of 53/53
Bölüm 2 – Java Uygulamalarına Giriş Outline 2.1 Giriş 2.2 Java’da İlk Programımız: Yazı Yazmak 2.3 İlk Programda Değişiklik Yapma 2.4 Yazıyı Diyalog Kutusunda Gösterme 2.5 Başka bir Java Uygulaması: Sayılar Toplamı 2.6 Bellek 2.7 Aritmetik Operatörler 2.8 Karar Verme: Eşitlik ve İlişkisel Operatörler

Bölüm 2 – Java Uygulamalarına Giriş

  • View
    30

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bölüm 2 – Java Uygulamalarına Giriş. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bölüm 2 – Java Uygulamalarına Giriş

Chapter 2 - Introduction to Java ApplicationsBölüm 2 – Java Uygulamalarna Giri
Outline
2.3 lk Programda Deiiklik Yapma
2.4 Yazy Diyalog Kutusunda Gösterme
2.5 Baka bir Java Uygulamas: Saylar Toplam
2.6 Bellek
2.1 Giri
Bu bölümde
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.2 Java’da lk Programmz: Yaz Yazmak
Uygulama
Örnek program
Outline
Welcome1.java
7 public static void main( String args[] )
8 {
10
Açklamalar için kullanlan iaret: //
Kodlarn açklanmas için yararldr.
1 // Fig. 2.1: Welcome1.java
2.2 Basit bir Program: Bir satra Yaz Yazmak
Bo satr
Derleyici tarasndan iptal edilirler.
Welcome1 snf için snf tanmlamas yapar.
Her Java program en az bir tane kullanc tanml snfa sahiptir.
Keyword (Anahtar kelimeler): Java’nn programda kulland kelimeler
class anahtar kelimesi snf adn takip eder.
Snflar isimlendirmek: Her kelimenin ba harfini büyük yaz
SampleClassName
3
2.2 Basit bir Program: Bir satra Yaz Yazmak
Snf ismi identifier (tanmlayc) olarak çarlr.
Harfler, rakamlar,altçizgi ( _ ) ve dolar iareti ( $ ) kullanlabilir.
Rakam ile balayamaz ve boluk braklamaz.
Örnek: Welcome1, $value, _value, button7
7button snf ismi olamaz.
a1 ve A1 farkldr.
uan için bu konuyu atlyoruz.
leriki konularda anlatlacaktr.
2.2 Basit bir Program: Bir satra Yaz Yazmak
Program kaydetme
Dosya ismi snf ismi ile ayn adda ve dosya türü.java olarak kaydedilmeli.
Welcome1.java
Sa ayraç ile gövde kodu biter (satr 13)
Bütün Java uygulamalarnda olur.
Parentezle main bir metod olduunu gösterir. (ch. 6)
Java uygulamalar bir yada daha fazla metod içerebilirler.
4 public class Welcome1 {
2.2 Basit bir Program: Bir satra Yaz Yazmak
Sadece bir metodun ismi main olabilir.
Methods belirtilen görevleri yaparlar ve geriye deer dönderirler.
Void, main metodunn hiçbir bilgi geri döndermedii anlamndadr.
imdilik, main metodu ilk satrda yer alyor.
Sol ayraç metodun gövde ksmn balatr.
Sa ayraç ile biter } (satr 11)
7 public static void main( String args[] )
8 {
2.2 Basit bir Program: Bir satra Yaz Yazmak
Bir komutun bilgisayar tarafndan gerçeklemesini salar.
String karakteri yazmak
Trnak içindeki boluklar derleyici tarafndan iptal edilemez.
System.out
Metod System.out.println
Yazy yazar.
9 System.out.println( "Welcome to Java Programming!" );
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.2 Basit bir Program: Bir satra Yaz Yazmak
Metod gövdesinin sonu
Snf gövdesinin sonu
11 } // end method main
13 } // end class Welcome1
2.2 Basit bir Program: Bir satra Yaz Yazmak
Program Derlemek
javac Welcome1.java
Bytecode lar uygulamay gösterirler.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.2 Basit bir Program: Bir satra Yaz Yazmak
Program Çaltrma
.class uzants kaldrlr.
Yorumlayc main metodunu çarr.
Fig. 2.2 Executing Welcome1 in a Microsoft Windows 2000 Command Prompt.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.3 lk Java Programmzda Deiiklik Yapma
Fig. 2.1 deki programn içerii ayn kalmak art ile kodalr deitirelim.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.3 lk Java Programmzda Deiiklik Yapma
Programda Deiiklik
Welcome2.java (Fig. 2.3) ayn çkty üretir Welcome1.java (Fig. 2.1) olduu gibi.
Farkl kod kullanma
Satr 9 “Welcome to ” yazsn imlecin bulunduu yerden itibaren yazmaya balar.
Line 10 “Java Programming! ” yazsn imlecin bulunduu yerden itibaren yazar ve sonra imleç satr bana geçer.
9 System.out.print( "Welcome to " );
10 System.out.println( "Java Programming!" );
Outline
Welcome2.java
3
7 public static void main( String args[] )
8 {
System.out.print keeps the cursor on the same line, so System.out.println continues on the same line.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.3 lk Java Programmzda Deiiklik Yapma
Yeni satr karakteri (\n)
System.out.print ve System.out.println
Welcome3.java (Fig. 2.4)
System.out.println( "Welcome\nto\nJava\nProgramming!" );
9 System.out.println( "Welcome\nto\nJava\nProgramming!" );
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
Outline
Welcome3.java
Program Output
2 // Printing multiple lines of text with a single statement.
3
7 public static void main( String args[] )
8 {
10
Welcome
to
Java
Programming!
Notice how a new line is output for each \n escape sequence.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.3 lk Java Programmzda Deiiklik Yapma
Escape karakterler
Escape sequence
Description
\n
Newline. Position the screen cursor at the beginning of the next line.
\t
Horizontal tab. Move the screen cursor to the next tab stop.
\r
\\
\"
Double quote. Used to print a double-quote character. For example,
System.out.println( "\"in quotes\"" );
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.4 Dialog Kutusunda Yazy Gösterme
Gösterme
Biz komut penceresini kullandk.
Paketler
Bütün paketlerin adna Java snf kütüphanesi yada Java applications programming interface (Java API) denir.
JOptionPane javax.swing paketinin içinde yer alr.
Bu paket Graphical User Interfaces (GUIs) snflarnn bulunduu pakettir.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.4 Dialog Kutusunda Yazy Gösterme
Program
Paketler, metodlar ve GUI
Outline
Welcome4.java
3
6
10 public static void main( String args[] )
11 {
14
16
3 import javax.swing.JOptionPane; // import class JOptionPane
4
7 {
10
12 }
2.4 Dialog Kutusunda Yazy Gösterme
Satr 1-2: yorum
Çekirdek paketler
Kabuk paketler
Derleyici JOptionPane snfn javax.swing paketinden alr ve kullanr.
4 // Java packages
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.4 Dialog Kutusunda Yazy Gösterme
Lines 6-11: Bo satr, Snf balangc Welcome4 ve main
JOptionPane snfnn showMessageDialog metodunu çarmas
ki parametresi vardr.
imdilik birinci parametre deeri null
kinci parametre ekrana yazlacak yaz
showMessageDialog static bir metoddur.
static methodlar snf isminden sonra nokta (.) konularak metod ismi yazlr.
12 JOptionPane.showMessageDialog(
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.4 Dialog Kutusunda Yazy Gösterme
Bütün cümleler ; ile biter
12. ve 13. satrlar diyalog kutusunu çaltrr.
OK butonu otomatik olarak çkar.
Balk ksmnda strin ifade Message vardr.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.4 Dialog Kutusunda Yazy Gösterme
System snfnn static metodu olan exit çarlr.
Uygulamay sonlandrr.
Static metod olduundan ,snf isminden sonra (.) koymaya ihtiyaç var.
Parametre deeri 0 programn baar ile bittiini gösterir.
0 dan farkl deer programda hata olutuunu gösterir
Snf System java.lang paketindendir.
import tanmna gerek yoktur.
java.lang paketi otomatik olarak her Java programna dahil edilir.
Satr 17-19: Ayraçla metod ve snfn bittiini gösterir. Welcome4 ve main
15 System.exit( 0 ); // terminate application with window
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.5 Baka bir Java Uygulamas: Say Toplam
Program
Mesaj diyalog kullanarak iki deerin toplamn göstermek
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
Outline
Addition.java
3. showInputDialog
4. parseInt
1 // Fig. 2.9: Addition.java
2 // Addition program that displays the sum of two numbers.
3
6
10 public static void main( String args[] )
11 {
14
17 int sum; // sum of number1 and number2
18
19 // read in first number from user as a String
20 firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer" );
21
22 // read in second number from user as a String
23 secondNumber =
25
27 number1 = Integer.parseInt( firstNumber );
28 number2 = Integer.parseInt( secondNumber );
Input first integer as a String, assign to firstNumber.
Add, place result in sum.
Convert strings to integers.
Outline
35 "Results", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );
38
Addition snf public olarak tanmland.
Dosyann ismi Addition.java olmal
7 public class Addition {
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.5 Baka bir Java Uygulamas: Say Toplam
Deikenler
Kullanlmadan önce ismi ve tipi ile tanmlanmas lazmdr.
firstNumber ve secondNumber deikenlerinin tipleri String (package java.lang)
String deerler tutarlar.
Ayn tipteki birden fazla deiken ayn satrda tanmlanabilir.
Deikenler birbirinden virgül ile ayrlrlar.
Deikenlerin amaçlarn açklama satrlar ile yanlarna yazabiliriz.
String firstNumber, secondNumber;
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.5 Baka bir Java Uygulamas: Say Toplam
Deiken tanmlama number1, number2, ve sum (tipleri int)
int integer deerleri tutar : i.e., 0, -4, 97
float ve double desimal deerler tutar.
char tek karakter tutar: i.e., x, $, \n, 7
15 int number1; // first number to add
16 int number2; // second number to add
17 int sum; // sum of number1 and number2
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.5 Baka bir Java Uygulamas: Say Toplam
Kullancdan gelen String deeri alma
Method JOptionPane.showInputDialog aadaki gibi görünür:
Kullancya verilecek mesaj
Eer yanl tipte veri girii yaplrsa veya Cancel tklanrsa, hata oluur.
20 firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer" );
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.5 Baka bir Java Uygulamas: Say Toplam
showInputDialog dan dönen sonuç firstNumber deikenine = operatörü ile atlyor.
= binary operator –eitlik iki tarafl
Deer sadan sola atanr.
20 firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer" );
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.5 Baka bir Java Uygulamas: Say Toplam
Bir önceki satra benzer ilem var
secondNumber ikinci input deerini alyor
Method Integer.parseInt
Integer snf java.lang paketinde bulunuyor
Integer.parseInt dönen deer number1 deikenine atanyor.(satr 27)
number1 int tipte tanmlanmt
27 number1 = Integer.parseInt( firstNumber );
28 number2 = Integer.parseInt( secondNumber );
Assignment statement
31 sum = number1 + number2;
showMessageDialog kullanlarak sonç gösterilir.
"The sum is " + sum
Sonuç yeni bir string
Eer sum içi 117 olsa idi, "The sum is " + sum sonucu "The sum is 117“ olarak gözükecekti.
34 JOptionPane.showMessageDialog( null, "The sum is " + sum,
35 "Results", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );
Farkl veriyonlar var : showMessageDialog
Birinci parametre: null imdilik
34 JOptionPane.showMessageDialog( null, "The sum is " + sum,
35 "Results", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );
Message dialog type
Displays a dialog that indicates an error to the user.
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
Displays a dialog with an informational message to the user. The user can simply dismiss the dialog.
JOptionPane.WARNING_MESSAGE
Displays a dialog that warns the user of a potential problem.
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE
Displays a dialog that poses a question to the user. This dialog normally requires a response, such as clicking on a Yes or a No button.
JOptionPane.PLAIN_MESSAGE
no icon
Displays a dialog that simply contains a message, with no icon.
Fig. 2.12 JOptionPane constants for message dialogs.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.6 Bellek
Deikenler
Her deikenin bir ismi, bir tipi, bir genilii ve deeri olmal
Deikenin ismi bellekteki yerine karlk gelir.
Deikene yeni bir deer atand zaman bir önceki silinir yerine yeni deer gelir.
Bellekten deikenlerin deerlerini okumak onlarn deerlerine bir deiiklik yapmaz.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.6Bellek
sum
0
sum
3
2.7 Aritmetik
Kullanm
* çarpm
/ bölüm
Tamsay bölümü kalan yok sayar.
7 / 5 = 1
7 % 5 = 2
2.7 Aritmetik
Operatör öncelikleri
htiyaç oldukça parantez kullann.
Bu ekilde hesaplamayn: a + b + c / 3
Doru: ( a + b + c ) / 3
Sra
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.7 Aritmetik
Multiplication
Division
Remainder
+
-
Addition
Subtraction
Evaluated next. If there are several of this type of operator, they are evaluated from left to right.
Fig. 2.17 Precedence of arithmetic operators.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.8 Karar Verme: Eitlik yada likisel Operatörler
if kontrol deyimi
Eer art ksm doru ise,if deyiminin gövde kodlar çalr.
0 false olarak yorumlanr, 0 dan baka deer ise true olarak yorumlanr
if den sonra her zaman art aranr.
art ksm eitlikte olabilir yada ilikisel operatörde olabilir.
if ( condition )
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.8 Karar Verme: Eitlik yada likisel Operatörler
Standard algebraic equality or relational operator
Java equality or relational operator
Example of Java condition
Meaning of Java condition

!=
Relational operators
<
<
(
>=
(
<=
Fig. 2.19 Equality and relational operators.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
Outline
Comparison.java
3 // and equality operators.
11 public static void main( String args[] )
12 {
16
19
21 firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer:" );
22
24 secondNumber =
26
28 number1 = Integer.parseInt( firstNumber );
29 number2 = Integer.parseInt( secondNumber );
32 result = "";
Outline
Comparison.java
36
39
42
45
48
51
54 JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
57
Notice use of JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
Outline
Satr 1-12: Açklama, import JOptionPane, Comparison snfna balangç ve main
Satr 13-18: deiken tanmlama
Ayn veri tipli deikenler tanmlanacak ise virgül ile ayrlarak bir defada tanmlanabilir.
Satr 21-30: kullancdan girileri alnr ve integer deerler string’e çevrilir.
13 String firstNumber,
result deikenine ilk deeri verildi
if de yazlan koul eitlii kontrol eder (==)
Eer içerikler eit ise (art doru ise)
result + operatörü ile birletirilir.
result = result + other strings
Eer içerikler eit deil ise bu ksm atlanr.
32 result = "";
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.8 Karar Verme: Eitlik yada likisel Operatörler
Satr 37-50: if koullar saylar birbiriyle karlatrmaya devam eder.
Eer number1 = 123 ve number2 = 123 deerlerinde olduunu varsayalm
Satr 34 doru sonucu üretir (if number1 = = number 2)
Çünkü number1 ve number2 deerleri eittir.
Satr 40 yanl sonucu üretir (if number1 < number 2)
Çünkü number1 number2 ‘den küçük deildir.
Satr 49 doru sonucu üretir (if number1 >= number2)
Çünkü number1 number2’den büyük yada eit artn salyor.
Satr 53-54: result deikenin deeri dialog kutusunun showMessageDialog metodunu kullanarak yazdrlr.
2003 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.
2.8 Karar Verme: Eitlik yada likisel Operatörler
Operatörlerin öncelikleri
Örnein: x = y = z => x = (y = z)
Operators
Associativity
Type
assignment
Fig. 2.21 Precedence and associativity of the operators discussed so far.
Message dialog type
to the user.
message to the user. The user can simply
dismiss the dialo
potential problem.
the user. This dialog normally requires a
response, such as clicking on a
Yes
or
a
No
button.
JOptionPane.PLAIN_MESSAGE
message, with no icon.
ed so far.
of operator, they are evaluated from left to
right.
of operator, they are evaluated from left to
right.
y
y
Newline. Position the screen cursor at the beginning of the
next line.
t
\
Carriage return. Position the screen cursor at the beginning of
the current line; do
characters output after the carriage return overwrite the
characters previously output on that line.
\
\
\
"
-