nguyen ,tac so 3(b) quy dinh tai Diem A "Nguyen tac Chung de din giai Danh muc ket hgp", Muc I "Quy dinh chung", Phan thir nhat "Quy dinh so. be", Phu luc I "Danh muc ket hop".

  , De thgc hien dung quy dinh dia. EU, Cuc yeu cau cac don vi thgc hien mot not dung nhu sau:

  1. Cac doanh nghiep the bien thily san xuat khan vao EU:

  - Nghien dru, thgc hien Eng Quy dinh s8 (EEC) 2658/87 ngay 23/7/1987 va cac van ban sira doi bo sung khi clang ky kiem tra, chtirng nhan cho cac 10 hang thily san xuat khau vao EU; chi tiet cac quy dinh neu teen va Tra cuu Danh muc ma so Hai quan theo san pham dm EU (Combined Nomenclature - CN) dugc clang tai ten website cua Cuc va Ca quan tham quyen EU.

  - Chu dOng lien he vari nha nh'ap khau de cap nhat, thgc hien dung quy dinh cua EU,ve ma so Hai quan nham tranh vuong mac trong hog dOng kinh doanh, xuat khau thily san vao thi trueng nay.

  - Truong hop Ca quan hai quan caa khau thu0c EU c6 yeu cau khac veri cac quy dinh, neu teen, nghi doanh nghiep cung cap yeu cau dm Ca quan hai quan dra khau cua nuac thanh vien EU de Cuc xem xet giai quyet. Tuy nhien,

 • -KT,CVC TRUbNG 110; C TRUViNG

  CUC

  ccL SONG', ''''''\ ' (5

  r-/ , ....--i .......--- • ' -=A-4,,,,Tr Bich Nga

  Cuc se khong xem xet, xir lY neu day la not dung do khach hang/nha nhap khau cua doanh nghiep de nghi ke tir ngay ban hanh van ban nay.

  2. Cac Trung tam Chat luong nong lam thily san \Tung:

  - Cap nhat, ph6 bier' va huang dan cac doanh nghiep the bien, xuat khau thily san vao EU tren dia ban nghiem tUc thuc hien not dung van ban nay.

  - Ra sok, d6i chieu ky hO sa clang ky kiem tra, chimg nhan cho cac lo hang thuy san xuat khau vao EU. Luu Y: mo to thanh phan san pham va tY le ye khoi luong,... de ap dung ma so Hai quan phi' hop voi Quy dinh dm EU.

  Trong qua trinh thuc hien, neu có kho khan vueing mac, de nghi cac dun vi bac, cao ve Cuc de kip then giai quyet.

  Yeu cau cac don vi ltru y thuc

  Noi nhtin - Nbir tren; - Cuc tru*ng (de b/c); - Ca quan CL Nam b(i, Trung b0; - Luu VT, KH-TH, CL1.

 • 11,

  Page 1Page 2Page 3Page 4