of 10 /10
BO Tir PHAP CONG HOA Xk HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D<5c lap - Tir do - Hanh pliuc So: -^Oij /BTP-TGPL V/v ban hanh chi tieu vii viec tham gia to tung cua Trg giup vien phap ly nam 2018 Ki'nh giri: Sd Tu phap cac tinh, thanh pho true thuoc Tmng uang Tren ca sd chi lieu vu viec tham gia to tung ciia Trg giiip vien phap ly dugc Eg Tu pliap giao, trong 02 jiam (2016 va 201 7), viec thuc hien chi tieu vu viec tham gia to tung ciia Trg giiip vien phap ly dat dugc nhung ket qua iiJidt dinh. So vu viec tham gia to tung do Trg giiip vien phc4p ly thuc hien nam sau tang han so vdi nam trudc (nam 2017 tang 1.077 vu so vdi nam 2016, nam 2016 tang 1.985 vu so vdi nam 2015). Ket qua thuc hien chi tieu vu viec tham gia to tung nam 2017 ciia 63 Trung tam trg giiip phap ly nha nude cho thay: hau het cac Trg giiip vien phap ly hoan thanh chi tieu, trong do hoii mot nua sd Trg giiip vien phap ly dat chi tieu kha va tot. Ben canh do, Luat Trg giiip phap ly nam 2017 da md rgng tu 06 len 14 dien doi tirgng dugc trg giiip phap ly; dong ihdi, Luat Trg gitip phap ly nam 2017, Bg luat to tung hinh su nam 2015, Luat thi hanh tam giir, tam giam nam 2015 quy dinh trach nhiem cua ca quan, ngudi c6 tham quyen tien hanh to tung trong viec giai thich quyen dugc trg giiip phap ly, thong bao cho Trung tam trg giiip pliap ly nha nude khi ngudi bi bugc tgi, ngudi bi hai thuoc dien dugc trg giiip phap ly va yen can Trung tam trg giiip phap ly nha nude cu ngudi thuc hien trg giiip phap ly cho ngudi thugc dien dugc trg giiip phap ly trong cac vu an chi dinh ngudi bao chua. Do do, trong thdi gian tdi, du bao nhu cau trg giiip phap ly se tang len. De trien khai c6 hieu qua Luat Trg giiip phap ly nam 2017, Bg luat to tung hinh su, Luat thi hanh tam giam. Jam giu nam 2015 va De an doi mdi cong tac trg giiip phap ly giai doan 2015 - 2025, Bg Tu phap giao chi tieu thuc hien vu viec tham gia to tung cho Trg giiip \'ien phap ly nam 2018 nhu sau: 1. Chi tieu thirc hien vu viec tham gia to tung cua T r g giiip vien phap ly Don vi tinh: vu viec hoan thanh trong nam 2018. STT Ndi dung Dat chi tieu (vu) Dat chi tieu Idia (vii) Dat chi tieu tdt (vu) 1 Trg giiip vien phap ly dugc bo nhiem dudi 03 nam 4-8 9-12 >13 Ha Noi, ngay y/fthdng C-lriam 2018 1

BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

Page 1: BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

B O T i r PHAP C O N G HOA Xk HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D<5c lap - Tir do - Hanh pliuc

So: -^Oij /BTP-TGPL V/v ban hanh chi tieu v i i viec tham gia to tung cua Trg giup

vien phap ly nam 2018

Ki'nh giri: Sd Tu phap cac tinh, thanh pho true thuoc Tmng uang

Tren ca sd chi lieu vu viec tham gia to tung ciia Trg giiip vien phap ly dugc Eg Tu pliap giao, trong 02 jiam (2016 va 201 7), viec thuc hien chi tieu vu viec tham gia to tung ciia Trg giiip vien phap ly dat dugc nhung ket qua iiJidt dinh. So vu viec tham gia to tung do Trg giiip vien phc4p ly thuc hien nam sau tang han so vdi nam trudc (nam 2017 tang 1.077 vu so vdi nam 2016, nam 2016 tang 1.985 vu so vdi nam 2015). Ket qua thuc hien chi tieu vu viec tham gia to tung nam 2017 ciia 63 Trung tam trg giiip phap ly nha nude cho thay: hau het cac Trg giiip vien phap ly hoan thanh chi tieu, trong do hoii mot nua sd Trg giiip vien phap ly dat chi tieu kha va tot. Ben canh do, Luat Trg giiip phap ly nam 2017 da md rgng tu 06 len 14 dien doi tirgng dugc trg giiip phap ly; dong ihdi, Luat Trg gitip phap ly nam 2017, Bg luat to tung hinh su nam 2015, Luat thi hanh tam giir, tam giam nam 2015 quy dinh trach nhiem cua ca quan, ngudi c6 tham quyen tien hanh to tung trong viec giai thich quyen dugc trg giiip phap ly, thong bao cho Trung tam trg giiip pliap ly nha nude khi ngudi bi bugc tgi, ngudi bi hai thuoc dien dugc trg giiip phap ly va yen can Trung tam trg giiip phap ly nha nude cu ngudi thuc hien trg giiip phap ly cho ngudi thugc dien dugc trg giiip phap ly trong cac vu an chi dinh ngudi bao chua. Do do, trong thdi gian tdi, du bao nhu cau trg giiip phap ly se tang len.

De trien khai c6 hieu qua Luat Trg giiip phap ly nam 2017, Bg luat to tung hinh su, Luat thi hanh tam giam. Jam giu nam 2015 va De an doi mdi cong tac trg giiip phap ly giai doan 2015 - 2025, Bg Tu phap giao chi tieu thuc hien vu viec tham gia to tung cho Trg giiip \'ien phap ly nam 2018 nhu sau:

1. Chi tieu thirc hien vu viec tham gia to tung cua T r g giiip vien phap ly

Don vi tinh: vu viec hoan thanh trong nam 2018.

STT Ndi dung Dat chi

tieu (vu)

Dat chi tieu Idia

(vii)

Dat chi tieu

tdt (vu)

1 Trg giiip vien phap ly dugc bo nhiem dudi 03 nam 4 - 8 9-12 >13

Ha Noi, ngay y/fthdng C-lriam 2018

1

Page 2: BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

2 Trg giup vien phap ly dugc bo nhiem tu du 03 nam den dual 05 nam 8-11 12-17 >18

3 Trg giup vien phap ly dugc bo nhiem tu du 05 nam trd len 11-17 18-23 >24

Ket qua thuc hien chi tieu vu viec tham gia to tung la mot trong nhung can cu de danh gia muc do hoan thanh nhiem vu va binli xet thi dua Idien thudng nam 2018 doi vol Trg giiip vien phap ly.

11, Cac tru'dng hop mien, giam chi tieu va bien dong khac

1. Giam doc Trung tam trg giiip phap ly nha nuac' thuc hien it nhat 30% va Pho Giam doc Trung tam trg giiip phap ly nha nuac thuc hien it nliat 60% chi tieu vu viec ciia Trg giiip vien phap ly tirang I'mg theo nam bo nliiem dugc quy dinh tai Phan I Cong van nay.

2, Doi vai trudng hgp Trg giiip vien phap ly dugc cu di hoc; nghi 6m, nghi thai san; biet phai; trudng hgp nghi hoac vang mat c6 ly do hgp phap kJiac Idiong the thuc hien vu viec tham gia to tung thi dugc mien, giam chi tieu vu viec tirong ung vdi thdi gian vang mat tai Trung tam trg giup phap ly nha nude.

Doi vdi trudng hgp Trg giiip vien phap ly bo nhiem dudi 01 nam; Trg giiip vien phap ly chuyen giao giua 02 muc chi tieu do thay doi so nam bo nhiem thi chi tieu vu viec dugc tinh tirong irng vdi thdi gian ma Trg giiip vien phap ly do dugc bo nhiem.

Vi du I : Trg giiip vien phap ly mdi dugc bo nliiem 08 thang. Muc chi tieu dugc tinh nliu sau: 04 vi i x 8 thang/12 thang = 2,67 vu, lam tron thanh 03 vu. Vay, Trg giiip vien phap ly nay phai lam it nhat la 03 vu.

Vi du 2: 03 thang dau nam, Trg giiip vien phap ly thugc trudng hgp dugc bd nhiem dudi 03 nam c6 muc chi tieu la it nhat 04 v i i ; 09 thang con lai ciia nam, Trg giiip vien phap ly thuoc trudng hgp dugc bo nhiem tu du 03 nam den dudi 05 nam c6 muc chi tieu la it nhat 08 vu. Muc chi tieu ciia Trg giup vien phap ly dugc tinh nliu sau:

+ 03 thang dau nam: 04 vii x 3 thang/12 tliang = 1 vi i .

+ 09 thang con lai ciia nam: 08 vu x 9 lhang/12 thang = 06 vu.

Nhu vay, trong nam, Trg giiip vien phap ly nay phai lam it nhat 07 vu.

' IIoSc Quy6n gi^m d6c, Ph6 Gi^m d6c phu ti^ch Trung"lam trg giup ph^p ly nli^ nirdc.

2

Page 3: BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

Vi du 3. Doi vdi Tro giup vien phap ly no dugc bd nbipm dirm 0' nam ma sinh con, dugc nghi vice hudng che do thai san trudc va sau Iclri sinh con la 06 thang thi chi tieu thuc hien vu viec ciia Trg giup vien phap ly dugc tinh tuong ung vdi thdi gian ma Trg giup vien phap ly do lam viec tai Trung tam trg giiip phap ly nha nude. Nhu vay, Trg giiip vien phap ly do dugc giam tu miic chi tieu ft nhat tu 04 vu viec to tung/nam xudng con muc chi tieu la it nhat tir 02 vu viec to tung/nam (cong thuc tinh la: 04 vu x 6 thang/12 thang - 02 vii).

3. Nguyen tac lam tron sd thap phan de tinh vu viec to tung cho Trg giiip vien phap ly quy dinh tai muc 1, muc 2 Phan 11 Cong van nay nhu sau: neu gia tri ciia hang thap phan sau sd nguyen dudi 5 thi sd vu viec dugc lam tron la sd nguyen; neu gia tri ciia hang thap phan sau sd nguyen bang 5 hoac Ion hon. thi tang sd nguyen them 01 don v i .

4. Cac trudng hgp Trg giiip vien phap ly thugc bien che ciia Trung tam trg giiip phap ly nha nude nhung dugc biet phai, dieu dong, luan chuyen, chuyen cdng tac, thdi viec hoac ve hiru trudc thdi diem bao cao phai thong ke va ghi chii ro rang, day dii vao cot ghi chu de nam dugc tinh hinh bien dong va viec tham gia to tung ciia Trg giiip vien phap ly.

I I I . To chirc thirc hien

1. Cue Trg giiip phap ly c6 trach nhiem hudng dan, don ddc, kiem tra, danh gia muc do hoan thanh chi tieu vu viec tham gia to tung cua Trg giup \'ien phap ly hang nam.

2. Giam ddc Sd Tu phap c6 trach nhiem chi dao, ddn ddc, kiem lia Trung tam trg giiip phap ly nha nude trong viec thuc hien chi tieu vu viec tham gia td tung ciia Trg giiip vien phap ly.

3. Giam ddc Trung tam trg giiip phap ly nha nude c6 trach nhiem:

a) Td chuc thuc hien va bao cao Cue Trg giiip phap ly, Sd Tu phap ve tinh hinh thuc hien chi tieu vu viec tham gie td tung cua Trg giiip vien phap ly, giri ve Cue Trg giiip phap ly va dia chi email: [email protected], cu the nhu sau:

- Bao cao nam: Cham nhat ngay 28/11/2018 gui bao cao tinh hinh ihuc hien chi tieu vu viec tham gia td tung ciia Trg giiip vien phap ly cho thdi gian tu ngay 01/01/2018 den het ngay 31/12/2018, gdm sd lieu thuc te dugc lay tu ngay 01/01/2018 den het ngay 31/10/2018 va sd lieu udc tinh dugc lay tu ngay 01/11/2018 ddn het ngay 31/12/2018 theo Thong tu so 04/2016/TT-BTP ngay 03/3/2016 ciia Bd trudng Bd Tu phap ban hanh quy dinh mot sd noi dung ve hoat dong thdng ke ciia Nganh Tu phap (Phu liic 1 kern theo Cdng van nay).

Page 4: BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

- Bao cao nam chiTih thirc: Cham nhat ngay 15/02/2019 gui bao cao tinh hinh thuc hien chi tieu vii viec tham gia to tung cua Trg giup vien phap ly cho thdi gian tu 01/01/2018 ddn hdt ngay 31/12/2018 (Phu luc 2 kem theo Cong van nay).

b) Td chuc cap nhat len he thdng quan ly vu viec trg giup phap ly cac vu vide tham gia td tung dugc Trung tam trg giup phap ly nha nude thu ly, thuc hien va hoan thanh tai dia chi http.//trop.iitpphaph\gov.vn/intranet theo hudng dan cua Cue Trg giup phap ly.

4. Trg giup vien phap ly trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh tich cue thuc hien vu vide tham gia td tung, bao dam chat lugng vu viec trg giup phap ly theo quy dinh cua phap luat ve trg giup phap \yJ.UC

Nai nhmi: - Nhu tren; - Thu tirang Chi'nh phu (de b/c), - Pho Thu tuong tliuang true Truong Hoa Binh (de b/c), - Bo truong Le Tlianh Long (de b/c); - Chu tich UBND cac tinli, thanh pho true thuoc Trung iro'iig (de plioi liop clii dao); - Cac Thu truang (de biet); - So* Tu phap cac tinh, thanh pho true thuoc Trung, uarig (de chi dao thuc Iiien); - Trung tam TGPL nha nude cac tinh, thanh pho true thugc Trung uang (de thuc hien); -Luu: VT,Cuc TGPL.

K T . B O TRirONG

T H i r T R T / d N G

Nguyen Khanh Ngoc

4

Page 5: BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

Phit I lie 1

Sd T i / P H A P CONG IIOA XA HOI CHU NGHlA VIET NAM T R U N G T A M T R O G I U P P l IAP Doc lap - T.i do Hanh ph..c '

L Y NHA NirOC

So: / B C - T G P L .. , ngay .... thdng nam 20 J 8

B A O C A O SO L I E U VU V I E C T H A M G I A T O T U N G C U A T R O G I U P V I E N PHAP L Y

" NAM20J8^ I

1. Hoat dong: '

- Tong so vu viec Trung tam trg giup phap ly nha nirdc hoan thanh: ... vi i

(trong do, so lieu uac tinh:... vu). ,

Trong do:

+ Trg giup vien phap ly thuc bien: ... vii (trong do, so lieu udc tinh: ....vu)

+ Luat su ky hgp dong vdi Trung tam trg giup phap ly nha nude ihuc hien: ... vu (trong do, so lieu udc tinh:....vu).

- So vu viec do Trg giup vien phap ly thuc hien tang hay giam so vdi nam trudc: ... vu. Ly do:

- So Trg giup vien phap ly hoan thanh chi tieu: ... ngudi (chiem . . . % ) .

- So Trg giup vien phap ly kliong hoan thanh chi tieu: ... ngudi (chiem . . . % ) .

Ly do kliong hoan thanh doi vdi tung Trg giup vien phap ly:

2. Danh gia:

- Nhung ket qua dat dugc. i

- Kiid khan, vudng mac. ^

- De xuat, kien nghi. \

' - Bao cao nam: gom s6 lieu thuc ta dugc kiy tir ngay 01/01/2018 dan het ngay 31/10/2018 l a sd lieu udc tinli dugc tu 01/11/2018 den hat ngay 31/12/2018 theo Thong tu s6 04/2016/TT-BTP ngay 03/3/2016 cua Bg trudng Bg T u phap. I

Page 6: BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

3. Bang tong hop so lieu

S T T

Tro" giup vien

phap iy-

So nam la Trg giiip vien phap ly^

So vu viec hoan thanh ciia Trg giup vien phap ly^

Danh gia dat/khong dat chi tieu'

Ghi chii^' S T T

Tro" giup vien

phap iy-Duoi 3 nam

Tu ' du 03 ddn duoi 0^ \jj

nam

Til-du 05 nam n u len

So vu viec da hoan thanh tu'

01/01/2018 den

31/10/2018

So vu viec uoc tinh

hoan thanh I I I ' n«T'I\ /

lu ngay 01/11/2018

den 31/12/2018

Dat chi tieu loai t6*t

Dat chi tieu loai kha

Dat chi tieu

Khong dat chi

tieu Ghi chii^'

n\ U) (4) (5) (6) (7) (S) (9) (10) 11) /J T 1

(12) 1 Nguyen

Van A 5 nam X Vi du: Giam doc/Quyen Giam doc/Pho Giam doc phu trach Trung tam

2 Nguyen B

4 nam 9 thang

Vi du: Pho Giam doc Trung tam

3 Nguyen T h i C .

2 nam 9 thang

X V i du: Nghi thai san tir ngay... thang .. nam...

4 Nguyen V a n D

10 nam

V i du: Nghi hiru/chuyen cong tac tu ngay... thang... nam...

5 Le Thi E 3 nam V i du: biet phai lam viec tai Sa Tu phap ttr ngay... thang... nam ..

Tong cong

03 V i du: 01 Trg giup vien phap ly nghi huu/chuyen cong tac; 01 Trg giup vien phap ly biet phai lam viec tai Sd Tu phap.

Noi n han:

^ Cot (2) Thong ke viec thuc hien chi tieu ciia toan bp Tra giup vien phap ly Cac trudng hgp Trg giup vien phap ly thuoc bien che cua Trung tam nhung duac biet phai, dipu dong, luan chuyen, chuyen cong tac hoac ve huu tnrac thdi diem bao cao van phai thong ke va ghi chii r5 rang, day dii vao cot ghi chii de nam duac tmh hinh bien dong va viec tham gia to tung ciia Tra gnip vien phap ly. ^ cat (3), (4), (5): Ghi thong tin vao o thich hop

Cot (6), (7): Don vi tinh vu viec hoan thanh So vu viec hoan thanh khong phu thuoc vao thdi dilm thu ly nam 2018 hay trudc nam 2018 Cot (7) Phuong phap udc tinh so lieu trong ky bao cao nam duac thuc hien theo quy dmh Thong tu s6 04/2016/TT-BTP ngay 03/3/2016 ciia Bo trudng Bo Tu phap. ^ Cot (8), (9), (10), ( I I ) Danh gia dua tren so lieu vu viec hoan thanh ciia Tra giiip vien phap ly = cot (6) + cot (7).

Cot (12) Nhung trudng hop mien, giam chi tieu va bien dong khac cin duac ghi ro.

Page 7: BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

Nffinhdn: - Cue Trg giiip phap ly (d^ bao cao), - Sd Tu phap tinh/thanh ph6 .(de bao cao)--Luu: VT, ...

G I A M D O C (Ky, ghi ro ho ten, dong dau)

Page 8: BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D
Page 9: BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

so TU PHAP TRUNG TAM TRO GIUP PHAP L Y NHA NUOC

CONC !IOA XA HOI CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic

Phu luc 2

So: /BC-TGPL , ngay thdng nam 201

B A G C A O SO L I E U VU V I E C T H A M G I A T O T U N G C U A T R O GIUP V I E N PHAP L Y (CHINH T H U C ) (Tic ngay 01/01/2018 den 31/12/2018)

Trg giup vien phap

ly

So nam la Trg giup vien phap ly So vu viec

hoan thanh^ tir

A 1 / A 1 / I A 1 O

0l/01/2Ulo-31/12/2018

Danh gia dat/ khong dat chi tieu'*

Ghi chii'

• c

STT Trg giup vien phap

ly Diroi

03 nam

i Tu' dii 03 den duoi

05 nam

Tir du 05

nam trff len

So vu viec hoan

thanh^ tir A 1 / A 1 / I A 1 O

0l/01/2Ulo-31/12/2018

Dat chi tieu loai tot

Dat 1 chi tieu loai kha

Dat chi tieu

Khong dat chi tieu

Ghi chii'

• c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) - (S) (9) (10) an

1 Nguyen v i n A 5 nam

X Vi du: Giam doc/Quyen Giam doc/Pho Giam ddc phu trach Trung tam

2 Nguyen Van'e

4 nam 9 thang

J

Vi du: Pho Giam ddc Trung tam

3 Nguyen Thi C

2 nam 9 thang

X V i du: Nghi thai san tu ngay... thang... nam...

4 Nguyen 10 nam V i du: Nghi huu/chuyen cdng tac tu

ngay... thang... nam...

' Cot (2): Thong ke viec thuc hien chi lieu ciia toan bd Tro giiip v len phap ly Cac truong hgp Trg giup vien phap ly thuoc bien che cua Trung tam nhung dugc biet phai. dieu dong, luan chuyen, chuyen cong tac hoac ve huu truoc then diem bao ciio van phai thdng ke va ghi chii ro rang, day dii vao cot ghi chu de nam dugc tinh hinh b:cii ddng va \lec tham gia to tung ciia Irg giiip vien phap ly. ~ Cgt (3), (4), (5) Ghi thdng tin vao d thich hop ^ Cgt (6) Don vi tinh vu viec hoan thanli Sd vu viec hoan thanh khong phu thuoc vao thdi diem thu ly nam 2018 hay trudc nam 2018.

Cot (7), (8), (9), (10) Danh gia theo 1 trong 4 mirc' danh gia ddi vdi tirng Tro giiip vien phap ly theo chi tieu ciia nam. ^ Cgt (11) Nhung trudng hop mien, giam chi tieu va bien ddng khac can dugc ghi ro

Page 10: BO Tir PHAP CONG HOA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM D

5 Nguyen Thi E

3 nam Vf du: biet phai lam viec tai Sd Ta phap td ngay... thang... nam...

cong 03

Vi du: 01 Trg giup vien phap ly nohi hini/rbnvdn ronc tar' 01 Trrv

giup vien phap ly biet phai lam viec tai Sd Tu phap.

G I A M D 6 C (Ky, ghi ro hp ten, ddng dau)

Nffinhan: ~ Cue Tro giup phap ly {de bao cao), - Sd Tu phap tinh/thanh pho ..(de bao cao), -Lu-u-VT... .