of 10 /10
BO Tir PHAP CONG H O A X A H O I C H U NGHIA VIET NAM HOI DONG PHOI HgfP LIEN NGANH vt ©fie lap - TiT do - Hanh phuc TRO GltlP PHAP LY TRONG HOAT '-^ ' = ©ONG T6 TVNG 0 TRUNG iTOfNG S6:^^3f /QD-HDPH HaNQi, ngay^ thdngHLnam 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hoach boat dong lien nganh ve trg giiip phap ly trong hoat dong to tung nam 2018 HOI DONG PH 6 I HQP LIEN NGANH V E T R Q GIUP PHAP LY TRONG HOAT DQNG TO TVNG 0 TRUNG VOfNG Can cur Luat Trg giup phap ly ngay 20 thing 6 nam 2017; Can CUT Nghi dinh s6 96/2017/ND-CP ngay 16 ngay 8 thing 2017 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va ca cau td chuc ciia Bg Tu phip; Can cu Thong tu lien tich so 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC- VKSNDTC-TANDTC ngay 04 thing 7 nam 2013 cua Bg Tu phip, Bg Cong an, Eg Quoc phong, Bg Tai chinh, Vien kiem sit nhan dan toi cao, Tea in nhan dan toi cao huong dan thirc hien mot so quy dinh cua phip luat ve trg giup phip ly trong hoat dong to tung; Can cu Quylt dinh so 699/QD-BTP ngay 21 thing 4 nam 2016 ciia Bg trudng Bg Tu phip ve viec kien toan Hoi dong phoi hgp lien nganh ve trg giiip phip ly trong hoat dong to tung d Trung uong va To giiip viec cho Hoi dong va Quyet dinh so 2457/QD-BTP ngay 21 than§ 11 nam 2016 ciia Bg trudng Bo Tu phap ve viec thay doi Uy vien Hoi dong phoi hgp lien nganh ve trg giiip phip ly trong hoat dong to tung d Trung uong; Xet de nghi ciia Cue trudng Cue Trg giiip phip ly, QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay Ke hoach hoat dong lien nganh ve trg giiip phip ly trong hoat dong to tung nam 2018. Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu luc thi hanh ke tu ngay ky, Dieu 3. C i c thanh vien Hoi dong phoi hgp lien nganh ve trg giiip phip ly trong hoat dong to tung d Trung uong; Hoi dong phoi hgp lien nganh ve trg giiip phip ly trong hoat dong to tung d cac tinh, thanh pho true thugc Trung uong va cic ca quan, to chiic, c i nhan lien quan c6 trich nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.^ Nffinhan: -NhuDieu3; - Toa an nhan dan toi cao; - Vi^n kiem sat nhan dan toi cao; - Cac Bp: Quoc phong, Cong an, Tai chinh; -Liru: VT, Cyc TGPL. Le Thanh Long

BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI...

Page 1: BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI

B O Tir PHAP C O N G H O A X A H O I C H U N G H I A V I E T N A M H O I D O N G P H O I HgfP L I E N N G A N H vt ©fie lap - TiT do - Hanh phuc

T R O GltlP PHAP L Y T R O N G H O A T '-^ ' = © O N G T 6 T V N G 0 T R U N G iTOfNG

S6:^^3f /QD-HDPH HaNQi, ngay^ thdngHLnam 2017

Q U Y E T D I N H

Ban hanh Ke hoach boat dong lien nganh ve trg giiip phap ly trong hoat dong to tung nam 2018

H O I D O N G P H 6 I H Q P L I E N N G A N H V E T R Q G I U P P H A P L Y

T R O N G H O A T D Q N G T O T V N G 0 T R U N G VOfNG

Can cur Luat Trg giup phap ly ngay 20 thing 6 nam 2017;

Can CUT Nghi dinh s6 96/2017/ND-CP ngay 16 ngay 8 thing 2017 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va ca cau td chuc ciia Bg Tu phip;

Can cu Thong tu lien tich so 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-V K S N D T C - T A N D T C ngay 04 thing 7 nam 2013 cua Bg Tu phip, Bg Cong an, Eg Quoc phong, Bg Tai chinh, Vien kiem sit nhan dan toi cao, Tea in nhan dan toi cao huong dan thirc hien mot so quy dinh cua phip luat ve trg giup phip ly trong hoat dong to tung;

Can cu Quylt dinh so 699/QD-BTP ngay 21 thing 4 nam 2016 ciia Bg trudng Bg Tu phip ve viec kien toan Hoi dong phoi hgp lien nganh ve trg giiip phip ly trong hoat dong to tung d Trung uong va To giiip viec cho Hoi dong va Quyet dinh so 2457/QD-BTP ngay 21 than§ 11 nam 2016 ciia Bg trudng Bo Tu phap ve viec thay doi Uy vien Hoi dong phoi hgp lien nganh ve trg giiip phip ly trong hoat dong to tung d Trung uong;

Xet de nghi ciia Cue trudng Cue Trg giiip phip ly,

Q U Y E T D I N H :

Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay Ke hoach hoat dong lien nganh ve trg giiip phip ly trong hoat dong to tung nam 2018.

Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu luc thi hanh ke tu ngay ky,

Dieu 3. C i c thanh vien Hoi dong phoi hgp lien nganh ve trg giiip phip ly trong hoat dong to tung d Trung uong; Hoi dong phoi hgp lien nganh ve trg giiip phip ly trong hoat dong to tung d cac tinh, thanh pho true thugc Trung uong va cic ca quan, to chiic, c i nhan lien quan c6 trich nhiem thi hanh Quyet dinh nay . / .^

Nffinhan: -NhuDieu3; - Toa an nhan dan toi cao; - Vi^n kiem sat nhan dan toi cao; - Cac Bp: Quoc phong, Cong an, Tai chinh; -Liru: VT, Cyc TGPL.

Le Thanh Long

Page 2: BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI
Page 3: BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI

B O Tir PHAP CONG HOA XA IIOI CIIU NGHIA V I E T NAM noi D O N G P H O I I K D ; I J E N N G A N H j)C>c lap - Tir do - Hanh phuc*

V E I ROf G U J P P H A P L Y T R O N G H O A T — — '- = — —

D O N G T O T U N G 6 T R U N G U O N G

K E H O A C H Hoat dong lien nganh ve trg giiip phap ly trong hoat dong to tung nam 2018

(Ban hanh kem theo Quyet dinh so 2637/QD-HDPHngay 22/12/2017 cua Hoi dong phoi hap lien nganh ve tra giiip phap ly trong

hoat dong to tung d Trung ivang)

I . M U C T I E U

1. Trien khai kip ihdi Luat Trg giup phap ly nam 2017; Bg luat to tung hinh su nam 2015, Bg luat to tung dan sir nam 2015, Luat to tung hanh cln'nh nam 2015, Luat thi hanh tam giu, tarn giam nam 2015 (cac Bg luat, luat to tung) va cac van ban huong dan thi hanh.

2. Nang cao hieu qua boat dong cua Hoi dong phoi hgp lien nganh ve trg giup phap ly trong hoat dong to tung (l lgi dong) d 'I'rung lamg va dia phuong va Td giup viec cho Hoi dong; nang cao trach nhiem cua tung thanh vien Hoi dong ve tham muu chi dao, hirdng dan cong tac phoi hgp trg giup phap ly trong nganh minh; phat huy vai trd cua co quan thudng true ciia Hoi dong trong viec tham muu ve cong tac phoi hgp. Tang cudng quan he phoi hgp, phan hoi va trao doi thong tin giCra cac co quan c6 tham quyen tien hanh td tung vdi Trung tam trg giup phap ly nha nirdc (Trung tam) va Chi nlianh cua Trung tam {C\/\ nhanh), td chuc tham gia trg giup phap ly.

3. Nang cao chat lugng trg giup phap ly, dac biet chat lugng vu viec t ig giup phap ly dugc thuc hien bang hinh thuc tharn gia td lung, bao dam cac doi tugng thugc dien trg giup phap ly khi cd nhu cau dugc hirdng djch vu trg giup phap ly c6 chat lugng.

I I . C A C H O A T D O N G C I J T H E

1. Moan tliien the che ve cong tac phoi hgp trg giup phap ly trong hoat dong to tung bao dam tinh thong nhat va dong bg ciia he thong phiip luat

Xay dung Thong tu lien tich thay the Thong tu lien tjch sd 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngay 04 lhang 7 nam 2013 cua Bg Tu phap, Bg Cong an, Bg Quoc phong, Bg Tai chinh, Vien kiem sat nhan dan toi cao, I b a an nhan dan toi cao hudng dan thuc hien mot sd quy dinh ctia phap luat ve trg giup phap iy trong hoat dong td tung (Thong tu lien tich so 11) nham hudng dan Luat Trg giup phap ly nam 2017 va cac Bg luat, luat td tung.

- C(y quan chii tri: Bg Tu phap.

Page 4: BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI

- Co quan phoi hop: Cac nganh thanh vien cua Hoi dong Trung uong (Cong an, Quoc phong, Tai chinh, Kiem sat va Toa an).

- Thai gian trinh ban hanh: Quy 1/2018.

- Ket qua ddu ra: Thong tu ky ban hanh Quy 11/2018.

2. Xay dimg ke hoach, chi' dao va hudng dan trien khai thuc hien co hieu quii cong tac phoi hop trg giup phap ly trong to tung

a) Trien Ichai thuc hien Ke hoach hoat dong lien nganh ve trg giup phap ly trong hoat dong to tung nam 2018.

- O Trung uong: Cac nganh thanh vien Hoi dong Trung uong (Cong an, Quoc phong, Tai chi'nh, Kiem sat va Toa an) co van ban chi dao cac don vi thugc nganh minh tang cudng su phoi hgp ve trg giup phap ly trong hoat dong to tung theo quy dinh cua phap luat.

+ Ca quan chu tri: Bg Tu phap.

+ Ca quan phoi hgp: Cac nganh thanh vien Hoi dong Trung uong (Cong an, Quoc phong, Tai chinh, Kiem sat va Toa an).

-t- Thai gian thuc hien: Quy I - Quy IV/2018.

+ Ket qua ddu ra: Trien khai cac ngi dung trong Ke hoach.

- O dia phirong: Tren co sd Ke hoach boat dong lien nganh ve trg giup phap ly trong boat dong to tung nam 2018 cua Hoi dong Trung uong, Hoi dong dia phuang xay dung va to chuc trien Idiai Ke hoach phu hgp vdi thuc te cua dia phuong minh, tap trung thuc hien cac nhiem vu phoi hgp trong vu viec td tung.

+ Ca quan chu tri: Sd T u phap.

+ Ca quan phoi hgp: Cac nganh thanh vien Hoi dong dia phuong.

+ Thai gian thuc hien: Quy I - Quy IV/2018.

+ Ket qua ddu ra: Ke hoach dtrgc ban hanh va td chuc trien Idiai hieu qua.

b) Tang cudng chi dao, hudng dan thuc hien cac quy dinli ve trg giup phap ly trong td tung quy dinh tai Luat Trg giup phap ly nam 2017 va cac Bg luat, luat td tung; giai quyet nhung vudng mac hoac van de mdi phat sinh trong cong tac phoi hgp, dac biet la viec trien khai Thong tu lien tich sd 11 va Thong tu thay the Thong tu lien tjch sd 11 (sau khi cd hieu luc).

- Ddi vdi cac chi dao, hudng dan chung thugc tham quyen cua Hoi ddng:

+ Ca quan chu tri: Bd T u phap (d Trung uong) va Sd Tu phap (d dia phuong).

+ Ca quan phoi hgp: Cac nganh thanh vien ciia I l d i ddng Trung uong va dia phuong (Cong an, Quoc phong, Tai chi'nh, Kiem sat va Toa an).

+ Thai gian thirc hien Quy 1 - Quy IV/2018.

2

Page 5: BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI

+ Ket qua ddu ra - Cac van ban chi dao, hirong dan kip thdi cua Hoi dong Trung irong va dia phirong.

- Doi vdi cac chi dao, hirdng dan rieng thuoc tham qiiy^n ciia tung nganh thanh vien Hoi dong:

+ Co quan chii tri: Cac nganh thanh vien cua Hoi ddng Trung uong.

+ Ca quan phoi hgp: Cac Sd, ban, nganh d dia phuong thuoc pham vi quan ly cua cac nganh thuoc Hoi ddng Trung uong.

+ Thai gian thirc hien: Quy I - Quy IV/2018.

+ Ket qua ddu ra: Cac van ban chi dao, hudng dan kip thdi cua cac nganh thanh vien cua Hoi ddng Trung uong.

c) Xay dung va td chuc trien Idiai Ke hoach trien khai Thong tu lien tich thay the Thong tu lien tich sd 11 (sau khi cd hieu lire).

- Ca quan chii tri: Bo Tu phap (d Trung uong) va Sd Tu phap (d dia phuong).

- Ca quan phoi hgp: Cac nganh thanh vien ciia Hoi ddng Trung uong va dia phuong (Cong an, Quoc phong, Tai chi'nh, Kiem sat va Toa an) va cac co quan, td chuc cd lien quan.

- Thdi gian thirc hien: Quy I I - Quy 111/2018.

- Ket qua ddu ra: Ke hoach dugc ban hanh va td chi'rc trien khai hieu qua.

3. Cung CO, kien toan Hoi cidng Trung irong, tlja phuong va To giiip viec cho Hoi dong

Thudng xuyen ra scat, kjp thdi trinli co quan cd tham quyen quyet dinh kien toan Hoi ddng Trung uong, dia phuong va Td giup viec cho Hoi ddng khi cac nganh thanh vien cua Hoi ddng cu ngirdi thay the hoac bd sung thanJi vien theo quy dinh tai Thong tu lien tich so 11, Thong tu lien tich thay the Thong tu lien tich sd 11 (sau khi cd hieu luc) hoac vi ly do Idiac.

a) O Tmng uong

- Ca quan chii tri: Bg Tu phap.

•- Ca quan phoi hgp: Cac nganh thanh vien Hoi ddng Trung uong (Cong an, Quoc phong, Tai chinh, Kiem sat va Toa an).

- Thdi gian thuc hien. Quy I - Quy IV/2018.

- Ket qua ddu ra: Hoi dong Trung uong va Td giup viec cho Hgi ddng Trung uong dugc kien toan.

b) Q dia phuong

- Ca quan chu tri: Sd Tu phap.

3

Page 6: BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI

- Ca quan phoi hop: Cac nganh thanh vien Hoi dong dja phuong (Cong an, Quoc phong, Tai chi'nh, Kiem sat va Toa an).

- Thai gian thuc hien: Quy I - Quy IV/2018.

- Ket qua ddu ra: Hoi dong dja phuong va To giup viec cho Hoi dong dia phuong dugc kien toan.

4. To chii'c tap hiian de nang cao nang lire, nhan thuc \h hoat dong trg giiip phap ly

Ngi dung tap huan: Tap huan ve Luat Trg git'ip phap ly nam 2017; cac Bg luat, luat to tung; Thong tu lien tich so 11, Thong tu lien tich thay the Thong tu lien tich so 11 (sau Idii dugc ban hanh); ky nang tham gia td tung cho ngudi thuc hien trg giup phap ly; long ghep ngi dung tap huan ve cac van ban tren cho ngudi CO tham quyen tien hanh td tung thong qua cac hoat ddng tap huan, hgi nghi, hgi thao, toa dam.

- Ca quan thuc hien: Cac nganh thanh vien cua Hgi ddng Trung uong va dia phuong.

- Thai gian thuc hien: Quy 1 - Quy lV/2018.

- Kit qua ddu ra: Tap huan, long ghep ngi dung tap huan vao cac boat dong Idiac dugc td chuc.

5. Thuc hien truyen thong ve trg giup phap ly de nang cao nhan thirc cua can bg trung trong, dja phuong, ngirdi dan va ngirdi dirge trg giiip phap ly

a) Thuc hien truyen thong ve td chuc va hoat ddng trg giup phap ly, quyen dugc trg giup phap ly va cac quy dinh phap luat ve trg giup phap ly trong boat dong to tung, dac biet la Luat Trg giup phap ly nam 2017, cac Bg luat, luat td tung. Thong tu lien tich sd 11 va Thong tu lien tich thay the Thong tu lien tich sd 11 (sau khi dugc ban hanh) tren cac phuong tien thong tin dai chung nhu bao chi, dai phat thanh, truyen hinh va cong thong tin dien tu ciia cac nganh.

- Ca quan chu tri: Cac nganh thanh vien cua Hoi ddng Trung uong va dia phuong.

- Ca quan phoi hgp: Bao Phap luat Viet Nam (Bg T u phap), Bao Cong an nhan dan (Bg Cong an), Bao Quan doi nhan dan (Bg Quoc phong), Bao Bao ve phap luat (Vien kiem sat nhan dan toi cao), Bao Cong iy (Toa an nhan dan toi cao), cac bao, ban tin chuyen nganh d dia phuong, cac co quan tien hanli td tung, CO sd giam giu.

- Thai gian thuc hien: Quy 1 - Quy IV/2018.

- Kit qua ddu ra: Cac hoat dong truyen thong dugc thuc hien; ngirdi dugc trg giup phap ly biet den va su dung trg giup phap ly tang len.

4

Page 7: BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI

b) Tiep tuc cung cap, dat Bang thong tin, Td thong tin trg giiip phap ly, Hop tin trg giiip phap ly tai tru sd ciic co quan tien hanh to tung d cap tinh, cip huyen va co sd giam giu chira cd Bang thong tin, Td thong tin ve trg giiip phap ly. Hop tin trg giiip phap ly (dat tai noi ngudi dan cd the de dang tiep can vdi thong tin ve trg giiip phap Iy); kiem tra, tliay the cac Bang thong tin, Td thong tin ve trg giiip phap ly. Hop tin trg giiip phap ly da cu, hong.

- Ca quan chu tri: Sd Tu phap (Trung tam) cd tracii nhiem kiem tra, cung cap Bang thong tin, Td thong tin ve trg giiip phap ly, Hop tin trg giiip phap ly.

- Ca quan phoi hgp- Cac nganh thimh vien ciia Hgi ddng dia phuong cd trach nhiem chi dao cac don vi true thugc nganli minh phoi hgp kiem tra, dat va thay the cac Bang thong tin, Td thong tin ve trg giiip phap ly, Hop tin trg giiip phap ly.

- Thai gian thuc hien: Quy I - Quy IV/2018.

- Ket qua ddu ra: Cac Bang ihdng tin, Td Ihdng tin ve trg giiip phap ly, Hop tin trg gitip phap ly dugc kiem tra, dat va thay the.

c) Cung cap bang ghi am, dTa ghi am hoac USB de thuc hien truyen thong qua cac phirong tien tmyen thanh ciia co sd giam giu ve quyen va nghTa vu ciia ngudi bi bugc toi ngay sau khi Thong tu lien tich thay the Thong tu lien tich sd 11 cd hieu lire thi hanh.

- Ca quan chu tri: Sd Tu phap (Tiung tam).

- Ca quan phoi hgp: Co sd giam giu.

- Thai gian thuc hien. Quy 111 - Quy IV/2018.

- Ket qua ddu ra: Bang ghi am, dTa ghi am hoac USB dugc cung cap va phat dinh ky de bao dam hieu qua truyen tlidng.

6. To cluic kiem tra ket qua thirc hien cong tac phoi hop trg' giup phap ly trong hoat ttgng td tung (trong do co long ghep ngi dung danh gia vice tham gia td tung va chat lugng tham gia td tung ciia ngudi thirc hien trg' giiip phiip ly)

a) Hgi ddng Trung uong td chuc 02 Doan kiem tra vdi thdi gian va dia diem cu the nhu sau:

- Doan 1: Du kien kiem tra tai cac tinh Phu Yen va Khanh Hda.

+ Trudng doan: Dai dien Lanh dao cac nganh thanh vien.

+ Thdi gian: Quy 1/2018.

- Doan 2: Du kien kiem tra tai cac tinh Kon ' i um va Quang Ngai.

+ Trudng doan: Dai dien Lanli dao cac nganh thanh vien.

+ Thdi gian: Quy 11 - Quy 111/2018.

5

Page 8: BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI

- Ket qua ddu ra: Cac Doan kiem tra dugc to chuc va co ket luan kiem tra.

b) Hgi dong dia phuong xay dirng ke hoach va to chuc kiem tra viec thuc hien cong tac phoi hgp tai dia phuong.

- Ca quan chu tri: Sd Tu phap.

- Ca quan phoi hop: Cac nganh thanh vien cua Hgi ddng dia phuong (Cong an, Quoc phong, Tai chinh, Kiem sat va Toa an), co quan tien hanh td tung cap huyen va co sd giam giu.

- Thai gian thuc hien: Quy 1 - Quy IV/2018.

- Ket qua ddu ra: Cac Doan kiem tra dirge td chTrc va cd ket luan Idem tra.

c) Ddi tugng, ngi dung, phuong phap va thanh phan kiem tra.

- Ddi tugng kiem tra: Hgi dong dia phuong (ddi vdi cac Doan kiem tra cita Trung uong); cac co quan tien hanh td tiing, co sd giam giu (ddi vdi cac Doan kiem tra cua Trung uong va dia phuong).

- Noi dung kiem tra: Tap trung idem tra trach nhiem cua Hgi ddng dia phuong, Trung tam, Chi nhanh va td chuc tham gia trg giup phap ly (ddi vdi cac Doan kiem tra cua Trung uong); cong tac phoi hgp ve trg giup phap ly trong hoat ddng to tung, trach nhiem cua cac co quan tien hanh to tung, co sd giam giu', ngudi cd tham quyen tien hanli td tung va danh gia viec tham gia to tung, chat lugng tham gia td tung ciia ngudi thuc hien trg giup phap ly (ddi vdi cac Doan idem tra cua Trung uong va dia phuong).

- Phuang phap kiem tra vci thanh phan Idm viec: Lam viec true tiep vdi cac thanh vien cua Hgi ddng dia phuong, Td giup viec cho Hgi ddng (ddi vdi cac Doan kiem tra cTia Trung uong); nghe y kien phan anh ve nliung van de co lien quan ciia cac thanh vien Hgi dong dia phuong; true tiep kiem tra cac dia diem niem yet Bang thong tin, Td thong tin ve trg giup phap ly. Hop tin trg giup phap ly d mot sd co quan tien hanh td tung cap tinh, cap huyen, co sd giam giu; nghe phan hoi ve tac dung cua Bang thong tin, Td thong tin ve trg giup phap ly. Hop tin trg giup phap ly (doi vdi cac doan cua Trung uong va dia phuong).

Cac buoi lam viec tai cap tinh mdi ddng chi Thudng vu ciia cap tinh uy phu trach cdng tac ttr phap tham du (ddi vdi cac Doan kiem tra ciia Trung uong). Cac budi lam viec tai cap huyen mdi ddng chi Thudng vu cita cap huyen iiy phu trach cdng tac tu phap tham du (ddi vdi cac Doan kiem tra ciia dia phuong).

- Thanh phan Doan kiem tra: Dai dien lanh dao cac nganh lam Trudng doan; mdi nganh cir thanh vien ciia Td giiip viec cho Hgi ddng lam thanh vien Doan kiem tra.

6

Page 9: BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI

7. Thgc hien che do thong ke, bao cao theo quy djnh tai Thong tir lien tjch so 11, Thong tir lien tich thay thi Thong tir lien tjch s6 11 (sau khi co hieu Igc) va chi dao cua Hoi dong Trung irong

- Ca quan thuc kiem Hoi dong dia phuong tong hgp tir cac nganh thanh vien, bao cao Hoi dong Trung uong.

- Thai gian thuc Men: Quy I - Quy IV/2018.

- Kit qua ddu ra: Cac bao cao, thong ke dugc ban hanh d^y du va kip thdi.

m . T O C H i r c TEHLTC H I E N

1. Cac nganh thanh vien Hoi dong Trung uong va dia phuong chi dao thanh vien To giup viec cho Hgi ddng thudng xuyen theo doi ket qua cdng tac phdi hgp, kip thdi nam bat nhung khd khan, vudng mac, thao go hoac bao cao Hgi ddng cd giai phap thao go kip thdi.

2. Co quan thudng true cua Hgi ddng Trung uong va dia phucmg, Td giup viec cho Hoi ddng co trach nhiem tham muu cho Hgi ddng va phdi hgp vdi cac CO quan thanh vien td chuc thuc YuQn.l.pyT

T M . H Q I D 6 N G ; H U T I C H

feO^RU*OnVG B O TIT PHAP L e Thanh Long

Page 10: BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI …trogiupphaply.gov.vn/sites/default/files/attachment/tintuc/qd_2637.pdf · BO Tir PHAP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HOI