181
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO B Faza Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine Prijedlog Nosilac pripreme: VLADA KANTONA SARAJEVO Nosilac izrade: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO Sarajevo, oktobar/listopad 2016. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA

SARAJEVO

B Faza

Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo

za period od 2003. do 2023. godine

Prijedlog

Nosilac pripreme:

VLADA KANTONA SARAJEVO

Nosilac izrade:

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

Sarajevo, oktobar/listopad 2016. godine

Page 2: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

2

Nosilac pripreme: VLADA KANTONA SARAJEVO

Elmedin Konaković

Nosilac izrade: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

Direktor Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Sektor za prostorno planiranje:

Damir Lukić, dipl. ing.arh.

Voditelji prostornog plana:

Gordana Memišević, dipl.ecc.

Hajrudin Omerbegović, MA-dipl.ing.saobr.

Merima Kapetanović, dipl. ing. arh. Adnan Šabeta, dipl.politolog

Konsultant: Veljko Galić, dipl.ing.arh.

Radni tim po oblastima:

Prirodni izvori i uslovi: Muhamed Đozić, prof.geografije

Stanovništvo i naselja: Gordana Memišević, dipl.ecc.

Emina Kašmo, dipl.ecc.

Privreda: Ljiljana Misirača, dipl.ecc.

Samira Zubović, dipl.ing.arh.

Stanovanje i stambena izgradnja: mr. sci. Nataša Tabori Pelja, dipl.ing.arh.

Društvena infrastruktura: Dubravka Šabić, dipl.ing.arh.

Poljoprivredna, šume i šumska zemljišta: Hatidža Sirbubalo, dipl.biolog

Kulturno historijsko i prirodno naslijeđe: Zina Ruždić, dipl.ing.arh.

Ismet Krzović, dipl.ing.arh.

Turizam, sport i rekreacija: Aida Halilagić, dipl.ing.arh.

Saobraćaj i veze: Hajrudin Omerbegović, MA-dipl.ing.saobr.

Ivan Gakić, dipl.ing.el.tel.

Vode, vodne površine i vodna infrastruktura: Nada Dusparić, dipl.ing.građ.

Meliha Jerlagć, dipl.ing.građ. Sanela Kodžić, dipl.ing.građ.

Energetika, proizvodnja i prijenos energije: Jasmina Ćatić, dipl. ing.maš.

Šeta Ermin, dipl.ing.el.

Zaštita i unaprijeđenje okoliša: Fikret Jakupović, dipl.ing.šum.

Ilda Tanjo MA-ekologije

Zaštita stanovništva i dobara, komunalni objekti i površine

i upravljanje otpadom :

Midhat Zametica, dipl.ing.arh.

Ilda Tanjo MA-ekologije

GIS analize i kartografska obrada: mr. sci. Jasmin Taletović, dipl.ing.geod.

Adnan Šabeta, dipl.politolog

Arijana Zulčić, geod.tehn.

Muhamed Đozić, prof.geografije

Page 3: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

3

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka f) i l), člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo

(„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i

člana 47. stav 1. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj

7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj ____________ donijela je :

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO

B Faza

Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo

za period od 2003. do 2023. godine ( Prijedlog )

Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023.g. vrše se na

usvojenom Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023.g. („Službene novine

Kantona Sarajevo, br.26/06“).

1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA

1.1. OPĆI CILJEVI

Iza pete alineje dodaje se nova alineja koji glasi:

„Rekonstrukcija, unaprijeđenje i razvoj saobraćajne, energetske, vodoprivredne i

telekomunikacione infrastrukture

Realizaciju usaglasiti sa potrebama stanovništva, privredom Kantona Sarajevo i evropskim

standardima“.

Dosadašnje alineje 6,7,8,9,10,11,12,13,14 i 15 postaju alineje 7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 16.

U alineji 9 briše se tekst „Rekonstrukcija i jačanje ekonomske osnove kao i dinamiziranje

ekonomskog razvoja i povećanje ekonomske sigurnosti stanovništva u cilju stvaranja

preduslova za: održivu i profitabilnu ekonomiju, kvalitetniju fiskalnu politiku i politiku

ekonomike građevinskog zemljišta (tržišni sistem korištenja gradskog zemljišta) i jačanje

produktivnih sektora i djelatnosti. Posebno mjesto treba dati nauci – kao generatoru razvoja –

koja treba da bude predhodnica euroatlanskih integracija BiH, kao i razvoju naučne

infrastrukture u mreži evropske naučne infrastrukture.“ zamjenjuje se tekstom

„Dinamiziranje ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja Kantona Sarajevo uz efikasan i

racionalan prostorni razvoj u cilju profiliranja prostora Kantona Sarajevo kao ambijenta

visoko profitabilnog poslovanja. Kanton Sarajevo treba svoj razvoj da usmjeri, između

ostalog i na kreativnu privredu, kao sve važniju komponentu „Nove ekonomije“, koja

ostvaruje ekonomski rast i rast zaposlenosti u odnosu na ukupnu ekonomiju i u vremenu krize.

Posebno mjesto treba dati nauci uopće, kao generatoru razvoja, a pravljenje gradova-

kantona pametnijima postalo je nužnost. Kanton Sarajevo se treba usmjeriti na kreiranje

politike koja osigurava snažan rast mikro, malih i srednjih poduzeća kako bi se vrlo

ograničena sredstava što bolje iskoristila.

Ovaj cilj se temelji na kombinaciji dva pristupa, i to pristupa kompetencije (kompetitivnosti) i

pristupa kooperacije“.

U trinaestoj alineji na kraju prvog pasusa dodaje se rečenica: „Demografsku veličinu

Metropolitanskog područja uravnotežiti s ulogom koju Sarajevo ima kao glavni grad i

osnovni razvojni centar“.

U istoj alineji, u drugom pasusu, riječ „GDP/pc“ zamjenjuje se riječju „BDP/pc“.

Page 4: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

4

1.2. POSEBNI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA:

Demografski razvoj:

Prva alineja se briše.

U drugoj alineji riječi „Metropolitanskog područja“ zamjenjuju se riječima „Kantona

Sarajevo“.

Iza druge alineje dodaje se nova alineja koji glasi:

„Obezbijediti policentričan razvoj Kantona Sarajevo“.

Održivi prostorni razvoj i uređenje:

Brišu se alineje 3, 4, 5, 7 i 14.

Iza pete alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

- „Unaprijeđenje uslova, kvaliteta i standarda stanovanja“;

Iza devete alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

- „Veći stepen unutrašnje integrisanosti prostora i poboljšanja veza sa regionalnim

centrima“;

Iza desete alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

- „Racionalno i efikasno priključenje na budući koridor Vc, preko projekata za

poboljšanje i stvaranje boljih međugradskih saobraćajnica koje su u gradskim

područjima“:

Iza desete alineje dodaju se tri nove alineje koje glase:

- „Podizanje energetske efikasnosti svih vidova energije u cilju što racionalnije

proizvodnje, transporta, distribucije i potrošnje, te stimulisanje korištenja svih

raspoloživih vidova obnovljive energije“;

- „Rekonstrukcija telekomunikacione infrastrukture treba pratiti trend porasta zahtijeva

za širokopojasnim uslugama, kao i uvođenje potpunog digitalnog zemaljskog

radiodifuznog emitovanja u segmentu radio televizije“;

- „Saniranje i nadogradnja vodoprivredne infrastrukture“;

Iza jedanaeste alineje dodaju se četiri nove alineje koje glase:

- „U skladu sa prostornim mogućnostima i potrebama, neophodna izgradnja

sekundarnih uređaja za tretman otpadnih voda (pojedinačnih ili grupnih), npr. za

općine Vogošća i Ilijaš planiran zajednički uređaj u Ilijašu i mogućnost povezanosti

sa susjednim kantonima, Hadžići sa sportsko-rekreacionim centrom Igman-

Bjelašnica“;

- „Izgradnja separatne kanalizacione mreže do nivoa da pokrivenost kanalizacionom

mrežom odgovara pokrivenosti vodovodnom mrežom“;

- „Izgradnja kanala za oborinske vode na padinskim dijelovima u svrhu stabilizacije

terena i spriječavanja novih klizišta“;

- „Zavisno od sagledavanja svih aspekata (prostorne i hidrološke mogućnosti,

ekonomija, okoliš itd.) i interesa svih aktera razvoja (javni i privatni sektor, civilno

društvo i lokalna zajednica) razmotriće se i mogućnosti izgradnje mini hidroelektrana

pod uslovom iznalaženja rješenja koje neće ugroziti korištenje vodnih resursa

prioritetnim korisnicima“;

Iza dvanaeste alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

- „U procesu prostornog planiranja uključiti segment kvaliteta zraka, odnosno izvršiti

kategorizaciju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo“;

Iza trinaeste alineje dodaju se tri nove alineje koje glase:

- „Korištenje mineralnih sirovina koristiće se u skladu sa kvalitetom raspoloživih

resursa pod uslovima zakonom utvrđenih ograničenja“;

Page 5: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

5

- „Minimizirati proizvodnju otpada uz uspostavu sistema integralnog upravljanja

otpadom“;

- Koncept upravljanja otpadom uskladiti sa strateškim i operativnim ciljevima

Kantonalnog plana upravljanja otpadom i ostalim važećim strateškim dokumentima iz

ove oblasti.

Održivi ekonomski razvoj:

Treća alineja se briše.

2. PROJEKCIJA PROSTORNOG RAZVOJA I PROSTORNI SISTEMI

2.1. PRIRODNI IZVORI I USLOVI,

U odjeljku Klimatske karakteristike, u trećem pasusu, u prvoj rečenici broj „9,80C“ mijenja

se brojem „10,30C“.

U četvrtoj rečenici broj „ –1,40C“ mijenja se brojem „0,20C“, broj „19,60C“ mijenja se brojem

„20,10C“.

U odjeljku Geološke karakteristike, u trećem pasusu, u prvoj rečenici broj „771“ mijenja se

brojem „1.124“ , a broj „497“ mijenja se brojem “414“.

U istom pasusu, u trećoj rečenici broj „(192)“ mijenja se brojem „(215)“, broj „(165)“ mijenja

se brojem „(189)“, broj „(119)“ mijenja se brojem „(131)“, broj „(115)“ mijenja se brojem

„(169)“, broj „(109)“ mijenja se brojem „(83)“, broj „(50)“ mijenja se brojem „(146)“, broj

„(14)“ mijenja se brojem „(25)“, broj „(5)“ mijenja se brojem „(112)“ a broj „(2)“ mijenja se

brojem „(54)“.

U petom pasusu, u prvoj alineji broj „89,3%“ mijenja se brojem „81,36%“, u drugoj alineji

broj „8,6%“ mijenja se brojem „12,6%“ a u trećoj alineji broj „2,1%“ mijenja se brojem

„6,8%“.

U odjeljku Mineralna nalazišta, u trećem pasusu broj „13“ mijenja se brojem „21“, iza

riječi: „kamenolom“, dodaju se riječi „(10 aktivnih)“, a riječ „Rapajla“ mijenja se riječju

„Rapailo“.

U petom pasusu, riječi „povlatnog ugljenog sloja“ zamjenjuju se riječima „mrkog uglja“.

U šestom pasusu, u trećoj rečenici, briše se riječ „pitke“, a iza riječi „vode“ dodaju se riječi

„za piće“.

U prvom pasusu, na strani 1486, u prvoj rečenici, iza „izvorišta“ briše se: “pitkih voda“, a piše:

„vode za piće“, kao i iza „izvora“, briše se: „pitke vode“, a piše: „vode za piće“.

U drugom pasusu, u prvoj rečenici, iza „istraživanje“, briše se: „pitke vode“, a piše: „vode za

piće“.

U trećem pasusu, u trećoj rečenici briše se tekst: „pod komercijalnim nazivom «Ilidžanski

dijamant»“, a piše se: „na Plandištu“.

U petom pasusu, iza: „Ilidži“ dodaje se: „(IB-2 i IB-10)“.

Page 6: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

6

2.2. STANOVNIŠTVO I NASELJA

U podtački 2.2.1. Stanovništvo, u tabeli 2. u prvoj koloni, u prvom redu, treba da piše:

„Općina“.

U tabeli 3. u prvoj koloni, u prvom redu, treba da piše: „Općina“.

U podtački 2.2.2. Mreža i sistem naselja, u drugom pasusu, umjesto: „96,8%“ piše se:

„95%“, iza: „96,8%“, briše se: „gradsko“, iza riječi: „stanovništvo“, dodaje se „a“, a umjesto:

„5,3%“ piše se: „5%“, a iza se briše riječ: „ruralno“.

U naslovu i u tabeli 4. riječi “Gradsko i prigradsko“, zamjenjuju se riejčima: „Urbano i

vanurbano“.

U tabeli 4., u Hadžićima, broj „19.710“ zamjenjuje se brojem „11.100“, i broj „4.290“

zamjenjuje se brojem „12.900“, i u Kantonu Sarajevo, broj „427.870“, zamjenjuje se brojem

„419.260“, a broj „14.130“ zamjenjuje se brojem „22.740“.

U trećem pasusu, u prvoj rečenici, umjesto: „75%“ piše se: „75,1%“. U drugoj rečenici, umjesto:

„7,6“, piše se „5,6%“. U četvrtoj rečenici , umjesto: „naselju“ piše se: „naseljima“, u zagradi,

iza: „Trnovo“, dodaje se: „Pazarić i Tarčin“, umjesto: „0,4%“ piše se: „2,2%“, u zagradi,

umjesto: „6“, piše se: „8“, iza: „živjeće“, umjesto: „0,8%“, piše se: „1,1%“, u zagradi,

umjesto: „40“, piše se: „38“, iza: „živjeće“, umjesto: „1,9%“, piše se: „1,8%“ i u zagradi,

umjesto: „98“, piše se: „97“.

U tabeli 5. u drugoj koloni: „Naselja“, u petom redu, umjesto: “1“, piše se: „3“, u šestom redu

umjesto: “6“, piše se: „8“, u sedmom redu, umjesto: “40“, piše se: „38“, u osmom redu,

umjesto: “98“, piše se: „97“, i u devetom redu, umjesto: “153“, piše se: „154“.

U tabeli 5. u trećoj koloni: „Stanovnika“, u prvom redu, umjesto: “331.570“, piše se:

„331.770“, u drugom redu, umjesto: “61.080“, piše se: „61.000“, u trećem redu, umjesto:

“33.410“, piše se: „24.800“, u petom redu, umjesto: “1.690“, piše se: „9.800“, u šestom redu,

umjesto: “3.650“, piše se: „4.650“, u sedmom redu, umjesto: “8.530“, piše se: „7.830“, u

osmom redu, umjesto: “2.070“, piše se: „2.150“.

U rečenici iza tabele 5., iza „centri zajednice sela“, dodaje se: „i“, a iza: „naselja“ briše se: „i

ostala ruralna naselja“.

U sljedećoj rečenici, umjesto: „153“, piše se: „154“, umjesto: „5“, piše se: „7“, umjesto: „90“

piše se: „129“, umjesto: „seoskih naselja“, piše se: „seosko naselje“ i briše se: „i 40 ostalih

ruralnih naselja“.

Sljedeći pasus, a prije riječi „Primarno gradsko naselje“, odvaja se novim podnaslovom

„2.2.2.1. Urbana područja“.

U osmom pasusu, iza „Hadžići“, umjesto: „19.710“, piše se: „11.100“.

Deveti pasus, a iznad riječi „Sekundarna naselja su:“, odvaja se novim podnaslovom „2.2.2.2.

Vanurbana područja“.

Page 7: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

7

U desetom pasusu, ispred riječi „Sekundarna naselja“, dodaje se riječ „a)“, iza prve alineje,

„u općini Centar“, dodaje se nova alineja koja glasi: „u općini Hadžići: Pazarić sa 4.380 i

Tarčin sa 3.730 stanovnika (sa gravitirajućim naseljima)“.

U dvanasestom pasusu, ispred: „Centri zajednice sela“, dodaje se riječ „b)“.

U četrnaestom pasusu, ispred: „Seoska naselja“, dodaje se: „c)“.

U drugoj alineji, na strani 1488, u „općini Centar“, dodaje se, na kraju: „i Vića“.

U trećoj alineji, u „općini Ilidža“, dodaje se na kraju: „i Zoranovići“.

U četvrtoj alineji, u „općini Vogošća“, dodaje se na kraju: „i Perca.“.

U petoj alineji, u „općini Hadžići“, iza: „Gornja Raštelica sa 130“, dodaje se „Lokve sa 500“,

a na kraju: „i Crepljani“.

U šestoj alineji, u „općini Ilijaš“ umjesto: „Gornja Bipča“, piše se „Gornja Bioča“, a na kraju

se dodaje: „Čemernica, Draževići, Duboki potok, Gajevi, Han karaula, Košare, Kunosići,

Ozren, Podlipnik, Rudnik Čevljanovići, Stubline, Velika njiva i Zakutnica“.

U sedmoj alineji, u „općini Trnovo“, briše se „Gračanica sa 30“, a na kraju se dodaje:

„Balbašići, Bistročaj, Bobovica, Brutusi, Čeružići, Česina strana, Čunčići, Divčići, Gornja

Presjenica (dio), Ilovice, Jelačići, Krsmanići, Madžari, Milje, Obla brda, Prečani, Rijeka,

Šabanci, Šišići, Umčani, Zagor i Zabojska“.

U drugom pasusu, ispred „Ostala“, dodaje se: „d)“, iza „Ostala“, briše se: „ruralna naselja,

koja su danas nenaseljena“, dodaje se: “građevinska zemljišta“, briše se: „ali“, iza „fond“,

briše se: „područja na kojima će se odvijati ruralni razvoj, koja treba da pretrpe transformaciju

u vikend naselja, turistička naselja, naselja značajna za razvoj poljoprivrede, stočarstva,

etnozanatstva itd.“, a dodaje: „koji može biti namijenjen za novu stambenu i drugu izgradnju

(rekreaciono-turistički centri, kuće za odmor i oporavak, ekonomske aktivnosti primjerene

području).“

Sve alineje ispod ovog pasusa se brišu.

2.3. PRIVREDA

U podtački 2.3.1.Razvoj privrede i osnovni faktori razvoja, briše se prva rečenica, a dodaje

se novi tekst, koji glasi: „Razvoj privrede u Kantonu Sarajevo je razvoj otvorene, konkurentne

privrede na nivou Jugoistočne Evrope koja postiže efikasno iskorištavanje raspoloživih i

stvara nove napredne resurse razvoja, omogućavajući rast zapošljavanja, društvenog

standarda, produktivnosti i prostorne efikasnosti.

Kanton Sarajevo treba da usmjeri svoj razvoj, između ostalog i na kreativnu privredu, kao sve

važniji faktor „Nove ekonomije“. U novoj ekonomiji baziranoj na znanju podrazumjeva se

optimalno korištenje svih resursa koji stvaraju vrijednost. Između ostalog, nova ekonomija se

bazira na otvorenosti, prilagodljivosti, poticaju inovativnog razmišljanja i primjeni

savremene tehnologije“.

U trećem pasusu, u prvoj alineji, iza riječi „osnove“, dodaju se riječi „i dinamiziranje

ekonomskog razvoja“.

U trećem pasusu druga alineja se briše.

U sedmoj alineji se brišu riječi „njihovo instaliranje u postojeće okvire“ a iza riječi

„kapaciteta“ dodaju se riječi „i specijalizacija tradicionalnih biznisa koji egzistiraju u

Kantonu Sarajevo“.

Deveta alineja se briše.

Page 8: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

8

U četvrtom pasusu, i trećoj alineji, ispred: „stvoreni kapital“, dodaje se. „infrastruktura i “.

U petom pasusu, iza druge rečenice, dodaje se: „Ljudske resurse treba sistematski razvijati

kroz integralan pristup obrazovanju“.

U osmom pasusu, iza prve rečenice, dodaje se novi tekst: „Izgradnja konkurentne privrede

Kantona Sarajevo zahtjeva rast učešća ekonomije utemeljene na znanju, kako u razvoju novih

elemenata ekonomske strukture, tako i u restrukturiranju postojeće industrije i servisa“.

Deseti pasus se briše.

U trinaestom pasusu iza „voda“, na početku zagrade se briše: „pitka“, a piše se: „za piće“.

U petnaestom pasusu, iza „zaštite“, briše se: „životne sredine“, a piše se: „okoliša“.

U trećem pasusu, u prvoj rečenici, ispred „koridora“, piše se: „transportnog“.

U četvrtom pasusu, u prvoj rečenici, iza: „kapitalom“, dodaje se: „u širem smislu“, a iza:

„fondom“, dodaje se: „do sada izgrađenom saobraćajnom infrastrukturom“. Iza toga se briše:

„izgrađen je prvi dio autoputa Vc, kao i druge saobraćajnice na području Kantona Sarajevo

(dužina cesta iznosi 2.938,78 km), uređena je sanitarna deponija komunalnog i građevinskog

otpada itd.“

Peti i šesti pasus se brišu.

Podnaslov „Osnovne projekcije društvenog bruto proizvoda (GDP)“ se mijenja i novi glasi:

„Osnovne projekcije bruto domaćeg proizvoda (BDP)“.

Drugi i treći pasus se brišu, briše se tabela. 6 i oba pasusa iza tabele.

Umjesto toga dodaje se novi tekst:

Na temelju sagledavanja ukupnih kretanja predviđa se da će ukupan BDP u 2023. godini

iznositi 9.842 mil. KM ili 6.885 mil. USD. Prosječna stopa rasta će iznositi 4,6% prosječno

godišnje.

Iza ovog teksta se dodaje nova tabela 6.:

Tabela 6. Projekcija BDP i BDP/pc

Pokazatelji 2010 2013 2018 2023

Stope rasta

2010-2023

(%)

Stanovništvo 402.166 415.185 420.082 442.000 0,7

BDP u mil. KM 5.507 6.507 8.175 9.842 4,6

BDP/pc u KM 13.693 15.672 19.460 22.267 3,8

BDP u mil. USD 3.852 4.552 5.719 6.885 4,6

BDP/pc u USD 9578 10963 13.614 15.577 3,8

U podnaslovu „Procjena zaposlenosti, nezaposlenosti i radne snage“, brišu se: prvi, drugi i

treći pasus i tabele 7. i 8. Dodaje se novi tekst:

„Zaposlenost će rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,8%, tako da će 2023. godine u

Kantonu Sarajevo biti 160.566 zaposlenih. Stepen zaposlenosti stanovništva će biti 36,3%.“

Page 9: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

9

Iza njega se dodaje nova tabela 7.: Tabela 7. Projekcija zaposlenosti i nezaposlenosti

2010 2013 2018 2023

Stopa rasta

2010-2023

(%)

Stanovništvo 402.166 415.185 420.082 442.000 0,7

Zaposlenost 111.721 121.475 139.659 160.566 2,8

Nezaposlenost 68.669 70.722 73.411 75.523 0,7

Radna snaga 180.390 192.197 213.070 236.089 2,1

Stepen zaposlenosti stanovništva 27,8 29,3 33,2 36,3

Stopa nezaposlenosti radne snage 38,1 36,8 34,5 32,0

Iza ove tabele dodaje se novi tekst:

„U 2023. godini biće 75.523 nezaposlenih lica. Nezaposlenost će blago rasti prosječnom

stopom od 0,7%. To će rezultirati stopom nezaposlenosti radne snage 32,0%“.

U petom pasusu, u trećoj alineji, iza: „posebno“, dodaje se: „brzo rastućih malih i srednjih

preduzeća“.

Peta alineja se briše i dodaje se zadnja: „trgovina, posebno spoljna“.

U podtački 2.3.2. Prostorni razmještaj, u prvom pasusu:

U petoj alineji, briše se: „Gradu i“, a dodaje: „centralnim dijelovima urbanog područja

Kantona Sarajevo“, a na kraju ove alineje, dodaje se: „a na njihovo mjesto planirati poslovno-

radno-stambene zone“.

U sedmoj alineji, iza „urbanog područja“, dodaje se: „Kantona Sarajevo“, i na kraju ove

alineje briše se: „komercijalne zone ili se preseljavanjem na drugu lokaciju“, a dodaje: „u

zone sa tehnologijama koje nemaju negativan uticaj na okoliš i zone za poslovne djelatnosti“.

Iza sedme alineje, dodaje se nova: „u kontaktnim zonama autoputa na Koridoru Vc u

područjima čvorišta, naročito Butila i Tarčin“.

Iza devete alineje dodaju se nove:

„najpovoljnijem odnosu lokacijskih zahtjeva pojedinih grana privrede i prostornih

mogućnosti lokacija,

povezanosti sa osnovnom saobraćajnom i drugom infrastrukturom.“

Drugi pasus se briše.

Podnaslovi i tekstovi: „Industrija, građevinarstvo, skladišta, mineralna nalazišta i

privredne zone“ se brišu i novi podnaslov glasi: „Privredne zone“.

Iza podnaslova dodaje novi tekst:

„Razvoj privrede će se odvijati u okviru privrednih zona koje mogu biti proizvodne i

poslovne. Privredne zone predstavljaju zajedničku lokaciju većeg broja firmi omogućavajući

integralno i efikasno upravljanje prostorom.

Planirano povećanje za privredne zone ima usmjeravajući, a ne plansko obavezujući karakter

i treba ga uzeti kao mogućnost raznovrsne ponude lokacija na različitim lokalitetima i

vitalnim saobraćajnim pravcima.“

Proizvodne zone podrazumijevaju smještaj kapaciteta industrije, građevinarstva, skladišta i

proizvodnog zanatstva.

Page 10: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

10

U nastavku pasusa dodaje se sljedeći tekst: „Uslovi smještaja ovih zona će se uskladiti sa

smjernicama i uslovima iz vežeće leigislative iz oblasti zaštite okoliša.

Prostorna osnova razvoja proizvodnih zona bazira se na:

- planiranom povećanju proizvodnih zona na području Sarajevskog polja (Reljevo-

Rajlovac-Briješće), u dolini rijeke Zujevine (Mostarsko raskršće i Gladno polje), u

dolini rijeke Bosne (Ilijaš) kao i manje izdvojenim površinama u blizini naselja

Vogošća i Semizovac, a u skladu sa opredjeljenjima da se budući lokaliteti nalaze uz

primarne saobraćajne tokove, da su komunalno opremljeni ili da postoji mogućnost

priključka na infrastrukturne sisteme,

- postepenoj, funkcionalnoj i prostornoj transformaciji postojećih proizvodnih zona, u

zone sa okolinski prihvatljivim tehnologijama i zone za poslovne djelatnosti, i

centralne sadržaje,

- prilagođavanju veličine i strukture kapaciteta prema stvarnim potrebama tržišta sa

težištem na prestruktuiranju u manje funkcionalne proizvodne kapacitete, odnosno

izgradnju malih i srednjih preduzeća u disperziji, posebno u gradskim i prigradskim

naseljima,

- korištenju rezervi terena u okviru lokaliteta na kojima se nalaze postojeće

industrijsko-prostorne jedinice ili u okviru postojećih industrijskih, odnosno

proizvodnih zona,

- uključivanje površina koje su pripadale bivšem nosiocu vojne industrije – površine

posebne namjene.“

Poslovne zone podrazumijevaju smještaj kapaciteta kao što su: robni terminali, robno-

transportni centri, posebne vrste tržnih i uslužnih centara, tehnološki parkovi, naučno-

istraživački kompleksi, slobodne zone i površine predviđene za sajmišta.

Tehnološki park, je namijenjen istraživanju i razvoju primjerenih tehnologija, sa sjedištem

istraživačkih instituta koji su u funkciji povezivanja i prenosa znanja i tehnologija između

instituta međusobno, između instituta i poduzetništva i privrednih subjekata. (Nastajanje,

djelovanje i razvoj tehnološkog (hi-tech) poduzetništva, koncentracija djelatnosti koje

zapošljavaju visokokvalifikovane kadrove, za što su zainteresirani svi nosioci razvoja).

Ovaj tehnološki park bi privlačio institute i poduzetnike iz metroplitanskog područja, Države,

i šire.

Poseban podsticaj ukupnom, privrednom razvoju daju slobodne zone (npr. Vogošća).

„Eksploatacija mineralnih sirovina

Područje Kantona Sarajevo raspolaže sa sljedećim eksploatacionim poljima mineralnih

sirovina: Kamenolomi: Hadžići-Dupovci, Plješevac, Duboki do, Pukovik, Zobov dol, Rudnik

»Vinjage«, rijeka Rača-Visojevići,

Glina: Rapailo,

Mrki ugalj: „Breza“, područje Ilijaša

Podzemne vode: Vode za piće: Binježevo, Mostarsko raskršće (BS-1, OB-1), Terme Ilidža,

Plandište, Vilenac i Bistrik (B-1, B-2, B-3).

Mineralne vode: Blažuj, Srednje

Termalne vode: Ilidža

Termomineralne vode: Ilidža (IB-2 i IB-10)

Uz dodatna istraživanja i kompleksnu ekonomsku evaluaciju, vršiće se odobravanje

eksploatacije.“

Page 11: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

11

2.4. STANOVANJE I STAMBENA IZGRADNJA

U prvom pasusu, poslije prve alineje dodaju se dvije nove alineje koje glase:“

- Uvede jasan koncept zemljišne i poreske politike, te poreskih mjera i podsticaja za

unaprijeđenje kvaliteta i održivo korištenje stanova i stambenih zgrada, kao osnove

prostornog uređenja i izgradnje, kao i ključnih instrumenata za racionalno korištenje

stambenog fonda i ostvarivanje javnog interesa u oblasti stanovanja i stambene

izgradnje;

- Uvede efektuiranje gradske rente u cilju poboljšanja standarda stanovanja;“

U drugoj alineji, iza: „zakonske regulative“, dodaje se: „i usklađivanjem iste sa međunarodno

– pravnim okvirom (EU)“.

Iza šeste, dodaje se nova alineja koja glasi:“

- Sa postojećih lokaliteta u centralnim dijelovima urbanih područja Kantona Sarajevo,

onih grana privrede kod kojih su znaci nepovoljnosti postojeće lokacije već izraženi ili

se procjenjuje da će biti izraženi u narednom periodu, a na njihovo mjesto planirati

poslovno - radno - stambene zone;“.

Iza osme alineje, dodaju se dvije nove alineje koje glase: „

- Poduzmu mjere da se ranjivost prostora uzrokovana stambenom izgradnjom smanji na

područjima očuvanja prirode, očuvanja kulturnog nasljeđa, na područjima sa većim

nagibima, na područjima veće udaljenosti od naseljenog područja i na područjima

koja su veliki potencijal za poljoprivredu;

- Uvedu politike i mjere za unaprijeđenje energetske efikasnosti stambenog fonda“

U drugom pasusu, iza „razvoj stanovanja“ briše se: „ne podrazumjeva“, a dodaje:

„minimizira“, a iza „širenje“, briše se: „nego“, a piše se: „a stimuliše“.

U trećem pasusu, u prvoj rečenici, iza: „podizanja“, dodaje se: „uslova“, iza: „u pogledu“,

briše se: „poboljšanja termičkih, zvučnih i drugih karakteristika“, a piše se: „standarda

stanovanja“.

U petom pasusu, u drugoj rečenici iza „zaštitne zone“, briše se: „pitke“, a iza „vode“, dodaje

se : „za piće“, a zadnja rečenica se briše.

U sedmom pasusu, briše se: „uključujući Tarčin i Pazarić kao dijelove jedinstvenog urbanog

područja općine Hadžići“.

U osmom pasusu, briše se početak rečenice: „Projekcija stanovanja“, a iza „Ilijaša“, briše se:

„data u Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaša, a ovim

Planom“.

U devetom pasusu, brišu se druga i treća rečenica: „Dio ovih površina je angažovan, uređen i

opremljen na osnovu donesene odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije, a dio je

rezultat stihijskog i bespravnog korištenja zemljišta. Ove površine je također potrebno

rekonstruisati i sanirati.“

Tabela 10. se briše.

2.5. DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

U podtački 2.5.1. Društvene djelatnosti, u drugom pasusu, u prvoj rečenici, umjesto: „mreža

objekata kulture, nauke i određenih vidova socijalne zaštite, zatim osnovnog i srednjeg

Page 12: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

12

obrazovanja i drugog“, piše se: „objekti određenih vidova socijalne zaštite, nauke, kulture,

zatim mreža objekata osnovnog i srednjeg obrazovanja“.

U drugoj rečenici, iza: „ovim sadržajima“, briše se: “prostorima sporta i rekreacije“.

U podnaslovu Srednje obrazovanje, treći pasus se briše i dodaje se novi: „Kapaciteti srednje

usmjerenog obrazovanja do 2023. godine iznosit ćei 145.700 m2 korisnog prostora, uz

normativ od 6 m2 bruto građevinske površine po jednom učeniku, odnosno 0,30

m2/stanovniku“.

U podnaslovu Đački domovi, u zadnjoj rečenici iza „će biti“, briše se: „obezbjeđeno“.

U podnaslovu: Više i visoko obrazovanje, u prvoj rečenici, iza: „Bolonjskim procesom“,

briše se: „koji će imati implikacije i na prostor“.

Treći pasus se briše.

U petom pasusu, na kraju rečenice briše se: „odnosno za 56.395 m2 više nego 2003. godine“.

U podnaslovu: Naučno istraživačka djelatnost, u prvom pasusu se dodaje novi tekst:

„Naučne aktivnosti su u ovom trenutku u najvećem broju oblasti na minimumu ili ih uopće

nema. Stanje nauke je potrebno dovesti bar na predratni nivo. Nauka će se približiti

evropskim i svjetskim standardima kako bi se mogla integrisati u evropske naučne tokove, te

kao takva da se razvija kao dio evropskog i svjetskog naučnog procesa.“.

U drugom pasusu, iza „Univerzitetski kampus“, briše se: „(bivša kasarna M. Tito)“.

U podnaslovu: Kultura, drugi i treći pasus se brišu.

Iza podnaslova „Kultura“ dodaje se novi podnaslov i tekst: „Sport i rekreacija“:

„Planom se predviđa obezbijeđivanje sportskih objekata i prostora za masovnije uključivanje

stanovnika i njihova ravnomjernija distribucija u prostoru.

U prostoru se razlikuju:

a) izgrađene strukture koje dominiraju u gradskom tkivu - sportski objekti, sportska

igrališta, fitnes centri, sale, teretane i prostori za rekreaciju, obučavanje, treninge i sl.

b) kompleksi u kojima dominira zelenilo i koji uglavnom služe za rekreaciju.

„Za rekreativne aktivnosti posebno su značajni šumski kompleksi. Od gradskih šuma to su:

Park šuma Sedrenik, Park šuma Hum, Park šuma Žuč, Park šuma Mojmilo, Šuma park

Debelo brdo, zatim parkovi Gradski park Betanija, a od zaštićenih prirodnih područja to su:

Prirodna cjelina Ozren, Prirodna cjelina Treskvica, Spomenik prirode Skakavac, Spomenik

prirode Vrelo Bosne, Zaštićeni pejzaž Bijambare, Zaštićeni pejzaž Trebević, kao i svi oblici

zaštitnog zelenila“.

U urbanom području Kantona postojeći sportski objekti i kompleksi se zadržavaju, uz

mogućnost rekonstrukcije i povećanja tehničke i prostorne opremljenosti u skladu sa

međunarodnim pravilima i propisima za pojedine kategorije sportskih objekata. Planskim

rješnjem formira se mreža sportsko rekreativnih objekta i centara (Skenderija, Zetra, Otoka,

Ilidža, Vogošća), koji relativno ravnomjerno pokrivaju teritoriju Kantona i omogućavaju

omasovljavanje rekretaivnog, sportskog i školskog sporta. Ovi objekti i centri predstavljaju

kategoriju specijalizovanu za pojedine grane sporta (ledena dvorana, atletski kompleks,

Page 13: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

13

hipodrom, dvorana za male sportove) koji imaju gradski i državni značaj i mogućnost razvoja

takmičarskog sporta.

Vanurbano područje Kantona predstavlja drugi, ali i najznačajniji kompleks formiranja i

turističke i rekreacione ponude. Sportsko – rekretavine zone na olimpijskim planinama imaju

svoj kontinuitet u smislu razvoja sporta kako rekreativnog tako i takmičarskog.

- Bjelašnica širi svoje prostorne mogućnosti za razvoj vertiklanog transporta na područje

Grkarice i otvara nove skijaške staze na tom lokalitetu, povećava broj smješajnih kapaciteta.

Rekonstrukcijom inrfasturkture i izgradnjom nove sa ciljem očuvanja prirodnih specifičnosti

ove planine i vodiće se računa o minimiziranju konflikata razvoja turizma i drugih aktivnosti

sa snadbjevanjem vodom. Na području općine Trnovo se planira na lokalitetu Prečkog polja i

Trebečajskog potoka sportsko- rekreativna zona, kao i na lokalitetu Šakota. Na lokalitetu

Jahorine se planira rekreativna zona kao kontinuitet sportsko rekreativnog područja Igman,

Bjelašnica, Jahorina.

- Trebević je sankaški centar jugoistočne Evrope, uz rekonstrukciju postojeće infrastukture i

obnavljanje bob staze.

Planira se razvoj zimskog sportskog i rekretaivnog područja u općini Hadžići lokalitet

-Tukovi - Lokve, sa mogućnošću uspostavljanja vertikalnog transporta, odnosno razvoja

manjeg skijaškog centra kao i sjeverna padina Bjelašnice sa lokalitetom Šavnika, Vlahinje i

Hranisave sa mogučnošću postavljanja skijaških staza, odnosno vertiklanog transporta.

Lokaliteti Zovik i Orahovica pružaju mogućnost za razvoj sportsko - rekreativnih zona.

- Nišići, lokalitet D.Ivančići - G.Ivančići – Šabanci – Kljunta – Duševine pruža mogućnost

za razvoj sportsko - rekretaivnih zona kako u ljetnom tako i u zimskom periodu. Na ovom

lokalitetu se predviđa sportsko – letački aeorodrom sa pratećim rekreativnim površinama kao

i mogućnost izgradnje golf terena. Ovaj lokalitet kao i lokalitet Crnoriječke visoravni otvara

mogućnost i za razvoj seoskog eko i etno turizma“.

U podnaslovu: „Zdravstvena zaštita“ u drugom pasusu:

U prvoj rečenici, iza: „CMB-a“, dodaje se: „(Centralnog Medicinskog Bloka)“, a briše se:

„postojeći devastirani“.

U drugoj rečenici iza: „patologiji“, briše se: “te rekonstruisati, adaptirati“, a iza „opremiti“,

briše se: „nabavkom“, a iza toga se piše: „savremenijom medicinskom opremom“.

U trećoj rečenici, umjesto: „4“, piše se: „61“.

U trećem pasusu, iza: „zdravstvene zaštite“, dodaje se: „u državnom sektoru“, umjesto:

„274.000“, piše se: „317.000“ m2 i umjesto: „0,62m2/1.000 stanovnika“, piše se „0,72m2 po

stanovniku“.

U podnaslovu Socijalna zaštita, u prvom pasusu, u prvoj rečenici, iza „povećanog broja“,

briše se: „kategorija socijalno ugroženog“, a iza „stanovništva“, dodaje se „u stanju socijalne

potrebe“.

U drugoj rečenici, umjesto: „dogradnjom“, piše se: „izgradnjom“. U istoj rečenici, iza „za

ostele“, briše se: „ugrožene“, a piše se: „socijalno isključene“.

U drugom pasusu, u drugoj rečenici, umjesto: „3%“ piše se: „6%“ i umjesto: „270“, piše se

„540“.

1 Broj postelja dati PPKS preuzet je iz „Strategije razvija zdravstva na Kantonu Sarajevo 2006-2015.godina“

(„Sl. novine Kantona Sarajevo“, bro 6/06). Značajan porast broja postelja dat je na osnovu ankete stanja za

2010. godinu i provedene ankete Zavoda o postojećim kapacitetima.

Page 14: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

14

U podnaslovu Javna uprava, prvi pasus se briše.

U drugom pasusu, u zadnjoj rečenici se briše: “i rekonstrukcija postojećih“.

Podnaslov i tekst Ostale javne, društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti se brišu.

U podtački 2.5.2. Komercijalne djelatnosti, u podnaslovu „Ugostiteljstvo“, u prvom pasusu,

u četvrtoj alineji, briše se: „(Ilidža, Suhodol i Podlipnik)“.

Na strani 1495, briše se treći pasus.

2.6. POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA

Ispred prve rečenice, dodaje se novarečenica koja glasi: „Poljoprivredno zemljište zauzima

površinu od 13.568,70ha.“

U prvoj rečenici, iza „zemljišta“, briše se: „ukupne“, a iza: “povrišne su“, briše se: „36.414,96

ha“, unutar namjene „poljoprivredno zemljište“.

Zadnja rečenica, u prvom pasusu se briše.

Briše se Tabela 11.

U drugom pasusu, u prvoj alineji, iza „kategorija“ briše se: „ukupne površine 9673,85ha“, a u

drugoj alineji, na kraju, briše se: „ ukupne površine 27.253,68ha.“

U trećem pasusu:

U prvoj alineji, briše se druga rečenica: „Zauzima površinu od 9.455,75 ha“, kao i predzadnja

rečenica: „Zbog ratnih dejstava, odnosno miniranosti terena, raseljenosti stanovništva i

neadekvatnog tretmana, procijenjuje se da oko 10% zemljišta ove agrozone ostaje

neiskorišteno.“

U drugoj alineji, briše se druga rečenica: „Zauzima površinu od 23.176,59ha.“ Briše se zadnja

rečenica: „ Potrebno je istaći da se zbog proteklog rata, značajan dio površina, oko 15%, ne

koriste adekvatno u što spadaju i površine pod minskim poljima.“

U trećoj alineji, briše se na kraju prve rečenice: „ i zauzima površinu od 3.782,62ha.“

U četvrtom pasusu, iza riječi: „treba“, briše se: „u potpunosti“, a iza riječi: „iskorištavanja“,

briše se: „i korištenja u nepoljoprivredne svrhe (izgradnja van planom utvrđenih građevinskih

područja).“

U petom pasusu, na početku prve rečenice, briše se: „Sve“

U drugoj rečenici, iza „ravnoteže“, briše se: „krajobrazne, te“.

2.7. ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA

U prvoj rečenici iza „šume i šumska zemljišta“ riječi: „iskazuju se kao najzastupljenija

namjena, 59.725,68ha“ zamjenjuju se riječima: „ zauzimaju 73.026,6ha“.

Tabela 12. se briše.

U trećem pasusu, riječi „Jačati koristi šuma koje nisu tržne-jačanje brige o krajoliku, očuvanje

prirode“, zamjenjuju se riječju „Isticati“, a iza toga se briše riječ „jačanje“.

U posljednjem pasusu, iza „Treba težiti da se“ dodaje se, „između ostalog“.

Page 15: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

15

2.8. POSEBNO ZAŠTIĆENI PROSTORI

U podtački 2.8.1. Zaštićena prirodna područja, briše se treći pasus, a dodaje novi:

„Federalni zakon o Zaštiti priprode definisao je šest kategorija: Ia Strogi rezervat prirode, Ib

Područje divljine, II Nacionalni park, IIIa Park prirode, IIIb Spomenik prirode i prirodnih

obilježja, IV Područje upravljanja staništima/vrstama, Va Zaštićen pejzaži, Vb Regionalni

park, VI Zaštićena područja sa održivim korištenjem prirodnih resursa.2“

Na početku četvrtog pasusa, dodaje se rečenica: „Planom preciziran sistem objekata

prirodnog naslijeđa potvrđen je, nakon usvajanja Plana, Studijom „Kulturno-historijsko i

prirodno naslijeđe Kantona Sarajevo“ (2009. godina).“

Četvrti pasus se mijenja od druge rečenice i glasi: „Radi se o području Skakavca (valorizacija

prirodnih vrijednosti rađena 2001.g.), Bentbaše (2013.g.), Bijambara (2001.g.), Vrela Bosne

(2004.g.), Trebevića (2012.g.), gdje su prema utvrđenim kategorijama urađeni ili su u

pripremi prostorni planovi posebnih područja, te Igman i Bjelašnica gdje je valorizacija

prirodnih vrijednosti rađena 1998/1999.g.“

U istom pasusu, briše se zadnja rečenica.

Peti pasus se briše.

Šesti pasus se briše.

U osmom pasusu, iza: „sljedećim kategorijama“, briše se: „Zaštićeno prirodno područje:

„Rakitnica“, u „Zaštićenom pejzažu“ briše se: „Bentbaša, Čemerska planina, Podlipnik,

Debelo brdo, dio Zvijezde“, ispred „Trebevića“ briše se: „dio“,zatim se briše: „dio“ Jahorine i

Misoča“, briše se „Bez katgorije“ i mijenja: „Prirodna cjelina“, ispred riječi „Bjelašnica“

dodaje se riječ „Igman“, iza riječi „Visočica“ dodaju se riječi: „Bentbaša, Čemerska

planina, Podlipnik, Debelo brdo, Zvijezda, Jahorina, Misoča“.

Deseti, jedanaesti i dvanaesti pasusi se brišu.

Iza dvanasetog pasusa se dodaje:

“ „Prirodna cjelina BJELAŠNICA, RAKITNICA, VISOČICA I TRESKAVICA od značaja

za Federaciju Bosne i Hercegovine, površine 14.180ha, zauzima područja općina Hadžići i

Trnovo. Obuhvat se prostire južnim obroncima Bjelašnice, te prostorima Rakitnice, Visočice i

Treskavice. Ovaj integralno tretiran obuhvat prirodnog naslijeđa osim velikih prostranstava

vrijednog prirodnog naslijeđa koje se prostire na planinskim masivima sadrži i pojedinačna

dobra prirodnog naslijeđa.

Na osnovu postojećih evidencija zasupljene su sljedeće specifične prirodne vrijednosti:

geomorfološki: pećina Megara-Kuvija, pećina na vrelu Željeznice, pećina Ledenjača,

hidrološki: Riđa lokva, Sitničko jezero, Studeni potok, vrela Bobovica, izvor

Željeznice, Crno jezero, Ilijaška vrela, Veliko jezero, Ušljiva vrela,

Bijelo jezero, Platno jezero, Konjska vrela, Prohin smet.“

U nastavku se dodaje se novi pasus:

„Prirodna cjelina BJELAŠNICA i IGMAN od značaja za Kanton Sarajevo, površine

19.233ha, zauzima područja općina Hadžići, Trnovo i Ilidža. Obuhvata sjeverni dio

Bjelašnice s Igmanom do granica Urbanog područja i zaštićenog područja Vrela Bosne.

2 Zakon o Zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13)

Page 16: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

16

Unutar date cjeline egzistiraju: sportsko-rekreaciono područje i ubicirana naselja, dok

najveće površine šumskog i drugog zemljišta ostaju u prostornom smislu nedefinisane kako u

pogledu resursa za sportsko-rekreativnu namjenu tako i za zaštitarsko-ekološku funkciju.

Na osnovu postojećih evidencija zasupljene su sljedeće specifične prirodne vrijednosti:

geološko-geomorfološki: limnoglacijalno područje Gornje Grkarice, Kotlovi na Bjelašnici,

geomorfološki: pećina Hrid, pećina Ledenica, pećina Klokočevica, pećina Greda,

hidrološki: Lokvanjsko jezero, Kalajli jezero, Zoranjske vode, vrelo Kradenik, vrelo

Javornik, vrelo Krupa.“

Brišu se trinaseti, četrnaesti i petnaesti pasusi: „Prirodna cjelina TRESKAVICA, NOVI

TERITORIJ, Prirodna cjelina RAKITNICA“

Šesnaesti pasus se briše i novi glasi:

„Prirodna cjelina OZREN, površine 7.166ha pokriva općine Ilijaš, Stari Grad, Centar i

Vogošću. Sa aspekta vrijednosti neponovljivih ekosistema i pejzažnih osobenosti, ovaj prostor

ima neprocjenjive vrijednosti. Visoke prirodne vrijednosti daju mogućnosti za razvoj

istraživanja u različitim oblastima prirode, ekološke edukacije i vaspitanja, fizičke i duhovne

rekreacije i rehabilitacije u svim sezonama u toku godine.

Unutar Ozrena evidentirane su sljedeće specifične prirodne vrijednosti:

geomorfološke: Kečina pećina-Crepoljsko, pećina Visojevica, pećina Uževica , pećina u

Rašljevu brdu,

hidrološke: Perački potok, vrelo Sokoline, vrela Orničkog potoka, vrela Orlova

glava, vrela Lučice, Močioci, vrelo Nahorevskog potoka.“

Sedamnaesti pasus se briše i novi glasi:

„SKAKAVAC, spomenik prirode, površine 1.430ha. Donesen je Zakon o proglašenju šireg

područja vodopada „Skakavac“ spomenikom prirode3. U skladu sa datom kategorijom i

utvrđenim mjerama zaštite, odnosno sa analiziranim prostornim mogućnostima planirana

razvojna projekcija potencira zaštitarsko-ekološki aspekt ispred turističko-komercijalnog koji

se daje u okvirima kontrolisanih namjena i kapaciteta. Za predmetno područje usvojen je

Prostorni Plan Posebnog područja prirodnog naslijeđa „Vodopad Skakavac“4, kao i Plan

upravljanja5. Unutar Skakavca evidentirane su sljedeće specifične prirodne vrijednosti:

geomorfološke: klisure Peračkog vrela i Babinog potoka, Crvene stijene, Vranjska

stijena, Uževica,

hidrološke: vodopad Skakavac, vrelo potoka Skakavac, Sušica, Stublinski i

Jasikovački potok.“

U osamnaestom pasusu, briše se: „603“, a piše “631“. Dodaje se druga rečenica: Donesen je

Zakon o proglašenju spomenika prirode „Vrelo Bosne“6 kao i Plan upravljanja7. U nastavku

briše se: iz riječi „hidrološke“: „ 3 spomenika“, a iza riječi „hortikultirne“: „2 spomenika“

U devetnaestom pasusu iza riječi „Zvijezda“ briše se „zaštićeni pejzaž“, a iza riječi površina:

“3.050 m2“, a piše se: „2.580 ha“.

3 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 10/02 i 11/10. 4 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 32/09 5 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 18/11 6 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 16/06 (36/09 i 06/10 - Prečišćeni tekst) 7 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 25/07

Page 17: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

17

U drugoj rečenici, iza riječi: „Područje“, dodaje se: „karakteriše prisustvo brojnih vodotoka,

raznovrsnost pejzaža i morfoloških oblika tla“, a briše: „evidentirano predhodnom zaštitom

kao park prirode“.

Briše se zadnja rečenica: „Područje obuhvata evidentiranu prirodnu cjelinu Bijambare sa

izraženim hidrološkim i geomorfološkim vrijednostima, a koja manjim dijelom preko

saobraćajnice izlazi van obuhvata date prirodne cjeline.“

U dvadesetom pasusu, iza „obuhvat“, briše se: „370 ha“, a piše se: „497 ha“. Iza prve, dodaje

se nova rečenica: „Donesen je Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare 8.“ Prije

zadnje rečenice: „Evidentirane prirodne vrijednosti su“:, dodaje se: „Za predmetno područje

usvojen je i Prostorni Plan Područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Bijambare“9. kao i

Plan upravljanja10.“

Na kraju pasusa briše se : speleološki lokalitet - Bijambarske pećine.

U dvdesetprvom pasusu iza Debelo brdo briše se: „zaštićeni pejzaž, umjesto površine

„1.768ha“, piše se „1.824ha“. Iza riječi „razvoj“ dodaje se zadnja rečenica koja glasi: „Slabo

naseljeno i neistraženo područje štiti se prevashodno po osnovu šumskog zemljišta“.

Dalje u pasusu se briše Gornja Jošanica.

Dvadeset drugi pasus se briše: „Prirodna cjelina TREBEVIĆ, JAHORINA...“

Iza dvaseset drugog pasusa dodaju se tri:

„TREBEVIĆ, zaštićeni pejzaž, površine 400ha. Donesen je Zakon o proglašenju zaštićenog

pejzaža „Trebević“11. Unutar datog obuhvata, a van urbanog područja potrebno je ubicirati i

evidentirati lokalitet (kotu) vatrenu tačku iz perioda opsade grada kao pojedinačni historijsko

– memorijalni spomenik, a prema posebnom Programu valoriziranja događaja i mjesta iz

prošlog rata. Evidentirane prirodne vrijednosti su:

geomorfološke: Merdžanov klanac, Bistrik kula, Draguljac, Čolina kapa, Tabačka ravan,

hidrološke: Bistrički potok, Mali Studenac, Dobra voda.“

„Prirodna cjelina JAHORINA, površine 1.478ha je dio istoimene veće cjeline manjeg

entiteta reduciran Dejtonskom granicom. Jahorina predstavlja jedinstveno prirodno dobro po

svome geološkom, geomorfološkom, hidrološkom i florističkom sastavu kao i raznovrsnom

životinjskom svijetu. To je izuzetno prirodno dobro u ekološkom, naučnom, kulturnom,

sportsko-rekreativnom, zdravstvenom smislu. Evidentirane prirodne vrijednosti su:

hidrološke: izvor Košuta, izvor Gučina.“

„Prirodna cjelina BENTBAŠA, površine 160ha, zahvata prostor uzvodno od Vijećnice i

prostire se kanjonom rijeke Miljacke prema Darivi do Kozije ćuprije gdje se obuhvat

završava. Odlikuje se veoma izraženim nagibima terena, kanjonskim stranama koje se na

pojedinim mjestima uzdižu do strmih litica. Evidentirane prirodne vrijednosti su:

geomorfološke: Babin zub, Orlovac, stijene Jekovca i Kozije ćuprije, pećine Toplik,

Jekovac, Šehova korija,

hidrološke: Miljacka, Lapišnica, Mošćanica, izvori Abu hayat i više Darive.“

8 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 21/03 i 36/09 9 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/09 10 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/08 11 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 15/14

Page 18: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

18

Dvadeset treći pasus postaje dvadesetpeti, te se iza riječi Podlipnik briše „zaštićen pejzaž“ i

mijenja se površina „1.328ha“ u 1.327 ha, a ispred „ Rakova noga“ dodaje se „na vrelu

Sirovinske rijeke“

Dvadesetčetvrti pasusu postaje dvadesetšesti i iza riječi „Čemerska planina“ briše zaštićen

pejzaž i mijenja se površina „1.673ha“ u „1.574 ha“.

U zadnji pasus se briše: registrovanih zbirno kao 33 spomenika prirodne baštine.

Iza zadnjeg pasusa dodaje se novi tekst:

Geomorfološki:

Općina Stari Grad: Pećina u Megari, Jama Čavljak Mrkovići, Pećina u zaseoku Vukotine.

Općina Centar: Pećina u stijeni Vranjače.

Općina Trnovo: Garava jama, Kanjon Bijele rijeke, Jama Ponor, Pašina Pećina, Pećina

Vilenica, Pećina Kozarica, Pećina kod Delijaša, Pećina kod Ostojića.

Općina Ilijaš: Pećina ispod starog grada „Dubrovnika“, Rantovica jama.

Općina Hadžići: Pećine iznad sela Crepljani, Pećina iznad sela Urduk, Pećina i vrelo Gudelj,

Pećina kod sela Medvjedice, Pećine kod sela Trzanj, Matića jama, Mrča jama.

Hidrološki:

Općina Stari Grad: Vrelo Mošćanice.

Općina Ilidža: Vrelo Večerica, Vrelo Vrtače, Vrelo Lasica, Vrela na Obešenjaku, Sumporna

vrela.

Općina Trnovo: Ledički potok sa slapom, Vrelo Sanabot, Zacina vrela, Izvori Crne rijeke,

Izvori kod sela Ilovice, Vrelo Husremovac, Vrelo Godinjskog potoka, Bešlića jezero, Izvor

Rakitnice, Izvor Ledičkog potoka- Zbišče.

Općina Ilijaš: Mineralno vrelo „Ilidža“.

Općina Hadžići: Vrelo Kapućica, Vrelo Val, Vrelo Vao, Vrelo Žunovnica, Vrelo Ljubovčić-

Ljubinovac, Vrelo Sivice.

Općina Vogošća: Smrdljiva voda.

Dendrološki:

Općina Ilijaš: Mala sastojina tisa, Srasla stabla jele u Krivajevićima.

Parkovi i aleje:

Kanton Sarajevo: Aleja lipa.

Općina Stari Grad: Park At mejdan, Park oko rezidencije Konak.

Općina Centar: Arboretum Slatina, Botanički vrt Zemaljskog muzeja BiH, Park oko Ali-

pašine džamije, Parkovski kompleks u Alipašinoj ulici, Pionirska dolina, Mali park, Veliki

park.

Općina Novo Sarajevo: Spomen park Vraca.

Općina Hadžići: Spomen borovi na Ivan sedlu.

U podtački 2.8.2. Područja kulturno-historijskog naslijeđa, briše se tekst i dodaje novi:

„Prostor u granicama Kantona Sarajevo sadrži brojna i raznovrsna dobra kulturno-

historijskog naslijeđa. Najveći broj dobara ima status evidentiranih dobara baštine, dok dio

objekata ima status zaštićenih dobara baštine. Ovdje posebno valja navesti ona dobra koja su

proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine“.

„Studija „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Kantona Sarajevo“ (2009. godina) je i u

oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa izvršila novelaciju podataka u smislu liste

dobara kao i sistematizacije istih, ali se zadržao i kontinuitet u pogledu fundusa naslijeđa i u

pogledu „tretmana“ u planskoj dokumentaciji.“

Page 19: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

19

„Obzirom na raznolikost, dobra su svrstana u više skupina u skladu sa svojim suštinskim

odlikama. Historijsko-memorijalna područja sadrže arheološke lokalitete, nekropole, kao i

mjesta sjećanja, što se posebno odnosi na vremena proteklih ratova. Naseljena područja čine

urbane i ruralne cjeline koje sadrže vrijedne ansamble očuvanih ambijentalnih i uličnih

gradskih ili arhaičnih seoskih cjelina. Fortifikacione cjeline i vojna arhitektura imaju veliki

historijski i dokumentarni značaj, kao i značaj zbog svojih monumentalnih vrijednosti. Objekti

stambene i poslovne arhitekture, kao i javni, privredni i sakralni objekti su najvećim dijelom

koncentrisani na urbanom području Sarajeva. Najveći broj dobara naslijeđa čine pojedinačni

objekti i lokaliteti graditeljskog i historijsko-memorijalnog naslijeđa. Zbog brojnosti i

nemogućnosti navođenja svih pojedinačnih dobara za nivo Prostornog plana valja navesti

Historijsko područje Sarajeva kao prostor izuzetne koncentracije objekata kulturno-

historijskog naslijeđa. Naslijeđe nije ravnomjerno raspoređeno po svim općinama i

prostorima u granicama obuhvata. Različita je učestalost sadržaja kako po brojnosti tako i po

vrsti i karakteru baštine. U pogledu rasprostranjenosti dobara zapaža se da su arheološki

lokaliteti rasprostranjeni po svim općinama, ali se i razlikuju po svojoj hronološkoj

pripadnosti. Nekropole stećaka su najbrojnije na velikim prostorima vangradskih općina, dok

su konfesionalna groblja koncentrisana na Historijskom području Sarajeva. Historijsko-

memorijalna mjesta su najvećim brojem locirana na teritoriji gradskih općina. Urbane cjeline

se mahom nalaze na teritoriji općina Stari Grad i Centar. Ruralne ambijentalne cjeline su

najbrojnije na prostranstvima općina Trnovo, Ilijaš i Hadžići. Objekti i kompleksi fortifikacija

su koncentrisani na području Vratnika u Sarajevu. Brojni objekti stambenog, javnog,

privrednog i sakralnog karaktera su najbrojniji na prostoru općina Centar i Stari Grad.“

„Historijsko područje Sarajeva – površine 445ha definisano Studijom „Kulturno-historijsko i

prirodno naslijeđe Kantona Sarajevo“, kao prostor sedimentacije slojeva naslijeđa i

koncentracije historijskih građevina i spomenika je prostor koji objedinjuje ambijentalne

cjeline, Gradsko historijsko jezgro i Baščaršiju. Ovaj prostor se prostire od starog Vratničkog

grada i Bijele tabije preko Miljacke do Bentbaše, Hrida, Soukbunara, Vrbanja mosta,

Kranjčevićeve i Alipašine ulice, Višnjika, Bardakčija, Budakovića, Mihrivoda, sve do

Vratničkog bedema.“

„Gradsko historijsko jezgro – površine 130ha se nalazi unutar Historijskog područja

Sarajeva, a u pogledu obuhvata definisano je kroz Program razvoja gradskog jezgra

Sarajeva12. Jezgro sadrži pretežno prostore gdje se ističu funkcije centraliteta i velike

koncentracije vrijednih historijskih građevina upravnog, obrazovnog, kulturnog, sakralnog i

poslovno-stambenog karaktera. U pogledu datiranja nastanka Gradsko historijsko jezgro se

dijeli na stariji dio Baščaršiju i noviji koji je nastao za austrougarske vladavine.“

„Sarajevska čaršija (Baščaršija) – površine 17ha se nalazi unutar Gradskog historijskog

jezgra i Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika proglašena je nacionalnim

spomenikom Bosne i Hercegovine13. Čaršija je tradicionalno stjecište javnog i privrednog

života Sarajeva iz osmanskog perioda. Pored vrijednih sakralnih i javnih građevina tu je i

veliki broj trgovki. Prostor Baščaršije je u planskoj dokumentaciji imao različite površine

obuhvata počev od Regulacionog plana iz 1975. godine, naknadnih dodavanja kontaktnih

zona u kasnijoj planskoj dokumentaciji, studijama, te u Programu razvoja gradskog jezgra

Sarajeva14.

12 „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 13/00 13 „Službeni glasnik BiH“, broj 42/14 14 „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 13/00

Page 20: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

20

„Nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine na području Kantona Sarajevo su najvećim

dijelom pojedinačni spomenici kulturno-historijskog karaktera, a u pogledu njihove

rasprostranjenosti uočava se njihova disperzija na teritoriji Kantona Sarajevo i s druge

strane koncentracija na Historijskom području Sarajeva. Ovdje je neophodno ukazati na one

nacionalne spomenike koji se nalaze izvan Historijskog područja Sarajeva, obzirom da

nacionalni spomenici koji se nalaze unutar Historijskog područja Sarajeva mogu biti

detaljnije i primjerenije tretirani kroz Urbanistički plan kao i kroz provedbene planove“.

Tabela 8: Nacionalni spomenici izvan Historijskog područja Sarajeva NACIONALNI SPOMENICI PRIKAZANI NA TEMATSKOJ KARTI PROSTORNOG PLANA

R.

BR. NAZIV OPĆINA SL. GL. BIH

POVRŠINA

(m²)

N1 Stari grad Dubrovnik u Višnjici Ilijaš 43/03, 48/13, 103/14 202493

N2 Nekropola sa stećcima u Kopošiću Ilijaš 43/03, 48/13, 29/15 6492

N3 Jevrejsko groblje u Sarajevu Centar 14/05 30659

N4 Crkvina kod sela Vrutci Ilidža 14/05 2645

N5 Isa-begova zavija u Sarajevu Stari Grad 29/05 114039

N6 Rimske iskopine na Ilidži Ilidža 36/05 66264

N7 Spomen-park Vraca Novo Sarajevo 12/06 62730

N8 Most u Plandištu Ilidža 18/06 107394

N9 Arheološko područje Debelo brdo Novo Sarajevo 22/06 12471

N10 Kozija ćuprija u Sarajevu Stari Grad 90/06 9604

N11 Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu Ilidža 90/06 1871

N12 Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju Ilidža 99/06 2890

N13 Prahistorijsko naselje u Butmiru Ilidža 82/07 672055

N14 Stara željeznička stanica Ilidža Ilidža 88/07 2982

N15 Nekropola sa stećcima Delijaš Trnovo 19/08 6269

N16 Nekropola sa stećcima Kaursko groblje u Prečanima Trnovo 43/08 10333

N17 Nekropola sa stećcima Srednje Ilijaš 43/08 204

N18 Zildžića kuća Ilidža 43/08 98

N19 Stećci u sklopu zaštićenog pejsaža Bijambare Ilijaš 53/08, 48/13, 39/14 360

N20 Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima Ilijaš 03/09 1550

N21 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima Trnovo 18/09 1487

N22 Zgrada Društva Crvenog krsta Centar 36/09

N23 Nekropola Grčko groblje u selu Donji Močioci Stari Grad 54/09 45417

N24 Džamija u Umoljanima Trnovo 84/09 1414

N25 Crkva Presvetog Trojstva u Sarajevu Novo Sarajevo 94/09 944

N26 Nekropola na lokalitetu Dolovi, selo Umoljani Trnovo 13/10 180823

N27 Električna centrala na Hridu Stari Grad 24/10 3652

N28 Mezarje Velika drveta na Stupu Ilidža 38/10 930

N29 Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima Centar 03/11 5223

N30 Nekropola stećaka Luka Ilijaš 03/11 3663

N31 Srednjevjekovni grad Luka Ilijaš 03/11 1711

N32 Nekropola Kapova selišta (Borija) u Ledićima Trnovo 53/11 8576

N33 Crkva sv. Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu Novi Grad 53/11 3525

N34 Nekropola Zlatarić u Ledićima Trnovo 102/11 5755

N35 Stambeno naselje Crni Vrh Centar 46/12 16810

N36 Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima Stari Grad 74/12 9301

N37 Zgrada Muzeja revolucije (zgrada Historijskog muzeja) Novo Sarajevo 103/12

N38 Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) Centar 49/13

N39 Gradac, historijsko područje Hadžići 06/14 196141

N40 Spomenik borcima NOR-a u Velikom parku na Ilidži Ilidža 06/14 430

N41 Objekt skloništa u krugu industrijske zone I Novo Sarajevo 42/14 424

N42 Objekt skloništa u krugu industrijske zone II Novo Sarajevo 42/14 81

N43 Nekropola sa stećcima Bandijera Ozren Ilijaš 103/14 8306

N44 Nekropola sa stećcima i nišanima Travnjak Ozren Ilijaš 103/14 1780

N45 Spomenik na Brezovači (Igmanski marš) Hadžići 67/15 1665

N46 Spomen-piramida na Velikom polju (Igmanski marš) Trnovo 67/15 351

N47 Spomen-obelisk na Velikom polju (Igmanski marš) Hadžići 67/15 322

N48 Spomenik na Vrelu Bosne (Igmanski marš) Ilidža 67/15 257

Page 21: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

21

N49 Spomen-obelisk u Osjeku (Igmanski marš) Ilidža 67/15 164

N50 Spomen-ploča Gubavac (Igmanski marš) Ilidža 67/15 108

N51 Spomen-obilježje u Vogošći (Igmanski marš) Vogošća 67/15 89

N52 Spomenik na Velikom polju (Igmanski marš) Hadžići 67/15 84

N53 Spomenik na mostu u Reljevu (Igmanski marš) Novi Grad 67/15 58

SPOMENICI SA PRIVREMENE LISTE PRIKAZANI NA TEMATSKOJ KARTI PROSTORNOG PLANA

P1 Crkva sv. Apostola Petra i Pavla Nišići Ilijaš 33/02 3268

P2 Crkva sv. Ilije u Ilijašu Ilijaš 33/02 1280

Tabela 8a: Nacionalni spomenici unutar Historijskog područja Sarajeva NACIONALNI SPOMENICI UNUTAR HISTORIJSKOG PODRUČJA

R.

BR. NAZIV OPĆINA SL. GL. BIH

H1 Stari jevrejski hram Stari Grad 33/04

H2 Latinska ćuprija Stari Grad 014/05

H3 Čekrekčijina džamija Stari Grad 84/05

H4 Ferhadija džamija Stari Grad 84/05

H5 Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara) Stari Grad 78/05

H6 Alipašina džamija sa haremom Centar 002/06

H7 Katedrala (Katedrana crkva Srca Isusova) Stari Grad 002/06

H8 Kompleks Svrzine kuće Stari Grad 002/06

H9 Magribija džamija Centar 002/06

H10 Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu Stari Grad 002/06

H11 Alifakovac Stari Grad 012/06

H12 Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu Stari Grad 012/06

H13 At Mejdan Stari Grad 029/06

H14 Careva džamija Stari Grad 63/06

H15 Despića kuća Stari Grad 99/06

H16 Sahat kula Stari Grad 99/06

H17 Gazi Husrev-begova džamija Stari Grad 105/06

H18 Brusa bezistan Stari Grad 18/07, 90/07

H19 Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima Stari Grad 18/07, 90/07

H20 Saborna crkva (crkva Presvete Bogorodice) Stari Grad 018/07

H21 Zgrada željezničke stanice Bistrik Stari Grad 018/07

H22 Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija Stari Grad 42/07

H23 Gazi Husrev-begova medresa Stari Grad 42/07

H24 Pravoslavna Mitropolija Stari Grad 42/07

H25 Staro groblje na Kovačima Stari Grad 42/07

H26 Kuća Alije Đerzeleza Stari Grad 82/07

H27 Franjevački samostan i crkva sv Ante Stari Grad 88/07

H28 Gradska vijećnica Stari Grad 88/07

H29 Saburina kuća Stari Grad 88/07

H30 Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa paše) tekija Stari Grad 97/07

H31 Oficirska kasina Stari Grad 97/07

H32 Tašlihan Stari Grad 100/07

H33 Hadžimuratovića Daire (Velike Daire) Stari Grad 003/08

H34 Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) Stari Grad 003/08

H35 Narodno pozorište Centar 003/08

H36 Zgrada Zemaljskog vakufa Centar 003/08

H37 Konak, zajedno sa pokretnim naslijeđem Stari Grad 019/08

H38 Stari grad Vratnik Stari Grad 020/08

H39 Aškenaski hram Stari Grad 53/08

H40 Stara pravoslavna crkva Stari Grad 53/08

H41 Salomova palata Centar 60/08

H42 Gradska tržnica (Markale, ili Markthalle) Centar 75/08

H43 Palata Musafija Centar 75/08

H44 Zgrada Marijin dvora Centar 75/08

H45 Stambeni kompleks na Džidžikovcu Centar 86/08

H46 Zgrada Zemaljske vlade II (Zgrada Željeznica) Centar 86/08

H47 Firuz-begov hamam Stari Grad 100/08

H48 Vatrogasna kasarna Centar 103/08

Page 22: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

22

H49 Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana Stari Grad 32/09

H50 Careva ćuprija Stari Grad 36/09

H51 Zgrada Penzionog fonda Centar 36/09

H52 Crkva sv. Josipa na Marijin-dvoru Centar 44/09

H53 Kompleks vila u Petrakijinoj ulici Stari Grad 55/09

H54 Zgrada Srpskog kulturno-prosvj. društva „Prosvjeta“ Stari Grad 79/09

H55 Grupa objekata Gazi Husrev-begovog vakufa S. Grad / Centar 94/09

H56 Hotel Stari Grad Stari Grad 94/09

H57 Jajce kasarna Stari Grad 94/09

H58 Kuća Damić u Radićevoj ulici Centar 94/09

H59 Muzička akademija Stari Grad 94/09

H60 Vila Stefanija u ulici Mjedenica broj 5 Centar 94/09

H61 Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine Centar 94/09

H62 Zgrada Narodne (Centralne) banke Centar 40/10

H63 Banka na Obali Stari Grad 50/10

H64 Oficirski paviljoni Centar 013/11

H65 Zgrada Ante Štambuka Centar 013/11

H66 Zgrada Jozefa Zadika Danona Centar 013/11

H67 Kazandžiluk, Male Daire i Luledžina ulica Stari Grad 025/11

H68 Gospođicina kuća u ulici Hamdije Kreševljakovića Centar 53/11

H69 Hotel Zagreb Centar 53/11

H70 Crkva Svetog Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom Stari Grad 72/11

H71 Školske zgrade u Gimnazijskoj ulici Centar 72/11

H72 Abdesthana (Šejh Feruhova džamija) Stari Grad 77/11, 85/11

H73 Crkva svetog Vinka Paulskoga Centar 85/11

H74 Hadžišabanovića kuća Stari Grad 102/11

H75 Rodna kuća Vladislava Skarića Stari Grad 014/12

H76 Stambeno-posl. objekat Vakufa Čokadži Sulejmana Stari Grad 017/12

H77 Stambeno-posl. objekat Vakufa Hovadža Kemaludina Centar 38/12

H78 Ženska gimnazija Stari Grad 69/12

H79 Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija Stari Grad 47/13

H80 Grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici Centar 82/13

H81 Zgrada Slavije Centar 22/14

H82 Sarajevska čaršija Stari Grad 42/14

H83 Dom društva Gajret Centar 56/14, 90/14

H84 Stambeno-posl. zgrada u ulici M. M. Bašeskije broj 5 Centar 90/14, 103/14

H85 Stambeno-posl. zgrada u ulici Maršala Tita broj 27 Centar 103/14

H86 Zgrada kina Apolo Centar 17/15

H87 Električna centrala na Hisetima (Marijin Dvoru) Centar 44/15

H88 Napretkova palača Centar 44/15

H89 Sportski centar FIS Centar 009/16

H90 Stambeni objekat u ulici Višnjik 16 Centar 009/16

SPOMENICI SA PRIVREMENE LISTE UNUTAR HISTORIJSKOG PODRUČJA

P3 Akademija likovnih umjetnosti Centar 33/02

P4 Arheološki lokalitet na Marijin Dvoru Centar 33/02

P5 Čoban Hasan vojvode džamija Centar 33/02

P6 Pošta Centar 33/02

P7 Zemaljski Muzej Centar 33/02

P8 Zgrada gradske skupštine Centar 33/02

P9 Gradska ambijentalna cjelina 33/02

P10 Kekeki - Sinanova džamija (Bakarevića) Stari Grad 33/02

P11 Sarajevska pivara Stari Grad 33/02

P12 Sebilj česma Stari Grad 33/02

P13 Šerijatska sudačka škola Stari Grad 33/02

P14 Tabački mesdžid (Hadži Osmanov) Stari Grad 33/02

Page 23: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

23

„Program „Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine“15 sadrži podprojekte koji imaju

značaj u pogledu položaja u prostoru: „Spomen obilježje svim poginulim braniteljima

opkoljenog Sarajeva“, „Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva“, „Tunel D-B“,

„Igmanski put spasa“, „Obilježavanje vatrenih tačaka opsade i odbrane Sarajeva“,

„Obilježavanje mjesta većih stradanja u Sarajevu“, Memorijalni centar „Žuč“, Sanacija i

obnova ratnog mosta na rijeci Željeznici, Stavljanje u funkciju i preuređenje objekta „Kon-

Tiki“ u Vogošći.“

„Historijsko-memorijalni kompleks Žuč 252ha unutar ranije registrirane kategorije „park-

šuma Žuč“ obuhvata 1.039 ha. Područje je značajno po događajima iz perioda odbrane

Grada, definisano na osnovu raspoloživih saznanja i prostornih mogućnosti terena. Obuhvata

karakteristične lokalitete-utvrđenja, kote, bitke, iz perioda opsade Grada. Radi položajnih

kvaliteta, markantnosti lokacije i vizura težište planiranja i izgradnje sadržaja fokusiralo se u

prostornom i sadržajnom pogledu na znatno manji obuhvat koji se nalazi na lokalitetu Golog

brda. Po okončanju realizacije izgradnje Memorijalnog centra Žuč na Golom brdu moći će se

preispitati i preostali prostorno veliki obuhvat Historijsko-memorijalnog kompleksa Žuč u

smislu smanjenja i racionalizacije obuhvata što treba biti definisano kroz izradu

Urbanističkog plana Grada Sarajeva.“

„Spomenički kompleks „Tunel D-B“ je Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo stavljen pod

zaštitu kao dobro baštine16. Idejno rješenje sadržaja kompleksa se treba dobiti putem

raspisivanja konkursa, što prethodi izradi Urbanističkog projekta.“

Tabela 8b: Pregled većih cjelina prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa

NAZIV VRSTA NIVO ZNAČAJA PRAVNI STATUS POVRŠINA (HA)

PR. CJ. BJELAŠNICA RAKITNICA VISOČICA TRESKAVICA PRIRODNO FBIH EVIDENTIRAN 14180,7042

PR. CJ. BJELAŠNICA IGMAN PRIRODNO KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 19233,6068

SPOM. PRIR. SKAKAVAC PRIRODNO KANTON SARAJEVO ZAŠTIĆEN 1430,7009

SPOM. PRIR. VRELO BOSNE PRIRODNO KANTON SARAJEVO ZAŠTIĆEN 631,4382

ZP BIJAMBARE PRIRODNO KANTON SARAJEVO ZAŠTIĆEN 497,03

ZP TREBEVIĆ PRIRODNO KANTON SARAJEVO ZAŠTIĆEN 400,1729

PR. CJ. OZREN PRIRODNO KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 7166,1942

PR. CJ. ZVIJEZDA PRIRODNO KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 2580,1777

PR. CJ. DEBELO BRDO PRIRODNO KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 1824,3149

PR. CJ. ČEMERSKA PL. PRIRODNO KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 1674,7926

PR. CJ. JAHORINA PRIRODNO KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 1478,6258

PR. CJ. PODLIPNIK PRIRODNO KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 1327,9928

PR. CJ. MISOČA PRIRODNO KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 535,1442

PR. CJ. BENTBAŠA PRIRODNO KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 160,9552

UKUPNO EVIDENTIRANE PRIRODNE CJELINE 50162,5084

UKUPNO ZAŠTIĆENE PRIRODNE CJELINE 2959,342

UKUPNO OBUHVATI PRIRODNIH CJELINA 53121,8504

HISTORIJSKO PODRUČJE GRADITELJSKO KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 445,8786

HIST-MEMOR. PARK PROSKOK HIST-MEMORIJALNI KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 372,8624

HIST-MEMOR. PARK ŽUČ HIST-MEMORIJALNI KANTON SARAJEVO EVIDENTIRAN 252,9501

U podtački 2.8.4. Ugrožena područja, u naslovu, briše se: „(klizišta, minska polja)“, a piše:

„(minska polja, klizišta)“.

Prvi pasus se briše, a dodaje novi tekst: „Sumnjiva površina minskih polja (rizična površina

detaljnog istraživanja) na području Kantona iznosi: “.

U prvoj alineji briše se: „7.435.094 m2“, a piše: “2.120,5ha“.

U drugoj alineji briše se: „32.379.078 m2“, a piše: “1.679,9ha“.

U trećoj alineji briše se: „106.950.919m2“, a piše: “ 4.903,7ha“.

15 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/06

16 „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 21/15

Page 24: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

24

U drugom pasusu briše se: “771“, a piše: „1.124“, a iza „klizišta“, briše se: „od kojih je 497

aktivno.“ U drugoj rečenici, iza: „uglavnom“, briše se: „u eluvijalno-deluvijalnom

pokrivaču“.

Treća rečenica se briše

Treći pasus se briše.

U četvrtom pasusu, u prvoj rečenici, iza „kategorije“ dodaje se: „stabilni, uslovno i nestabilni

tereni“17, a brišu se sve tri alineje.

U podtački 2.8.5.Područja posebne namjene, u naslovu briše se: “i područja planirana za

daljnji razvoj (rezervisana područja)“.

U ovom poglavlju dodaje se novi tekst i glasi:

„Područja posebne namjene obuhvataju objekte i prostore od značaja za Federaciju BiH i

Kanton Sarjevo. To su prostori i objekti od značaja za odbranu pri Ministarstvu odbrane BiH,

te prostori za potrebe Ministarstva pravde FBiH, kao što je Kazneno popravni zavod

poluotvorenog tipa Sarajevo, odjeljenje „Igman“ u Blažuju.

Perspektivne lokacije i objekti Ministarstva odbrane BiH na području Kantona Sarajevo su:

- MO BiH i ZŠ OS BiH – Administracija, Stari grad,

- Administracija, Stari grad,

- Dom oružanih snaga BIH, Strai grad,

- Skladište Krupa, Hadžići,

- Kasarne „Rajlovac „ i „Butile“ N. Grad,

- Kasarna „Zaim Imamović“ i poligon Šavnici, Hadžići,

- Kasarna „Butmir“ Ilidža i RR čvorište,

- Velika Mahnjača – Sarajevo,

Neperspektivne lokacije Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH su predateVladi

Federaije BiH i civilnim strukturama na korištenje i na ovim lokacijama je moguće izvršiti

prenamjenu prostora i planirati korištenje u druge svrhe. Neperspektivna vojna imovina koja

je odlukama Vlade Federacije BiH data na korištenje na području Kantona Sarajevo je:

-“AMC” –armijski medicinski centar Sarajevo , Centar Sarajevo,

- “Betanija”-zemljišni kompleks, Centar Sarajevo,

- Grdonj- Mala kula objekati zemljište, Centar Sarajev ,

- “Mlađe” –zemljište, Hadžići,

- “Tarčin” – objekat, Hadžići,

- “Ušivak“ - kasarna, Hadžići,

- “Žunovnica“ - kasarna, Hadžići

- Butmir, aerodrom –zemljišni kompleks, Ilidža,

- “Nedžaroći.”- kasarna, Ilidža,

- “Misoča” - skladište pogonskog goriva, Ilijaš,

- “Zajmo Dučić” Krivajevići - kasarna, Ilijaš,

- “Ramiz Salčin” - kasrna, Novi Grad,

- “Safet Zajko“ - kasarna Halilovići, Novi Grad,

- “A002” - objekat , Stari Grad,

- “A0032” - objekat, Stari Grad,

- “Bijela Tabija” –kasarna, Stari Grad,

- “ Faletići “ – kasarna, Stari Grad,

- “ Mustafa Hajrulahović-Talijan” - kasarna, Stari Grad,

- “ Pašino brdo” - zemljište, Stari Grad,

- “ Delijaš” - kasarna, Trnovo,

17 Detaljnije obrađeno u podnaslovu Geološke karakteristike

Page 25: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

25

- “ Enver Šehović” - kasarna Semizovac.

Prostori koji se koriste za posebne namjene imaju utvrđene režime zaštite u skladu sa

postojećim zakonskim aktima koji tretiraju ovu oblast. Ukupna površina posebne namjene

iznosi 543,1 ha.

Dodaje se nova podtačka 2.8.6. i tekst:

„2.8.6.Područja planirana za daljnji razvoj (rezervisana područja)“

„Područja planirana za daljnji razvoj: Bijela rijeka, Klinički centar – Betanija, groblje

Gornji Dolac i kasarna „Blažuj“ na Ilidži. Ukupna površina područja planiranih za daljnji

razvoj iznosi 469,7ha“.

2.9. TURIZAM, SPORT I REKREACIJA

Ova tačka se briše.

2.8.3. Područja za turizam, rekreaciju, klimatska i banjska lječilišta

2.10. SAOBRAĆAJ I VEZE

Tačka 2.10. postaje 2.9. SAOBRAĆAJ I VEZE

Dodaje se nova podtačka: „2.9.1. Saobraćaj“

Podtačka 2.10.1. Mreža cesta i ulica, postaje podtačka 2.9.1.1

U drugom pasusu, iza prve alineje, dodaje se nova: „brze ceste“.

Na kraju trećeg pasusa, iza: „E73“, na strani 1504, dodaje se novi tekst: „na području BiH

Bosanski Šamac - Zenica – Sarajevo – Jablanica – Mostar – Čapljina. Na području Kantona

Sarajevo dionica: granica Kantona iz pravca Visokog - Podlugovi – Jošanica – Butila –

Vlakovo – Rakovica – Tarčin - granica Kantona, pravac Konjic, pri čemu treba naglasiti da

je nerealizirana ostala dionica od petlje Tarčin do granice Kantona (Ivan). Dionica

saobraćajnice Jošanica – Rajlovac – Stupska petlja – Ilidža – Hadžići - granica Kantona,

pravac Konjic je kategorizirana kao magistralna cesta M17.“

Osim ovoga pravca na području Kantona Sarajevo se protežu još dva međunarodna

cestovna pravca. Jedan je E761, na području BiH Bihać - Jajce – Sarajevo – Pale –

Višegrad, na području Kantona Sarajevo: granica Kantona iz pravca Kiseljaka – Mostarsko

raskršće – Blažuj - Ilidža – Bulevar Meše Selimovića - ulica Ante Babića – ulica Safeta

Hadžića – Put Mladih Muslimana – Korija – granica Kantona, u BiH kategoriziran kao

magistralna cesta M5. Drugi je E762 Sarajevo – Trnovo – Brod na Drini – Šćepan polje, u

BiH kategoriziran kao magistralna cesta M18 Tuzla - Kladanj – Sarajevo – Trnovo, a na

području Kantona Sarajevo: granica Kantona iz pravca Olova – Semizovac – Vogošća –

raskrsnica stadion Koševo – raskrsnica Higijenski zavod – Marijin Dvor – raskrsnica Dolac

malta – Stupska petlja - Aerodrom – granica Kantona, te jedna dionica na području općine

Trnovo. Na ovaj cestovni pravac je vezana i magistralna cesta M18.1 Ustikolina – Grebak –

Zagor – Trnovo, gdje će biti neophodno izmještanje trase postojeće ceste radi realizacije

planirane hidroakumulacije „Crna rijeka“.

U četvrtom pasusu, u prvoj rečenici, iza: „pravcu“, briše se: „Grada (međunarodnom

cestovnom pravcu E761)“, iza: „treba naglasiti“ briše se: „Gradsku autocestu“, a dodaje:

Page 26: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

26

„Gradsku brzu cestu“, iza: „Telalovo polje“ dodaje se: „- Butila, sa vezom na Gradsku brzu

cestu.“

Iza četvrtog pasusa dodaje se novi tekst:

„Sedamdesetih godina prošlog vijeka, planirana je Gradska autocesta u dužini od 15,2km na

relaciji Dariva-Butila. Prema tada planiranom konceptu gradskih saobraćajnica, ova

saobraćajnica sa Južnom longitudinalom trebala je da prihvati najveći dio izvorno – ciljnog

motornog saobraćaja i posebno tranzitnog, a da se saobraćajnica u centralnoj osovini Grada,

Glavna gradska magistrala, koristi pretežno za javni saobraćaj i servise. Istraživanja u okviru

Studije saobraćaja ukazuju na nezamjenjivu ulogu Gradske autoceste na sjevernim padinama

grada kao rješenje problema saobraćaja, naročito na relaciji od Koševa do Darive.

Primjedbe za djelomično rušenje objekata u starom dijelu Grada mogu se ukloniti izvođenjem

tunela od Koševa do ulice Safvetbega Bašagića ili na cijelom potezu od Koševa do Darive. U

skladu sa planiranim i projektovanim saobraćajno-tehničkim elementima ova saobraćajnica

ovdje je prema važećoj zakonskoj regulativi kategorizirana kao Gradska brza cesta.

U već naglašenoj koncepciji saobraćaja Južna longitudinala ima značajno mjesto u sistemu

saobraćajnica Grada. Ova saobraćajnica je djelomično realizovana u okviru postojećih

saobraćajnica od naselja Alipašino polje do Austrijskog trga. Naglasak na istraživanju

elemenata trase Južne longitudinale u daljnjim fazama planiranja treba usmjeriti na nekoliko

karakterističnih poteza. To je potez od petlje kod „Energoinvesta“ na Stupu do Alipašinog

polja i dionica pored Careve džamije od Trga Austrije do novog mosta kod Vijećnice.“

U šestom pasusu, iza: „Zapadni prilaz gradu“, briše se: „koji je u fazi izgradnje od Blažuja do

Mostarskog raskršća. Međutim, za opsluživanje planinskog masiva Igmana i Bjelašnice i

razvoj pravca od Blažuja prema Trčinu planira se udvostručenje kolovoza i na dionici

Mostarsko raskršće – Hadžići“, a dodaje novi tekst: „od Stupa preko Blažuja do Mostarskog

raskršća, a za opsluživanje planinskog masiva Igmana i Bjelašnice i razvoj pravca od

Blažuja prema Tarčinu planira se udvostručenje kolovoza i na dionici Mostarsko raskršće -

Hadžići. Na dijelu Hadžići - Tarčin nužno će biti rekonstruisati postojeću trasu magistralne

ceste, naročito izgradnjom treće trake kod Osenika (oba pravca) i još nekih zahvata kako bi

ova saobraćajnica postala razvojna osovina za razvoj Kantona u pravcu Tarčina.

Saobraćajnica Mostarsko raskršće – Rakovica – Kiseljak je prekategorizirana u magistralnu,

te će biti neophodno izvršiti njenu rekonstrukciju u cilju postizanja saobraćajno-tehničkih

elemenata primjerenih ovoj kategoriji“.

U sedmom pasusu iza riječi kolovoza briše se „Briješće“ i na kraju pasusa iza riječi Mojmilo

dodaje se: “čija je realizacija pri kraju, kao i produžetka IX transverzale od ulice Dž.

Bijedića do veze na naseljsku uličnu mrežu u Boljakovom potoku“.

Iza sedmog pasusa, dodaje se novi: „Prva transverzala povezuje Južnu longitudinalu sa

Gradskom brzom cestom i Vogošćom, a u njenom gabaritu predviđena je i tramvajska pruga

do naselja Šip. Šesta transverzala povezuje takođe Južnu longitudinalu sa sjevernim

padinama Grada, Gradskom brzom cestom i preko Kobilje glave sa Vogošćom. I po ovoj, kao

i prethodnoj transverzali su planirani tuneli prema Lukavici. Dvanaesta transverzala sa

Stupskom petljom ima takođe veliki značaj jer povezuje petlju u Jošanici preko Rajlovca sa

Gradskom brzom cestom, Glavnom gradskom magistralom i pored Međunarodnog

aerodroma Sarajevo osvaruje vezu u pravcu Trnova.

Ove prve tri transverzale sa autocestom na pravcu koridora Vc, Gradskom brzom cestom,

Glavnom gradskom magistralom i Južnom longitudinalom čine sistem primarnih

saobraćajnica od gradskog i metropolitanskog značaja“.

Page 27: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

27

U osmom pasusu iza zadnje rečenice dodaje se: „neprimjerena potrebama današnjih

saobraćajnih opterećenja“.

U devetom pasusu, iza „Južna longitudinala“ briše se: “Gradska autocesta“, a piše se:

„Gradska brza cesta“.

U jedanaestom pasusu, u prvoj rečenici briše se: „autoceste“, a piše: „brze ceste“.

U dvanasetom pasusu, iza „kroz“, briše se: „izradu“, a iza „postojećeg ili“, dodaje se:

„izradu“.

Trinaesti pasus postaje četrnaesti, a iza: „Pendičići“, briše se: „Delijaš - Grebak gdje će biti

neophodno izmještanje trase postojeće ceste radi realizacije planirane hidroakumulacije

„Crna rijeka“.

Četrnaesti pasus postaje trinaesti, a iza: „postojeće“, briše se: „regionalne ceste R 442“, a

piše: „magistralne ceste M5“.

Podtačka 2.10.2. Javni prevoz putnika, postaje podtačka 2.9.1.2.

U podnaslovu Terminali u prvom pasusu:

U drugoj rečenici, iza „minibusa“, briše se: „Rajlovcu“, a iza toga dodaje se: „Otoci“.

U trećoj rečenici iza „trolejbusa“, dodaje se: „i minibusa“.

Podtačka 2.10.3. Željeznički saobraćaj, postaje podtačka 2.9.1.3.

U drugom pasusu briše se iza i dalje „sa Budimpeštom i Bečom“.

U četvrtom pasusu briše se: „U ovoj prvoj etapi na ovim dionicama bi saobraćao elektromotorni voz“.

U petom pasusu, u prvoj rečenici, briše se: „trajala do 2010. godine i u okviru nje potrebno je izvršiti“, a piše: „obuhvatila“ i briše se rečenica „U ovoj prvoj etapi na ovim dionicama bi saobraćao elektromotorni voz.“

U sedmom pasusu, u prvoj rečenici briše se: „nakon 2015.godine“.

U drugoj rečenici briše se: „do 2015. godine“.

Podtačka 2.10.4. Vazdušni saobraćaj, postaje podtačka 2.9.1.4.

U šestom pasusu, u zadnjoj rečenici, iza „bi bio“, briše se: „8 za 2008. godinu i“.

U osmom pasusu, iza „aviokompanije“, briše se: „(BH Airlines)“.

Podtačka 2.10.5. Pješački i biciklistički saobraćaj se briše.

Podtačka 2.10.6. Veze, postaje podtačka 2.9.2. Cijeli tekst u ovoj podtački se briše i novi glasi:

„Nakon usvajanja Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003 – 2023. godine,

urađena je „Studija perspektive razvoja komunikacija i veza na području Kantona Sarajevo“,

a koja je poslužila kao osnov za izmjene i dopune tematske oblasti Veza. Studija je bazirana

Page 28: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

28

na relevantnoj zakonskoj i drugoj dokumentaciji18, dokumenata koji tretiraju razvoj

elektronizacije zemalja jugoistočne Europe. Za izradu Studije korištena je dokumentacija

relevantnih infrastrukturno-gospodarskih sustava te studijsko-tehnička dokumentacija iz

oblasti informatizacije BH društva i dr.

U Studiji su tretirane sve četiri podoblasti komunikacija i veza:

1. Pošta (klasična i hibridna pošta, novčani promet).

2. Komunikacijske tehnologije (fiksne telekomunikacije, mobilne i data komunikacije),

2. Informacijske tehnologije (računarske komunikacije, informacijski sustavi),

3. Radiotelevizija (televizija, radio i kablovksa televizija - CaTV)

Navedena podjela po oblastima je preuzeta kao osnova za izradu tematske oblasti Veza u

okviru ovog dokumenta. Obzirom da je studija urađena prije šest godina, što u segmentu

komunikacionih tehnologija predstavlja značajan period, određene informacije preuzete iz

Studije su dopunjene aktuelnim podacima.“

2.9.2.1. Pošta

Ukupan broj poštanskih jedinica svih kategorija u Kantonu Sarajevo je 48, iz čega proizilazi

da još uvijek nije ostvaren planirani cilj smanjenja broja stanovnika na 5.000 po jednoj

jedinici poštanske mreže. Prioritetni projekti izgradnje pošta su: na Vratniku i Bistriku

(općina Stari Grad), Soukbunaru (općina Centar), u Boljakovom Potoku i Rajlovacu (općina

Novi Grad), u Bačičkom polju i na Otesu (općina Ilidža), su dijelom ostvareni, obzirom da

poštanske jedinice Vratnik, Boljakov potok, Rajlovac, Bistrik, Bačićko polje i Otes otvorene u

iznajmljenim prostorima.

Razvojni ciljevi navedeni u „Studiji perspektive razvoja komunikacija i veza na području

Kantona Sarajevo“, u segmentu „Pošta“ (transformacija starih i otvaranje novih šalterskih i

izdvojenih poštanskih jedinica, rekonstrukcija Glavnog poštanskog centra Sarajevo, uvođenje

novih racionalnijih oblika transporta poštanskih pošiljki, izgradnja mrežne infrastrukture na

svim organizacionim jedinicama) sa prostornog aspekta nemaju značajnije prostorne

zahtjeve, obzirom da se prije svega odnose na interno restruktuiranje i uvođenje novih

tehnologija unutar postojećih objekata.

2.9.2.2. Komunikacijske tehnologije

Razvoj telekomunikacija u Kantonu Sarajevo će biti i u ovom planskom periodu vrlo

dinamičan. Javljanje konkurencije u svim domenima ove djelatnosti će usloviti da operatori

koji djeluju na području Kantona, moraju imati vrlo izražene razvojne politike koje će

rezultirati velikim pogodnostima za građane. Očekuje se jak uticaj regulatora na politiku

cijena, te će, obzirom na liberalizacija tržišta telekomunikacija u Bosni i Hercegovini, doći do

velikog iskoraka u ovoj oblasti.

Prema telekomunikacijskim pokazateljima Bosne i Hercegovine za 2012. godinu preuzetim od

Regulatorne agencije za komunikacije, ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija je u

opadanju, a što će se nastaviti i u narednom periodu, prije svega zbog liberalizacije tržišta,

pojave novih operatora fiksne telefonije koji uvode uslugu IP (Protokol za mrežnu

komunikaciju) telefonije, a koja je cjenovno mnogo prihvatljivija od klasičnih usluga fiksne

linije. Također, smanjenju broja pretplatnika fisnih telefonskih linija dominantnih operatora

(operatori sa značajnijom tržišnom snagom) doprinosi i rast broja mobilnih pretplatnika i

18 Zakon o komunikacijama u BiH, Politika u sektoru telekomunikacija u BiH, Politika i Strategija razvoja

informacijskog društva u BiH i dr.), uz uvažavanje osnovnih ciljeva i strateških pravaca razvoja eAgenda

(Beograd, 2002. god.) i eAgenda+ (Sarajevo, 2007. god.)

Page 29: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

29

pojave novih kombinovanih paketskih telekomunikacijskih ponuda. Iz istog razloga i ukupan

broj javnih telefonskih govornica je u konstantnom opadanju.

U narednom periodu se očekuje dalje povećanje broja GSM (Globalni sistem za mobilne

komunikacije) baznih stanica, koje sa prostornog aspekta ne zauzimaju značajnije prostore i

nisu naznačene u grafičkom prilogu, ali postoji potreba za regulisanjem i definisanjem

preporučenih lokacija na koje se predmetne stanice mogu postavljati, obzirom da nisu rijetki

slučajevi da se GSM bazne stanice postavljaju i na objektima obrazovnih i zdravstvenih

ustanova. Sa prostornog aspekta, a posebno na nivou prostorno planske dokumentacije,

rekonstrukcija i izgradnja nove telekomunikacione infrastrukture nema značajnije zahtjeve u

prostoru.

2.9.2.3. Informacijske tehnologije

U narednom periodu bit će nastavljena izgradnja nove i rekonstrukcija telekomunikacione

infrastrukture, prije svega u vidu zamjene pristupne telekomunikacione mreže sa kablovskom

kanalizacijom i polaganjem novih optičkih kablova, grupacije privatnih telekomunikacijskih

kompanija, objedinjavanja telekomunikacijskih usluga i sl. Posebna pažnja će biti poklonjena

izgradnji telekomunikacione infrastrukture kroz projekat izgradnje transportnog koridira Vc,

jer on predstavlja i vrlo bitan koridor u telekomunikacionom smislu. U planiranoj realizaciji

je i projekat izgradnje telekomunikacionog sistema na infrastrukturi željeznice. Od značaja za

Kanton Sarajevo je potrebno istaknuti postojeći magistralni optički prsten. Sa prostornog

aspekta, a posebno na nivou prostorno planske dokumentacije, kablovska telekomunikacione

infrastruktura i pripadajuća telekomunikaciona infrastruktura nema značajnije zahtjeve u

prostoru.

2.9.2.4. Radiotelevizija

Radio i TV mediji u Bosni i Hercegovini, a time i na području Kantona Sarajevo izloženi su

utjecajima globalnih medijskih trendova u bližoj i daljoj okolini. Sama infrastruktura RTV

medija u sferi zemaljskog emitiranja će se u takvom okruženju morati adaptirati na novi

ambijent. Preporuka Evropske komisije je da sve zemlje Evropske zajednice do 2012. godine

analognu televiziju u potpunosti zamjene digitalnom. Veliki broj evropskih zemalja jasno se

odredio o krajnjim rokovima za prestanak analognog emitovanja. Akcionim planom prelaska

s analognog na digitalnu zemaljsku radiodifuziju kojeg je donijelo Vijeće DTT Foruma (DTT-

digitalna zemaljska televizija) utvrđen je datum 01.12.2014. god. kao konačni datum prelaska

sa analogne na digitalnu radiodifuziju u Bosni i Hercegovini.“

2.11. VODE,VODNE POVRŠINE I VODNA INFRASTRUKTURA

Tačka 2.11. postaje tačka 2.10.

Podtačka 2.11.1. Snabdijevanje vodom za piće, postaje podtačka 2.10.1.

U prvom pasusu, u prvoj rečenici, na kraju prve rečenice, briše se: „grada“, a piše: „Kantona“.

U trećoj rečenici, iza: „na području“, briše se: „grada“, iza: „Sarajeva“, briše se: “i potreba da

se ti resursi optimalno koriste u Kantonu nameće potrebu da se raspoložive količine vode na

području Kantona koriste ekonomično i racionalno“, a dodaje: „nameće potrebu da se

raspoložive količine vode na području Kantona koriste vrlo racionalno“.

U petoj rečenici, iza: „odgovarajuću“, briše se: „funkcionalnu“, iza: „njihovu“, briše se:

„adekvatnu“, a iza: “ distribuciju“, dodaje se: „koja će omogućiti optimalno pokrivanje

vodovodnom mrežom“.

Page 30: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

30

U drugom pasusu, iza: „Za“, briše se: “potrebe“, a iza: „vode u“, dodaje se: „u postplanskom

periodu“.

U trećem pasusu, iza: „zavisno od“, briše se: „vrste i položaja“, a dodaje: „dispozicije“, iza:

„vršiće se“, dodaje se: „kao i do sada“, iza: „vodovodnog sistema“, dodaje se: „(6 općina) i“,

a iza: „Trnovo“, dodaje se: „a manjim dijelom preko“.

Peti pasus se mijenja i glasi: „Dugoročno rješenje vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo

osiguraće se kroz budući razvoj vodovodnih sistema, što će biti provedeno u tri period: prvi

period - realizacija (dvije do tri godine); drugi do 2023. godine (višenamjenski vodoprivredni

podsistem Crna Rijeka) i postplanski period koji će biti u funkciji rezervacije prostora za

realizaciju (Bijela Rijeka)“.

U podnaslovu Smanjenje gubitaka, na početku rečenice, iza: „vode“, dodaje se: „su“, a briše

se: „se smatraju kao“.

U prvom pasusu iza riječi dostigli mijenja se 65% na 75%

U četvrtom pasusu, u prvoj rečenici, iza: „i to“, dodaje se: „prvenstveno“, a iza: „cijevnog

materijala, dodaje se: „(azbest cement)“.

Iza prve rečenice, dodaje se novi tekst: „Ovo treba shvatiti kao dugotrajan posao za koji se

moraju kontinuirano obezbjeđivati sredstva. Bitan elemenat u ovom segmentu je i rješavanje

tzv. neregistrovane potrošnje koja čini značajan procenat u ukupnim gubicima“.

U zadnjoj rečenici, iza: „potrošnje“, briše se: „vode za piće“, a dodaje tekst koji glasi: „kroz

razvijanje svijesti o značaju vodnih resursa“.

Tekst koji se odnosi na podnaslov Vodozahvat Konaci, se briše i novi glasi:

„Projekat Crna Rijeka je tehnički zahtjevan projekat za čije će projektovanje i izgradnju biti

potrebno 6 do 10 godina uz velika materijalna sredstva. Zato se projekat „Zahvat na rijeci

Bosni - zahvat Konaci, prema Master Planu, pokazao kao vrlo povoljno prelazno rješenje za

osiguranje dodatnih količina vode do izgradnje višenamjenskog sistema Crne Rijeke. Radi

uslova zaštite okoliša, kao i ekološki prihvatljivog protoka rijeke Bosne, limitiran je kapacitet

vodozahvata na 600 l/s (fazno 3x200 l/sec).

U planskom periodu potrebno je pokrenuti aktivnosti na uvođenju dodatnih količina

podzemnih i površinskih voda u sistem vodosnabdijevanja u zoni izvorišta Sarajevsko polje,

odnosno planirati hidrogeološka i hidrološka istraživanja u cilju utvrđivanja mogućnosti

zahvatanja dodatnih količina podzemnih voda iz kraškog akvifera u obodu Sarajevskog polja

(Stojčevac, Semizov bunar, i dr.), te na drugim lokalitetima ispod Igmana od Hrasnice do

Hadžića, te adekvatnog iskorištenja vodotoka Željeznice, Večerice, Bosne i Zujevine.“

Tekst koji se odnosi na podnaslov Akumulacija Crna Rijeka se briše i novi glasi:

„Akumulacija Crna Rijeka, sa branom i svim pretećim objektima, kao i ostali objekti

infrastrukture koji će osigurati višenamjensko korištenje voda, čine jednu cjelinu i u

tehničkom i funkcionalnom smislu predstavljaju višenamjenski vodoprivredni podsistem. Cilj

izgradnje ovog podsistema, u tzv. sistemu Gornja Bosna, je prvenstveno da zadovolji

narastajuće potrebe za vodom u Kantona Sarajevo na optimalan način i dugoročno.

Bitno je da će sistem obezbijediti i regulaciju i kontrolu vodnog bilansa rijeke Željeznice što

je od izuzetnog značaja, posebno zbog sve izraženihih negativnih posljedica makro i mikro

klimatskih promjena.

Page 31: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

31

Koncept tehničkog rješenja Crne rijeke utemeljen na Master planu i Studiji izvodljivosti o

dugoročnom rješavanju vodosnabdijevanja i odvodnje u Kantonu Sarajevo analizirao je tri

varijante, i predložio investiciono najoptimalnije rješenje. Kroz daljnja istraživanja i

projektovanje će se detaljno analizirati sve mogućnosti kako bi izabrala, dugoročno gledana,

optimalna varijanta, posmatrano sa svih relevantnih aspekata.

U cilju stvaranja uslova za izgradnju ovog podsistema neophodno je, izvršiti rezervaciju i

zaštitu prostora, te nastaviti sa istražnim radovima i izradi istražno projektne

dokumentacije.“

Tekst koji se odnosi na podnaslov Osiguranje dodatnih količina vode za potrošače na

područjima nezavisnih vododovodnih sistema: Hadžići, Trnovo i Ilijaš, se briše i novi

glasi:

„Za Hadžiće je utvrđeno postojanje izvjesnih količina podzemne vode sadržane u aluvijalnom

nanosu rijeke Zujevine, ali nisu do sada rađene preciznije ocjene mogućnosti eksploatacije.

Snabdijevanje vodom Općine Hadžići vrši se sa izvorišta : Krupa, Ribnjak, Malotina, Jeleč,

Matići, Garovci, Ormanj I i II, Danac, Mehina Luka, Dukat, Crno vrelo, Perkovići, Dobra

voda, Ljubovača, Kradenik, Ramići, Brečak, Gornji Zovik, Slatina i Lužak.

Potrebno je u planskom periodu pokrenuti aktivnosti na istraživanju, zahvatanju i zaštiti

akumulacije podzemnih voda uz rijeku Zujevinu, a koja su perspektivna sa aspekta uvođenja

dodatnih količina u sistem lokalnog vodosnabdijevanja.“

„U Trnovu su u toku konkretne aktivnosti na izradi projektne dokumentacije na obezbijeđenju

potrebnih količina vode i razvitka neovisnog vodovodnog sistema za snabdijevanje naselja u

Općini. Raspoloživi vodni resursi Općine Trnovo su u uglavnom raspoređeni u području

planine Treskavice, a najkvalitetniji vodni resursi su Pandurica, Proskok, Prštetak, Sanabat i

Zbišće, a nalaze se u slivnom području Bijele Rijeke. Izgradnja ovog sistema će omogućiti da

se iz centralnog vodovodnog sistema isključe područja koja se sada sa njega snabdijevaju

(misli se primarno na SRC Bjelašnica).

„Potrebno je planirati aktivnosti na istraživanju, zahvatanju i zaštiti podzemnih voda u

rejonu Ledića sa ciljem uvođenja dodatnih količina podzemnih voda u sistem

vodosnabdijevanja Trnova, Olimpijskog centra na Bjelašnici i Igmanu.“

„Općina Ilijaš je, nakon izgradnje tirolskog zahvata iz r.Misoče (pomaknut uzvodno u odnosu

na raniji) obezbijedila potrebne količine vode, ali nije izvršila povećanje rezervoarskog

prostora. Dakle, naredne aktivnosti treba voditi u pravcu proširenja elemenata primarnog

sistema kako bi se moglo obezbijediti i korektno proširenje distribucione mreže.“

Tekst koji se odnosi na podnaslov Izgradnja primarnih objekata centralnog vodovodnog

sistema se briše i novi glasi:

„U skladu sa pravcima urbanog razvoja, potrebno je izgraditi primarne objekte sistema

vodosnabdijevanja, a to podrazumjeva izgradnju novih rezervoara, pumpnih stanica potisnih

cjevovoda itd.

Tek nakon obezbjeđenja primarnih objekata moguće je obezbijediti korektno snabdijevanja i

proširenje distributivne mreže.

Osnovni pravci urbanog razvoja i povećanje radnih zona Kantona su dolina rijeke Zujevine

(Mostarsko raskršće i Gladno Polje), dolina rijeke Bosne do Ilijaša i područje Sarajevskog

polja (Reljevo, Rajlovac, Briješće) itd. U prvoj fazi realizacije Prostornog plana neophodno

je izvršiti rezervaciju i zaštitu prostora trasa glavnih transportnih cjevovoda kao i potrebnog

rezervoarskog prostora.“

Page 32: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

32

Tekst koji se odnosi na podnaslov Proširenje distributivne vodovodne mreže se briše i novi

glasi:

„Za sva naselja u urbanom području potrebno je obezbijediti adekvatnu distributivnu mrežu u

skladu sa urbanističko saobraćajnim rješenjima što je moguće ostvariti jedino uz uslov da su

prethodno planiraju i izgrade svi elemrnti primarnog vodovodnog sistema“.

Tekst koji se odnosi na podnaslov Provođenje mjera zaštite se briše i novi glasi:

„Postojeća izvorišta vode za piće na području Kantona potrebno je adekvatno zaštititi u

skladu sa važećom regulativom u oblasti voda. Bitno je istaknuti da osiguranje dodatnih

količina vode za piće u dugoročnom periodu neće isključiti iz centralnog sistema ni jedno od

postojećih izvorišta, te je neophodno izvršiti značaj očuvanja zaštitnih zona postojećih

izvorišta.

Na osnovu stanja u prostoru Planom se predlaže ukidanje zone sanitarne zaštite koja se

odnosi na zahvat iz vodotoka Mošćanica obzirom da zahvat nije više u funkciji.

Također, neophodno je izvršiti rezervaciju prostora za uspostavljanje zona sanitarne zaštite

na izvorištima koja se već koriste, ili se planiraju koristiti, za snabdijevanje vodom za piće u

skladu sa Odlukama o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta.“

Podtačka 2.11.2. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda, postaje podtačka 2.10.2.

U prvom pasusu iza riječi „najveći“ briše se „pojedinačni“

Na kraju prvog pasusa, dodaje se: „Radovi na osposobljavanju I faze (mehaničko

prečišćavanje) su u toku.“

U drugom pasusu, briše se druga rečenica.

U četvrtom pasusu, iza: „Hadžićki“, briše se: „Blažujski“.

U sedmom pasusu iza riječi „Ilijaša“ dodaje se: „ te analizirati mogućnost uspostave

međukantonalne saradnje, odnosno mogućnosti povezivanja sa uređajima za tretman

otpadnih voda lociranih ne teritoriju drugog kantona“.

Osmi pasus se briše.

Deveti pasus se briše.

Iza devetog pasusa ubacuje se novi tekst:

„S obzirom da se otpadne vode iz susjednog Entiteta ispuštaju na područja Kantona,

neophodno je da se ostvari kontinuirana saradnja resornih/nadležnih kantonalnih

Ministarstava sa nadležnim federalnim Ministarstvima u svrhu kvalitetnog i blagovremenog

rješavanja svih problema iz ove oblasti na Međuentitetskom nivou.“

„Uređaj za tretman otpadnih voda općine Trnovo je obnovljen i u funkciji.“

Iza desetog pasusa, dodaje se novi tekst: „Za područja izvan centralnog kanalizacionog

sistema izgradnju lokalnih uređaja za tretman otpadnih voda potrebno je obezbijediti u

skladu sa urbanim razvojem, a mikrolokacije odrediti u skladu sa konkretnim uslovima.“

U zadnjem pasusu, iza „eventualno“, dodaje se: „rekonstrukcije nekog kolektora (ako se

iznađu sredstva)“, a briše se: „nekoliko kišnih preliva u prvoj fazi“.

Page 33: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

33

Podtačka 2.11.3. Uređenje vodotoka i zaštita kvaliteta i kvantiteta površinskih voda,

postaje podtačka 2.10.3.

U prvom pasusu, u drugoj rečenici, iza: „odnosi na“, dodaje se: „centralne“, a iza: „dijelom“,

dodaje se: „se odnosi“, a iza: „na“, briše se: „područje“.

U zadnjoj rečenici, iza: „velikih voda“, briše se: „(regulacije vodotoka rijeke Zujevine kroz

Hadžiće i od Binježeva do ušća rijeke Misoče kroz urbano područje Ilijaša, rijeke Vogošće

kroz urbano područje do ušća u rijeku Bosnu).“

U drugom pasusu, u drugoj rečenici, iza: „mjestima“, dodaje se: „(posebno u užem urbanom

području)“.

Iza drugog pasusa, dodaje se treći:

„Situacija poboljšanja kvaliteta i kvantiteta površinskih voda na području Kantona ne može

se bitno popraviti dok se ne iznađu rješenja na Međuentitetskom nivou. Monitoring će se

vršiti u skladu sa važećom legislativom“.

Podtačka 2.11.4. Iskorištenje vodnih snaga, postaje podtačka 2.10.4.,

U prvom pasusu, iza: „te“, dodaje se: „regulacije bilansa voda“, a briše se: „izravnanja

proticaja“.

Drugi pasus se briše.

Iza drugog pasusa, dodaje se novi tekst koji glasi:

„Zavisno od sagledavanja svih aspekata (prostorne i hidrološke mogućnosti, ekonomija,

okoliš itd.) i interesa svih aktera razvoja (javni i privatni sektor, civilno društvo i lokalna

zajednica) razmotriće se i mogućnosti izgradnje mini hidroelektrana pod uslovom iznalaženje

rješenja koje neće ugroziti korištenje vodnih resursa prioritetnim korisnicima.“

U trećem pasusu, iza: „segmente“, dodaje se: „u oblasti ,,Vode, vodne površine i vodna

infrastruktura“.

Iza zadnjeg pasusa, dodaje se novi tekst: „Pored ovoga, urbani razvoj i kvalitet života u

velikoj mjeri zavise od adekvatnog razvoja ovog segmenta što se ne smije ispustiti iz vida u

budućem razvoju.“

2.12. ENERGETIKA - PROIZVODNJA I PRIJENOS ENERGIJE 19

Tačka 2.12. postaje tačka 2.11.

Prvi pasus se briše.

Umjesto njega se dodaje novi koji glasi:

„Razvoj energetike u Kantonu Sarajevo utemeljem je na principima održivog razvoja. U

planskom periodu Kanton Sarajevo će zadržati dosadašnji osnovni koncept snabdijevanja

energijom i energentima, preko primarnih sistema za kontinuiranu dobavu energije:

elektroenergetskog i gasnog, kao i preko pojedinačnih isporuka tečnih i čvrstih goriva,

drveta i tečnog naftnog gasa, putem cestovnog saobraćaja ili željeznice i odgovarajućih

skladišta.

19 B

Page 34: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

34

Globalna opredjeljenja razvoja energetike su u skladu sa rezultatima studije “Optimalnog

snabdijvanja energijom Kantona Sarajevo“, te sa obavezama koje proističu iz Sporazuma o

Energetskoj zajednici JI Europe, čiji je član i Bosna i Hercegovina“.

Drugi pasus i sve alineje se brišu.

Iza njega se dodaje novi tekst: „U oblasti energetike osnovni postavljeni ciljevi u planskom

periodu su kontinuirano, sigurno, ekonomično i okolinski prihvatljivo obezbijeđenje

energetskih potreba.

Realizacija ciljeva odvija se u skladu sa rezultatima „Studije Optimalnog snabdijevanja energijom Kantona Sarajevo“ i Sporazumom o Energetskoj zajednici JI Europe, te Direktivama EU, a kroz djelovanja u slijedećim pravcima:

- Osiguranja kontinuiranog, sigurnog i kvalitetnog snabdijevanja energijom/

energentima;

- Podsticaj razvoja u oblasti energetike i diverzifikacija izvora;

- Podsticaj za domaća i strana ulaganja;

- Podizanja energetske efikasnosti;

- Tranzicije energetske infrastrukture prema održivoj;

- Uvođenje konkurencije, transparentnosti i spriječevenja neželjenih efekata monopola;

- Zaštita okoliša u skladu sa propisima i domaćim i međunarodnim standardima;

- Ekonomično i racionalno korištenje energije/energenata;

- Osiguranja tržišnog položaja energetike,

- Uvođenja potrebnog uravnoteženog učešća svih energenata u energetskom bilansu;

- Uvođenje maksimalno mogućeg, racionalnog korištenja svih raspoloživih vidova

obnovljivih izvora energije;

- Energetska optimizacija sistema u cjelini;

- Alternativnog obezbijeđenja snabdijevanja gasom, koje ima strateški značaj za

snabdijevanje ovim energentom (aspekt sigurnosti snabdijevanja);

- Izgradnja postrojenja za dobivanje energije iz otpada u skladu sa opredjeljenjima iz

Kantonalnog plana upravljanja otpadom.

Podtačka 2.12.1. Energetske potrebe i nivoi potrošnje, postaje podtačka 2.11.1.

U drugom pasusu, iza pete alineje, dodaje se nova: „- učinak mjera podizanja energetske

efikasnosti“.

Šesta i sedma alineja se brišu.

U trećem pasusu, u prvoj rečenici iza: „2003.“, dodaje se: „ i 2011.“

Sve alineje se brišu.

U četvrtom pasusu tabela 15. se briše, dodaje se nova, koja postaje Tabela 9.:

Tabela 9. Pregled potrošnje energenata i projekcija za 2023.

Finalna energija 2003 2011 2023

Čvrsta goriva

GWh 173 299,7 329,7

% 4,6 6,8 5,9

Tx103 75 95,3 104,8

Tečna goriva GWh 1.322 1406,9 1.828,9

Page 35: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

35

% 35,1 31,9 32,9

T 114.956 150.150 195.195

Zemni gas

GWh 1.294 1373,9 1717,3

% 34,4 31,1 31,0

Nm3x106 129,4 148, 185,46

Električna energija GWh 975 1334,5 1668,1

% 25,9 30,2 30,2

Ukupno GWh 3.764 4.415 5.544

Iza tabele 9. prebacuje se početna rečenica četvrtog pasusa u kojoj se briše: „treba da

potvrde“, a piše se: “su potvrdili“, a briše se: „ili koriguju“.

Tabela 16. se briše.

Tabela 17. se briše, dodaje se nova, koja postaje Tabela 10.:

Tabela 10. Struktura potrošnje po stanovniku (MWh/st /god)

Finalna energija 2003 2023

Čvrsta goriva 0,43 0,75

Tečna goriva 3,28 4,14

Zemni gas 3,24 3,9

Električna energija 2,42 3.8

Ukupno 9,37 12,59

U petom pasusu, u prvoj rečenici, iza „Kantona Sarajevo“, dodaje se: „su“.

Podtačka 2.12.2. Razvoj elektroenergetskog sistema, postaje podtačka 2.11.2.

U prvom pasusu, pod tačkom 2., u prvoj alineji, briše se: „35“.

Pod tačkom 3. briše se prva alineja.

Tačke 5. i 6. i 7. se brišu.

Iza tačke 7., dodaje se novi tekst: „Potrošnja električne energije u periodu 2011-2023. godine

će porasti za 25%, odnosno sa 1.334,5 GWh na 1.668,1 GWh, a učešće u energetskom bilansu

će se zadržati na 32% i u 2023. godini“.

Podtačka 2.12.3. Razvoj gasnog sistema, postaje podtačka 2.11.3.

U prvom pasusu, u trećoj alineji, na kraju rečenice, briše se: “(napuštena rudnička okna-Tuzla,

Zenica)“.

Brišu se alineje: četvrta, peta, osma, deseta i jedanaesta.

Iza jedanaeste alineje dodaje se novi tekst: „Potrošnja zemnog gasa, u periodu 2011-2023.

godine, porasti će za 30%, odnosno sa 148.365.000 Nm3 na 185.460.000 Nm3, a učešće u

energetskom bilansu ima trend pada, sa 31,9% u 2011.godini, na 31,0 % u 2023. godini.“

Podtačka 2.12.4. Razvoj centralnog toplifikacionog sistema, postaje podtačka 2.11.4.

U drugom pasusu brišu se alineje: peta i osma.

Treći pasus se briše.

Podtačka 2.12.5. Tečna goriva, postaje podtačka 2.11.5.

Page 36: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

36

Cijeli tekst se briše, a dodaje novi: „Potrošnja tečnih goriva u periodu 2011-2023. godine će

porasti za 30%, odnosno sa 150.150t na 195.195t, a učešće u energetskom bilansu ima trend

rasta, sa 31,9% u 2011.godini, na 32,9% u 2023. godini.“

Podtačka 2.12.6. Čvrsta goriva, postaje podtačka 2.11.6.

Prvi pasus se briše.

Iza drugog pasusa dodaje se novi tekst: „Potrošnja čvrstih goriva u periodu 2011-2023. godine

porasti će za 10%, odnosno sa 95.320t na 104.800t, a učešće u energetskom bilansu ima

trend pada, sa 6,8% u 2011.godini, na 5,9% u 2023. godini.“

Na kraju se dodaje nova podtačka: „2.11.7. Obnovljivi izvori energije“, a tekst glasi:

„Obnovljivi izvori energije (OIE) predstavljaju osnovnu alternativu fosilnim gorivima.

Korištenjem ovih izvora potpomaže se ne samo smanjenje stakleničkih gasova usljed

proizvodnje i potrošnje energije, već i smanjenje uvoza nafte i gasa. U cilju postizanja

ambicioznog cilja (20% udjela energije proizvedene iz OIE u sveukupnom energetskom

bilansu države BiH), EU usmjerava napore na sektore električne energije, grijanja i

hlađenja, kao i na biogoriva. U planskom periodu je potrebno intezivirati aktivnosti na, što je

moguće većem, učešću energije iz OIE u energetskom bilansu Kantona Sarajevo, koristeći

podršku EU kroz politike, legislativu, finansiranje i istraživanje, naravno uz uvažavanje

važećih zakona, uredbi, planskih dokumenata Kantona Sarajevo, Federacije i države BiH.

Raspoloživi potencijali OIE u Kantonu Sarajevo su:

- Toplotna energija 185 GWh,

- Električna energija 420 GWh.

Pošto je BiH potpisnica Sporazuma o Energetskoj zajednici JI Europe, potrebno je razvojne

pravce, u ovoj oblasti, uskladiti sa relevantnim Direktivama EU i odredbama iz Sporazuma.

Evidentan je povećan interes za izgradnju proizvodnih kapaciteta obnovljivih izvora kao što

su, prevashodno, hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i elektrane na biomasu,

a zatim i ostali nekonvencionalni vidovi energije. Ovim Planom je bitno uvažiti sektorska

opredjeljenja, odnosno strateške i razvojne planove resornih ministarstva na svim nivoima

vlasti u BiH i Elektroprivrede BiH, a to su :

Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH,

Katalog projekata izgradnje elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH,

Studiju energetskog sektora u BiH,

Indikativnom planu razvoja proizvodnje u BiH

kao i Odluka Vlade Federacije o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i

izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Fedraciji BiH i stvoriti pretpostavke za

njihovu realizaciju u skladu sa prostornim mogućnostima.

U skladu se EU direktivama i promocijom korištenja energije iz obovljivih izvora potrebno je

omogućiti investitorima da na prostorima za koje postoje predpostavke za iskorištenje

potencijala iz obnovljivih izvora vrše dodatna ispitivanja kojim bi se utvrdila isplativost

izgradnje uz uvažavnje utvrđenih kriterije zaštite okoliša koju objekti za proizvodnju

električne energije moraju imati, te osigurati trajnu kontrolu uticaja na okoliš..

2.13. ZAŠTITA I UNAPRIJEĐENJE OKOLIŠA

Tačka 2.13. postaje tačka 2.12. Tekst se briše i novi glasi: „Zaštita okoliša je veoma specifična komponenta kako prostornog

planiranja tako i drugih oblasti ljudskog djelovanja i njegovog okruženja. Veoma je bitno sve

Page 37: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

37

te komponente okoliša i djelovanja unutar njega posmatrati inegralno i interakcijski. Razvoj

okoliša jedino je moguć i prirodno utemeljen kroz princip održivog razvoja i njegovih načela,

te integralnog pristupa sagladavanja mogućih prostornih adekvatnih rješenja uzimajući u

obzir ekonomske i društvena aspekte, zahtijeve i rješenja. Najčešći negativan utjecaj na okoliš

koji se direktno odražavaju na stanje okoliša proizilaze iz elemenata neplanskog širenja

fizičkih struktura na cjelokupnom prostoru Kantona Sarajevo.

- Spriječavanje nepovoljnog uticaja na okoliš i unaprijeđenje stanja okoliša ostvariti

putem aktivnosti:

- Implementiranje seta zakona o zaštiti okoliša koji su donešeni na nivou entiteta i

Kantona Sarajevo;

- Formiranje Fonda za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo u skladu sa zakonskom

regultivom;

- Uspostavljanje odgovarajućeg monitoringa okoliša u skladu sa zakonskom

regulativom;

- Ojačavanje, uvezivanje i izgradnju kapaciteta institucija nadležnih za upravljane

okolinom;

- Smanjiti emisije štetnih tvari u sve komponente okoliša;

- Smanjenje negativnih uticaja na okoliš koji dolaze iz susjednog entiteta;

- Izbor i uvođenje indikatora održivog razvoja koji su u korelaciji sa monitoringom;

- Racionaliziranje potrošnje energenata kroz povećanje energetske efikasnosti javnog i

privatnog sektora;

- Korištenje čiste energije temeljem obnovljivih izvora energije;

- Stimuliranje razvoja industrijskih grana (sekundarni sektor) koje uvode nove

tehnologije kojima se smanjuje uticaj na okoliš, te kroz izradu planova nižeg reda

poslovne i proizvodne zone adekvatno pozicionirati u prostoru;

- Uvođenje i primjena savremenih dostignuća i najnovijih tehnologija i tehnika koje će

smanjivati pritiske na okoliš, te uvođenje određenih sistemskih rješenja tamo gdje je

taj uticaj prevelik;

- Izrada disperzionog (atmosferskog) modela u odgovarajućem programu kako bi se

vršio proračun stanja kvaliteta zraka u cilju utvrđivanja stanja kvaliteta zraka, uticaja

na kvalitet zraka novih izvora emisije, kao i prognoze budućeg stanja kvaliteta zraka;

- Unapređivanje stanja kvaliteta površinskih voda, korita rijeka i provođenje zaštite i

zaštitnih

- mjera izvorišta, na osnovu Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta i Odluka o

sanitarnoj zaštiti izvorišta donesenih od strane Općinskih vijeća;

- Uvođenje predtretmana industrijskih otpadnih voda naročito onih koje se izljevaju

vodotoke na području Kantona Sarajevo;

- Funkcionisanje i redovno održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u

Butilama;

- Očuvanje biološke raznolikosti i pejzažne vrijednosti, ukupng kvaliteta okoliša

Kantona Sarajevo i šire, te preduprijeđenje nastajanja erozije i klizišta;

- Racionaliziranje, substituiranje ili minimiziranje potrošnje prirodnih neobnovljivih

izvora;

- Očuvanje biodiverziteta i razvijanje turizama i drugih djelatnosti (kompatibilnih i ne

štetnih za okoliš) na adekvatnoj zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa i prirodnih

resursa, poljoprivrednog i šumskog zemljišta;

- Inventarizacija i valorizacija flore i faune Kantona Sarajevo;

- Uspostaviti sistem upravljanja bukom i sprovoditi mjere zaštite od buke u skladu sa

zakonskom legulativom;

- Uspostava integralnog sistema upravljanja otpadom na području Kantona Sarajevo;

Page 38: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

38

- Smanjenje količina otpada za finalno odlaganje/zbrinjavanje uz efikasnije korištenje

resursa;

- Uspostaviti infrastrukturu za sve kategorije otpada;

- Edukacijua stanovništva u pogledu zaštite okoliša, upravljanja i korištenja prostora.

2.14. ZAŠTITA STANOVNIŠTVA I DOBARA

Tačka 2.14. postaje tačka 2.13.

Podtačka 2.14.1. Minska polja , postaje podtačka 2.13.1.

U prvom pasusu, pod a):

U prvoj alineji, umjesto: „1.268,5km2“, piše se: „126.850ha“.

U drugoj alineji, umjesto: „146.765.091m2“, piše se: „8.704,1ha“, a umjesto: „12,15“, piše se:

„6,9“.

U trećoj alineji, umjesto: „7.435.094m2“, piše se: „2.120,5ha“

U četvrtoj alineji, umjesto: „32.379.078m2“, piše se: „1.679,9ha“

U petoj alineji, umjesto: „106.950.919m2“, piše se: „4.903,7ha“.

Pod b) Etape realizacije deminiranja, tekst se briše i novi glasi: „Procjene su da bi do 2019.

godine, prema Akcionom planu i programu za implementaciju Strategije protuminskog

djelovanja u BiH za period 2009-2019 godina, trebalo biti očišćeno ukupno 770 ha sumnjive

površine I i II kategorije (naselje i prostor uz naselje), te ukupno 2.830 ha sumnjive površine

III kategorije (šumski kompleksi), ukoliko bi se sve odvijalo planiranom dinamikom.“

Podtačka 2.14.2. Ugroženost područja, postaje podtačka 2.13.2.

Pod a), briše se prva rečenica: „S obzirom na političko-bezbjedonosnu situaciju u regionu i

prisustvo međunarodnog faktora ne očekuju se nikakva ratna dejstva, pa po tom osnovu ni

ugroženost područja Kantona.“.

Pod b), u drugom pasusu, briše se druga rečenica.

Treći pasus se briše.

U četvrtom pasusu, na kraju rečenice, briše se: „Tilave“.

U petom pasusu, u prvoj rečenici, briše se: „oko 767“, a piše se: „1.124“ i iza „klizišta“ se

briše ostatak rečenice.

Druga rečenica se briše.

Šesti pasus se briše.

U sedmom pasusu briše se kraj rečenice: „sa potrebama zaštite od ratnih dejstava“.

2.15. KOMUNALNI OBJEKTI I POVRŠINE

Tačka 2.15. postaje tačka 2.14. i u naslovu se dodaje “ i Upravljanje otpadom“

Podtačka 2.15.1. Komunalna higijena postaje podtačka 2.14.1. i mijenja se naslov u

„Upravljanje otpadom“ i mijenja se tekst i novi glasi:

Page 39: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

39

„Upravljanje otpadom u planskom periodu će se bazirati na principima koji će doprinijeti

ostvarenju strateških ciljeva iz Plana upravljanja otpadom KS za period 2015.- 2020.god, a

koji su u skladu sa strateškim ciljevima Evropske unije i sa Federalnom strategijom zaštite

okoliša.

Za ostvarenje strateških i operativnih ciljeva u planskom periodu potrebno se voditi

slijedećim smjernicama:

uspostaviti infrastrukturu za sve kategorije otpada i izgraditi Regionalni centar za

upravljanje otpadom (RCUO),

smanjiti količine otpada na njegovom izvoru, uspostaviti sistem odvojenog

prikupljanja i reciklaže svih vrsta otpada koje je moguće iskoristiti,

unaprijediti pravni okvir uspostavljanjem/uvezivanjem administrativne i upravljačke

strukture (nadležnih ministarstava, inspekcijskih službi), na nivou KS koja će

dosljedno i pravovremeno provoditi zakone, osposobiti institucije i ojačati

funkcionalnost sistema ekonomskih instrumenata putem poreza i naknada koji će

podstaknuti primjenu načela prevencije i reciklaže,

uspostaviti jedinstven informacioni sistem na području F BiH, koji će omogućiti

analizu ispunjenosti ciljeva i efikasnosti sistema upravljanja otpadom u kantonima, na

nivou Federacije i BiH i regionalno. Do uspostave informacijskog sistema na

federalnom nivou potrebno je nadograditi, ažurirati i dopuniti postojeći registar

proizvođača otpada, te paralelno izvršiti obuku proizvođača otpada za vođenje

evidencije o otpadu.”

„Formiranje Regionalnog centra za upravljanje otpadom (RCUO) je definisano federalnim i

kantonalnim planom upravljanja otpadom, a u skladu sa temeljnim načelom Zakona o

upravljanju otpadom-načelu regionalnosti. Načelo regionalnosti podrazumijeva razvoj

tretmana otpada i izgradnju objekata za njegovo odlaganje na način da pokriva potrebe

regiona i omogućava samoodrživost objekata.“

„U cilju formiranja Regionalnog centra za upravljanje otpadom proširiti sanitarnu deponiju

Smiljevići sa sadašnjih 53,4 ha na 94,3 ha sa zaštitnim pojasom i uskladiti postojeće namjene

sa funkcionalno- tehnološkim cjelinama koje trebaju šačinjavati RCUO.“

„Upravljanje komunalnim otpadom

Unapređenje sistema za upravljanje komunalnim otpadom u planskom periodu zasniva se na

razvoju strukture koja se nadovezuje na postojeći sistem sakupljanja i transporta komunalnog

otpada i bazira se na prevenciji, te povratu resursa ponovnom upotrebom i reciklažom.

Ključni elementi budućeg plana infrastrukture za upravljanje otpadom baziraju se na:

izdvajanju korisnih sirovina iz otpada;

minimiziranju količine otpada koji se odlaže.

U cilju izdvajanja korisnih sirovina iz otpada, potrebna je nadogradnja postojeće

infrastrukture. Buduću infrastrukturu za izdvajanje otpada činit će: zeleni otoci, reciklažna

dvorišta, kante ili kontejneri za dvolinijsko prikupljanje. Preostali, miješani otpad čije je

porijeklo iz domaćinstava i srodno, odvozi se na RCUO. Izradom općinskih elaborata o

lokacijama zelenih otoka i reciklažnih dvorišta odrediti lokacije i donošenjem propisa na

nivou Kantona upisati ih u detaljnu plansku dokumentaciju.

Područja koja trenutno nisu uključena u sistem prikupljanja i područja koja nisu dovoljno

pokrivena (rubni dijelovi općina) trebaju se opremiti sa dovoljnim brojem posuda za

prikupljanje i odvajanje otpada.

Page 40: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

40

S obzirom na prostorne mogućnosti naseljenih mjesta na području KS, postupak odvajanja

otpada radi ponovne upotrebe ili iskorištavanja, nužno je vršiti na dva načina:

principom dolaska po odvojene komponente otpada (pojedinačni objekti);

sistemom donošenja komponenti otpada na za to utvrđeno mjesto.

Koncept se bazira na odvajanju suhih frakcija iskoristivog otpada od mokre frakcije. Pod

suhom frakcijom podrazumijeva se ambalažni otpad, odnosno staklo, papir, karton, plastika i

metalna ambalaža. Sav ostali pomiješani otpad je mokra frakcija.

Mogućnosti za povrat resursa iskorištavanjem energije iz otpada treba se razmotriti kroz

izradu Studije izvodljivosti kojom će se ispitati opravdavanost izgradnje pogona za

mehaničko – biološku obradu otpada MBO, koja je kao tehnologija tretmana predviđena

Federalnim planom upravljanja otpadom 2012-2018.

Imajući u vidu da će se nakon odvajanja suhe frakcije, mokra frakcija u kojoj dominira

organska materija, i dalje odlagati na deponiju opravdana je izrada ove studije, jer će se time

u budućnosti ispuniti ciljevi za smanjenje odlaganja organske materije.“

„Upravljanje posebnim kategorijama otpada

Smanjenje količine otpada za finalno odlaganje i negativnih uticaja na okoliš moguće je

postići adekvatnim prikupljanjem i zbirnjavanjem svih kategorija otpada. Najčešće

registrovane vrste posebnih kategorija otpada u Kantonu Sarajevo su infektivni otpad iz

zdravstvenih ustanova, otpadna ulja, otpadne gume, otpad od površinske obrade metala,

otpadne baterije i akumulatori i sve prisutniji električni i elektronski otpad.

Proizvođači i uvoznici roba od kojih, nakon plasmana na tržište i upotrebe nastaje otpad (a

dijelom i proizvođači, odnosno vlasnici samog otpada), odgovorni su za uspostavu neophodne

infrastrukture u skladu sa njihovom obavezom o postizanju propisanih dinamičkih procenata

adekvatnog zbrinjavanja, kao i budućim propisima kojim će dodatno biti precizirane obaveze

u skladu sa načelom odgovornosti proizvođača (zagađivač plaća).

Osnovne smjernice za izbjegavanje nastanka posebnih kategorija otpada, njegovo adekvatno

prikupljanje i zbrinjavanje su:

razvoj tehnologija koje ne proizvode otpad ili otpad smanjuju na najmanju moguću

mjeru;

povrat otpadnog materijala u proizvodni proces;

izgradnja reciklažnih dvorišta na području svih općina Kantona sarajevo u sklopu

kojih će se prikupljati posebne kategorije čije je porijeklo iz domaćinstava,

identifikacija svih proizvođača posebnih kategorija otpada na području Kantona

Sarajevo,

preventivna inspekcija proizvođača otpada sa ciljem poticanja na sklapanje ugovora

sa ovlaštenim operaterima za zbrinjavanje;

pronaći optimalno rješenje tretmana mulja iz otpadnih voda;

u sklopu RCUO izgraditi pogon za reciklažu građevinskog otpada, a usitnjeni

materijal koristiti za dnevno prekrivanje aktivne kasete za odlaganje komunalnog

otpada;

podsticati organizovanja sistema sakupljanja otpadnih vozila, tj. odvajanje korisnih

dijelova otpadnih vozila i njihovo vraćanje u proizvodni ciklus u skladu sa zakonom i

EU direktivama;

povećati kapacitet dezinfekcije/sterilizacije infektivnog otpada;

Page 41: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

41

iznalaženje rješenja za izgradnju postrojenja za tretman otpada životinjskog porijekla

na nivou Federacije BiH.”

Podtačka 2.15.2. Pijace i tržnice (snabdijevanje), postaje podtačka 2.14.2.

U prvom pasusu, u prvoj alineji, iza „centra“, briše se: „Stup“.

Briše se četvrta alineja.

Podtačka 2.15.3. Groblja (sahranjivanje), postaje podtačka 2.14.3

U prvom pasusu prva alineja se mijenja i gasi: „Planom predviđena površina za groblje

Vlakovo iznosi 85,2ha“.

Četvrta alineja se briše.

Brišu se druga i treća alineja.

Drugi pasus se briše.

2.16. BILANS POVRŠINA

Tačka 2.16. postaje tačka 2.15.

Tabela 18. postaje tabela 11. mijenja se i glasi:

Tabela 11. Pregled bilansa površina

Namjena površina Površine

ha %

Građevinsko zemljište 39509,2 31,1

Poljoprivredno zemljište 13568,7 10,7

Šumsko zemljište 73026,6 57,6

Vodne površine 745,5 0,6

UKUPNA POVRŠINA 126.850 100,00

Iza Tabele 11. dodaje se tekst:

„Ovim bilansom površina daju se površine osnovne namjene prostora (građevinsko,

poljoprivredno, šumsko i vodne površine) .

Kroz izradu urbanističkih planova (Urbano područje Sarajevo, Ilijaš, Hadžići i Trnovo) će se

precizno definisati namjena , te način i uslovi korištenja zemljišta u obuhvatu planova

Do značajnih odstupanja u odnosu na raniji Plan, došlo je, između ostalog, i iz sljedećih

razloga:

- Ažuriran je orto-foto snimak stanja izgrađenosti iz 2010. godine,

- Bespravno izgrađenih građevina unutar drugih namjena (na poljoprivrednom i

šumskom zemljištu),

- rezultata novelacije Studije upotrebne vrijednosti zemljišza za područje Kantona

Sarajevo,

- rezultata Studije inventarizacije stanja i izrade baze podataka pokrivenosti i načina

korištenja zemljišta Kantona Sarajevo u GIS tehnologiji“.

Page 42: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

42

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka f) i l), člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana

48. stav 1. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 7/05),

Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj ______________ godine, donijela je

Prijedlog

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVOĐENJU PROSTORNOG

PLANA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 2003. DO 2023. GODINE

Član 1.

Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona

Sarajevo za period 2003. do 2023. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/06 i

4/11.)

Član 2.

U članu 1. stav 3. iza riječi „obuhvataju“ stavlja se dvotačka (:) a tekst se nastavlja bez

alineja.

Član 3.

U članu 2. stav 1. iza riječi „prostornu“ brišu se riječi „i privrednu“, iza riječi „uređenje“

dodaje se riječ „korištenje“ iza riječi „prostora“ brišu se riječi „prostornih mjerila“, a iza

riječi „namjena“ briše se riječ „oblikovanje“.

Član 4.

U članu 3. iza riječi „građenja“ dodaju se riječi „građevinskog zemljišta, stvarnih prava“, a

iza riječi „zemljišta“, briše se riječ „zaštite“.

Član 5.

U podnaslovu iza člana 5., iza riječi „Granice“ dodaju se riječi: „građevinskog zemljišta“.

U drugom podnaslovu iza člana 5, i u podnaslovima iza članova 6., 7., 8. i 9. ispred riječi

„Urbano“ dodaju se riječi: „Građevinsko zemljište“.

Član 6.

Član 7. mijenja se i glasi:

Granica urbanog područja Hadžići počinje od tromeđe katastarskih općina Rakovica (1685),

Binježevo (2238) i Drozgometva (1719) i ide u pravcu sjeveroistoka granicom K.O. Rakovica

i Binježevo do tromeđe K.O. Rakovica, Gladno Polje i Binježevo. Od tromeđe nastavlja

granicom K.O. Gladno Polje i Binježevo u smjeru jugoistoka do tromeđe katastarskih općina

Gladno Polje, Blažuj i Binježevo i produžava u istom smjeru granicom K.O. Binježevo i

Blažuj, zatim se lomi i nastavlja u pravcu juga istom granicom do tromeđe K.O. Binježevo,

Blažuj i Donji Hadžići. Dalje ide granicom K.O. Donji Hadžići i Blažuj do tromeđe K.O.

Blažuj, Hrasnica i Donji Hadžići i nastavlja u smjeru jugoistoka granicom K.O. Donji

Hadžići i Hrasnica do trigonometra 1263. Od trigonometra granica obuhvata se lomi i

nastavlja u blagom luku u pravcu zapada sijekući parcelu 1340 lomeći se u tačkama sa

koordinatama:

1) y = 6520352, x = 4852272

2) y = 6520042, x = 4851956

3) y = 6519465, x = 4851802

4) y = 6518963, x = 4851775

Page 43: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

43

i produžava u istom pravcu sijekući parcele k.č. 1443 i 1336 i dolazi do tačke br. 5 sa

koordinatama y = 6518040 i x = 4851948, tu se lomi i nastavlja u pravcu jugozapada sijekući

parcele k.č. 1340 i 1445 (put), i dolazi u tačku bnroj 6 sa koordinatama y = 6517731 i x

=4851856, lomi se u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 1340, 2146 (put), 1570, 1568 i

dolazi u tačku broj 7 sa koordinatama y = 6517669 i x = 4851741, nastavlja u pravcu juga i

jugoistoka sijekući parcele k.č. 1567, 2405/1 i dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y

=6518436 i x = 4851061 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 2387, 2405/1, nastavlja u

pravcu juga te istoka međom parcele k.č. 2387 (obuhvata je) i dolazi u tačku broj 9 sa

koordinatama y = 6518893 i x = 4850498 koja se nalazi na južnoj međi parcele k.č. 2387.

Granica nastavlja na jug u pravoj liniji sijekući parcele k.č. 2405/7, 2391 i dolazi na istočni

rub parcele k.č. 2380, nastavlja idući međama parcela k.č. 2389, 2405, 2388 (ne obuhvata ih)

i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 2387, zatim nastavlja u pravcu zapada idući

pomenutom parcelom i dolazi na njen jugozapadni rub (obuhvata je), nastavlja u pravcu

zapada sijekući parcele 2423 (put), 2386 i 2405 i dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama y =

6517756 i x = 4849754 koja se nalazi na parceli 2405, skreče prema sjeveru sijekući u pravoj

liniji parcelu k.č. 2405 i izlazi na put k.č. 2423, dalje produžava pomenutim putem i dolazi do

tačke br. 11 sa koordinatama y = 6517428 i x = 4849912 koja se nlazi na zajedničkoj granici

katastarskih općina K.O. Žunovnica i K.O. Lokve, nastavlja na jug pomenutom zajedničkom

granicom i dolazi u tačku broj 12 sa koordinatama y = 6517372 i x = 4849853 koja se nalazi

na istočnoj međi parcele k.č. 2315. Nastavlja u pravcu zapada sijekući parcele k.č. 2315,

2314, 2313, .2311, 2310, 2309, 2304 i dolazi do trigonometra br. 303/9 koji se nalazi na

zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Žunovnica i K.O. Lokve. Granica nastavlja

pomenutom granicom i dolazi do tačke br. 13 sa koordinatama y = 6516330 i x = 4850152

(dalekovod), nastavlja u pravcu sjeverozapada zajedničkom granicom K.O. Lokve i K.O.

Žunovnica i dolazi u tačku 14 sa koordinatama y = 6515859 i x = 4850931 (tromeđa K.o.

Lokve, K.O. Žunovnica i K.O. Zovik), produžava u pravcu sjeveroistoka zajedničkom

granicom K.O. Zovik i K.O. Žunovnica do trigonometra 309 (tromeđa K.O. Zovik, K.O

Žunovnica i K.O. Hadžići), nastavlja zapadno, jugozapadno i sjeverozapadno zajedničkom

granicom K.O. Zovik i K.O. Hadžići do tačke 15 sa koordinatama y = 6514267 i x = 4852184

(koja se nalazi na četveromeđi Katastarskih općina Hadžići, Zovik, Pazarić i Drozgometva).

Granica dalje produžava u pravcu sjeveroistoka idući zajedničkom granicom K.O. Hadžići i

Drozgometva i dolazi u tačku br. 16, y = 6516833 i x = 4854815 koja se nalazi na tromeđi

K.O. Drozgometva, Hadžići i Binježevo. Granica produžava u pravcu sjevera i

sjeverozapada idući zajedničkom granicom K.O. Binježevo i Drozgometva i dolazi do

tromeđe katastarskih općina Rakovica (1685), Binježevo (2238) i Drozgometva (1719) odakle

je opis urbanog područja Hadžići i počeo.

Površina urbanog područja Hadžići iznosi P=2.529,0 ha.

Član 7.

Član 9. se mijenja i glasi:

Granica urbanog područja Trnovo počinje od tromeđe parcela k.č. 1783 (put), 1775 i 1776/1,

sve u K.O. Trnovo produžava u pravcu istoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1796, 1795,

1793, 1792 i dolazi na južni rub parcele k.č. 1791. Skreće na sjever idući međama parcela

k.č. 1791 i 1813 (obuhvata ih), zatim siječe u pravoj liniji parcelu k.č. 1815 i dolazi u tačku

br. 1, sa koordinatama y = 6537266 i x = 4836678, koja se nalazi na međi između parcela

k.č. 1814 i 1815. Granica produžava na sjever, te zapad idući međama parcela k.č. 1814,

1807, 1806, 1805, 1759, 1760, 1765, 94, 88, 85, 83, 82, 81, 3, 1 (obuhvata ih). Zatim izlazi na

rijeku Željeznicu k.č. 2391 kojom ide nizvodno i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y =

6536406 i x = 4837432, koja se nalazi na granici k.č. 2391 i 1665 u K.O. Trnovo, produžava

u pravcu sjeverozapada idući granicom između k.č. 1665 i k.č. 1719 i dolazi u tačku br. 3 sa

koordinatama y = 6536371 i x = 4837490, nastavlja na sjeverozapad sijekući parcele 1719,

Page 44: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

44

1665, 1379 K.O. Trnovo, zatim siječe k.č. 2406, 1372 i 1336/1 K.O. Ilovice i dolazi u tačku

br. 4 sa koordinatama y = 6536196 i x = 4837646 koja se nalazi na međi k.č. 1336/1 i 1348.

Granica dalje nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele 1348, 1349, 1342 i 1341 K.O.

Ilovice te 749 K.O. Trebečaj te dolazi na tromeđu k.č. 749, 748 i 750, nastavlja južno međom

k.č. 749, 753, 772, 773, 775, 774 780, 778, 779 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela

780, 781 i 722. Granica nastavlja prema sjeverozapadu sijekući parcele 722, 731, 729, 716

do trigonometra 397, zatim skreće prema jugozapadu sijekući parcele 715, 3217 i 578/1 K.O.

Trebečaj dolazi na sjevernu među parcele 703 kojom nastavlja jugozapadno obuhvatajući

parcele 697, 688, 696, 694 nastavlja putem k.č. 3218 do tačke br. 5 sa koordinatama y =

6534203 i x = 4837895 te nastavlja u pravcu sjevera sijekući parcele k.č. 578/1, 586, 535,

541, 514, 512, 510, 507, 502, 503, 504 i 495 sve u K.O. Trebečaj dolazi do tačke br. 6 sa

koordinatama y = 6534004 i x = 4838507. Granica dalje nastavlja jugozapadno putem k.č.

3218 do tačke br. 7 sa koordinatama y = 6533885 i x = 4838466 nastavlja u pravoj liniji

jugozapadno sijekući parcele k.č. 181/1, 182, 3215 i 180 K.O. Trebečaj i dolazi do tačke br. 8

sa koordinatama y = 6532763 i x = 4837582 nastavlja u pravoj liniji jugoistočno sijekući

parcele k.č. 300, 299, 296, 293/7, 293/10, 3223/1, 319, 318, 325, 323, 324, 332/2, 332/3, 333,

334, 337, 357/1 dolazi do tromeđe k.č. 372, 357/1 i 373 te nastavlja međom k.č. 372, 371,

367, 366, 374, 375 (obuhvata ih) dolazi do tromeđe k.č. 375, 350 i 351 sve u K.O. Trebečaj.

Granica nastavlja jugozapadno u pravoj liniji sijekući parcele k.č. 350, 347/1, 348, 378/2,

991/1 te dolazi do tačke br. 9 sa koordinatama y = 6533603 i x = 4836916 nastavlja u pravoj

liniji jugoistočno sijekući parcele k.č. 1008, 1430, 1082/1, 1080, 1079, 1070,1069, 1068,

1067, 1105 dolazi na tromeđu parcela k,č. 1105, 1124 i 1123. Granica dalje nastavlja na

istok sijekući parcele k.č. 1124, 1126, 1121, 1120, 1119, 1118, 1114, 1134, 1250, 1251, 1252,

te dolazi do tromeđe k.č. 1251, 1250 i 1236. Granica nastavlja na sjeveroistok međom

parcela k.č. 1250, 1249, 1248, 1247, 1243, 1240 (obuhvata ih) K.O. Trebečaj te dolazi do

tromeđe parcela k.č. 1237, 1240 i 1236. Granica dalje ide na sjeveroistok sijekući parcele k.č.

1235/1, 911/2, 911/1, 910, 907, 906, 905, 904, 903, 896, 894, 981/2, 1286, 886, 885 i 1291 te

dolazi na četveromeđu k.č. 880/1, 882/1, 884/1 i 1291. Granica nastavlja na sjever i

sjeveroistok međom parcela k.č. 880/1, 880/3, 880/2 (obuhvata ih) K.O. Trebečaj te dolazi do

četveromeđe parcela k.č. 880/2, 881, 882/2 i 1291, nastavlja na sjeveroistok sijekući parcele

k.č. 1291, 844, 842, 843, 839 K.O. Trebečaj zatim k.č. 1699 K.O. Trnovo. Granica dolazi na

tromeđu k.č. 1699, 1701 i 1971 te nastavlja jugoistočno sijekući parcelu k.č. 1971 dolazi na

tromeđu k.č. 1971, 1704 i 1705 nastavlja međama parcela k.č. 1705, 1706, 1707, 1965

(obuhvata ih) dolazi na tromeđu k.č. 1966, 1965 i 1967. Granica dalje nastavlja u pravcu

juga sijekući parcele k.č. 1967, 1961 i 1971 te dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama y =

6536357 i x = 4836631, koja se nalazi na međi parcela k.č. 1971 i 21, zatim nastavlja u

pravcu sjeverozapada i juga granicom parcela k.č. 21, 24, 25, 1948/2, 1948/3 i 217 (obuhvata

ih) sve u K.O. Trnovo i dolazi u tačku br. 11 sa koordinatama y = 6536192 i x = 4836194,

koja se nalazi na granici političke općine Trnovo koja je ujedno i međuentitetska linija

razgraničenja. Dalje nastavlja političkom granicom u pravcu istoka i dolazi do tačke br. 12

sa koordinatama y = 6537121 i x = 4836456 koja se nalazi na zapadnoj međi parcela k.č.

1776/4, lomi se u pravcu sjevera idući istočnim međama parcela k.č. 1941/1, 1774 i 1715

(obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1783 (put), 1775 i 1776/1 sve u K.O. Trnovo

odakle je opis urbanog područja Trnovo i počeo.

Površina urbanog područja Trnovo iznosi P=383,0 ha.

Član 8.

Mijenjaju se opisi građevinskog zemljišta van urbanih područja u članovima: 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16:

Član 10 mijenja se i glasi:

Page 45: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

45

Granice građevinskog zemljišta van urbanih područja općine Stari grad

Naseljeno mjesto Sarajevo – dio

1. Berkuša

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 2061, 2062 i 142/1 ide u pravcu istoka i

dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6535174 x = 4855873 koja se nalazi na parceli k.č.

142/1, lomi se u pravcu jugozapada i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6535172 x =

4855872 koja se nalazi na parceli k.č. 142/1, dalje se lomi u pravcu jugoistoka i dolazi u

tačku br. 3 sa koordinatama y = 6535175 x = 4855867 koja se nalazi na parceli k.č.

142/1.Granica se dalje lomi u pravcu jugozapada sjekući parcelu k.č. 142/3 i dolazi u tačku

br. 4 sa koordinatama y = 6535158 x = 4855843 koja se nalazi na parceli k.č. 142/1, lomi se

u pravcu jugoistoka i dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y = 6535173 x = 485 815 koja se

nalazi na parceli k.č. 142/1, nastavlja u pravcu juga i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y

= 6535181 x = 4855767 koja se nalazi na parceli k.č. 142/1, skreće u pravcu jugozapada i

dolazi u tačku br. 7 sa koordinatama y = 6535174 x = 4855738 koja se nalazi na parceli k.č.

142/1.Granica nastavlja dalje u pravcu jugoistoka i dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y =

6535183 x = 4855714 koja se nalazi na parceli k.č. 142/1 lomi se u pravu istoka i dolazi u

tačku br. 9 sa koordinatama y = 6535194 x = 4855713 koja se nalazi na parceli k.č.142/1,

nastavlja u pravcu juga i dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama y = 6535191 x = 4855685

koja se nalazi na parceli k.č. 142/1, skreće u pravcu zapada i dolazi u tačku br. 11 sa

koordinatama y = 6535180 x = 4855684 koja se nalazi na parceli k.č. 142/1, nastavlja dalje u

pravcu sjeverozapada i dolazi u tačku br. 12 sa koordinatama y = 6535176 x = 4855698 koja

se nalazi na parceli k.č. 142/1, lomi se na jugozapad i dolazi u tačku br. 13 sa koordinatama y

= 6535172 x = 4855696 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 142/1 i 2771/1.Granica

dalje nastavlja u pravcu sjevera te sjeverozapada idući međom parcele k.č. 2771/1 (ne

obuhvata je) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2771/1, 142/1 i 2055. Dalje nastavlja u pravcu

sjevera idući međom parcele k.č. 2055 ( ne obuhvata je ) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

2055, 2062 i 142/1, skreće na sjeveroistok idući međom parcele k.č. 2062 i dolazi do mjesta

odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Trebević, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 0,1 ha.

2. Studenac

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 499/3, 495 i 155 ide južnom međom

parcele k.č. 495 ( ne obuhvata je) dolazi na jugoistočni dio parcele k.č. 495, nastavlja u

pravcu sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcelu k.č.155 i dolazi u tačku br. 1 sa

koordinatama y = 6537125 x = 4856065 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 155 i

492, skreće u pravcu jugoistoka idući međama parcela k.č. 492, 491, 489, 488 (ne obuhvata

ih) i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6537172 x = 4856036 koja se nalazi na međi

između parcela k.č. 488 i 155, lomi se u pravcu sjeverozapada i dolazi u tačku br. 3 sa

koordinatama Y = 6537155, x = 4856040 koja se nalazi na parceli k.č. 155, dalje nastavlja u

pravcu zapada te dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6537126, x = 4856039 koja se

nalazi na parceli k.č. 155, lomi se u pravcu sjeverozapada i dolazi do mjesta odakle je opis

obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Trebević, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 702 m2.

3. Odžak

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 976, 4/2 i 974/3 (put) ide u pravcu

sjeverozapada međama parcela k.č. 4/2, 4/3, 4/1, 2, 1, dolazi na tromeđu parcela k.č. 1, 974/4

i 1208/2, skreće na sjeveroistok te sjever idući međama parcela k.č. 1, 3/2, 3/5, 3/1, 3/3, 3/4,

Page 46: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

46

15/6, 15/8, 15/4, 16/2, 15/3, 35, 38/1, 36/2, 36/3, 37, 49 i dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama

y = 6536155, x = 4860802 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1208/2 i 49,

nastavlja u pravcu istoka i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6536160, x = 4860802

koja se nalazi na parceli k.č. 49, lomi se u pravcu juga u pravoj liniji i dolazi u tačku br. 3 sa

koordinatama y = 6536162, x = 4860762 koja se nalazi na parceli k.č. 49, nastavlja dalje u

pravcu jugoistoka i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6536177, x = 4860750 koja se

nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 49 i 45/2. Granica dalje nastavlja u pravcu istoka te

sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 45/2, 45/3, 45/1, 29, 101/3, 96, 95, 94, 93, 73, 72 (

obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 72, 76 i 66, nastavlja u pravcu jugoistoka idući

međama parcela k.č. 76, 77, 78, 79, 75 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 86, 75 i

92, skreće u pravcu jugozapada te jugoistoka idući međama parcela k.č. 75, 90, 100/2

(obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č.89, 100/2 i 114. Dalje se granica lomi u pravcu

juga te u pravoj liniji siječe parcelu k.č. 114 i dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y = 6 536

425 x = 4 860 523 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 114 i 107/1, nastavlja dalje u

pravcu jugoistoka idući međama parcela k.č. 114 i 115 (ne obuhvata ih) dolazi na tromeđu

parcela k.č. 115, 117 i 110/6, lomi se u pravcu juga idući međama parcela k.č. 110/6, 110/4,

590/1, 588/2, 588/1, 589 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 589, 746 i 620,

produžava dalje u pravcu sjeverozapada idući međama parcela k.č. 589, 590/2, 618, 616,

612, 600, 601/1, 603/1, 603/3 (obuhvata ih), presjeca parcelu k.č. 29 (put), nastavlja dalje u

pravcu zapada idući međama parcela k.č. 11, 8, 4/2, te dolazi do mjesta odakle je opis

obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Donje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 25,7 ha.

4. Strelište

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 958, 962 (put) i 1208/2, ide u pravcu

sjeveroistoka međama parcela k.č. 958, 959, 960, 961/1, 961/7, 961/6, 961/2, 961/5, 961/4,

964/1 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1208/2, 974/1 i 965, skreće na jugoistok

međama parcela k.č. 965, 966/3, 963 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 968/4,

969/1 i 963, nastavlja dalje u pravcu juga te jugozapada međama parcela k.č. 963, 961/1,

960, 959, 958 (obuhvata ih) te dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Vasin Han, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 6,1 ha.

Naseljeno mjesto Hreša - Općina Stari Grad

1. Vrbica

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1235, 676/1 i 677/4 i ide u smjeru sjevera

te sjeveroistoka međama parcela k.č.677/4, 674/2, 674/1, 673/1, 997 (obuhvata ih), dolazi u

tačku br. 1 sa koordinatama y = 6538018, x = 4858987 koja se nalazi na međi između

parcela k.č. 1567 i 977, lomi se u pravcu jugoistoka sjekući parcelu k.č. 997 te nastavlja u

istom smjeru međama parcela k.č. 666/1, 666/3, 667 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 664, 667 i 645. Dalje granica nastavlja u smjeru jugozapada obuhvatajući

parcelu k.č. 667, te dolazi na tromeđu parcela k.č. 667, 1002 i 645, sječe u pravoj liniji

parcelu k.č. 1002 i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6538109 x = 4858843 koja se

nalazi na međi između parcela k.č. 1002 i 674/1. Granica obuhvata dalje ide u pravcu

jugozapada te zapada međama parcela k.č. 674/1, 678, 677/2, 677/3, 677/4 (obuhvata ih) te

dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Hreša, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 4,9 ha.

Page 47: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

47

2. Borija

Granica obuhvata počinje od petomeđe parcela k.č. 713/1, 704/3, 704/5, 712 i 720/6, ide u

smjeru sjevera međama parcela k.č. 713/1, 713/5, 715/2, 715/1 (obuhvata ih), dolazi na

tromeđu parcela k.č. 715/1, 713/1 i 704/1, lomi se u smjeru istoka sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 713/1, 713/2, 716, 723 i dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6537218, x =

4857869 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 723 i 727/4, lomi se u pravcu sjevera

idući međom između parcela k.č. 723 i 727/4 te dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y =

6537215, x = 4857893 koja se nalazi na međi između parcela k.č.723 i 727/4, nastavlja u

smjeru istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 727/4, 727/6, 727/3, 727/2 i dolazi u tačku br.

3 sa koordinatama y = 6537280, x = 4857904 koja se nalazi na međi između parcela k.č.

737/10 i 737/9. Granica dalje nastavlja u smjeru juga te istoka međama parcela k.č. 737/10,

722/2, 722/1, 721/14, 741, 1004 (put) (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 746/2,

827/1 i 1004 (put), lomi se u pravcu juga, presjeca put k.č.1004, nastavlja u istom smjeru

međama parcela k.č. 752/15 i 752/16 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 752/15,

752/16 i 752/2, lomi se u pravcu jugozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 752/2, 752/3,

752/4, dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6537451, x = 4857527 koja se nalazi na međi

između parcela k.č. 752/4 i 756, skreće u pravcu sjeverozapada idući međama parcela k.č.

752/4, 752/5, 752/6, 752/7 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1004 (put), 752/7 i

757, presjeca put k.č. 1004 i dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y = 6537306, x = 4857604

koja se nalazi na međi između parcela k.č. 721/16 i 1004 (put), lomi se u pravcu sjeveroistoka

sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 721/16, 721/9 i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y =

6537323, x = 4857629 koja se nalazi na parceli k.č. 721/9, skreće u pravcu sjeverozapada

sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 721/9, 721/8, 721/7, 721/6, 721/15, 721/1, dolazi do

četveromeđe parcela k.č. 717/1, 721/5, 721/1 i 721/1, lomi se u smjeru jugozapada idući

međama parcela k.č. 717/1, 713/3, 713/1 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis

obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Hreša, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 6,7 ha.

3. Obhodža I

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 302/1, 795/2 i 704/1, ide u pravcu sjevera

međom između parcela k.č. 302/1 i 704/1, dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6536949,

x = 4857872 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 302/1 i 704/1, lomi se u pravcu

sjeveroistoka i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6536963, x = 4857877 koja se nalazi

na parceli k.č. 704/1, lomi se u pravcu jugoistoka te dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y =

6536977, x = 4857858 koja se nalazi na parceli k.č. 704/1, skreće u pravcu juga i dolazi u

tačku br. 4 sa koordinatama y = 6536975, x = 4857833 koja se nalazi na međi između

parcela k.č. 795/3 i 704/1. Granica obuhvata dalje nastavlja u smjeru jugozapada međama

parcela k.č. 795/3, 794, 795/2 (ne obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Hreša, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 689 m2.

4. Obhodža II

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 809, 807 (put) i 704/1 ide u pravcu

sjevera te sjeveroistoka međama parcela k.č. 807, 806/1, 806/2, 797/3, 797/1, 795/1 (ne

obuhvata ih), dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6536977, x = 4857723 koja se nalazi

na međi između parcela k.č. 795/1 i 704/1, lomi se u smjeru sjeveroistoka i dolazi u tačku br.

2 sa koordinatama y = 6536982, x = 4857734 koja se nalazi na parceli k.č. 704/1, nastavlja u

smjeru istoka, dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6536987, x = 4857735 koja se nalazi

na parceli k.č. 704/1, lomi se u smjeru jugoistoka i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y =

Page 48: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

48

6536997 x = 4857720 koja se nalazi na parceli k.č. 704/1, dalje se lomi u smjeru juga i dolazi

u tačku br. 5 sa koordinatama y = 6536987 x = 4857 676 koja se nalazi na parceli k.č. 704/1,

lomi se u smjeru jugozapada i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y = 6536970, x =

4857661 koja se nalazi na parceli k.č. 704/1, skreće u smjeru sjeverozapada i dolazi u tačku

br. 7 sa koordinatama y = 6536949, x = 4857672 koja se nalazi na parceli k.č. 704/1, dalje se

lomi u smjeru jugozapada te dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y = 6 536 933 x = 4 857

655 koja se nalazi na parceli k.č. 704/1, ide u smjeru juga i dolazi u tačku br. 9 sa

koordinatama y = 6536934, x = 4857647 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 809 i

704/1, skreće na sjeverozapad međom parcele k.č. 809 (ne obuhvata je), te dolazi do mjesta

odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Hreša, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 0,2 ha

Naseljeno mjesto Barice – Općina Stari Grad

1. Barice

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1084, 1089/1 i 1097/1, ide u pravcu

sjeveroistoka međom parcele k.č. 1097/1 (obuhvata je) dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y

= 6536135, x = 4860804 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1097/1 i 106/2, lomi se u

pravcu istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 106/2 i 1208/2 i dolazi u tačku br. 2 sa

koordinatama y = 6536155, x = 4860802 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1208/2 i

49, skreće u pravcu jugozapada idući međom parcele k.č. 1208/2 (put)(obuhvata ga), dolazi

na tromeđu parcela k.č. 1208/2 (put), 1 i 974/4, sječe put k.č. 1208/2 i dolazi u tačku br. 3 sa

koordinatama y = 6535943, x = 4860379 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1208/2

(put) i 1098, lomi se u pravcu sjeveroistoka idući međom parcele k.č. 1208/2 (put) (obuhvata

ga) i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6536028, x = 4860569 koja se nalazi na međi

između parcela k.č. 1098 i 1208/2, lomi se u smjeru zapada sjekući u pravoj liniji parcelu k.č.

1098, dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y = 6535976, x = 4860592 koja se nalazi na međi

između parcela k.č. 1108/1 i 1098, skreće u smjeru sjeveroistoka međom parcele k.č. 1108/1

(ne obuhvata je) dolazi na tromeđu parcela k.č. 1108/1, 1098 i 1109. Granica se dalje lomi u

smjeru zapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1109, 1113, 1116, 1115, 1214, 963, 970,

971, 977 i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y = 6535735, x = 4860667 koja se nalazi na

parceli k.č. 977, skreće u pravcu sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 977, 978,

1015, 1018/2 te dolazi u tačku br. 7 sa koordinatama y = 6535812, x = 4860891 koja se

nalazi na tromeđi parcela k.č. 1018/2, 1018/1 i 1019.Granica se dalje lomi u smjeru

jugoistoka te sjeveroistoka idući političkom granicom između općina Stari Grad i Centar,

dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y = 6535889, x = 4860948 koja se nalazi na međi

između parcela k.č. 1214 i 1070. Skreće u smjeru istoka sjekući parcelu k.č. 1214, dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1214, 1072 i 1077, nastavlja u istom smjeru međama parcela k.č. 1077 i

1076 (obuhvata ih) dolazi na dvomeđu parcela k.č. 1072 i 1076, u istom smjeru sječe parcelu

k.č. 1072 i dolazi u tačku br. 9 sa koordinatama y = 6535961 x = 4860956 koja se nalazi na

parceli k.č. 1072, lomi se na sjever dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama y = 6535967, x =

4860971 koja se nalazi na parceli k.č. 1072, skreće na jugoistok sjekući parcele k.č. 1072 i

1074, te dolazi u tačku br. 11 sa koordinatama y = 6536000, x = 4860955 koja se nalazi na

parceli k.č. 1074, lomi se u smjeru juga sjekući parcele k.č. 1074, 1072, 1074, 1085, dolazi u

tačku br. 12 sa koordinatama y = 6535990, x = 4860908 koja se nalazi na parceli k.č. 1085,

dalje se lomi u pravcu jugozapada sjekući parcele k.č. 1085, 1089/1, 1085 i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1085, 1089/3 i 1089/2, skreće u pravcu zapada te juga međama parcela

k.č. 1089/3, 1084 (obuhvata ih), te dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mrkovići, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 9,0 ha.

Page 49: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

49

2. Smreke

Granica obuhvata počinje od četveromeđe parcela k.č. 1208/2 (put), 1138, 2415 (put) i

2412/2 (put), ide u pravcu jugozapada međama parcela k.č. 1138, 1142/3, 1143/2, 1143/1,

1144/2, 1145, 1144/2 (obuhvata ih), dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6535341, x =

4859806 koja se nalazi na granici između političkih općina Stari Grad i Centar. Granica

obuhvata nastavlja u smjeru sjevera političkom granicom između općina Stari Grad i Centar,

dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6535352, x = 4860259 koja se nalazi granici između

političkih općina Stari Grad i Centar, skreće u pravcu istoka te u pravoj liniji sječe parcelu

k.č. 951/1, nastavlja dalje međom parcele k.č. 951/1 (obuhvata je), dolazi na tromeđu parcela

k.č. 951/1, 956/6 i 1214 (put), dalje ide u pravcu sjeveroistoka međom parcele k.č. 1214 (put)

(obuhvata ga) te dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6535673 x = 4860378 koja se

nalazi na međi između parcela k.č. 957 i 1214 (put), presjeca put i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 1214 (put), 1105/1 i 1120, lomi se u pravcu istoka idući međama parcela k.č. 1120,

1105/2, 1105/3 (obuhvata ih) presjeca put k.č. 1105/5, nastavlja dalje u istom pravcu međom

parcele k.č. 1103/2 (obuhvata je), dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1104, 1103/2, 1101/2 i

1101/1, u istom smjeru sječe parcelu k.č. 1101/1 i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y =

6535912 y = 4860362 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1101/1 i 1098. Lomi se u

smjeru jugoistoka sjekući parcelu k.č. 1098 te dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y =

6535931 x = 4860350 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1098 i 1208/2 (put), sječe

parcelu k.č. 1208/2 (put), dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y = 6535939, x = 4860345

koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1208/2 (put) i 974/4, skreće u pravcu juga te

jugozapada idući međom parcele k.č. 1208/2 (put) (obuhvata ga), te dolazi do mjesta odakle

je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mrkovići, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 18,2 ha.

Naseljeno mjesto Donje Biosko – Općina Stari Grad

1. Krunići

Granica obuhvata počinje od tačke br. 1 sa koordinatama y = 6 537 096 x = 4 860 772 koja

se nalazi na međi između parcela k.č. 157 i 164, ide u pravcu juga sjekući parcele k.č. 164,

163/2, 168 i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6 537 104 x = 4 860 712 koja se nalazi

na parceli k.č. 168, lomi se na jugozapad sjekući parcele k.č. 168, 162/2 dolazi u tačku br. 3

sa koordinatama y = 6537085, x = 4860703 koja se nalazi na parceli k.č. 162/2, skreće na

zapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 162/2, 162/1, dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y

= 6537039 x = 4860707 koja se nalazi na parceli k.č. 162/1. Granica dalje nastavlja u

pravcu juga sjekući parcele k.č. 162/1, 171, dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y =

6537026, x = 4860662 koja se nalazi na parceli k.č. 171, lomi se na jugozapad te dolazi u

tačku br. 6 sa koordinatama y = 6536998 x = 4860654 koja se nalazi na parceli k.č. 171,

nastavlja u pravcu sjevera sjekući parcele k.č. 171, 161 te dolazi u tačku br. 7 sa

koordinatama y = 6537007, x = 4860691 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 161 i

162/1, dalje skreće u pravcu sjeveroistoka te u blagom luku sjekući parcele k.č. 162/1, 164

dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y = 6537070, x = 4860754 koja se nalazi na parceli k.č.

164. Dalje nastavlja u smjeru sjevera sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 164 i 157, dolazi u

tačku br. 9 sa koordinatama y = 6537077, x = 4860783 koja se nalazi na parceli k.č. 157,

lomi se na sjeverozapad sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 157, te dolazi u tačku br. 10 sa

koordinatama y = 6 537 070 x = 4 860 801 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 159 i

157, lomi se na jugoistok, dolazi u tačku br. 11 sa koordinatama y = 6537094, x = 4860796

koja se nalazi na parceli k.č. 157, skreće na jug sjekući parcelu k.č. 157 i dolazi do mjesta

odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Donje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 0,5 ha.

Page 50: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

50

2. Mejdan

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 484, 483/2 i 483/1, ide u smjeru

jugozapada međom između parcela k.č. 484 i 483/1, dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y =

6537455, x = 4860545 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 484 i 483/1, lomi se sjekući

u pravoj liniji parcele k.č. 483/1 i 746 (put) i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6 537

425 x = 4 860 562 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 746 (put) i 151/1, skreće u

pravcu sjeveroistoka idući međom parcele k.č. 746 (put)(obuhvata ga) dolazi na tromeđu

parcela k.č. 208, 151/1 i 746 (put), lomi se u pravcu sjeveoistoka sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 746 (put), 479, 481/2, 480/2 i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6537513,

x = 4860652 koja se nalazi na parceli k.č. 480/2, lomi se na jugoistok sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 408/2, 478 i odlazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6537534, x = 4860628 koja

se nalazi na parceli k.č. 478, lomi se u smjeru sjeveroistoka sjekući parcele k.č.478, 746 (put),

216,217, dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y = 6537542, x = 4860642 koja se nalazi na

parceli k.č. 217, lomi se na sjeverozapad i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y = 6537529,

x = 4 860 666 koja se nalazi na parceli k.č. 217, lomi se na sjeveroistok i dolazi u tačku br. 7

sa koordinatama y = 6537540, x = 4860690 koja se nalazi na parceli k.č. 217, lomi se u

smjeru sjeverozapada i dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y = 6537531 x = 4860702 koja

se nalazi na parceli k.č. 216. Dalje granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka sjekući u pravoj

liniji parcele k.č. 216, 219/2 i dolazi u tačku br. 9 sa koordinatama y = 6537596, x =

4860734 koja se nalazi na parceli k.č. 219/2, lomi se u smjeru jugoistoka sjekući parcele k.č.

219/2, 215 i dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama y = 6537610 x = 4860727 koja se nalazi

na parceli k.č. 215, lomi se u pravcu jugoistoka sjekući parcele k.č. 215, 219/3, 219/2, 215,

238, 240, 241 i dolazi u tačku br. 11 sa koordinatama y = 6 537 708 x = 4 860 621 koja se

nalazi na parceli k.č. 241, lomi se u pravcu juga sjekući u pravoj liniji parcelu k.č.241 i dolazi

u tačku br. 12 sa koordinatama y = 6537697, x = 4860591 koja se nalazi na međi između

parcela k.č. 241 i 746, nastavlja dalje u pravcu jugoistoka međom parcele k.č. 746 (obuhvata

je) dolazi na tromeđu parcela k.č. 746, 246/2 i 247, nastavlja u istom smjeru sjekući parcele

k.č. 247, 248, 254, 271, 270 i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 271, 272, 268, 270, lomi se u

pravcu juga sjekući parcele k.č. 270, 268, 270, 259, 260, 264, 304, 746 dolazi na tromeđu

parcela k.č. 746, 364 i 366, skreće na zapad sjekući parcele k.č. 366, 367, 374, 373, 368, 372

i dolazi na tromeđu parcela k.č. 372, 384 i 383, lomi se u pravcu sjeveroistoka sjekući parcele

k.č. 383, 382 dolazi u tačku br. 13 sa koordinatama y = 6 537 799 x = 4 860 391 koja se

nalazi na parceli k.č. 382, lomi se u pravcu sjeverozapada sjekući u blagom luku parcele k.č.

382, 402, 408/3, 409, 411, 413, dolazi u tačku br. 14 sa koordinatala y = 6 537 693 x = 4 860

536 koja se nalazi na parceli k.č. 413.Granica se dalje lomi u smjeru sjeveroistoka sjekući

parcele k.č.413,414, dolazi u tačku br. 15 sa koordinatama y = 6537696 x = 4860566 koja se

nalazi na parceli k.č. 414, lomi se na sjeverozapad i dolazi u tačku br. 16 sa koordinatama y

= 6537683, x = 4860575 koja se nalazi na parceli k.č. 414, lomi se na jugozapad i dolazi u

tačku br. 17 sa koordinatama y = 6537666, x = 4860568 koja se nalazi na parceli k.č. 414,

dalje nastavlja na sjeverozapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 414, 416, 471/2 i dolazi u

tačku br. 18 sa koordinatama y = 6 537 641 x = 4 860 590 koja se nalazi na parceli k.č.

471/2, lomi se na jugozapad sjekući parcele k.č. 471/2, 469 i dolazi u tačku br. 19 sa

koordinatama y = 6 537 614 x = 4 860 578 koja se nalazi na parceli k.č. 469, lomi se na jug

sjekući parcele k.č. 469, 422/1, 422/2, 423, 424, dolazi u tačku br. 20 sa koordinatama y =

6537603 x = 4860530 koja se nalazi na parceli k.č. 424, lomi se na jugozapad sjekući parcele

k.č. 424, 426, 425 i dolazi u tačku br. 21 sa koordinatama y = 6537570, x = 4860509 koja se

nalazi na parceli k.č. 425, nastavlja dalje u smjeru sjeverozapada sjekući parcele k.č. 425,

429/2, 429/1, 485, 484, te dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Donje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 5,5 ha.

Page 51: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

51

3. Crnelj

Granica obuhvata počinje od četveromeđe parcela k.č. 642, 641, 638 i 650/1, ide u smjeru

istoka te sjeveroistoka međama parcela k.č. 650/1, 639, 677/8, 677/1 (obuhvata ih) dolazi u

tačku br. 1 sa koordinatama y = 6537131, x = 4859965 koja se nalazi na međi između

parcela k.č. 680 i 678, skreće na jugoistok međama parcela k.č. 677/1, 677/10, 676/1, 677/3,

676/41, 676/1, 676/37, 676/36, 675/1, 676/22, 676/18, 676/14, 676/8, 676/7, 676/20, 675/2

(obuhvata ih) , dolazi na tomeđu parcela k.č. 685, 675/2 i 688, skreće u pravcu juga, istoka te

sjeveroistoka međama parcela k.č. 675/2, 676/1, 676/21, 672/7, 672/6, 672/4, 672/2, 669/4,

672/3, 687 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 688, 687 i 686, sječe parcelu k.č.

686 i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6537453 x = 4859665 koja se nalazi na međi

između parcela k.č. 686 i 702/1. Granica dalje skreće u pravcu jugoistoka međom parcele k.č.

686 (obuhvata je), dolazi na tromeđu parcela k.č. 702/1, 686 i 746 (put), lomi se u pravcu

jugozapada idući međom parcele k.č. 746 (put) (ne obuhvata ga), dolazi na tromeđu parcela

k.č. 746 (put), 664/3 i 664/2, lomi se u pravcu sjeverozapada idući međama parcela k.č.

664/3, 664/1, 663, 662/1 (put) (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 662/1, 1094 i

661, ide dalje u smjeru sjeverozapada sjekući parcelu k.č. 662/1 i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 662/1, 656/25 i 657/2, nastavlja u istom smjeru međama parcela k.č. 656/25, 656/12,

656/24, 656/13, 656/14, 656/15, 656/16, 656/17, 656/18, 656/19, 656/5, 652/1, 651/3, 651/1,

650/1 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Donje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 10,6 ha.

4. Više groblja

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 702/1, 741 i 738, ide u pravcu

sjeveroistoka međama parcela k.č. 741, 739 (obuhvata ih), dolazi u tačku br. 1 sa

koordinatama y = 6537657, x = 4859765 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 739 i

738, presjeca parcelu k.č. 738, dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6537661, x =

4859768 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 731/1 i 738, nastavlja u smjeru sjevera te

sjeveroistoka međama parcela k.č. 731/1, 731/2, 730 (obuhvata ih), dolazi na dvomeđu

parcela k.č. 723/1 i 724, dalje nastavlja u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č.

723/1, 723/2, 722/1, dolazi na dvomeđu parcela k.č. 722/1 i 718/2. Dalje granica nastavlja u

smjeru istoka, sjeverozapada te sjeveroistoka međama parcela k.č. 725, 718/1, 716, 718/1

(obuhvata ih), dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6537924, x = 4859970 koja se nalazi

na međi između parcela k.č. 746 (put) i 967, skreće u pravcu juga te jugozapada međom

parcele k.č. 746 (put) (obuhvata ga), dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6537618, x =

4859714 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 982/1 i 746 (put), lomi se u pravcu

sjeverozapada, presjeca put k.č. 746, dolazi

na tromeđu parcela k.č. 746 (put), 741 i 702/1, nastavlja u istom smjeru međom parcele k.č.

741 (obuhvata je), te dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Donje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 2,8 ha.

5. Donje Biosko

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 110/4, 117 i 586, ide u pravcu istoka te

sjeveroistoka međama parcela k.č. 586, 128 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č.

128, 136 i 132, skreće na istok međom parcele k.č. 132 (obuhvata je), dolazi na tromeđu

parcela k.č. 133, 132 i 142 (put), lomi se na sjeveroistok sjekući parcele k.č. 142 (put), 185/1 i

dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6 536 945 x = 4 860 461 koja se nalazi na parceli

k.č. 185/1, lomi se na sjeveroistok sjekući parcelu k.č. 185/1, dolazi u tačku br. 2 sa

koordinatama y = 6 536 961 x = 4 860 484 koja se nalazi na parceli k.č. 185/1, lomi se u

istom smjeru i dolazi na ačetvreomeđu parcela k.č. 185/1, 185/2, 188, 187, dalje se lomi u

Page 52: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

52

pravcu istoka sjekući parcele k.č. 188, 189, dolazi u tačku borj 3 sa koordinatama y = 6 537

024 x = 4 860 473 koja se nalazi na parceli k.č. 189, lomi se u pravcu sjeveroistoka sjekući

parcele k.č. 189, 180/1, 180/2, 179, 180/2, 178, 177, 190 (put), 151/1 i dolazi u tačku br. 4 sa

koordinatama y = 6 537 123 = 4 860 609 koja se nalazi na parceli k.č. 151/1, lomi se u

pravcu juga i dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y = 6 537 139 x = 4 860 597 koja se

nalazi na parceli k.č. 151/1, lomi se u pravcu juga i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y =

6 537 151 x = 4 860 550 koja se nalazi na parceli k.č. 151/1, skreće u pravcu jugozapada i

dolazi u tačku br. 7 sa koordinatama y = 6 537 123 x = 4 860 531 koja se nalazi na parceli

k.č. 151/1, lomi se u pravcu jugoistoka i dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y = 6 537 162 x

= 4 860 515 koja se nalazi na parceli k.č. 151/1, nastavlja dalje u pravcu istoka i dolazi u

tačku br. 9 sa koordinatama y = 6 537 219 x = 4 860 509 koja se nalazi na međi između

parcela k.č. 151/1 i 746 (put).Granica se dalje lomi u smjeru juga sjekući parcele k.č. 746

(put), 506, 505, 504, 502/1, 502/2, i dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama y = 6 537 244 x =

4 860 457 koja se nalazi na parceli k.č. 502/2, skreće u pravcu zapada sjekući parcele k.č.

502/2, 502/1, dolazi na tromeđu parcela k.č. 502/1, 508 i 501/4, nastavlja u istom smjeru

međama parcela k.č. 508, 509, 513, 514/2, 514/1 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela

k.č. 514/1, 501/5 i 515, skreće na zapad sjekući parcelu k.č. 516 (put) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 516 (put), 517/1, 528 nastavlja u smjeru zapada međom parcele k.č. 528 (ne

obuhvata je), dolazi na tromeđu parcela k.č. 519/1, 528 i 520, lomi se u pravcu jugozapada

sjekući parcelu k.č. 520 i dolazi u tačku br. 11 sa koordinatama y = 6 537 022 x = 4 860 435

koja se nalazi na parceli k.č. 520, lomi se u pravcu juga sjekući parcele k.č. 520, 522, 525,

dolazi u tačku br. 12 sa koordinatama y = 6 537 014 x = 4 860 351 koja se nalazi na parceli

k.č. 525, lomi se u pravcu jugozapada sjekući parcele k.č. 525, 524/1 i dolazi u tačku br. 13

sa koordinatama y = 6 536 982 x = 4 860 338 koja se nalazi na međi između parcela k.č.

524/1 i 524/2, lomi se u pravcu sjeverozapada idući međama parcela k.č. 524/1, 523/2

(obuhvata ih) dolazi u tačku br. 14 sa koordinatama y = 6 536 939 x = 4 860 387 koja se

nalazi na međi između parcela k.č. 523/2 i 523/3, lomi se u pravcu jugozapada sjekući u

pravoj liniji parcele k.č. 523/3, 581, 580, 581, 572, 573, 572, 571, 563, 566 i dolazi u tačku

br. 15 sa koordinatama y = 6 536 888 x = 4 860 152 koja se nalazi na međi između parcela

k.č. 566 i 565, skreće u pravcu zapada sjekući parcele k.č. 565, 566, 574 (put) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 574 (put), 623 i 624, skreće u pravcu jugozapada idući međama parcela

k.č. 623, 622 (obuhvata ih) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 622, 624, 625 i 746 (put).

Granica dalje nastavlja u pravcu sjeveroistoka idući sredinom puta k.č. 746, dolazi na

dvomeđu parcela k.č. 746 (put) i 585, skreće u pravcu sjevera idući međama parcela

k.č. 585 i 586 (obuhvata ih), te dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Donje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 7,6 ha.

Naseljeno mjesto Gornje Biosko – Općina Stari Grad

1. Krš

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1307, 1300/2 (put) i 1399 (put), ide u

pravcu sjeveroistoka putem k.č. 1399 (obuhvata ga), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1406,

1404 i 1399 (put), nastavlja u pravcu sjeveroistoka sjekući parcele k.č. 1406, 1407, 1406,

1405, 1419/1, 1419/2, 1419/3, 1287, 1273, 1272, 1271, 1245, 1243, 1242/1, 1240, 1239,

1241, 1239, 1238/2 i dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6537834 x = 4862427 koja se

nalazi na međi između parcela k.č. 1238/2 i 1628 (put), lomi se u pravcu istoka idući međa,a

parcela k.č. 1238/2, 1288, 1221 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1221, 1219 i

1628 (put), nastavlja u istom smjeru međom parcele k.č. 1219 i dolazi u tačku br. 2 sa

koordinatama y = 6537989 x = 4862402 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1628

(put) i 1219, lomi se u pravcu juga i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6537976,

Page 53: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

53

x = 4862375 koja se nalazi na parceli k.č. 1219, skreće u pravcu zapada te jugozapada

sjekući parcele k.č. 1219, 1220, 1221, 1220, dolazi na tromeđu parcela k.č. 1220, 1201 i

1288, lomi se u pravcu jugoistoka sjekući parcele k.č. 1201, 1195, 1201 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1201, 1200 i 1198, skreće na jugozapad sjekući parcele k.č. 1198, 1201, 1200,

1192, 1191, 1289, 1290, dolazi na tromeđu parcela 1291, 1294 i 1290, lomi se u pravcu

zapada idući međom parcele k.č. 1291 (obuhvata je), dolazi na dvomeđu parcela k.č. 1291 i

1294.Granica dalje nastavlja u pravcu juga sjekući parcelu k.č. 1294 i dolazi u tačku br. 4 sa

koordinatama y = 6537761, x = 4862079 koja se nalazi na parceli k.č. 1294, lomi se u smjeru

zapada sjekući parcele k.č. 1294, 1298/2, dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y = 6537741,

x = 4862079 koja se nalazi na parceli k.č. 1298/2, lomi se u pravcu sjevera, jugozapada te

sjevera sjekući parcele k.č. 1298/2, 1298/1, 1303, 1304, 1303, 1302 te dolazi u tačku br. 6 sa

koordinatama y = 6537719, x = 4862181 koja se nalazi na parceli k.č. 1302, skreće u pravcu

sjeverozapada sjekući parcele k.č. 1302, 1301 i dolazi u tačku br. 7 sa koordinatama y =

6537690, x = 4862190 koja se nalazi na parceli k.č.1301, lomi se u pravcu juga te

jugozapada sjekući parcele k.č. 1301, 1305 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1305, 1304 i

1399 (put), skreće u pravcu istoka sjekući parcelu k.č. 1304, dolazi na tromeđu parcela k.č.

1304, 1306 i 1298/1, lomi se u pravcu juga te jugoistoka idući međama parcela k.č. 1306,

1307, 1298/4 (obuhvata ih), dolazi na dvomeđu parcela k.č. 1298/1 i 1298/4, lomi se u pravcu

jugozapada i dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y = 6537632 x = 4861989 koja se nalazi

na parceli k.č. 1298/4, lomi se u pravcu sjeverozapada sjekući parcele k.č. 1298/4, 1307 i

dolazi u tačku br. 9 sa koordinatama y = 6537664 x = 4862028 koja se nalazi na parceli k.č.

1307, skreće u pravcu jugozapada sjekući parcelu k.č. 1307, dolazi u tačku br. 10 sa

koordinatama y = 6537572 x = 4861994 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1307 i

1300/2 (put), skreće u pravcu sjeverozapada međom parcele k.č. 1307 (obuhvata je) te dolazi

do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Gornje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 5,4 ha.

2. Karaula

Granica obuhvata počinje od tromeđe k.č. 1563/1, 1563/2 i 1625, ide u pravcu sjeverozapada

sjekući parcele k.č. 1625, 1554/1, dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6537408, x =

4861647 koja se nalazi na parceli k.č. 1554/1, lomi se u pravcu sjeveroistoka sjekući parcelu

k.č. 1554/1, dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6537466, x = 4861690 koja se nalazi na

međi između parcela k.č. 1551/1 i 1551, nastavlja u pravcu sjeverozapada međom između

parcela k.č. 1554/1 i 1555, dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6537449, x = 4861713

koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1554/1 i 1551, skreće u pracu sjeveroistoka sjekući

parcele k.č. 1551, 1552, 1376, 1377/1, 1375, 1378, dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y =

6537514, x = 4861770 koja se nalazi na parceli k.č.1378, lomi se u pravcu jugoistoka te

istoka te istoka sjekući parcele k.č. 1378, 1370, 1371, 1372, 1373, 1370, 1369, 1625, 1364/1,

dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y =6537643, x = 4861679 koja se nalazi na parceli k.č.

1364/1, nastavlja dalje u pravcu jugozapada te jugoistoka sjekući parcele k.č. 1364/1, 1625,

1584, 1585, dolazi na tromeđu parcela k.č. 1585, 1587 i 1590, lomi se u pravcu

sjeverozapada te juga sjekući parcelu k.č. 1590, dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y =

6537658, x = 4861560 koja se nalazi na parceli k.č. 1590, lomi se na jugozapad sjekući

parcele k.č. 1590, 1593, dolazi u tačku br. 7 sa koordinatama y = 6537622, x = 4861546 koja

se nalazi na parceli k.č. 1593. Granica dalje nastavlja u smjeru sjeverozapada te sjevera

sjekući parcele k.č. 1593, 1594, 1580, 1581, dolazi na tromeđu parcela k.č. 1582/5, 1581 i

1583 (put), skreće u pravcu zapada te jugozapada sjekući parcele k.č. 1582/5, 1582/4,

1576/2, 1577, 1568 i dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y = 6537561, x = 4861613 koja se

nalazi na parceli k.č. 1568, lomi se u pravcu sjeverozapada te jugozapada sjekući parcele k.č.

1568, 1566, 1565, 1564, 1563/2 i dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Page 54: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

54

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Gornje Biosko, Općina Stari grad.

Ukupna površina iznosi P = 2,4 ha.

3. Lipa

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1311, 1314 i 1310, ide u pravcu juga te

sjevera međom parcele k.č. 1310 (obuhvata je), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1358, 1310 i

1311, produžava u pravcu sjevera sjekući parcele k.č. 1625, 1175, 1172, dolazi u tačku br. 1

sa koordinatama y = 6537915, x = 4861720 koja se nalazi na parceli k.č. 1172, lomi se na

jugoistok sjekući parcelu k.č. 1172, dolazi na tromeđu parcela k.č. 1172, 1171/2 i 1625,

skreće u pravcu sjeveroistoka sjekući parcele k.č. 1171/2, 1171/1, 1175, 1178/1 i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1178/1, 1179 i 1180, skreće u pravcu istoka sjekući u blagom luku

parcele k.č. 1180, 1151/1, 1151/2, dolazi na tromeđu parcela k.č. 1151/2, 1150 i 1144/1 (put),

lomi se u pravcu jugoistoka sjekući parcele k.č. 1144/1 (put), 1143/2, dolazi u tačku br. 2 sa

koordinatama y = 6538101 x = 4861826 koja se nalazi na parceli k.č. 1143/2, lomi se u

pravcu juga, dolazi na tromeđu parcela k.č. 1143/2, 1157 i 1160.Granica dalje ide u pravcu

jugozapada te juga sjekući parcele k.č. 1160, 1161, 1168, 1169, 1166, 1165, 1144/2, 1170,

1625, 1311, te dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele naalze se u K.O. Gornje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 1,2 ha.

4. Dolovi

ranica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1159, 1157 i 1625 (put), ide u pravcu

sjeveroistoka sjekući parcele k.č. 1157, 1625 (put), 1127/2, dolazi u tačku br. 1 sa

koordinatama y = 6538236, x = 4861679 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1127/2 i

1127/1, lomi se u pravcu jugozapada sjekući parcele k.č. 1127/2, 1113, 1124, 1326, 1320,

1321, 1325, 1329, dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6538113, x = 4861528 koja se

nalazi na parceli k.č. 1329, lomi se u pravcu sjeverozapada sjekući parcele k.č. 1329, 1325,

dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6538091 x = 4861560 koja se nalazi na parceli k.č.

1325, skreće u pravcu sjeveroistoka sjekući parcele k.č. 1325, 1319, 1320, dolazi u tačku br. 4

sa koordinatama y = 6538149 x = 4861635 koja se nalazi na parceli k.č. 1320, lomi se u

pravcu sjeverozapada sjekući parcele k.č. 1320, 1625 (put), 1162, 1163, dolazi u tačku br. 5

sa koordinatama y = 6 538 114 x = 4 861 698 koja se nalazi na parceli k.č. 1163, lomi se u

pravcu sjeveroistoka sjekući parcele k.č. 1163, 1161, 1160, dolazi u tačku br. 6 sa

koordinatama y = 6538151, x = 4861715 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1160 i

1157, lomi se u pravcu jugoistoka idući međama parcela k.č. 1160, 1159 (obuhvata ih), te

dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Gornje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 1,2 ha.

5. Gornje Biosko

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1610, 1609 i 1606, ide u pravcu istoka te

sjeveroistoka sjekući parcele k.č. 1609, 1611, 1614 (put), dolazi u tačku br. 1 sa

koordinatama y = 6537797, x = 4861370 koja se nalazi na parceli k.č. 1614 (put), lomi se u

smjeru juga sjekući parcelu k.č. 1343 te dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y =6537808, x

= 4861345 koja se nalazi na parceli k.č. 1343, skreće u pravcu sjeveroistoka sjekući parcele

k.č. 1343, 1344, 1342, 1341, 1614, 1339, 1614 (put), dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y =

6537908, x = 4861379 koja se nalazi na parceli k.č. 1614 (put), lomi se u pravcu jugozapada

sjekući parcele k.č. 1614 (put), 1092, dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6537895 x =

4861351 koja se nalazi na parceli k.č. 1092, lomi se u pravcu jugoistoka te juga sjekući

parcele k.č. 1092, 1091, 1084, 1080, dolazi na tromeđu parcela k.č. 1080, 1071 i 1070, skreće

u pravcu jugozapada sjekući parcele k.č. 1070, 1614 (put), dolazi u tačku br. 5 sa

Page 55: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

55

koordinatama y = 6537910, x = 4861271 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1619 i

1614 (put), skreće u pravcu sjeverozapada idući međom parcele k.č. 1614 (put) (obuhvata

ga), dolazi do tromeđe parcela k.č. 1614 (put), 1620 i 1617, skreće u pravcu jugozapada idući

međama parcela k.č. 1617, 1616, 1615, 1607 (obuhvata ih) dolazi na tromeđu parcela k.č.

1607, 1606 i 1621, lomi se u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1607, 1608, 1609, te

dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Gornje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 1,3 ha.

6. Obarci

Granica obuhvata počinje od četveromeđe parcela k.č. 1499, 1505/2, 1505/1 i 1503/2, ide u

pravcu juga te jugozapada međama parcela k.č. 1503/2, 1505/6, 1504/2, 1505/8, 1505/9,

1505/4 (obuhvata ih), dolazi na dvomeđu parcela k.č. 1505/4 i 1506/1, skreće u pravcu

jugozapada te sjeverozapada međama parcela k.č. 1505/4, 1505/9, 1505/5 (obuhvata ih),

dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6536076, x = 4861645 koja se nalazi na međi

između parcela k.č. 1505/5 i 1506/1, nastavlja dalje u pravcu juga te sjevera idući međama

parcela k.č. 1503/7, 1503/5, 1502, 1501/2, 1501/3, 1501/5, 1501/4, 1501/1, 1503/2, 1500

(obuhvata ih), skreće u pravcu istoka međama parcela k.č. 1500, 1503/2 (obuhvata ih), te

dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Gornje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 1,3 ha.

7. Čavljak

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1496/4, 1496/1 i 1496/2, ide u pravcu

jugozapada međama parcela k.č. 1496/2, 1506/9, 1506/5 (obuhvata ih) dolazi na dvomeđu

parcela k.č. 1506/5 i 1506/1, skreće u pravcu sjeverozapada i dolazi u tačku br. 1 sa

koordinatama y = 6536322, x = 4862031 koja se nalazi na parceli k.č. 1506/1, lomi se na

sjeverozapad i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6536300, x = 4862063 koja se nalazi

parceli k.č. 1506/1, skreće u pravcu sjevera i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y =

6536299, x = 4862077 koja se nalazi na zajedničkoj granici između političkih općina Stari

Grad i Centar, nastavlja dalje u pravcu sjeveroistoka idući granicom između političkih

općina Stari Grad i Centar, dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6536323, x = 4862163

koja se nalazi na međi između političkih općina Stari Grad i Centar, lomi se u pravcu

jugoistoka sjekući parcelu k.č. 1506/3 i dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y = 6536335, x

= 4862136 koja se nalazi na parceli k.č. 1506/3, lomi se u pravcu istoka sjekući parcelu k.č.

1506/3 te dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y = 6536380, x = 4862151 koja se nalazi na

međi između parcela k.č. 1506/3 i 1496/3, nastavlja dalje u pravcu sjeveroistoka te juga idući

međama parcela k.č. 1496/3, 1496/2 (obuhvata ih), te dolazi do mjesta odakle je opis

obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Gornje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 1,3 ha.

8. Kravajčevca

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1470/1, 1491/1 i 1491/2, ide u pravcu

zapada, jugozapada te juga međama parcela k.č. 1491/2, 1491/7, 1489/3, 1488/2, 1487/2

(obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1487/2, 1489/2 i 1494, skreće u pravcu

jugozapada međama parcela k.č. 1487/2, 1487/1, 1488/2, 1488/3, 1484, 1483 (obuhvata ih),

dolazi na dvomeđu parcela k.č. 1483 i 1506/3, skreće u pravcu sjeverozapada te sjevera idući

političkom granicom između općina Stari Grad i Centar, dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama

y = 6536384, x = 4862573 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1458/1 i 1208/1, lomi

se u pravcu juga i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6 536 388 x = 4 862 559 koja se

Page 56: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

56

nalazi na parceli k.č. 1458/1, skreće u pravcu istoka sjekući parcele k.č. 1458/1, 1459, dolazi

u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6 536 430 x = 4 862 553 koja se nalazi na međi između

parcela k.č. 1460 i 1459, nastavlja dalje međom parcele k.č. 1459 (obuhvata je), presjeca put

k.č. 1461/1 i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6536444, x = 4862537 koja se nalazi

na međi između parcela k.č. 1461/1 (put) i 1473/1. Granica dalje nastavlja u pravcu

jugozapada te juga međama parcela k.č. 1461/1 (put), 1476/2, 1476/1 (obuhvata je), dolazi

na tromeđu parcela k.č. 1476/1, 1478 i 1474/1, lomi se u pravcu istoka sjekući parcelu k.č.

1474/1, te dalje nastavlja međama parcela k.č. 1488/8, 1488/9 (obuhvata ih), dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1488/9, 1474/1 i 1490, skreće u pravcu sjeveroistoka međom parcele k.č.

1490 (obuhvata je), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1474/1, 1474/4 i 1491/7, lomi se u pravcu

sjevera sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1474/4, dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y =

6536526, x = 4862506 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1474/4 i 1472/1, skreće u

pravcu sjeveroistoka međama parcela k.č. 1474/4, 1472/4, 1472/5 (obuhvata ih), dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1472/6, 1472/5 i 1461/1 (put), skreće u pravcu istoka te juga međama

parcela k.č. 1472/5, 1472/3, 1472/2, 1474/2, 1491/4, 1491/3, 1491/2 (obuhvata ih), te dolazi

do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Gornje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 6,1 ha.

Naseljeno mjesto Močioci – Općina Stari Grad

1. Krševi

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1114 (put), 1103 i 1100, ide u pravcu

sjeveroistoka te istoka međama parcela k.č. 1103, 1106, 1107, 583, 574, 583 (obuhvata ih),

dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6536388, x = 4864903 koja se nalazi na međi

između parcela k.č. 580 i 583, nastavlja u pravcu sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcelu

k.č. 583, dolazi na tromeđu parcela k.č. 583, 588 i 595, nastavlja u pravcu istoka međama

parcela k.č. 595, 590 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 589, 600 i 590, skreće u

pravcu juga međama parcela k.č. 590, 595, 591, 595 (obuhvata ih) dolazi u tačku br. 2 sa

koordinatama y = 6536706, x = 4864868 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 598 i

595, lomi se u pravcu zapada sjekući parcelu k.č. 595, dolazi na dvomeđu parcela k.č. 627 i

595, lomi se u pravcu juga te jugozapada međama parcela k.č. 627, 628 (obuhvata ih), dolazi

na tromeđu parcela k.č. 628, 595 i 652 (put), presjeca put k.č. 652 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 652 (put), 635 i 633/1, skreće u pravcu juga obuhvatajući parcelu k.č. 635, dolazi

u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6 536 548 x = 4 864 750 koja se nalazi na međi između

parcela k.č. 635 i 633/1, sječe parcelu k.č. 633/1 i dolazi na dvomeđu parcela k.č. 634 i

633/1.Granica dalje nastavlja u pravcu jugozapada međama parcela k.č. 634, 633/1, 1049,

1047, 1048, 1050, 1051, 1053, 1052, 1063 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č.

1061, 1062 i 1063, skreće u pravcu zapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1063, 1098,

1099/1, 1100, 1109 , dolazi na tromeđu parcela k.č. 1101, 1109 i 1100, lomi se u pravcu

sjeverozapada te zapada idući međama parcela k.č. 1109, 1103 (obuhvata ih), te dolazi do

mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Močioci, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 12,8 ha.

2. Bare

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 620, 614 i 617, ide u pravcu sjeveroistoka

međama parcela k.č. 617, 616, 515 (obuhvata ih), dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y =

6536950, x = 4865067 koja se nalazi na dvomeđi parcela k.č. 513 i 515, nastavlja u pravcu

istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 515, 508, 1195 (put), dolazi na tromeđu parcela k.č.

1195 (put), 741 i 762, lomi se u pravcu jugoistoka, jugozapada te juga međama parcela k.č.

741, 744, 715, 714, 711, 710 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 710, 747 i 1197

Page 57: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

57

(put), presjeca put k.č. 1197, dolazi na tromeđu parcela k.č. 1197 (put), 841 i 844, skreće u

pravcu jugozapada međama parcela k.č. 844, 843, 844, 845, 1197 (put), 853, 860 (obuhvata

ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1197 (put), 859 i 860, presjeca put k.č. 1197, dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1197 (put), 678 i 671, nastavlja dalje u pravcu zapada te sjeverozapada

međama parcela k.č. 678, 674, 675, 676, 661 (put) (obuhvata ih), dolazi na četveromeđu

parcela k.č. 661 (put), 662, 654 i 657.Granica se dalje lomi u pravcu sjeveroistoka sjekući u

pravoj liniji parcelu k.č. 657 i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6536902, x =

4864793 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 660 i 657, nastavlja dalje u pravcu

sjevera te sjeverozapada međama parcela k.č. 660, 1195 (put), 624, 623, 617 (obuhvata ih),

te dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Močioci, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 20,6 ha.

3. Gornji Močioci

Granica obuhvata počinje od četveromeđe parcela k.č. 485, 474, 472 i 467, ide u pravcu

istoka sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 472, dolazi na tromeđu parcela k.č. 472, 3/1 i 458,

skreće u pravcu jugoistoka te sjeveroistoka međama parcela k.č. 472, 470, 460, 459, 1195

(put), 165 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 164, 165 i 3/1, ide u pravcu juga te

jugozapada međama parcela k.č. 165, 443, 1195 (put), 420, 419 (obuhvata ih), dolazi na

tromeđu parcela k.č. 419, 424/2 i 417/1, sječe parcelu k.č. 417/1, dolazi na istočni rub

parcele k.č. 417/2, skreće u pravcu juga te zapada obuhvatajući parcelu k.č. 417/2, dolazi na

tromeđu parcela k.č. 417/2, 417/1 i 792, nastavlja u pravcu zapada sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 792, 784, dolazi na tromeđu parcela k.č. 782, 781 i 784, nastavlja u smjeru

zapada međama parcela k.č. 782, 783 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 793, 779

i 1195 (put), presjeca put k.č. 1195, nastavlja u smjeru jugozapada međom parcele k.č. 489

(obuhvata je) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 489, 490 i 1195 (put).Dalje nastavlja u smjeru

sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 480, dolazi na južni rub parcele k.č. 466,

dalje nastavlja u pravcu sjeverozapada međama parcela k.č. 466, 467 (obuhvata ih), te dolazi

do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Močioci, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 8,5 ha.

Član 11 mijenja se i glasi:

Granica građevinskog zemljišta van urbanih područja Općine Centar

Naseljeno mjesto Mrkovići

1. Grdonj

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1157, 1158 i 945, ide u pravcu

sjeveroistoka međama parcela k.č. 1157, 1159, 1156, 1155 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1155, 937 i 1154 (put), presjeca put k.č. 1154 te nastavlja u smjeru jugoistoka

međama parcela k.č. 1154 (put), 1152, 1151 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č.

1151, 1149/1 i 1153, nastavlja dalje u pravcu sjeveroistoka međama parcela k.č. 1149/1,

1150, 1149/1, 1148/1, 1148/2, 1212, 1154 (put) (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 1 sa

koordinatama y = 6 535 351 x = 4 860 256 koja se nalazi na zajedničkoj granici između

političkih općina Stari Grad i Centar, lomi se u smjeru juga idući zajedničkom granicom

između političkih općina Stari Grad i Centar, dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1147, 1212

(put), 748 i 747, skreće u smjeru sjeverozapada te jugozapada međama parcela k.č. 1147,

1149/2, 1149/1, 1151, 1152, 1154, 1162/1 (obuhvata ih), dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama

y = 6 534 992 x = 4 859 896 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 2428 (put) i 1162/1,

lomi se u pravcu sjevera sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1162/1, dolazi na tromeđu parcela

Page 58: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

58

k.č. 1162/1, 1158 i 1159, nastavlja dalje u istom pravcu idući međama parcela k.č. 1159,

1157 (obuhvata ih), te dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mrkovići, Općina Centar.

Ukupna površina iznosi P = 5,0 ha.

2. Luka

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 912/3, 921 i 913, ide u smjeru

sjeveroistoka te sjeverozapada međama parcela k.č. 921, 914, 919/2, 912/1, 910/2 (put)

(obuhvata ih), dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y 0 6 534 796 x = 4 860 636 koja se

nalazi na međi između parcela k.č. 910/2 (put) i 923/4, lomi se u pravcu sjeveroistoka te

sjeverozapada sjekući parcele k.č. 910/1, 908/1, dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6

534 813 x = 4 860 718 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 908/1 i 823, lomi se u

pravcu jugoistoka idući međama parcela k.č. 908/1, 908/2, 911/1, 912/1, 919/1, 917, 916

(obuhvata ih), dolazi do tromeđe parcela k.č. 916, 917 i 918 (put), presjeca put k.č. 918 te

nastavlja u smjeru sjeveroistoka međom parcele k.č. 774 (obuhvata je) i dolazi na

sjeverozapadni rub parcele k.č. 774, dalje sječe parcelu k.č. 780 i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 780, 761 i 1212 (put), skreće u pravcu sjeverozapada sjekući parcele k.č. 1212 (put), 783

i dolazi na tromeđu parcela k.č. 783, 785 i 1212 (put), lomi se u pravcu juga te sjeverozapada

sjekući parcele k.č. 785, 786, 812, 787, 811, 810, 789, 813, te dolazi do tromeđe parcela k.č.

822, 790 i 813 (put), lomi se u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 822, 820 (put)

(obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 645, 820 (put) i 642, lomi se u smjeru

sjeverozapada idući međama parcela k.č. 645, 644, 647, 651, 650, 652, 1212 (put) (obuhvata

ih), dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6 534 885 x = 4 861 246 koja se nalazi na međi

između parcela k.č. 614 i 1212 (put), lomi se u pravcu sjeveroistoka, sječe put k.č. 1212 i

nastavlja dalje međama parcela k.č. 610/2, 612/1 (obuhvata ih), dolazi u tačku br. 4 sa

koordinatama y = 6 534 957 x = 4 861 333 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 605 i

612/1.Granica se dalje lomi u pravcu istoka sjekući parcele k.č. 612/1, 611, 535, dolazi na

tromeđu parcela k.č. 518, 519 i 535, skreće u smjeru jugoistoka te sjeverozapada međama

parcela k.č. 535, 531, 524, 520/1, 517/3, 537, 536, 537 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu

parcela k.č. 539, 518 i 537, skreće u pravcu sjeveroistoka međama parcela k.č. 537, 513, 511,

512, 501 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 501, 546 i 1212 (put), nastavlja dalje u

istom smjeru sjekući parcele k.č. 1212 (put), 499, dolazi na četveromeđu parcela k.č. 499,

498, 497 i 494, skreće u pravcu istoka te jugoistoka međama parcela k.č. 498, 489, 488, 486,

485 (obuhvata ih), dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 485, lomi se u pravcu juga te

sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 485, 703 (put), 1211 (put), dolazi u tačku br. 5 sa

koordinatama y = 6 535 591 x = 4 861 480 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 467 i

1211 (put), skreće u pravcu istoka sjekući parcele k.č. 1211 (put), 132/2, dolazi na tromeđu

parcela k.č. 132/2, 133 i 135 (put).Granica se dalje lomi u pravcu juga međama parcela k.č.

133, 134/2 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 135 (put), 134/2 i 106/1, sječe u

smjeru jugozapada te juga parcelu k.č. 106/1 i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y = 6 535

730 x = 4 861 301 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 106/1 i 115, lomi se u pravcu

jugozapada idući međom parcele k.č. 115 (ne obuhvata je), dolazi na tromeđu parcela k.č.

115, 120 (put) i 117, lomi se u smjeru juga međom parcele k.č. 117 (obuhvata je), presjeca

put k.č. 1050, nastavlja u istom smjeru međom parcele k.č. 1047 (obuhvata je) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1047, 1048 i 1050 (put). Dalje se granica lomi u pravcu sjeverozapada

idući međama parcela k.č. 1047, 1046, 1045/2 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č.

1045/2, 1045/1 i 1050 (put), lomi se u pravcu sjeverozapada i dolazi u tačku br. 7 sa

koordinatama y = 6 535 566 x = 4 861 225 koja se nalazi na parceli k.č. 1039, lomi se u

pravcu juga sjekući parcele k.č. 1039, 1040, dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y = 6 535

558 x = 4 861 189 koja se nalazi na parceli k.č. 1040, lomi se u pravcu zapada sjekući u

pravoj liniji parcelu k.č. 1040, dolazi u tačku br. 9 sa koordinatama y = 6 535 525 x = 4 861

Page 59: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

59

197 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 724/2 i 1040, skreće dalje u pravcu juga te

zapada međama parcela k.č. 724/2, 725 (obuhvata ih), dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama

y = 6 535 464 x = 4 861 093 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 725 i 726, lomi se u

pravcu jugoistoka sjekući parcelu k.č. 726 i dolazi u tačku br. 11 sa koordinatama y = 6 535

425 x = 4 861 031 koja se nalazi na parceli k.č. 726, lomi se na jugoistok i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 726, 733 i 1032, skreće u pravcu juga sjekući parcele k.č. 1032, 1033, 1032,

1029, dolazi na dvomeđu parcela k.č. 736 i 1029.Granica dalje nastavlja u pravcu jugoistoka,

jugozapada te juga međama parcela k.č. 736, 1001, 999, 986 (obuhvata ih), dolazi na

tromeđu parcela k.č. 986, 959/1 i 958, skreće u smjeru jugozapada idući zajedničkom

granicom između političkih općina Stari Grad i Centar, dolazi na tromeđu parcela k.č. 986,

987 i 951/1, skreće u pravcu zapada međom parcele k.č. 987 (obuhvata je), presjeca put k.č.

122, dalje nastavlja u pravcu jugozapada međama parcela k.č. 768, 765, 769, 935 (obuhvata

ih), dolazi na dvomeđu parcela k.č. 920 i 935, lomi se u smjeru sjeverozapada međama

parcela k.č. 920, 921 (obuhvata ih), te dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mrkovići, Općina Centar.

Ukupna površina iznosi P = 44,5 ha.

3. Tovarište

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 103/1, 104 i 1211 (put), ide u pravcu

sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 148, dolazi na tromeđu parcela k.č. 446, 458

i 148, obuhvata parcelu k.č. 446, nastavlja u pravcu zapada te juga sjekući parcele k.č. 435,

447, 445/3, 450/2, 451, 455, 456, dolazi na tromeđu parcela k.č. 453/3, 419/1 i 456, nastavlja

dalje u pravcu jugoistoka te juga međama parcela k.č. 419/1, 421, 419/1, 419/4, 469, 465,

466/2 (obuhvata ih), dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6 535 655 x = 4 861 518 koja

se nalazi na međi između parcela k.č. 462/2 i 466/1, lomi se u pravcu sjeverozapada sjekući

parcele k.č. 466/1, 471/1, 474 i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6 535 431 x = 4 861

571 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 477 i 474, lomi se u pravcu sjeveroistoka,

sjeverozapada te sjevera idući međama parcela k.č. 474, 472/4, 414, 413, 426, 424/2, 430,

429 (obuhvata ih), presjeca put k.č. 1210 i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6 535

400 x = 4 861 865 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1210 (put) i 354, skreće u

pravcu sjeveroistoka te sjefvera putam k.č. 1210 (obuhvata ga), dolazi do tromeđe parcela

k.č. 1210 (put), 207 i 1209 (put), dalje nastavlja u pravcu jugoistoka te istoka putem k.č. 1210

(obuhvata ga), dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6 536 227 x = 4 862 161 koja se

nalazi na međi između parcela k.č. 1210 (put) i 86/1, sječe u pravoj liniji parcelu k.č. 86/1,

dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y= 6 536 290 x = 4 862 292 koja se nalazi na

zajedničkoj međi između političkih općina Stari Grad i Centar. Granica se dalje lomi u

smjeru juga zajedničkom granicom između političkih općina Stari Grad i Centar, nastavlja u

pravcu jugozapada te juga međama parcela k.č. 97, 99, 96, 1211 (put) (obuhvata ih), te

dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mrkovići, Općina Centar.

Ukupna površina iznosi P = 31,1 ha.

Naseljeno mjesto Nahorevo

1. Lopata

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 371, 458 i 459, ide u pravcu sjeveroistoka

međama parcela k.č. 459, 441/2 (put), 432 (obuhvata ih), dolazi u tačku br. 1 sa

koordinatama y = 6 532 367 x = 4 863 792 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 432 i

428, lomi se u pravcu sjevera sjekući parcelu k.č. 432, dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y

= 6 532 384 x = 4 863 835 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 426 i 432, nastavlja u

pravcu sjeveroistoka međama parcela k.č. 432, 425, 23 (obuhvata ih), dolazi na četveromeđu

parcela k.č. 26/1, 43, 42, 23, lomi se u pravcu juga međama parcela k.č. 23, 27, 23, 24

Page 60: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

60

(obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 24, 32 i 422, lomi se u pravcu jugoistoka te

jugozapada idući međama parcela k.č. 422, 420, 422, 421, 422, 437, 439, 440, 441/2 (put),

456 (obuhvata ih), nastavlja u pravcu juga međom parcele k.č. 460, dolazi u tačku br. 3 sa

koordinatama y = 6 532 407 x = 4 863 491 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 461 i

460, lomi se u pravcu zapada sjekući parcelu k.č. 460, nastavlja dalje međom parcele k.č. 459

(obuhvata je), te dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Nahorevo, Općina Centar.

Ukupna površina iznosi P = 10,5 ha.

2. Mačak

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 492, 836/1 (put) i 1937/1 (put), ide u

smjeru jugoistoka putem k.č. 1937/1 (obuhvata ga), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1367,

1349 i 1937/1 (put), sječe put te nastavlja u pravcu juga, zapada te jugoistoka međama

parcela

k.č. 1937/1, 1457, 1456, 1459, 1469, 1472, 1482, 1483, 1489, 1492, 1504/2, 1504/3, 1504/4,

1504/1, 1504/6, 1504/5 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1504/5, 1514 i 1506/1,

lomi se u pravcu sjevera međom parcele k.č. 1514 (obuhvata je), dolazi na tromeđu parcela

k.č. 1506/1, 1514 i 1510/2 (put), lomi se u pravcu sjevera sjekući parcele k.č. 1510/2 (put),

1507, 1510/2 (put), 1511, 1509, 1936 (put), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1299/1, 1300 i

1936 (put), skreće u pravcu sjeveroistoka te jugoistoka međama parcela k.č. 1300, 1306,

1308, 1305/1 (obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1309/1, 1309/2 i 1305/1, skreće u

pravcu sjeveroistoka te jugoistoka međom parcele k.č. 1305/1, presjeca put k.č. 1935/2 te u

istom pravcu nastavlja putem k.č. 1935/2 (obuhvata ga), dolazi na četveromeđu parcela k.č.

1248, 1249, 1235/2 (put) i 1597 (put).Granica dalje nastavlja u pravcu juga te jugozapada

idući međama parcela k.č. 1597 (put), 1622, 1621, 1622 (obuhvata ih), sječe parcelu k.č.

1628, dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6 533 419 x = 4 861 802 koja se nalazi na

međi između parcela k.č. 1628 i 1597 (put), nastavlja u pravcu jugoistoka putem k.č. 1597

(obuhvata ga), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1628, 1641/2 i 1597 (put), skreće u pravcu

zapada te jugozapada sjekući put k.č. 1597, te međama parcela k.č. 1615, 1614, 1935/2 (put)

(obuhvata ih), dolazi na tromeđu parcela k.č. 1935/2 (put), 1518 i 1938 (put).Dalje granica

ide u pravcu jugozapada te sjeverozapada putem k.č. 1938 (obuhvata ga), dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1938 (put), 1391 i 837/1 (put), nastavlja dalje u pravcu sjevera međama parcela

k.č. 1391, 1387, 1383, 1937/1 (put) i dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Nahorevo, Općina Centar.

Ukupna površina iznosi P = 55,7 ha.

3. Nahorevo

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č.574, 1930 i 670, potom produžava na istok

te jug idući međama parcela k.č. 574, 1930 (put), 397, 398, 565/1, 562, 563, 562, 564/2,

564/1, 566, 554, 551, 550, 532, 517, 515, 1930, 1937/1, 1341, 1340, 1339, 1336, 1311, 1312,

1935/3, 1213, 1217, 1935/1, 1101/4, 1101/1, 1100, 1155/3, 1153, 1148, 1144, 1142, 1127,

(obuhvata ih) i dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 1127, potom presjeca parcelu k.č. 862, i

dolazi u tromeđu parcela k.č. 860, 862, 1933, granica se potom lomi na istok, potom na sjever

idući međama parcela k.č. 1933, 814, 805, 1932, 736/1, 734, 740, 739, 773/4, 773/1, 773/2,

774, 203/2, 202/2 (ne obuhvata ih), dolazi do tromeđe parcela k.č. 200, 178/1 i 199,

nastavlja dalje u pravcu istoka, sjevera te zapada idući međama parcela k.č. 199, 198, 190/1,

187, 186, 191, 192, 193, 194, 196, 173, 1940 , 221, 169/2, 152/2, 110/3, 110/1, 109, 110/7,

108, 106, 126 (obuhvata ih), nastavlja međama parcela na zapad, te jug obuhvatajući parcele

k.č. 124/2, 124/1, 70, 71, 76, 75, 60, 56, 346, 342, 335, 336, 333, 359, 360, potom se lomi u

prvcu juga idući međama parcela k.č.373, 374, 377, 392, 390, 289, 287, 291, 294, 297, 299/1,

Page 61: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

61

301, 302, 311, 309, 316, 315, 230, 241, 273, 271, 266, 681, 682, 683, 662/1, 575, 576/2,

576/1, 574 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Nahorevo, Općina Centar.

Ukupna površina iznosi P = 122,0 ha.

Naseljeno mjesto Vića

Vića

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 2079, 2080 i 2075 (put), ide u pravcu

sjeveroistoka i istoka međama parcela k.č. 2080, 2081, 2089, 2088, 2090, 2088, 2091, 2092

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č.2092, 2016 i 2619 (put), sječe parcelu k.č. 2619

(put) produžava u pravcu juga međom parcele k.č. 2619 (put) i dolazi na tromeđu parcela k.č.

2619 (put), 2110 i 2016, dalje nastavlja u pravcu istoka te juga međom parcele k.č. 2110

(obuhvata je) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2110, 2016 i 2619 (put), sječe parcelu k.č. 2619

(put) i nastavlja dalje u pravcu juga međama parcela k.č. 2072, 2070, 2071 (obuhvata ih) i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 2071, 2619 (put) i 2016, skreće u smjeru sjeverozapada i

jugozapada međama parcela k.č. 2017, 2072, 2064, 2067, 2063, 2048 (obuhvata ih) i dolazi

na tromeđu parcela k.č. 2048, 2047 i 2016. Dalje granica produžava u smjeru sjeverozapada

i sjeveroistoka međama parcela k.č. 2048, 2045, 2044, 2052, 2053, 2054 (obuhvata ih) i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 2054, 2056 i 2016, skreće u pravcu istoka međama parcela

k.č. 2056, 2055 (obuhvata ih), sječe parcelu k.č. 2075 (put) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

2075 (put), 2079 i 2080, odnosno do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Nahorevo, Općina Centar.

Ukupna površina iznosi P = 16,2 ha.

Član 12 mijenja se i glasi:

Granice građevinskog zemljišta van urbanih područja Općine Ilidža

Naseljeno mjesto Vela

1.Vela

Opis obuhvata počinje sa tromeđe parcele k.č. 117, 121, 116 i ide u smjeru istoka međama

parcela k.č. 121, 113 ( obuhvata ih), dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 113, s kojeg

produžava sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 111 i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 111,

108, 135, 126. Produžava u istom smjeru međama parcela k.č. 126, 127, 132, 133, 155, 160,

159, 156, 155 (obuhvata ih) i dolazi na istočni rub parcele k.č. 134. Zatim presjeca parcelu

k.č. 155 (put) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 155, 203/1, 173, s koje produžava u istom

smjeru i smjeru sjeveroistoka međama parcela k.č. 175, 176, 193/2, 192/1, 189/1 ,189/2, 216,

217, 218, 221 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 221, 223, 222. S tromeđe

produžava u pravcu sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 222, nastavlja u pravcu

istoka međama parcela k.č. 221, 219 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č.

219, te nastavlja u istom smjeru sjekući u pravoj liniji k.č. 228 i dolazi u tačku 1. koja ima

koordinate y= 6515927 x= 4863079, a nalazi se na zajedničkoj međi parcela k.č. 228, 229/1.

Iz ove tačke ide u smjeru sjeveroistoka i jugoistoka međama parcela k.č. 229/1, 230, 232,

231 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 231, 251 (put), 1358 (put). Presjeca put

(k.č. 1358) i dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 355 kojom produžava u pravcu istoka do

tromeđe parcela k.č. 355, 1358 (put), 354 ( put) . S tromeđe parcela granica obuhvata

nastavlja u pravcu jugozapada međama parcela k.č. 355, 361, 360, 367, 368, 369, 376,

379,382, 383/1, 386, 387 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 340, 387 , 1359

(put), sjeće parcelu k.č. 1359 (put), produžava u pravcu zapada međama parcela k.č. 389,

407 (obuhvata ih) i dolazi do sjevernog ruba parcele k.č. 610. Nastavlja u pravcu

sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 407 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 430,

Page 62: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

62

409, 407, nastavlja u smjeru zapada i sjeverozapada međama parcela k.č. 430, 429, 425,

424, 423 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 423, 424, 1358 (put). Presjeca put

k.č. 1358 i ide u smjeru sjevera i zapada međama parcela k.č. 463, 464, 465, 489, 477/2, 478

(obuhvata ih) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 492/2, 479, 478, 490/2. Granica obuhvata

nastavlja u smjeru jugozapada i zapada međama parcele 492/2 (obuhvata je), sjeće u pravoj

liniji put k.č. 472/1 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 472/1 (put) 496, 495 i produžava u istom

smjeru međom parcele k.č. 495 (obuhvata je). Sjeće u pravoj liniji parcelu k.č. 503 i dolazi

do tačke br. 2 koja ima koordinate y = 6514546 x= 4862724, a nalazi se na zajedničkoj međi

parcela k.č. 503, i 502. Iz ove tačke granica obuhvata ide u smjeru sjeveroistoka međom

parcela k.č. 503, 506 (obuhvata ih) i dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 506, s kojeg nastavlja

u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 505/1, 509, 516, 75, 76, 87, 89, 91 i dolazi

do tačke br. 3 koja ma koordinate y= 6514711 x= 4862997, a nalazi se na zajedničkoj međi

parcela k.č. 91, i 98. Zatim ide u smjeru istoka međama parcela k.č. 91, 92, 117 (obuhvata

ih), i dolazi na tromeđu parcela k.č. 117, 116, 121, to jeste do mjesta sa kojeg je opis

obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kobiljača - Ilidža.

Ukupna površina obuhvata iznosi 37,8 ha.

2. Debelo brdo

Opis obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1359 (put), 335, 340 i ide u smjeru istoka

međama parcela k.č. 335, 1360 (put), obuhvata ih i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1359 (put),

331, 330. Siječe put k.č. 1359 i ide u pravcu juga međama parcela k.č. 296, 297, 298, 299,

1359 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.1 sa koordinatama y = 6515416, x = 4862175 koja se

nalazi na međi parcela k.č. 1359 (put) i 287. Iz tačke br. 1. presjeca put k.č. 1359 i ide u

smjeru zapada i sjevera međama parcela k.č. 623, 618, 333, 337, 335 (obuhvata ih) i dolazi

na tromeđu parcela k.č. 1359 (put), 333, 340 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kobiljača - Ilidža.

Ukupna površina o iznosi 4,1 ha.

Naseljeno mjesto Zenik

1.Bukovik

Opis obuhvata počinje s tromeđe parcela k.č. 628, 79, 78 i ide u smjeru istoka i jugoistoka

međama parcela k.č. 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 628 (put), 93, dolazi na tromeđu parcela k.č.

93, 95, 100 (put), sjeće u pravoj liniji parcelu k.č. 100 (put) i dolazi do tačke br. 1. koja ima

koordinate y= 6518729 x= 4862085, a nalazi se na zajedničkoj međi parcela k.č. 100 (put) i

154 /2 . Iz ove tačke ide u smjeru sjeveroistoka i jugoistoka međama parcela k.č. 154/2,

154/1, 155/7, 155/6 155/20, 155/19, 155/18, 155/5, 155/17, 156/2, (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 156/2, 156/3, 158 . Skreće u pravcu jugozapada i ide zajedničkom

međom parcela k.č. 156/2, 156/3, presjeca parcelu k.č. 155/3 (put) i dolazi do tačke br. 2 koja

ima koordinate y= 6518947, x= 4862179, a nalazi se na zajedničkoj međi parcela k.č. 156/1,

155/3 (put). Granica obuhvata produžava u smjeru jugozapada i jugoistoka međama parcela

k.č. 155/3 (put), 155/8, 155/22, 155/10, 155/9, 155/12, 155/13, 155/1, (obuvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 155/1,156/1, 156/5. Presjeca u pravoj liniji parcelu k.č. 156/5 (put) i

dolazi sa druge strane puta (obuhvata ga ), te se spušta međama puta na tromeđu parcela k.č.

156/5, 155/24, 156/4. S tromeđe granica obuhvata ide u smjeru jugoistoka međom parcele

k.č. 155/31 (obuhvata je) i dolazi na istočni rub parcele s koje produžava u smjeru

jugozapada međama parcela k.č. 155/31, 155/30, 155/36, 155/24, 155/37, 155/2, 217/1,

218/1, 218/2 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 218/2, 215/2, 213/1, lomi se i

nastavlja u pravcu sjeveroistoka međama parcela k.č. 213/1, 213/6, 213/7, 213/2, 213/3,

213/4, 213/5 (obuhvata ih) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 215/1, 156/6, 156/4, 213/5.

Spušta se međom parcele 213/5 (obuhvata je) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 213/5, 156/4,

Page 63: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

63

209, s koje produžava u pravcu jugozapada međom parcele 213/5 (obuhvata je), i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 213/5 (put), 211, 228 (put). Presjeca u pravoj liniji put k.č. 228,

nastavlja u smjeru jugozapada međama parcela k.č. 228 (put), 232/8, 232/7, 232/6, 232/9,

232/10, 232/11 (obuhvata ih) i dolazi na četveromeđu parcelu k.č. 232/11, 231/6, 252, 253.

Zatim ide u smjeru zapada međama parcela k.č. 232/11, 232/12, 233 ( obuhvata ih) i dolazi

na tromeđu parcela k.č. 235/5, 233, 251. Nastavlja u smjeru juga međama parcela k.č. 235/5,

235/6, 235/2 (obuhvata ih) i dolazi na južni rub parcele k.č. 235/2, te produžava u istom

smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 253, 250, 253, 252 i dolazi na tromeđu parcela k.č.

253, 252, 601. Granica obuvata nastavlja u pravcu istoka i jugoistoka međama parcela k.č.

601, 605 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 605, 606/2, 607. S tromeđe nastavlja

u smjeru zapada i jugozapada međama parcela k.č. 606/2, 606/3, 606/1, 609/2, 609/4, 617,

615, 595 (put), (obuhvata ih), i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 554/7, 557, 595 (put), 180.

Zatim nastavlja u smjeru zapada sjekući pravoj liniji parcele k.č. 554/7, i 631(put) i dolazi

na tromeđu parcela k.č. 544/4, 544/5, 631 (put) i smjeru sjeverozapada međama parcela k.č.

544/5 (obuhvata je) i pesjeca u pravoj liniji put k.č. 542, dolazi u tačku br. 3 sa

koordinatama y = 6517997, x= 4860696, a nalazi se na zajedničkoj međi parcela k.č. 542

(put), 548/1. Zatim ide u smjeru sjeveroistoka međama parcela k.č. 542 (put), 537/7, 537/6

(obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 4 koja ima koordinate y= 6518070 x= 4860913, a nalazi

se na zajedničkoj međi parcela k.č. 534, 537/6. Skreće u pravcu sjeverozapada sjekući u

pravoj liniji parcele k.č. 534, 524, 526, 527, 525 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 524, 525,

479, s koje produžava u pravcu sjevera sjekući presjecajući parcelu k.č. 524 i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 524,523,522.

Granica obuhvata dalje ide u pravcu sjeveroistoka i sjeće u pravoj liniji parcele k.č. 522,

521, 517/1 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 517/1, 519, 513 s koje produžava u smjeru

sjeverozapada preko parcele k.č. 513 i preko sjevernog ruba parcele k.č. 512 i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 512, 511, 510. Nastavlja u pravcu jugozapada i sjeverozapada međama

parcela k.č. 511, 501, 500 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđe parcela k.č. 498, 495, 500,

produžava u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 495 i dolazi do tače br. 5 koja

ima koordinate y= 6517702 x= 4861465, a nalazi se na zajedničkoj međi parcela k.č. 495, i

489. 1z ove tačke ide u smjeru sjeveroistoka međama parcela k.č. 495, 500 (obuhvata ih) i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 490, 491, 500 i smjeru sjeverozapada sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 491, 485/1, 484, 483/1 (put), 482/10, 482/9, 482/2 (put), 481/4, 481/8, 482/18,i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 492/19, 482/18, 479. Zatim ide u smjeru istoka i jugoistoka

međama parcela k.č. 482/18, 482/17, 482/16, 367, 383 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 383, 382, 386/2 i produžava u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č.

382, 380 dolazi na četveromeđu parcela k.č. 380, 377/1, 377/2, 375/2. Lomi se u pravcu

sjeveroistoka, i ide međama parcela k.č 375/2, 375/1, 374/1, 374/2, 374/3, 374/1 (obuhvata

ih ) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 387/1, 374/1, 631 (put) , sjeće put k.č. 631 i ide u smjeru

sjeverozapada međama parcela k.č. 399, 397 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č.

631(put) 397, 400. S tromeđe nastavlja u smjeru istoka i sjeveroistoka međama parcela k.č.

397, 399, 135, 134, 131/1, 131/2, 129, 142, 144 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđe parcele

k.č. 143, 128 (put), 144. Nastavlja u pravcu sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č.

128 (put), 102, 125, 105/2 , dolazi na tromeđu parcela k.č. 105/2, 104, 105/1 i produžava u

istom smjeru i smjeru zapada međama parcela k.č. 105/1, 109, 107, 108, 628 (put),

405/1(obuhvata ih). Zatim ide u smjeru juga međom parcele k.č. 405/1 (obuhvata je) i dolazi

na četveromeđu parcela k.č. 405/1, 402/1, 116, 118, lomi se i ide u smjeru zapada i

sjeveroistoka međama parcela k.č. 405/1, 405/2, 405/3, 406/1, 406/2, 405/5, 408, 411/1,

411/2, 410 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 410, 412/1 , 628 (put) s tromeđe

granica obuhvata ide u smjeru juga međom parcele k.č. 410 (obuhvata je). I dolazi na

tromeđu parcela k.č. 410, 408, 628 (put), presjeca put 628 i dolazi na tromeđu k.č. 628 (put ),

78, 79 sa koje je opis obuhvata počeo.

Page 64: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

64

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Zenik –Ilidža

Ukupna površina obuhvata iznosi 103,4 ha.

2. Voloder

Opis obuhvata počinje sa tromeđe parcela k.č. 630 (put), 199, 197 i ide u smjeru jugoistoka i

jugozapada međama parcela k.č. 199, 198, 200, siječe put k.č. 201, 192, 191, 188, 182

(obuhvata ih) i dolazi do tačke 1. sa koordinatama y = 6519112, x = 4861532 koja se nalazi

na međi parcela k.č. 187 i 179, odnosno na zaštitnom pojasu koridora dalekovoda 110 kW.

Ide uz zaštitni pojas koridora dalekovoda u smjeru zapada i dolazi do tačke 1. sa

koordinatama y = 6518962, x = 4861546 koja se nalazi na međi parcela k.č. 229 i 181. Iz ove

tačke ide u smjeru sjeveroistoka međama parcela k.č. 181, 186, 208, 207, 206, 200, 199

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 630 (put), 199, 197 sa koje je opis obuhvata

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Zenik – Ilidža.

Ukupna površina iznosi 5,5 ha.

Naseljeno mjesto Jasen

Jasen

Opis obuhvata počinje od tromđe parcela k.č. 519,1228, 1231 i ide u smjeru jugoistoka

međama parcela k.č. 1231, 1811(put), 1225 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č.

1225, 1226 (put). Sjeće put k.č.1811, nastvalja u pravcu juga i jugoistoka međama parcela

k.č.1811 (put), 1054 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1054, 1055, 1058. S

tromeđe ide u smjeru juga sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1058, 1061, 1060 i dolazi na

četveromeđu parcela k.č. 1060, 1025, 1026, 1063/1, produžava u pravcu jugozapada

međama parcela k.č. 1060, 1051, 1050, 1051 (obuhvata ih), i dolazi na južn rub parcele k.č.

1051. Nastavlja u smjeru juga sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1061 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1061, 1063/3, 1047. Zatim u smjeru jugozapada međom parcele k.č. 1063/3

(obuhvata je), i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1063/3, 1048, 1070, 1068. Granica

obuhvata produžava u smjeru istoka i juga međama parcela k.č. 1068, 1044, 1036/1,

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1036/1, 1032, 1031. S tromeđe dalje ide u

pravcu zapada i juga međama parcela k.č. 1036/1, 1035/2, 1096, 1041, 1040, 1088, 1090,

1012 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1093, 519 i 1811 (put). Sjeće put

k.č.1811 i ide u pravcu jugozapada i sjeverozapada međama parcela k.č. 1123, 1139, 1137,

1138 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1138, 1140, 519, te ide u smjeru

sjeveroistoka međama parcela k.č. 1140, 1141, 1165, 1169, 1168, 1167, 1163, 1171, 1162,

1172, 1152, 1179, 1149, 1180, 1149, 1182, 1190, 1189, 1191 (obuhvata ih) i dolazi na

sjeverni rub parcele k.č. 1191. Produžava u istom smjeru presjecajući parcelu k.č. 519 i

dolazi u tačku br. 1 koja ma koordinate y = 6528669, x= 4846617, a nalazi se na zajedničkoj

međi parcela k.č. 519, i 1231. Iz ove tačke ide u smjeru sjeverozapada i sjeveroistoka

međom parcele k.č. 1239 (obuhvata je) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 519, 1239, 1243.

Zatim nastavlja u pravcu istoka međama parcela k.č. 1243, 1244, 1231 (obuhvata ih) i

dolazi do tremeđe parcela k.č. 519, 1228, 1231, to jeste do mjesta sa kojeg je opis obuhvata

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Krupac –Ilidža.

Ukupna površina obuhvata iznos 26,9 ha.

Naseljeno mjesto Zoranovići

Zoranovići

Opis obuhvata počinje sa četveromeđe parcela k.č. 1496, 1488, 519, 1809 (put) i ide u

smjeru sjeveroistoka međama parcela k.č. 1488, 1489, 1476, 1475, 1473, 1471 (obuhvata ih)

i dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 1471. S ruba parcele granica obuhvata ide u smjeru

Page 65: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

65

juga međama parcela k.č. 1471, 1468, 1461, 1467, 1466, 1465, 1463, 1426, 1424, 1422,

1421, 1420, 1413 (obuvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1413 (put), 1414, 519.

Produžava u smjeru istoka i juga međama parcela k.č. 1412, 1391, 1389, 1388 (obuhvata ih)

i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1388, 1391, 1386 . Zatim ide u smjeru zapada i juga

međama parcela k.č. 1388, 1383, 1394, 1395, 1397, 1398, 1399 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1406, 1401, 1809 (put). Sjeće parcele k.č. 1809 (put), 1675 i dolazi na

sjeveroistočni rub parcele k.č. 1674 u tačku br. 1 koja ma koordinate y= 6527313, x=

4844751. Iz ove tačke granica obuhvata ide u smjeru sjeverozapada sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 1675, 1674, 1665, 1664 i dolazi u tačku br. 2 koja ima koordinate y= 6527225,

x= 4844825, a nalazi se na zajedničkoj međi parcela k.č. 1664, 1657. Produžava u istom

smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1657, 1656, 1657, 1652, 1651 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1652, 1651, 519 s koje ide u smjeru sjeveroistoka međama parcela k.č. 1651,

1652, 1869 (put), 519 (obuhvata ih). Granica obuhvata produžava u smjeru sjevera granicom

parcele k.č. 1809 (put), (obuhvata je) i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 1809 (put), 1446,

1488, 519 , to jeste do mjesta sa kojeg je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Krupac –Ilidža.

Ukupna površina obuhvata iznosi 11,4 ha.

Član 13 mijenja se i glasi:

Granice građevinskog zemljišta van urbanih područja Općine Vogošća

Naseljeno mjesto Tihovići

1. Tihovići

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 235, 237, 238/2 i ide u pravcu sjever, te

juga međama parcela k.č. 237, 244, 246, 249, 250, 251, 1260 256, 257, 33/1, 34, 36, 95, 94,

85, 92, 89, 1061/1,1060, (obuhvata ih), presjeca parcele k.č. 1057 i 1052 i dolazi na

jugozapadni rub parcele k.č. 1053 u tačku 1. sa koordinatama y = 6530815, x 4864159, te

nastavlja međama parcela k.č. 1049, 1051, 100, 98, 102, 130, 134, 125, 122, 123/2, 184/2,

179/1, 184/1 (obuhvata ih) potom presjeca parcele k.č. 176/1, 188, 187, 193, 195, 196, 200 i

dolazi na istočni rub parcele k.č. 202. Granica potom nastavlja na jug obuhvatajući parcelu

k.č.202, te u istom pravcu siječe parcele k.č. 207, 208/1, 214, i dolazi u tromeđu parcela k.č.

1366/4, 1367/2, 214, produžava u pravcu jugozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č.

1367/1, 1365, 1364, 1363, i dolazi u tromeđu parcela k.č. 1363, 1357, 1358. Granica

nastavlja na zapad, te sjever idući međama parcela k.č. 1357, 1356/1, 1355, 1353, 1326/1,

1303, 1302, 1301/3, 1301/2, 1301/1, 1296, 1313, 1314, 1389, 1286/1, 232, 235/1 i dolazi do

mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Tihovići Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 23,8 ha.

2. Grab

Granica obuhvat apočinje od tromeđe parcela k.č. 258 (put), 63, 64 i ide u smjeru juga

međama parcela k.č. 63, 71, 74, 75, 61, 59, 58, 57, 53 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 46, 53, 258 (put). Sjeće put k.č. 258 i nastavlja međama parcela k.č. 23, 14/3,

14/2 (obuhvata ih) u smjeru zapada i sjeveroistoka i dolazi na tromeđu parcela k.č. 14/2, 13 i

12. Lomi se i ide u smjeru istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 12 i 9 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 9, 1222 i 1223. S tromeđe nastavlja u smjeru jugozapada i sjeverozapada

međama parcela k.č. 1223, 1224 (obuhvata ih), siječe put k.č. 1191 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1191, 1212 i 13. Granica obuhvata produžava u smjeru sjeveroistoka međama

parcela k.č. 13, 1217, 1221, 1220, 4, 3, 2, 258 (put) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 258

(put), 63, 64 sa koje je opis obuhvata počeo.

Page 66: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

66

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Tihovići, Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 4,8 ha.

3. Morski brijeg

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1028, 1029, 1033 (put) i ide u smjeru

sjeverozapada i sjevera međama parcela k.č. 1029, 1023, 1030, 1031/1 (obuhvata ih) i dolazi

na tromeđu parcela k.č. 1015 (put), 1031/1 i 1030. Tu se lomi i ide zajedničkom granicom

parcela k.č. 1030 i 1031/1 u smjeru istoka do tačke 1. sa koordinatama y = 6530988, x =

4864556, koja se nalazi na pomenutoj granici i ide u smjeru juga sjekući u pravoj liniji

parcelu k.č. 1030 i dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 1023. Produžava u pravcu juga

međama parcela k.č. 1023 i 1029 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1029, 1028 i

1033 (put) sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Tihovići, Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 0,3 ha

Naseljeno mjesto Budišići

Budišići

Opis obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 900, 932, 2751 i ide u smjeru zapada i

sjeveroistoka međama parcela k.č. 900, 935, 939, 938, 947, 962, 963, 962 (obuhvata ih) i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 962, 964, 914 i produžava sjekući u pravoj liniji parcelu k.č.

914 i nastavlja u smjeru sjeveroistoka te istoka međama parcela k.č. 97, 901, 877/1 (obuhvata

ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 900 (put), 899/2 i 899/1. Siječe u pravoj liniji parcelu k.č.

900 (put) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 900 (put), 501 i 885, produžava u smjeru

sjeveroistoka te jugoistoka međama parcela k.č. 885 i 900 (obuhvata ih) i dolazi na granicu

K.O. Tihovići i Vogošća.i ide pomenutom zajedničkom granicom do tromeđe parcela k.č. 900,

932 i 2751 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Tihovići, Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 8,6 ha.

Naseljeno mjesto Vrapce

Vrapce

Opis obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1391 (put), 346 i 347 i ide u smjeru sjevera i

zapada međama parcela k.č. 347, 349, 355, 356, 339, 336 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1390 (put), 287 i 336. Sjeće put k.č. 1390 i dolazi u tačku 1. sa koordinatama y =

6532313, x = 4866599 i produžava u smjeru sjeveroistoka međama parcela k.č. 1390 (put),

331 i 333/1 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 323, 322, 332. S tromeđe ide u

smjeru istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 322, 1391 (put) i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 1391 (put), 486 i 467 i produžava međama parcela k.č. 467, 461, 460, 458 (obuhvata ih),

sjeće put k.č. 1392 i dolazi u tačku 2. sa koordinatama y = 6532726, x = 4866688 koja se

nalazi na međi parcela k.č. 1392 (put) i 451. Iz ove tačke ide međama parcela u smjeru

jugozapada i juga k.č. 1392 (put), 451, 1392, 412, 410, 363, 362, 361, 360, 1391 (put), 366,

369, 373/2, 374/2, 373/1 (obuhvata ih) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 373/1, 368, 1391

(put), 501 (put). S četveromeđe ide parcelom k.č. 1391 (put), obuhvata je i dolazi u tačku 3. sa

koordinatama y = 6532549, x = 4866375 koja se nalazi na zajedničkoj granici parcela k.č.

1391 (put) i 863. Siječe put k.č. 1391 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1391 (put), 346 i 347, s

koje je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Tihovići, Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 5,3 ha.

Page 67: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

67

Naseljeno mjesto Perca

1. Klakiše

Opis obuhvata počinje iz tačke 1. sa koordinatama y = 6533758, x = 4867933 koja se nalazi

na granici političkih općina Ilijaš i Vogošća i ide u smjeru jugoistoka i istoka međama

parcela k.č. 625 i 629 (obuhvata ih) i dolazi do tačke 2. sa koordinatama y = 6533817, x =

4867949 koja se nalazi na najsjevernijem rubu parcele k.č. 629 i produžava ka istoku sjekući

u pravoj liniji parcele k.č. 631 i 630 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 631, 634 i 648. S

tromeđe nastavlja u smjeru sjeveroistoka međama parcela k.č. 648, 647, 649, 683 (obuhvata

ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 641, 683 i 636/4. Sjeće put k.č. 683 i produžava međom

parcele k.č. 712 (obuhvata je) do tromeđe parcela k.č. 712, 718/1 i 719/1, lomi se i ide u

smjeru jugoistoka i zapada međama parcela k.č. 712, 711, 703, 704 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 704, 696 i 699. Produžava u smjeru zapada sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 696 i 698 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 698, 685 i 686, te nastavlja međama

parcela k.č. 685, 679 i 687 (obuhvata ih) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 687, 681, 678 i

688. S četveromeđe ide u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 681 i 678 i nastavlja

međama parcela k.č. 676 i 675/2 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 674, 675/1 i

675/2. Granica obuhvata produžava ka z apadu sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 674 i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 674, 633 i 632 i nastavlja međama parcela k.č. 632, 609, 576,

577, 579, 580, 581, 582, 584, 589, 598, 601, 600 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 600, 599 i 607. S tromeđe produžava sjekući parcele k.č. 607 i put k.č. 609 i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 609 (put), 619 i 620 i nastavlja međama parcela k.č. 619, 615, 614, 613,

612 (obuhvata ih), sjeće put k.č. 1391 i dolazi u tačku 3. sa koordinatama y = 6533497, x =

4867860 koja se nalazi na granici političkih opština Vogošća i Ilijaš. Iz tačke 3. ide u smjeru

sjeveroistoka granicom pomenutih političkih opština i dolazi u tačku 1. s koje jeo pis

obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Tihovići, Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 12,9 ha.

Naseljeno mjesto Kremeš

1. Kadijina Ravan

Granica obuhvata počinje iz tačke 1. sa koordinatama y = 6528683, x = 4862925 koja se

nalazi na granici K.O. Kremeš i Vogošća i ide u smjeru sjevera, jugozapada te juga međama

parcela k.č. 830, 839, 836 i 839 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 839, 841 i 842

(put). Sjeće put k.č. 842 i dolazi u tačku 2. sa koordinatama y = 6528539, x = 4863320 koja

se nalazi na granici K.O. Kremeš i Vogošća. Iz ove tačke ide granicom pomenutih K.O. u

smjeru sjeveroistoka i dolazi do tačke 1. od koje je opid obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kremeš Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 5,4 ha.

2. Jezero

Granica obuhvata počinje iz tačke 1. sa koordinatama y = 6527711, x = 4862960 koja se

nalazi na granici K.O. Kremeš i Vogošća i ide u smjeru sjevera sjekući u pravoj liniji parcele

k.č. 118 i 894 (put) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 894 (put), 880 i 871. S tromeđe ide u

smjeru zapada, sjevera i ponovo zapada međama parcela k.č. 880, 878, 877 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 876, 877 i 880 i spušta se u smjeru juga međama parcela k.č.

877 i 879 (obuhvata ih) i dolazi na južni rub parcele k.č. 879 u tačku 2. sa koordinatama y =

6527582, x = 4862993. Iz tačke 2. ide u smjeru jugoistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č.

894 (put), 880 i dolazi do tačke 1. od koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kremeš Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 1,5 ha.

Page 68: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

68

3. Kadiluk

Granica obuhvata polazi od južnog ruba oarcele k.č. 883, potom produžava na sjeverozapad,

te istok idući preko parcele k.č. 880 (koordinate prelomnih tačaka: br.1 y=6527144,

x=4862932; br.2 y=6527101, x=4862991; br.3 y=6527148, x=4863043; br.4 y=6527209,

x=4863021; br.5 y=6527289, x=4862987; br.6 y=6527269, x=4862936) i dolazi do mjesta

odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kremeš Općina Vogošća.

Površina obuhvata iznosi P=1,7ha.

4. Kremeš

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 765, 766, 767 i ide u smjeru sjevera

međom parcele k.č. 767 (obuhvata je) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 766, 767 i 755, te

produžava u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 755 i 746 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 746, 749 i 745. S tromeđe ide u smjeru zapada međama parcela k.č. 749, 711,

713, 721, 720, 715, 718, 716, 718, 700, 686 (obuhvata ih) i dolazi na put k.č. 682 kojim

produžava u smjeru sjevera (ne obuhvata ga) i nastavlja u smjeru istoka međam parcela k.č.

669 i 727 (ne obuhvata ih) i dolazi do tačke 1. sa koordinatama y = 6527704, x = 4864343

koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 725 i 727. Lomi se i ide u pravcu sjevera

sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 727 (put) i 664 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 664, 665/1,

665/3 od koje produžava u pravcu sjevera te istoka međama parcela k.č. 665/3, 656, 655

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 655, 653 i 660 (put). Produžava u smjeru

istoka sjekući parcele k.č. 660 (put) i 634, te produžava međama parcela k.č. 625/1, 631, 630,

628, 592, 598, 591, 627 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 894 (put), 734 i 733 /2.

Sjeće put k.č. 894 i produžava u smjeru istoka i juga međama parcela k.č. 814, 815, 813, 810,

809 (obuhvata ih) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 800, 808, 809 i 805. Granica obuhvata

dalje ide u smjeru zapada sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 800 i ide u smjeru zapada i juga

međama parcela k.č. 770, 771, 797 (ne obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 796,

797, 773. Sjeće u pravoj liniji parcelu k.č. 773 i produžava u smjeru juga međama parcela

k.č. 774, 775, 781, 786, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 787/4, 792 i 894 (put). Presjeca put k.č. 894 i dolazi u tačku 2. sa koordinatama y =

6527715, x = 4863322 i produžava u smjeru zapada međama parcela k.č. 855, 852, 862

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. l861, 862 i 863. S tromeđe ide u smjeru

sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 862 i 855 te nastavlja zajedničkom međom

parcela k.č. 856 i 857 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 856, 857 i 894 (put). Produžava putem

k.č. 894 u smjeru sjevera (obuhvata ga) i dolazi do granice UP kojom ide u istom smjeru do

tromeđe parcela k.č. 760, 756/1 i 1632 (put). Od tromeđe ide u smjeru istoka međama parcela

k.č. 760, 761, 759, 894 (put), obuhvata ih i dolazi na tromeđu parcela k.č. 894 (put), 762 i

764. S tromeđe ide u smjeru sjevera te istoka međama parcela k.č. 762 i 763 (ne obuhvata ih)

i dolazi na rub parcele k.č. 763 s kojeg produžava u smjeru istoka sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 764 i 765 i dolazi na rub parcele k.č. 766 i nastavlja zajedničkom granicom

parcela k.č. 766 i 765 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 765, 766 i 767 sa koje je opis obuhvata

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kremeš Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 32,4 ha.

5. Dubravica

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 543, 516, 515 i ide u pravcu istoka

međama parcela k.č. 543, 561, 513, 570 (put), 568 (obuhvat aih) i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 568, 502, 501, te se lomi i ide u smjeru sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č.

501, 496 i dolazi u tačku 1. sa koordinatama y = 6528162, x = 4864988 koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 497 i 496. Produžava međama parcela k.č. 497, 498 (obuhvata

Page 69: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

69

ih), zatim sjeće parcelu k.č. 894 (put) i dolazi u tačku 2. sa koordinatama y = 6528211, x =

4865010 koja se nalazi na zajedničkom međi parcela k.č. 894 (put) i 118. Iz tačke 2. ide u

smjeru juga, sjeveroistoka i ponovo juga međama parcela k.č. 894 (put), 474, 478, 479, 478,

477, 474, 475, 466, 464, 455, 447, 445, 467, 474 (obuhvata ih), presjeca parcelau k.č. 118/1 i

dolazi u tromeđu parcela k.č. 571, 572 i 894. Zatim nastavlja međama parcela k.č. 571, 570,

577 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 577, 575 i 587. S tromeđe produžava u

smjeru sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 581 i dolazi na tromeđu parcela k.č.

581, 587, 585. Nastavlja u smjeru sjeverozapada, zapada i sjeveroistoka međama parcela k.č.

583, 583, 584, 556, 551, 544, 542, 543 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 543,

516, 515 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kremeš Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 9,9 ha.

6. Podkućnice

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 152 (put), 169, 172 i ide u pravcu juga

međom parcele k.č. 169 (obuhvata je) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 169, 170, 156 s koje

produžava u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 156 i 155 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 155, 159, 160. S tromeđe ide u smjeru juga i jugozapada međama parcela k.č.

159, 893 (put), obuhvat aih i dolazi na tromeđu parcela k.č. 893, 165, 163, sjeće put k.č. 893 i

produžava međama parcela k.č. 404, 403, 402, 397, 389 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 389, 391, 185. Nastavlja u smjeru jugozapada sjekući u pravoj liniji parcelu k.č.

385 i produžava međom parcele k.č. 387 (obuhvata je) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 387,

384, 380 i nastavlja sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 380, 374, 375 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 375, 365, 361. S tromeđe ide u smjeru juga zatim sjevera međama parcela k.č.

365, 363, 365, 415, 437, 436, 431, 429, 430, 415, 427, 426, 428, 426 (obuhvat aih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 422, 426, 424. Sjeće u pravoj liniji parcelu k.č. 424 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 424, 413 (put), 893 (put). Produžava u pravcu sjevera granicom parcele k.č. 893

(obuhvata je) do tromeđe parcela k.č. 893 (put), 418, 419. Siječe u pravoj liniji parcele k.č.

893, 151, 150, 152 (put) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 152 (put), 169, 172 odakle je opis

obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kremeš Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 7,0 ha.

Naseljeno mjesto Garež

1. Garež

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 67, 68, 1/6 i ide u smjeru juga međama

parcela k.č. 68, 69, 70, 72, 83, 85 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 83, 81, 101.

S tromeđe produžava u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 101, 105, 86 (put) i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 34, 88, 86 (put), zatim nastavlja u pravcu juga, sjevera, te

zapada idući međama parcela k.č. 34, 35, 86 (put), 43, 44, 46, 26/2 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 23, 25, 26/2. Tu se lomi i ide u smjeru sjeveroistoka međama parcela

k.č. 26/2, 47, 46, 50, 49, 56, 58, 57, 60, 61, 71, 68 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 67, 68, 116 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kremeš Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 7 ha.

Naseljeno mjesto Semizovac :

1. Odžak

Granica obuhvata polazi tačke br.1 koja se nalazi na međi parcele k.č. 862, a ima koordinate

y=6525943, x=4864573, potom produžava na sjever, sjeveroistok, te jug idući preko parcela

k.č. 862, 858/2, 858/1, 857, 856 ( koordinate prelomnih tačaka: br.2 y=6525965, x=4864588;

Page 70: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

70

br.3 y=6525950, x=4864653; br.4 y=6525934, x=4864664; br.5 y=6525941, x=4864704;

br.6 y=6526044, x=4864744; br.7 y=6526058, x=4864725; br.8 y=6526022, x=4864673;

br.9 y=6526028, x=4864638; br.10 y=6526003, x=4864618) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

855/1, 856 i 1028. Granica produžava na jugozapad idući međama parela k.č. 855/1, 855/3,

854/1 i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kremeš Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 7 ha.

2. Divljača

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1674 (put), 331, 330 i ide u smjeru

jugozapada međama parcela k.č. 331, 332, 333, 334 (obuhvata ih), sjeće put k.č. 1674 i

dolazi u tačku 1. sa koordinatama y = 6526189, x = 4865143 koja se nalazi na zajedničkoj

međi parcela k.č. 1674 (put) i 873. Tu se lomi i ide u smjeru sjevera međama parcela k.č.

1674 (put), 337, 339 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 338, 339, 343/1. S

tromeđe ide u smjeru istoka zajedničkom granicom parcela k.č. 339 i 343/1 do istočnog ruba

parcele k.č. 343/1 i produžava ui stom smjeru granicom kulture sjekući parcelu k.č. 339 i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 335, 339, 1674 (put), Sjeće u pravoj liniji put k.č. 1674 i

produžava međom parcela k.č. 1674 (put), 331 do tromeđe parcela k.č. 1674 (put), 331, 330

sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Semizovac Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 1,0 ha.

Naseljeno mjesto Gora i Kamenica

1. Serdaž

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 2583 (put), 2463, 2464 i ide u smjeru

istoka međama parcela k.č. 2464, 2583 (put) (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č.

2583 (put), 2463, 2460. Sjeće put k.č. 2583 i produžava u istom smjeru međama parcela k.č.

2526, 2525/2, 2525/1, 2525/5 (ne obuhvata ih). Lomi se i ide u smjeru juga sjekući u pravoj

liniji parcele k.č. 2536, 2544/1 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2544/1, 2541, 2571 i

produžava međama parcela k.č. 2571, 2569 (obuhvata ih) do tromeđe parcela k.č. 2569,

2541, 2544/2. S tromeđe ide u pravcu sjeveroistoka, a zatim i jugoistoka obuhvatajući parcelu

k.č. 2544/2 i dolazi do zaštitnog koridora gasovoda u tačku 1. sa koordinatama y = 6527182,

x = 4865542 koja se nalazi na zajedničkoj granici parcela k.č. 2544/2 i 2543. Nastavlja uz

zaštitni koridor gasovoda u smjeru juga i dolazi do tačke 2. sa koordinatama y = 6527120, x

= 4865393 koja se nalazi na međi parcela k.č. 2571/1, 2571/2. Iz te tačke ide u smjeru

sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2566/2, 2571/2 i dolazi na jugoistočni rub

parcele k.č. 2567 i produžava međom parcele k.č. 2567 (obuhvata je) i dolzai na tromeđu

parcela k.č. 2571/2, 2567, 2557. S tromeđe ide u smjeru sjevera međama parcela k.č. 2557,

2556, 2557 (ne obuhvata ih) i dolazi do tačke 3. a koordinatama y = 6526901, x = 4865513

koja se nalazi na sjeveroistočnom rubu parcele k.č. 2557. Iz te tačke produžava u istom

smjeru sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 2554 i dolazi na jućni rub parcele k.č. 2555 u tačku

4. sa koordinatama y = 6526882, x = 4865561 i produžava međom parcele k.č. 2555

(Obuhvata je) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2555, 2515, 1518. S tromeđe nastavlja u

smjeru sjevera sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2518 i 2583 (put) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 2583 (put), 2463, 2464 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 6,1 ha.

2. Ravan

Opis obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 2038/3, 2585 (potok Sutmaj), 2584 (rijeka

Ljubina) i ide rijekom Ljubinom k.č. 2584 (ne obuhvata je) u smjeru juga do zaštitnog pojasa

Page 71: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

71

magistralnog puta M-18 do tačke 1 sa koordinatama y = 6527840, x = 4866837 na

zajedničkoj međi parcela k.č. 2047 i 2584. U toj tački se lomi i ide u smjeru sjeveroistoka uz

magistralni puta M-18 i dolazi do tačke 2. sa koordinatama y = 6528123, x = 4867292 koja

se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 2038/1 i 2584 (rijeka Ljubina). Iz tačke 2 ide u

smjeru juga rijekom Ljubinom k.č. 2584 (ne obuhvata je) i dolazi do mjesta gdje se potok

Sutmaj k.č. 2585 ulijeva u rijeku Ljubinu k.č. 2584, tj. do tromeđe parcela k.č. 2088/3, 2585,

2584 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 1,9 ha.

3. Gora

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1003, 1009, 1008 i ide u pravcu istoka

međama parcela k.č. 1008, 1006, 1005, 1057, 1058, 1059, 1060 (obuhvata ih), siječe u pravoj

liniji parcele k.č. 1040, 1047, 1046 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1046, 1042, 1044/1. S

tromeđe produžava u istom smjeru zajedničkom međom parcela k.č. 1042, 1044/1, sjeće put

k.č. 2578 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2578 (put), 1179, 1180. Lomi se i ide putem k.č.

2572 u pravcu sjevera (ne obuhvata ga) do tromeđe parcela k.č. 2578, 1190, 1187. Ponovo se

lomi i spušta se u smjeru juga međama parcela k.č. 1187, 1182/1, 1176, 1172, 1171, 1169,

1161, 1163, 1133 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1133, 1145, 1146, s koje se

ponovo lomi i ide u pravcu sjevera međama parcela k.č. 1145, 1142, 1143, 1153, 1154, 1155

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1155, 1156, 1201. Produžava u istom smjeru

sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1201, 1202 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1202, 1209,

1210. S tromeđe ide u smjeru istoka međama parcela k.č. 1209, 2577 (put) (obuhvata ih) i

dolazi do tačke 1. sa koordinatama y = 6527888, x = 4868014 koja se nalazi na zajedničkoj

međi parcela k.č. 2577 (put), 1210. Siječe put 2577 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2577,

1595, 1546 i ide u smjeru juga međama parcela k.č. 1546, 1548 (obuhvata ih) i dolazi u tačku

2 sa koordinatama y = 6527919, x = 4867882 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č.

1548, 1547. Iz tačke 2 produžava u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1548 i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 1548, 1837, 1836. S tromeđe nastavlja međama parcela u

smjeru jugozapada i zapada k.č. 1836, 1835, 1844, 1848, 1858, 1867/1, 1868, 1865, 1875,

1911, 1910, 1909, 1908 (obuhvata ih), sječe parcelu k.č. 1885 i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 1885, 1886, 1906. Produžava međama parcela k.č. 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1896

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1976, 1897, 1896. Granica obuhvata nastavlja

međama parcela k.č. 1976, 1967, 1965, 1963, 1960, 1958, 1942, 1941 (obuhvata ih) i dolazi

na četveromeđu parcela k.č. 1941, 1940, 1936, 1937. Lomi se i ide u smjeru zapada međama

parcela k.č. 1941, 1945, 1952 (obuhvata ih) sječe u pravoj liniji parcele k.č. 1983 (put), 1997

i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1996, 1997, 1998. S tromeđe ide u smjeru sjeverozapada

međama parcela k.č. 1996, 1994, 1183, 1984, 1979 (put), 2578 (put), obuhvata ih i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1985, 1986, 2578 (put). Lomi se i ide u smjeru juga zajedničkom međom

parcela k.č. 1985, 1986 i produžava u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1986,

1988, 1998, 2001, 2002, 1998 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2003, 2004, 1998. Nastavlja u

istom smjeru zajedničkom međom parcela k.č. 2003, 2004 do tromeđe parcela k.č. 2003,

2004, 2582 (put), na tromeđi se lomi i ide u smjeru jugoistoka i istoka međama parcela k.č.

2582 (put), 2006, 2097/4, 2008 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2008, 2010,

2098 (put). Lomi se i ide u pravcu juga sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2098 (put), 2144,

2143 i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 2142, 2143, 2140, 2139 i produžava međama

parcela k.č. 2139, 2115, 2117, 2118, 2120, 2121 (obuhvata ih). Sječe parcele k.č. 2363, 2364

i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 2362, 2364, 2361/1, 2361/2. S četveromeđe nastavlja u

istom smjeru međama parcela k.č. 2361/2, 2360/2, 2359, 2356, 2355, 2376, 2360/1, 2349,

2336, 2340, 2339, 2338, 2582 (put), obuhvata ih dolazi na tromeđu parcela k.č. 2582 (put),

2331, 2330. Sjeće put k.č. 2582 i nastavlja međama parcela k.č. 2301, 2583 (put), 2306, 2583

Page 72: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

72

(put), 2310, 2311, 2314 i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 2313, 2314, 2316/2, 2316/3.

Lomi se i ide u pravcu sjeveroistoka i jugozapada obuhvatajući parcele k.č. 2316/2, 2316/1,

2317, 2316/1, 2316/2, 2316/3, 2315, presjeca put k.č. 2583 i dolazi do tačke 3. sa

koordinatama y = 6527253, x = 4866276 koja se nalazi na međi puta k.č. 2583. Iz ove tačke

ide u smjeru sjevera međama parcela k.č. 2583 (put), 2282, 2290 (obuhvata ih), sječe parcele

k.č. 2270, 2295/1 i dolazi na rub parcele k.č. 2296. Produžava u istom smjeru međama

parcela k.č. 2296, 2298, 2297, 2299, 2235, 2234 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 2234, 2233, 2237. S tromeđe nastavlja u pravcu jugozapada međama parcela k.č. 2233,

2232, 2227, 2226, 2225, 2224, 2201, 2248 (obuhvata ih), sječe u pravoj liniji parcelu k.č.

2247 i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 2253. Nastavlja međama parcela k.č. 2253,

2254 (obuhvata ih) i presjeca put k.č. 2480 i dolazi u tačku 4. sa koordinatama y = 6527166,

x = 4866801 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 2480 (put), 2482. Lomi se i ide u

pravcu sjeverozapada međama parcela k.č. 2480 (put), 2200, 2198, 2196, 2194, 2183

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2182, 2183, 860. S tromeđe se lomi u smjeru

istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2183, 2184, 2185 i dolazi na tromeđu parcela k.č.

2184, 2186, 2187 i produžava u smjeru istoka i sjevera obuhvatajući parcele k.č. 2187, 2194,

2195, 2168, 2169, 885 (put), 865, 884, 882, 884 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 881, 884,

886. Siječe u pravoj liniji parcele k.č. 886, 885 i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 888.

Produžava u smjeru sjevera i istoka međama parcela k.č. 2578, 946/3, 949, 1101, 1098,

1103/1, 1107, 1110, 1109, 1179 (put) (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1578

(put), 1117, 1118. S tromeđe ide u pravcu sjeverozapada međama parcela k.č. 1118, 1092,

1080, 1081 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1079, 1076, 1081 s koje produžava

sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1082, 1083, 1084 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1083,

1084, 1086. Nastavlja u pravcu zapada i sjevera međama parcela k.č. 1086, 1087, 1060,

1064, 1063, 1003 (put), 965, 966, 971, 972, 971, 973, 982/1, 975, 974, 980, 979 (obuhvata ih)

sječe put k.č. 1003 i dolazi na tromeđu k.č. 1003, 1008, 1009 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 42,0 ha.

4. Gaj

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1489, 1477, 1468 i ide u smjeru jugoistoka

zajedničkom granicom parcela k.č. 1468, 1477 i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1498,

1468, 1477, 1602, produžava u istom pravcu sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1602 (put),

1600 i dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 1598. S ruba parcele nastavlja međama parcela k.č.

1598, 1593 (obuhvata ih) i dolazi do zaštitnog koridora gasovoda na zajedničkoj međi

parcela k.č. 1593, 1608/2. Nastavlja uz zaštitni koridor gasovoda u smjeru jugozapada i

dolazi do tačke 1. sa koordinatama y = 6528098, x = 4867426 koja se nalazi na međi parcela

k.č. 1984/2, 1781. Iz te tačke ide u smjeru sjeverozapada i sjeveroistoka međama parcela k.č.

1781, 1780, 1776 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1765/6, 1776, 1766/3,

produžava u smjeru sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1766/3 i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1766/1, 1766/2, 1766/3. S tromeđe ide u smjeru istoka i sjeverozapada

međama parcela k.č. 1766/2, 1765/2, 1765/8, 1765/7, 1765/1 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1765/11, 1765/1, 1552. Lomi se i ide u smjeru sjevera međama parcela

k.č. 1765/1, 1765/10, 1764/6, 1559, 1558, 1563, 1565, 1508, 1501, 1500, 1498, 1497, 1468,

1496, 1495 (obuhvata ih) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1496, 1495, 1492, 1490. S

četveromeđe sječe u pravoj liniji parcele k.č. 1490, 1489 i dolazi na tromeđu parcela k.č.

1489, 1477, 1468 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 10,3 ha.

Page 73: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

73

5. Luka

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 2584, 1757, 1758/8 i ide u smjeru

jugozapada međom parcele k.č. 2584 (ne obuhvata je) do tačke 1 sa koordinatama y =

6528427, x = 4867602 koja se nalazi na magistralnog puta M-18, na međi parcela k.č.

2584, 2576. Od tačke ide uz zaštitni pojas magistralnog puta u smjeru sjeveroistoka i dolazi

do tačke 2 sa koordinatama y = 6529516, x = 4868951 koja se nalazi na zajedničkoj međi

parcela k.č. 2608, 2584 (rijeka Ljubina). Iz te tačke granica obuhvata ide pomenutom

rijekom (obuhvata je) u smjeru juga do tromeđe parcela k.č. 2584, 2616, 2622. Od tromeđe

nastavlja međama parcela k.č. 1216, 1619 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č.

2619, 2621, 2584. Od tromeđe ponovo ide rijekom (obuhvata je) u pravcu jugozapada i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 2584, 2666, 2670 i nastavlja međama parcela k.č. 2670,

2672/4, 2672/5, 2672/6, 2672/7, 2672/9 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele

k.č. 2672/9 s kojeg produžava sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2676, 2622, 2584 i dolazi

na tromeđu k.č. 2584, 1757, 1758/8 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 12,3 ha.

6. Ljetovik

Granica obuhvata počinje sa četveromeđe parcela k.č. 511, 513, 512, 495 i ide u smjeru

istoka međama parcela k.č. 511, 510, 505, 504, 497, 498, 499 (obuhvata ih), i siječe parcelu

k.č. 2573 (put) i dolazi na tačku 1 sa koordinatama y = 6 528 967, x = 4 869 558 koja se

nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 2573 (put), 313. U toj tački se lomi i ide putem k.č.

2573 (obuhvata ga) u pravcu juga i zapada do tromeđe parcela k.č. 2573 (put), 621, 625. S

tromeđe nastavlja u smjeru juga zajedničkom međom parcela k.č. 621 i 625 do tačke 2 sa

koordinatama y = 6528647, x = 4869380 koja se nalazi na pomenutoj međi, zatim sječe

parcelu 625 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 625, 626, 634 i produžava međama parcela k.č.

626, 628, 636/2 (obuhvata ih) do tačke 3 sa koordinatama y = 6528604, x = 4869259 koja se

nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 636/1, 636/2. Iz te tačke nastavlja u istom smjeru

sjekući pravolinijski parcelu k.č. 636/1 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 636/1, 635, 637 i

produžava zajedničkom granicom parcela k.č. 635, 637 do tromeđe parcela k.č. 636/1, 637,

642. S tromeđe produžava sjekući parcele k.č. 642 i 648 do tačke 4 sa koordinatama y = 6

528 578, x = 4 869 150 koja se nalazi na međi parcela k.č. 644 i 648 i nastavlja međama

prcela k.č. 644, 646, 447, 670, 664, 665, 666, 684, 690, 692, 733, 732, 727, 726, 722, 721,

716, 720, 719, 716, 714, 715, 716, 712, 711 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č.

713, 711, 2573. Tu se lomi i ide u smjeru jugozapada sjekući put k.č. 2573 i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1993, 1694/2, 2573 s koje produžava međama parcela k.č. 1693, 1697/2,

1693, 1692 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1697/1, 1692, 1687. Na tromeđi se lomi i ide u

smjeru sjeverozapada sjekući parcelu k.č. 1687 i ide do tačke 5 sa koordinatama y =

6528789, x = 4868708 na međi parcela k.č. 2573 (put) i 1687 i produžava u istom smjeru

pomenutim putem (obuhvata ga) do tromeđe parcela k.č. 2573 (put), 733, 736. Od tromeđe

nastavlja u smjeru zapada međama parcela k.č. 735, 734 (obuhvata ih) do tromeđe parcela

k.č. 734, 736, 740 i produžava u pravoj liniji sjekući parcelu k.č. 740 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 741, 742, 740. S tromeđe se spušta u smjeru juga zajedničkom granicom parcela

k.č. 741, 742, do tromeđe k.č. 741, 742, 744 tu se ponovo lomi i ide u smjeru zapada sjekući u

pravoj liniji parcele k.č. 741, 740, 1374 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1374, 1373, 1376.

Zatim se ponovo lomi i nastavlja u smjeru juga međama parcela k.č. 1373, 1364, 1371, 1370,

1397, 1378, 1412, 1413, 1414, 1415/1, 1415/2, 1405, 1404, 1403, 1454, 1433, 1442, 1441,

1446 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1446, 1445/1, 1445/2. Granica obuhvata

nastavlja u smjeru istoka sjekući parcele k.č. 1445/2, 1448, 1400 i dolzai na tromeđu parcela

k.č. 1400, 1396, 1397 i produžava u smjeru sjeveroistoka međama parcela k.č. 1396, 1393,

1392, 1394, 1391, 1389, 1390 (obuhvata ih), siječe parcelu k.č. 1639 (put) i dolazi u tačku 6

Page 74: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

74

sa koordinatama y = 6528746, x = 4868404. Iz te tačke se spušta u smjeru juga međama

parcela k.č. 1639, 1640 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1637, 1640, 1646 s

koje produžava u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1637, 1635, 1631, 1630/1 i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 1630/1, 1630/4, 1630/3. S tromeđe nastavlja međama parcela

k.č. 1630/4, 1629/2, 1625, 1626/2, 1602/2, 1624 (obuhvata ih) i dolazi na zaštitni koridor

gasovoda kojim ide u pravcu jugozapada do tačke 7 sa koordinatama y = 6528669, x =

4868062 na parceli k.č. 1608/2. Tu se lomi i nastavlja u smjeru sjeverozapada sjekući parcelu

k.č. 1608/2, produžava međama parcela k.č. 1605, 1601/2 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1601/1, 1601/2, 1602. Zatim sječe parcelu k.č. 1602 (put) i nastavlja u istom

smjeru međama parcela k.č. 1456, 1453, 1455, 1460, 1461 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1457, 1461, 1463. S tromeđe granica obuhvata ide u istom smjeru sjekući parcelu

k.č. 1463, a zatim zajedničkom međom parcela k.č. 1475, 1470 do tromeđe k.č. 1471, 1470,

1475. Nastavlja zajedničkom granicom parcela k.č. 1471, 1470, siječe parcelu k.č. 1477 (put)

i dolazi u tačku 8 sa koordinatama y = 6528217, x = 4868236 na zajedničkoj granici parcela

k.č. 1485 i 1477 i produžava međama parcela k.č. 1485, 1478, 1485, 1479, 1477 (obuhvata

ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1534, 1477, 1577. Zatim siječe put k.č. 1577 i nastavlja u

smjeru sjevera međama parcela k.č. 1338, 1337, 1341, 1342/1, 1342/2 (obuhvata ih) i dolazi

na tromeđu parcela k.č. 1443/2, 1442/2, 1344 i produžava sjekući u pravoj liniji parcele k.č.

1345, 2577 (put) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1474, 1428, 2577. Granica produžava u

pravcu istoka idući međama parcela k.č. 1428, 1416, 1417, 1431, 1430, 1409 (obuhvata ih) i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 1409, 1407, 1410, s koje produžava u pravcu sjevera sjekući u

pravoj liniji parcele k.č. 1410, 1415/1 i nastavlja u smjeru sjeverozapada međama parcela

k.č. 1413, 1422, 1423, 1424 (obuhvata ih) do tromeđe parcela k.č. 1425, 1424, 2577. S

tromeđe nastavlja u pravcu sjevera međama parcela k.č. 2577 (put), 1367 (ne obuhvat aih) do

tačke 9 sa koordinatama y = 6528265, x = 4868899 koja se nalazi na zajedničkoj granici

parcela k.č. 1365/1, 1367. Lomi se i nastavlja u pravcu istoka sjekući u pravoj liniji parcelu

k.č. 1367 i produžava međama parcela k.č. 740, 741, 747 i dolazi do tromeđe parcela k.č.

741, 750, 751. Nastavlja u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 741, 743, 740 i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 740, 733, 734. Lomi se i ide u pravcu sjevera međama parcela

k.č. 734, 2573 (put), 605, 606, 602, 615, 517, 618, 619 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 619, 594, 521. Tu se lomi u smjeru istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 521,

519, 506 i dolazi do tačke 10 sa koordinatama y = 6528844, x = 4869449 koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 506 i 503. Iz te tačke ide u pravcu sjevera i zapada međama

parcela k.č. 503, 504, 505, 510, 511 (obuhvata ih) i dolazi do četveromeđe k.č. 511, 513, 512,

495 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 32 ha.

7. Kremeš

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 1687, 1698, 1699 i ide u pravcu

sjeveroistoka međama parcela k.č. 1699, 1700, 1701, 1686, 1684 (obuhvata ih) i dolazi do

zaštitnog koridora gasovoda uz koji produžava do tačke 1 sa koordinatama y = 6529330, x =

4868751 koja se nalazi na zajedničkoj granici parcela k.č. 216, 218. U toj tački se lomi i

nastavlja u pravcu jugozapada međom pomenutih parcela do tačke 2. sa koordinatama y =

6529283, x = 4868718 i produžava u istom smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 216,

1708, 1686 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1705, 1707, 1686. S tromeđe nastavlja u smjeru

sjeverozapada, a zatim juga međama parcela k.č. 1707, 1703, 1699 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1687, 1698, 1699 sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 1,9 ha.

Page 75: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

75

8. Krivače I

Granica obuhvata počinje od četveromeđe parcela k.č. 368, 369, 372, 383 i ide u smjeru

jugoistoka i istoka međama parcela k.č. 369, 367, 366, 370 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 370, 331, 365. Od tromeđe nastavlja u smjeru sjeveroistoka međama parcela k.č.

331, 341, 342, 343, 354, 353, 140, 142 (obuhvata ih) do tromeđe parcela k.č. 142, 138, 139.

Tu se lomi i nastavlja u smjeru juga međama parcela k.č. 142, 151, 145, 146, 147, 160, 159,

156, 155, 154, 153, 151, 172, 171, 175, 173, 183 (obuhvata ih) i dolazi do koridora gasovoda

u tački 1 sa koordinatama y = 6529858, x = 4869501 i produžava zaštitnim koridorom

gasovoda u smjeru jugozapada do tačke 2 sa koordinatama y = 6529743, x = 4869370 koja

se nalazi na zajedničkoj granici parcela k.č. 192, 196. Iz te tačke granica obuhvata nastavlja

u pravcu sjevera međama parcela k.č. 196, 190, 189, 188, 187 (obuhvata ih) i izlazi na put

k.č. 151 kojim produžava u istom smjeru (obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 151,

251, 348. Od tromeđe nastavlja u smjeru jugozapada i juga međama parcela k.č. 348 (put),

253, 252, 259 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 250, 255, 258 i produžava sjekući parcelu k.č.

258 do tromeđe parcela k.č. 258, 261, 260. S tromeđe granica obuhvata nastavlja međama

parcela k.č. 261, 262 (obuhvata ih) i nastavlja zajedničkom granicom parcela k.č. 260, 266

do tačke 3 sa koordinatama y = 6529267, x = 4869479 koja se nalazi na pomenutoj međi. Iz

te tačke produžava u smjeru juga sjekući parcele k.č. 266, 273, 275 i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 275, 237, 232 tu se lomi i nastavlja u polukružnom luku u pravcu sjeverozapada

međama parcela k.č. 275, 236, 235 (obuhvata ih), sječ put k.č. 265 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 265, 277, 291. S tromeđe ide u smjeru sjevera međama parcela k.č. 277, 278,

270, 283, 327 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 327, 325, 326. Tu se lomi i

nastavlja u smjeru sjeverozapada zajedničkom granicom k.č. 325, 326 i produžava u istom

smjeru sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 324, 322, 321 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 321,

320, 370 (put), lomi se i ide u pravcu sjeveroistoka zajedničkom granicom parcela k.č. 369,

372 do četveromeđe parcela k.č. 368, 369, 372, 383 od koje je opis obuhvata počeo

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina je 13,8 ha.

9. Krivače II

Granica obuhvata počinje od tačke broj 1 sa koordinatama y = 6529905, x = 4869465 koja

se nalazi na putu k.č. 951 nastavlja u pravcu jugozapada te sjevera idući granicom političke

općine Vogošća te uz magistralni put M-18 i uz zaštitni koridor magistralnog gasovoda te

dolazi u tačku 1. tj. na mjesto odakle je navedeni opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 1,3 ha.

10. Selište

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 2595, 2596, 2622 i ide u smjeru

jugozapada međama parcela k.č. 2595, 2600, 2592, 2602 (obuhvata ih), produžava u istom

smjetru sjekući pravolinijski parcelu k.č. 2604 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2604, 2609,

2610. S tromeđe nastavlja zajedničkom granicom parcela k.č. 2604, 2609 do tačke 1 sa

koordinatama y = 6529584, x = 4869003 i produžava pravolinijski sjekući parcele k.č. 2609,

2608 i dolazi do magistralnog puta M-18 u tačku 2 sa koordinatama y = 6529567, x =

4869016. Iz te tačke ide magistralnim putem M-18 u smjeru sjeveroistoka do granice političke

općine Vogošća kojim nastavlja u smjeru jugoistoka do tačke 3sa koordinatama y = 6529798,

x = 4869115 tu se lomi i sječ parcelu k.č. 2622 i dolazi na tromeđu k.č. 2595, 2596, 2622

odakle je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 1,9 ha.

Page 76: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

76

11. Katulje

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 377, 375 i 318, potom produžava na

sjeverozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 318, 460, 461 i dolazi do tačke br.1 koja se

nalazi na međi između parcela k.č. 461 i 475, a ima koordinate y=6528986, x=4869966,

mastavlja na sjever idući međama parcela k.č.461, 459, 458, 454, 478, 438 (obuhvata ih) i

dolazi u tačku br. 2 koja ima koordinate y=6529063, x=4870105. Granica obuhvata nastavlja

na sjever sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 440, 442, 1, i dolazi u tromeđu parcela k.č. 1, 26

i 30, nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č.26, 25, 24, 22, 2573 (obuhvata ih) i

dolazi u tromeđu parcela k.č. 2573, 20 i 1, potom presjeca parcelu k.č. 2573 i dolazi u

tromeđu parcela k.č. 2573, 43, 44. Granica se lomi u pravcu juga sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 43, 41, 38, 433, i dolazi u tromeđu parcela k.č. 433, 432 i 429, nastavlja u istom

pravcu idući međama parcela k.č. 432, 431/1, (siječe parcelu k.č. 439), 394, 392, 386, 385,

381, 378, 377 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gora Općina Vogošća.

Ukupna površina iznosi 4,5 ha

Član 14 mijenja se i glasi:

Granice građevinskog zemljišta van urbanih područja Općine Hadžići

Naseljeno mjesto Bare

1.Bare

Opis počinje od četveromeđe parcela k.č. 4195 (put), 2225, 2223 i 1710, nastavlja na zapad

međama parcela k.č. 2225, 2224/1, 2224/2, 2228 (obuhvata ih), skreće na jug sječe parcelu

k.č. i 2202, nastavlja na zapad međama parcela k.č. 2201, 2206/2, 2204/7, 2204/1, 2204/2,

2205/1, 2205/2, 2205/3, 2205/4 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 4196. Odatle skreće na

jugoistok putem k.č. 4196 (kojeg obuhvata) i izlazi na put k.č. 2116, zatim skreće na jugoistok

putem k.č. 453, i 716, nastavlja na istok i sveveroistok međama parcela k.č. 1807/1, 1807/2,

1806, 1803/3, 1803/2, 1803/1, 1803/4, 1798/3, 1798/1, 1797, 1798/2, 1799/4, 1799/5, 1799/6,

1799/7, 1799/1, 1799/7, 1799/6, 1802, 1804/1, 1806, 1809, 1811, 1814, 1816, 1820, 1823,

1824/1, 1833, 1834, 1832/2, 1831 (obuhvata ih) presijeca parcelu k.č. 4184 te dolazi na

tromeđu parcela k.č. 4184, 1831 i 1830. Granica dalje presijeca parcelu k.č. 4184, nastavlja

sjeveroistočno granicom parcela k.č. 1851/1, 1853, 1854, 1855, 1856/1, 1857, 1858, 1860,

1862, 1863 (obuhvata ih) te presijeca put k.č. 4193 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 4193,

1740, 1741, te nastavlja sjeverozapadno granicom puta k.č. 4193, 4194 (obuhvata ih) te

dolazi do tromeđe k.č. 4194, 1955/1 i 1954. Granica dalje nastavlja sjeverozapadno i

zapadno međama parcela k.č. 1954, 1957, 1950, 1946/2, 1919, 1927, 1918, 1923, 1917, 1916,

1922, 1921 (obuhvata ih), presjeca u pravoj liniji parcele k.č. 1915 i 4195 (put) i dolazi do

mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 60,4 ha.

2.Milavke

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 4192 (put), 1762 i 1737, nastavlja na sjeveroistok i

jugoistok međama parcela k.č. 1762, 1761/5, 1763, 1768/2, 1769/2, 1769/1, 1773/5, 1772/1,

1772/2, 1773/3, 1774/8, 1774/6, 1774/2, 1774/3, 1774/4, 1774/5, 1775/2, 1775/3, 1775/4,

1774/11, 1774/1, 1769/3, 1768/1, 1780, 1783 (obuhvata ih), zatim presijeca parcele k.č. 1784,

1785/1 te nastavlja zapadno i sjeverno granicom parcele k.č. 1786/1, 1786/2, 1756/4, 1756/2,

1756/1, 1758/2, 1757/1, 1759, 1760/1, 1760/2, 1761/3, 1761/2, 1762 (obuhvata ih) te dolazi

do tromeđe parcela k.č. 4192 (put), 1762 i 1737, odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Page 77: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

77

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 9,6 ha.

Naseljeno mjesto Buturovići kod Osenika

Buturovići

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 57(put), 58, 481/3 nastavlja na jugoistok međama k.č.

58, 59, 60, 63 (obuhvata ih) nastavlja jugozapdano i sjeverozapadno putevima k.č. 57 i 333,

zatim ide z pravcu sjevera međama k.č. 18/1, 17/2, 17/1, 12, 11/3, 11/2, 10 (obuhvata ih.

Granica dalje nastavlja južno i sjeveroistočno i južno međama k.č. 8, 7, 1, 3, 473, 36/2, 475/2,

37, 39, 48, 49, i 57 (obuhvata ih) te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Osenik, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 0,4 ha.

Naseljeno mjesto Drozgometva

1. Drozgometva, Buturovići

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 1006/1, 1006/2 i 1002, ide u pravcu jugoistoka i istoka

međama parcela k.č. 1002, 1004, 1005, 1008, 1030/1, 1024/2, 1022/1, 1022/2, presijeca k.č.

4199 (put) (obuhvata ih), nastavlja sjeveroistočno međama parcela k.č. 3284/1, 3269/2, 1070,

1069/3, dolazi do tromeđe parcela k.č. 1071/2, 1072/2 i 4199 (put), skreće u pravcu sjevera te

istoka međama parcela k.č. 1072/2, 1072/1, 1073, 1066, 1067, 1079, 1087, 1088 (obuhvata

ih), sječe parcelu k.č. 4187, te u istom pravcu nastavlja međama parcela k.č. 1122, 1126,

1127/1, 1128, 1125, 1127/2, 1130, (obuhvata ih). Granica dalje nastavlja sjeveroistočno

sijekući parcelu k.č. 4186 (put) te nastavlja međama parcela k.č. 1217, 1208/15, 1208/10,

1208/11, 1205/2, 1205/1, 1225, 1224, 1223/2, 1208/13, 1208/5, 1208/7, 1209/3, 1209/1, 4188,

1240/2 (obuhvata ih). Granica dalje nastavlja istočno i sjeverno sijekući parcelu k.č. 1241

(put) zatim međama parcela k.č. 1251/3, 1252/11, 1252/1, 1252/3, 1243, 1244 (obuhvata ih)

zatim presijeca k.č. 4189 (put) nastavlja međama k.č. 1315,2, 1315/1, 1312/1, 1256, 1265/1,

1265/2, 1265/3, 1265/4, 1265/6, 1265/5, 1266 (obuhvata ih) te nastavlja u pravcu zapada

sijekući k.č. 4189 (put) te međama parcela k.č. 1198/1, 1199/4, 1200/1, 1191, 1192, 1190/1,

1190/2, 1187, 1186, 1185/1 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1185/1, 1185/2 i

1184. Granica nastavlja u pravcu juga te istoka idući međama parcela k.č. 1185/1, 1137/1,

1137/2, 1155/2, 1154, 4189 (put), 1487, 1484, 1485, 1483, 1529/2, 1530/2, 1531/1, 1478,

1469, 1539, 1540, 4189 (put), 2572, 4191 (put), 1556, 1571/1, 4191 te dolazi na tromeđu

parcela k.č. 4191, 2316, i 2311/2. Dalje nastavlja putem k.č. 2316 (obuhvata ga) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 2316, 2349 i 2335, nastavlja u istom pravcu međama parcela k.č. 2349,

2354, 2355, 2356, 2359/1, 2358, 2364/1, 2365/3, 2365/1, 2366, 2370/1, 2370/2, 2394/2,

2393, 2394/1, 2411, 2412, 2414/1, 2414/2 (obuhvata ih). Granica dalje ide na jugoistok i

istok granicom naseljenog mjesta Drozgometva. Granica dolazi u tačku br. 1 sa

koordinatama y = 6514552 i x = 4854400 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 2790 i

2793. Skreće u pravcu sjeverozapada idući međama parcela k.č. 2790, 2789, 2788, 2779,

2780/20 2780/18, 2780/23, 2780/14, 2780/12, 2780/9, 2780/8, 2775, 2635, 2637, 2640, 2641,

2642 ,2622, 2619, 2614, 2612, 2610, 2609, 2607, 2606, 2596/2, 2596/3, 2596/4, 2596/5,

2596/6, 2596/8, 2594/3, 2596/7, 3204, 3203 (obuhvata ih), sječe put k.č. 3225, te dalje

nastavlja međama parcela k.č. 3232/3, 3232/2, 3228, 3237, 3238/2 (obuhvata ih) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 3238/2, 3238/1 i 3248 (put). Granica presjeca put k.č. 3248 te u pravcu

juga te jugozapada nastavlja idući međama parcela k.č. 3250/1, 3253/3, 3253/1, 3253/2,

3291, 3318, 3315, 3322/1 (obuhvata ih), dolazi do četveromeđe parcela k.č. 3310, 3322, 3327

i 3328, skreće u pravcu juga, sjevera te zapada idući međama parcela k.č. 3328, 3307, 3302,

3304, 3305, 3299, 3298, 3297, 3296, 3295, 3294, 3293, 3292/1, 3292/2, 3292/3 (obuhvata ih)

i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3292/3, 3335 i 3499. Nastavlja u pravcu sjevera idući

međama parcela k.č. 4199(presijeca put), 911/4, 911/1, 911/6, 911/3, 912, 913, 914, 915,

Page 78: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

78

917, 916 (obuhvata ih), skreće na istok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 919, 998 i

obuhvatajući parcelu k.č. 1002 dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 94,6 ha.

2. Krčevina

Opis granice počinje od tromeđe parcela k.č. 2274/5 (put), 2274/9 i 2273, ide u pravcu

zapada međama parcela k.č. 2274/9, 2274/8 i 2274/7 (obuhvata ih), dolazi na južni rub

parcele k.č. 2274/7, nastavlja u pravcu juga sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2273, 2274/2,

2277, 2279, 2278, 2281, te dolazi do tromeđe parcela k.č. 2281, 2217 i 4916 (put), nastavlja u

istom pravcu putem k.č. 4196 (obuhvata ga) te dolazi do zaštitnog pojasa koridora

dalekovoda 400 kW. Produžava na jugozapad uz pomenuti koridor i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 2390/1, 2391/1 i 2388/1. Nastavlja u pravcu juga te sjevera međama parcela k.č.

2388/1, 2387/1, 2386, 2385/5, 2384, 2389/6, 2292, 2291, 2290, 2289, 2288/2, 2288/1, 2283,

2282, 1667, 1656 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1656, 1657 i 4191 (put),

presjeca put k.č. 4191 te njime nastavlja do tromeđe parcela k.č.1682/2,1682/3 i 4196.

Nastavlja na istok te jug međama parcela k.č. 1682/3, 1681/2, 1681/3, 1681/4,

1681/5,1680,1678,1676 (obuhvata ih), sječe u pravoj liniji parcele k.č. 1672/3, 1672/1, 1671 i

dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1671, 1703/2, 1703/3 i 7670. Skreće na istok međama

parcela k.č. 2274/3, 2274/13, 2274/12, 2274/10 (obuhvata ih), presjeca put k.č. 2274/5 te

dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 12,6 ha.

3. Kamenolom „Plješevac“

Kamenolomu Plješevac pripadju sljedeće parcele k.č. 718, 719 i 750.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi 6,0 ha.

Naseljeno mjesto Grivići

1.Grivići

Opis granice počinje od tromeđu k.č. 4196 (put), 4197 i 2426/2 zatim nastavlja jugoistočno i

istočno putevima 4196, 2116 i 453, odnosno granicom naseljenog mjesta, te dolazi do

tromeđe k.č. 453, 452 i 716. Granica dalje nastavlja zapadno i jughoistočno međama parcele

452 (obuhvata je) presijeca put k.č. 716 i nastavlja granicom puta k.č. 714 do tačke br. 1 sa

koordinatama y = 6515768 i x = 4854173 koja se nalazi na međi između parcela k.č.714 i

459/1. Granica nastavlja dalje prema istoku sijekući parcelu k.č. 459/1, nastavlja granicom

k.č. 459/1 (obuhvatajući je) dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6515889 i x = 4854117

koja se nalazi na međi između parcela k.č. 459/1 i 459/2, nastavlja prema jugu i zapadu

sijekući parcelu k.č. 459/1 te dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6515856 i x = 4854715

koja se nalazi na međi između parcela k.č. 459/1 i 714 (put). Granica dalje nastavlja

jugozapadno obuhvatajući put k.č. 714 nastavlja zapadno granicom naseljenog mjesta i

međama parcela k.č. 489, 490, 510, 530, 540, 542, 541, 708, 613/2, 613/1, 613/3, 613/4, 713,

707, 705/3, 3988, 3987, 3980/1, 3980/2, 3980/3, 688, 691, 690, 684/1 (obuhvata ih), zatim

izlazi na put obuhvatajući ga k.č. 684/2 i ide prema sjeverozapadu i zapadu međama k.č. 671,

670, 6669, 668, 667, 666, 665, 713, 566/2,265, 264, 262, 261, 259, 255, 254, 240/1 obuhvata

ih). Granica dalje nastavlja prema sjeveru međama k.č. 235, 241, 233, 231, 229, 228, 227,

226, 213, 198, 199/2, 199/1, 193/2, 194/1, 194/2, 129/2, 129/1, 124/2, 99/1,102, 104, 710,

103/3, 710, 120/1, 121/2, 121/1, 121/3, 117/3, 117/2, 117/1, 115, 114, 113, 109/1, 110/1,

110/2 (obuhvata ih). Granica dalje nastavlja istočno sijekući parcele k.č. 111/1, 108/1

nastavlja sjeverozapadno međom puta k.č. 710 te međom parcela k.č. 3942/4, 105, 3927/2,

Page 79: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

79

3929/3, 3929/4, 3929/1, 3929/2, 3931(obuhvata ih). Granica dalje nastavlja zapadno međom

puta k.č. 3905, 3933/2, 3936/4, 3936/3, 3934 (obuhvata ih), zatim granica nastavlja prema

sjeveru sijekući put 3905 te nastavlja istočno međama parcela k.č. 3910, 3911/2 3905,

3923/2, 708, 85, 84, 83,1, 81, 80, 79, 61, (obuhvata ih). Granica dalje nastavlja prema

sjeverozapadu granicom naseljenog mjesta odnosno putevima k.č. 55, 12, 2871, 4198 sve do

tačke br. 4 sa koordinatama y=6514611 i x=4854406 (tromeđa naseljenih mjesta), zatim

nastavlja istočno sijekući parcele k.č. 2494/4, 2495/4, 2499, 2502, 2504, 2510/1, 2512/1,

2511, 2448, 2437/7, 2446, 2445, 2438, 2432, 2431, 2430, 2429, 2428, 2138/2, i dolazi do

mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 109,7 ha.

2. Jezerine

Parcele koje pripadaju ovom obuhvatu su: 3874, 3875/1, 3875/2, 3876, 3877, 3878, 3879.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 2,1ha.

Naseljeno mjesto Vrančići

1.Vrančići

Opis granice počinje sa peteromeđe parcela k.č. 3168, 3180, 3169, 3173/1 i 3173/2, ide u

pravcu istoka međama parcela k.č. 3173/2, 3173/3, 3172, 3176/1, 3176/2, 2717, 2719,

2720/1, 2721, 2723, 2724, 2741/2, 2729, 2733/3, 2735/1, 2736, 2737, 2739/1, 2813, 2814,

2815, 2840, 2832/3, 2832/1, 2831, 2856, 2857/1 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 1 sa

koordinatama y = 6514316 i x = 4851149 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 2874/1 i

2957/1. Granica nastavlja na istok sijekući parcele k.č. 2874/1, 2874/4, 2874/2 i dolazi na

tromeđu k.č. 2874/2, 2874/5 i 2875, zatim nastavlja na istok sjevernim međama parcela k.č.

2875, 2882, 2883, 2884/1, 2884/2, 2/4, 2/3, 2/1, 5/2, 4, 2869/2, 2870, 2867, 2866, 2865,

2792/1, 2792/4, 2791/2 (obuhvata ih), zatim siječe parcelu k.č. 4183 i 4198 te dolazi u tačke

br. 1 sa koordinatama y=6514611 i x=4854406 (tromeđa naseljenih mjesta), zatim nastavlja

jugoistočno putevima k.č. 4198, 2871, 12, 55, 61 i 76 do tromeđe k.č 76, 75 i 63/1. Granica

dalje nastavlja sjeverozapadno međama k.č. 63/1, 64, 65/1, 65/5, 65/3, 65/2, 74/1, 74/3, 74/4,

74/5, 73/1, 73/2 (obuhvata ih) siječe parcele 2921/1, 72/1, 72/2 i 709 (Vranički potok) te

dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y=6514662 i x=4854016 koja se nalazi na međi parcela

k.č. 709 i 11. Granica dalje nastavlja nizvodno Vraničkim potokom zatim sjeverno putem k.č.

12 i zapadno međama parcela k.č. 10, 2888, 2891/1, 2891/2, 2891/3, 2892/4, 2892/2, 2892/1,

2892/5 (obuhvata ih) presijeca put k.č. 2896/1 zatim nastavlja međama k.č. 2898/3, 2898/2,

2898/1, 2897/3, 2899, 2900, 2904/2, 3018, 2906/2, 3016 (obuhvata ih) presijeca parcelu 2908

i 2977 nastavlja međom k.č. 2976, 2979/1, 2980/2, 2980/1, 2981/2, 2982 (obuhvata ih).

Granica dalje nastavlja jugozapadno sijekući parcelu 2986 nastavlja istočnim međama k.č.

2970, 2961/1, 2964, 2962/1, 2962/3, 2962/2, 2968, 2966, 2965, 2988, 2989, 2990, 3062,

3060, 3059, 3058, 3049, 4185 (Vranički potok) (obuhvata ih) te dolazi na tromeđu k.č. 4185,

3132 i 3133. Granica dalje nastavlja sjeverozapadno sijekući parcele k.č. 4185, 3155 i 4202

te nastavlja prema sjeveru međom parcele k.č. 3173/1 i dolazi do mjesta odakle je opis i

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 150 ha.

2.Popratine

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 3086, 3083 i 3073, ide u pravcu sjeveroistoka međom

parcele k.č. 3083 (obuhvata je) i dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6513862 i x =

4853892 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 3073 i 3083, presjeca parcelu k.č. 3083 i

Page 80: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

80

dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 3075 (obuhvata je) nastavlja jugozapadom međom

parcele k.č. 3082 (put), 2950, 2951, 2947/1, 2946, 2947/1, 2948/1, 2949/1, 2949/8, 2949/6,

2949/9, 2949/4, 2949/3 (obuhvata ih) zatim nastavlja jugozapadno putevima k.č. 4203, 3719

I dolazo do tromeđe k.č. 3719, 3724 i 3729. Nastavlja u pravcu sjeveroistoka idući međama

parcela k.č. 3724, 3717/1, 3087, 3086 (obuhvata ih) te dolazi do mjesta odakle je opis i

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 9,4 ha.

Naseljeno mjesto Košćan

1.Košćan 1

Opis granice počinje od tromeđe parcela k.č. 887, 3542 i 3543, skreće na jugoistok te jug

međama parcela k.č. 3543, 3568/2, 3568/4, 3568/3, 3529, 3530 (buhvata ih), dolazi na

tromeđu parcela k.č. 3530, 3537 i 3521. Granica dalje nastavljajugoiatočno sijekući parcelu

3521 dolazi na tromeđu k.č. 3521, 3520/2 i 5320/1 nastavlja istočno međim parcele k.č.

3520/1, 3512/1, 904/1, 905/1, 905/2, (obuhvata ih), zatim presjeca put k.č. 4199, nastavlja

dalje međama parcela k.č. 3505/2, 3504/1, 3503, 3502, 3501/2, 3498/1, 3500/2, 3496, 3492,

3493, 3492, 3489 (obuhvata ih). Granica dalje nastavlja sjeverno i zapadno zapadnim

međama parcela k.č. 3509/1, 3509/2, 3486/4, 3481/1, 3485 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 3485, 3486/1 i 3486/2. Granica nastavlja u pravcu zapada te jugozapada idući

međama parcela k.č. 3485, 3482, 3484 (obuhvata ih), presjeca parcelu k.č. 3472, nastavlja u

istom pravcu međama parcela k.č. 3575, 3576, 3578, 3579, 3580, 3587 (obuhvata ih) i dolazi

do dvomeđe parcela k.č. 3472/1 i 3587. Nastavlja granicom kulture preko parcele k.č. 3472/1,

presjeca parcelu k.č. 851 (put), te nastavlja međama parcela k.č. 167, 169, 170 (obuhvata ih),

skreće na sjeverozapad međama parcela k.č. 171/2, 159/2 (obuhvata ih) i dolazi do granice

katastarske općine te političke općine, odakle skreće u pravcu istoka te sjeveroistoka idući

pomenutim granicama (katastarska općina i politička granica), dolazi do dvomeđe parcela

k.č. 3551/1 i 884, skreće na istok međama parcela k.č. 3551/1, 3552/3, 3548, 3547, 3544,

3543 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mokrine i K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 19,8 ha.

2.Košćan 2 (Legnja)

Opis granice počinje od tromeđe parcela k.č. 851, 33625 i 3360, skreće na jugoistok te

sjeveroistok međama parcela k.č. 3625, 3601/1, 3601/2, 3603, 3626/1, 3626/2, 3628/2,

3628/1, 3629, 3630, 3631, 3636/3, 3635/2, 3635/1, 3633, 3632, 3624/1, 3622, 3613, 3610/1,

3610/3, 3608, 3625 (obuhvata ih), i dolazi do tromeđe parcela k.č. 851, 33625 i 3360,

odnosno mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mokrine i K.O. Drozgometva, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 11,4 ha.

Naseljeno mjesto Mokrine

1.Mokrine

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 54/4, 55/4 i 57, skreće na sjeverozapad, jugozapad te

jug međama parcela k.č. 57, 56/1, 56/2, 56/3, 53/1, 48/1, 48/2, 40, 41/2, 45/1, 45/2, 45/3,

42/1, 68/3, 68/1, 68/2, 69/1, 71, 87/2,87/3, 87/4, 89, 250/3, 249, 247, 231/2, 230/1, 231/1,

232, 218, 215, 214, 213, 847/1, 516, 515, 514, 847/1, 685, 686, 687/1 687/2, 688/2 (obuhvata

ih) te dolazi na tromeđu parcela k.č. 688/2, 690 i 852 (put). Granica dalje ide prema sjeveru

presijeca k.č. 852 i nastavlja istočno međom parcele k.č. 852 (obuhvata je) nastavlja sjeverno

zapadnom međom parcele k.č. 847/1 obuhvata je te dolazi do tačke br. 1 sa koordinatama y =

6510396 i x = 4854364, zatim nastavlja zapadno sijekući parcelu k.č. 504 te nastavlja

Page 81: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

81

zapadnom međom parcele k.č. 503, 501/2 (obuhvata ih), zatom siječe parcelu k.č. 501/1 te

nastavlja južnom međom k.č. 500, 488, 476/3 (obuhvata ih), presijeca parcelu 476/2, zatim

ide južnom međom k.č. 477 presijeca k.č. 489 te nastavlja na jug međom parcele k.č. 490, 497

(obuhvata ih) presijeca parcelu k.č. 509, zatim natavlja južnim međama parcela k.č. 496/1,

496/2, 510/1, 510/2 (obuhvata ih), presijeca put k.č. 848 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 848,

430 i 429. Granica dalje nastavlja na jugozapad međama k.č. 430, 425, 420/2, 420/1, 420/3,

431, 432, 436, 439, 443, 440/2, 441, 412/2, 412/3, 412/4, 411, 449, 450/3, 450/1, 450/2, 453,

454, 455, 456, 349, 348/1, 348/2, 347, 344, 343, 356, 358, 359/1, 362/2, 361/2, 361/1, 368,

367, 365, 363/1, 363/2, 323/1, 308/2, 301/1, 302, 309, 314 (obuhvata ih). Granica dalje

nastavlja sjeverozapadnom međum parcele k.č. 309 (put), 847/3 (put), 30, 28/1, 27/1, 26/1,

25/1, 25/2, 25/6, 25/7, 25/5, 23/2, 22, 21 ( obuhvata ih) zatim nastavlja jugoistočno

obuhvatajući parcele k.č. 21, 59/3, 59/2, 58, 57 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 54/4, 55/4 i

57, odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mokrine, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 32,9 ha.

2.Gaj

Opis granice počinje od tromeđe parcela k.č. 664/2, 663 (put), i 667 zatim nastavlja prema

sjeveru zapadnim međama parcela k.č. 664/2, 664/1, 667, 668 (obuhvata ih), te dolazi na

tromeđu parcela k.č. 668, 670 i 671. Granica dalje nastavlja prema sjeveroistoku sijekući

parcele k.č. 671 i 663 (put) dolazi do tromeđe parcela k.č. 663, 643 i 646, te nastavlja

jugoistočno sijekući parcele 646, 647, 649/1 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 649/1, 649/3 i

652/2. Granica dalje nastavlja međom parcele k.č. 652/2, 652/1 648/3, 648/2, 654 (obuhvata

ih) te nastavlja na jug putem parcela k.č. 663 (obuhvata je) te dolazi do tromeđe parcela k.č.

664/2, 663 (put), i 667, odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mokrine, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 0,9 ha.

3.Doline

Opis granice počinje od tromeđe parcela k.č. 852 (put), 703 i 698/4 te nastavlja na istok

međom k.č. 703, 701/1,701/3 (obuhvata ih) te dolazi do tromeđe parcela k.č. 701/3, 701/2 i

700 zatim nastavlja jugoistočno sijekući parcele k.č. 700, 699 i 663 te dolazi do tromeđe

parcela k.č.663, 188/1 i 852. Granica dalje ide južno sijekući parcele k.č. 852 i 794/1 te

dolazi do tačke br. 1 sa koordinatam y=6510455 i x=4853898 koja se nalazi na međi parcela

794/1 i 853 (put) te nastavlja jugoistočno međom parcele 853 (obuhvata je) te dolazi na

tromeđu parcela k.č. 853, 721 i 704/1. Granica dalje nastavlja jugozapadno međom parcele

704/1 do tačke tačke br. 2 sa koordinatam y=6510465 i x=4853810 koja se nalazi na međi

parcela k.č. 721 i 704/1, te nastavlja sjeverno sijekući parcele k.č. 704/1, 704/2, 705/2, 705/1

i 706/3 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 706/2, 706/3 i 706/1 te nastavlja istočno i sjeverno

međom parcela k.č 706/2, 853, 852, 712/1 i 852 (obuhvata ih), zatim dolazi na tromeđu

parcela k.č. 852, 711/1 i 712/3. Granica dalje ide na istok sijekući parcelu k.č. 852 (put) te

dolazi do tromeđe parcela k.č. 852 (put), 703 i 698/4, odnosno do mjesta odakle je opis i

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mokrine, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 1,0 ha.

4.Orah

Opis granice počinje od tromeđe parcela k.č. 850 (put), 545 i 184 te nastavlja na jugoistok

međom k.č. 545, 548/3, 549/2, 549/1, 550, 551/1, 572, 569, 566, 556, 559/1, 559/2, 558/2,

558/1, 542/2, 850 (obuhvata ih) te dolazi do tromeđe parcela k.č. 850 (put), 545 i 184,

odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Page 82: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

82

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mokrine, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 3,9 ha.

Naseljeno mjesto Luke

1.Suhodol

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 678/1, 1436 (put) i 884 (put) nastavlja u pravcu

sjeverozapada međom k.č. 884, 678/2, 883, 882, 881, 684 (put) (obuhvata ih) te dolazi na

tromeđu k.č. 684, 685 i 678/1. Granica dalje nastavlja u pravcu sjeverozapada međom k.č.

685, 688, 689/1, 691, 706, 678/3, 698, 699, 700 (obuhvata ih) istim pravcem siječe parcelu

k.č. 678/1 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č 711 obuhvata je i nastavlja južno i

sjeveroistočno međom k.č. 711, 712, 865, 859 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 1 sa

koordinatama y=6508974 i x=4852516 koja se nalazi na međi k.č. 859 i 858. Granica dalje

nastavlja sjeverozapadno sijekući parcele 858, 1431 i 678/1 i dolazi do tačke br. 2 sa

koordinatama y=6508891 i x=4852560 koja se nalazi na k.č. 678/1, zatim nastavlja

sjeveroistočno do sjverozapadnog ruba k.č.715, 678/4,siječe put 1430 zatim ide međama

parcela k.č. 718, 719, 720, 722, 724, 726, 731, 733, 735, 1433 (put), 804, 805 (obuhvata ih i

dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y=6509989 i x=4852322 koja se nalazi na međi k.č. 805

i 1432. Granica dalje nastavlja jugozapadno sijekući parcele k.č. 805, 806, 804, 807, 808,

810 i 1433 te dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y=6509828 i x=4852242 koja se nalazi na

međi k.č. 1433 i 892, te nastavlja sjeverozapadno međok k.č 1433, 815, 826, 828, 837, 836,

834, 835 1434, 865 (put), 869/2, 869/1, 868/8, 868/7, 868/11, 868/2, 1431, 872, 875, 874,

876, 1434 (obuhvata ih), zatim nastavlja zapadno putem k.č. 1436 do tromeđe parcela k.č.

678/1, 1436 (put) i 884 (put), odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Luke, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 38,8 ha.

Naseljeno mjesto Orahovica

1.Orahovica

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 767/2, 769 i 770, skreće u pravcu zapada međama

parcela k.č. 770, 771/3, 778/3, 778/2, 778/1(obuhvata ih) te dolazi do tačke br. 1 sa

koordinatama y = 6 504 530 i x = 4 848 786 koja se nlaazi na međi između parcela k.č. 778/1

i 775, zatim ide zapadno do zapadne međe parcele k.č. 775 i nastavlja sjeveno međom parcela

k.č. 775, 774, 778/5, 776, 641 (put), 643, 644, 645 (obuhvata ih), dolazi na jugozapadni rub

parcele k.č. 645, nastavlja u pravcu sjevera obuhvatajući parcele k.č. 645 i 619 i dolazi do

zaštitnog pojasa koridora dalekovoda 220 kW, nastavlja pomenutim koridorom u pravcu

sjeveroistoka i dolazi do tačke br. 2 sa koordinatama y = 6 504 478 i x = 4 848 961 koja se

nlaazi na međi između parcela k.č. 582 i 2290 (put), skreće na sjeveroistok međama parcela

k.č. 582, 581, 2291 (potok Orahovica), 580/2, nastavlja na jugoistok te jugozapad međama

parcela k.č. 784/2, 784/1, 779, 787, 786, 770 (obuhvata ih) te dolazi do mjesta odakle je opis i

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Raštelica, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 3,6 ha.

Naseljeno mjesto Gornja Raštelica

1.Gornja Raštelica

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 123, 124 i 129, ide na sjeveroistok sijekući parcelu k.č.

123 do tromeđe parcela k.č. 123, 113 i 118 zatim ide međama parcela k.č. 118, 110, 97, 95,

94, 7, 5/2, 5/6, 471, 11, 12, 13, 14, 35, 33, 32, 37, 31, 29, 27, 23 (obuhvata ih) te dolazi do

tromeđe parcela k.č. 21, 22 i 23. Odatle granica skreće na jug te jugozapad idući međama

parcela k.č. 23, 61, 1087, 67, 68, 69, 70, 74, 73/1, 72, 172/5, 188/1, 186, 184, 182, 189/2

(obuhvata ih) presijeca parcelu k.č. 223/1 i nastavlja jugoistočno međama parcela k.č. 221,

Page 83: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

83

222, 207 (obuhvata ih) i dolazi do koridora željezničke pruge Ploče – Sarajevo, te

spomenutim koridorom produžava u pravcu jugozapada i dolazi do tačke br. 1 sa

koordinatama y = 6504761 i x = 4847693. Skreće na sjeverozapad sjekući parcelu k.č. 472 i

dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1579. Dalje u istom pravcu nastavlja međama parcela

k.č. 1579, 1580, 1587, 1586, 151, 150, 149, (obuhvata ih), skreće na sjever idući međama

parcela k.č. 149, 147/2, 146, 144, 145, 144, 143, 139, 132, 129 (obuhvata ih) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 123, 124 i 129, odnosno mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Raštelica, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 15,2 ha.

Naseljeno mjesto Donja Raštelica

1.Donja Raštelica

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 324, 1516/2 i 472 (pruga) zatim nastavlja na

sjeveroistok idući željezničkom prugom Ploče – Sarajevo k.č. 472 i dolazi u tačku br. 1 sa

koordinatama y = 6 504 905 i x = 4 847 916 koja se nalazi na međi parcela k.č. 472 i 223/1.

Skreće na istok te sjeveroistok sjekući parcelu k.č. 223/1, obuhvata parcele k.č. 1107 (put) i

1127, presjeca put k.č. 1107, te nastavlja idući međama parcela k.č. 1130/1, 1130/2, 1131/1

(obuhvata ih) te dolazi na tromeđu k.č. 1131/1, 1137 i 2302/1.Granica dalje nastavlja na

jugoistok sijekući parcele 2302/1, 2301, 1195/2 i 1195/4 te nastavlja međom parcela k.č.

1204/2, 1195/1, 1195/3, 1214, 1212, 1211, 1195/3, 1216/2, 431/2, 1217/1, 2300/3 (obuhvata

ih) te natavlja sjeveroistočnom i istočnom međom parcela k.č. 1232/4 do tačke sa

koordinatama y=6505319, x=4847581 koja se nalazi na međi parcela k.č. 1232/4 i 1231/1.

Granica dalje nastavlja zapadno sijekući parcelu 1232/4, nastavlja međama k.č. 1233/1,

1233/2, 1235/2, 1241/2, 1240/2, 1240/1, 1246/4, 1248/1, 475, 464/1, 1446/1, 1447, 469, 366,

1450/1, 1459, 1458, 1461 (put) (obuhvatajući ih) zatim nastavlja jugozapadno putem k.č

2296 (obuhvatajući ga) do tačke br. 2 sa koordinatama y=6504482, x=4847007 koja se

nalazi na međi k.č. 2296 i 1498/1. Granica dalje nastavlja prema sjeveru sijekući parcele

2296, 1499 i 2295, zatim nastavlja na zapad i sjeveroistok međom parcela k.č. 1515, 1514,

470, 1517/2, 1516/2 (obuhvatajući ih) te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Raštelica, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 63,6 ha.

Naseljeno mjesto Vukovići

1.Vukovići

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 1992/1, 1997 i 2016, ide u pravcu sjeverozapada

međama parcela k.č. 1997, 1998, 1973/1, 1970, 1971, 1955, 1951 (obuhvata ih) te dolazi u

tačku br. 1 sa koordinatama y = 6504319 i x = 4845797 koja se nalazi na međi između

parcela k.č. 1754/2 i 1757/4. Nastavlja u pravcu sjevera dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama

y = 6504350 i x = 4854904 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1757/3 i 1768/1,

skreće u pravcu istoka sijekući parcele k.č. 1768/1, 1769,2, 1771, 1772 te dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1772, 1774 i 1796. Granica dalje nastavlja međama parcela k.č. 1774, 1794,

1795, 1799 (obuhvata ih) te dolazi na tromeđu parcela k.č.1799, 1801 i 1823/1 (put),

nastavlja sjeverozapadno sijekući parcele k.č. 1801, 1769/2 i 1768/3 te dolazi u tačku br. 3 sa

koordinatama y = 6504472 i x = 4846010 koja se nalazi na međi između parcela k.č.1768/3 i

1765/2. Granica nastavlja prema sjeveroistoku međama parcela k.č. 1768/3, 1803/2, 1823/1,

1855, 1860, 1861, 1862, 1873, 1865, 1868 (obuhvata ih) te dolazi u tačku br. 4 sa

koordinatama y = 6504620 i x = 4845957 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1864 i

1867/1. Granica nastavlja jugoistočno sijekući parcele k.č. 1867/1, 1869 i 2298/1 (put) te

dolazi na petomeđu parcela k.č. 2298/1 (put), 2145/2, 2145/1, 2143/1 i 2143/2 zatim nastavlja

jugozapadno međom parcele k.č. 2298/1 (put) (obuhvata je), te dolazi u tačku br. 5 sa

koordinatama y = 6504600 i x = 4845798 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 2298/1

Page 84: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

84

(put) i 2139/2, zatim nastavlja sjeverozapadno sijekući parcele k.č. 2298/1 (put), 1879 te

dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1881/2, 1881/1, 1882/1 i 1882/2. Granica nastavlja dalje

jugozapadno sijekući parcele k.č. 1882/1, 1890/3, 1891/1, 1892, 1897 (put), 1899, 1900 te

dolazi na tromeđu parcela k.č. 1900, 1904 i 1907. Granica dalje nastavlja južno međom

parcela k.č. 1907, 1906 (obuhvata ih) je dolazi na tromeđu k.č. 1906, 1905/1 i 2298/1 (put),

zatim nastavlja jugoistočno sijekuću k.č. 2298/1 (put), 2078/2, 2079 i dolazi u tačku br. 6 sa

koordinatama y = 6504563 i x = 4845511 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 2079 i

2080, te nastavlja jugozapadno i sjeverozapadno međom k.č. 2079, 2298/1 (put) (obuhvata

ga) sve do četveromeđe k.č. 2298/1, 2082/2, 2074/2 i 2075/7. Granica dalje nastavlja

sjeverozapadno sijekući parcele k.č. 2298/1, 1991/1 i 1992/1 te dolazi do tromeđe parcela k.č.

1992/1, 1997 i 2016, odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Raštelica, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 12,2 ha.

2.Danići

Opis počinje od četveromeđe parcela k.č. 2298/1 (put), 1261/1, 1259 i 1258 te nastavlja

sveverni međom parcele 1259 dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6505133 i x =

4846861 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1258 i 1259. Granica dalje nastavlja

istočno sijekući parcele k.č. 1259 i 1260 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 1260, 1277 i 1276

te nastavlja istočno granicom k.č. 1276, 1275, 1274/5, 1269, 1270 (obuhvata ih) zatim

presijeca put k.č. 2300/1 te dolazi na tromeđu parcela k.č. 2300/1, 1314 i 1324. Granica dalje

nastavlja jugoistočno sijekući parcelu k.č. 1324 te dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y =

6505326 i x = 4846632 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1324 i 2300/1 (put) zatim

nastavlja južno sijekući parcele 2300/1 i 1356/1 te dolazi do tromeđe k.č. 1356/1, 1355 i

1359/2. Granica nastavlja južno međom k.č. 1359/2, 1362/2, 1376, 1375, 2187, 2186/1,

2186/2 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2186/2, 2185 i 2298/1, zatim presijeca

put k.č. 2298/1 i nastvalja međom parcela k.č. 1379/2, 1379/3, 1393, 1394, 1395, 1396/1,

1397/1, 1396/2, 1403/5, 1408/2, 1411, 1410/2, 1416/5, 1417/4, 1419/1, 1429/2, 1428/1,

1427/1, 1423/1, 1423/2 (obuhvata ih) te dolazi na tromeđu parcela k.č.1423/2, 1426/1 i

2298/1 (put) zatim siječe put k.č. 2298/1 i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 2298/1 (put),

1261/1, 1259 i 1258, odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Raštelica, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 13,1 ha.

Naseljeno mjesto Trzanj

Trzanj

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 237, 239 i 262/2, ide u pravcu jugozapada i

sjeverozapada te sjevera idući međama parcela k.č. 237, 233/1, 233/2, 207, 232, 231, 246,

230, 146, 127/1, 127/2, 145, 130/2, 130/1, 131, 119, 114/1, 113, 110, 106, 79, 72, 73, 64, 65,

50, 49, 48, 46, 41, 42, 43, 39, 38, 33, 5/6, 5/5, 5/4, 5/3, 5/2 (obuhvata ih) zatim presijeca

parcele 5/1 i 2233/1 te natavlja međama k.č. 7/2, 6 (put) (obuhvata ih) zatim prema jugu

putem k.č. 1782 (put) te međama k.č. 426/2, 431, 430, 426/1, 425/2, 423, 419, 417 (obuhvata

ih) te presijeca parcele k.č. 415, 413, 411 i 468 te dolai na tromeđu k.č. 468, 470 i 471.

Granica dalje nastavlja prema jugozapadu međama k.č. 470, 469, 493, 491, 498, 503

(obuhvata ih) siječe parcele k.č. 506, 518 te nastavlja međom k.č. 520, 522/1, 523/1, 524,

563, 562, 561, 560, 558, 556/1, 556/2, 555, 554, 553, 952, 954 (obuhvata ih), presijeca k.č.

957 zatim obuhvata 958/2, te presijeca k.č. 959 te nastavlja međom k.č. 965, 969 (obuhvata

ih). Granica dalje nastavlja na jug putem k.č. 2238 do tromeđe granica naseljenih mjesta,

odnosno u tačku br. 1 sa koordinatama y=6507019 i x=4846678. Granica dalje natavlj

sjeverozapadno sijekući parcelu k.č. 2240 nastavlja međama k.č. 281, 288/2, 288/1, 291, 292,

293, 294, 308/2 (obuhvata ih) dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6506768 i x =

Page 85: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

85

4846887 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 308/2 i 280, ide u oravcu zapada sijekući

parcelu k.č. 280 i 262/2 (put) te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Duranovići, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 70,2 ha.

Naseljeno mjesto Odžak

Odžak

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 2238, 973/1 i 976, ide u pravcu sjevera te sjeveroistoka

međama parcela k.č. 976, 978, 979, 980, 981, 982, 984, 985, 990, 993, 995/3, 996/1, 996/2,

1001, 1002, 1003, 1009/2,1010/2,1159/2, (obuhvata ih), skreće u pravcu jugozapada te juga

međama parcela k.č. 1159/1, 1173, 1175, 1180, 1187/1, 1193, 1192, 1190, 1183/2, 1257/2,

1257/1, 1256, 1251, 1250, 1249, 1247 (obuhvata ih), nastavlja u pravcu jugozapada te

sjevera međama parcela k.č. 1247, 1248, 1246, 1265, 1264, 1263, 1261, 1270, 1269, 1237,

1288, (obuhvata ih) dolazi do tačke br. 1 sa koordinatama y=6507144 i x=4846584 koja se

nalazi na međi k.č. 1288 i 1236/1. Granica dalje ide sjeverozapadu granicom naseljenog

mjestasijekući parcele k.č. 1288, 1237, 1293, 1292, 1294, 1295 te natavlja prema

sjeveroistoku putem k.č. 2238 i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Duranovići, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 15,4 ha.

Naseljeno mjesto Korča

Korča

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 2100, 2271/1 i 2099, ide u pravcu juga, sjeverozapada

te sjevera idući međama parcela k.č. 2100, 2101, 2102 (obuhvata ih) te ide u pravcu zapada

sijekući parcele k.č. 2241 i 2238 te nastavlja međama parcela k.č. 2147, 248, 2146, 2134,

2132, 1978 (obuhvata ih) zatim presijeca put k.č. 2244 te nastavlja međom k.č. 1934, 1933,

1932, 1930, 1929, 1931, 1941/3, 1940/1, 1940/2, 1944, 1943, 1942, 1948/1 (obuhvata ih)

zatim presijeca put k.č. 2243, te nastavlja međama parcela k.č. 1705,1709, 1712, 1713, 1711,

1674, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1669, 1666, 1665, 1678, 1680, 1689, 1663/2, 1663/1,

1658, 1657 (obuhvata ih) zatim nastavlja na sjeverozapad putem k.č. 1655 te dolazi do

tromeđe parcela k.č. 1655, 1640 i 1649. Granica dalje nastavlja međama k.č. 1649, 1646,

1626 (obuhvata ih) te dolazi na tromeđu k.č. 1626, 1628 i 1627. Granica dalje nastavlja u

pravcu sjevera sijekući parcele k.č. 1627, 1611, 1612, 1599, 1598/2 i 1596 zatim nastavlja

međom parcela k.č. 1594, 1587, 1586, 1363, 1361, 1319/1, 1320, 1319/2, 1316/2, 1313,

1312/5, 1312/1, 1307/2, 1306, 1304, 1302, 1300/2, 1300/1 (obuhvata ih) i dolazi do

četveromeđe parcela k.č. 1300/1, 281, 289 i 280. Skreće u pravcu istoka međama parcela k.č.

1300/1, 1299/2 (obuhvata ih). Granica dalje nastavlja granicom naseljenog mjesta odnosno

siječe parcele 2240, 2238, 1296, 1295, 1294, 1292, 1237, 1288, te dolazi u tačku br. 1 sa

koodinatam y= 6567144 i x=4846584 koja se nalazi na međi parcela k.č.1288 i 1236/1.

Granica dalje nastavlja u pravcu jugozapada međama k.č. 1288, 1289, 1290, 1377, 1380,

1379, 1401, 1403, 1404, 1407, 1408, 1413, 1412 (obuhvata ih) siječe parcele k.č. 1423,

1496/1 te nastavlja međama k.č. 1427, 1436, 1440, 1441, 1458, 1461, 1470, 1469/2, 1471,

1465, 1465, 1464, 1466, 1518/1, 1534, 1532/1, 1532/4, 1532/2, 1532/3, 1531, 1530/3, 1530/1,

1528, 1527, 1505/4, 1505/3, 1504, 1503, 2033, 2032, 2028/3, 2028/2, 2241, 2030, 2031,

2068, 2069, 2072, 2073, 2062, 2060, 2059 (obuhvata ih), te dolazi na četveromeđu k.č. 2059,

2060, 2074/1 i 2271/1. Granica dalje ide u pravcu jugozapada sijekući parcelu k.č. 2074/1 i

obuhvatajući parcele k.č. 2098 i 2099 dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Duranovići, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 90,6 ha.

Page 86: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

86

Naseljeno mjesto Lihovci

1.Lihovci

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 2009, 2014 i 2015, ide na istok te sjever međama

parcela k.č. 2015, 2244 2060, 2059, 2058 (obuhvata ih), ide u pravcu sjevera te jugozapada

idući međama parcela k.č. 2062, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071/1, 2071/2, 2089, 2090, 2091,

2092, 2093, 2107, 2094, 2089, 2088, 2078, 2086 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 2 sa

koordinatama y = 6 511 925 i x = 4 848 361 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 2087

i 2095. Nastavlja u pravcu juga te jugozapada idući međama parcela k.č. 2087, 2130/2,

2130/1, 2132, 2134, 2141, 2142, 2150, 2151, 2152, 2153, 2162/1, 2160 (obuhvata ih) i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 2160, 2163 i 2165. Skreće u pravcu sjeverozapada sjekući u pravoj

liniji parcele k.č. 2156, 2245, 2232, 2039, 2244, 2019, 2020/1, 2020/2, 2021, 2022 i dolazi na

jugozapadni rub parcele k.č. 2016/4, nastavlja dalje idući međama parcela k.č. 2016/4,

2022/2, 2016/2, 2016/1, 2015, te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Pazarić, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 12,5 ha.

Naseljeno mjesto Ljubovčići

1.Ljubovčići

Opis počinje od četveromeđe parcela k.č. 1041, 1042, 1043/1 i 1043/5, ide u pravcu zapada te

jugozapada međama parcela k.č. 1043/5, 948, 1038/4, 1015/4, 1013, 1014, 1012 (obuhvata

ih), skreće u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1130, 964, 965, 962, 961, 960/1,

960/2, 960/3, 959, 1130, 913, 911, 910, 908, 909, 906, 904, 672, 671/1. 673, 685/2, 631/3,

631/2, 1128, 593, 594, 600, (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 600, 592, 599/1,

skreće na sjeveroistok istok obuhvatajući parcelu k.č. 562/1, 562/2 sječe u pravoj liniji

parcele k.č. 1130, 1127, 556, 555, 554, 552, 550 i 547 i dolazi u tačku br.1 sa koordinatama y

= 6513205 i x = 4847264 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 547 i 1101/1. Nastavlja

u pravcu juga te jugoistoka idući međama parcela k.č. 547, 549/3, 549/2, 773, 771, 770, 769,

764, 762, 761, 759, 757, 751, 739, 801, 803/4, (obuhvata ih), skreće na jug međama parcela

k.č. 803/1, 806, 822, 867, 864, 863, 862/1, 862/2, 862/3, 861 (obuhvata ih), dolazi do tromeđe

parcela k.č. 861, 860 i 862/4, skreće u pravcu istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 856,

855, 851/1, 849, 845, dolazi do tromeđe parcela k.č. 845, 847 i 848/3. Nastavlja dalje u

pravcu jugozapada idući međama parcela k.č. 848/3, 848/17, 848/14, 848/1, 848/8,

848/1,848/5, 848/4, i 851/3 (obuhvata ih), dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 851/1, ide u

pravcu juga Međom k.č. 1129, 1078/3, 1078/2, 1078/1, 1082/2, 1082/2, 1082/3 (obuhvata ih)

zatim nastavlja u pravcu zapada i sjeverozapada međama k.č. 1077, 1068, 1076/1, 1075/2,

1075/1, 1074/3, 1074/2, 1074/5, 1074/1, 1073, 1072, 1065, 1066, 1062, 1062, 1061/2, dolazi

do dvomeđe parcela k.č. 1061/2 i 1051/2, nastavlja u pravcu zapada idući međama parcela

k.č. 1051/2, 1051/1, 1050/1, 1048, 1047/2, 1044/1, 1043/1 (obuhvata ih), te dolazi do mjesta

odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Dub, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 36,1 ha.

2.Stanari

Opis počinje od tačke br. 1sa koordinatama y=6514163 i x=4843083 koja se nalazi na međi

parcela k.č. 1117 i 1122, zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada i sjevera međom k.č. 1222

do tačke br. 2 sa koordinatama y=6514129 i x=4843236 koja se nalazi na međi parcela k.č.

1117 i 1122, zatim nastavlja prema sjeveru do tačke br. 3 sa koordinatama y=6514183 i

x=4843348 koja se nalazi na međi parcela k.č. 1104 i 1122, zatim nastavlja jugoistočno

međom k.č 1122 do tačke br. 4 sa koordinatama y=6514399 i x=4843223 koja se nalazi na

međi parcela k.č. 1104 i 1122, zatim ide u pravcu sjevera do tačke br. 5 sa koordinatama

y=6514391 i x=4843375 koja se nalazi na parcela k.č. 1104, zatim ide u pravcu istoka do

Page 87: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

87

tačke br. 6 sa koordinatama y=6514460 i x=4843373 koja se nalazi na parcela k.č. 1104,

zatim nastavlja u pravcu juga do tačke br. 7 sa koordinatama y=6514429 i x=4843209 koja

se nalazi na međi parcela k.č. 1104 i 1122, zatim nastavlja u pravcu istoka i sjeveroistoka

međom k.č. 1122 do tačke br. 8 sa koordinatama y=6514499 i x=4843219 koja se nalazi na

međi parcela k.č. 1104 i 1122, zatim nastavlja u pravcu istok do tačke br. 8 sa koordinatama

y=6514533 i x=4843221 koja se nalazi na parceli k.č. 1122, zatim nastavlja u pravcu juga do

tačke br. 9 sa koordinatama y=6514538 i x=4843162 koja se nalazi na parceli k.č. 1122,

zatim nastavlja u pravcu zapada do tačke br. 10 sa koordinatama y=6514356 i x=4843151

koja se nalazi na parceli k.č. 1122, zatim nastavlja u pravcu juga do tačke br. 11 sa

koordinatama y=6514370 i x=4843067 koja se nalazi na parceli k.č. 1122, zatim nastavlja u

pravcu jugozapada do tačke br. 12 sa koordinatama y=6514318 i x=4843008 koja se nalazi

na parceli k.č. 1122, zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Dub, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi P = 6,9 ha.

Naseljeno mjesto Lokve

Lokve

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 1669/1 (put), 450 i 912/2, ide u pravcu zapada južnom

stranom parcele k.č. 912/2 zatim granicom parcela k.č. 912/1, 911, 909, 907/1, 906, 904, 901,

900/3, 898 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.1 sa koordinatama y = 6515329 i x = 4 849658,

koja se nalazi na međi parcela k.č. 898 i 451/1, skreće na sjever i dolazi u tačku br. 2 sa

koordinatama y = 6515323 i x = 4 849695, ide prema istoku i dolazi u tačku br. 3 sa

koordinatama y = 6515388 i x = 4 849707, ide prema jugu na sjeveroistočnu međnu tačku

parcele 896/3 (obuhvata je) i nastavlja istočnim granicom parcele 896/2, 896/1, 895/1, 894/1,

893/1, 892/1, 891, 889/1, 888/2, 887, 397, 395, 392, 389/2, 389/1, 388, 387, 386, 384, 383,

382, 381/1, 381/3, 380/3, 380/2, 379/1, 379/2, 378/5, 378/1, 377/1, 377/2, 376/2, 376/1, 375,

374, 377/1, 378/2, 379/1, 380/2, 381/3, 381/1, 382, 383, 384 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu k.č. 384, 385 i 386. Granica dalje nastavlja prema istoku sijekući parcele k.č. 386,

387, 388 i 389/1 te dolazi do tačke br. 4 sa koordinatama y = 6515460 i x = 4 849958, zatim

nastavlja sjeverno međom parcele k.č. 389/4, 390/2, 391, 1668 (put), 1274, 1273, 1272,

1271/1, 1271/2, 1270/1, 1270/2, 1269, 1268, 1267, 1266, 1265, 1262, 1304, 1305/1, 1306,

1307/1, 1308, 1309, 1310, 1324/1, 1324/2, 1325, 1326, 1328, 1329 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu k.č. 1329, 1330 i 1670. Granica ide dalje prema sjeveroistoku sijekući parcelu k.č.

1670 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1670, 1361 i 1387, zatim ide međama parcela 1387,

1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 110, 134 (put), 128, 131,

132, 133, 167, 168, 169, 321 (put), 1389, 170, 171/1, 172/2, 172/1, 173/1, 318, 317, 316,

315, 313, 308, 286, 285, 319, 282, 284, 278, 279, 269, 267, 268, 266, 1412, 1414, 1413, 167

(put), 1141/2, 1141/1, siječe put 1671, 1106/1 1107/2, 1107/3, 1113, 1112, 1130, 1129, 1128,

1127, 1120, 1122, 1085/4, 1084, 1083, 1081, 1080/1, 1079, 1078, 1076/5, 1075/1, 1074/1,

1071, 1070, 1069, 1068, 1067, 1066, 1047, 1046, 1042, 1041, 1009, 1036, 1035, 1032/1,

1032/2, 1031/1, 1030, 1027, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980/1, 981, 982, 983, 984, 948/3,

947/2, 946/2, 945/2, 944/2, 944/1, 940/2, 939/2, 938/2, 938/3 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 938/3, 937/4 i 1669/1 (put). Granica dalje nastavlja jugozapdano

granicom k.č. 1669/1 (put) do tromeđe parcela k.č. 1669/1 (put), 450 i 912/2, odnosno do

mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Lokve, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi 116,5 ha.

Naseljeno mjesto Crepljani

Crepljani

Page 88: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

88

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 1667 (put), 537 i 538, nastavlja sjeverno međama

parcela k.č. 538, 539, 545, 544, 546, 547, 548, 550, 553, 554, 559, 560, 564 (obuhvata ih)

zatim presijeca put k.č. 1667 dolazi do tromeđe k.č. 1667, 570 i 571. Granica dalje nastavlja

međama k.č. 571, 598, 599, 601, 608 (obuhvata ih), 602, 603, 605 te dolazi do tačke br. 1 sa

koordinatama y= 6517422, x=4849566 te nastavlja zapadno sijekući parcele k.č. 605, 603, i

602 te dolazi na tomeđu k.č. 602, 608 i 609. Granica dalje nastavlja zapadno međama

parcela k.č. 608, 601, 599, 596, 595, 651 (obuhvata ih), 652 te dolazi do tačke br. 2 sa

koordinatama y= 6517230, x=4849363, zatim nastavlja prema sjeverozapadu sijekući

parcele k.č. 649, 652, 654, 655, 656, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670,

671, 672, i 673 te dolazi na tromeđu parcela k.č. 673, 677 i 675. Granica dalje nastavlja

južnom međom k.č. 677 zatim sjeverozapadno sijekući parcele k.č. 1670 (put), 698, 702, 704,

706, 708 i 709 te dolazi do tačke br. 3 sa koordinatama y= 6516930, x=4849464 zatim

nastavlja prema sjeveroistoku granicom parcele k.č. 709 zatim granicom k.č. 703 (obuhvata

je) presijeca put 1667 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 1667 (put), 537 i 538, odnosno do

mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Lokve, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi 10,4 ha.

Naseljeno mjesto Gornji Zovik

Gornji Zovik

Granica obuhvata k.č. 879 K.o. Gornji Zovik, Općina Hadžići

Ukupna površina iznosi 39,3 ha.

Naseljeno mjesto Gornja Bioča

Mehina Luka

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 1723 (put), 1632 i 1633, nastavlja jugoistočno granicom

parcela 1632, 1631, 1635, 857/2, 857/4 (obuhvata ih), zatim ide na istok sijekući parcele

1708 (potok), 856 i 1724 (put) te dolazi do tačke br. 1 sa koordinatama y= 6509914,

x=4846310 te nastavlja jugozapadno granicom k.č. 1724 (put), 1653 (put), 1652, 1724 (put),

1611, 1610, 1609, 1606/2 (put), 1708 (potok) (obuhvata ih) te dolazi do tačke br. 2 sa

koordinatama y= 6509356, x=4844987. Granica dalje nastavlja sjeverozapadno sijekući k.č.

1708, zatim granicom parcela 1582/1, 1581, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592,

1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1723, 1513/1, 1513/2, 1513/3, 1723 (put) (obuhvata ih) i

dolazi do tačke br. 3 sa koordinatama y= 6509768, x=4845993. Granica dalje nastavlja

istočno sijekući k.č. 1723(put) te nastavlja zapadnim granicama parcela k.č. 1628, 1629,

1630 i 1632 (obuhvata ih) te dolazi do tromeđe parcela k.č. 1723 (put), 1632 i 1633, odnosno

do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Budmolići, općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi 16,4 ha.

Naseljeno mjesto: Gradac, Donji Zovik, Gornji Zovik, Jeleč, Dub, Ferhatlije,

Karaosmanovići, Pazarić, Doljani, Dragovići, Sejdanovići, Trnčići, Resnik, Grude, Ramići,

Deovići, Urduk, Luke, Osenik, Kazina Bara, Donja Bioča, Gornja Bioča, Budmolići, Češće,

Duranovići, Vrbanja, Smucka, Čičke, Japalaci i Tarčin.

Opis granica počinje od tačke br. 1 sa koordinatama y = 6515055 i x = 4849928 koja se

nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Zovik i K.O. Lokve, nastavlja u pravcu

jugoistoka granicom K.O. Zovik i K.O. Lokve i dolazi na tačku br. 2 sa koordinatama y =

6514851 i x = 4849018 koja se nalazi na željezničkoj pruzi Ploče - Sarajevo, dalje nastavlja u

pravcu zapada pomenutom prugom, skreće u pravcu juga putem k.č. 44 te nastavlja u istom

pravcu idući putevima k.č. 619 i 896 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe k.č. 896 (put), 641 i

900/1, nastavlja u pravcu istoka te juga međama parcela k.č. 641, 640/1, 639, 638, 637

Page 89: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

89

(obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6514688 i x = 4848090, nastavlja ka

jugu sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 900/1, dolazi na istočni rub parcele k.č. 685,

nastavlja južnim međama parcela k.č. 686, 687, 688, 690, 692 (obuhvata ih) i dolazi na južni

rub parcele k.č. 692. Granica dalje nastavlja u pravcu zapada sijekući u pravoj liniji parcele

k.č. 693, 695, 696, 697/2, 697/1, 698/2, 698/1, 910, 849, 848, 847, 794 i dolazi u tačku br. 4

sa koordinatama y = 6514208 i x = 4847815, produžava na sjever, te zapad međama parcela

k.č. 794, 792, 795, 791, 790, 801 (obuhvata ih), potom skreče na jug međama parcela k.č.

800, 799, 798/1, 798/2, 798/7, 798/8, 797/10, 797/3, 797/5, 797/4 (obuhvata ih) i dolazi na

jugoistočni rub parcele k.č. 797/5. Nastavlja u pravcu zapda sijekući u pravoj liniji parcele

k.č. 797/6, 909, 818/5, 817, 815/2, 815/1, 814 i dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y =

6513795 i x = 4847618 koja se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Dub i

K.O. Zovik. Granica produžava na jug pomenutih općina i dolazi u tačku br. 6 sa

koordinatama y = 6513714 i x = 4847213 koja se nalazi na pomenutoj granici, zatim se lomi

u pravcu zapada sijekući parcele k.č. 1101, 1097, 1098, 547, 550, 552, 554, 555, 556, 1127,

1130 dolazi na tromeđu parcela k.č.1130, 561/1 i 562/2, zatim nastavlja međama k.č. 561/1,

561/3, 561/5, 600, 601, 602/2 obuhvata ih te dolazi na četveromeđu k.č. 602/2, 602/1, 603/2, i

603/1. Granica dalje nastavlja prema zapadu sijekući parcele 603/1, 604, 605, 606, 608,

609/2 i dolazi u tačku br. 7 sa koordinatama y = 6512806 i x = 4847419 koja se nalazi na

zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Pazarić i K.O. Dub. Granica dalje ide u pravcu

juga pomenutom granicom katastarskih općina i dolazi u tačku br. 8, sa koordinatama y =

6512574 i x = 4846792, koja se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O.

Pazarić i K.O. Dub. Granica dalje nastavlja u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcelu

k.č. 2215/1 i izlazi na put k.č. 2248 kojim produžava u pravcu sjevera i dolazi do južnog ruba

parcele k.č. 2124. Granica se lomi u pravcu sjeverozapada sijekući parcele u pravoj liniji k.č.

2127/2, 2128/1, 2129/3, 2101/1, 2101/2, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2108, 2072, 2073,

2068 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2066, 2067 i 2068, odatle nastavlja u pravcu zapada

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 2067, 2065, 2064, 270, 269/1, 268, 1671, 2004, 2003/1,

2002/1, 2001/1, 2000/1, 2000/2, 1977, 1976, 1979/1, 1971, 1970, 1968, 1966, 2241 (put) i

dolazi do tačke br. 9 sa koordinatama y = 6511205 i x = 4848611 koja se nalazi na

zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Resnik i K.O. Pazarić. Granica dalje nastavlja

pomenutom zajedničkom granicom katastarskih općina i dolazi u tačku br. 10 sa

koordinatama y = 6510167 i x = 4847897, koja se nalazi na tromeđi zajedničke granice

katastarskih općina K.O. Pazarić, K.O. Resnik i K.O. Budmolići. Granica dalje nastavlja u

pravcu juga zajedničkom granicom između K.O. Budmolići i K.O. Pazarić i dolazi u tačku br.

11 koji se nalazi na granici između katastarskih općina K.O. Budmolići i K.O. Pazarić, a ima

koordinate y = 6510674 i x = 4846987. Zatim se lomi na zapad sijekući u pravoj liniji parcele

k.č. 692/1, 454, 95, 453, 98, 99, 869, 870, 872, 873, 874/1, 876, 877, 878, 879 i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 886, 885 i 1722 (put). Granica produžava u pravcu jugozapada međama

parcela k.č. 886, 899, 905/3, 906 i 97 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 12 sa koordinatama y

= 6509248 i x = 4846891, koja se nalazi na međi parcele k.č. 908 i 885. Granica obuhvata

nastavlja na zapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 908, 907, 909, 910, 301, 458 (put),

1720, 933, 931, 930/1, 929, 928, 953, 952, 1707 (put), 1007, 1005/1, 1006, 1718 (put), 1360 i

1365 i dolazi nat romeđu parcela k.č. 1353, 1352 i 1365, zatim nastavlja na sjeverozapad

sijekući parcele (u pravoj liniji) k.č. 1352, 1343, 1344, 1350 (put), 1349, 1348, 1346, 1345/2,

1271/1, 1272/2, 1273, 1274, 1275, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1305, 1304, 1303, 1301,

1716 (put) , 1404, 1405 (put), 1406 (put) i dolazi u tačku br. 13 sa koordinatama y = 6508334

i x = 4847173, koja se nalazi na granici između katastarskih općina K.O. Duranovići i K.O.

Budmolići, produžava na zapad te sjever zajedničkom granicom pomenutih katastarskih

općina i dolazi u tačku br. 14 sa koordinatama y = 6508181 i x = 4847195, koja se nalazi na

granici između pomenutih katastarskih općina, zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada

sijekući parcele k.č. 1101, 1100, 1098, 1092, 1089, 1109/2, 1132, 1135, 1136, 1082, 1081,

Page 90: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

90

1139, 1141, 1144, 1150, 1149, 2299, 1015, 1020, 1006, 935, 934, 931, 930, 929, 2236, 595/5,

595/3, 595/2, 596 i dolazi do tačke br. 15 sa koordinatama y = 6507120 i x = 4847755 koja

se nalazi na granici između K.O. Tarčin i Duranovići, zatim ide u pravcu sjevera pomenutom

zajendičkom granicom i dolazi u tačku br. 16 sa koordinatama y = 6506709 i x = 4848248

nastavlja u istom pravcu zajedničkom granicom K.O. Tarčin i Raštelica u tačku 17, y =

6506364 i x = 4849542 i nastavlja u pravcu sjevera željezničkom prugom Ploče – Sarajevo

(k.č. 1769) i dolazi u tačku br. 18 y = 6507984 i x = 4850624 koja se nalazi na trasi

željezničke pruge. Granica se lomi idući u pravcu sjevera sijekući parcelu 1847/2 K.O. Tarčin

i 678/1 K.O. Luke i dolazi u tačku 19. y = 6508062 i x = 4851665, koja se nalzai na parclei

678/1, skreće na isotk u pravoj liniji i izlazi na put k.č. 1436 kojim produžava, te putem k.č.

1434 u pravcu sjeveroistoka i dolazi u tačku br. 20 y = 6508703 i x = 4851754 koja se nalazi

na pomenutom putu, zatim produžava na sjeveroistok u blagom luku preko parcela k.č. 889,

890, 893, 892, 815, 1433, 810, 808, 811, 807, 804, 806, 773/1, 746, 747 i dolazi u tačku 21 y

= 6510410 i x = 4852838, koja se nalazi na zajedničkoj granici K.O. Luke i Mokrine,

nastavlja na istok idući pomenutom zajedničkom granicom i dolazi do tačke 22. sa

koordinatama y = 6510778 i x = 4852843 koja se nalazi na tromeđi K.O. Mokrine, Osenik i

Luke. Granica nastavlja u pravcu juga idući zajedničkom granicom K.O. Luke i Osenik i

dolazi do međnog kamena br. 7, dalje nastavlja u pravcu juga i jugoistoka putevima k.č. 462

333, 57 i 63 zatim dolazi do međnog kamena broj 11 koji se nalazi na zajedničkoj granici

K.O. Osenik i K.O. Resnik. Granica ide pomenutom zajedničkom granicom K.O. u pravcu

sjeveroistoka i dolazi do tačke br. 23 sa koordinatama y = 6512064 i x = 4851925 koja se

nalazi na četveromeđi katastarskih općina: Osenik, Resnik, Pazarić i Drozgometva, zatim

nastavlja u pravcu istoka granicom K.O. Drozgometva i Pazarić i dolazi u tačku br. 24 sa

koordinatama y = 6514267 i x = 4852183 koja se nalazi na četveromeđi K.O. Pazarić,

Drozgometva, Zovik i Hadžići. Granica dalje produžava u pravcu jugozapada idući

zajedničkom granicom K.O. Hadžići i K.O. Zovik i dolazi u tačku br. 25, y = 6515600 i x =

4851638 koja se nalazi na granici K.O. Hadžići i K.O. Zovik. Granica produžava u pravcu

jugozapada sijekući parcele k.č. 130/1, 157, 158/2, 158/1, 905/1, 902/1, 906, 903/2 te dolazi u

tačku br. 26, y = 6515442 i x = 4851177 koja se nlaazi na granici k.č. 903/2 i 166/1, zatim

nastavlja međom k.č. 903/2 (obuhvata je) i dolazi do tačke br. 1 sa koordinatama y =

6515055 i x = 4849928 koja se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Zovik i

K.O. Lokve, odnosno mjesta odakle je opis i počeo.

Ukupna površina iznosi 3421 ha.

Opisano vanurbano područje pripada naseljenim mjestima: Gradac, Donji Zovik, Gornji

Zovik, Jeleč, Dub, Ferhatlije, Karaosmanovići, Pazarić, Doljani, Dragovići, Sejdanovići,

Trnčići, Resnik, Grude, Ramići, Deovići, Urduk, Luke, Osenik, Kazina Bara, Donja Bioča,

Gornja Bioča, Budmolići, Češće, Duranovići, Vrbanja, Smucka, Čičke, Japalaci i Tarčin.

Član 15 mijenja se i glasi:

Granice građevinskog zemljišta van urbanih područja Općine Ilijaš

Naseljeno mjesto Karaula

1.Karaula I

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2067, 2069 i 1670, zatim produžava u

pravcu sjeverozapada idući međama parcela k.č. 2067, 2068, 2064, 2062, 2058, 2072, 2055,

2054, 2047, 2048/1 ( obuhvata ih ), potom presjeca u pravoj liniji parcelu k.č. 2036, nastavlja

na sjever idući međom parcele k.č. 2037 (obuhvata je) presjeca parcelu k.č. 1814, te nastavlja

međama parcela k.č. 1813, 1812/1, 1824, 1826, 2482 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br.1 koja

se nalazi na međi između parcela k.č. 1829 i 2482, a ima koordinate y=6524032, x=4867162.

Granica obuhvata produžava na istok idući međama parcela k.č. 1801/2, (siječe parcelu k.č.

Page 91: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

91

1799), 1798, 1790/3, 1786, 1782, 1784, 1362, 1732, 2481 (obuhvata ih), potom se lomi u

pravcu juga idući međama parcela k.č. 1735, 1635, 1641, 1640, 1638, 1637, 1635, 1616/1,

1610, 1614, 1605, 1597/1, 1597/2, 1597/3, 1622, 1632, 1591, 1592, 1622, 1595, 2482, 2065,

2066, 2067 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Podgora II, Općina Ilijaš.

Ukupna površina namjene iznosi P=31,6ha.

2. RP Karaula

Granica obuhvata polazi od tačke br.1 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1733 i

2481, a ima koordinate y=6524515, x=4867111, zatim produžava na sjeveroistok, te istok

idući međama parcela k.č. 1707, 1705, 1703, 1702, 1701 (obuhvata ih) i dolzi do tromeđe

pacela k.č.1701, 1708 i 1697. Granica nastavlja na jug, te zapad idući međama parcela k.č.

1701, 1702, 1703, 1704, 1703, 2481, 1668, 1669, 2481, 1662, 1663, 1657, 1664, 1665, 2481,

1648/1, 2481 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.1, odnosno do mjesta odakle je ois granice i

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Podgora II, Općina Ilijaš.

Povšina obuhvata iznosi P=6,2ha.

Naseljeno mjesto Popovići

1. Popovići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1189, 1191/1, 1190/1, potom produžava na

zapad, te sjever idući međama parcela k.č. 1187/3, 1187/1, 1188, 1210, 109, 1212, 1214/1,

1213, 1221 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 1 koja se nalazi na međi parcele k.č. 1221, a ima

koordinate y=6522800, x=4870887. Granica obuhvata nastavlja na istok sijekući u pravoj

liniji parcele k.č.1221, 1213, 1214/1, 1214/2, 1214/3, 1214/5, 1214/6, 1220/1, 1220/2, 1215,

1216, 1219 i dolazi u tromeđu parcela k.č. 1219, 1218 i 3266, potom se lomi na jug idući

međama parcela k.č. 1218, 1219, 3266 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.2 koja se nalazi na

međi između parcela k.č. 3266 i 1240, a ima koordinate y=6523320, x=4870758. Granica

obuhvata produžava na sjever, te istok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1240, 1241, 1242,

1243/1, 1243/3 i dolazi u tromeđu parcela k.č. 1243/3, 1247 i 1248, potom nastavlja u istom

pravcu idući međama parcela k.č. 1248, 1249, 1256/2, 1246, 1271, 1272, 1278, 1282/3,

1282/4, 1282/1, 1282/6, 1281, 1282/5 (obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 1285/1,

1288, 1283, zatim nastavlja u istom pravcu sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1288, 1305,

1312, 1309, te dolazi u tromeđu parcela k.č.1309, 1318, 1316. Granica nastavlja na istok, te

zapad idući međama parcela k.č. 1316, 1319/1, 1319/2, 1321/2, 1321/1, 1328, 1330, 1331,

1354, 1353, 1374/1, 1377/1, 1371/2, 1372, 1370, 1369, 1378, 1411, 1413, 1416/1, 1417,

1406, 1439/2, 1439/1, 1438, 1444, 1445 (obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 1445,

1447/1 i 1447/2. Granica obuhvata produžava na sjeveroistok sijekući u pravoj liniji parcele

k.č. 1447/1, 1452, 1454, 1455, 1458, 1459, 1465, 1467/1, i dolazi u tromeđu parcela k.č.

1467/2, 1467/1 i 1466/2, potom nastavlja u istom pravcu međama parcela k.č. 1466/2, 1199,

1202, 1190/3, 1190/2, 1190/1 i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene prcele se nalaze u K.O. Podgora I, Općina Ilijaš.

Povšina obuhvata iznosi P=25,3ha.

2. Apartmansko naselje Popovići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1396/1, 1401/1, 1378, potom produžava na

istok, te jugozapad idući međama parcela k.č. 1395, 1526/1, zatim se lomi na sjever idući

međama parcela k.č. 1501, 1513, 1512, 1400, 1401/1 (ne obuhvata ih) i dolazi do mjesta

odakle je opis granice počeo.

Sve gore navedene prcele se nalaze u K.O. Podgora I, Općina Ilijaš.

Povšina obuhvata iznosi P=9,7ha.

Page 92: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

92

3. RP Apartmansko naselje Haluge

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1534/1, 1534/2 i 3268 ( put ), potom

produžava na sjeveoristok idući međama parcela k.č. 1534/2, 1531, 1530, 1527 ( obuhvata ih

) i dolazi u tačku br.1 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1527 i 1534/1, a ima

koordinate y=6524260, x=4869487, potom nastavlja na jug idući preko parcela k.č. 1527,

1524, 1520 (koordinate prelomnih tačaka: br.2 y=6524246, x=4869458; br.3 y=6524284,

x=4869435; br.4 y=6524282, x=4869389; br.5 y=6524320, x=4869373) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1524, 1526/1 i 1520 ( put ). Granica obuhvata nastavalja u pravcu juga, te

zapada idući međama parcela k.č. 1520, 1521, 1522, 1524, 1534/2 ( obuhvata ih ) i dolazi na

tromeđu parcela, odnosno do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Podgora I, Općina Ilijaš.

Površina obuhvata iznosi P = 14,4 ha.

Naseljeno mjesto Banjer

Banjer

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 1443, 1445/2, 1446/1, produžava na sjeverozapad

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1443, 1441/4, 1439, i dolazi jugozapadni rub parcele k.č.

1313. Granica nastavlja u pravcu sjevera obuhvatajući parcelu k.č. 1313 i izlazi na put k.č.

1712, kojom produžava u pravcu sjeverozapada (obuhvata ga) i dolazi u tačku broj 1 sa

koordinatama y = 6517678 i x = 4869930, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č.

1712 (put) i 1411/2, skreće u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1712, 1365/1 i

dolazi u tačku broj 2 sa koordinatama y = 6517741 i x = 4870026, koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 1365/1 i 1367. Granica nastavlja u pravcu sjevera, jugoistoka,

te juga idući međama parcela k.č. 1345/1, 1365/2, 1358, 1359, 1329, 1330/2, 1330/1

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1330/1, 1352 i 1331 (put), granica nastavlja u

pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1331 (put), 1308, 1306, 1307, 1305, 1297,

1296/1, 1292, 1449 i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1445/2. Granica nastavlja na

jug idući parcelom k.č. 1445/2 (obuhvata je) i dolazi domjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubnići, općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 12,0 ha.

Naseljeno mjesto Ljubnići

1. Apartmansko naselje Ljubnići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1715, 1188, 1189, potom produžava u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 753(koju presjeca) te nastavlja u istom pravcu

parcela k.č. 757, 762, 763 ,769, 770, 776, 780, 781 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela

k.č.781, 782, 1711. Granica obuhvata se lomi u pravcu juga idući granicom Urbanog

područja Općine Ilijaš i dolazi u tačku br.1 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 861 i

1716, a ima koordinate y=6519298, x=4869222. Granica nastavlja na istok sijekući u pravoj

liniji parcele k.č. 1716, 821, 822/1, 822/2, 825/4, 825/1, 826, 819, 1179, 1188 i dolazi do

mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubnići, općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 16,0 ha.

2. RP Ljubnići

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 1668, 1717, 1674 i 1673, potom

produžava na jugoistok idući međama parcela k.č. 1673, 1684/1, 1683/1, 1682/3 (obuhvata

ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 1682, 1686 i 1718. Granica obuhvata nastavlja na zapad te

sjever idući međama prcela k.č. 1682/3, 1683/1, 1684/1, 1672 i 1673 (obuhvata ih) i dolazi do

četveromeđe parcela, odnosno do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Page 93: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

93

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubnići, Općina Ilijaš.

Površina obuhvata iznosi P=3,8ha.

Naseljeno mjesto Taračin Do

1. Kruzi

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1814 (put), 1548, 1549, produžava u pravcu sjevera,

istoka, juga idući međama pacela k.č. 1814 (put), 1560, 1561, 1569, 1571, 1570, 1568, 1567,

1565, 1536, 1541 (obuhvata ih), skreče na zapad, te sjever idući međama parcela k.č. 1541,

1540, 1539, 1538, 1548 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Taračin Do, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 4,2 ha.

2. Tisovik

Granica opisa počinje od tromeđe parcela k.č. 1717, 1720, 1718, produžava u pravcu

sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1720 i 1724 i dolazi na sjeverozapadni rub

parcele k.č. 1726. Granica nastavlja u pravcu istoka idući međama parcela k.č. 1726, 1727,

1732, 1733, 1734, 1737, 1744, 1745, 1742, 1755, 1757, 1758 (obuhvata ih) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 1757, 1758 i 1759, granica se potom lomi na zapad idući međama

parcela k.č. 1755, 1746, 1747, 1749, 1735, 1729, 1731, 1727, 1726 i 1720 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1717, 1720, 1718, odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Taračin do, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 6,7 ha.

3. Taračin do

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1419, 1327 i 1328, produžava na sjever idući

međama parcela k.č. 1328, 1325, 1321, 1322, 1318, 1317, 1316, 1314, 1309, 1310, 1311,

1306, 1302, 1301, 1300, 1299, 1297 (put), 1298 (obuhvata ih), lomi se idući na istok međama

parcela k.č. 1297 (put), 1290, 1291, 1292 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele

k.č. 1292. Granica nastavlja u pravcu juga sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1413, 1288,

1419 i 1365 i dolazi na tačku br. 1. sa koordinatama y = 6529541, x = 4871971, granica

produžava u pravcu juga idući međama parcela k.č. 1362, 1359, 1358, 1357, 1355, 1353,

1352, 1343, 1345/1, 1336, 1339, 1338, 1332, 1383, 1384, 1386, 1387 (obuhvata ih), zatim

izlazi na put k.č. 1419 kojim produžava u pravcu juga (obuhvata ga) i dolazi do mjesta odakle

je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Taračin do, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 14,7 ha.

Naseljeno mjesto Višnjica

Višnjica

Granica opisa počinje od tromeđe parcela k.č. 1075 (put), 1073, 1074, zatim produžava u

pravcu sjevera, te sjeverozapada idući međama parcela k.č. 1073, 1070, 1069, 1044, 1045,

1041, 1030, 1024, 1021, 1016 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. l013, 1014 i

1016, nastavlja u istom pravcu sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1014, 1008, 1009, 1408

(put) i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1408 (put). Granica nastavlja u pravcu

jugoistoka, te sjeveroistoka idući putevima k.č. 1408 i 980 (obuhvata ih) i dolazi na

jugozapadni rub parcele k.č. 979, nastavlja u pravcu sjevera, te istoka idući međama parcela

k.č. 979, 978/2, 943, 944, 945, 1123, 1124, 1125, 1126, 1130 (obuhvata ih), lomi se idući na

jug međama parcela k.č. 1132, 1131, 1136, 1119, 1097, 1098, 1100, 1102, 1093 (obuhvata

ih). Granica produžava u pravcu zapada idući međama parcela k.č. 1093, 1091, 1090, 1089,

1086, 1409, 1064, 1065, 1073 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Page 94: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

94

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Taračin do, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 48,1 ha.

Naseljeno mjesto Korita

1. Tretebina

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1413 (put), 810 i 811, nastavlja u pravcu sjevera te

juga idući međama parcela k.č. 811, 815/2, 816, 742, 740, 739, 738, 737, 735, 731, 732, 635,

633, 632, 631, 652/1, 652/2, 653, 650, 649, 646, 647, 674, 37, 39, 42, 44, 43, 532, 530, 538,

539 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 539. Granica nastavlja u istom

pravcu sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1413 i 1503 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 546,

545 i 1503, produžava u pravcu zapada, te juga idući međama parcela k.č. 545, 550, 551,

552, 588, 605, 610, 615, 616, 618, 623, 625/2, 602, 598, 595, 558, 749, 755/2, 758, 764, 765,

767 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1417 kojim produžava na sjever (obuhvata ga) i dolazi

do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Taračin do, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 24,3 ha.

2. Korita

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1413, 235 i 242, zatim produžava u pravcu sjevera

idući putem k.č. 1413 (obuhvata ga), presjeca pomenuti put, nastavlja u pravcu sjevera idući

međama parcela k.č. 348, 249, 253, 344, 342, 361, 362, 366, 370 (obuhvata ih) i dolazi na

sjeverozapadni rub parcele k.č. 370, potom idući u istom pravcu presjeca parcelu k.č. 1501 i

dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 525. Granica nastavlja u pravcu sjevera, istoka te juga

idući međama parcela k.č. 525, 526, 1413, 524, 522, 521, 1414, 452, 438, 437, 436, 432, 374,

414, 413, 412, 404, 403, 402, 401, 400, 385, 393, 325, 326, 327, 322, 321/2, 317, 315, 145,

146, 147, 193/1, 1415 (put), 196, 198 (obuhvata ih). Granica nastavlja u pravcu jugozapada,

te sjevera, idući međama parcela k.č. 1415 (put), 215, 214, 219, 220, 222, 230, 229/2, 237,

236, 235 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe odnosno mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Taračin do, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 31,1 ha.

Naseljeno mjesto Čemernica

Čemernica

Granica počinje od četveromeđe parcela k.č. 530, 528, 445 i 446, ide u pravcu zapada, e

sjevera idući međama parcela k.č. 446, 451, 455, 454, 453, 469, 468, 484, 489, 490 (obuhvata

ih) i izlazi na granicu političke općine Ilijaš, kojom produžava u pravcu sjevera i dolazi na

sjeverozapadni rub parcele k.č. 407, nastavlja na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 407

i 406 (obuhvata ih), lomi se u pravcu sjevera sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 419, 420,

437/2, i izlazi na put k.č. 553, kojim produžava u pravcu sjevera (obuhvata ga), skreće u

pravcu istoka, te juga idući međama parcela k.č. 438, 439, 440, 448, 446 (obuhvata ih) i

dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Čemerno, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 11,4 ha.

Naseljeno mjesto Han Karaula

1. Trifkovići

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1272 (put), 1263 i 1310, produžava u pravcu zapada

idući međama parcela k.č. 1263 i 1262 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 1. sa koordinatama y

= 6530109, x = 4875996, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1310 i 1262.

Granica nastavlja u pravcu sjevera sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1310, 1305 i 1523 i

dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1299, zatim nastavlja u istom pravcu idući međama

Page 95: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

95

parcela k.č. 1299, 1289, 1288, 1291, 1293, 1282, 1285, 1519 (put), 1007, 1005, 1002, 997,

994, 998, 986, 978, 977, 976, 975, 974, 972, 971, 970, 967, 966, 965, 960, 961, 957, 955, 956,

767 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 767. Granica nastavlja u pravcu

istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 760, 1519 (put), 793, 798, te dolazi na

sjeverozapadni rub parcele k.č. 799, produžava u pravcu istoka, te juga idući međama

parcela k.č. 799, 800, 1521(put), 832, 833, 841, 1522 (put), 932/2, 932/1, 945, 1015, 1035,

1029, 1028, 1027, 1025/1, 1025/2, 1031 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1519 kojim

produžava u pravcu juga (obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1519 (put), 1051 i

1093. Granica nastavlja u pravcu juga, te zapada idući međama parcela k.č. 1093, 1094,

1523 (put), 1097, 1110, 1111, 1252, 1258, 1259, 1260, 1266, 1268, 1267, 1263 (obuhvata ih)

i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Čemerno, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 52,7 ha.

2. Vujadinovići

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 300, 303 i 294 (put), produžava u pravcu sjevera

idući međama parcela k.č. 294 (put), 293, 286, 287, 285 (obuhvata ih) i dolazi na

sjeveroistočni rub parcele k.č. 285, lomi se u pravcu istoka sjekući u pravoj liniji parcelu k.č.

287 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 270, 283 i 287, granica produžava u istom pravcu idući

međom parcele k.č. 270 (obuhvata je) i dolazi na njen sjeveroistočni rub, lomi se u pravcu

sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 275 i 271 i dolazi na sjeverozapadni rub

parcele k.č. 267, produžava na sjever idući međama parcela k.č. 267 i 243 (obuhvata ih) i

dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 243. Nastavlja u istom pravcu sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 240, 244, 247, 253, 250 i dolazi u tačku br. 1. sa koordinatama y = 6532672, x =

4878069, koja se nalazi na sjevernoj međi parcele k.č. 250. Granica produžava u pravcu

istoka idući pomenutom parcelom (obuhvata je), te izlazi na put k.č. 386, kojim produžava u

pravcu juga (obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 386 (put), 266 i 264/1. Granica

produžava u pravcu juga, te zapada idući međama parcela k.č. 264/1, 264/2, 263, 336, 337/2,

344, 345, 334, 333, 325, 330, 332 i 303 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Čemerno, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 46,1 ha.

Naseljeno mjesto Zakutnica

1. Krčevine

Granica opisa počinje od tromeđe parcela k.č. 381, 43/1 i 39, produžava na sjeverozapad

idući međom parcele k.č. 42 (obuhvata je) i dolazi na njen sjeveroistočni rub, zatim

produžava na sjever sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 39, 38 i 37/3 i dolazi na

sjeverozapadni rub parcele kč. 36. Granica produžava u pravcu sjevera, juga te zapada idući

međama parcela k.č. 36, 34, 25, 26, 27, 28, 48, 45, 44, 50, 52, 51 (obuhvata ih) i izlazi na put

k.č. 381, kojim produžava u pravcu sjevera te dolazi do tromeđe parcela, odnosno do mjesta

odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Čemerno, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 6,2 ha.

2. Zakutnica

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 380 (put), 104/1 i 104/2, nastavlja u pravcu sjevera

idući međama parcela k.č. 104/1, 105, 107, 106, 382, 92, 89, 82, 80, 79 (obuhvata ih) i dolazi

do tormeđe parcela k.č. 382 (put), 79 i 80, nastavlja na istok sjekući u pravoj liniji parcelu

k.č. 15, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 11/6, 10/1, 11/2, produžava u pravcu istoka, te juga

Page 96: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

96

idući međama parcela k.č. 11/2, 380 (put), 132/2, 132/1, 131/3, 130/1, 125, 123 (obuhvata ih)

i presjeca put kč. 380 i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Čemerno, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 6,8 ha.

Naseljeno mjesto Visojevica

Visojevica

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 705 /put) 505 (put) i 503, produžava u

pravcu istoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 705, 418, 417, 415, 389, te dolazi do

sjeverozapadnog ruba parcele k.č. 387. Granica nastavlja u pravcu juga idući međom

parcela k.č. 387, 386 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 705 kojim produžava na sjeveroistok

(obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 705 (put), 259, 253. Granica namjene

nastavlja u pravcu sjeveroistoka te juga idući međama parcela k.č. 259, 256, 227, 226, 225,

272, 275, 277, 278, 284 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 284, granica

nastavlja u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 215, 216, 285, 287, i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 287, 216, 289. Granica namjene produžava na jug idući međama

parcela k.č. 289, 290, 291, 105 (put), 328, 327, 326, 295, 294 i 297 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 297, 292, 1335. Granica namjene produžava u pravcu jugozapada

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 297, 298 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 299,

granica zatim nastavlja na jug idući međama parcela k.č. 325, 321, 306 (obuhvata ih), zatim

skreće na istok sijekući parcelu 305 i dolazi u tačku broj 1 sa koordinatama y = 6539156, x =

4870440 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 305 i 1335. Granica nastavlja idući

na jug međama parcela k.č. 305, 309, 310, 312, 311, 706 (put) 708 (put), 673 (obuhvata ih) i

dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 673. Granica nastavlja u pravcu juga sijekući u pravoj

liniji parcele k.č. 676 i 664 i dolazi u tačku broj 2 sa koordinatama y = 6539507 i x =

4869867, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 664 i 708, skreće u pravcu zapada

sijekući u pravoj liniji parcele 708 (put), 632 i 633 i dolazi u četveromeđu parcela k.č. 633,

630, 634, 625. Granica produžava na zapad te jugozapad idući međama parcela k.č. 625,

627, 628, 618 (put) obuhvata ih), te nastavlja na sjever međama parcela k.č. 611, 612, 614,

602, (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 706 kojim produžava na sjever (obuhvata ga) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 317, 321, 706 (put). Granica nastavlja na sjever sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 321, 324, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 324, 339 i 331 (put), produžava na

sjever, te zapad idući međama parcela k.č. 331, 333, 356, 355, 354, 351 , 350/2 (obuhvata ih)

i dolazi do tromeđe parcela k.č. 350/2, 353, 705 (put), granica produžava u pravcu zapada

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 353, 371, 372, i dolazi jugoistočni rub parcele k.č. 516.

Granica produžava na zapad, te sjever idući međama parcela k.č. 516, 515, 514, 504, 505

(put) (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je granica i počela.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Visojevica, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 56,1 ha.

Naseljeno mjesto Luka

Luka

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 1169, 1385(put) i 1174, produžava u pravcu

zapada idući međama parcela k.č. 1174, 1175, 1176, 1178, 1157, 1156, 1182, 1185, 1190,

1198, 1197, 1203, (obuhvata ih) skreće u pravcu sjevera , te istoka idući međama parcela

k.č. 1203,1204,1202,1385 (put) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Visojevica, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 4,3 ha.

Naseljeno mjesto Stublina

Page 97: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

97

Stublina

Granica namjene polazi od tačke broj 1 sa koordinatama yo= 6537544 i xo= 4869332, koja

se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 913 i 901, produžava na sjeverozapad sijekući u

pravoj liniji parcele k.č. 901, 903, 908, 932, 864, 863, 860, 945 i dolazi do tačke broj 2 koja

se nalazi na jugoistočnom rubu parcele k.č. 962, a ima koordinate y= 6536935, xo= 4869575.

Granica nastavlja na jugoistok idući međama parcel ak.č. 962, 953, 935, 859, 869, 870, 874,

875, 876, 877, 878, 900, 901 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Visojevica, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 12,0 ha.

Naseljeno mjesto Košare

Košare

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1339, 1007 i 1006, produžava u pravcu juga sijekući

u pravoj liniji parcele k.č. 1339 (put), 999 i 1340 (put), skreće na zapad idući putem k.č. 1340

(obuhvata ga), te nastavlja na sjever i istok idući međama parcela k.č. 1003, 1001, 1339

(put), 1007 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Visojevica, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 1,6 ha.

Naseljeno mjesto Vilić

Vilić

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 319/1, 306 i 611, zatim prdužava na zapad te

sjever idući međama parcela k.č. 306 i 307 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č.

311, 316 i 307. Granica nastavlja na sjever sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 307, 309, 301 i

izlazi na put k.č. 611 kojim produžava na sjever (obuhvata ga) granica nastavlja u istom

pravcu obuhvatajući parcelu k.č. 293 i dolazi na njen jugozapadni rub. Granica namjene

skreće u pravcu istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 293, 284, 286, i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 611 (put), 355/1 i 609. Granica produžava u pravcu juga, te zapada idući

međama parcela k.č. 355/1, 355/10, 611 (put) (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis

i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ozren, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 7,1 ha.

Naseljeno mjesto Hanšići

1. Lopare

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 34, 39, 47, produžava na sjever idući

međama parcela k.č. 47, 49, 45, 50, 20 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 20, 22 i

16. Granica produžava u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 16, 13 i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 13, 14 i 8/1, nastavlja u istom pravcu idući međom parcele k.č. 8/1 i

dolazi do tačke br. 1. sa koordinatama y = 6541931 i x = 4871904 koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 8/1 i 8/2. Granica skreće u pravcu sjeveroistoka sijekući u

pravoj liniji parcele k.č. 8/1, 9/1 i 10 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 12. Granica

produžava u pravcu istoka, te juga idući međama parcela k.č. 12, 180 i 54 (obuhvata ih) i

dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 54, zatim produžava u pravcu jugoistoka sijekući u

pravoj liniji parcele k.č. 55, 57, 59, 76, 86, i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 81,

granica produžava u pravcu juga idući međom parcela k.č. 81 i izlazi na put k.č. 180, zatim se

lomi na jugozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 180 (put), 46/1, 47 i dolazi domjesta

odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ozren, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 8,0 ha.

Page 98: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

98

2. Hanšići

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 142 (put), 141 (put) i 119, produžava u

pravcu sjevera te sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 142, 143, 148, 149, 155, (obuhvata

ih) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 155, 156, 166 i 168. Nastavlja na istok sijekući

parcele k.č. 155 i 156 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 139/1 kojom produžava u

pravcu istoka idući njenom sjevernom međom (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

139/1, 188 i 159. Granica produžava u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 139/1,

138, 141, 152 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 141, 134/2 i 135, granica nastavlja u pravcu

juga, te zapada idući međama parcela k.č. 134/2, 132, 128, 131, 127 (obuhvata ih), presjeca

put k.č. 141 i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ozren, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 12,8 ha.

Naseljeno mjesto Ozren

Ozren

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 354/1, 388 i 387, produžava u pravcu

sjeveroistoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 387, 386, 376, 371, 373, 374, 365, 361 i

dolazi u četveromeđu parcela k.č. 361, 358, 354/4 i 354/1. Granica nastavlja u pravcu istoka

idući međom parcele k.č. 354/4 (obuhvata je) i izlazi na put k.č. 613, kojim produžava u

pravcu jugozapada (obuhvata ga) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 599. Granica

nastavlja u pravcu jugozapada, idući međama parcela k.č. 399, 403 i 409 (obuhvata ih) i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 408, 407 i 409, dalje nastavlja u pravcu istoka sjekući u pravoj

liniji parcele k.č. 408, 418, 415, 417 i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 427. Granica

namjene produžava na jug idući međama parcela k.č. 427, 428, 429, 430, 432, 435, 438

(obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 438, zatim nastavlja u pravcu juga

sijekući parcelu k.č. 441, i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 441. Granica nastavlja u

pravcu zapada, te sjevera idući međama parcela k.č. 441, 354/7, 914 (put), 387 i 388

(obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ozren, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 19,0 ha.

Naseljeno mjesto Rakova noga

Rakova noga

Granica namjene počinje od tromeđe parcela k.č. 445, 426 i 452, zatim nastavlja u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 432, 430, 333, 445, 309, 310, 315, 317 (obuhvata ih), i

izlazi na put k.č. 444, kojim produžava u pravcu istoka (obuhvata ga). Granica nastavlja na

istok, te juga idući međama parcela k.č. 130, 131, 228, 229, 232, 255, 256, 257, 260, 266,

267, 271, 270 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 270. Granica produžava u

pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 275, 290, 279 i dolazi na istočni rub parcele

k.č. 289, zatim nastavlja u pravcu jugoistoka, te jugozapada idući međama parcela k.č. 289,

281, 282, 445 (put) (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Rakova Noga, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 10,7 ha.

Naseljeno mjesto Lipnik

Hasanovići

Granica namjene počinje od četveromeđe parcela k.č. 1088, 1039, 1040, 1041, nastavlja u

pravcu sjeveroistoka idući putem k.č. 1088 (obuhvata ga), te dolazi do sjeverozapadnog ruba

parcele k.č. 1037. Granica nastavlja u pravcu istoka idući međama parcela k.č. 1037, 1036/1,

(obuhvata ih), nastavlja u istom pravcu sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1032 i dolazi u

tačku broj 1, sa koordinatama y = 6544529, x = 4872264, koja se nalazi na zajedničkoj međi

Page 99: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

99

parcela k.č. 1032 i 749. Granica produžava u pravcu sjevera, istoka, te sjeveroistoka idući

međama parcela k.č. 749, 750, 748, 747, 746, 756, 757, 758, 734, 735, 795 (put), 700, 794

(obuhvata ih) i dolazi u tačku broj 2 sa koordinatama y = 6545095 i x = 4872524 koja se

nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 702 i 794. Granica nastavlja u pravcu istoka sijekući

u pravoj liniji parcele k.č. 794 (put), 716/1 i 716/2 i dolazi u tromeđu parcela k.č. 713, 714 i

716/1, granica nastavlja u pravcu juga idući međom parcele k.č. 716/1 (obuhvata je) i dolazi

do tačke broj 3. koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 716/1 i 714, a ima koordinate

y = 6545290 i x = 4872403, zatim produžava u pravcu jugozapada idući granicom političke

općine i dolazi u tačku broj 4. sa koordinatama y = 6545163, x = 487288, koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 722 i 720. Granica namjene nastavlja u pravcu sjevera, te

jugozapada idući međama parcela k.č. 720, 719, 718, 728, 727, 725, 724, 723, 761, 762, 753,

757, 756, 754, 755 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 755. Granica

produžava na jug sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 750, 751, 1023, 1036/1, i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 1034, 1035 i 1036/1. Granica potom nastavlja u pravcu zapada idući

međom parcela k.č. 1035 i 1039 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Rakova Noga, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 26,3 ha.

Naseljeno mjesto Sudići

Nadgaj

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1127 (put), 172, 152, produžava u pravcu juga idući

međama parcela k.č. 172, 168, 167 (obuhvata ih), izlazi na put 1128, kojim produžava u istom

smjeru i dolazi u tačku br. 1. sa koordinatama y = 6544535, x = 4878324, koja se nalazi na

pomenutom putu, granica produžava u pravcu zapada te sjevera idući međama parcela k.č.

185, 144, 143, 442/2, 215, 216, 220, 230, 232, 233, 251, 253, 257, 258, 265, 270, 271, 283,

284, 389, 387, 291, 304 (obuhvata ih). Granica izlazi na put k.č. 1129/1, produžava u pravcu

sjevera idući pomenutim putem, te parcelama k.č. 9, 10, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 5 (obuhvata ih),

presjeca put k.č. 18, te nastavlja u pravcu istoka idući pomenutim putem i međama parcela

k.č. 1129/1 (put), 14, 54, 53, 51, 50, 64, 65, 66, 68, 91, 90, 94, 95, 99, 108, 109, 110, 128,

129, 132, 134, 133, 144, 141 (obuhvata ih), te izlazi na put k.č. 1127 kojim produžava na

zapad, obuhvata ga i dolazi do tromeđe, odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K .O. Podlipnik, općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 52,2 ha.

Naseljeno mjesto Četojevići

Podlipnik

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1261, 1133 i 622, produžava u pravcu sjevera te

juga idući međama parcela k.č. 622, 624, 620, 1132 (put), 598, 590, 662, 661, 660, 659, 658,

657, 656, izlazi na put k.č. 1133 kojim produžava u pravcu juga i dolazi do tromeđe k.č. 1133

(put), 632, 633. Granica produžava u pravcu istoka idući međama parcela k.č. 632, 631/2,

636, 637, 638, 639, 640, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 679/2, 682, 686, 690, 724, 725, 727,

728 (obuhvata ih), te nastavlja u pravcu istoka, te juga idući putem k.č. 1134 i 1135/2

(obuhvata ih) i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 762. Granica nastavlja u pravcu

juga idući međama parcela k.č. 762, 766/1, 772 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub

parcele k.č. 772, nastavlja u istom pravcu sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 774, 775 i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 775, 778 i 777. Granica nastavlja u pravcu istoka, te juga idući

međama parcela k.č. 781, 782, 783, 795, 789, 791, 794, 799 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č.

1135/2. Produžava u pravcu juga idući pomenutim putem (obuhvata ga) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 1135/2, 1050, 1051, nastavlja u pravcu istoka, te jugozapada idući međama

parcela k.č. 1050, 1065, 1066, 1067, 1079, 1081, 1080, 1084, 1090, 1111, 1100, 1101, 1075,

Page 100: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

100

1076, 1069, 1068 (obuhvata ih), zatim presjeca put k.č. 1136/2 i nastavlja u pravcu

sjeverozapada, te sjevera idući međama parcela k.č. 1047, 1046, 1049, 825, 826, 827/1, 831,

1036, 1037, 1135/1 (put), 895, 896, 894, 897, 887/2, 881, 885, 834, 833, 829, 830, 839, 842,

843, 844, 846 (obuhvata ih), potom presjeca parcelu k.č. 853 i nastavlja na jug idući međama

parcela k.č. 875, 864, 867, 868, 873, 870, 928, 929, 923, 912 (obuhvata ih), granica dalje

produžava na zapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1136/2 (put), 1016 i 1133 i dolazi na

jugoistočni rub parcele k.č. 948. Zatim produžava na zapad, te sjever idući međama parcela

k.č. 948, 951, 946, 947, 932, 931, 934, 930/1, 930/2 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1133,

kojim nastavlja na sjever obuhvatajući ga i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K .O. Podlipnik, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 58,3 ha.

Naseljeno mjesto Medojevići

1. Stanovi I

Granica namjene počinje od tromeđe parcela k.č. 773, 774, 1022, ide u pravcu sjeveroistoka,

te juga idući međama parcela k.č. 774, 775, 776, 778, 781, 779 (obuhvata ih), te produžava u

pravcu sjeverozapada idući međama parcela k.č. 779, 781, 783, 784 (obuhvata ih), potom

presjeca put k.č. 1022 i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Medojevići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 4,7 ha.

2. Stanovi II

Granica namjene počinje od četveromeđe parcela k.č. 818/2, 836, 837, 831 (put), nastavlja

na sjever idući putem k.č. 831 (obuhvata ga) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 830,

lomi se u pravcu jugoistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 829, 826, 821, 812/1 i dolazi na

sjeverozapadni rub parcele k.č. 812/2. Granica nastavlja u pravcu istoka, te jugozapada idući

međama parcela k.č. 812/2, 809, 804, 805, 803, 802, 801, 788, 799, 786, 787, 788, 789, 790,

791, 792, 793, 794, 795, 796 (obuhvata ih). Granica produžava u pravcu zapada idući

međama parcela k.č. 788, 808, 806, 807, 817, 846, 850, 839 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta

odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Medojevići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 21,6 ha

3. Medojevići, Kitoševići, Boškovići

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 306, 311 i 770 (put), nastavlja u pravcu sjevera

idući međama parcela k.č. 311, 312, 313, 314, 293, 292, 290, 289, 285, 351, 349, 352, 386,

378, 377, 374 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 769, kojim produžava u pravcu istoka

obuhvatajući ga. Granica nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č. 197, 198, 195,

421 (put) (obuhvata ih), skreče u pravcu juga idući putem k.č. 520 (obuhvata ga), lomi se na

sjever, zapad, te istok idući međama parcela k.č. 438, 437, 434, 433, 145, 146, 154, 155, 157,

159, 160, 161, 162, 152 , 174, 175, 182, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60 i 61 (obuhvata ih),

nastavlja u pravcu juga sjekući parcele k.č 81. (put) i 88 i dolazi na sjeverozapadni rub

parcele k.č. 86. Granica nastavlja idući na jug međama parcela k.č. 86, 142, 141, 137, 140,

131, 130, 126 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 118/1, kojim produžava na sjever (obuhvata

ga) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 121, 120 i 118/1 (put). Granica produžava u pravcu juga

idući međama parcela k.č. 122, 467, 466, 465, 463, 461, 459, 458, 457, 456, 504 (obuhvata

ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 504, zatim produžava na zapad sjekući u pravoj

liniji parcele k.č. 505, 506, 507, 508, 729 (put) i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 727, 714,

715 i 713. Granica produžava u pravcu juga, te zapada idući međama prcela k.č. 715, 716,

718, 717, 720, 723, 722, 721, 698, 697, 663, 696, 694, 695, 677, 675, 676, 679, 674, 673, 997,

1000, 998 (obuhvata ih). Granica namjene skreče na istok, te sjeverozapad idući međama

Page 101: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

101

parcela k.č. 998, 670, 667, 666, 663, 656, 654, 512, 524, 525, 623, 638, 639, 611, 609, 603,

582, 581 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 580, 581, 583. Granica produžava u

pravcu juga, te zapada idući međama parcela k.č. 580, 585, 586, 587, 326/2, 317, 318, 319,

316, 770 (put) (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Medojevići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 66,8 ha.

Naseljeno mjesto Kamenica

Rosulje, Šehovići, Elezovići i Kamenica

Granica počinje od međnog kamena broj 10 koji se nalazi na raskrsnici puteva k.č. 2177 i

2172/1, ide na sjeverozapad putem k.č. 2172/1 (obuhvata ga), skreće u pravcu istoka idući

međama parcela k.č. 572, 573, 574, 575 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele

k.č. 575, produžava na sjeveroistok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 567, 578, 576, 580,

586/1, 588, 530, 526, 523, 522, 513 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 506. Granica

nastavlja na istok sjevernom međom parcele k.č. 506, izlazi na put k.č. 510 kojim produžava

na jug (obuhvata ga) i dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y= 6537584 i x=4884368, koja se

nalazi na pomenutom putu. Granica se dalje lomi na istok sjekući u pravoj liniji parcele k.č.

499, 495, 493, 492, 491, 490, i dolazi u tačku br. 2. sa koordinatama y= 6537741, x=4884350

koja se nalazi na međi između parcela k.č. 490 i 488, dalje nastavlja na jugoistok sijekući u

pravoj liniji parcele k.č. 488, 487, 485, 483, 630 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 620, 623 i

630. Nastavlja u pravcu istoka te jugoistoka idući međama parcela k.č. 623, 625, (obuhvata

ih) i izlazi na put k.č. 2172/1 kojim nastavlja u pravcu jugoistoka (obuhvata ga) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 2172/1 (put), 640 i 642, skreće na istok sijekući u pravoj liniji parcele

k.č. 642, 643, 644, 645, 646, 654, 2173 (put) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 2173 (put),

668, 666, 667, nastavlja u pravcu sjevera, te istoka, idući međama parcela, k.č. 667, 671/2,

671/1 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 2175 kojim produžava na jug (obuhvata ga) i dolazi do

četveromeđe parcela k.č. 1535, 1508 (put), 1473 (put) i 2180 (put), nastavlja na jug međama

parcela k.č. 1508 (put), 1474, 1477, 1476, 1533, 1512, 1511 (obuhvata ih) i dolazi na zapadni

rub parcele k.č. 1511. Nastavlja u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1508, 1503,

1484/2, 1485, 1488, 1500/2, 1500/1, 1490, 1473, 1466, 1465, 2181 (put), i dolazi na istočni

rub parcele k.č. 1463/1. Granica produžava u pravcu juga, te sjevera idući međama parcela

k.č. 1463/1, 1463/2, 1462 (put), 1402, (obuhvata ih) i dolazi na sjeverozapadni rub parcele

k.č. 1402, te nastavlja na sjever sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1399, 1398, 1397, 1395,

1391, 1392, 1393/2 i dolazi na zapadni rub parcele k.č. 1390, nastavlja u pravcu sjevera

međama parcela k.č. 1390, 1389, 1381 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1517 kojim produžava

u pravcu sjevera (obuhvata ga) i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatima y = 6538350 i x =

4883471, koja se nalazi na pomenutom putu. Granica se dalje lomi na istok sijekući u pravoj

liniji parcele k.č. 1367, 1366, 1358, 1354, 1353 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1353, 1352 i

1524 (put), produžava u pravcu sjevera međama parcela k.č. 1352, 1347 (obuhvata ih) i izlazi

na put k.č. 732/2 kojim produžava u pravcu sjeverozapada (obuhvata ga) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 1337, 1338 i 732/2 (put), nastavlja na jug, te sjever međama parcela k.č. 1337,

1342, 1284 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1336 kojim produžava u pravcu sjevera i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 1335, 1333 i 1336 (put). Granicu dalje produžava u pravcu zapada

idući južnom međom parcele k.č. 1333 i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6538245 i x

= 4883809, koja se nalazi južnoj međi pomenute parcele, nastavlja u pravcu sjeverozapada

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1333, 1331, 1327, 1326, 1324, 1325, 1323 i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1320, 1322, 1323, lomi se u pravoj liniji u pravcu juga sijekući parcele

k.č. 1323, 1325, 1316, 1315, 1305, 1301, 1295 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1295, 1294 i

1292, nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č. 1294, 1291, 1290, 1289, 1274

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1274, 1275 i 18, nastavlja na jug sijekući

parcele k.č. 18, 22 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 22, 24 i 25, ide u istom smijeru međama

Page 102: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

102

parcela k.č. 24, 28 (obuhvata ih), produžava na jug sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 29, 30,

31, 34, 35, 37, 39, 98, 97, 102, 104, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 104, 109 i 110. Granica

dalje produžava na jugoistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č 110, 134, 136, 138, 139,

142/1, 142/2, 143/2 i dolazi na tromeđu parcela 143/2, 16 i 1429, zatim skreće na jug, te

zapad idući međama parcela k.č. 143/2, 146, 149, 147, 172, 389, 2183 (obuhvata ih) i dolazi

na tromeđu parcela 2183 (put), 1432, 1437, zatim ide na sjever međom parcele k.č. 1437 i

dolazi u tačku br. 5 y = 6538300 i x = 4882707 koja se nalazi na pomenutoj parceli, nastavlja

u pravcu istoka sjekući parcele k.č. 1437, 1442, 1445 i dolazi na sjeverni rub parcele k.č.

1447, lomi se u pravcu jugoistoka idući međama parcela k.č. 1447 i 1443 (obuhvata ih),

produžava u pravcu istoka sijekući parcelu k.č. 1604 i dolazi na sjeverni rub parcele k.č.

1607 nastavlja u istom pravcu idući sjevernom međom parcela k.č. 1602 i 1606 (put) i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 1606 (put), 1608 i 1611. Granica se lomi na jug sijekući u pravoj

liniji parcele k.č. 1611, 1613, 1628, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1628, 1616, 2182,

granica dalje produžava putem k.č. 2182, na istok (obuhvata ga), nastavlja u istom pravcu

idući međama parcela k.č. 1620, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652/2, 1652/1, 1651,

1661/3, 1662, 1663, 1664, 1665, 1667 (obuhvata ih), nastavlja u istom pravcu idući putem

k.č. 1685 (obuhvata ga) produžava u pravcu juga, te jugozapada idući međama parcela k.č.

1686, 1687, 1688, 1690, 1689 (obuhvata ih), nastavlja u istom pravcu sijekući parcelu k.č.

1694 i izlazi na put k.č. 1685 kojim produžava u pravcu jugozapada (obuhvata ga) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1685 (put), 1692 i 1693. Granica dalje nastavlja u pravcu istoka, te

jugozapada idući međama parcela k.č. 1692, 2182, 1711, 1710, 1718, 1719, 1721, 1781,

1795/4, 1795/5 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1795/2, 1795/4 i 1794. Granica produžava u

pravcu sjeverozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1794, 1802, 1803, 1807, 1806, i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1812, 1815 i 1806, nastavlja u pravcu zapada idući međama

parcela k.č. 1812, 1813, 1814, 1820, potom u pravoj liniji sijeće parcele k.č. 1818, i 1825 i

dolazi na zapadni rub parcele 1825, produžava u pravcu zapada međama parcela k.č. 1825,

1830, 1844, 1843 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 2182, produžava u pravcu juga pomenutim

putem (obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1638, 2182 (put) i 1841, nastavlja na

istok, jug, te zapad idući međama parcela k.č. 1838, 1837, 1836 (obuhvata ih), granica

produžava na sjever idući međama parcela 2182 (put), 1866, 1865, 1864, 1863, (obuhvata ih)

i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1860, 1863, 1869. Granica nastavlja na sjever sijekući

parcele k.č. 1860, 1859, 1858, 1857, 1855, 1854, i dolazi na zapadni rub parcele k.č. 1853,

lomi se na zapad sijekući parcele k.č. 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1891, 1892 i dolazi na

sjeverni rub parcele k.č. 1893, nastavlja u pravcu juga idući međama parcela k.č. 2179 (put)

391 (put), 250, 253, 255, 263, 287 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 6 sa koordinatama y =

6537708, x = 4882388. Granica produžava na jugoistok, sijekući u pravoj liniji parcele k.č.

289, 290, 283 i dolazi u tačku br. 7 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 283 i 282, a

ima koordinate y = 6537825 i x = 4882188, potom se lomi na zapad u pravoj liniji sijekući

parcele k.č. 283, 391, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 371, 365, 366, 362 i dolazi na istočni rub

parcele k.č. 355, ide sjevernom stranom parcele k.č. 355 i lomi se na sjever sijekući u pravoj

liniji parcele k.č. 354, 348, 349, 323, 321, 322, 318, 392 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 392,

316 i 315, zatim produžava na sjever međama parcela k.č. 315, 314, 313, 312, 392 (put), 307,

216, 215, 211, (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 210, 211, 217, nastavlja na

sjeveroistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 217, 204 i dolazi na najsjeverniji rub parcele

k.č. 204. Granica nastavlja u pravcu sjevera te istoka idući međama parcela k.č. 203,

211, 229, 230, 231 (obuhvata ih), zatim presjeca put k.č. 2178/2 i nastavlja u istom pravcu

međama parcela k.č. 1103, 1108 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1108, 1109 i

187, granica produžava na sjever sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 187, 185, 183, 184, 68,

66/1, 58, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 58, 60 i 62, nastavlja u istom smjeru međama

parcela k.č. 62, 61, 53, 52, 51, 47/1, 47/2, 44, 43, 40 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 40, 3 i 1175. Granica ide na sjever preko parcela k.č. 3, 2, 4, 9, 10, i dolazi do

Page 103: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

103

tromeđe parcela k.č. 10, 12, 16, zatim nastavlja u pravcu sjevera međama parcela k.č. 12,

1272 i 1267 (obuhvata ih) i dolazi na sjeverni rub parcele 1267, produžava u pravoj liniji na

sjever sijekući parcele k.č. 1265, 1262, 1260, 1258, 1253, 1252, 1247, 1243, 1244 i dolazi na

sjeverni rub parcele k.č. 1244, nastavlja u pravcu zapada idući putem k.č. 2176 (obuhvata ga)

i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2176, 800 i 796. Granica dalje nastavlja u pravcu

sjeverozapada, te sjevera idući međama parcela k.č. 796, 797, 818, 819, 821/1, 824, 825, 826,

827, 828, 833, 840, 844 (obuhvata ih) i izlazi na put 2172/1 kojim produžava na zapad i

dolazi do međnog kamena br. 10, a koji se nalazi na pomenutom putu, odnosno do mjesta

odakle je opis i počeo.

Sve navedene parcele se nalaze u K.O. Kamenica, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 113,0 ha

Naseljeno mjesta Donje Selo, Gornji Ćevljanovići, Vrutci, Gajevi, Draževci, Vukasovići,

Homar

1. Donje Selo

Granica opisa počinje od tromeđe parcela k.č. 660, 662 i 670 (put), zatim produžava u

pravcu sjeverozapada idući međama parcela k.č. 660, 658, 657, 656, (obuhvata ih), i izlazi na

put k.č. 1469. Granica nastavlja na zapad te jugozapad idući putevima k.č. 1469 i 1466

(obuhvata ih), skreće u pravcu juga idući međama parcela k.č. 622, 623 (obuhvata ih) i dolazi

u tačku broj 1 sa koordinatama y = 6541740, x = 4877347, koja se nalazi na zajedničkoj

međi parcela k.č. 623 i 627. Granica produžava u pravcu jugozapada sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 623, 610, 605, 1466 (put), 604, 1473 (put) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele

k.č. 608, kojom produžava u pravcu jugozapada obuhvatajuči je, potom izlazi na put k.č. 1472

kojim produžava u pravcu sjevera (obuhvata ga) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1472 (put),

1474 (put), i 388. Granica namjene produžava u pravcu zapada, te sjevera idući međama

parcela k.č. 388, 389, 390 i 391 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 391,

granica produžava u pravcu sjeveroistoka sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 388 i dolazi na

sjeverozapadni rub parcele k.č. 381. Granica produžava na istok, te sjever idući međama

parcela k.č. 381, 380, 379, 376, 378, 1472 (put), 1466 (put), 371 (obuhvata ih) i dolazi na

sjeverozapadni rub parcele 373. Nastavlja u istom pravcu sijekući u pravoj liniji parcelu k.č.

371 i dolazi na zapadni rub parcele k.č. 358/2, produžava na sjever sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 353, 352, 1468 (put) i 248 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 238, 248, 249.

Granica opisa nastavlja u pravcu istoka idući međama parcela k.č. 248, 1468, 251, 252, 255,

261 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 259, 262, 263, granica produžava u pravcu

sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 263, 270, 269, i izlazi na put k.č. 233. Granica

namjene nastavlja u pravcu juga idući pomenutim putem k.č. 233 (obuhvata ga) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 233, 275 i 274, zatim produžava u pravcu istoka sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 274, 281, 1466, 221, 218, 216, 213, 214, 215 i izlazi na put k.č. 1469, kojim

produžava u pravcu sjevera obuhvatajući ga, i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1469 (put), 182

i 183. Granica nastavlja u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 183, 178, 174,

173, 165, 1465, 8,9,7,4,338/1, i izlazi na put k.č. 1130, zatim produžava u pravcu sjevera te

jugoistoka idući putevima k.č. 1130 i 368 (obuhvata ih), skreće u pravcu juga, te zapada idući

međama parcela k.č. 365, 366, 362, 358, 354, 352, 348 (obuhvata ih), produžava u pravcu

juga međama parcela k.č. 340/3, 344, 338/6, 346, 14, 24, 23, 39, 43, 50, 57, 60, 59, 109 i 112

(obuhvata ih). Granica opisa produžava u pravcu zapada, te juga idući međama parcela k.č.

106, 104, 103, 95, 96, 75, 76, 133 (put), 79, 82, 83, 710/2, 705, 703 (obuhvata ih), produžava

u pravcu sjeverozapada idući međama parcela k.č. 712, 713, 716, 686, 684 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 684, 1469 (put) i 683 (put). Granica produžava u pravcu juga

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 683 (put), 682, 679 i dolazi na sjeveroistočni rub parcele

k.č. 673, zatim nastavlja u pravcu jugozapada, te sjevera idući međama parcela k.č. 673, 672,

Page 104: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

104

669, 668, 667, 666, 670 (put) i dolazi do tromeđe, odnosno mjesta odakle je opis namjene i

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gajevi i K.O. Podlipnik, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P=60,0 ha.

2. Gornji Čevljanovići

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 1475 (put), 489 i 487, zatim produžava u pravcu

sjevera idući međom parcele k.č. 487 (obuhvata je) i dolazi na sjeverozapadni rub, parcele

k.č. 487. Granica obuhvata nastavlja u istom pravcu sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 478,

485, 486, 479, 472, 473, 1475 (put) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1475 (put), 451, 450.

Granica produžava u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 450 i 449 (obuhvata ih), i

dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 449, produžava u pravoj liniji parcele k.č. 447, 442,

436, 427, 419 i 418 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 418 (put), 417 i 412. Granica nastavlja

na jug idući međama parcela k.č. 412, 413, 410, 409, 406, 405, 402 (obuhvata ih), te izlazi na

put k.č. 1474 kojim produžava na sjeveroistok (obuhvata ga), skreće na jug sijekući u pravoj

liniji parcele k.č. 1474 (put), 591 i 593 i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 584.

Granica produžava u pravcu juga, te zapada idući međama parcela k.č. 584, 583, 532, 536,

547, 544, 548, (obuhvata ih), zatim produžava na sjeverozapad sijekući put k.č. 531 (put) i

idući međama parcela k.č. 517, 519, 516, 512 (obuhvata ih), lomi se u pravcu juga sijekući

parcelu k.č. 499 i dolazi sjeveroistočni rub parcele k.č. 496, i produžava u pravcu jugozapada

idući međama parcela k.č. 496 i 506 (obuhvata ih) i izlazi na put 1475 (put), kojim produžava

u pravcu sjevera (obuhvata ga) i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gajevi Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P=12,0 ha.

3. Gajevi

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 748, 755 i 1476 (put), zatim produžava na jug, te

jugozapad sijekući put k.č. 1476 i idući međama parcela k.č. 875, 871, 872, (obuhvata ih) i

izlazi na put k.č. 1477 kojim produžava u pravcu sjeverozapada (obuhvata ga), lomi se idući u

pravcu juga putem k.č. 818 (obuhvata ga). Granica nastavlja na zapad te sjever idući

međama parcela k.č. 818, 817, 816, 814, 813, 9, 8 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub

parcele k.č. 8, zatim skreće na istok idući međama parcela k.č. 8, 813, 804 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 790/2, 804 i 794. Granica namjene produžava na sjever

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 794, 791, 790/1, 789, 1476 (put) i dolazi na jugozapadni

rub parcele k.č. 783. Granica zatim produžava na sjever idući zapadnom međom parcele k.č.

783 i dolazi na njen sjeverozapadni rup. Granica produžava u istom pravcu sijekući u pravoj

liniji parcele k.č. 764, 768, 765 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 765, 774, 764, nastavlja na

sjever idući međama parcela k.č. 774, 773, 772, 771, 770 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č.

1466 kojim produžava u pravcu juga (obuhvata ga), skreće na istok, te jug idući međama

parcela k.č. 642, 634, 633, 638 (put), 749, 752, 754, 755 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta

odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gajevi i Homar Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P=18,0 ha.

4. Junakovci

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 836, 839 i 840, nastavlja u pravcu

sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 836, 833, 830, 829 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 826,827, 829. Granica produžava na sjeveroistok, te jug idući međama parcela

k.č. 829, 830, 831, 838, 839, 843 (obuhvata ih), te nastavlja na zapad, te sjever idući međama

parcela k.č. 843, 844, 839 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe, odnosno mjesta odakle je opis

granice i počeo.

Page 105: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

105

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gajevi, općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P=4,4 ha.

5. Vrutci

Granica namjene počinje od tromeđe parcela k.č. 1282, 1283 i 1280, produžava u pravcu

juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1280, 1321. Granica nastavlja u pravcu jugozapada

idući međama parcela k.č. 1324, 1325, 1331, 1338, 1333, 1343, 1402, 1394, 1396, 1395,

1378 i 1379 (obuhvata ih), te izlazi na put k.č. 1476 kojim produžava u pravcu zapada

obuhvata ga i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1780. Granica namjene produžava na

zapad, te sjever idući međama parcela k.č. 1780, 1781, 1782, 1769/2 (obuhvata ih), potom

presjeca put k.č. 1476 i nastavlja idući na istok, te sjever međama parcela k.č. 1264, 1263,

1262, 1260, 1257, 1241, 1483 (put), 1187, 1189, 1159, 1179, 1151, 1150, 1143 (obuhvata ih)

i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1150, 1143, 903. Granica produžava na sjever sijekući u

pravoj liniji parcele k.č. 903 i 902 i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 908, nastavlja u

pravcu sjeveroistoka, te juga idući međama parcela k.č. 908, 932, 929, 928, 922, 923, 924,

933, 934, 1479 (put), 946, 943, 942, 1032, 1031, 1012, 1013, 1025, 1023, 1022, 1039, 1040,

1041, 1042, 1043 i 1044 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1046, 1044 i 1480.

Granica produžava u pravcu juga idući putem k.č. 1480, te međama parcela k.č. 1074, 1075,

1027, 1111, 1114, 1109, 1107, 1105, 1103, 1101, 1100, 1482, 1301, 1302, 1306, (obuhvata

ih), skreće u pravcu zapada, te juga idući međama parcela k.č. 1302, 1300, 1296, 1293, 1292,

1268, 1269, 1284, 1283 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Gajevi, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P=58,5 ha

6. Korlat

Granica namjene počinje od tromeđe parcela k.č. 142/2, 998 i 2, nastavlja u pravcu juga

idući putem k.č. 998, te međama parcela k.č. 130, 136, (obuhvata ih) i dolazi na

sjeveroistočni rub parcele k.č. 136, granica produžava u pravcu jugoistoka sijekući u pravoj

liniji parcele k.č. 137, 135, 134, 5, i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 123 kojom

produžava na jug (obuhvata je) i dolazi na njen jugoistočni rub. Granica potom sijeće u

pravoj liniji parcelu k.č. 115 i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 109, nastavlja na jug,

te sjever idući međama parcela k.č. 109, 108, 110, (obuhvata ih) i dolazi na sjeverozapadni

rub parcele k.č. 110. Nastavlja na sjeverozapad sijekući parcele k.č. 111, 115 i 96 i izlazi na

put k.č. 124 kojim produžava u istom pravcu (obuhvata ga), skreće u pravcu juga idući

međom parcele k.č. 99, te putem k.č. 998 (obuhvata ih), zatim se lomi u pravcu zapada, te

sjevera idući međama parcela k.č. 229, 226 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č.

225, 226 i 999/1. Granica produžava u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 191,

189, 190, 186, 185, 179 i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 145, nastavlja u pravcu

sjeverozapada idući međama parcela k.č. 145, 149 (obuhvata ih), te se lomi u pravcu zapada

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 173, 167, i dolazi u tačku broj 1 sa koordinatama y =

6540039 i x = 4876072, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 172 i 167. Iz

pomenute tačke granica produžava u pravcu sjevera sijekući parcele k.č. 172, 167, 168, 164,

160, 161, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 150, 161 i 163. Granica produžava u pravcu

jugoistoka idući međama parcela k.č. 163, 157, 156, 155, 154, 142/2 (put), 139, 138

(obuhvata ih) te izlazi na put k.č. 142/2 kojim produžava u pravcu juga (obuhvata ga) i dolazi

do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Homar, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P=27,6 ha

Page 106: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

106

7. Draževići

Granica počinje od tromeđa parcela k.č. 1110, 1111, 1108, nastavlja na jugozapad, te sjever

idući međama parcela k.č. 1111, 1115, 1134, 1124, 1125, 1028 (obuhvata ih) i dolazi u tačku

broj 1, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1028 i 1126, a ima koordinate y =

6539506, x = 4875009. Granica produžava na sjeveroistok sijekući u pravoj liniji parcelu k.č.

1028 i izlazi na put k.č. 1264 kojim produžava u pravcu sjeveroistoka (obuhvata ga) i dolazi u

tačku br. 2. koja se nalazi na pomenutom putu sa koordinatama y = 6540180 i x = 4875324,

nastavlja na jugoistok sijekući parcele k.č. 1264 i 1029 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1029,

1038 i 1051. Granica produžava na jugoistok, te jugozapad idući međama parcela k.č. 1038,

1046 (obuhvata ih) i do tromeđe parcela k.č. 1046, 1053, 1070, nastavlja u pravcu zapada

sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1070 i izlazi na put k.č. 1265, kojom produžava u pravcu

juga (obuhvata ga), skreće u pravcu zapada idući međama parcela k.č. 1173, 1172, 1171,

1174, 1175, 1202 (obuhvata ih) i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1202. Granica

namjene nastavlja u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1204, 1148 i 1147 i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 1147, 1149 i 1143, nastavlja u istom pravcu idući međama

parcela k.č. 1149, 1151, 1109 i 1108 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela, odnosno

mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Homar, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 35 ha.

8. Vukasovići

Granica namjene počinje od tromeđe parcela k.č. 998, 291 i 292, nastavlja u pravcu sjevera

idući međama parcela k.č. 292, 296, 295, 303, 304, 306, 302, 314, 315, 329, 328, 335, 336,

334, 1000 (put), 276, 275, 245/2, 245/1 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 245/1,

246 i 998 (put). Granica produžava u pravcu istoka sijekući u pravoj liniji put k.č. 998, te

nastavlja u pravcu jugoistoka, te juga idući putevima k.č. 998 i 1004 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 53, 1004 (put) i 1001 (put). Granica produžava u pravcu jugoistoka

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1001 (put), 417, 420, 419, 414, 413, 415, 407, 406, 401,

402, 403, 392, te dolazi na četveromeđu parcela k.č. 392, 397, 394 i 387. Granica namjene

produžava u pravcu istoka i jugozapada, te zapada idući međama parcela k.č. 387, 386, 1003,

437, 438, 433, 432, 431, 429, (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 429.

Granica produžava na zapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 425, 423, 1008, 554 i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 555, 554, 556, nastavlja u pravcu juga, zapada idući međama parcela

k.č. 556, 557, 558, 563 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 563, zatim

nastavlja u istom pravcu sijekući parcelu k.č. 566 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 566, 567 i

568. Granica produžava na jugozapad te sjeverozapad idući međama parcela k.č. 568, 570,

1004, 588, 589, 600, 602, 603, 605, (obuhvata ih) te nastavlja u pravcu juga idući međama

parcela k.č. 605, 607, 606, 625, 626 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 626, 634 i

635 (put). Granica produžava u pravcu jugozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 635,

642, 652, 653, 654, 655 i dolazi jugozapadni rub parcele k.č. 655, zatim produžava u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 655, 654, 651, 998 (put) (obuhvata ih) i dolazi do mjesta

odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Homar, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 29,7 ha.

9. Ravne

Granica namjene počinje od tromeđe parcela k.č. 693, 689, 688, produžava u pravcu istoka,

te juga idući putem k.č. 1005 (obuhvata ga), skreće na zapad te sjever idući međama parcela

k.č. 758, 759, 750, 751, 749, 748, 747, 749, 742, 740, 739 (obuhvata ih) i dolazi na

sjeveroistočni rub parcele k.č. 739. Granica namjene produžava u pravcu sjeveroistoka

Page 107: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

107

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 738, 737, 728, 727, 726, 717, 716, 709, 697, 694, 693 i

dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Homar, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 12,2 ha.

10. Homar

Granica namjene počinje od tromeđe parcela k.č. 881 (put), 824 i 823, zatim produžava u

pravcu zapada, te sjevera idući međama parcela k.č. 823, 818/1, (obuhvata ih), i izlazi na put

k.č. 1006, granica produžava u pravcu istoka, te sjevera idući pomenutim putem, te međama

parcela k.č. 540, 534, 532/1, 531, 528, 527/2, 527/1, 546, (obuhvata ih) i izlazi na put k.č.

1007. Granica nastavlja u pravcu juga pomenutim putem, skreće na istok, te sjever idući

međama parcela k.č. 502, 501, 500, 518 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 517,

518 i 520. Granica produžava u pravcu sjevera sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 520, 522 i

523 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 523 i nastavlja u istom pravcu idući međama

parcela k.č. 448, 450 i 453. Granica nastavlja u pravcu istoka sijekući u pravoj liniji parcele

k.č. 450, 453, 457, 456 i izlazi na put k.č. 1007, kojim produžava u pravcu juga (obuhvata

ga), zatim produžava u pravcu zapada, te jugoistoka idući međama parcela k.č. 462, 455,

454, 490/1, 519, 498, 495, 492, 491, 1006 i 914 (obuhvata ih). Granica namjene nastavlja u

pravcu juga te zapada idući putevima k.č. 1006, 1010 i 901 i dolazi na tromeđu parcela k.č.

901 (put), 869, 900, zatim produžava u pravcu zapada, te sjevera idući međama parcela k.č.

900, 899, 872, 889, 890, 882 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 881 kojim produžava u pravcu

juga (obuhvata ga) i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Homar, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 19,2 ha

Naseljeno mjesta Gajine, Dragoradi, Vladajevići

1. Dragoradi (Palanka)

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 185, 186, 2233 (put), ide na istok, putem k.č. 2233

(obuhvata ga), lomi se idući na jug međama parcela k.č. 834 i 833 (obuhvata ih) i dolazi na

jugozapadni rub parcele k.č. 833, produžava na jug sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 826,

827, 825 i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 824. Granica produžava u pravcu zapada,

sjevera te juga idući međama parcela k.č. 824, 819, 286, 287/1, 303, 315, 310, 312, 326, 327,

329, 330, 347, 354, 355, 356, 2228 (put), 518, 517, 516, 535, 543, 549, 548, 556, 554, 557,

558, 559, 561, 542 (obuhvata ih), i izlazi na put k.č. 2235 kojim produžava u pravcu juga

(obuhvata ga) i dolazi do tromeđe k.č. 2235 (put), 775 i 777. Granica namjene nastavlja u

pravcu jugoistoka i jugozapada idući međama parcela k.č. 775, 771, 770, 1014, 1015, 1025,

1027, 1136, 1137, 1138, 1143, 1144, 1161, 1169, 1170, 1172, 1174, 1177, 1179, 1180, 1181,

1182, 1184, 1199, 1197, 1198, 1418, 1411, 1412, 1467, 1466, 1465, 1464, 1461, 1503, 1527,

1528, 1522, 1521, 1520, 1517, 1544, 1545, 1549, 1550, 1338, 1337, 1335, 1334, 1333, 1331,

1330, 1326, 1348, 1325, 1322, 1319, 1318, 1316, 1315, 1314, 1306, 1304, 1300/2, 1295, 1298

(obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 2238 i nastavlja na sjever idući međama parcela k.č. 2238

(put), 1283, 1272, 1269, 1268, 1266, 1267, 1263, 1260, 1259, 1258, 1235/2, 1233, 1218,

1217, 1216, 1215, 1214, 712, 711 (obuhvata ih) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 711,

715, 716 i 721. Granica produžava na jugozapad te sjever idući međama parcela k.č. 721,

722/1, 725, 731, 729, 1219, 649, 647, 648, 633, 2236, 625, 609, 614, 611, 612, 654, 661, 662,

663, 686, 687, 688, 655, 694, 696, 697, 568, 564, 563, 560, 574, 575, 576, 577, 578

(obuhvata ih), zatim presjeca put k.č. 2228, i nastavlja u istom pravcu međama parcela k.č.

505, 504, 509, 511, 513, 370, 368, 366, 357, 360, 361, 359, 160, 168, 169, 165, 175, 178, 180,

182, 183, 184, 185 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K .O. Dragoradi, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 144,0 ha.

Page 108: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

108

2. Vladajevići

Granica opisa počinje od tromeđe parcela k.č. 2266, 2076 i 2240 (put), ide u pravcu sjevera

međama parcela k.č. 2076, 2073/1, 2071/1, 1071/2, 2070, 2067 (obuhvata ih) i dolazi na

jugozapadni rub parcele k.č. 2065, istim presjeca put k.č. 2240 i dolazi na južni rub parcele

k.č. 2044, nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 2044, 2051, 2052, 2048,

2049, 2053, 2045, 2025 (put), 2023, 1942, 1939, 1937 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 1. sa

koordinatama y = 6547177, x = 4877891, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č.

1937 i 1938. Granica produžava na istok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1937, 1936, 1932,

2240 (put) i dolazi u tačku br. 2. koja se nalazi na međi između parcela k.č. 2240 (put) i 1930

, a ima koordinate y = 6547335, x = 4877888, zatim produžava na jug putem k.č. 2240

(obuhvata ga) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2240 (put), 1910/1 i 1910/2. Granica nastavlja

na istok, sjever, te jugozapad idući međama parcela k.č. 1910/1, 2141, 1896, 1908, 1907,

1905, 1904, 1903 (obuhvata ih) i dolazi na južni rub parcele k.č. 1903, odatle granica

nastavlja na jugozapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2141, 2140 i dolazi u tačku br. 3. sa

koordinatama y = 6547528, x = 4877625, a nalazi se na međi između parcela k.č. 2141 i

2119. Granica nastavlja na istok, te jugozapad i zapad idući međama parcela k.č. 2119, 2117,

2144, 2143, 2209/1, 2208, 2204, 2201, 2203, 2209/2, 2214, 2218, 2222, 2223, 2217/1,

2217/2, 2104, 2105, 2069, 2102, 2103 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 4. sa koordinatama y

= 6547436, x = 4877190, koja se nalazi na tromeđi parcela k.č. 2102, 2089 i 2088, odatle

produžava na sjever sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2088, 2089, 2109, 2111, 2110 i dolazi

na sjeveroistočni rub parcele k.č. 2110, lomi se na sjeverozapad sjekući u pravoj liniji parcele

k.č. 2114, 2116, 2124 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 2124, 2125/2 i 2061, produžava na jug,

te zapad idući međama parcela k.č. 2061, 2062, 2080, 2084, 2081, 2082, 2079, 2078, 2077,

2076 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe, odnosno mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Dragoradi, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 33,3 ha.

Naseljeno mjesta Gornja Bioča

1. Gornja Bioča I

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1145, 1147 i 1143, zatim produžava na

sjever, te jug idući preko parcela k.č. 1143, 1142, 1144, 1155, 1153, 1152 (koordinate

prelomnih tačaka: br.1 y=6520671, x=4862193; br.2 y=6520672, x=4862206; br.3

y=6520662, x=4862212; br.4 y=6520704, x=4862278; br.5 y=6520700, x=4862318; br.6

y=6520723, x=4862333; br.7 y=6520767, x=4862318; br.8 y=6520754, x=4862291; br.9

y=6520715, x=4862259; br.10 y=6520702, x=4862218; br.11 y=6520736, x=4862220; br12

y=6520708, x=4862154) i dolazi na istočni rub parcele k.č. 1149. Granica obuhvata

nastavlja na jug, te sjever sijekući parcele k.č. 1149, 1148, 1147(koordinate prelomnih

tačaka: br.13 y=6520704, x=4862095; br.14 y=6520670, x=4862090; br.15 y=6520648,

x=4862129) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bioča, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 1,2 ha.

2. Gornja Bioča II

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1203, 1211, 1208/1, potom produžava na

istok idući međom parcele k.č. 1208/1 (obuhvata je), presjeca parcelu k.č. 1209, nastavlja u

istom pravcu obuhvatajući parcelu 1240/1 i dolazi u tačku br.1 koja ima koordinate

y=6521649, x=4862458, potom se lomi na jug sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1290, te

nastavlja u pravcu juga, ze sjevera idući međama parcela k.č. 1289, 1291, 1292, 1303,

1308/3, 1308/2, 1312/1, 1312/2, 1204, 1205, 1206, 1208/1 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta

odakle je opis granice i počeo.

Page 109: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

109

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bioča, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 7,0 ha.

3. Gornja Bioča III

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č.1034, 1225, 1041/1, zatim produžava na

sjever idući međama parcela k.č. 1041/1, 1065, 1067/2 (ne obuhvata ih) i dolazi u tromeđu

parcela k.č. 1064/5, 1066 i 1069/1, zatim presjeca parcele k.č. 1069/1, 1079/2, 1082, 662/1,

655, 657, 660/1, 60/2, 659/2, 668, 677, 678 (koordinate prelomnih tačaka: br.1 y=6520858,

x=4863136; br.2 y=6520817, x=4863167; br.3 y=6520768, x=4863138; br.4 y=6520741,

x=4863188; br.5 y=6520841, x=4863434; br.6 y=6520826, x=4863444) i dolazi do tačke

br.7 koja ima koordinate y=6520875, x=4863581, a nalazi se na međi između parcela

k.č.680/1 i 678. Granica obuhvata nastavlja na sjever, te sjeverozapad idući međama parcela

k.č. 680/1, 703/1, 717 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.8 sa koordinatama y=6520566,

4863732, potom u pravoj liniji presjeca parcele k.č. 716, 715, 713, 712, 709, 708, 704, 735/2

i dolazi u tromeđu parcela k.č. 735/2, 735/1 i 1385. Granica obuhvata nastavlja na istok

sijekući parcele k.č. 1385, 743, 744, 746, 1378/1, 762, 763 i dolazi u četveromeđu parcela k.č.

763, 768, 769 i 770, lomi se na jug sijekući parcele k.č. 770 i 771 i dolazi na sjeverni rub

parcele k.č. 774/1, produžava na jugozapad obuhvatajući parcelu k.č. 774/1 i dolazi u

tromeđu parcela k.č. 774/1, 775 i 1386, nastavlja u istom pravcu sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 782/7, 799/2, 804, 806, 797/1, 797/2, 795, 817, 847, 848, 851, 856/1, 856/2,

1029/1, 1030/1 i dolazi u četveromeđu parcela k.č. 1029/1, 1030/1, 1030/2, 1029/2. Granica

obuhvata namjene ide u pravcu juga idući međama parcela k.č. 1029/2, 1027, 1032, 1034

(obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bioča, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 46,9 ha.

4. Ključ I

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 1392 (put), 1113 i 1102, produžava u

pravcu, sjevera, istoka, te jugozapada idući međama parcela k.č. 1113, 1114, 1111, 1110,

1109, 1107/2, 1360, 1361, 1362/2 (obuhvata ih) i dolazi do jugozapadnog ruba parcele k.č.

1362/2. Granica nastavlja na sjeverozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1363/2, 1365 i

dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1364, produžava u pravcu sjevera idući zapadnom

međom parcele k.č. 1364 (obuhvata je), zatim sjeće put k.č. 1392 i dolazi u tromeđu parcela

k.č. 1392 (put), 1113, 1102, odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bioča, općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 3,1 ha.

3. Ključ II

Granica obuhvata polazi od tačke br.1 koja se nalazi na parceli k.č. 1105/2, a ima koordinate

y=6520650, x=4862806, potom produžava na jug, te sjever idući preko parcela k.č. 11502/2,

1392, 1086, 1187/1, 1089/1, 1091, 1106 (koordinate prelomnih tačaka: br.2 y=6520669,

x=4862777; br.3 y=6520691, x=4862765; br.4 y=6520729, x=4862664; br.5 y=6520684,

x=4862626; br.7 y=6520664, x=4862634; br.8 y=6520662, x=4862709; br.9 y=6520642,

x=4862711; br.10 y=6520637, x=4862763) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bioča, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 0,8 ha.

Naseljeno mjesta Kožlje

1. Milutovići

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 757 (put), 763/1 i 731, granica produžava sjevera,

jugoistoka idući međama parcela k.č. 731, 746, 749 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 757

Page 110: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

110

kojim produžava u pravcu jugozapada (obuhvata ga) i dolazi do mjesta odakle je opis granice

i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubina, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 0,9 ha

2. Kožlje

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 901, 902, i 906/1, nastavlja u pravcu zapada

idući međom parcele k.č. 901 i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na južnoj međi parcele

k.č. 901, a ima koordinate y= 6530991, x= 4869315. Granica nastavlja u pravcu juga

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 914 i 917, i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 918,

zatim produžava u pravcu juga, te sjevera idući međama parcela k.č. 917, 916, 913/2, 913/1,

897 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 897. Granica produžava u pravcu

sjeverozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 880, 884/1 (put), 896, 882, 950/2 (put), 876,

852, 877, 821 i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 820, zatim nastavlja u pravcu

sjeverozapada, te jugozapada idući međama parcela k.č. 820, 819, 817, 947 (put) (obuhvata

ih) i dolazi u tačku broj 2 sa koordinatama, y = 6530279 i x = 4869636 koja se nalazi na

pomenutom putu, skreće na sjeverozapad sijekući parcelu k.č. 805, nastavlja u istom pravcu

idući međama parcela k.č. 806, 809 (obuhvata ih) i dolazi do zaštitnog pojasa magistralnog

puta M18, uz koji produžava u pravcu sjeveroistoka i dolazi do tačke broj 3, koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 723 i 726, a ima koordinate y = 6530404 i x = 4869913.

Granica namjene produžava na jugoistok idući međama parcela k.č. 723, 720 (put), 721, 930,

773, 772, 771, 770, 769, 758, 767, 766, 930 (potok), 765/2, 764 (obuhvata ih) i izlazi na put

k.č. 949 kojim produžava na istok (obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 949 (put),

763/1 i 760. Granica produžava u pravcu juga sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 945 (put),

761, 930 (potok), 868 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 867, granica produžava u

istom pravcu idući međama parcela k.č. 867, 891, 886, 892, 901 (obuhvata ih) i dolazi do

mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubina, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 23,0 ha.

Naseljeno mjesta Velika njiva

1. Velika Njiva

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 1156/1, 1245 i 1392 (put), produžava u pravcu

zapada, te sjevera idući međama parcela k.č. 1245, 1242/1, 1242/2, 1241/1, 1241/2, 1240,

1230 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1238, 1237/1, 1232. Granica nastavlja u

pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1232, 1174/1, 1173 i dolazi u tačku broj 1

sa koordinatama y = 6532763 i x = 4869322 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č.

1173 i 1174/3. Granica nastavlja u pravcu jugoistoka, te jugozapada idući međama parcela

k.č. 1173, 1172, 1167, 1168 i 1170, 1244 i 1245 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela

k.č. 1156/1, 1245 i 1392 (put) odnosno do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubina, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 7,7 ha.

2. Jasenova ravan

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 1156/1, 1138 i 1139, produžava u pravcu

zapada, te sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 1139, 1140, 1141, 1148 (obuhvata ih) i

dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1146. Granica nastavlja u pravcu istoka sijekući u

pravoj liniji parcelu k.č. 1144 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1136, zatim

produžava u pravcu istoka, te jugozapada idući međama parcela k.č. 1136, 1137 i 1138

(obuhvata ih) i dolazi do mjest aodakle je opis i počeo.

Page 111: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

111

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubina, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P=2,2 ha.

Naseljeno mjesto Vidotina

Vidotina

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 1047/6 (put), 1047/5 i 1043, zatim produžava u

pravcu jugoistoka, te juga idući međama parcela k.č. 1047/5, 1051, 1052, 1054, 1062

(obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1062. Granica nastavlja na zapad, te

sjever idući međama parcela k.č. 1054, 1039, 1041, 1030, 1031, 1028, 1024 (obuhvata ih) i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 1024, 1025/1, 1018/2. Granica namjene produžava u pravcu

sjeveroistoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1018/2, 1018/1, 1043 (put) i dolazi do mjesta

odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubina, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 5,4 ha.

Naseljeno mjesta Solakovići, Ljubina, Vidotina, Bokšići i Srednje

1. Solakovići

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 67 (put), 69/2 (put), 64 i 68, nastavlja u pravcu

jugozapada, sjevera, te istoka idući međama parcela k.č. 64, 69/2 (put), 61/1, 61/2, 63, 69/1,

82, 83 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 931 kojim produžava na istok (obuhvata ga) i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 931 (put), 127 i 1. Granica nastavlja u pravcu jugozapad, te jugoistok

idući međama parcela k.č. 127, 148, 129, 130, 128, 125, 135, 145, 146, 147, 937 (put), 153,

155, 211, 208, 206 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 214. Granica

nastavlja u pravcu juga, te sjevera idući međom parcela k.č. 219/2, 218, 215, 217 (obuhvata

ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 217, zatim se lomi na zapad sijekući parcele k.č.

228, 227, 240 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 233, 237 i 240, granica produžava u pravcu

jugozapada idući međama parcela k.č. 233, 234/2, 236, 254, 255, 257, 259, 266, 267/2, 267/1

(obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 931, kojim produžava u pravcu juga (obuhvata ga) i dolazi

na tromeđu parcela k.č. 931, 360, 351. Granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući u

pravoj liniji parcele k.č. 931 (put), 325, 327, 320, 328 i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č.

329. Granica nastavlja na zapad, te sjever idući međama parcela k.č. 329, 330, 331, 335,

336/1, 269 (put), 302(put), 304/2, 304/1, 303, 306, 305 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 302.

Granica namjene nastavlja u pravcu sjevera idući putevima k.č. 302 i 69/2 (obuhvata ih) i

dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubina, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 33,8 ha.

2. Smreke

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 389, 390 i 393 (put), nastavlja u pravcu zapada

idući međama parcela k.č. 390, 389, 388 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 381,

387, 386/1, nastavlja u istom pravcu sijekući parcele k.č. 386/1, 939, 623/1, 623/2, 622/2, 940

(put), 928, 657/2, 657/1, 655, 653, 654 i dolazi u tromeđu parcela k.č. 654, 655 i 314.

Granica produžava u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 658, 647, 365/1, 931 (put),

371, 374, 246, 244 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 247, granica

nastavlja u istom pravcu sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 244, 243, 223, 220, 202, 195, 194,

i dolazi na tromeđu parcela k.č. 193, 190, 194, granica produžava u pravcu istoka idući

međama parcela k.č. 190, 184, 178, 177, 176, (obuhvata ih), zatim skreće u pravcu juga

sijekući u pravoj liniji put k.č. 934 i potok Povoča k.č. 928. Granica produžava u pravcu

juga idući nizvodno pomenutim potokom (obuhvata ga), nastavlja u istom pravcu idući

putem k.č. 939 (obuhvata ga), skreće u pravcu istoka, te juga idući međama parcela k.č. 381,

382, 386, 394, 396, 398, 397 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Page 112: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

112

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubina Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 19,5 ha.

3. Do

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 404, 405 i 935 (put), produžava u pravcu

istoka, te sjevera idući međama parcela k.č. 405, 406, 466, 425, 469, 470, 471, 472, 474, 473,

475, 476, 477, 475 (put) (obuhvata ih), potom se lomi u pravcu juga, te istoka idući međama

parcela k.č. 475, 484, 498, 494, 495, 492, 939 (put) (obuhvata ih) i dolazi do zaštitnog

koridora magistralnog gasovoda. Granica nastavlja na jugozapad idući uz pomenuti koridor i

dolazi u tačku broj 1 sa koordinatama y = 6531260 i x = 4870322, koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 601 i 614. Granica produžava u pravcu sjevero zapada sijekući

u pravoj liniji parcele k.č. 614, 613, 611/2, 611/1, 607, 605, 939 (put) i 393 (put) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 993 (put), 411 i 415. Granica produžava na zapad, te sjever idući

međama parcela k.č. 411, 409, 408, 407, 405 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe, odnosno

mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubina, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 25,3 ha.

4. Dubrava

Granica namjene polazi od tačke broj 1 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1047 i

1048 (rijeka Ljubina), a ima koordinate y = 6532857 i x = 487099

5, zatim nastavlja u pravcu juga sijekući u pravoj liniji rijeku Ljubinu k.č. 1048 i kojom

produžava u pravcu zapada (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1048 (rijeka

Ljubina), 1037 i 1082. Granica nastavlja u pravcu zapada idući međama parcela k.č. 1037,

1036, 1035, 1034 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1034. Granica

produžava u istom pravcu sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1048 (rijeka Ljubina) i 1082 i

dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 518, zatim produžava u pravcu zapada idući međama

parcela k.č. 518, 519, 525 (obuhvata ih) i dolazi do magistralnog puta M18 (Sarajevo-Tuzla)

uz koji produžava u pravcu sjeveroistoka i dolazi do tačke br. 1, odnosno mjesta odakle je

opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Srednje i K.O. Ljubina Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 4,7 ha.

5. Njivice

Granica polazi od tačke broj 1 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 974 i 975, a

ima koordinate y = 6533486 i x = 4871161, zatim produžava u pravcu sjeveroistoka idući uz

zaštitni pojas magistralnog puta M18 i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na zajedničkoj

međi parcela k.č. 949 (put) i 1048 (rijeka Ljubina) a ima koordinate y = 6533832 i x =

4871375. Granica nastavlja u pravcu jugoistoka, te jugozapada idući međama parcela k.č.

948, 944, 947, 934, 933, 932, 931 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 929, 931,

949 (put), granica se lomi idući u pravcu zapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 949 (put),

953/1, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 955, 956, i 953/1. Granica namjene nastavlja u

pravcu zapada, te juga idući međama parcela k.č. 956, 959, (obuhvata ih) i dolazi jugoistočni

rub parcele k.č. 963, nastavlja u pravcu sjeverozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č.

963, 964, 967, 968, 971, 1048 (rijeka Ljubina) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Srednje, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 6,4 ha

Page 113: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

113

6. Stupe I

Granica polazi od tačke broj 1 sa koordinatama y = 6534563 i x = 4872257, koja se nalazi

na zajedničkoj međi parcela k.č. 652 i 677, zatim nastavlja u pravcu istoka, te juga idući

međama parcela k.č. 652, 651, 655, 656, 657, 672, 671 i 669 (obuhvata ih) i dolazi do

magistralnog puta M18, uz koji produžava u pravcu sjevera i dolazi do tačke br. 1., odnosno

mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Srednje, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 2,4 ha.

7. Stupe II

Granica namjene polazi od tačke broj 1., koja se nalazi uz koridor magistralnog puta,

odnosno na parceli k.č. 850, a ima koordinate y = 6534207 i x = 4872000, produžava u

pravcu juga sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 850, 825, 848 i dolazi na tromeđu parcela k.č.

825, 835/1, 834. Granica nastavlja u pravcu juga, te zapada obuhvatajući parcelu k.č. 834 i

dolazi na njen jugozapadni rub, zatim se lomi idući na zapad sijekući u pravoj liniji parcele

k.č. 1057, 1049, 902, 904, i 906 i dolazi do zaštitnog pojasa magistralnog puta. Granica

namjene produžava u pravcu sjevera, te jugoistoka idući magistralnim putem M18 i dolazi do

mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Srednje, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 3,7 ha.

8. Bokšići

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 809, 808 i 1058 (put) produžava u pravcu sjevera te

istoka idući putem k.č. 1058 (obuhvata ga) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 700,

nastavlja u istom pravcu obuhvatajući parcelu k.č. 700 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 700,

703, i 1058. Granica nastavlja u pravcu jugoistoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 703,

704 (put), 710 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 710, 713 i 715, zatim se lomi idući na jug

međama parcela k.č. 710, 712, 720, 723 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele

k.č. 723. Granica nastavlja u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1058 (put) 794,

793, 736, 735, 734, 732 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 732, 731, 743. Granica produžava

na zapad, te jugozapad idući putem k.č. 732 (obuhvata ga), te se lomi na sjeverozapad

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 756, 758, 764, i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 771.

Granica namjene produžava u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 770, 769, 1058 (put)

i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1058, 784, 1049. Granica nastavlja u pravcu sjevera sijekući

u pravoj liniji parcele k.č. 1049 (Bokšički potok). 1057, 814, 815, 810, 809, i dolazi do mjesta

odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Srednje, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 13,3 ha.

9. Mera

Granica namjene počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 587 i

589 (put), a ima koordinate y= 6534750 i x= 4872759, granica produžava u pravcu istoka, te

juga idući međama parcela k.č. 584, 578, 577, 590, 591, 594, 597, 1048 (rijeka Ljubina)

(obuhvata ih) i dolazi do magistralnog puta M18, uz koji produžava u pravcu sjevera i dolazi

do tačke broj 1, odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Srednje, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 1,8 ha.

10. Srednje I

Granica namjene polazi od tromeđe parcela k.č. 66 (put), 60, 55 i 54, nastavlja u pravcu

sjevera idući međom parcele k.č. 54 (obuhvata je) i dolazi do zaštitnog koridora magistralnog

Page 114: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

114

gasovoda, uz koji produžava u pravcu jugozapada i dolazi u toku br. 1. koja se nalazi na

parceli k.č. 87, a ima koordinate y = 6535147 i x = 4874062. Granica nastavlja u pravcu

sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 87, 89 (put), 90, 91, 67 i 66 (put) i dolazi na

jugozapadni rub parcele k.č. 60. Granica podužava u istom pravcu idući međom parcele k.č.

60 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Srednje, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 2,1 ha.

11. Srednje II

Granica polazi od tačke broj 1 sa koordinatama y= 6535408 i x= 4874123, koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 131, i 132, produžava u pravcu juga, istoka, te jugozapada idući

međama parcela k.č. 132, 134, 138, 137, 143, 141, 142, 143, 144, 145, 378, 376, 379/4, 380,

381, 411, 410, 407, 405, 391, 390, 389, 399 (put), 414 (put), 371, 370 i 466 (obuhvata ih) i

dolazi tromeđu parcela k.č. 466, 465 i 468. Granica produžava na jug sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 468 i 480 i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 477. Granica nastavlja u pravcu

zapada, te sjevera idući međama parcela k.č. 477, 486, 488, 485, 331, 338, 342, 341, 340,

343/1, 234, 182, 181, 185, 171 (obuhvata ih) i dolazi do zaštitnog pojasa magistralnog puta

M18 uz koji produžava u pravcu sjevera i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Srednje, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 26,5 ha.

12. Srednje III

Granica počinje od tačke broj 1 sa koordinatama y = 6534891 i x = 4873638, koja se nalazi

na Lijevoj obali rijeke Ljubine, a ujedno na granici zaštitnog koridora magistralnog

gasovoda. Granica produžava na sjever sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 103/1, zatim

nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č. 223, 229 (obuhvata ih) i dolazi do

magistralnog puta M18. Granica nastavlja u pravcu juga idući uz zaštitni pojas pomenutog

puta, lomi se na sjever idući uz zaštitni koridor magistralnog gasovoda i dolazi do tačke br. 1

odnosno mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Srednje, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 3,0 ha.

14. Mlakve

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 452 (put) 453 i 469, nastavlja u pravcu istoka idući

međama parcela k.č. 453, 455, 456, 458, 452 (obuhvata ih), zatim skreće u pravcu juga idući

međama parcela k.č. 430, 431, 432, 434, 452 (put), 441 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni

rub parcele k.č. 441. Granica produžava u pravcu sjeverozapada sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 443, 444, 447 i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 446. Granica zatim

produžava u pravcu sjevera idući međom parcele k.č. 446 (obuhvata je), zatim presjeca put

k.č. 452 i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Srednje, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P= 3,9 ha.

Naseljeno mjesto Moševići

Moševići I

Granica obuhvata počinje od tačke broj 1. koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1303 i

1304, a ima koordinate y = 6535716, x = 4875690, produžava u pravcu sjevera idući

međama parcela k.č. 1303 i 1300 (obuhvata ih) i dolazi na sjeverni rub parcele kč.1300.

Granica nastavlja u istom pravcu sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1299 i 1246 (potok

Kotar) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1246 (potok Kotar), 1233 i 1232, zatim nastavlja u

pravcu sjeveroistoka, te sjeverozapada idući međama parcela k.č. 1232, 1227, 1224, 1223,

Page 115: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

115

1237, 1255 i 1254 (obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 1254, 1256 i 1258. Granica

nastavlja u pravcu sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1258, 1257 , 1260 i 1263

(put), i dolazi do jugoistočnog ruba parcele k.č. 1266, nastavlja u istom pravcu obuhvatajući

parcelu k.č. 1265, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1265, 1266 i 1325 (put). Granica

produžava u pravcu istoka sjekući u pravoj liniji put k.č. 1325, te nastavlja u istom pravcu

idući međama parcela k.č. 1174, 1173, 1169 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele

k.č. 1171, zatim produžava u pravcu sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1169,

1168, 1160, 1159, 1186 i dolazi u tačku broj 2. sa koordinatama y = 6535953, x = 4876429,

koja se nalazi na ivici puta k.č. 1159. Granica produžava u pravcu sjeverozapada idući putem

k.č. 1159 (obuhvata ga), zatim se lomi u pravcu sjevera sjekući pomenuti put i idući međama

parcela k.č. 1158, 1157, 919, 921/2, 926, 930, 932 (obuhvata ih), skreče u pravcu juga idući

međama parcela k.č. 932, 931, 927, 924, 1142, 1143, 1144, 1130, 1126, 1124, 1121, 1116,

1107, 1105, 1102, 1101, 1097, 1096, 1094, 1089 (obuhvata ih) i dolazi do koridora

magistralnog gasovoda, uz koji produžava u pravcu jugozapada, te juga i dolazi do tačke br.

1, odnosno mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Stomorine, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 32,8 ha.

Naseljeno mjesto Stomorine i Duboki potok

1. Stomorine

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 883, 889 i 890 (put), produžava u pravcu

sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 889, 888, 887, 886, 885, 884, 890 (put), 868

(obuhvata ih) i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 868. Granica ide u istom pravcu

sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 869, 874, 873, 871, 1321 (put) i dolazi na jugozapadni rub

parcele k.č. 709, nastavlja na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 709, 718, 719, 724, 747,

746, 748, 749, 753 (put) (obuhvata ih). Granica produžava u pravcu istoka idući južnom

stranom parcele k.č. 766 (ne obuhvata je) i dolazi na njezin jugoistočni rub, nastavlja u istom

pravcu sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 767, 768, 771, 772 i dolazi na tromeđu parcela k.č.

772, 776 i 791. Granica opisa produžava u pravcu istoka, te juga idući međama parcela k.č.

791, 790, 786, 787, 781, 783, 784, 786, 792, 798, 797, 735, 733, 732, 731, 730, 803, 807, 808

(obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1322 kojim produžava u pravcu juga presjeca ga i nastavlja

u pravcu jugozapada idući putem k.č. 1321 (obuhvata ga). Granica nastavlja u pravcu

sjevera, te zapada idući međama parcela k.č. 863, 852, 858, 859, 860 (obuhvata ih) i izlazi na

put k.č. 1321, kojim produžava u pravcu juga (obuhvata ga), lomi se idući na zapad sjekući u

pravoj liniji parcelu k.č. 914 i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 906 i produžava u

pravcu jugozapada idući međama parcela k.č. 906, 905, 904, 903 (obuhvata ih) i dolazi na

tromeđu parcela k.č. 903, 902 i 907, produžava u pravcu zapada sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 902, 898, 908 i izlazi na put k.č. 899. Granica nastavlja pomenutim putem na

sjever (obuhvata ga), zatim presjeca put k.č. 890 i dolazi na tromeđu odnosno do mjesta

odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Stomorine, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 15,3 ha.

2. Donji Čevljanovići

Granica opisa počinje od tromeđe parcela k.č. 1041, 1042, 1044, ide u pravcu sjevera

međama parcele 1041 (obuhvata je) i izlazi na put k.č. 1323 kojim produžava na zapad zatim

presjeca pomenuti put i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1040, 1035 i 1323, produžava u

pravcu sjevera sjekući u pravoj liniji parcelu kč.1035 i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č.

1034. Granica nastavlja idući u pravcu sjevera međama parcela k.č. 1034, 1031, 1028/1

(obuhvata ih), produžava u istom pravcu idući uzvodno lijevom obalom potoka k.č. 1014

(obuhvata ga). Granica dalje nastavlja idući u pravcu sjeverozapada, te sjevera idući

Page 116: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

116

međama parcela k.č. 1012, 1011, 1008 (obuhvata ih), zatim presjeca u pravoj liniji parcelu

k.č. 1448, te nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č. 1420, 1421, 1417, 1416,

1415, 1439, 1438, 1437, 1436 (obuhvata ih). Granica produžava u pravcu juga idući putem

k.č. 1599 (obuhvata ga) i dolazi do zaštitnog pojasa magistrlanog puta M-18, uz koji

produžava u pravcu jugozapada i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Stomorine, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 12,8 ha.

3. Luke I

Granica opisa počinje od tačke br. 1. koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1070 i

1071 (put), a ima koordinate y = 6536557, x = 4876709, produžava na sjever međama

parcela k.č. 1070 i 1067 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 2 sa koordinatama y = 6536577, x

= 4876863, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1067 i 1071. Granica nastavlja na

istok sjekući parcelu k.č. 1067 i dolazi na tromeđu parcela k.č.1067, 1060/2 i 1066,zatim

nastavlja u istom pravcu idući međema parcela kč.1057 , 1060/2, 1055, 1056, 1054 i 1052

(obuhvata ih) i dolazi do zaštitnog pojasa magistralnog puta M-18 uz koji produžava u

pravcu jugozapada i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Stomorine, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 2,0 ha.

4. Duboki potok

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1316 (put), 250 i 242, sječe put k.č. 1316 i nastavlja

u pravcu sjevera, te juga idući međama parcela k.č. 252, 251, 296, 299, 300, 301, 355

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 358 (put), 356, 354, zatim presjeca put k.č. 358

i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 365, nastavlja u pravcu sjevera sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 365, 364, 363, 245, 246 i dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 246, nastavlja u

istom pravcu idući međama parcela k.č. 246, 248, 250 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle

je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Stomorine, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 3,4 ha

Naseljeno mjesto Lađevići

1. Lađevići

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1314 (put), 36 i 38, ide na sjever međom parcela k.č.

36, 34, 31, 33, 36 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 36, 37 i 40, nastavlja na

jugozapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 40 i 37 i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č.

65. Granica produžava na jug međama parcela k.č. 65, 67, 68/2, 70, 73, 77, 78 (obuhvata ih)

i dolazi u tačku br. 1. koja se nalazi na međi između parcela k.č. 78 i 79, a ima koordinate y =

6535729, x = 4880045, nastavlja na jug sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 79, 81, 96, 95, 93,

106, 112, 119 i izlazi na put k.č. 130, nastavlja putem u pravcu juga i dolazi do tačke br. 2

koja se nalazi na putu sa koordinatama y = 6535649, x = 4879585, lomi se na istok sjekući

parcele k.č. 131, 133, 134, 135, 136, 137 i dolazi n zapadni rub parcele k.č. 142, produžava

na sjever idući međama parcela k.č. 142, 141, 140, 138, 139, 153, 152, 151, 150 (obuhvata

ih) i izlazi na put k.č. 1314 kojim produžava na jug i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y =

6536076, x = 487943, lomi se na jugoistok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 227, 228, 229 i

izlazi na put k.č. 1315 kojim produžava na zapad (obuhvata ga) i dolazi na tromeđu parcela

k.č. 1315 (put), 398 i 406. Granica nastavlja na jug, te zapad idući međama parcela k.č. 406,

410 (obuhvata ih), zatim produžava u pravcu sjevera te zapada idući putevima k.č. 1318 i

1315 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1315 (put), 458 i 459, nastavlja na

jugoistok, te jugozapad međama parcela k.č. 458, 456, 453, 449, 450, 442, 1319 (put), 647,

646, 632, 633, a potom na sjever te istok međama parcela k.č. 623, 622, 621, 615, 614, 613,

Page 117: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

117

612, 611, 603, 609, 610, 607, 604 (obuhvata ih) i dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 604,

odatke produžava na istok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 598, 595 i dolazi na istočni rub

parcele k.č. 594. Granica nastavlja na sjever idući međama parcela k.č. 592, 579, 582

(obuhvata ih), lomi se na sjeverozapad idući putem k.č. 1320 (obuhvata ga) i dolazi u tčaku

br. 4. sa koordinatama y = 6535022, x = 4879201 koja se nalazi na međi između parcela k.č.

1320 (put) i 569. Granica se lomi na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 560, 561, 555,

554, 551, 548, 1520 (put), 129, 128, 130 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama

y = 6535613, x = 4879534, lomi se idući na sjever sjekući parcele k.č. 126, 124, 125, 122,

120 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 120, 121, 116. Granica produžava na sjeveroistok idući

međama parcela k.č. 116, 115, 99, 98, 94, 78, 77, 75, 74, 70, 68/1, 67, 65, 40, 36 (obuhvata

ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Stomorine, Općina Ilijaš.

Ukupna površina izuzetog dijela namjene iznosi P = 65,6 ha

Naseljeno mjesto Donji Čevljanovići i Gojanovići

1. Luke II

Granica počinje od tačke br. 1 sa koordinatama y = 6536996, x = 4876825, a nalazi se na

zajedničkoj međi parcela k.č. l739 (rijeka Ljubina) i 660, nastavlja u pravcu jugozapada te

juga idući međama parcela k.č. 739 (rijeka Ljubina), 686, 685 (put) i 752 (obuhvata ih),

produžava u pravcu zapada, te sjevera sjekući put k.č. 752 i potok Drina k.č. 741, te nastavlja

u istom pravcu idući međama parcela k.č. 704, 703, 702, 697, 698, 701 i 700 (obuhvata ih) i

dolazi do zaštitnog koridora magistrlanog gasovoda, uz koji produžava u pravcu

sjeveroistoka i dolazi do tačke br. 1. odnosno mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Čevljanovići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina izuzetog dijela namjene iznosi P = 5,2 ha.

2. Gojanovići

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 744, 160 i 829/2, nastavlja u pravcu zapada, te

sjevera idući međama parcela k.č. 160, 159, 157, 206, 205, 204/2, 210/2, 211, 199, 196, 128,

125, 124, 123 (obuhvata ih), skreče na sjeveroistok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 123,

121 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 120. Granica nastavlja u pravcu sjevera te

juga idući međama parcela k.č. 120, 121, 116, 114, 111, 113 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č.

744 kojim produžava u istom pravcu (obuhvata ga) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 744 (put),

55 i 59. Nastavlja u pravcu juga idući međama parcela k.č. 59, 68, 66, 61, 73, 95, 44, 45

(obuhvata ih), presjeca put k.č. 744 i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Čevljanovići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 11,6 ha.

3. Laze I

Granica opisa počinje od tormeđe parcela k.č. 751 (put), 830, 296, nastavlja u pravcu juga,

te zapada idući međama parcela k.č. 296, 298, 299, 302, 306, 307, 308, 309, 319, 320

(obuhvata ih), zatim skreće u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 320, 328, 327, 324,

325, 337, 338, 340 (obuhvata ih) i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 340, 342, 343 i 344,

nastavlja u pravcu jugoistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 344, 345, 346, 354 i dolazi na

jugozapadni rub parcele k.č. 264. Granica namjene nastavlja u pravcu sjevera idući međama

parcela k.č. 264, 259, 257, 256, 250 (obuhvata ih) i dolazi u tačku broj 1. koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 250 i 254, a ima koordinate y = 6538759, x = 4877368,

nastavlja u pravcu istoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 250, 249, 248 i 247, i dolazi na

sjeverozapadni rub parcele k.č. 281, granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka, te juga idući

međama parcela k.č. 270, 271, 273, 272, 278, 277, 751 (put) (obuhvata ih) i dolazi do mjesta

odakle je opis namjene i počeo.

Page 118: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

118

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Čevljanovići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 16,4 ha.

4. Donji Ivančići

Granica počinje od četveromeđe parcela k.č. 468, 467, 394 i 426, produžava u pravcu zapada

te sjevera idući međama parcela k.č. 426, 425, 424, 474, 465, 462, 455, 441, 439, 433, 434,

437 (obuhvata ih), te skreče na jug idući međama parcela k.č. 444, 445, 453, 452, 449, 451

(obuhvata ih) i izlazi na put kč.750 kojim produžava u pravcu juga (obuhvata ga), skreče u

pravcu jugozapada idući međama parcela k.č. 513, 526/1, 522, 520, 515 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 515, 511, 495, nastavlja u pravcu sjevera sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 511 i 495, i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 497. Granica nastavlja u

pravcu juga idući međama parcela k.č. 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 604, 606,

607, 608, 613 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 613. Granica obuhvata

skreče na jugozapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 616/2, 619, 623 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 622, 623 i 625, produžava na zapad idući međama parcela k.č. 622 i 628

(obuhvata ih) i dolazi do koridora magistrlanog gasovoda uz koji produžava u pravcu sjevera

te istoka i dolazi u tačku br. 1. koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1872/1 i 1873,

a ima koordinate y = 6538283, x = 4877948, zatim produžava na istok, te jugoistok idući

međama parcela k.č. 1872/1, 753/1 (put), 753/2 (rijeka Ljubina), 747 (put), 746 (put)

(obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 746 (put), 220 i 238, zatim se lomi u pravcu

juga sjekući put k.č. 736 i obuhvatajući parcelu k.č. 185, dolazi na jugozapadni rub parcele

k.č. 185. Granica obuhvata skreče a istok, sjekući u pravoj liniji parcele 747 (put), 741 i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 741, 361 (put) i 359, nastavlja u pravcu istoka te juga idući

međama parcela k.č. 359, 360, 366, 368 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 2 koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 367 i 368, a ima koordinate y = 6538394, x = 4877738,

nastavlja u pravcu jugozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 368, 370, 369, 415 i dolazi

na jugoistočni rub parcele k.č. 410. Granica namjena produžava na zapad, te jug idući

međama parcela k.č. 410, 414, 394 (put) (obuhvata ih) i dolazi do četveromeđe parcela k.č.

468, 467, 394 (put) i 426, odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Čevljanovići , Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 23,2 ha.

Naseljeno mjesto Ivančići, Krčevine, Nišići

1. Laze II

Granica opisa počinje od tačke br. 1 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1837 i

1836, a ima koordinate y = 6537764, x = 4878445, produžava u pravcu sjevera idući

međama parcela k.č. 1836, 1832, 1831, 1830, 1835, 1829, 1825, 1824, 1823 (obuhvata ih) i

dolazi do magistralnog puta M18 (Sarajevo-Tuzla), kojim produžava u pravcu juga i dolazi u

tačku br. 1., odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 2,3 ha.

2. Liješće

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1914 (put), 1319/2 i 1316, produžava u pravcu

zapada idući međama parcela k.č. 1316, 1315, 1311, 1306 (obuhvata ih). Granica nastavlja u

pavcu sjevera te juga idući međama parcela k.č. 1306, 1307, 1308, 1309, 1313, 1314, 1318,

1319/1, 1316 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe, odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Nišići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 2,7 ha.

Page 119: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

119

3. Vrtaće

Granica počinje od tačke br. 1 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 583/1, 583/2,

sa koordinatama y = 6537660, x = 4877869, te produžava u pravcu sjevera idući

magistralnog puta M18, i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6537941, x = 4878720,

koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1865 i 1867, produžava idući sjevernom

međom parcele k.č. 1865 i dolazi na njen krajnji rub. Granica se lomi u pravcu juga sijekući

u pravoj liniji parcelu k.č. 1867 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1867, 575 i 1919/2,

produžava u pravcu zapada idući međama parcela k.č. 575, 576/2, 577, 578, 579, 582/1,

582/2 i 583/1 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići i K.O. Čevljanovići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 8,4 ha.

4. Gornji Ivančići

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1653, 1654, 1657, produžava u pravcu zapada idući

međama parcela k.č. 1654, 1666, 1662, 1660/1 (obuhvata ih) i dolazi jugozapadni rub

parcele k.č. 1660/1, zatim se lomi na sjever sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1672, 1677,

1679, 1684, 1691, 1694, 1695, 1697 i dolazi u tačku br. 1 koja se nalazi na međi između

parcela k.č. 1697 i 1701/2, a ima koordinate y = 6538329 i x = 4878822. Granica

produžava u pravcu istoka idući zajedničkom međom pomenutih parcela i izlazi na put k.č.

1975 kojim ide u pravcu sjevera (obuhvata ga), nastavlja u istom pravcu idući međama

parcela k.č. 1709, 1708, 1707, 1706, 1915 (put), 1731, 1733, 1734, 1736, 1743, 1746/2,

1746/1 (obuhvata ih), i izlazi na put k.č. 1914, kojim produžava u pravcu zapada i dolazi u

tačku br. 2 sa koordinatama y = 6538422, x = 4879301, koja se nalazi na pomenutom putu.

Produžava u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1348 i dolazi na jugozapadni

rub parcele k.č. 1349 kojom produžava u pravcu sjevera te juga (obuhvata je) i dolazi na

istočni rub parcele k.č. 1349. Granica dalje nastavlja u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 1350, 1351, 1357, 1354, 1355, 1372, 1210 i izlazi na put k.č. 1910, kojim

produžava u pravcu sjevera obuhvatajući ga i dolazi do tromeđe parcela, k.č. 1910 (put),

1204/1 i 1204/2, produžava u pravcu zapada, te sjevera idući međama parcela 1204/2 i 1202

(obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 3. sa koordinatama y = 6538797, x = 4870144, koja se

nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1197/1 i 1202, potom presjeca u pravoj liniji parcelu

k.č. 1202 i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6538826, x = 4880316, koja se nalazi na

južnoj međi parcele k.č. 1193/1. Granica namjene dalje produžava u pravcu sjevera, te istoka

idući međama parcela k.č. 1193/1, 1192 (obuhvata ih), produžava u pravcu jugoistoka

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1910 (put) i 1129 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele

k.č. 1128. Nastavlja u pravcu istoka, te juga idući međama parcela k.č. 1128, 1119, 1120,

1094, 1092, 1409, 1411, 1412, 1410 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1409, nastavlja u pravcu

zapada pomenutim putem (obuhvata ga) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1409, 1408/1 i

1126. Granica produžava na jug te istok idući međama parcela k.č. 1126, 1408/2, 1387/3,

1387/1, 1386, 1385, 1382, 1391, 1399, 1398, 1401 (obuhvata ih) i dolazi do kooridora

magistralnog puta M18, produžava u pravcu juga uz pomenuti koridor i dolazi u tačku br. 5 y

= 6538480, x = 4878503, koja se nalazi na putu k.č. 1653, kojim produžava u pravcu zapada

(obuhvata ga) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići, Općina Ilijaš,

Ukupna površina iznosi P = 34,7 ha.

5. Dolina II

Granica namjene počinje od četveromeđe parcela k.č. 1510, 1511, 1515 i 1520, produžava u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1511, 1512, 1513 (obuhvata ih) i dolazi do

kooridora magistralnog gasovoda, uz koji produžava u pravcu sjevera i dolazi u tačku broj 1

koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 1492/1 i 1491/2, sa koordinatima y = 6539049

Page 120: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

120

i x = 4879606. Granica produžava u pravcu jugoistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č.

1495, 1500, 1502, 1503 i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1500, granica se lomi na

jug idući međama parcela k.č. 1500, 1499, 1509, 1520 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni

rub parcele k.č. 1522. Granica se potom lomi na sjever sijekući u pravoj liniji parcelu k.č.

1520, i dolazi u tačku broj 2 sa koordinatama y = 6538877 i x = 4879322 koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 1520 i 1517, produžava u pravcu istoka idući pomenutom

zajedničkom međom parcela k.č. 1517 i 1520 i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 6,3 ha.

6. Nišići I

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1112, 1133 i 1111, nastavlja u pravcu sjevera idući

međama parcela k.č. 1111, 1134 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1134, 1135 i

1051, nastavlja u pravcu istoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1051 i 1053 i dolazi na

jugozapadni rub parcele kč.1055. Granica produžava u pravcu sjevera, te juga idući međama

parcela k.č. 1055, 1056, 1075/3 (put), 1013, 1012, 1058, 1059 i 1062 (obuhvata ih) i dolazi

na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1062, produžava na istok sijekući u pravoj liniji parcele k.č.

1064, 1066, 1068 i 1011/2 i dolazi na jugozapadni rub parcele 1003, nastavlja u pravcu

sjevera, te juga idući međama parcela k.č. 1003, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 988,

984/3, 972, 973 (obuhvata ih) i izlazi na put M18 (Sarajevo-Tuzla) kojim produžava u pravcu

zapada i dolazi u tačku br. 1 sa koordinate y = 6539526, x = 4880334, koja se nalazi na međi

između parcela k.č. 1073 i 1074. Granica sijeće put k.č. 1075/1 i dolazi na jugozapadni rub

parcele k.č. 1087, produžava u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1087, 1086, 1085,

1084, 1083 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1111, kojim produžava na zapad (obuhvata ga) i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 1105, 1106 i 1111 (put) produžava na jug te sjever idući

međama parcela k.č. 1106, 1103, 1099, 1100/3, 1100/2, 1098, 1110, 1113, 1112 (obuhvata

ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1112, 1133 i 1111 put, odnosno do mjesta odakle je opis i

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 13,0 ha.

7. Nišići II

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1432, 1416, 1456 (put), ide u pravcu sjevera idući

međama parcela k.č. 1432, 1431, 1430 , 1427, 1426, 1425, 1417 (obuhvata ih) i dolazi

koridora magistralnog puta M18 (Sarajevo-Tuzla), potom nastavlja u pravcu istoka idući uz

pomenuti koridor, zatim se lomi u pravcu jugozapada idući uz zaštitni koridor magistralnog

gasovoda, presjeca put k.č. 1456 i dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 1,9 ha.

8. Nišići III

Granica namjene počinje od tromeđe parcela k.č. 1955, 1956/1 i 1443, produžava u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 1443 i 1454 (obuhvata ih) i dolazi do zaštitnog koridora

magistralnog gasovoda, uz koji produžava u pravcu sjeveroistoka, i dolazi u tačku broj 1 koja

se nalazi na istočnoj međi parcele k.č. 963, a ima koordinate y = 6539792 i x = 4880258.

Granica nastavlja u pravcu juga, te jugozapada idući međama parcela k.č. 963, 962, 961,

1442, 1444, 1443 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 1,7 ha.

Page 121: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

121

9. Borak I

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1033/2, 1911 (put) i 1031, lomi se idući na

sjeveroistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1911, 861, 862, 863 i dolazi na sjeverni rub

parcele k.č. 869, nastavlja na istok, te sjever idući međama parcela k.č. 869, 868, 870, 872

(obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 874, zatim produžava na jug, sijekući u

pravoj liniji parcele k.č. 872, 905/2 i 908/1 i dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y =

6540339, x = 4882152 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela 908/1 i 907/1. Granica

dalje nastavlja u pravcu juga idući međama parcela k.č. 908/1, 909, 911 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 910, 911 i 912, produžava na jug sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 912, 914 i 915 i izlazi na put M18 (Sarajevo-Tuzla), produžava na jugozapad

idući uz pomenuti kooridor i dolazi u tačku br. 2 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela

k.č. 975 i 982 a ima koordinate y = 6540148, x = 4880619, zatim se lomi idući na sjever

međama parcela k.č. 976, 977, 978, 979, 981 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1911 kojim

produžava u istom pravcu (obuhvata ga) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1911 (put), 1024 i

1030. Granica nastavlja na sjever idući međama parcela k.č. 1030, 1031 (obuhvata ih) i

dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 8,2 ha.

10. Borak II

Granica namjene počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 920 i

922, a ima koordinate y=6540482 i x= 4880786, granica nastavlja u pravcu jugozapada

idući međama parcela k.č. 922, 923, 924, 925, 944/2, 943, 942, 941, 940, 939 (obuhvata ih),

nastavlja u istom pravcu sjekući parcelu k.č. 944/1, potom produžava na jug idući međama

parcela k.č. 938, 937, 936 i 935 (obuhvata ih) i dolazi do zaštitnog koridora magistralnog

gasovoda, produžava u pravcu sjeveroistoka idući uz pomenuti koridor i dolazi do mjesta

odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 1,5 ha.

11. Zlotege

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1153/2 (put), 1909 (put) i 1155, produžava na istok,

te jug idući međama parcela k.č. 1153/2 (put), 1157 (obuhvata ih) i dolazi na južni rub

parcele k.č. 1157. Nastavlja na jug sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1159, 1160, 1164,

1112, 1168, 1177, 1178, 1179/1, 1909(put) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 753,

nastavlja u pravcu istoka te sjevera idući međama parcela k.č. 753, 754 (obuhvata ih),

nastavlja u istom smjeru sijekući parcele k.č. 755, 748, 746 i dolazi na tromeđu parcela k.č.

746, 758 i 745, produžava u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 758, 769 (obuhvata ih)

i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 768, potom skreče na jugoistok sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 769, 773, 1909 (put) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Nišići Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 9,1 ha.

12. Krčevine I

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 555, 554 i 1908 (put), ide prema jugoistoku sijekući

u pravoj liniji put k.č. 1908, zatim nastavlja na jugozapad pomenutim putem (obuhvata ga),

potom se lomi na jugozapad idući međama parcela k.č. 730, 731, 732, 733, 734/1, 735,

(obuhvata ih) i dolazi na južni rub parcele k.č. 735. Granica nastavlja na jug sijekući u

pravoj liniji parcele k.č. 736, 742, 738, 739, i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 740,

nastavlja u istom pravcu idući putem k.č. 1242 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1242 (put),

1247 i 1250, produžava u pravcu juga, te jugozapada idući međama parcela k.č. 1247, 1248,

Page 122: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

122

1249 (obuhvata ih), granica izlazi na put k.č. 1908, skreće u pravcu sjevera idući putevima

k.č. 1908, 723/2 (obuhvata ih) i dolazi na južni rub parcele k.č. 555, zatim se lomi na zapad,

te sjever idući međom parcele k.č. 555 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Nišiči, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 4,2 ha

12. Krčevine II

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela 1282, 1281 i 1905, zatim ide u pravcu

jugoistoka, te sjeverozapada idući međama parcela k.č. 1281 i 1280 (obuhvata ih) i dolazi do

mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Nišiči, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 3,9 ha.

13. Buljetovina

Granica počinje od tačke br. 1 sa koordinatama y = 6536267, x = 4881608, koja se nalazi na

međi između parcela k.č. 200 i 1902 (put), produžava na jug idući putem k.č. 1902 (obuhvata

ga) i dolazi do sjevernog ruba parcele k.č. 470, lomi se na jugoistok sijekući u pravoj liniji

parcele k.č. 471, 473, 474, 475, 489, 488, 491, 494, 495, 1902 (put) i 597 i dolazi na istočni

rub parcele k.č. 597, odatle granica nastavlja na jug idući međama parcela k.č. 597, 598,

599, 600 (obuhvata ih), presjeca parcelu k.č. 602 i nastavlja u istom pravcu međom parcele

k.č. 601 (obuhvata je), potom presjeca put k.č. 1904 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 613, 614

i 1904 (put). Granica produžava na jug te istok idući međama parcela k.č. 613, 608, 610/1,

415, 416, 404, 418, 419, 421, 423, 424 (obuhvata ih) i dolazi na najsjeverniji rub parcele k.č.

424, nastavlja na sjever sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 425 i dolazi u tačku br. 2 koja se

nalazi na međi između parcela k.č. 425 i 1902 (put), a ima koordinate, y = 6536436 i x =

4881269. Granica skreće na zapad idući putem k.č. 1902 (obuhvata ga) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 426, 425 i 1902 (put), produžava na jug međama parcela k.č. 426, 395, 396

(obuhvata ih), zatim nastavlja na zapad sijekući u blagom luku parcele k.č. 398, 389, 383,

381, 380 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 380, 374, 383. Granica dalje produžava na sjever

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 374, 377, 378 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 356, 345 i

1903 (put), nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č. 345, 347, 346, (obuhvata ih) i

dolazi na tromeđu parcela k.č. 347, 349/1 i 349/2. Granica produžava na sjeveroistok sijekući

u pravoj liniji parcele k.č. 349/1, 349/2, 342, 341, 340, 338, 339, 337 i 1902 (put) i dolazi u

tačku br 1. odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 19,6 ha.

14. Hadžići

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1901 (put), 1902 (put), i 208, ide na jug putem k.č.

1902 (obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1902 (put), 206 i 203/2, skreće na

jugozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1902 (put), 308, 312, 313 i dolazi na istočni rub

parcele k.č. 317, produžava na jug te zapad idući međama parcela k.č. 317, 313, 303

(obuhvata ih), presjeca put k.č. 222, nastavlja u pravcu sjevera međama parcela k.č. 224/1,

227, 228 (obuhvata ih), izlazi na put k.č. 1901 kojim produžava na jugoistok (obuhvata ga) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1901 (put), 217, 73, granica dalje nastavlja u pravcu istoka, te

juga idući međama parcela k.č. 217, 216, 218, 221 (obuhvata ih), zatim presjeca put k.č. 1901

i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve navedene parcele se nalaze u K.O. Nišići, Općina Ilijaš

Ukupna površina iznosi P = 4,4 ha.

Page 123: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

123

Naseljeno mjesto Šabanci

1. Šabanci

Granica opisa počinje od tromeđe parcela k.č. 1375/1 (put), 1384 (put) i 1385, produžava u

pravcu juga, te zapada idući međama parcela k.č. 1384 (put), 1380, 1379, 1378, (obuhvata

ih), nastavlja u pravcu juga, te zapada idući međama parcela k.č. 1612 (put), 1446, 1448,

1449, 1451, 1454, 1461, 1460, 1545, 1544 (obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 1542,

1544 i 1541. Granica nastavlja na jug sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1542, 1534, 1532 i

dolazi na istočni rub parcele k.č. 1530, produžava u pravcu juga, te sjevera idući međama

parcela k.č. 1530, 1615 (put), 1566, 1563, 1562, 1561, 1546, 1548, 1549, 1550, 1551

(obuhvata ih).Granica dalje produžava u istom pravcu idući putem kč. 1615 (obuhvata ga ),

skreće na istok , te sjever idući međama parcela kč.1370, 1360, 1362, 1359, 1358, 1357,

1346, 1347, 1351, 1352, 1353, 1066 (put), 1062, 1068, 1098, 1097, 1100, 1095, 1102, 1113,

1115, 1116, 1118, 1275 (obuhvata ih).

Granica potom presjeca put kč. 1611, skreće na zapad idući pomenutim putem , te međama

parcela kč. 1327, 1612(put), 1328, 1329, 1615(put) (obuhvata ih), lomi se idući na jug putem

kč. 1339 (obuhvata ga), zatim presjeca put kč. 1375/1 i dolazi do mjesta odakle je opis

namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bijambare, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 21,0 ha.

Naseljeno mjesto Duševine i Krivajevići

1. Duševine

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 968, 684, 682, nastavlja u pravcu istoka, te

juga idući međama parcel ak.č. 955, 965, 964, 963, 961, 960, 959, 951, 950, 942, 929, 928,

1106 (obuhvata ih), pesjeca put k.č. 1607, nastavlja u pravcu juga idući međama parcela k.č.

922, 917, 916, 915 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1608, presjeca ga i dolazi u tačku br. 1,

koja se nalazi na ivici pomenutog puta sa koordinatama y = 6542188, x = 4880501. Granica

produžava na jugozapad sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1200 i dolazi sjeveroistočni rub

parcele k.č. 1204, nastavlja na sjeverozapad idući međama parcela k.č. 1204, 1208 (obuhvata

ih) i izlazi na put k.č. 1609, presjeca pomenuti put i nastavlja u pravcu zapada, te sjevera

idući međama parcela k.č. 1609, 1160, 1161, 1163, 1159 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 1159, 1156 i 1169, te nastavlja u pravcu sjevera sjekući u pravoj liniji parcelu

k.č. 1169 i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1172. Granica dalje nastavlja u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 1172, 1171, 1176, 1182, 1192, 1190 (obuhvata ih) i dolazi

na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1190, te produžava u istom pravcu sjekući u pravoj liniji

parcele k.č. 1188, 930, 940, 943, 946, 956, 955, 968 i dolazi na južni rub parcele k.č. 970,

produžava u pravcu sjevera idući međom parcele kč. 968 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe,

odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bijambare, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P=26,7 ha.

2. Bijambare

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 31, 34 i 36 (put), produžava u pravcu juga idući

putevima k.č. 36 i 120 (obuhvata ih) i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1020,

nastavlja u pravcu juga idući međama parcela k.č. 1020, 1019, 1018, 1612 (put), 995, 994,

993 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 993, potom skreće na sjeverozapad

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1612 (put) i 1024 i dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y

= 6541163 i x = 4881023, koja se nalazi na istočnoj međi parcele k.č. 1030. Granica

produžava u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1024 i 1022 (obuhvata ih) i dolazi na

sjeverozapadni rub parcele k.č. 1022, nastavlja u istom pravcu sijekući u pravoj liniji parcele

k.č. 1021, 1034, 1035, i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 81. Granica produžava u

Page 124: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

124

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 81, 80, 82, 83, 84, 69, 75, 76, 74, 78, 63, 62

(obuhvata ih) i dolazi do magistralnog puta M18, uz koji produžava u pravcu sjevera i dolazi

u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6541298 i x = 4881631 koja se nalazi na zajedničkoj međi

parcela k.č. 31 i 33, nastavlja u pravcu jugoistoka idući međom parcele k.č. 31 (obuhvata je) i

dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bijambare Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 6,5 ha.

3. Malinovca

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 795, 808 i 1607 (put) nastavlja u pravcu juga

sijekući put k.č. 1607, potom produžava na istok te jug idući međama parcela k.č. 838, 837,

839, 840/1, 841, 846, 847, 850, 851, 849, 848 (obuhvata ih), te nastavlja u pravcu sjevera

idući međama parcela k.č. 856, 859, 841, 869, 868, 867, 875, 877, 878, 879 (obuhvata ih),

granica se potom lomi u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 864, 863, 862, 1234,

1235, 1236, 1229, 1225 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1241. Granica nastavlja u

pravcu jugozapada, idući međama parcela k.č. 1225, 1227 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č.

1608, kojom produžava na sjever (obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1608 (put)

714, 717, lomi se na sjever idući međama parcela k.č. 717, 716, 718, 720, 724 (obuhvata ih) i

dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 724. Granica opisa nastavlja u istom pravcu sijekući u

pravoj liniji parcele k.č. 726 i 727 i dolazi južnu među parcele k.č. 729, nastavlja u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 729, 736, 735 (obuhvata ih), i dolazi do magistralnog puta

M18, kojom produžava u pravcu istoka i dolazi na istočnu među parcele kč.739. Produžava

na jug idući međama parcela k.č. 739, 1607, 753, 754, 755, 759, 758 (obuhvata ih) presjeca

put k.č. 765 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 765 (put), 766 i 774, produžava u pravcu juga

idući međama parcela k.č. 766, 767, 768/1, 769, 770, 771 (obuhvata ih), granica se lomi u

pravcu istoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 772, 777, 778, 782, 783 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 783, 797 i 796, skreće na jug idući međama parcela k.č. 783, 785, 788, 789, 790,

792, 793, 794, 795 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 795, 808 i 1607 (put),

odnosno do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bijembare Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 37,8 ha.

4. Krivajevići I

Granica namjene počinje od tromeđe parcela k.č. 1604 (put) 528, 530, nastavlja u pravcu

sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1604 (put), 547, 550, 548, 535, 538, 539, 540, 541,

1603 (put) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1603 (put) , 277, 279 (put), produžava na istok

idući međama parcela k.č. 1603 (put), 180, 282/1, 282/2, 300, 299, 298, 297, 358, 359, 356/1,

351/2, 368, 369/1 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 369/1, 373 i 372. Granica

produžava u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 372, 456, 455, 441 i dolazi do

koridora magistralnog gasovoda, uz koji produžava u pravcu zapada, nastavlja u istom

pravcu idući uz magistralni put M18 i dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6542130 i x

= 4881933, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 526 i 515. Granica nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 515, 516, 514/1, 513, 529, 530 (obuhvata ih) i

dolazi do mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bijambare Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 17,1 ha.

5. Krivajevići II

Granica počinje od tromeđe parcela k.č. 1603 (put), 422 i 423, zatim ide u pravcu

sjeverozapada, te istok idući uz magistralnog gasovoda i dolazi do tačke br. 1, koja se nalazi

na međi između parcela k.č. 439 i 441, a ima koordinate y = 6542546 i x = 4882080. Granica

Page 125: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

125

nastavlja u pravcu istoka idući međama parcela k.č. 439, 1605 (put), 445, 447 (obuhvata ih),

presjeca put k.č. 1605 i nastavlja u pravcu juga idući međama parcela k.č. 408/2, 415/2,

415/1, 414, 1603 (put), (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bijambare Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 8,1 ha.

6. Prijeka njiva

Granica opisa počinje od tačke broj 1, sa koordinatama y = 6542500, x = 4881793, koja se

nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 658 i 659, skreće na zapad, te sjever idući međama

parcela k.č. 658, 657, 656, 655, 654 (obuhvata ih) i dolazi do kooridora magistralnog

gasovoda uz koji produžava u pravcu sjeveroistoka, granica se lomi na jug idući uz

magistralni put M18 i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bijambare, Općina Ilijaš.

Ukupna površina iznosi P = 3,5 ha.

Naseljeno mjesto Medojevići i Visojevica

Kamenolom rijeka Rača -Visojevići

Granica polazi od tačke broj 1 sa koordinatama y=6538191, x=4873004, koja se nalazi na

parceli k.č. 739, granica potom produžava u pravcu sjevera u pravoj liniji u dužini od L= 298

m, i dolazi u tačku broj 2 sa koordinatama y=6538196, x=4873302, koja se nalazi na parceli

k.č. 1002. Granica nastavlja u pravcu istoka u pravoj liniji u dužini od L= 500 m, i dolazi u

tačku broj 3 sa koordinatama y=6538681, x=4873299, koja se nalazi na parceli k.č. 1016,

granica se lomi pod pravim uglom na jug u dužini od L= 292 m. i dolazi u tačku broj 4 koja

se nalazi na parceli k.č. 739, a ima koordinate y=6538697, x=4873004. Granica produžava u

pravcu zapada idući u pravoj liniji u dužini L= 500 m. i dolazi u tačku broj 1, odnosno do

mjesta odakle je opis namjene i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Medojevići i K.O. Visojevica, Općina Ilijaš.

Ukupna površina namjene iznosi P= 14,8 ha

Član 16 mijenja se i glasi:

Granice građevinskog zemljišta van urbanih područja općine Trnovo

Naseljeno mjesto Umoljani

1. Umoljani

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 1328, 1329, 1322 i 1384, zatim

produžava u pravcu zapada međama parcela k.č. 1334, 1335, 1336 (obuhvata ih) i dolazi do

četveromeđe parcela k.č. 1336, 1379 (put), 1380 i 1384. Granica dalje siječe parcele 1379,

1367, 1366, 1364, 1363, 4718 (put) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 431, 432 i 433. Granica

obuhvata nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 432, 449, 448, 452/2, 453/1

(obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 462, 464 i 473, nakon čega u istom pravcu ide

međama parcela k.č. 467/1, 467/2, 468/1, 468/2, 469 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela 470, 471 i 469. Dalje granica obuhvata u pravcu sjevera siječe parcele k.č. 470 i 496

i dolazi do tromeđe parcela k.č. 496, 492 i 504, nakon čega u pravcu sjevera ide međom

parcele k.č. 504 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 504, 493 i 521/12. Granica

obuhvata nastavlja u pravcu zapada, siječe parcele k.č. 493, 494, 491, 490, 489 i 488 te

dolazi u tačku br. 1. koja ima koordinate y= 6518581 X= 48336804, a potom produžava na

sjever te istok sijekući parcelu k.č. 552 i dolazi do tačke br. 2. koja se nalazi između parcela

k.č. 581/1 i 581/2 i ima koordinate y= 6518767 X= 4836923. Granica obuhvata zatim u

pravcu sjevera pa juga ide međama parcela k.č. 581/2, 595, 593 i 597 (obuhvata ih) i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 597, 598 i 4716 (put), odakle dalje, u pravcu istoka, pa juga siječe

Page 126: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

126

parcele k.č. 598 i 4716 i dolazi u tačku br. 3. koja ima koordinate y= 6518887 i x= 4836785.

Granica obuhvata dalje ide u pravcu istoka pa juga idući međama parcela k.č. 679 i 662

(obuhvata ih) te nastavlja u pravcu juga i sječe parcele k.č. 662, 661, 657 i 654 i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 654, 645/1 i 645/2, a zatim nastavlja u istom pravcu i presjeca parcelu

k.č. 777 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 777, 778/2 i 779. Granica obuhvata nastavlja u

pravcu juga, idući međama parcela k.č. 779, 780, 764, 763, 762, 754/3, 754/1 i 755

(obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 755, 756 i 759, a zatim presjeca parcele k.č.

759, 758, 1256, 1276, 1277 i 1218 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1278, 1280 i 1279.

Granica dalje u pravcu juga, idući međama parcela k.č. 1279 i 1281 (obuhvata ih) i dolazi u

tačku br. 5. y= 6518905 x= 4835987, nakon čega u istom pravcu presjeca parcele k.č. 1276,

1303, 1304 i 1305 te dolazi do četveromeđe parcela k.č. 1268/2, 1317, 1316 i 1305. Granica

obuhvata dalje u pravcu juga ide međama parcela k.č. 1316, 1315/1, 1314/2, 1314/1, 1313/1,

1312 i 1311 (obuhvata ih), nakon čega u pravoj liniji siječe parcele k.č. 1913 i 1912/1 i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1911, 1921/1 i 1919, a zatim u pravcu sjevera presjeca parcele

k.č. 1911 i 1391 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 1390, 1391 i 1392, odakle dalje nastavlja u

istom pravcu međama parcela k.č. 1390, 1388, 1321 i 1322 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta

odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze na K.O. Umoljani.

Ukupna površina iznosi 22,0 ha.

2. Oglavak

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 139, 140 i 4718 (put), a zatim nastavlja u

pravcu sjevera i presjeca parcele k.č. 4718 i 72 i dolazi do tačke br. 1. koja ima koordinate

y= 6517823 x= 4836275, a zatim u pravcu istoka sječe parcelu k.č. 72 i dolazi na rub parcele

k.č. 29, te u pravcu sjevera ide međama parcela k.č. 29, 28, 27, 26, 33 i 72 (obuhvata ih)

nakon čega ide u pravcu istoka pa juga, sjekući parcelu k.č. 4718 u pravoj liniji te produžava

međama parcela k.č. 346 i 345 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 345, 347 i 343.

Granica obuhvata nastavlja u pravcu juga, sječe parcelu 343 do tromeđe parcela k.č. 341,

343 i 342, zatim u pravcu zapada ide međom parcele k.č. 337 (obuhvata je) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 338. 335 i 336, a zatim u istom pravcu, u pravoj liniji, sječe parcele k.č.

336 i 290, i dolazi do tačke br. 2. koja ima koordinate y= 6517814 x= 4836056, te u pravcu

juga sječe parcele k.č. 283, 282, 281, 279 i 240 i dolazi do tačke br. 3. koja ima koordinate

y= 6517654 y=4836019, odakle sječe u pravcu sjevera parcele k.č. 173, 172, 149 i 150 i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 147, 145 i 250. Granica dalje nastavlja u istom pravcu, idući

međama parcela 147 i 146 (obuhvata ih) te dalje presjeca parcelu k.č 145 do zapadnog ruba

parcele k.č. 144, odakle dalje u pravcu zapada sječe parcele k.č. 145 i 151 i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 152, 142 i 151, odakle dalje u istom pravcu nastavlja međama parcela

k.č. 142, 141, 140, 139, 137 i 163 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 134, 136 i

4718 (obuhvata ih) te u pravcu istoka dolazi do mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Umoljani.

Ukupna površina iznosi 5,9 ha.

Naseljeno mjesto Brda

Rudež

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1485, 1487 i 942, potom produžava u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1484 i 942 (obuhvata ih), odakle dalje, u istom

pravcu, presjeca parcelu k.č. 3026 i dolazi u tačku br. 1. koja ima koordinate y= 6520348 x=

4837169, nakon čega u pravcu juga dolazi do tačke br. 2., koja se nalazi između parcela k.č.

942 i 3026, i ima koordinate y= 6520380 x= 4837139. Granica obuhvata nastavlja u pravcu

istoka, juga te sjevera, ide međama parcela k.č. 1468, 1574 i 942 (obuhvata ih) te dolazi do

mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Page 127: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

127

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Šabići.

Ukupna površina iznosi 1,2 ha.

2. Brda

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1643, 1644 i 1645, odakle produžava

međama parcela k.č. 1643, 1641, 1640, 1639 i 1629 (obuhvata ih) i dolazi do četveromeđe

parcela k.č. 1629, 3016, 1132 i 1123. Granica obuhvata nastavlja u pravcu sjevera i presjeca

parcele k.č. 1132, 1122, 1117/3, 1117/2 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 117/2, 1115 i 1116, a

zatim nastavlja u pravcu sjevera pa juga idući međama parcela k.č. 1116, 1117/2, 1117/3,

1122, 1628, 1620, 1617, 1612, 1611, 1443, 1453/2, 1428/1, 1427, 942, 1411/2, 1405/1,

1403/2, 1405/2, 1410, 1468, 1407, 1406, 1405/1, 1405/2, 1404, 1403, 1402, 1401, 1400,

1398, 1397, 1396, 1383, 1371 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 1. koja se nalazi između

parcela k.č. 1370 i 1371, i ima koordinate y= 6520867 x= 4836373. Granica obuhvata

nastavlja u pravcu istoka i presjeca parcele 1370 i 1369 i dolazi do tačke br. 2., koja se nalazi

između parcela k.č. 1369 i 1368, i ima koordinate y= 6520908 x= 4836381, a zatim nastavlja

u pravcu istoka pa juga, idući međama parcela k.č. 1368, 1354, 1321/1 (obuhvata ih) i dolazi

u tačku br. 3, koja se nalazi između parcela k.č. 1332/1 i 1339, i ima koordinate y=6521012

x=4836312. Granica obuhvata dalje u pravcu juga i presjeca parcele k.č. 1339. 1338 i 1336

(koordinate prelomnih tačaka: br. 4. y= 6521022 x= 4836297; br. 5. y= 6521036 x=

4836295; br. 6. y= 6521031 x= 4836263; br. 7. y= 6521020 x= 4836250; br. 8. y= 6521008

x= 4836249) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1339, 1340 i 1336. Granica nastavlja u pravcu

zapada te juga, idući međama parcela k.č. 1340, 1341, 1342, 1332/3, 1331, 1328/2, 1327/3,

1327/1, 1327/2, 1682, 1681/2, 1681/1, 1680, 1679, 1398, 1399 (obuhvata ih) i dolazi do tačke

br. 9., koja se nalazi između parcela k.č. 1399 i 3016, i ima koordinate y= 6520562 x=

4836570, a zatim nastavlja i presjeca parcele k.č. 3016 i 1645 i dolazi do tromeđe parcela

k.č. 1643, 1642/1 i 1645 i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Šabići.

Ukupna površina iznosi 14,9 ha.

Naseljeno mjesto Kramari

Kramari

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1906, 1907 i 1918, zatim produžava u

pravcu sjevera međama parcela k.č. 1906, 1905, 1903 i 1931 (obuhvata ih) i dolazi u tačku

br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 1331 i 3016, i ima koordinate y= 6520700 x=

4835315, odakle dalje u istom pravcu presjeca parcele k.č. 3016, 1932, 1933, 1942, 1988

(koordinate prelomnih tačaka: br. 2. y= 6520698 x= 4835320; br. 3. y= 6520751 x=

4835315; br. 4. y= 6520794 x= 4835354; br. 5. y= 6520801 x= 4835370; br. 6. y= 6520854

x= 4835464) i dolazi u tačku br.7., koja se nalazi između parcela 1958 i 1959, i ima

koordinate y= 6520847 i x= 4835472. Granica obuhvata nastavlja u pravcu sjevera pa istoka

idući međama parcela k.č. 1959, 1956, 1955, 2040, 2041, 2043 i 2044 (obuhvata ih) i dolazi

do tačke br. 8., koja se nalazi između parcela k.č. 2024 i 2044, i ima koordinate y=6521031

x= 4835493, zatim nastavlja u pravcu juga i presjeca k.č. 2024 i dolazi do tromeđe parcela

k.č. 2028, 2024 i 2027. Granica nastavlja u pravcu juga međama parcela k.č. 2028, 2030,

2026/2, 1976/4, 2009, 2010, 2013 i 2015 (obuhvata ih) zatim u pravcu istoka produžava

međama parcela k.č. 1854, 1853, 1856, 1858, 1868 i 1898 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.

9., koja ima koordinate y= 6520751 x= 4835235. Granica dalje u pravcu juga presjeca

parcele k.č. 1870, 1895 i 1894 i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 1894, 1892, 1882 i 1877,

zatim u istom pravcu ide međom parcele k.č. 1892 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela

k.č. 1889, 1892 i 1888. Granica nastavlja u pravcu istoka i presjeca parcele k.č. 1888 i 1908 i

dolazi u tačku br. 10. y= 6520663 x=4835156, potom nastavlja u pravcu sjevera međama

Page 128: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

128

parcela k.č. 1906, 1905, 1903 i 1931 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Šabići.

Ukupna površina iznosi 9,5 ha.

Naseljeno mjesto Šabići

Šabići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2214, 2212 i 2201, potom produžava u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 2214, 2215, 2223/1 i 2223/2 (obuhvata ih) i dolazi

do tačke br. 1 koja se nalazi između parcela k.č. 2201 i 2223/2, i ima koordinate y= 6521516

x= 4834849 i potom produžava u istom smjeru i presjeca parcele k.č. 2201, 2287 i 2286 i

dolazi do tačke br. 2., koja se nalazi između parcela k.č. 2268 i 2286, i ima koordinate y=

6521513 x= 4834963, zatim u istom pravcu nastavlja međama parcela k.č. 2268, 2269/1,

2283, 2280, 2279 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 3., koja se nalazi između parcela k.č. 2280

i 3006, i ima koordinate y= 6521645 i x= 4835159. Granica obuhvata potom nastavlja u

pravcu juga i presjeca parcele k.č. 3006 i 2321 (koordinate prelomnih tačaka: br. 4. y=

6521685 x= 4835074; br. 5. y= 6521702 x= 4834868; br. 6. y= 6521765 x= 4834847; br. 7.

y= 6521841 x= 4834856) i dolazi do tačke br. 8., koja se nalazi između parcela k.č. 3017/1 i

2363/2, i ima koordinate y= 6521844 x= 4834844, a zatim u pravcu istoka, juga te sjevera

ide međama parcela k.č. 2363/2, 2363/1, 2365, 2366, 2388/1, 2387, 2386, 2382, 2580, 2220,

2219, 2218 i 2217 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Šabići.

Ukupna površina iznosi 9,6 ha.

Naseljeno mjesto Bobovica

1. Bobovica

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 2319, 2320, 2322 i 2330, potom

produžava u pravcu zapada idući međom parcele k.č. 2319 (obuhvata je) i dolazi do tačke br.

1., koja se nalazi između parcela k.č. 2319 i 2333, i ima koordinate y= 6518912 x= 4832979,

te nastavlja presjecati parcele k.č. 2333, 2334, 2318 (koordinate prelomnih tačaka: br. 1. y=

6518896 x= 4832980; br. 2. y= 6518892 x= 4832982; br. 3. y= 6518890 x= 4832979) i

dolazi do tačke br. 4., koja se nalazi između parcela k.č. 2317 i 2318, i ima koordinate y=

6518871 x= 4832986. Granica obuhvata nastavlja u pravcu zapada iduću međom parcele k.č.

2317 (obuhvata je) te nastavlja istim pravcem sijekući parcele k.č. 2353, 2354, 2363, 2356,

2355 i 2370/1 (koordinate tačaka preloma su: br. 5. y= 6518858 x= 4833010; br. 6. y=

6518851 x= 4833033; br. 7. y= 6518766 x= 4833070; br. 8. y= 6518800 x= 4833105; br. 9.

y= 6518930 x= 4833086) i dolazi do tačke br. 10., koja se nalazi na rubnom dijelu parcele

k.č. 2309, i ima koordinate y= 6518919 x= 4833111. Granica obuhvata nastavlja na sjever

pa jug idući međama parcela k.č. 2309, 2308 i 2305 i dolazi do tačke br. 11. y= 6518963 x=

4833105, i nastavlja prema istoku pa jugu presjecajući parcele k.č. 2770/1, 4723 i 2483

(koordinate prelomnih tačaka br. 12. y= 6518970 x= 4833088; br 13. y= 6519095 x=

4833070; br. 14. y= 6519076 x= 4833015; br. 15. y= 6519064 x= 4832943; br. 16. y=

6519075 x= 4832925; br. 17. y= 6519046 x=4832931; br. 18. y= 6519040 x= 4832937) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 4723, 2481 i 2483. Granica nastavlja u pravcu zapada međom

parcele k.č. 2480 (obuhvata je) a zatim nastavlja presjecati parcele k.č. 2479/1, 2478, 2479/2,

2324 (koordinate prelomnih tačaka: br. 19. y= 6518992 x= 4832939; br. 20. y= 6518980 x=

4832929; br. 21. y= 6518947 x=4832956) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2322, 2323 i 2324,

nakon čega nastavlja međom parcele k.č. 2322 (obuhvata je) i dolazi na mjesto odakle je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Umoljani.

Ukupna površina iznosi 3,5 ha.

Page 129: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

129

2. Gaj

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2463, 2462 i 2465, te nastavlja u pravcu

sjevera sijekući parcele k.č. 2462, 2337, 2333, 2327, 2326, 2474 i 2473 (koordinate tačaka

preloma: br. 1. y= 6518884 x= 4832765; br. 2. y= 6518896 x= 4832778; br. 3. y= 65189809

x= 4832823; br. 4. y= 6518979 x= 4832823; br. 5. y= 6519004 x= 4832815) i dolazi do

tačke br. 6. koja se nalazi između parcela k.č. 2471 i 2472, koja ima koordinate y= 6518984

x= 4832759, odakle dalje nastavlja u pravcu juga idući međama parcela k.č. 2471, 2470,

2469, 2496, 2497 i 2499 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2499, 2505 i 2500.

Granica obuhvata dalje siječe parcele k.č. 2500, 2447, 2455 i 2454 (koordinate tačaka

preloma: br. 7. y= 6518986 x= 4832454; br. 8. y= 6518915 x= 4832612; br. 9. y= 6518901

x= 4832624; br. 10. y= 6518920 x= 4832683) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2452, 2454 i

2456, zatim ide međom parcele k.č. 2456 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Umoljani.

Ukupna površina iznosi 3,05 ha.

3. Medovi do

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2313, 2511 i 2514, potom produžava na

sjever idući međama parcela k.č. 2513 i 2512 (obuhvata ih) te sječe parcele u pravcu istoka

k.č. 2511, 4723, u pravcu juga sječe parcele k.č. 2270/1, 4721, 2518/1, 4722 (put); te u

pravcu zapada sječe parcele k.č. 3689, 2515 (koordinate prelomnih tačaka br. 1. y= 6519134

x= 4832693; br. 2. y= 6519175 x= 4832704; br. 3. y= 6519222 x= 4832715; br. 4. y=

6519248 x= 4832635; br. 5. y= 6519351 x= 4832640; br. 6. y= 6519355 x= 4832580; br. 7.

y= 6517306 x= 4832560; br. 8. y= 6519309 x= 4832527; br. 9. y= 6519269 x= 4832504; br.

10. y= 6519257 x= 4832515; br. 11. y= 6519181 x= 4832438) te dolazi u tačku br. 12., koja

se nalazi između parcela k.č. 2515 i 2517, i ima koordinate y= 6519183 x= 4832461, zatim

nastavlja međama parcela k.č. 2517 i 2516 (obuhvata ih) i dolazi do tačke odakle je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Umoljani.

Ukupna površina iznosi 3,5 ha.

Naseljeno mjesto Tušila

1. Podovi

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 3051 (put), 3059/1, 3058 i 3060, zatim

produžava u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 3058 i 3061 (obuhvata ih) a zatim

presjeca parcelu k.č. 3062 i dolazi u tačku br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 3062 i

4709, i ima koordinate y= 6520815 i x= 4832827, zatim nastavlja u pravcu istoka i idući

međama parcela k.č. 3051, 3030, 3029, 3024, 3023, 3022, 3014, 3008, 3007/1, 3007/2,

3004/2, 3004/3 i 3019 (obuhvata ih) te nastavlja u pravcu juga i pravom linijom presjeca

parcele k.č. 3018, 3017, 3016, 3015, 3013, 3012, 3008 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3008,

3006 i 3009. Granica obuhvata dalje nastavlja u pravcu zapada i presjeca parcele k.č. 3011,

3021, 3041 i dolazi do tačke br. 2., koja se nalazi između parcela k.č. 3040 i 3041, i ima

koordinate y= 6520921 x= 4832509, zatim nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela

k.č. 3039/2, 3038/1 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3038/1, 3039 i 3056, te siječe parcelu

3056 i dolazi do tačke br. 3., koja ima koordinate y= 6520873 i x= 4832632, te ide međom

parcele k.č. 3055 (obuhvata je) te siječe parcele k.č. 3054, 3053 i 3051 (koordinate tačaka

preloma: br. 4. y= 6520794 x=4832667; br.5. y= 6520787 x= 4832693 i dolazi do mjesta

odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Umoljani.

Ukupna površina iznosi 5,9 ha.

Page 130: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

130

2.Ozmine

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 3147, 3148/1 i 3164 produžava u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 3148/1, 3148/2, 3150, 3151, 3152, 3162, 3264,

3279 i 3130 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3130, 3129/2 i 3131. Granica dalje

produžava u pravcu zapada pa sjevera i presjeca parcele k.č. 3131, 3129/2, 3129/1, 3127,

3122 i 3123 (koordinate preloma br. 1. y=6520443 x=4832286; br.2. y=6520439

x=4832273; br.3. y=6520439 x=4832273; br.4. y=6520428 x=4832265; br. 5. y=6520392

x=4832270;) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3122, 3118/2 i 3123 zatim produžava u istom

pravcu idući međama parcela k.č. 3118/2, 3119, 3115 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 3097, 3113 i 3096/1. Granica dalje nastavlja u pravcu istoka pa juga presijeca

parcele k.č. 3096/1, 3095/2, 3095/1, 3093 i 3286 (koordinate preloma; br.6. y=6520510

x=4832477; br.7. y=6520513 x=4832433; br.8. y=6520537 x=4832444;) i dolazi do tačke 9.

između parcela k.č. 3286 i 3280 i ima koordinate y=6520519 x=4832362 a potom nastavlja

međama parcela k.č. 3280, 3281, 3272, 3267, 3268, 3264, 3263 i 3261 (obuhvata ih) te

nastavlja u pravcu juga i presijeca ppravom linijom parcele k.č. 3259, 3255, 3226 i dolazi do

tačke br. 9. y=6520575 x=4832039, a zatim u istom pravcu ide međom parcele k.č. 3225

(obuhvata je) i dolazi do tačke br. 10. y=6520553 x=4832005; te presijeca parcelu k.č. 3219 i

dolazi u tačku br. 11. koja ima koordinate y=6520550 x=6831999. Granica dalje nastavlja u

pravcu juga idući međama parcela k.č. 3217, 3216; zatim u pravcu sjevera idući međama

parcela k.č. 3174, 3175, 3176, 3180, 3181, 3170, 3178, 3177, 3169, 3163, 3162, 3161, 3160,

3159, 3154, 3149 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Umoljani.

Ukupna površina iznosi 6,4 ha.

3. Pervizi

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 3441, 3440, 3442 i 3439 nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 3440, 3430/2, 3430/1 (obuhvata ih) i dolazi do

tačke br.1. y=6520953 x=4831481 koja se spaja na sjeverni rub parcele k.č. 3428. Granica

dalje u pravcu istoka ide međama parcela k.č. 3428, 3427, 3426, 3425, 3429, 3394, 3399,

3400, 3401, 4188, 4189, 4190, 4416/1, 4416/2 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br.2.

y=6521062 x=4831187. Granica obuhvata nastavlja u pravcu zapada, presijeca parcele

4190i dolazi do tromeđe parcela k.č. 4194, 4195 i 4190 a zatim nastavlja idući međama

parcela k.č. 4194, 4193 i 4200/1 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 4200/1, 4201 i

4200/2. Granica obuhvata nastavlja u istom pravcu i u pravoj liniji siječe parcele k.č. 4201 i

4202 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 4166, 4202 i 4203. Granica dalje ide međama parcela

k.č. 4202, 4171, 4170, 4169, 4168 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 4168, 4167 i

4164 a zatim presijeca parcele k.č. 4164 i 4163 (u pravoj liniji) i dolazi do tromeđe parcela

k.č. 4163, 4162 i 3472, te nastavlja u pravcu sjevera obuhvatajući parcelu k.č. 3439 i dolazi

do tačke odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Umoljani.

Ukupna površina iznosi 5,8 ha.

4. Tušila / Sinanovići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 4117, 4127/1 i 4116, zatim nastavlja na

sjever idući međama parcela k.č. 4127/1 i 4217 (obuhvata ih), zatim u pravcu juga ide

međama parcela k.č. 4218, 4219, 4220/1, 4220/2, 4221, 4386, 4385, 4383/1 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela 4383/2, 4383/1 i 4382/1. Granica nastavlja u pravcu juga i u

pravoj liniji presijeca parcele k.č. 4382/2, 4382/1, 4381, 4380, i dolazi na sjeverni rub

parcele k.č. 4370/2, zatim u istom pravcu granica nastavlja međama parcela k.č. 4370/2,

4374, 4373, 4372, 4362, 4360, 4359, 4345, 4340, 4339, 4337, 4349 i 4350 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 4348, 4350 i 4352. Granica obuhvata nastavlja u pravcu

Page 131: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

131

sjevera i presijeca parcele k.č. 4325 i 4351 (u pravoj liniji) i dolazi u tačku br. 1. y= 6521496

x= 4830271; zatim u pravcu juga ide međama parcela k.č. 4351, 4332 (obuhvata ih) i dolazi

do tačke br.2. y=6521514 x=4830219. Granica dalje u pravcu juga ide međama parcela k.č.

4493, 4496/2, 4496/1, 4497, 4498 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.5., koja se nalazi između

parcela k.č.4500 i 4498, i ima koordinate y=6521598 x=4830060; a zatim u istom pravcu

presijeca u pravoj liniji parcele k.č. 4500, 4728 i 4709 (put) i dolazi u tačku br.6., koja se

nalazi između parcela k.č. 4709 i 4296 i ima koordinate y=6521578 x=4830016, nakon čega

ide međom parcele k.č. 4296 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 4296, 4729 i 4726

(put). Granica dalje u pravcu zapada siječe parcele k.č. 4726 i 4286 (koordinate tački

preloma: br. 7. y=6521636 x=4829845; br. 8. y=6521565 x=4829783) nakon čega u pravcu

sjevera ide međama parcela k.č. 4286, 4272 i 4268 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.9., koja

se nalazi između parcela k.č. 4267/2 i 4268, ima koordinate y=6521321 x=4830016, nakon

čega u istom pravcu siječe u pravoj liniji parcele k.č. 4267/2, 4267/3, 4264/1, 4264/2, 4261,

4259 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 4256, 4258 i 4259, zatim u pravcu sjevera ide međama

parcela k.č. 4258, 4257, 4228, 4226 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 4224,

4226 i 4230. Granica obuhvata nastavlja u istom pravcu sijekući u pravoj liniji parcelu 4224

i dolazi do tromeđe parcela k.č. 4223, 4222 i 4224, a zatim u istom pravcu ide međama

parcela k.č. 4222, 4115, 4114 i 4116 (obuhvata ih) i dolazi u tačku odakle je opis granice i

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Umoljani.

Ukupna površina iznosi 25,1 ha.

Naseljeno mjesto Rakitnica

1. Rakitnica

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 3009, 2362 i 3017/1 (put) i nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 2362 i 2334 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 2334, 2335/2 i 2333, zatim skreće na istok i presijeca parcele k.č. 2335/2, 2335/1,

2321, 2353 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2339, 2343/2 i 2353. (koordinate

tački preloma: br.1. y= 6522194 x= 4834842; br.2. y= 6522272 x= 4834806; br.3. y=

6522290 x= 4834820; br.4. y= 6522291 x= 4834809; br.5. y= 6522419 x= 4834834).

Granica obuhvata nastavlja u istom pravcu i ide međama parcela k.č. 2343/2, 2343/1,

(obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2341, 2342 i 2343/1, a zatim presijeca parcele

k.č. 2342, 2321, 3018 (put), 2512, 2513, 2514 i 2521 (koordinate tački preloma: br.6. y=

6522474 x= 4834866; br.7. y= 6522517 x= 4834823; br.8. y= 6522610 x= 4834827) i dolazi

do tačke br.9., koja se nalazi između parcela k.č. 2521 i 2520, i ima koordinate y= 6522708

x= 4834803). Granica nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č. 2523, 2534, 2525

(obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2526, 2525, 2532, odakle siječe parcele k.č.

3532, 2356, (koordinate preloma br.10. y= 6522803 x= 4834881; br.11. y= 6522855 x=

4834916; br.12. y= 6522869 x= 4834946; br.13. y= 6522904 x= 4834957) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 2624/2, 2623/2 i 2536. Granica nastavlja u pravcu istoka pa juga ide

međama parcela k.č. 2642/2 i 2624/1 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.14. koja se nalazi

između parcela k.č. 2624/2 i 3007, i ima koordinate y=6522941 x=4834935, a zatim siječe

parcele k.č. 3007, 2785, 3020 (put), 2870, 3009, 2891, 2918, 2917, 2893, 2498, (koordinate

tački preloma: br.15. y= 6522817 x= 4834794; br.16. y= 6522894 x= 4834741; br.17. y=

6522971 x= 4834725; br.18. y= 6522964 x= 4834702; br.19. y= 6522948 x= 4834657;

br.20. y= 6522853 x= 4834680; br.21. y= 6522775 x= 4834707; br.22. y= 6522748 x=

4834705) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2499, 2453 i 2498. Granica dalje ide u pravcu

zapada međama parcela k.č. 2499, 2500, 2502, 2489/2, 2489/1, 2489/3 (obuhvata ih) i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 2489/3, 2488, 2486, a zatim u istom pravcu siječe pravom linijom

parcele k.č. 2486, 2478 i 2476 te dolazi do tačke br.23. y= 6522414 x= 4834728; odakle ide

Page 132: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

132

dalje međom parcela k.č. 2475, 2477, 3017/1, 2359, 2360, 2361 (obuhvata ih) i dolazi do

mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Šabići.

Ukupna površina iznosi 9,16 ha.

2. Lađevac

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2740/2, 2739 i 2746, a zatim nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 2740/2, 2740/1 i dolazi do tromeđe parcela k.č.

2740/2, 2740/1 i 2739, a zatim u istom pravcu siječe parcele k.č. 2739, 2738; zatim u pravcu

juga siječe parcele k.č. 2740/1, 2744, 2746 i 2747/1 (koordinate tački preloma: br.1. y=

6523195 x= 4835015; br.2. y= 6523229 x= 4835057; br.3. y= 6523238 x= 4835055; br.4.

y= 6523231 x= 4835027; br.5. y= 6523259 x= 4834990; br.6. y= 6523249 x= 4834974;

br.7. y= 6523224 x= 4834972; br.8. y= 6523234 x= 4834952) i dolazi do tačke br.9., koja se

nalazi između parcela k.č.2747/1 i 3007, i ima koordinate y=6523220 x=4834910. Granica

dalje nastavlja u pravcu zapada idući međom parcele k.č. 2747/4 (obuhvata je) i dolazi do

mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Šabići.

Ukupna površina iznosi 0,89 ha.

3. Zarije

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2662, 2261 i 2660, a zatim u pravcu sjevera

nastavlja međom parcele k.č. 2662 (obuhvata je), nakon čega siječe parcelu k.č. 2661 i 526

(koordinate tački preloma: br. 1. y= 652372 x= 4835293; br. 2. y= 652480 x= 4835293) i

dolazi do tačke br. 3., koja se nalazi između parcela k.č. 535 i 536, i ima koordinate y=

6523485 x= 4835297, nastavlja međama parcela k.č. 535, 534, 533 (obuhvata ih) i dolazi do

tačke br. 4., koja se nalazi između parcela k.č. 533 i 532/2, i ima koordinate y= 6523564 x=

4835279, zatim u pravoj liniji sijele parcelu k.č. 532/2 i dolazi za sjeverozapadni rub parcele

k.č. 531. Granica dalje nastavlja međom parcele k.č. 531 (obuhvata je) i dolazi do tačke br.

5., koja se nalazi između parcela k.č. 530 i 531, i ima koordinate y= 6523644 x= 4835284.

Granica u nastavku siječe parcele k.č. 530, 539/2, 529/1, 527, 501/1; zatim u pravcu juga

siječe parcele k.č. 2678, 501/1, 2679; a zatim u pravcu zapada siječe parcele k.č. 2703/1,

2676, 2672, 2670, 2665, 2736, 2735, 2741, 2740/1, 2739, 2737, 3019, 2626/1; a zatim u

pravcu sjevera siječe parcele k.č. 2631/1, 2658, 2600 (koordinate prelomnih tačaka: br. 6. y=

6523691 x= 4835291; br. 7. y= 6523734 x= 4835383; br. 8. y= 6523776 x= 4835379; br. 9.

y= 6523734 x= 4835287; br. 10. y= 6523686 x= 4835250; br. 11. y= 6523624 x= 4835227;

br. 12. y= 6523464; br. 13. y= 6523377 x= 4835180; br. 14. y= 6523288 x= 4835090; br.

15. y= 6523238 x= 4835105; br. 16. y= 6523240 x= 4835188; br. 17. y= 6523241 x=

4835284; br. 18. 6523267 x= 4835251; br. 19. y= 6523929 x= 4835225; br. 20. y= 6523344

x= 4835218) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Šabići.

Ukupna površina iznosi 3,9 ha.

Naseljeno mjesto Ledići, Dejčići i Dujmovići

1. Ledići

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 62, 60/2, 60/1 i 65, a potom produžava

na sjever idući međama parcela k.č. 60/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 112,

223, 224, 277, 225, 226 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 226, 243/11 i 2161.

Granica dalje u istom pravcu siječe parcelu k.č. 2161, 276/2, 277 i 281 (koordinate

prelomnih tačaka: br. 1. y= 6527440 x= 4836977; br. 2. y= 6527460 x= 4837004; br. 3. y=

6527488 x= 4836978) i dolazi do tačke br. 4., koja se nalazi između parcela k.č. 281 i 284, i

ima koordinate y= 6527505 x= 4836956 i nastavlja međom parcele 285/1 (obuhvata je) i u

Page 133: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

133

pravcu juga presijeca parcele k.č. 275, 274, 273, 292, 295, 296, 298, 312/3, 2166, 615, 628,

652, 643, 630, 644, 645, 647/1, 647/2 (koordinate tački preloma: br. 5. y= 6527557 x=

4836974; br. 6. y= 6527591 x= 4836915; br. 7. y= 6527563 x= 4836854; br. 8. y= 6527594

x= 4836826; br. 9. y= 6527571 x= 4836802; br. 10. y= 6527706 x= 4836720; br. 11. y=

6527713 x= 4836676; br. 12. y= 6527639 x= 4836652; br. 13. y= 6527600 x= 4836676; br.

14. y= 6527597 x= 4836634; br. 15. y= 6527629 x= 4836598; br. 16. y= 6527634 x=

4836475) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 647/1, 703 i 701. Granica nastavlja u pravcu

sjevera i ide međama parcela k.č 703, 707/3, 707/1, 706, 157, 158 (obuhvata ih) a zatim

presijeca parcele k.č. 150, 165, 166, 147, 145, 144, 143 (koordinate prelomnih tačaka: br. 17.

y= 6527505 x= 4836685; br. 18. y= 6527463 x= 4836695) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

142, 141 i 143. Granica nastavlja u pravcu zapada idući međama parcela k.č. 141, 139,

133/1 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 19., koja se nalazi između parcela k.č. 133/1 i 129, i

ima koordinate y= 6527407 x= 4836677, a zatim siječe parcele k.č. 129, 127, 126, 124, 130

(koordinate prelomnih tačaka: br. 20. y= 6527686 x= 4836657; br. 21. y= 6527361 x=

4836652; br. 22. y= 6527335 x= 4836676) i dolazi do tačke br. 23., koja se nalazi između

parcela k.č. 130 i 132, i ima koordinate y= 6527362 x= 4836702. Granica dalje u pravcu

sjevera nastavlja međama parcela k.č. 132 i 131 (ovuhvata ih) i nastavlja u istom pravcu

sjekući parcele 123, 122, 93/1 i 93/2 (koordinate prelomnih tačaka: br. 24. y= 6527336 x=

4836743; br. 25. y= 6527316 x= 4836746; br. 26. y= 6527310 x= 4836768) i dolazi do tačke

br. 27. koja se nalazi između parcela k.č. 93/2 i 94, i ima koordinate y= 6527331 x=

4836835. Granica obuhvata nastavlja međama parcela k.č. 94, 112, 95, 96, 97, 98, 99

(obuhvata ih) i dolazi na mjesto odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Ledići.

Ukupna površina iznosi 10,4 ha.

2. Dujmovići

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 2045, 2043, 2042 i 2044, zatim

nastavlja u pravcu zapada pa sjevera, idući međama parcela k.č. 2045, 2047, 2052, 2053,

2054, 2055, 1952, 1958/2, 1958/1, 1957 (obuhvata ih) i idući međom parcele k.č. 1955 dolazi

do tromeđe parcela k.č. 1954, 1940/2 i 1955. Granica potom nastavlja u pravcu sjevera i

presijeca parcele k.č. 1955, 1939/1, 2171 (put) (koordinate prelomnih tačaka su: br. 1. y=

6528950 x= 4834911; br. 2. y= 6528954 x= 4834922; br. 3. y= 6528973 x= 4834916) i

dolazi idući međom parcele k.č. 1514 dolazi do tromeđe parcela k.č. 1521, 1514 i 2171 (put).

Granica potom nastavlja idući međom parcele k.č. 1514 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 1515, 1513/3 i 1514; nakon čega nastavlja u pravcu juga, presijeca parcele k.č.

1515 i 1516 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1516, 1513/2 i 1513/3, nakon čega, idući međom

parcele k.č. 1513/2 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1518, 1513/2 i 1516. Granica dalje u

istom pravcu nastavlja i siječe parcele k.č. 1518, 1519/1 i 2170 i dolazi do tromeđe parcela

k.č. 2170, 1511/1 i 1469, a zatim nastavlja u pravcu sjevera i ide međama parcela k.č. 1469,

1468, 1467/6, 1467/3 (obuhvata ih), i nastavlja u pravcu juga idući međama parcela k.č.

1467/2, 1467/1, 1467/4, 1467/5, 1470, 1471, 1402, 1401, 1400, 1397, 1394, 1393, 1388,

1387, 1379/2, 1378, 1376, 1375, 1365 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1365,

1361/1 i 1364. Granica potom nastavlja u pravcu sjeveroistoka i siječe parcele k.č. 1361/1,

1361/2, 1358, 1360/1 (koordinate prelomnih tačaka: br. 4. y= 6529370 x= 4834947; br. 5.

y= 6529413 x= 4834968; br. 6. y= 65294300 x= 4835088) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

1360/1, 1360/2 i 2159 (put), nakon čega granica u pravcu istoka pa juga ide međom parcele

k.č. 1360/2 (obuhvata je) i dolazi do tačke br. 5., koja se nalazi između parcela k.č. 2159

(put), 1360/2 i 1359, odakle dalje siječe parcele k.č. 2168/5, 1198, 1202, 1203, 1205

(koordinate prelomnih tačaka: br. 7. y= 6529510 x= 4835086; br. 8. y= 6529548 x=

4835033) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1205, 1207 i 1206/2. Granica potom produžava u

pravcu juga i ide međama parcela k.č. 1207, 1208/2, 1209/3 (obuhvata ih) i dolazi do

Page 134: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

134

tromeđe parcela k.č. 1209/3, 1264 i 1217. Granica zatim, u pravcu juga te zapada, siječe

parcele k.č. 1264, 2170 (put), 1266, 1274 (put), 2178 (koordinate tački preloma: br. 9. y=

6529605 x= 4834613; br. 10. y= 6529355 x= 4834644; br. 11. y= 6529330 x= 4834592) i

dolazi do tačke br. 12., koja se nalazi između parcela k.č. 1280 i 2178, i ima koordinate y=

6529304 x= 4834595, a potom nastavlja u pravcu zapada idući međama parcela k.č. 1280,

1281, 1282, 1285, 1286, 1287, 2019 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2018,

2019 i 2021, odakle granica nastavlja u pravcu zapada pa sjevera, i siječe parcele k.č. 2021,

2022, 2010, 2005/1, 2006, 2007, 2009, 2034, 2033, 2032 (koordinate prelomnih tačaka: br.

13. y= 6529022 x= 4834564; br. 14. y= 6529021 x= 4834645; br. 15. y= 6529037 x=

4834691; br. 16. y= 6529013 x= 4834695; br. 17. y= 6528978 x= 4834723; br. 18. y=

6528936 x= 4834716) a potom dolazi do tačke br. 19., i koja se nalazi između parcela k.č.

2032 i 2037/2, i ima koordinate y= 6528966 x= 4834746, i nastavlja međama parcela k.č.

2037/2, 2041 (obuhvata ih) i dolazi do južnog ruba parcele k.č. 2043 (obuhvata je) i dolazi do

mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Ledići.

Ukupna površina iznosi 24,5 ha.

3. Dejčići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 3469, 3471/3 i 1423, i nastavlja u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 3469, 3471/3, 3466, 3465/2, 3461/1, 3464, 3463, 3462,

3461, 3460, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491

(obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 3491 i 1423, i ima

koordinate y= 6527607 x= 4838230, odakle dalje nastavlja sijeći parcele k.č. 1423, 3763/1

(put). 3731/1 (koordinata prelomne tačke: br. 2. y= 6527616 x= 4838240; br. 3. y= 6527671

x= 4838237) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3292 (put), 3731/1 i 3293, i ide međom parcele

k.č. 3293 (obuhvata je) i dolazi do tačke br. 4., koja se nalazi između parcela k.č. 3735/1 (put)

i 3293, i ima koordinate y= 6527792 x=4838243, odakle dalje siječe parcele k.č. 3735/1,

3143/1, 3144, 3146, 3148, 3149, 3151, 3152, 3154, 3156 (koordinate tački preloma: br. 5. y=

6527810 x= 4838260; br. 6. y= 6527795 x= 4838298; br. 7. y= 6527831 x= 4838313) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 3168, 3156 i 3152. Granica potom nastavlja u pravcu istoka,

siječe parcele k.č. 3156, 3157 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3158, 3159 i 3157, nakon čega

nastavlja međom parcela k.č. 3158 i 3166 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

3164, 3165 i 3166, odakle dalje siječe pacele k.č. 3165, 3183, 3192, 3193/1, 3110, 3107,

3105, 3116, 3103/1, 3103/3, 3102 (koordinate tački preloma: br. 8. y= 6527922 x= 4838215;

br. 9. y= 6527962 x= 4838253; br. 10. y= 6528021 x= 4838201) i dolazi do četveromeđe

parcela k.č. 3099, 3097, 3102 i 3098. Granica potom nastavlja u pravcu juga idući međama

parcela k.č. 3098, 3095, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3032, 3033, 3034, 3038,

3039, 3041, 3044, 3045, 3046, 3049, 3050 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

2895/2, 2896 i 2923 (put). Granica potom nastavlja u istom pravcu, idući međom parcele k.č.

2895/2 (obuhvata je) i nastavlja međom parcele k.č. 2894/1 i dolazi do tačke br.11., koja se

nalazi između parcela k.č. 2894/1 i 2895/1, i ima koordinate y= 6527933 x= 4837921; odakle

dalje siječe, u pravoj liniji, parcele k.č. 2894/1, 3735/1 (put), 3621 i dolazi do tačke br. 12.,

koja se nalazi između parcela k.č. 3621 i 3619, i ima koordinate y= 6527904 x= 4837913, a

zatim nastavlja međom parcele k.č. 3619 i dolazi do tačke br. 13, koja se nalazi na parceli

k.č. 3619, i ima koordinate y= 6527919 x= 4837845. Granica potom nastavlja u pravcu

zapada pa sjevera, i siječe parcele k.č. 3619, 3731/1 (koordinate prelomnih tačaka: br. 14. y=

6527900 x= 4837838; br. 15. y= 6527722 x= 4837969) i dolazi do četveromeđe parcela k.č.

3548, 3521, 3554/3 i 3731/, a zatim u pravcu sjevera, idući međama parcela k.č. 3521, 3520,

3505, 3503/1, 3502, 3501/2, 3496, 3495, 3470/1, 3470/2, 3469 (obuhvata ih) i dolazi do

mjesta odakle je opis granice i počeo.

Page 135: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

135

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Dejčići.

Ukupna površina iznosi 21,08 ha.

4. Luke

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 463, 468 i 467, i nastavlja u pravcu sjevera

idući međama parcela k.č. 468, 469 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi

između parcela k.č. 469 i 471, i ima koordinate y= 6528417 x= 4836844, odakle nastavlja u

istom pravcu i siječe parcele k.č. 471, 470, 487, 486, 485 (koordinate prelomih tački: br. 2.

y= 6528540 x= 4837015) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 483/2, 485 i 483/1. Granica potom

nastavlja u istom pravcu, idući međom parcele k.č. 483/2 (obuhvata je), zatim siječe parcelu

k.č. 482 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 487, 479 i 482, a potom u istom pravcu nastavlja

idući međom parcele k.č. 479 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 479, 476 i 412.

Granica potom siječe parcele k.č. 412 i 416 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 399, 418 i 416,

nakon čega nastavlja međama parcela k.č. 399, 398, 397 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 3633, 3607 i 397. Granica potom nastavlja u pravcu istoka i siječe parcele k.č.

3633, 3697, 3699, 3700/1 (koordinata prelomne tačke: br. 3. y= 6528163 x= 4837372) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 3703, 3702/2 i 3701, nakon čega granica nastavlja međom

parcele k.č. 3703 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3703, 3702/2 i 3704/2, a

zatim nastavlja u pravcu jugoistoka i siječe parcele k.č. 3704/2, 3706/2, 3707, 3731/1,

3729/1, 2175 (put); a zatim u pravcu jugozapada siječe parcele k.č. 991, 3793, 2158, 559,

558/1, 555, 2168/6, 2158 (koordinate tački preloma: br. 4. y= 6528563 x= 4837173; br. 5.

y= 6528581 x= 4837194; br. 6. y= 6528662 x= 4837170; br. 7. y= 6528681 x= 4837137; br.

8. y= 6528727 x= 4837169; br. 9. y= 6528772 x= 4837148; br. 10. y= 6528675 x= 4837083;

br. 11. y= 6528638 x= 4836936; br. 12. y= 6528586 x= 4836857) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 554/2, 552 i 2158 (put). Granica potom nastavlja u pravcu juga, i nastavlja

međama parcela k.č. 552, 551, 549, 575/1, 575/2, 577/1, 569 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta

odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Dejčići i K.O. Ledići.

Ukupna površina iznosi 13,3 ha.

Naseljeno mjesto Mijanovići

1. Gaj

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 2410, 2480, 2407 i 2409, a potom

nastavlja u pravcu sjevera idući međom parcele k.č. 2410 (obuhvata je) i dolazi do tačke br.

1., koja se nalazi između parcela k.č. 2410 i 2411, i ima koordinate y= 6530259 x= 4836966,

nakon čega granica u istom pravcu nastavlja i presijeca parcele k.č. 2411, 2412, 2418, 2417,

2416 i 2419 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2. y= 6530197 x= 4837076; br. 3. y= 6530226

x= 4837082) a potom nastavlja u pravcu istoka te juga i siječe parcele k.č. 2423/1, 2421/1,

2420, 2439, 2441, 2444, 2450, 2453, 3225 (put), 2555, 2558 (koordinate prelomnih tačaka:

br. 4. y= 6530286 x= 4837025; br. 5. y= 6530331 x= 4836986; br. 6. y= 6530375 x=

4836995; br. 7. y= 6530401 x= 4836989; br. 8. y= 6530418 x= 4836952; br. 9. y= 6530398

x= 4836890) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2562, 2558 i 2559. Granica potom nastavlja

upravcu juga, idući međom parcele k.č. 2562 (obuhvata je), zatim siječe parcele k.č. 2561,

2560, 2572, 2573/2 (koordinate tački preloma: br. 10. y= 6530302 x= 4836818; br. 11. y=

6530323 x= 4836731; br. 12. y= 6530261 x= 4836703) a zatim u pravcu sjevera ide međom

parcela k.č. 2573/1, 2567/2, 2567/1, 2409, 2410 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je

opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Trebečaj.

Ukupna površina iznosi 3,5 ha.

Page 136: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

136

2. Mijanovići

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 2321, 2385, 2384 i 2382, i nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 2382, 2326, 2324 (obuhvata ih) i dolazi do

sjevernog ruba parcele k.č. 2324. Nakon toga, granica obuhvata siječe parcele k.č. 2323,

2334, 2336, 2338, 2340, 2343/2, 2343/1, 2345 (koordinate prelomnih tačaka: br. 1. y=

6530760 x= 4837287; br. 2. y= 6530801 x= 4837289; br. 3. y= 6530853 x= 4837301; br. 4.

y= 6530897 x= 4837313) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2347, 2346 i 2349. Granica potom

nastavlja u pravcu juga, siječe parcele k.č. 2359, 2362, 2366, 2368 (koordinate prelomnih

tačaka: br. 5. y= 6530916 x= 4837243; br. 5. y= 6530892 x= 4837225; br. 6. y= 6530891

x= 4837206; br. 7. y= 6530873 x= 4837184; br. 8. y= 6530831 x= 4837182) i dolazi do

tačke br. 8., koja se nalazi između parcela k.č. 2375 i 3224 (put) i ima koordinate y= 6530808

x= 4837148, a potom nastavlja u pravcu juga, pa sjevera, idući međama parcela k.č. 2375,

2374/2, 2374/1, 2373 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3212 (put), 2374 i 2375.

Nakon toga, granica u pravcu sjevera siječe parcele k.č. 2375, 2379, 2383, 2348 (koordinate

prelomnih tačaka: br. 9. y= 6530782 x= 4837162; br. 10. y= 6530711 x= 4837236) i dolazi

do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Dejčići.

Ukupna površina iznosi 2,6 ha.

Naseljeno mjesto Godinja

Godinja

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1584, 1583 i 1592, a zatim nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1584 i 1589 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 1597, 158 i 1596, a zatim u istom pravcu presjeca parcelu k.č. 1597 i u pravcu

zapada parcelu k.č. 1601 (koordinata tačke preloma br.1. y= 6532139 x= 4833858) i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 1602, 1608 i 1603. Granica obuhvata dalje nastavlja međama

parcela k.č. 1602 i 1603 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1608, 1606 i 1603, a

zatim u pravcu sjevera nastavlja sjekući parcele k.č. 1606, 1618 (put), 1611 i 1617

(koordinate tačaka preloma: br. 2. y= 6532069 x= 4833874; br. 3. y= 6532073 x= 4833904)

i dolazi do tačke br. 4., koja se nalazi između parcela k.č. 1617 i 1616, i ima koordinate y=

6532141 x= 4833890. Granica dalje nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č.

1616 i 1627 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 5., koja se nalazi između parcela k.č. 1631 i

1627, i ima koordinate y= 6532154 x= 4833926, a zatim sječe parcele k.č. 1613, 1634,

2181(put),1636, 1640, zatim u pravcu zapada siječe parcele k.č.1644, 1645, 1646 i 1651/1

(koordinate tačaka preloma: br. 6. y= 6532129 x=4833943; br. 7. y= 65321161 x= 4833989;

br. 8. y= 6532256 x= 4833929) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1650, 1651/1 i 1667/1.

Granica dalje nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1658, 1661 i 1662

(obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 9., koja se nalazi između parcela k.č. 1663 i 1664, i ima

koordinate y= 6532385 y= 4833951, odakle dalje nastavlja sijeći parcele k.č. 1663 i 1680,

zatim u pravcu istoka parcelu k.č. 2184 (koordinate tačaka preloma: br. 10. y= 6532394 x=

4833964; br. 11. y= 6532457 x= 4833922 i dolazi do tačke br. 12., koja se nalazi između

parcela k.č. 2184 i 1737, i ima koordinate y= 6532461 x= 4833916. Granica dalje nastavlja

u pravcu istoka idući međama parcela k.č. 1737, 1746, 1753, 1756/1, 1752/1, 1760, 1762,

1763/1, 1763/2, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768/1, 1771/3, 1771/2, 1771/1, 1769, 1768/1 i

1768/2 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 13., koja se nalazi između parcela k.č. 2156 i 2186,

i ima koordinate y= 6533027 x= 4833908. Granica dalje u istom pravcu siječe parcele 2186 i

2181 (koordinate tačaka preloma su: br. 13. y= 6533103 x=4833888) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 2181, 1878 i 1877, nastavlja u pravcu juga idući međom parcele k.č. 1878, a

zatim u pravcu zapada ide međama parcela k.č. 1880, 1882, 1883, 2181 i 2185 (obuhvata ih)

i dolazi do tromeđe parcela k.l. 2185, 1891/2 i 1891/1. Granica nastavlja u pravcu istoka

sijekući parcele k.č. 1891/2, 1892/2, 2185, 2181, 1476, 1486, 1485, 1479, 1482 (koordinate

Page 137: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

137

tačaka preloma su: br. 14. y= 6532866 x= 4833765; br. 15. y= 6532688 x= 4833688; br. 16.

y= 6532577 x= 4833740; br. 17. y= 6532513 x= 4833725; br. 18. y= 6532489 x= 4833694) i

dolazi do tačke br. 19., koja se nalazi između parcela k.č. 1483 i 1482, i ima koordinate y=

6532457 x= 4833725, a zatim u pravcu istoka nastavlja idući međama parcela k.č. 1483 i

1490 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1490, 1491 i 1494. Granica obuhvata

nastavlja u istom pravcu i presjeca parcele k.č. 1494 i 1495; u pravcu juga siječe parcelu k.č.

1497; u pravcu sjevera siječe parcele k.č. 1498 i 2185, u pravcu juga siječe parcele k.č. 1530

(put), 1532, 1507, 1506, 1505, 1508 i 1527 (koordinate prelomnih tačaka: br. 20. y= 6532399

x= 4833747; br. 21. y= 6532345 x= 4833648; br. 22. y= 6532334 x= 4833655¸br. 23.

y=6532377 x= 4833765; br. 24. y= 6532344 x= 4833810; br. 25. y= 6532325 x= 4833744;

br. 26. y= 6532305 x= 4833712) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1573, 1530 i 1572. Granica

dalje nastavlja prema sjeveru međom parcele k.č. 1572 (obuhvata je) i nastavlja u istom

pravcu sijekući (u pravoj liniji) parcele k.č. 1582 i 1583 i dolazi tačke br. 27., koja se nalazi

između parcela k.č. 1583 i 1584, i ima koordinate y= 6532155 x= 4833812, nakon čega

nastavlja međom parcele k.č. 1584 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odak/le je opis obuhvata i

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Turovi.

Ukupna površina iznosi 13,2 ha.

Naseljeno mjesto Trebečaj

Trebečaj

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2029, 2030 i 3221, zatim nastavlja u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 2030, 2031, 2035 i 2036 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 2028, 2036 i 3222 (put), a zatim u istom pravcu siječe parcele k.č. 3222 i 1993/2 i

dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 1993/2 i 1994, i ima koordinate y=

6532846 x= 4836567, odakle dalje, u pravcu jugoistoka, granica u pravoj liniji sječe parcele

k.č. 1993/2, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987/1 i 1987/2 i dolazi do tromeđe parcela k.č.

1987/2, 1652 i 1655. Granica nastavlja u pravcu sjevera, idući međama parcela k.č. 1652,

1653, 1654, 1657, 1659, 1662, 1663, 1665, 1669/2 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 2., koja

se nalazi između parcela k.č. 1669/2 i 1669/1, i ima koordinate y= 6533044 x= 4836635,

nakon čega nastavlja u pravcu sjevera sijekući parcele k.č. 1669/1, 1982 i 1981; u pravcu

istoka parcele k.č. 1679, 1678, 1691, 1690/1 (koordinate tačaka preloma: br. 3. y= 6533061

x= 4836677; br. 4. y= 6533096 x= 4836659; br. 5. y= 6533111 x= 4836630; br. 6. y=

6533129, x= 4836603; br. 7. y= 6533149 x= 4836659; br. 8. y= 6533172 x= 4836644) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1690/1, 1687 i 1659. Granica dalje, pravom linijom, siječe

parcele k.č. 1695, 1727, 1723, 1714 i 1715 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1708, 1715 i

1717, a zatim u istom pravcu, nastavlja idući međama parcela k.č. 1483, 1471, 1472, 1473/1,

1473/3 (obuhvata ih); u pravcu jugozapada nastavlja idući međama parcela k.č. 1474,

1475/1, 1475/2, 1476, 1478 i 1495 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1495, 1494 i

1496. Granica dalje nastavlja u pravcu juga i siječe parcele k.č. 1496, 1497, 1587, 1586,

1592/1 i dolazi do tačke br. 9., koja se nalazi između parcela k.č. 1592/1 i 1584 i ima

koordinate y= 6533209 x= 4836366; a zatim nastavlja u pravcu jugozapada i siječe parcele

k.č. 1584, 1583/2, 1583/1, 1579, 1577, 1562/2, 1576/1, 1574/2 (koordinate tačaka preloma:

br. 10. y= 6533189 x=4836335; br. 11. y= 6533150 x=4836328; br. 12. y= 6533166 x=

4836253; br. 13. y= 6533189 x= 4836258) i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 1574/2, 1567,

1571/2 i 1568. Granica dalje nastavlja u pravcu juga idući međama parcela k.č. 1571/2,

1571/1, 1570/2, 1570/1, 2126, 2122, 2120, 2121, 2119/3 (obuhvata ih), zatim u pravcu

sjevera ide međama parcela k.č. 2119/1, 2114/1, 2114/3, 2112, 2111, 2110, 2102/1, 2103/2,

2103/1, 2101 (obuhvata ih) i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 2100, 2103/1, 2101 i 2043, a

zatim u istom pravcu nastavlja i presjeca parcele k.č. 2043, 2046 i 2049 (koordinata tačke

preloma: br. 14. y= 6533042 x= 4836302) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2040/2, 2050 i

Page 138: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

138

2044/1. Granica potom nastavlja u istom pravcu, idući međama parcela k.č. 2042, 2041,

2039/2 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 15, koja se nalazi između parcela k.č. 3221 i 2039/2

i ima koordinate y= 6532963 y= 4836415, te nastavlja sijeći parcelu k.č. 3221 (koordinata

tačke preloma: br. 16. y= 6532847 x= 4836407) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2030, 2031 i

3221, nastavlja idući međom parcele 2030 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Trebečaj.

Ukupna površina iznosi 13,5 ha.

Naseljeno mjesto Milje

Milje

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2851, 2861/4 i 2861/1, zatim nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 2861/4, 2861/2, 2860/1, 3321, 2875, 1335, 1354,

1350/1, 1347 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi izmeu parcela k.č. 1351 i

1345/1, i ima koordinate y= 1351 i 1345/1, a zatim nastavlja u pravcu juga i sječe parcele

k.č. 1345/1, 1342 ( koordinate tačke preloma: br. 2. y= 6534049 x= 4835693) i dolazi to

tačke br. 3., koja se nalazi između parcela k.č. 1342 i 1341, i ima koordinate y= 6534036 x=

4835686. Granica obuhvata dalje nastavlja u pravcu jugozapada, idući međom parcele k.č.

1341 (obuhvata je) i dolazi do tačke br. 4., koja se nalazi između parcela k.č. 1340 i 1345/1, i

ima koordinate y= 6533984 x=4835666, a dalje granica nastavlja sijekući parcele k.č. 1340,

2929, 3221 (put) (koordinate prelomnih tačaka: br. 5. y= 6533947 x= 4835662; br.6. y=

6533967 x= 4835630; br. 7. y= 6533978 x= 4835564) i dolazi do tačke br. 8., koja se nalazi

između parcela k.č. 3221 (put) i 2922/3, i ima koordinate y= 6533986 x= 4835552. Granica

nastavlja u pravcu juga, idući međama parcela k.č. 2922/3, 2922/2, 2922/5, 2922/6, 2922/7,

2922/1 (obuhvata ih) a zatim u pravcu sjevera ide međama parcela k.č. 2917/4, 2917/6,

2916, 2917/3, 2917/1, 2917/5, 2917/2, 2918, 2919 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 9., koja

se nalazi između parcela k.č. 2919 i 2879, i ima koordinate y= 6533877 x= 4835585. Granica

dalje siječe u pravoj liniji parcele k.č. 2879 i 2861/3 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2861/3,

2861/2 i 2861/4, nakon čega nastavlja, u istom pravcu, idući međom parcele k.č. 2861/4

(obuhvata je) te u pravoj liniji dolazi u tačku br. 10., koja se nalazi između parcela k.č.

2861/1 i 2850, i ima koordinate y= 6533806 x= 4835586, i dolazi do mjesta od kojeg je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Trebečaj.

Ukupna površina iznosi 4,3 ha.

Naseljeno mjesto Vrbovnik

Vrbovnik

Granica obuhvata polazi od tromeđe k.č. 1786, 1816 i 1817, zatim nastavlja u pravcu sjevera

idući međama parcela k.č. 1817, 1818, 1819, 1820, 1821/2, 1823, 1821/1, 2399, 1824

(obuhvata ih) a zatim u pravcu juga, nastavlja idući međama parcela k.č. 1825, 1826, 1828

(obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 1828 i 1838, i ima

koordinate y= 6537337 x= 4836569, nakon čega presjeca parcelu k.č. 1831, u pravoj liniji i

dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1839/1. Granica nastavlja u istom pravcu, idući

međama parcela k.č. 1839/1, 1939/2, 1840 i 1841 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 2., koja

se nalazi između parcela k.č. 1841 i 2399 (put), i ima koordinate y= 6537332 x=4836577, i

dolazi do tačke br. 3., koja se nalazi na tromeđi parcela k.č. 1843, 1842 i 2399 (put). Granica

nastavlja u pravcu zapada, idući međama parcela k.č. 1843, 1817, 1786, 1787, 1788

(obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 4., koja se nalazi između parcela k.č. 1788 i 1783 (put), i

ima koordinate y= 6537218 x= 4836476, nakon čega u pravoj liniji, presjeca put i parcelu

k.č. 1940/2 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1782, 1940/2 i 1778. Granica potom, u pravcu

sjevera, nastavlja idući međama parcela k.č. 1782, 1781, 1780 (presjeca put), 1788 (obuhvata

Page 139: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

139

ih) i dolazi do tačke br. 5., koja se nalazi između parcela k.č. 1787 i 1786, i ima koordinate

y= 6537233 x= 4836501, nakon čega siječe parcelu k.č. 1786 u pravoj liniji, i dolazi do

mjesta odakle je opis obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Trnovo.

Ukupna površina iznosi 1,09 ha.

Naseljeno mjesto Bašci

1. Glavica

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 740, 756 i 739, a zatim nastavlja u pravcu

sjevera, sijekući parcele k.č. 740, 741, 743, 738, 731 (koordinate tačaka preloma: br. 1. y=

6539572 x= 4835383; br. 2. y= 6539609 x= 4835394; br. 3. y= 6539605 x= 4835412; br. 4.

y= 6539584 x= 4835416; br. 5. y= 6539571 x= 4835449) i dolazi do četveromeđe parcela

k.č. 723, 724, 725 i 727, te nastavlja idući međom parcele k.č. 727 (obuhvata je) i dolazi do

tačke br.6., koja se nalazi između parcela k.č. 1595 (put) i 1101, i ima koordinate y= 6539627

x= 4835508. Granica nastavlja u pravcu juga, desnom stranom puta (k.č. 1595) do tromeđe

parcela k.č. 1595 (put), 1099 i 1101, odakle nastavlja u istom smjeru međama parcela k.č.

1099 i 1098 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1595 (put), 1098 i 1093. Granica

potom nastavlja u istom pravcu, desnom stranom puta (k.č. 1595) i dolazi do tačke br. 7., koja

se nalazi između parcela k.č. 1595 (put) i 1081, i ima koordinate y= 6539658 x= 4835177, a

zatim u pravcu zapada, pravom linijom sječe pacelu k.č. 1056 i dolazi u tačku br. 8., koja se

nalazi između parcela k.č. 1057 i 1056, i ima koordinate y= 6539613 x= 4835179. Granica

produžava u pravcu juga te sjevera, idući međom parcele k.č. 1057 (obuhvata je) i dolazi do

četveromeđe parcela k.č. 1077, 1057, 1056 i 1065, nakon čega granica u istom pravcu

nastavlja sijeći parcele k.č. 1077, 1068, 1069, 753, 754, 757, 739 (koordinate prelomnih

tačaka: br. 9. y= 6539575 x= 4835241; br. 10. 6539582 x= 4835301; br. 11. y= 6539573 x=

4835289; br. 12. y= 6539539 x= 4835328) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Bašci.

Ukupna površina iznosi 2,31 ha.

2. Bašci

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 987, 986 i 1594, a zatim u pravcu sjevera

siječe parcele k.č. 1006, 1005, 1001, 1002, 996, 997, 1593 (put), 383, 382, 1594 (put), 808

(koordinate prelomnih tačaka: br. 1. y= 6539173 x= 4835464; br. 2. y= 6539171 x=

4835500; br.3. y= 6539187 x= 4835508) i dolazi do tačke br. 4., koja se nalazi na parceli k.č.

808 i ima koordinate y= 6539242 x= 4835500. Granica dalje, u pravcu juga, nastavlja i

presjece parcele k.č. 799, 798, 801, 796, 794, 792, 791, 1022, 1023, 1025, 1026, 1014, 1013

(koordinate tačaka preloma: br. 5. y= 6539245 x= 4835462; br. 6. y= 6539289 x= 4835450;

br. 7. y= 6539316 x= 4835441; br. 8. y= 6539337 x= 4835412; br. 9. y= 6539303 x=

4835397) i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 1013, 1027 i 1010. Dalje granica nastavlja u

istom pravcu, idući međama parcela k.č. 1012, 1010, 1028, 1029, 1032 (obuhvata ih) i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 1032, 1033 i 1034, a zatim nastavlja i presjeca parcele k.č. 1033,

1037/2, 1594 (put), 967 (koordinate prelomnih tačaka: br. 10. y= 6539330 x= 4835296; br.

11. y= 6539320 x= 4835263); a zatim u pravcu sjevera presjeca parcele k.č. 971, 983, 685,

987 (koordinate prelomnih tačaka: br. 12. y= 6539284 x= 4835269; br. 13. y= 6539287 x=

4835306; br. 14. y= 6539257 x= 4835338) a zatim dolazi do mjesta odakle je opis granice i

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Bašci.

Ukupna površina iznosi 1,7 ha.

Page 140: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

140

Naseljeno mjesto: Češina strana

Češina strana

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 559, 560 i 562, zatim nastavlja u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 559, 564, 556 (obuhvata ih); zatim u pravcu juga,

nastavlja idući međama parcela k.č. 452, 451 (desnim dijelom puta k.č. 1598), 450, 449, 448,

447, 446 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 1. koja se nalazi između parcela k.č. 448 i 1598 i

ima koordinate y= 6541009 x= 4836162, a zatim nastavlja u pravcu zapada, siječe parcele

k.č. 1598 (put), 1597, 611, u pravoj liniji, i dolazi do sjevernog ruba parcele k.č. 570.

Granica zatim nastavlja u pravcu juga pa zapada, idući međama parcela k.č. 570, 581, 577,

576, 581, 575, 569, 566, 563 i 559 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i

počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Bašci.

Ukupna površina iznosi 1,3 ha.

Naseljeno mjesto Šišići

Šišići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1570, 1657/1 i 1930 (put), nastavlja

zapadnim obodom parcele k.č. 1647/1, i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između parcela

k.č. 1654/2 i 1657, i ima koordinate y= 6540902 x= 4837480, a zatim u pravcu jugoistoka

siječe parcelu 1657/1, u pravoj liniji, i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1658, 1659 i 1657/1.

Granica dalje produžava, u istom pravcu, međom parcele k.č. 1658 (obuhvata je) i dolazi na

sjeverozapadni rub parcele k.č. 1658, nakon čega siječe parcelu k.č. 1659, u pravoj liniji i

dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1660. Granica potom nastavlja u pravcu istoka, idući

međom parcele k.č. 1660 (obuhvata je) i dolazi do tačke br. 2, koja se nalazi između parcela

k.č. 1660 i 1662/1, i ima koordinate y= 6541087 x= 4837363, nakon čega nastavlja u istom

pravcu, i siječe parcele k.č. 1662/1, 1664, 1665, 1669/1 (koordinate tački preloma: br. 3. y=

6541138 x= 4837361; br. 4. y= 6541184 x= 4837345) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1668,

1669/1 i 1669/2. Granica dalje nastavlja idući međama parcela k.č. 1668, 1670 i 1672/2

(obuhvata ih) i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 1672/1, 1672/2, 1673 i 1675, odakle dalje

nastavlja u pravcu sjevera te siječe parcele k.č. 1675, 1682, 1686, 1680/2, 1724,1726, 1721,

1716, 1715 (koordinate tački preloma: br. 5. y= 6541311 x= 4837488; br. 6. y= 6541388 x=

4837493; br. 7. y= 6541389 x= 4837535; nakon čega siječe parcele k.č. 1715 i 1735 (put) te

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1736, 1712 i 1715. Granica dalje u pravcu istoka, ide međama

parcela k.č. 1736 i 1738 (obuhvata ih), presjeca put k.č. 1755, i dolazi do tromeđe parcela

k.č. 1755 (put), 1781/1 i 1782, a zatim sjevernim obodom parcele k.č. 1782, i dolazi do tačke

br. 8., koja se nalazi između parcela k.č. 1755 (put) i 1782, i ima koordinate y= 6541533 i x=

4837499, odakle dalje u pravoj liniji presjeca parcele k.č. 1782 i 1783, i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 1783, 1780 i 1781/1. Granica nastavlja u pravcu zapada, obodom parcele 1783,

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1782, 1783 i 1781/1 i odatle u punoj liniji siječe parcelu k.č.

1781/1 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1781/2, 1740 i 1781/1, a zatim, u pravcu juga, idući

međama parcela k.č. 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1747, 1745, 1474, 1750, 1751, 1752,

1756, 1757, 1758, 1822/1, 1821, 1826, 1828 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 9., koja se

nalazi između parcela k.č. 1829 i 1828, i ima koordinate y= 6541169 x= 4837260. Granica

dalje u pravcu zapada, siječe, u pravoj liniji, parcele 1829, 1831 i dolazi do tromeđe parcela

k.č. 1832/1, 1832/2 i 1831, a potom idući međama parcela 1832/1 i 1833/2, dolazi do tromeđe

parcela k.č. 1837, 1836 i 1838, nakon čega dalje granica siječe parcele k.č. 1836, 1838 i

dolazi do tačke br. 10, koja se nalazi između parcela k.č. 1839 i 1838, i ima koordinate y=

6541009 i x= 4837274, odakle dalje lijevim obodom parcele k.č. 1838 dolazi do

sjeverozapadnog ruba iste, presijeca put (k.č. 1930), a zatim nastavlja međama parcela k.č.

1658 i 1657/1 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Page 141: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

141

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Rijeka.

Ukupna površina iznosi 7,06 ha.

Naseljeno mjesto: Delijaš, Sjeverovići i Pomenovići

1. Pomenovići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1983, 1997/1 i 1984 (put), a zatim nastavlja

u pravcu sjevera sijekući parcele k.č. 1986, 1985 i 1977 (put) u pravoj liniji i dolazi do tačke

br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 1975/1 i 1977 (put), i ima koordinate y= 6543176 x=

4837918, nakon čega nastavlja u istom pravcu idući međama parcela 1975/1, 1976/1, 1976/2

(obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1977 (put), 1976/2 i 2956. Granica dalje, u

pravcu sjevera pa istoka, nastavlja i presjeca parcele k.č. 2968, 1927, 1943, 1944, 1945, 1946

(koordinate tačaka preloma: br. 2. y= 6543079 x= 4837981; br. 3. y= 6543188 x= 4837955;

br. 4. y= 6543199 x= 4837990) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1946, 1948 i 1949; nakon

čega nastavlja međama parcela k.č. 1948, 1947, 1951 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 1950, 1949 i 2967 (put). Granica dalje u pravcu sjevera pa juga, siječe parcelu

k.č. 2967 (put) i dolazi do tačke br. 5., koja ima koordinate y= 6543263 x= 4838019, te u

pravcu juga ide međom parcele k.č. 2967 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1763, 1762 i 2967

(put); granica obuhvata potom nastavlja međama parcela k.č. 1762, 1761, 1759, 1758, 1754,

1753 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1753, 1751 i 1764. Granica nastavlja na

sjever te istok i sječe parcele k.č. 1764, 1750, 1749, 2970, 2959 (put), 2183, 2185, 2137/1,

2137/2, 2141, 2142, 2144, 2145, 2146, 2138 (put) (koordinate prelomnih tačaka: br. 6. y=

6543473 x= 4838000; br. 7. y= 6543514 x= 4837947; br. 8. y= 6543447 x= 4837907; br. 9.

y= 6543443 x= 4837851; br. 10. x= 6543443 y= 4837851; br. 11. y= 6543533 x= 4837800;

br. 12. y= 6543572 x= 4837562) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2129, 2130 i 2155; a zatim

nastavlja međama parcela k.č. 2129, 2126, 2125, 2124, 2121/1, 2122/1 (obuhvata ih), zatim u

pravcu zapada te sjevera ide međama parcela k.č. 2104 i 2103 i dolazi do tačke br. 13. y=

6543564 x= 4837446; a zatim nastavlja u pravcu sjevera te presjeca parcele k.č. 2100, 2099,

2098, 2097 (koordinate tački preloma: br. 14. y= 6543564 x= 4837446; br. 15. y= 6543546

x= 4837448) i dolazi do tačke br. 16, koja se nalazi između parcela k.č. 2097 i 2101 (put) i

ima koordinate y= 6543526 x= 4837516. Granica nastavlja u istom pravcu idući međama

parcela k.č. 2097, 2095, 2094, 2084, 2089, 2088, 2087, 2086, 2081, 2078, 2077, 2076, 2074,

2073, 2071, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2063, 2062, 2061 (obuhvata ih) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 2056, 2061 i 2059. Granica potom nastavlja u pravcu zapada i sječe

parcele k.č. 2056, 2049, 2050, 1981 (koordinate prelomnih tački: br. 17. y= 6543273 x=

4837811) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 8, 7 ha.

2. Sjeverovići

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 2157/1 i 2969

(put), i ima koordinate y= 6543695 x= 4837508, i nastavlja u pravcu sjevera, u pravoj liniji, i

siječe parcele k.č. 2157/1, 2157/2, 2159, 2164, 2165, 2166, 2176 i dolazi do tačke br. 2, koja

se nalazi između parcela k.č. 2176 i 2173, i ima koordinate y= 6543680 x= 4837691; nakon

čega u istom pravcu nastavlja i presjeca parcele k.č. 2173, 2199, 2201/1, 2201/2, 2202, 2206,

2223, i dolazi do tačke br. 3. koja se nalazi između parcela k.č. 2223 i 2239, i ima koordinate

y= 6543778 x= 4837758, nakon čega, u pravcu juga siječe parcele k.č. 2221, 2212, 2219,

2208, 2209, 2216, 2215, 2211, 2969 (put), 2240, 2246, 2241, 2244 (put), 4074 (koordinate

prelomnih tačaka su: br. 4. y= 6543799 x= 4837722; br. 5. y= 6543765 x= 4837699; br. 6.

y= 6543783 x= 4837671; br. 7. y= 6543791 x= 4837680; br. 8. y= 6543860 x= 4837629; br.

9. y= 6543876 x= 4837601; , br. 10. y= 6543852 x= 4837572); a zatim u pravcu zapada

siječe parcele k.č. 2245, 2244 (put), 4075, 2969 (put) (koordinate tačaka preloma: br. 11. y=

Page 142: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

142

6543775 x= 4837626; br. 12. y= 6543741 x= 4837608) i dolazi do mjesta odakle je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 2,08 ha.

3. Podglavice

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1892, 1889 i 1916 (put), zatim produžava u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1889 i 1891 (obuhvata ih); u pravcu juga idući

međama parcela k.č. 1890, 1886, 1887 (obuhvata ih); u pravcu zapada idući međama parcela

k.č. 1888 i 1889 (obuhvata ih) i dolazi do tačke odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 1,43 ha.

4. Delijaš

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1464, 1473 i 1475, zatim produžava u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1473, 1470, 1466, 1453 i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 1454, 1450 i 1453, nakon čega u pravoj liniji sječe parcele k.č. 1450 i 1449, i

dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između k.č. 1449 i 1423, i ima koordinate y= 6543551 x=

4838519. Granica obuhvata nastavlja u istom pravcu, idući međama parcela k.č. 1423, 1424,

1425, 1419, 1417, 1416, 1415 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe k.č. 1414, 1415 i 1421,

odakle u pravoj liniji sječe parcelu k.č. 1412 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1412, 1411 i

1410. Granica nastavlja u pravcu juga idući sjevernim obodom parcele k.č. 1412, siječe put

(k.č. 2956) i sjevernim obodom parcele k.č. 1391 dolazi do tačke br. 2., koja se nalazi između

parcela k.č. 1392 i 1391, i ima koordinate y= 6543608 x= 4838611, a zatim u istom pravcu (u

pravoj liniji) siječe parcele k.č. 1391, 1390, 1389, 1388, 1387 i dolazi do tromeđe parcela k.č.

1387, 1385 i 1386. Granica dalje, u istom pravcu nastavlja međom parcele k.č. 1386

(obuhvata je) i u pravoj liniji sječe parcele k.č. 1382 i 1370 te dolazi do tromeđe parcela k.č.

1380/1, 1370 i 1371, a zatim siječe parcele k.č. 1371, 1372, 1373/1, 1374, 1618, 1619

(koordinata tačke preloma: br. 3. y=6543690 x= 4838427) i u pravoj liniji dolazi do tromeđe

parcela k.č. 2619/3, 1621 i 1620. Granica obuhvata potom nastavlja u istom pravcu, idući

međama parcela k.č. 1621, 1622, 1643, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1645, 1640, 1636

(obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 4., koja se nalazi između parcela k.č. 1714 i 1723 (put) i

ima koordinate y= 6543691 x= 4838169, a zatim u pravcu zapada, granica presijeca parcele

k.č. 1715, 1716, 1720, 1718, 1735, 1734 (put), 1577, 1574, 1581, 1583, 1587, 1588, 1589,

1590, 1566, 1555, 1554, 1553, 1548, 1558, 2966 (put), 1544, 1532, 1482/2, 1482/1, 1481,

1480, 1479, 1474, 1475 (koordinate tačaka preloma: br. 5. y= 6543625 x= 4838151; br.6. y=

6543577 x= 4838171; br.7. y= 6543528 x= 4838218; br. 8. y= 6543500 x= 4838283; br. 9.

y= 6543473 x= 4838289; br. 10. y= 6543462 x= 4838247; br. 11. y= 6543425 x= 4838234;

br. 12. y= 6543363 x= 4838240; br. 13. 6543473 x= 4838289; br. 10. y= 6543462 x=

4838247; br. 11. y= 6543425 x= 4838234; br. 12. y= 6543363 x= 4838240; br. 13. y=

6543392 x= 4838305; br. 14. 6543361 x= 4838314; br. 15. y= 6543370 x= 4838385) i dolazi

do tačke odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 8,7 ha.

Naseljeno mjesto Karovići

Karovići

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 2283 i 2958 (put),

a potom nastavlja u pravcu sjevera i presijeca parcele k.č. 2958 (put), 2970 (put), 1282,

1283, 1284, 1285, 1302 (put), 1323, 1244, 1243/2 (koordinate tački preloma: br.2. y=

6544438 x= 4837851; br.3. y= 6544413 x= 4837855; br. 4. y= 6544423 x= 4837891; br. 5.

Page 143: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

143

y= 6544469 x= 4837874; br. 6. y= 6544482 x= 4837917; br. 7. 6544437 x= 4837924; br. 8.

y= 6544474 x= 4837975; br. 9. y= 6544498 x= 4837995: br. 10. y= 6544536 x= 4837993;

br. 11. y= 6544514 x= 4838059; br. 12. y= 6544544 x= 4838072) i nastavlja u pravcu juga

te siječe parcele k.č. 1243/1, 1246, 1243/3, 1243/4, 1262, 1263, 1261, 1260, 1258, 2972 (put),

1258, 2971 (put) (koordinate prelomnih tačaka: br. 13. y= 6544588 x= 4837933; br. 14. y=

6544602 x= 4837907; br. 15. y= 6544638 x= 4837914; br. 16. y= 6544642 x= 4837839; br.

17. y= 6544596 x= 4837840) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2298, 2299 i 2300. Granica

dalje nastavlja u pravcu zapada i siječe parcele k.č. 2298, 2291, 2280 i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 2288, 2284 i 2285, a zatim u pravcu sjeverozapada, siječe parcelu k.č. 2285 i

dolazi do tačke br. 18., koja se nalazi između parcela k.č. 2283 i 2285, i ima koordinate y=

6544458 x= 4837834, i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 2,8 ha.

Naseljeno mjesto Čunčići

1. Čunčići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1163, 1162 i 1164, a zatim nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1164, 1167, 1168, 1177/2, 1178 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1178, 1179 i 1180, zatim pravom linijom siječe parcelu 1180, i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1183, 1182 i 1180. Granica dalje, u pravcu istoka pa juga,

idući međom parcela k.č. 1182, 1181, 1166, 1165, 1164 i dolazi do mjesta odakle je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 0,46 ha.

2. Bajmaz

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1., koja se nalazi unutar parcele k.č. 722/1, i ima

koordinate y= 6545320 x= 4838074, a zatim u pravcu sjevera siječe parcele k.č. 722/3, 703

(put) (koordinate tački preloma: br. 2. y= 6545327 x= 4838101) i dolazi do tačke br. 3., koja

se nalazi na parceli k.č. 739/2, koja ima koordinate y= 6545355 x= 4838115; a zatim u

pravcu istoka pa juga siječe parcele k.č. 725, 726, 727, 723/1, 723/2 (koordinate tački

preloma: br. 4., y= 6545414 x= 4838097; br. 5. y= 6545438 x= 4838059; br. 6. y= 6545374

x= 4838033) nakon čega nastavlja u pravcu sjevera, siječe parcele k.č. 722/2, 722/1 i dolazi

do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 0,59 ha.

Naseljeno mjesto Hamzići

Hamzići

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 1074, 843, 844 i 845, i nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 844, 839, 840 (obuhvata ih), produžava međom

parcele k.č. 2973, a zatim međama parcela k.č. 789, 790, 791, 793, 792, 820 (obuvata ih) i

dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 820 i 818, i ima koordinate y=

6546177 x= 4838067; nakon čega produžava u pravcu juga, siječe parcelu k.č. 818, i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 817, 818 i 809. Granica potom produžava u istom pravcu, siječe

parcelu k.č. 809 u pravoj liniji, i dolazi na sjeverni rub parcele k.č. 816; a zatim idući

međama parcela k.č. 816, 815, 814, 813 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 2., koja se nalazi

između parcela k.č. 809 i 916, i ima koordinate y= 6546304 x= 4837981, odakle granica, u

pravoj liniji, siječe parcelu k.č. 916 i dolazi do tačke br. 3., koja se nalazi između parcela k.č.

916 i 915, i ima koordinate y= 6546359 x= 4837988; a zatim u pravcu juga, ide međama

parcela k.č. 916, 914, 906/1, 906/2, 907/2, 908/2 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela

Page 144: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

144

k.č. 909, 908/2 i 901/1, odakle granica dalje siječe parcelu k.č. 901/1 u pravoj liniji, i dolazi

na sjeverni rub parcele k.č. 900. Granica obuhvata nastavlja međama parcela k.č. 901/1, 898,

1048, 1047 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1047, 1026 i 1027, a potom

produžava međom parcele k.č. 1027, 1035/2, 2362, 2356 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br.

4., koja se nalazi između parcela k.č. 2354 i 2352, i ima koordinate y= 6546077 x= 4837387,

te siječe parcelu k.č. 2352 u pravoj liniji, i dolazi do tromeđe k.č. 2384, 2349 i 2352. Granica

obuhvata nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 2349, 2341, 1036, 1037,

1038, 1039, 1042, 1043, 1054, 1053, 1551, 895, 883, 877, 876, 835, 851, 850, 849 (obuhvata

ih) i dolazi do tačke br. 5., koja se nalazi između parcela k.č. 845 i 849, koja ima koordinate

y= 6546089 x= 4837791, i siječe parcelu 845 u pravoj liniji, i dolazi do južnog ruba parcele

k.č. 844 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 17,08 ha.

Naseljeno mjesto Krsmanići

1. Krsmanići

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 2876, 2869, 2945 i 2955, a zatim

nastavlja u pravcu sjevera pa istoka idući međama parcela k.č. 2876, 2878/1, 2878/2, 2879,

2880, 2882, 2895 (obuhvata ih), zatim nastavlja u pravcu juga pa zapada idući međama

parcela k.č. 2891, 2890, 2874, 2875, 2876 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 1,5 ha.

2. Brestovac

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2931/1, 2903/2, 2901 a zatim u pravcu

sjevera, istoka pa juga nastavlja idući međama parcela k.č. 2903, 2903/1, 2904, 2905/3,

2902, 2903/2 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 0,9 ha.

Naseljeno mjesto Balbašići

Balbašići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2795/3, 2801 i 2795/2, a zatim produžava u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 2795/3, 2803, 2804, 2805 (obuhvata ih) i dolazi do

sjeverozapadnog ruba parcele k.č. 2805, a potom siječe parcelu k.č. 2806 u pravoj liniji i

dolazi do tomeđe parcela k.č. 2807, 2808 i 2806. Granica dalje u istom pravcu ide međom

parcele k.č. 2807 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2808, 2807 i 2978 (put), a

zatim u pravcu istoka, siječe put k.č. 2978 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2752, nakon čega

nastavlja međom parcele k.č. 2752, i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2752, 2751 i 2759.

Granica nastavlja u istom pravcu, u pravoj liniji, presijeca parcelu k.č. 2759 i dolazi do

sjevernog ruba parcele k.č. 2753, odakle nastavlja međama parcela k.č. 2753, 2754, 2755

(obuhvata ih) i dolazi do jugoistočnog ruba parcele k.č. 2756, zatim predsjeca parcelu k.č.

2756 i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 2758 i 2756. Granica u

nastavku, u pravcu juga, produžava međama parcela k.č. 2756, 2757, 2789/1, 2795 (obuhvata

ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 1,15 ha.

Page 145: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

145

Naseljeno mjesto Zagor

1. Crni vrh

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2701, 2703 i 2694, a zatim u pravcu

sjeveroistoka produzava međom parcele k.č. 2701 (obuhvata je) i dolazi do zapadnog ruba

parcele k.č. 2701. Granica potom nastavlja u istom pravcu, i u pravoj liniji siječe parcele k.č.

2703 i 2704/4, i dolazi do južnog ruba parcele k.č. 2704/3, nakon čega granica nastavlja

međom parcele k.č. 2704/3 (obuhvata je), te u pravcu istoka pa juga nastavlja međama

parcela k.č. 2704/4, 2703, 2701, 2702 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice

i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 1,35 ha.

2. Zagor

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2715, 2714 i 2713, a zatim u pravcu sjevera

pa istoka nastavlja međom parcele k.č. 2714 (obuhvata je), presijeca put k.č. 2971, nakon

čega nastavlja međom parcele k.č. 2709 i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 2684, 2687,

2709 i 2971 (put). Granica dalje u pravcu juga siječe parcelu k.č. 2687 i dolazi do tačke br.

1., koja se nalazi između parcela k.č. 2687 i 2709, i ima koordinate y= 6548084 x= 4835929,

nakon čega nastavlja i u pravoj liniji siječe parcelu k.č. 2709 i dolazi u tačku br. 2., koja se

nalazi između parcela k.č. 2709 i 2971 (put), i ima koordinate y= 6548056 x= 4835897, a

potom nastavlja u pravcu sjevera idući međom parcele k.č. 2709, presijeca put (k.č. 2971) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 2713, 2714 i 2971 (put) nakon čega u istom pravcu nastavlja

međom parcele k.č. 2714 i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 0,45 ha.

3. Mušići

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 2678, 2786, 2674 i 2686, a zatim

nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 2674, 2699, 2670 (obuhvata ih) i dolazi

do istočnog ruba parcele k.č. 2670, odakle dalje granica presijeca parcelu k.č. 2668 i dolazi

do sjeverozapadnog ruba parcele k.č. 2667. Granica dalje u pravcu juga nastavlja međom

parcele k.č. 2667 (obuhvata je) i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č.

2664 i 2668, i ima koordinate y= 6548395 x= 4835961, a potom produžava u istom pravcu,

siječe parcele k.č. 2668 i 2671 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2675, 2674 i 2671, a potom

nastavlja u pravcu zapada idući međom parcele k.č. 2674 (obuhvata je) i dolazi do mjesta

odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Delijaš.

Ukupna površina iznosi 0,60 ha.

Naseljena mjesta Mađari i Ilovice

Ilovice

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 1025, 1023, 1022 i 1013, a potom

nastavlja u pravcu sjevera, idući međama parcela k.č. 1025, 1026, 2012, 1011/1, 1011/2,

1011/3, 1010 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1010, 517 i 1372 (put), a potom

siječe parcele k.č. 1372 i 1360 (u pravoj liniji) i dolazi do tačke br.1., koja se nalazi između

parcela k.č. 1360 i 996, i ima koordinate y= 6536332 x= 4839312, nakon čega nastavlja u

istom pravcu, idući međama parcela k.č. 996, 995, 606, 607, 608/1, 609/1, 609/2 (obuhvata

ih) i dolazi do tačke br. 2., koja se nalazi između parcela k.č. 609/2 i 1360, i ima koordinate

y= 6536198 x= 4839611, a zatim u pravoj liniji siječe parcele k.č. 1360, 604 i 1372, te dolazi

do tromeđe parcela k.č. 537/2, 1372 i 536/1. Granica nastavlja u istom pravcu, ide međom

parcele k.č. 537/2 (obuhvata je) te u pravoj liniji siječe parcelu k.č. 536/1 i dolazi do istočnog

Page 146: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

146

ruba parcele k.č. 537/1. granica dalje nastavlja međama parcela k.č. 536/1, 538, 542, 543,

546, 547, 550, 551, 554, 555, 560, 561, 562, 563, 564, 572, 571/3, 573, 577, 578, 579, 582,

583/2, 585/2 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 585/1, 585/2 i 1360 (put). Granica

nastavlja u pravcu istoka i u pravoj liniji siječe parcele k.č. 1360 (put), 589, 1366 (put) i

dolazi do tačke br. 3., koja se nalazi između parcela k.č. 589 i 346, i ima koordinate y=

6535756 x= 4840643. Granica nastavlja u pravcu juga idući međama parcela k.č. 1366 (put),

596, 597, 598, 599, 711, 712/1 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 346, 722 i

712/1, nakon čega u pravoj liniji siječe parcele k.č. 722, 698, 727, 1368 (put) i dolazi do

četveromeđe parcela k.č. 727, 730, 729 i 1368 (put). Granica potom nastavlja međama

parcela k.č. 731/2, 734, 736, 734 (obuhvata ih), presijeca put k.č. 1368, a zatim dolazi do

tromeđe parcela k.č. 689, 690 i 1368 (put), odakle dalje, u pravcu istoka i u pravoj liniji,

siječe parcele k.č. 689, 688, 1369 (put), 750, 757 (put), 838, 839, 840, 841, 843, 811 i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 811, 810 i 1367 (put). Granica nastavlja u pravcu juga, idući

međama parcela k.č. 810, 809, 805, 804, 803, 802 (obuhvata ih), a potom nastavlja u pravcu

zapada pa juga idući međama parcela k.č. 798, 797, 806, 816, 815, 826, 830, 823, 822, 821,

778, 779, 775, 759, 774, 764, 766/1, 766/2, 654, 918, 933, 913, 912, 944, 945, 946, 974, 939,

935/2, 935/1, 968/1, 969/1, 969/7, 973, 974, 1069, 1003 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 1003, 1360 i 1070. Granica nastavlja u pravcu juga, siječe parcelu k.č.1360, i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1067/20, 1067/29 i 1360, a zatim u istom pravcu nastavlja

idući međama parcela k.č. 1067/20, 1067/29, 1067/30, 1067/31, 1063, 1062, 1055, 1054,

1053, 1052, 1051, 1050 (obuhvata ih), a potom nastavlja u pravcu juga pa sjevera idući

međama k.č. 1372 (put), 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237/2, 1237/1, 1239, 1240/1,

1240/2, 1235 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1232, 1231 i 1372 (put). Granica

nastavlja u pravcu sjevera, te siječe parcele k.č. 1372 (put), 1256/2, 1248/2, 1256/1

(koordinate takči preloma: br. 4. y= 6536311 x= 4838270; br. 5. y= 6536279 x=4838509) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1257/3, 1257/2 i 1248/2, a potom nastavlja idući parcelama

k.č. 1257/2, 1257/1, 1253/2, 1047, 1042/3, 1041, 1039, 1038, 1037, 1020, 481, 480, 478,

1272/1, 1272/3, 1275, 1274, 1272/2, 1273, 461, 458 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 460, 458 i 459. Granica nastavlja u istom pravcu, te siječe parcele k.č. 459,

447/2, 452, 453 (koordinate tački preloma: br. 6. y= 6535854 x= 4838981) i dolazi do tačke

br. 7., koja se nalazi između parcela k.č. 453 i 419, i ima koordinate y= 6535848 x=

48399060, nakon čega nastavlja idući međama parcela k.č. 453, 454, 455, 456, 461, 462

(obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 8., koja se nalazi između parcela k.č. 419 i 462, i ima

koordinate y= 6535953 x= 4839093, a potom siječe parcele k.č. 419, 498, 496 (put), 493

(koordinate prelomnih tačaka: br. 9. y= 6535966 x= 4839201; br. 10. y= 6535999 x=

4839146) i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 464, 490, 491 i 495. Granica potom nastavlja

idući međama parcela k.č. 490, 489, 488, 487/2, 482, 486, 485, 1018, 1021 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1021, 1022 i 1023, nakon čega granica presijeca, u pravoj

liniji, parcele k.č. 1023 i 1024/1, i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1028/2, 1029/3 i 1024/1.

Granica nastavlja idući međama parcela k.č. 1028/2, 1029/1, 1025 (obuhvata ih) i dolazi do

mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Ilovice.

Ukupna površina iznosi 128,7 ha.

Naseljeno mjesto Umčani

1. Umčani Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 413, 735 i 415, a potom nastavlja u pravcu

sjevera, idući međama parcela k.č. 415, 419, 418, 427 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 1.,

koja se nalazi između parcela k.č. 448 i 427, i ima koordinate y= 6530880 x= 4840681, a

potom nastavlja u istom pravcu i siječe parcele k.č. 448, 449, 452, 454, 455/1, 444, 443/1,

442, 441, 437, 397, 396 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2. y= 6530932 x= 4840704; br. 3.

Page 147: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

147

y= 6530922 x= 4840831, br.4. y= 6530897 x= 4840882) i dolazi do tačke br. 5., koja se

nalazi između parcela k.č. 396 i 3733 (put) i ima koordinate y=6530864 x= 4840314; nakon

čega presijeca parcele k.č. 3733 (put), 266, 265, 264, 3731/2, 486 (koordinate prelomnih

tačaka: br. 6. y= 6530899 x= 4840937; br. 7. y= 6530935 x= 4840900) i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 486, 485 i 3731/2. Granica u nastavku ide međama parcela k.č. 485, 487/1, 483,

478, 476, 461 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 8., koja se nalazi između parcela k.č. 461 i

467, i ima koordinate y= 6531015 x= 4840774, a zatim nastavlja sijeći parcelu k.č. 467 (u

pravoj liniji) , te u pravcu istoka, siječe parcele k.č. 466, 463/2, 463/1, 562, 560, 559, te u

pravcu juga siječe parcele k.č. 556, 584, 585/1, 586, 590, 589, 592, 595, 594, 598, 599, 602,

3730 (put), 651/1, 656, 647, 646, 660, 661, 659, 658, 662/1, 662/2, 663, 664, 668, 671, 669,

697, 694, 732 (koordinate prelomnih tačaka: br. 9. y= 6531064 x= 4840850; br. 10. y=

6531140 x= 4840815; br. 11. y= 6531069 x= 4840696; br. 12. y= 6531113 x= 4840675; br.

13. y= 6531102 x= 4840623; br. 14. y= 6531154 x= 4840572; br. 15. y= 6531023 x=

4840523; br. 16. y= 6531039 x= 4840491; br.17. y= 6530993 x= 4840507; br. 18. y=

6531045 x= 4840430; br. 19. y= 6531029 x= 4840325; br. 20. y= 6530960 x= 4840290; br.

21. y= 6530886 x= 4840332) i dolazi do tačke br. 22., koja se nalazi između parcela k.č. 732

i 724, i ima koordinate y= 6530933 x= 4840371. Granica potom nastavlja u pravcu sjevera

idući međama parcela k.č. 724, 720, 718, 717/2, 716 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 22.

koja se nalazi između parcela k.č. 732 i 716, i ima koordinate y= 6530901 x= 4840467,

nakon čega granica siječe parcele k.č. 732, 3731/2, 752, 740 (koordinate tački preloma: br.

23. y= 6530825 x= 4840498; br. 24. y= 6530835 x= 4840531) i dolazi do tačke br. 24., koja

se nalazi između parcela k.č. 732 i 3731/2 (put) i ima koordinate y= 6530886 x= 4840523.

Granica zatim nastavlja u pravcu sjevera, idući međom parcele k.č. 732 (obuhvata je), nakon

čega u pravoj liniji siječe parcele k.č. 3731/2 i 752 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 735, 415 i

752, nastavlja idući međom parcele k.č. 415 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Dejčići.

Ukupna površina iznosi 9,8 ha.

2. Ukelići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 169/2, 169/3 i 3730 (put), a zatim nastavlja

u pravcu sjevera pa istoka, idući međama parcela k.č. 169/3, 164 (obuhvata ih) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 164, 165 i 154, nakon čega granica presjeca parcele k.č. 154 i 163 i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 162, 163 i 161/1. Granica potom nastavlja, u pravcu juga pa

zapada, idući međama parcela k.č. 161/1, 140, 138, 137, 138, 139 (obuhvata ih) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 139, 630 i 629, nakon čega u pravoj liniji siječe parcelu k.č. 629 i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 625, 628 i 629. Granica dalje ide u pravcu sjevera, međom parcele

k.č. 625 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 625, 624 i 620; odakle dalje u pravoj

liniji siječe parcele k.č. 620 i 621, i dolazi do tačke br. 1. koja se nalazi između parcela k.č.

621 i 622 i ima koordinate y= 6531285 x= 4840791, produžava međom parcele k.č. 621,

siječe put (k.č. 3730) u pravoj liniji i dolazi na mjesto odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Dejčići.

Ukupna površina iznosi 1,02 ha.

Naseljeno mjesto Donja Presjenica

1. Baretak

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2485/2, 2487 i 2485/1, a zatim produžava u

pravcu sjevera i presijeca parcele k.č. 2487, 2488, 2490, 2493/2 i dolazi do tačke br 1., koja

se nalazi na granici između općina Trnovo i Ilidža, i ima koordinate y= 6532088 x= 4842663,

a potom u pravcu jugoistoka i ide granicom općine Trnovo i presijeca parcele k.č. 2493/2,

3059 (put), 3048, 3058, 2524/1 i dolazi do tačke br. 2., koja se nalazi na granici između

Page 148: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

148

općina Trnovo i Ilidža i ima koordinate y= 6532180 x= 4842539. Granica potom nastavlja u

pravcu juga i siječe parcele k.č. 2524/1, 2526, 2527, 2529, 2532, 2530/1, 2530/3, 2530/2,

2535/4, 2535/3, 2535/2, 2535/1, 2528, 2527 (koordinate prelomnih tačaka: br. 3. y= 6532154

x= 4842503; br. 4. y= 6532220 x= 484241; br. 5. y= 6532240 x= 4842406) i dolazi do tačke

br. 6., koja se nalazi na granici između općina Trnovo i Ilidža, i ima koordinate y= 6532252

x= 4842431, a potom produžava granicom općine, i dolazi do tačke br. 7., i ima koordinate

y= 6532290 x= 4842373. Granica potom produžava u pravcu juga pa sjevera, i siječe parcele

k.č. 3079 (put), 2544, 2545, 3058 (put), 2569/1, 2570, 2577, 3048, 3059 (put), 2474, 2485/1

(koordinate prelomnih tačaka: br. 8. y= 6532205 x= 4842324: br. 9. y= 6532152 x=

4842397; br. 10. y= 6532119 x= 4842469: br. 11. y= 6532123 x= 4842532; br. 12. y=

6532058 x= 4842532) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Presjenica.

Ukupna površina iznosi 2,8 ha.

2. Donja Presjenica

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 2160/2 i 2158, i

ima koordinate y= 6531252 x= 4842387, a zatim produžava u pravcu sjevera i siječe parcele

k.č. 2158, 3059 (put), 2157, 2153, 2151/1, 2151/2, 2150 (koordinate tački preloma: br. 2. y=

6531296 x= 4842425; br. 3. y= 6531264 x= 4842426; br. 4. y= 6531316 x= 4842445; br. 5.

y= 6531331 x= 4842477) i dolazi do tačke br. 6. koja se nalazi između parcela k.č. 2148 (put)

i 2150, i ima koordinate y= 6531397 x= 4842470. Granica dalje ide međama parcela k.č.

2164 i 2147 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2147, 2145 i 3059 (put). Granica

potom u pravcu sjevera, istoka pa juga, siječe parcele k.č. 2143, 3050 (put), 3057 (put) ,

2139/1, 2451, 2453, 24, 2460/2, 2461, 2465, 2464, 2463/1, 2474, 2440/6, 2441/1, 2440/5,

2443, 2444, 2445/1, 2445/2, 2438/2, 2437/1, 2436/1, 2435/1, 2434/1, 2424, 2434/2, 2432/2,

2432/1, 2587/1, 2587/2, 2588, 3059 (put), 3048 (put), 2422, 2421/2, 2420, 2419/2, 2418/1,

2418/2, 2417, 2415, 2414, 2160/2, 2158 (koordinate prelomnih tačaka: br. 7. y= 6531487 x=

4842529; br. 8. y= 6531469 x= 4842597; br. 9. y= 6531401 x= 4842630; br. 10. y= 6531475

x= 4842663; br. 11. y= 6531548 x= 4842673; br. 12. y= 6531590 x= 4842725; br. 13. y=

6531634 x= 4842676; br. 14. y= 6531678 x= 4842644; br. 15. y= 6531591 x= 4842654; br.

16. y= 6531571 x= 4842665; br. 17. y= 6531479 x= 4842616; br. 18. y= 6531505 x=

4842558; br. 19. y= 6531526 x= 4842491; br. 20. y= 6531538 x= 4842471; br. 21. y=

6531602 x= 4842507; br. 22. y= 6531660 x= 4842528; br. 23. y= 6531713 x= 4842547; br.

24. y= 6531724 x= 4842496; br. 25. y= 6531679 x= 4842464; br. 26. y= 6531626 x=

4842482; br. 27. y= 6531588 x= 4842442; br. 28. y= 6531518 x= 4842390; br. 29. y=

6531469 x= 4842373; br. 30. y= 6531461 x= 4842436; br. 31. y= 6531419 x= 4842432; br.

32. y= 6531416 x= 4842408; br. 33. y= 6531390 x= 4842413; br. 34. y= 6531344 x=

4842448; br. 35. y= 6531274 x= 4842375; br. 36. y= 6531250 x= 4842390; br. 37. y=

6531295 x= 4842425) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Presjenica.

Ukupna površina iznosi 3,89 ha.

3. Filipovići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2120, 2125/1 i 2108, a zatim u pravcu

sjevera presijeca parcelu k.č. 2108 (koordinate tački preloma: br. 1. y= 6531189 x=

4842620; br. 2. y= 6531188 x= 4842635; br. 3. y= 65312387 x= 4842656; br. 4. y= 6531214

x= 4842667; br. 5. y= 6531225 x= 4842715) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2108, 2107 i

2106. Granica potom u pravcu juga ide međom parcele k.č. 2107 (obuhvata je) i dolazi do

tačke br. 6., koja se nalazi između parcela k.č. 2105 (put) i 24, i ima koordinate y= 6531263

x= 4842671, odakle dalje nastavlja u istom pravcu, i siječe parcele k.č. 24, 2137, 2138, 2140,

2136, 2133, 2130, 2155, 2126/1, 2125/1 (koordinate tački preloma: br. 7. y= 6531298 x=

Page 149: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

149

4842678; br. 8. y= 6531317 x= 4842630; br. 9. y= 6531270 x= 4842625; br. 10. y= 6531239

x= 4842579; br. 11. y= 6531200 x= 4842554; br. 12. y= 6531182 x= 4842561) i dolazi do

mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Presjenica.

Ukupna površina iznosi 1,06 ha.

4. Begli ćuprija

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1., koja se nalazi na parceli k.č. 2193/1, a zatim u

pravcu sjevera pa istoka, siječe parcele k.č. 3059, 2076/2, 2077, 2078, 2080, 2081, 2082/2,

2082/1, 2189 (put), 2165, 2171, 2166/2, 2164/1, 2167/2, 2167/1, 2168, 2175/2, 2175/1, 2180,

2178, 2191, 2186, 2187, 2190, 2192/2, 2193/2, 2193/1 (koordinate prelomnih tačaka: br.2.

y= 6530754 x= 4842366; br. 3. y= 6530843 x= 4842387: br. 4. y= 6530875 x= 4842364; br.

5. y= 6530919 x= 4842371; br. 6. y= 6530949 x= 4842340; br. 7. y= 6531004 x= 4842366;

br. 8. y= 6531082 x= 4842333; br. 9. y= 6531044 x= 4842274; br. 10. y= 6531017 x=

4842330; br. 11. y= 6530983 x= 4842314; br. 12. y= 6530989 x= 4842280; br. 13. y=

6530950 x= 4842262; br. 14. y= 6530911 x= 4842334; br. 15. y= 6530799 x= 4842340; br.

16. y= 6530775 x= 4842328; br. 17. y= 6530783 x= 4842303) i dolazi do mjesta odakle je

opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Presjenica.

Ukupna površina iznosi 1,76 ha.

Naseljeno mjesto Ostojići, Šabanci i Obla Brda

1. Ostojići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 2820, 2821 i 2104/2, a zatim produžava u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 2109, 2105, 2103/1, 2086, 2089, 2090, 2091, 2092

(obuhvata ih) i dolazi do sjevernog ruba parcele k.č. 2092, odakle dalje pravom linijom siječe

parcelu k.č. 2093, i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1960, 2093 i 2094. Granica potom

nastavlja u pravcu sjevera pa juga, idući međama parcela k.č. 2094, 1955, 1950, 1952, 1935,

1954/2, 2097, 2098, 2099, 2118, 2117 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi

između parcela k.č. 2117 i 2288, i ima koordinate y= 6528696 x= 4838871, nakon čega u

istom pravcu nastavlja i sječe parcelu k.č. 2288 (koordinata tačke preloma: br. 2. y=

6528749 x= 48389039 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2132, 2288 i 2130. Granica potom

nastavlja idući međama parcela k.č. 2130, 2131, 2140, 2141, 2142, 2144, 2144/2, 2149/1,

2149/6, 2148, 2169, 2168, 2180, 2182, 2185/2, 2186, 2187, 2188/4, 2188/5, 2189/2, 2189/1,

2190, 2191, 2192/2, 2193, 2194, 2197, 2214/2 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

2214/2, 2196 i 3731/2 (put), odakle dalje, u pravcu juga, granica produžava desnom stranom

puta i ide do tromeđe parcela k.č. 3731/2, 2619 i 2618. Granica potom nastavlja u istom

pravcu, idući međama parcela k.č. 2619, 2623, 2629/1, 2628/2, 2628/1, 2628/3, 2625, 2626,

2635, 2700, 2699, 2668, 2670, 2676, 2677, 2678, 2683, 2684, 2686 (obuhvata ih) i dolazi do

tačke br. 3., koja se nalazi između parcela k.č. 2686 i 2784/2 i ima koordinate y= 6528927 x=

48338681, odakle dalje u pravoj liniji siječe parcele k.č. 2784/2 i 2785 i dolazi do tromeđe

parcela k.č. 2787, 2786 i 2785. Granica potom produžava u pravcu juga idući međama

parcela k.č. 2787, 2788, 2791, 2124, 2288, 2814, 2813, 2812, 2818, 2825/3 (obuhvata ih) i

dolazi do tačke br. 4., koja se nalazi između parcela k.č. 2826 i 2825/1, i ima koordinate y=

6528523 x= 4838713, a potom, u pravoj liniji, siječe parcele k.č. 2825/1, 2824, 2818 i dolazi

do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Dejčići.

Ukupna površina iznosi 128,8 ha.

Page 150: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

150

2. Jasenje

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 3385, 3386/1 i 3380/1, a potom nastavlja u

pravcu sjevera pa istoka, idući međama parcela k.č. 3385, 3386/1, 3386/2, 3387, 3390, 3391,

3394/2, 1601/2, 1997/1, 1998, 1993/2, 1992, 1991/1, 2002, 2003, 2004/2, 2005, 2014, 2013,

2015, 2012/4, 2016/1, 2017, 2018, 2020 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2020,

2021 i 3314. Granica zatim nastavlja u pravcu juga i u punoj liniji, siječe parcele k.č. 3314,

3315, 3316, 3317 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3318, 3317 i 3312; nakon čega granica

dalje, u pravcu juga pa sjevera, nastavlja međama parcela k.č. 3318, 3319, 3308, 3307/1,

3307/2, 3342, 3343, 3306/3, 3306/1, 3305, 3350, 3351 (obuhvata ih) i dolazi do četveromeđe

parcela k.č. 3357, 3356, 3354 i 3353. Granica u nastavku siječe parcele k.č, 3356, 3358,

3359, 3362, 3363 (koordinate prelomnih tačaka: br. 1. y= 6527423 x= 4838805; br. 2. y=

6527393 x= 4838795; br. 3. y= 6527373 x= 4838805) i dolazi do tačke br. 4., koja se nalazi

između parcela k.č. 3363 i 3364, i ima koordinate y= 6527373 x= 4838836; nakon čega

granica nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 3364 i 3367 (put) (obuhvata ih)

i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3378, 3395/2 i 3367 (put). Granica nastavlja u pravcu

sjevera i siječe parcele k.č. 3378, 3380/1 (koordinate prelomnih tački: br. 5. y= 6527342 x=

4838889; br. 6. y= 6527397 x= 4838929) i dolazi do tačke br. 7. koja se nalazi između

parcela k.č. 3381 i 3380/1, i ima koordinate y= 6527404 x= 4838937, nakon čega nastavlja

međama parcela k.č. 3381, 3382, 3384 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice

i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Dejčići.

Ukupna površina iznosi 9,748 ha.

3. Prečko polje

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1498, 1499 i 1489, potom produžava na

sjever idući međama parcela k.č. 1498, 1494/2, 1493/2, 1491, 1490/2, 1490/1, 1490/3,

1492/1, 1508/1, 1509, 1519, 15201521, 1522 (obuhvata ih), zatim skreće na istok, te sjever

idući međama parcela k.č. 1529, 1556, 1344/1, 1345/1, 1346, 1356, 1357 (obuhvata ih) i

dolazi u tromeđu parcela k.č. 1357, 1355 i 1451. Granica obuhvata nastavlja na sjever idući

preko parcela k.č. 1451, 3077 (koordinate prelomnih tačaka: br.1 y=6526959, x=4840387;

br.2 y=6526932, x=4840417; br.3 y=6527000, x=4840397) i dolazi u tačku br.4 koja se

nalazi na međi između parcela k.č. 1451 i 3077, a ima koordinate y=6527000, x=4840387,

potom produžava na istok, te jug idući međama parcela k.č. 1451, 1333, 1291, 1289, 1288,

1287, 1286, 1281, 1282, 1283, 1271, 1255, 1258, 1259, 1708, 1706, 1702, 1701, 1700, 1699,

1693, 1692, 1691, 1690, 1680, 1677, 1676 (obuhvta ih) i dolazi do četveromeđe parcela k.č.

3734, 1676, 1672 i 1675. Granica obuhvata nastavlja na jugozapad idući međama parcela

k.č. 1675, 1674, 1673, 1699, 1670 (obuhvata ih) i dolazi na južni rub parcele k.č. 1670, potom

nastavlja u istom pravcu sijekući parcele k.č. 1672, 1622, 1603, 1601/1 (koordinate

prelomnih tačaka: br.5 y=6527753, x=4839631; br.6 y=6527746, x= 4839618; br.7

y=6527735, x=4839620; br.8 y=6527672, x=4839590; br.9 y=6527588, x=4839476; br.10

y=6527580, x=4839442; br.11 y=6527540, x=4839398; br.12 y=6527407, x=4839310;

br.13 y=6527386, x=4839283; br.14 y=6527387, x=4839237) i dolazi u tačku br.15, koja se

nalazi na međi između parcela k.č.1601/1, 3731/1, a ima koordinate y=6527379, x=4839199.

Granica obuhvata nastavlja na sjeverozapad idući međama parcela k.č. 1597/1, 1596

(obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č.1489, 1593 i 1596, zatim presjeca parcelu k.č.

1489 (koordinate prelomnih tačaka: br.16 y=6527087, x=4839254; br.17 y=6527029,

x=4839273; br.18 y=6527004, x=4839273; br.19 y=6526991, x=4839300; br.20

y=6526967, x=4839321; br.21 y=6526934, x=4839325), te obuhvata parcele k.č.1500 i

1499, i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Dejčići.

Površina obuhvata iznosi 137,1 ha.

Page 151: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

151

4. Obla brda

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1752, 1754 i 1751, a zatim nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1752, 1753, 1754/2, 1754/1, 1755, 1758, 1759

(obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1733, 1759 i 1795, a zatim u pravcu istoka pa

juga siječe parcele k.č. 1795, 1794/2, 1794/1, 1793, 1791, 1790, 1785, 1809, 1784, 1810,

1180, 1182, 1808, 1181, 1186, 1185, 1817, 1818, 1811, 1816, 1815, 1814, 1813, 1811, 1782,

1781, 1780, 1778, 1775 (koordinate tačaka preloma: br. 1. y= 6528512 x= 4840288; br. 2.

y= 6528624 x= 4840160; br. 3. y= 6528641 x= 4840190; br. 4. y= 6528599 x= 4840234; br.

5. y= 6528608 x= 4840253; br. 6. y= 6528642 x= 4840226; br. 7. y= 6528665 x= 4840243;

br. 8. y= 6528668 x= 4840215; br. 9. y= 6528706 x= 4840193; br. 10. y= 6528727 x=

4840107; br. 11. y= 6528700 x= 4840089; br. 12. y= 6528684 x= 4840123; br. 13. y=

6528622 x= 4840129; br. 14. y= 6528567 x= 4840148) i dolazi do tačke br. 15., koja se

nalazi između parcela k.č. 1775 i 1884, i ima koordinate y= 6528530 x= 4840128. Granica

nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1775, 1776, 1772, 1763 (obuhvata ih) i

dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Dejčići.

Površina obuhvata iznosi 3,14 ha.

Naseljeno mjesto Prečani

1. Prečani

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 949, 961/4 i 963, a potom nastavlja u

pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 963, 965, 966, 967 (obuhvata ih) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 971, 979 i 3733 (put). Granica potom, u pravcu sjevera, nastavlja sijeći

parcele k.č. 968, 969, 961/2 (koordinata tačke preloma: br. 1. y= 6528410 x= 48480811) i

dolazi do zapadnog ruba parcele k.č. 1052, odakle dalje, u istom pravcu, nastavlja međama

parcela k.č. 1052, 1049, 1051/1, 1051/2, 1055 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 2., koja se

nalazi između parcela k.č. 1055 i 911, i ima koordinate y= 6528461 x= 4840898, nakon čega

u pravom uglu, granica siječe parcelu k.č. 911, i dolazi do tačke br. 3., koja se nalazi između

parcela k.č. 1063 i 911, i ima koordinate y= 6528530 x= 4840894. Granica dalje nastavlja u

pravcu istoka pa juga, idući međom parcele k.č. 1063 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 1063,

1081 i 911; a potom nastavlja sijekući parcele k.č. 1081, 1083, 1082, 1122, 1124, 1123, 1110,

1112, 1113, 1117, 1084, 1085, 1086 (koordinate prelomnih tačaka: br. 4., y= 6528553 x=

4840864; br. 5. y= 6528602 x= 4840857; br. 6. y= 6528631 x= 4840881; br. 7. y= 6528695

x= 4840895; br. 8. y= 6528697 x= 4840856; br. 9. y= 6528617 x= 4840834) i dolazi do

tačke br. 10., koja se nalazi između parcela k.č. 1086 i 1087, i ima koordinate y= 6528570 x=

4840839. Granica potom u pravcu zapada, nastavlja međom parcele k.č. 1087 (obuhvata je) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1087, 1086 i 1102, nakon čega granica siječe parcele k.č.

1102, 1103, 1101, 1094, 1095/1, 2092 (koordinate prelomnih tačaka: br. 11. y= 6528561 x=

4840801; br. 12. y= 6528548 x= 4840812; br. 13. y= 6528520 x= 4840791) i dolazi do

tromeđe parcela k.č. 1039, 1038/2 i 1095/2, a zatim nastavlja međama parcela k.č. 1039,

1037, 1033 (obuhvata ih) i u pravoj liniji siječe parcele k.č. 1032, 986, 987, 989 i dolazi do

tačke br. 14., koja ima koordinate y= 6528455 x= 4840702. Granica dalje nastavlja u pravcu

sjevera, siječe parcele k.č. 987, 985 i 984/2 i dolazi u tačku br. 15., koja se nalazi između

parcela k.č. 980/1 i 984/2, i ima koordinate y= 6528429 x= 4840740, i dalje nastavlja idući

međama parcela k.č. 980/1, 981, 982 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Dejčići.

Površina obuhvata iznosi 3,85 ha.

Page 152: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

152

2. Bara

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 822, 843 i 842, te nastavlja u pravcu

sjevera, istoka te juga, idući međama parcela k.č. 843, 844, 845, 878, 873/1, 870, 856, 808,

809, 816, 819, 820, 822 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Dejčići.

Površina obuhvata iznosi 2,29 ha.

Naseljeno mjesto Gornja Presjenica

1. Babin do

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1., koja ima koordinate y= 6523170 x= 4841096, a

zatim nastavlja u pravcu sjevera, siječe parcelu k.č. 752/1 (koordinate prelomnih tačaka: br.

2. y= 6523018 x= 4841476; br. 3. y= 6523061 x= 4841601; br. 4. y= 6523025 x= 4841810;

br. 5. y= 6523078 x= 4841846: br. 6. y= 6523092 x= 4842109; br. 7. y= 6522951 x=

4842097, br. 8. y= 6522936 x= 4842218; br. 9. y= 6523079 x= 4842309) i dolazi do tačke

br. 10., koja se nalazi između parcela k.č. 3071/1 (put) i 3008/37, i ima koordinate y=

6523130 x= 4842332, a zatim u pravcu juga nastavlja međom parcele k.č. 3071/1 (put) i

dolazi do tačke br. 11., koja se nalazi između parcela k.č. 3071/1 (put) i 3008/37, i ima

koordinate y= 6523167 x= 4842120, odakle dalje nastavlja sijeći parcelu k.č. 3008/37

(koordinate tački preloma: br. 12. y= 6523211 x= 4842063; br. 13. y= 6523341 x= 4842119;

br. 14. y= 6523355 x= 4841966; br. 15. y= 6523612 x= 4841791; br. 16. y= 6523667 x=

4841674; br. 17. y= 6523616 x= 4841589) i dolazi do tačke br. 18., koja se nalazi između

parcela k.č. 3008/37 i 3008/46, i ima koordinate y= 6523401 x= 4841619. Granica potom

nastavlja u pravcu juga (koordinate prelomnih tački: br. 19. y= 6523673 x= 4841473) i

dolazi do tačke br. 20., koja se nalazi između parcela k.č. 3008/1 i 3008/40, i ima koordinate

y= 6523747 x= 4841311, a zatim u istom pravcu, granica obuhvata u pravoj liniji siječe

parcelu k.č. 3008/1 i dolazi do istočnog ruba parcele k.č. 3008/42, nakon čega nastavlja

međom parcele k.č. 3008/42 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 3008/42, 3008/1 i

3106/4. Granica potom u istom pravcu, siječe parcele k.č. 3106/4, 3089/1, 3114/1, 3114/1

(put) (koordinate tački preloma: br. 21. y= 6523515 x= 4841035; br. 22. y= 6523459 x=

4840941; br. 23. y= 6523507 x= 4840735; br. 24. y= 6523412 x= 4840686; br. 25. y=

6523382 x= 4840716; br. 26. y= 6523408 x= 4840762; br. 27. y= 6523345 x= 4840834) i

dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Presjenica.

Površina obuhvata iznosi 63,40 ha.

2. Donja Grkarica

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 2915 i 3072 (put),

i ima koordinate y= 6524937 x= 4841431; a potom nastavlja u pravcu istoka idući međom

parcele 2915 i dolazi do tačke br. 2., koja se nalazi između parcela k.č. 945 i 2915, i ima

koordinate y= 6525083 x= 4841514. Granica obuhvata dalje nastavlja u pravcu istoka, siječe

parcele k.č. 2915, 875/1 (u pravoj liniji) i dolazi do tačke br. 3., koja se nalazi između parcela

k.č. 2915 i 2912 (put), i ima koordinate y= 6525621 x= 4841514, a potom nastavlja idući

međama parcela k.č. 2915 i 2910 i dolazi do tačke br. 4. koja se nalazi između parcela k.č.

3073 (put) i 2915 i ima koordinate y= 6525591 x= 4841341 i nastavlja međom parcele k.č.

2915, i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2915, 3073 (put) i 3072 (put). Granica potom nastavlja

u pravcu zapada te sjevera, idući međom parcele k.č. 2915 i dolazi do mjesta odakle je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Presjenica.

Površina obuhvata iznosi 13,08 ha.

Page 153: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

153

3. Zabrežnice

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 2822/1, 2836/2, 2838/1 i 2819, a potom

nastavlja u pravcu sjevera pa istoka idući međama parcela k.č. 2822/1, 2821, 2817, 2814,

2815, 2816/1, 2809, 995, 1007, 1005, 1003 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

1003, 1013 i 3074 (put). Granica potom nastavlja u pravcu juga i siječe parcele k.č. 3074

(put) i 2770, i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 2771 i 2770 i ima

koordinate y= 6526622 x= 4841668; a zatim nastavlja u istom pravcu idući međama parcela

k.č. 2771, 2782, 2804, 2805, 2806, 2807, 2815, 2817, 2819 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta

odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Presjenica.

Površina obuhvata iznosi 4,13 ha.

4. Vina

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1102, 1103 i 1106 (put) a zatim u pravcu

sjevera, nastavlja međama parcela k.č. 1103, 1102, 1101, 1100, 1130, 1128, 1127, 1126,

1125, 1124, 1123, 1122, 3061, 1178, 1180 (obuhvata ih) i dolazi do sjevernog ruba parcele

k.č. 1181. Granica potom, u istom pravcu, siječe parcelu k.č. 1187/2, dolazi do južnog ruba

parcele k.č. 1182 (obuhvata je) i dalje nastavlja u pravoj liniji, te dolazi do tromeđe parcela

k.č. 1201, 1202 i 1188 (put); nakon čega granica nastavlja u pravcu sjevera pa juga, idući

međama parcela k.č. 1201, 1200, 1199, 1221, 1220, 1217, 1220, 1217, 1214, 1212, 1165,

1167, 1171/1, 1172, 1173, 1174, 1175 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1175,

1163 i 1152. Granica potom nastavlja u pravcu juga i siječe parcele k.č. 1152 i 1152

(koordinata tačke preloma: br. 1. y= 6527319 x= 4842713) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

1151, 1147 i 1150, a dalje nastavlja u istom pravcu, idući međama parcela k.č. 1147, 1146,

1273, 1275, 1280, 1281, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 2.,

koja ima koordinate y= 6527514 x= 4842466, i siječe u pravoj liniji parcele k.č. 3061 (put),

1463 (put) i 3048, te dolazi do tromeđe parcela k.č. 3048, 1476/1 i 1478. Granica potom u

pravcu sjevera, obuhvata parcelu k.č. 1475/2, i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1475/1, 1475/2

i 1476/1, te u pravoj liniji siječe parcelu k.č. 1475/1 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1473,

1472/1 i 1475/1; nakon čega nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č. 1472/1,

1471, 1470/1, 1470/2, 1077, 1080, 1082, 1091, 1105, 1104, 1003 (obuhvata ih) i dolazi do

mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Presjenica.

Površina obuhvata iznosi 6,07 ha.

5. Javor

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1., koja se nalazi na parceli k.č. 1447 i ima koordinate

y= 6528210 x= 4842251, te nastavlja u pravcu sjevera pa istoka, i siječe parcele k.č. 1466,

3061 (put), 1310/1, 1426, 1423, 1425, 1419, 1418, 1417, 1433 (koordinate prelomnih tačaka:

br. 2. y= 6528226 x= 4842255; br. 3. y= 6528217 x= 4842267; br. 4. y= 6528231 x=

4842284; br. 5. y= 6528273 x= 4842294; br. 6. y= 6528294 x= 4842326; br. 7. y= 6528339

x= 4842319) i dolazi do najistočnije tačke obuhvata, br. 8., koja ima koordinate y= 6528448

x= 4842313. Granica potom nastavlja u pravcu juga, idući međama parcela k.č. 1433 i 1432

(obuhvata ih) i dolazi u tačku br.9., koja ima koordinate y= 6528378 x= 4842235, a zatim

nastavlja sijekući parcele k.č. 1728, 3048 (put), 1444/3, 1447 (koordinate prelomnih tačaka:

br. 10. y= 6528295 x= 4842202; br. 11. y= 6528272 x= 4842231; br. 12. y= 6528208 x=

4842246) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Presjenica.

Površina obuhvata iznosi 1,60 ha.

Page 154: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

154

Nasljeno mjesto Slavljevići

Slavljevići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 875, 876 i 539, a potom nastavlja u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 875, 585, 576, 575, 574, 572, 571, 570/1, 569 (obuhvata

ih), a zatim u pravcu istoka nastavlja idući međama parcela k.č. 577, 578, 580, 581, 582, 597,

598, 662, 663, 664, 665, 658, 668, 669, 670, 678, 681, 684, 688, 689/1, 691/1, 690, 693, 695,

695, 700, 707/1, 706, 702 (obuhvata ih), a zatim u pravcu juga nastavlja idući međama

parcela k.č. 811/2, 811/1, 812, 815 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 815, 816 i

814. Granica dalje nastavlja u istom pravcu, i u pravoj liniji siječe parcelu k.č. 816 i dolazi u

tačku br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 816 i 818, i ima koordinate y= 6539431 x=

4839129, nakon čega nastavlja idući međama parcela k.č. 816, 817, 653 (obuhvata ih) i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 653, 645 i 652; a potom siječe parcele k.č. 652, 651, 650, 824,

649, 648 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2. y= 6539408 x= 4839064; br. 3. y= 6539375

x= 4839031; br. 4. y= 6539344 x= 4839049) i dolai do tačke br. 5., koja se nalazi između

parcela k.č. 645 i 648, i ima koordinate y= 6539356 x= 4839084, a zatim u pravcu sjevera,

idući međama parcela k.č. 645, 646, 633, 638, 637, 635, 634, 871, 587, 586, 874, 875

(obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Rijeka.

Površina obuhvata iznosi 14,69 ha.

Naseljeno mjesto Govedovići

Govedovići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 966, 964 i 789, a potom nastavlja u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 966, 787, 788, 783/2, 781, 780, 774/2 (obuhvata ih) i

dolazi do sjevernog ruba parcele k.č. 774/2. Granica potom siječe parcele k.č. 774/1 i 1920

(put) i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između parcela k.č. 449 i 1920, i ima koordinate

y= 6540097 x= 4839056, a potom u pravcu juga nastavlja idući međama parcela k.č. 449,

1920, 439, 440, 443/1, 443/2, 441, 442/2, 435, 422/2 (obuhvata ih) te idući međom parcele

k.č. 416, dolazi do tačke br. 2., koja ima koordinate y= 6540388 x= 4838870. Granica

nastavlja u istom pravcu, sijekući parcele k.č. 416, 415, 1920 (put) (koordinate prelomnih

tačaka: br. 3. y= 6540384 x= 4838854; br. 4. y= 6540471) i dolazi do tačke br. 5. y=

6540477 x= 4838827; a potom nastavlja u pravcu sjeveroistoka, idući međama parcela k.č.

1434 i 1435, i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1438, 1436 i 1435. Granica potom nastavlja u

pravcu zapada i siječe parcele k.č. 1435, 1433, 1035, 1033, 1039 (put), 1044, 1042, 1049,

1050, 1057, 1056, 1054, 982, 980 (koordinate prelomnih tačaka: br. 6. y= 6540465 x=

4838763; br. 7. y= 6540443 x= 4838801; br. 8. y= 6540396 x= 4838796; br. 9. y= 6540330

x= 4838794; br. 10. y= 6540274 x= 4838782; br. 11. y= 6540283 x= 4838757; br. 12. y=

6540213 x= 4838710; br. 13. y= 6540130 x= 4838672; br. 14. y= 6540135 x= 4838640; br.

15. y= 6540110 x= 4838635; br. 16. y= 6540123 x= 4838589; br. 17. y= 6540102 x=

4838563) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 984, 986 i 980. Granica potom nastavlja u pravcu

juga idući međama parcela k.č. 986 i 987/1 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

987/1, 979 i 987/2, nakon čega granica, u pravcu sjevera, siječe parcele k.č. 988, 989, 990,

993, 995, 969/2, 969/1, 966 (koordinate prelomnih tačaka: br. 18. y= 6540053 x= 4838635;

br. 19. y= 6540024 x= 4838740) i dolazi do istočnog ruba parcele k.č. 965, odakle nastavlja

u istom pravcu, međom parcele 966 i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Rijeka.

Površina obuhvata iznosi 9,86 ha.

Naseljeno mjesto Durakovići

Page 155: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

155

Durakovići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 302, 311/1 i 303, a zatim nastavlja u pravcu

sjevera idući međama parcela k.č. 302, 299/2, 314, 315, 217, 200, 201, 202, 203, 241/1,

241/2, 246, 245/2 (obuhvata ih), a zatim u pravcu juga nastavlja idući međama parcela k.č.

245/2, 246, 241/2, 241/1, 238/1, 235, 263/1 (obuhvata ih) a zatim u istom pravcu siječe

parcele k.č. 268, 273, 274, 279 (koordinate prelomnih tačaka: br. 1. y= 6541959 x=

4839102; br. 2. y= 6541981 x= 4839081) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 275, 278 i 279,

odakle dalje, u pravcu juga, nastavlja idući međama parcela k.č. 285, 286/2, 277, 276, 292,

288, 289 (obuhvata ih) i dolazi do zapadnog ruba parcele k.č. 289. Granica potom, u pravoj

liniji i pravcu sjevera, siječe parcele k.č. 305 i 304, dolazi do tromeđe parcela k.č. 302, 303 i

304, odakle nastavlja međom parcele k.č. 302 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis

granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Rijeka.

Površina obuhvata iznosi 8,53 ha.

Naseljeno mjesto Boljanovići

Boljanovići

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 187, 188 i 191, a zatim nastavlja u pravcu sjevera,

siječe parcelu k.č. 187 u pravoj liniji i dolazi do tromeđe parcela k.č. 185, 186 i 187; potom

nastavlja idući međom parcele k.č. 186 (obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 186,

185 i 286, nakon čega siječe parcelu k.č. 286, i dolazi do tačke br. 1., koja se nalazi između

parcela k.č. 286 i 205, i ima koordinate y= 6542604 x= 4839598. Granica potom nastavlja u

istom pravcu, idući međama parcela k.č. 196, 205, 199, 202, 204 (obuhvata ih) i dolazi do

sjeveoistočnog ruba parcele k.č. 204, odakle dalje nastavlja i u pravcu sjeveroistoka, siječe

parcele k.č. 205 (put), 228, 3967 (put) (koordinate tački preloma: br. 2. y= 6542584 x=

4839743) i dolazi do zapadnog ruba parcele k.č. 220, a zatim u pravcu istoka idući međama

parcela k.č. 220, 219, 120, 119, 117 (obuhvata ih), zatim u pravcu juga ide međama parcela

k.č. 116 i 128 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 3., koja se nalazi između parcela k.č. 128 i

127, i ima koordinate y= 6542732 x= 4839566, te u pravoj liniji siječe parcele k.č. 127 i 126,

i dolazi do tačke br. 4. koja se nalazi između parcela k.č. 123 i 126, i ima koordinate y=

6542674 x= 4839541. Granica potom u istom pravcu, nastavlja idući međama parcela k.č.

123, 125, 135, 136, 137, 205 (put) (obuhvata ih) i u pravoj liniji siječe parcelu k.č. 188 te

dolazi do tačke br. 5. y= 6542599 x= 4839494, nakon čega nastavlja u pravcu sjevera, dolazi

do jugozapadnog ruba parcele k.č. 189, odakle nastavlja međama parcela k.č. 189, 190 i 199

(obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Delijaš.

Površina obuhvata iznosi 4,89 ha.

Naseljeno mjesto Divčići

Divčići

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1918 (put), 56 i 77, a zatim u pravcu

sjevera, istoka pa juga, granica produžava međama parcela k.č. 1918, 50/1, 48, 8, 9, 11, 10,

6, 83, 80, 81 (obuhvata ih) i dolazi do zapadnog ruba parcele k.č. 80, nakon čega granica

siječe parcelu k.č. 77 i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Rijeka.

Površina obuhvata iznosi 1,68 ha.

Naseljeno mjesto Lukavac

Lukavac

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1073, 1072/1 i 942, a zatim u pravcu

sjevera nastavlja međama parcela k.č. 1073, 1074 i 1075, i dolazi u tačku br. 1. koja se nalazi

Page 156: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

156

na parceli k.č. 942, i ima koordinate y= 6521640 x= 4836990, a potom nastavlja u istom

pravcu i siječe parcele k.č. 942, 3026 i 860 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2. y= 6521632

x= 4837108; br. 3. y= 6521641 x= 4837192; br. 4. y= 6521675 x= 4837228; br. 5. y=

6521717 x= 4837329; br. 6. y= 6521777 x= 4837402) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 95, 81

i 3026. Granica potom nastavlja u pravcu sjevera pa istoka, idući međama parcela k.č. 81,

79, 96, 78, 103, 105/2, 105/1, 102, 123 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 122,

851 i 124; a zatim, u pravcu juga, siječe parcele k.č. 124, 767 (koordinate prelomnih tačaka:

br. 7. y= 6522040 x= 4837358; br. 8. y= 6522068 x= 4837342) i dolazi do tromeđe parcela

k.č. 3011, 743 i 767, odakle dalje nastavlja međom parcele k.č. 743 (obuhvata je) i dolazi do

četveromeđe pacela k.č. 742, 743 i 744. Granica potom, u pravcu juga, siječe parcelu k.č. 744

i dolazi do tromeđe k.č. 751, 744 i 748, odakle dalje nastavlja međom parcele k.č. 751 i dolazi

do tačke br. 9., koja se nalazi između parcela k.č. 751 i 748, i ima koordinate y= 6522067 x=

4837240, a zatim u pravcu zapada, granica siječe parcele k.č. 756, 757, 758, 759 (koordinate

prelomnih tačaka: br. 10. y= 6522036 x= 4837245; br. 11. y= 6522053 x= 4837280) i dolazi

do tromeđe parcela k.č. 779, 778 i 759. Granica potom nastavlja međama parcela k.č. 779,

777/1, 777/2, 762, 763, 764, 1101, 1100/2, 1139, 1143, 1144, 1147, 1149, 1148, 1159/1,

1158, 1157, 1156, 1155, 1174, 1173 (obuhvata ih) i nastavlja međom parcele k.č. 1170 i

dolazi do tromeđe parcela k.č. 1170, 1171 i 1208. Granica dalje nastavlja u pravcu sjevera i

siječe parcele k.č. 1169/1, 1167, 1166, 1164, 1057, 1058 i dolazi do tromeđe parcela k.č.

1059, 1060 i 1058; odakle dalje, nastavlja istim pravcem i ide međama parcela k.č. 1059,

1060, 1063, 1065, 1066, 1068, 1069/3, 1069/2, 1069/1, 1089, 1091, 1093, 1098, 915, 916,

917, 918, 898, 897, 896, 895, 894, 888, 887, 879/2 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela

k.č. 879/2, 919/1 i 919/2. Granica potom u pravcu juga, presijeca parcele k.č. 919/1, 920,

921, 923, 925, 926/2, 927/3, 928, 929, 930, 932, 933/1, 935, 936, 938, 939, 940, 941/1, 1081,

1079, 1078, 1075 i 1074 (koordinate prelomnih tačaka: br. 12. y= 6521732 x= 4837140; br.

13. y=6521763 x= 4837124; br. 14. y= 6521750 x= 4837089; br. 15. y= 6521725 x=

4837099; br. 16. y= 6521703 x= 4836971) i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 1074, 1082/1,

1073 i 1072/1. Potom granica u pravcu juga pa sjevera, nastavlja idući međama parcela k.č.

1072/1, 1072/2 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Šabići.

Površina obuhvata iznosi 21,14 ha

Član 9.

Iza člana 16. dodaje se novi podnaslov i član 16 a. koji glase:

Granica građevinskog zemljišta namjenjenog za sport i rekreaciju

Općina Stari Grad

Faletići (sport i rekreacija)

Građevinsko zemljište namijenjeno za sport i rekreaciju čini parcela k.č. 702/1.

Gore navedena parcela nalazi se u K.O. Donje Biosko, Općina Stari Grad.

Ukupna površina iznosi P = 16,7 ha.

Općina Hadžići

1. Lokve (sport i rekreacija)

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 1646/1, 1483 i 1482/1, ide u pravcu jugozapada južnom

stranom parcele k.č. 1646 i dolazi u tačku br.1 sa koordinatama y = 6516147 i x = 4846348,

koja se nalazi na tromeđi parcela k.č. 1646/1, 1483 i 1672/1 (put Lokve – Salihagina bajta),

skreće na sjeverozapad i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6515720 i x = 4846657,

koja se nalazi na zajedničkoj granici između dvije katastarske općine K.O. Zovik i K.O.

Lokve, odnosno, na ivici puta k.č. 1672/1 (put Lokve - Salihagina bajta), nastavlja u istom

pravcu idući putem k.č. 1672/1 (obuhvata ga) i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y =

Page 157: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

157

6515612 i x = 4846844, koja se nalazi na zajedničkoj granici između dvije katastarske općine

K.O. Zovik i K.O. Lokve, odnosno, na ivici puta k.č. 1672/1 (put Lokve - Salihagina bajta).

Granica ide u pravcu sjevera sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1446, dolazi na zapadni rub

parcele k.č. 1441, presjeca parcelu k.č. 1446 i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1444

(obuhvata je), siječe parcelu k.č. 1446, te dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1442.

Nastavlja dalje u pravcu sjevera te istoka idući međama parcela k.č. 1442, 1441, 1440, 1439,

1441, 1442, 1456, 1455, 1457, 1458, 1461 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

1446, 1461 i 1462, skreće na sjever te sjeveroistok međama parcela k.č. 1462, 1463, 1464,

1672/1, 1429 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1429, 1427 i 1446/1. Nastavlja u

istom pravcu sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1446/1, te dolazi na tromeđu parcela k.č.

1446/1, 1405 i 1398, ide dalje međama parcela k.č. 1398, 1399, 1440/1, 1447, 1446/1

(obuhvata ih) i dolazi do dvomeđe parcela k.č. 318 i 1646/1. Granica dalje ide u pravcu

jugozapada sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1646/1, te nestavlja idući međama parcela k.č.

1395, 1872 (put Prutače – Lokve), 1465, 1467, 1468, 1471, 1472 (obuhvata ih) i dolazi na

sjeverni rub parcele k.č. 1475, skreće na jug te jugoistok idući međama parcela k.č. 1475,

1476, 1477, 1478, 1480, 1481 (obuhvata ih), dolazi na južni rub parcele k.č. 1481, sječe u

pravoj liniji parcelu k.č. 1646, te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Lokve, Općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi 60,3 ha.

2. Malo Polje, Veliko Polje, Kabalovo (sport i rekreacija)

Opis počinje od trigonometra broj 3/317 sa koordinatama y = 6 518 700 i x = 4 848 531 koji

se nalazi na granici između dvije katastarske općine K.O. Žunovnica i K.O. Lokve, ide u

pravcu sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2405/1, 2398 i dolazi na južni rub

parcele k.č. 2405/5, nastavlja u istom pravcu idući međom parcele k.č. 2405/5 (obuhvata je),

sječe u pravoj liniji parcelu k.č. 2405/1 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 2405/1, 2392 i 2416

(put), skreće u pravcu sjevera, istoka, juga te jugoistoka idući parcelom k.č. 2416 (ne

obuhvata je) (K.O. Žunovnica), dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6 520 477 i x = 4

850147, koja se nalazi na zajedničkoj granici između općina Hadžići i Ilidža, nastavlja u

pravcu jugoistoka granicom općine Hadžići, te dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6

522266756 i x = 4 844842, koja se nalazi na pomenutoj tromeđi između općina Hadžići,

Ilidža i Trnovo. Granica nastavlja u pravcu zapada i sjeverozapada idući granicom općina

Hadžići i Trnovo te putevima k.č. 1677, 1678 (put Rajčevica - Matine kolibe), 1679, 1673 (put

Veliki Omar – Brdlo) (obuhvata ih), dolazi do kraja puta k.č. 1673, sječe u pravoj liniji

parcelu k.č. 1646/1 i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Ukupna površina iznosi 1043 ha.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Žunovnica, K.O. Lokve, Općina Hadžići.

3. Šavnici (sport i rekreacija)

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1101/1, 1078/1 i 1078/2, ide u pravcu

jugoistoka idući međama parcela k.č. 1078/1, 1079/1, 1080, 1083, 1084, 1087, 1090, 1091

(obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1091.Odatle granica skreće u pravcu

sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1101 i dolazi do trigonometra br.705/1 sa

koordinatama y = 6 514 376 x = 4 846 533 koji se nalazi na granici između dvije katastarske

općine K.O. Dub i K.O. Zovik. Nastavlja u pravcu jugoistoka idući granicom između

pomenutih katastarskih općina, te dolazi do trigonometra sa koordinatama y = 6514726 i x =

4845268, koji se nalazi na tromeđi katastarskih općina K.O.Dub, K.O. Zovik i K.O.

Lokve.Nastavlja na istok idući zajedničkom granicom katastarskih općina K.O.Zovik i

K.O.Lokve,dolazi u tačku broj 1 sa koordinatama y = 6515472 i x = 4845309,koja se nalazi

na zajedničkoj granici pomenutih katastarskih općina, odnosno, na ivici puta k.č.1672 (put

Hadžići – Bjelašnica), skreće u pravcu jugozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1672

Page 158: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

158

(put Hadžići – Bjelašnica), 1646, 1656, dolazi do trigonometra br. 1302 sa koordinatama y =

6514929 i x = 4843738, koji se nalazi na granici između dvije katastarske općine K.O.Dub i

K.O.Lokve.Granica dalje nastavlja u pravcu jugoistoka idući zajedničkom granicom između

dvije katastarske općine K.O.Dub i K.O.Lokve,dolazi do trigonometra br.1307/1 sa

koordinatama y = 6 515 806 i x = 4 842 812 ,koji se nalazi na granici između gore pomenute

dvije katastarske općine,skreće na zapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1122, 1117, 1116,

1113 i dolazi do trigonometra br.1309 sa koordinatama y = 6 512 876 i x = 4 842 567,koji se

nalazi na parceli k.č. 1122,nastavlja u pravcu sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcele

k.č. 1122, 1110, 1111, 1704/1, 1704/2 i dolazi do trigonometra br. 53/2 sa koordinatama y =

6 511 871 i x = 4 843 318,koji se nalazi na granici između dvije katastarske općine

K.O.Budmolići i K.O.Dub,nastavlja na sjever idući granicom između pomenutih katastarskih

općina,te dolazi do tromeđe katastarskih općina K.O. Pazarić, K.O.Dub i K.O.

Budmolići.Granica nastavlja u pravcu sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2251

i 2228, dolazi do tromeđe parcela k.č. 2228, 2227 (put) i 2245, nastavlja na sjeveroistok idući

putem k.č. 2245 (ne obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2221, 2245 (put) i 2223

(put),nastavlja dalje u istom pravcu idući zapadnom međom parcele k.č. 2221 (obuhvata ga),

izlazi na put k.č. 2245 te obuhvatajući ga dolazi do raskršća puteva k.č. 2219, 2246 i 2245.

Skreće u pravcu juga te iduću putem k.č. 2219 (obuhvata ga) i dolazi u tromeđu parcela k.č.

2247, 2214, 2248, nastavlja na jug međom puta k.č. 2247 (obuhvata ga), dolazi do tromeđe

k.č. 2247, 987 i 2115/1. Granica dalje nastavlja jugozapadno i sjeveroistočno međom k.č.

2215/1 (ne obuhvata je) te dolazi do tromeđe k.č. 2215/1, 645 i 2250 (put).Granica produžava

na jugoistok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 645 (put),643, 642, 641, 640/1, 639/2, 638,

637/1, 637/2, 652, 654, 656, 1128, 657, 658, 659, 660, 968, 967, 966 i dolazi na zapadni rub

parcele k.č. 961. Dalje granica nastavlja u pravcu juga te sjeveroistoka idući međama

parcela k.č. 966, 1130 (put), 1014, 1013, 1015/3, 1005, 1038/4, 948, 1043/5, 1043/1, 1048,

1050/1, 1051/2, 1051/2 1061/2, dolazi do tačke koja se nalazi na međi između parcela k.č.

1061/2 i 1051/2, a ima koordinate y=6 513 412, x=4 846512, nastavlja na jugoistok sjekući u

pravoj liniji parcele k.č. 1061/2, 1062, 1066, 1065, 1101/1, dolazi u tačku sa koordinatama y

= 6 513 530 i x = 4 846 304 koja se nalazi na parceli k.č. 1101/1. Granica obuhvata sporta i

rekreacije nastavlja na jug, te sjever idući međama parcela k.č. 1073, 1074/1, 1074/3, 1075/2,

1075/3, 1076/1, 1068, 1077, 1082/3, 1082/1, 1078/2 (obuhvata ih i dolazi do mjesta odakle je

opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O.Pazarić, K.O.Dub, K.O.Lokve, Općina Hadžići.

Ukupna površina iznosi 1207,9ha.

Iz ovog obuhvata izuzima se površina građevinskog zemljišta (Stanari) koja iznosi P=6,9ha.

Općina Ilidža

Lasički stan – sport i rekreacija

Opis obuhvata počinje iz tačke 1. sa koordinatama y = 6521284, x = 4847584 koja se nalazi

u tački u kojoj zaštitni pojas koridora dalekovoda 110 kW siječe granicu K.O. Lokve i

Hrasnica i ide u smjeru jugoistoka sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 3229, 3421 (put) i dolazi

do tačke 2. sa koordinatama y = 6522380, x = 4846498 koja se nalazi na granici parcela k.č.

3421 (put), 3370. Iz ove tačke ide putevima u smjeru jugozapada k.č. 3421 i jugoistoka k.č.

3423 i 3426/1 (obuhvata ih) i dolazi u tačku 3. sa koordinatama y = 6524179, x = 4844516

koja se nalazi na međi parcela k.č. 3426/1 (put), 3378. Lomi se i ide u smjeru juga sjekući u

pravoj liniji parcele k.č. 3426/1 (put), 3358 i dolazi u tačku 4. sa koordinatama y = 6524159,

x = 4844202 koja se nalazi na granici političkih općina Trnovo i Ilidža. Iz ove tačke ide u

smjeru zapada granicom pomenutih političkih općina i dolazi do tačke br. 5. sa koordinatama

y = 6522629, x = 4844506 koja se nalazi na zaštitnom pojasu regionalnog puta kod međnog

kamena br. 2. i ide uz zaštitni pojas regionalnog puta do tačke br. 6. sa koordinatama y =

6522293, x = 4844859, tj. mjesta na kojem regionalni put sjeće granicu K.O. Lokve i

Page 159: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

159

Hrasnica. Produžava granicom K.O. Lokve (Hadžići) i K.O. Hrasnica (Ilidža) u smjeru

sjevera i dolazi do tačke br. 1. sa koje je opis obuhvata počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Hrasnica-Ilidža.

Ukupna površina iznosi 217,0ha.

Općina Ilijaš

Nišići (sport i rekreacija)

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 913, 918 i 920, nastavlja u pravcu jugozapada

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 913, 1608 (put), 1200, 1203, 1218/1, 1218/2, 1209, 1211 i

dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1211, 1214, 1153, 1152. Granica produžava na jug idući

međama parcela k.č. 1152, 1151, 1612 (put) (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č.

1612 (put), 1270 i 1271, skreće u pravcu jugoistoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1271,

1272, 1273, 1276 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1276, 1277 i 1611 (put). Granica

produžava na jugozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1611 (put), 1326, 1325, 1324,

1323, 1304, 1612 (put) i izlazi na put k.č. 1375/1 kojim nastavlja u istom pravcu (obuhvata

ga) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1385. Granica produžava u pravcu istoka idući

međama parcela k.č. 1385, 1384 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1612, kojim produžava u

pravcu jugozapada (obuhvata ga) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1612 (put), 1616 (put)

1443, nastavlja na jugozapad idući međama parcela k.č. 1413, 1444, 1445 (obuhvata ih) i

dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1445. Granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući

u pravoj liniji parcele k.č. 1471, 1469, 1465, 1537, 1536 i dolazi do tromeđe parcela k.č.

1438, 1533 i 1536, granica produžava na jugozapad idući međama parcela k.č. 1553, 1527,

1526, 1525, 1524 i dolazi jugozapadni rub parcele k.č. 1524. Granica namjene produžava na

zapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1615 (put), 1670, 1665, 1664, 1670 i dolazi na lijevu

obalu Ivanjskog potoka kojim produžava na jugozapad (obuhvata ga) i dolazi u tačku broj 1

sa koordinatama y = 6538482 i x = 4878016, koja se nalazi na lijevoj obali Ivanjskog potoka.

Granica produžava u pravcu sjeverozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1898, 1897,

1918, 1867, 1912, 1671, 1669, 1668, 1665, 1663, 1664, 1674, 1672 i dolazi na četveromeđu

parcela k.č. 1672 (put), 1675, 1676 i 1677. Granica namjene produžava na sjever idući

međama parcela k.č. 1677, 1678, 1680, 1683, 1692 (obuhvata ih), nastavlja u istom pravcu

sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1694, 1695, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1695, 1698 i

1699. Granica nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1698, 1701/2, 1701/1,

1702 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1700/1, zatim ide u pravcu

sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1703, 1704, 1820, i dolazi na tromeđu parcela k.č.

1820, 1763 i 1151. Granica potom produžava u pravcu sjeveroistoka, sjevera te

sjeverozapada, idući međama parcel ak.č. 1151, 1754, 1762, 1757/2, 1757/1, 1758, 1759,

1760, 1771, 1773, 1774, 1779, 1780, 1294, 1295, 1328, 1331/1, 1330, 1332, 1322, 1341/4,

1346, 1358, 1360, 1361 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1362. Granica

namjene nastavlja na sjever sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1368, 1367, 1212, 1909, 1206,

1205, 1197/1, 1202, 1206/2, i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1206/2, zatim se lomi

idući na istok, te sjeveoistok međama parcela, k.č. 1193/2, 1191, 1190, 1189, 1186/2, 1187/2,

1129, 1118, 1115, 1132, 1133, 1136, 1135 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č.

1135, 1137 i 1053. Granica nastavlja na sjeveroistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1053

i 1014 i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1015, zatim produžava na sjever idući

međama parcela k.č. 1015, 1017, 1019, 1022, 1033/2 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele

k.č. 1033/2. Granica produžava na sjeveroistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1911 (put),

1042, 837/2, 856, 857, 855, 854, 852 i dolazi u tromeđu parcela k.č. 852, 851 i 876, zatim se

lomi na istok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 876, 876, 875, 877, 874, 872, 873, 905/2

(put) i dolazi u tačku broj 2 sa koordinatama y = 6540372 i x = 4881314 koja se nalazi na

zajedničkoj međi parcela k.č. 905/2 (put) i 905/1. Granica produžava na jug, te istok idući

međama parcela k.č. 905/2, 908/2, 907/2, 907/1, 910, 917, (obuhvata ih) i dolazi u tačku broj

Page 160: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

160

3 sa koordinatama y = 6540573 i x = 4881041, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela

k.č. 917 i 1038/1, granica produžava na istok sjekući u pravoj liniji parcela k.č. 1038/1, 1613,

1640, 1035 i dolazi u tačku broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1035, a ima koordinate y=

6540841 i x= 4881107. Granica namjene nastavlja u pravcu sjevera, te istoka uz zaštitni

koridor magistralnog gasovoda, granica potom produžava u pravcu juga idući putem k.č. 120

(obuhvata ga), i dolazi na tromeđu parcela k.č. 120 (put), 88 i 87, zatim produžava u pravcu

istoka, te sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 88, 1013, 1012, 1011, 1009, 1008, 110,

109, 108, 107 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 106, 107 i 606. Granica

produžava na jugoistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 606, 607, 608, 609, 615, 617, 618,

979, 983, 978, 677, 676, 678, 682, 684, 690, 691, 696, 697/2, 701, 702 i dolazi na tromeđu

parcela k.č. 702, 705 i 926, zatim skreće u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č.

926, 1609, 911, i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 921, nastavlja u istom pravcu idući

međama parcela k.č. 921, 919, 918 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i

počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bijambare, K.O. Nišići, Općina Ilijaš.

Ukupna površina namjene iznosi P= 802,6 ha.

Iz ovog opisa se izuzimaju površine građevinskog zemljišta namjenjenog za stanovanje

P= 135,6 ha.

Općina Trnovo

Naseljena mjesta Gornja Presjenica, Obla brda, Šabanci, Dejčići, Lukavac i Prečani

1. Bjelašnica, Igman, Grkarica

Granica sporta i rekreacije Bjelašnica, Igman i Grkarica polazi od tačke br.1. sa

koordinatama y= 6524212 x= 4844186 koja se nalazi na granici općina Ilidža i Trnovo,

odnosno na granici parcela k.č. 3067 (put) i 724 K.O. Presjenica, koja se nalazi na

sjeveroistočnoj strani namjene sporta i rekreacije Bjelašnica, Igman i Grkarica, dalje

nastavlja u pravcu jugoistoka putem k.č. 3067 sve do tromeđe parcela k.č. 3067 (put), 688 i

689, te nastavlja granicom parcela k.č. 689, 686, 711, 710, 712/5, 712/4, 712/3, 713, 712/1,

704, 707, 717, 718, 716, 715, 839, 850, 853 (obuhvata ih), izlazi na put k.č. 3708, Regionalni

put Kijevo-Bjelašnica, kojim nastavlja u pravcu sjeveroistoka sve do granice općina Ilidža i

Trnovo, te nastavlja granicom općina sve do tačke sa koordinatama y = 6526991, x =

4843895 koja se nalazi na granici općina Ilidža i Trnovo, odnosno na granici parcela k.č.

649/1 i 648. Granica dalje nastavlja u pravcu juga granicom parcele k.č. 649/1 (obuhvata je),

te dolazi do tromeđe parcela k.č. 3048 (potok Presjenica), 1187/2 i 649/1. Od pomenute

tromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada uzvodno potokom Presjenica k.č. 3048 te

dolazi do tačke sa koordinatama y= 6525947, x= 4841126 koja se nalazi na potoku

Presjenica, na parceli k.č. 2889, od spomenute tačke granica nastavlja u pravcu istoka,

sijekući parcelu k.č. 2889, do tačke sa koordinatama y= 6526083, x= 4841114 koja se nalazi

na granici parcela k.č. 2889 i 2887, te nastavlja granicom parcele k.č. 2889 (obuhvata je), te

dolazi na raskrsnicu puteva k.č. 3075 i 2880. Od pomenute raskrsnice granica nastavlja u

pravcu sjeveroistoka putem k.č. 2880 do Regionalnog puta Grkarica-Trnovo, kojim nastavlja

sve do presjeka Regionalnog puta Grkarica-Trnovo sa putem k.č. 3077 kojim nastavlja u

pravcu jugoistoka sve do tromeđe parcela k.č. 2648, 2651 i 3077 (put). Od pomenute tromeđe

granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom parcela k.č. 2654, 2652, 2654, 2655, 5656

(obuhvata ih) do sjeverne međne tačka parcele k.č. 2656, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka

sijekući parcelu k.č. 2648 (K.O. Presjenica), 3735 (put) i 1274 (K.O. Dejčići), te dolazi na

tromeđu parcela k.č. 1274, 1273 i 930 (K.O. Dejčići), te nastavlja granicom parcela k.č.

1273, 931, 939/1, 939/2, 942, 941, 946, 947, 951, 950, 961/4, 961/1, 961/3 (obuhvata ih), te

dolazi do tačke sa koordinatama y= 6528322 x= 4840957 koja se nalazi na granici parcela

k.č. 960 i 911, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka do tromeđe parcela k.č. 903, 904 i 911, te

nastavlja u pravcu istoka sijekući parcele k.č. 911, 3732 (put) i 888 do tromeđe parcela k.č.

Page 161: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

161

888, 1132 i 1134. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom

parcela k.č. 1132, 1133, 1135, 883 (obuhvata ih), te izlazi na put k.č. 3733 kojim nastavlja u

pravcu istoka do tačke sa koordinatama y= 6529330 x= 4840973 koja se nalazi na granici

parcela k.č. 808 i 3733 (put). Od pomenute tačke granica nastavlja u pravcu jugoistoka

sijekući parcele k.č. 808, 810, 812, 830 do tromeđe parcela k.č. 832, 830 i 811, te nastavlja

granicom parcela k.č. 832, 828, 1159, 1829, 1832, 1833, 1834, 1835/2, 1839, 1840, 1864,

1862, 1860 (obuhvata ih), te dolazi na tromeđu parcela k.č. 1858, 1860 i 1859, nastavlja u

pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 1858, 1924, 1925, 1926, 1921, 1919, 1920, te dolazi

na tromeđu parcela k.č. 1920, 1916 i 1915, te nastavlja granicom parcela k.č. 1915, 1900,

1902, 1903, 1904, 1906, 1907 (obuhvata ih), te izlazi na put k.č. 3734 kojim nastavlja u

pravcu jugozapada, zatim putem k.č. 3735/1 u pravcu jugozapada do tromeđe parcela k.č.

3735/1 (put), 1982 i 1603. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeverozapada

granicom parcele k.č. 1603 (obuhvata je), presijeca Regionalni put Grkarica-Trnovo k.č.

3731/1, te nastavlja granicama parcela k.č. 1601/1, 3736/1, 3394/1 (obuhvata ih), izlazi na

put k.č. 3736/1 kojim nastavlja u pravcu juga do tačke sa koordinatama y= 6526456 x=

4838492 koja se nalazi na granici parcela k.č. 3736/1 i 1423 te nastavlja u pravcu

jugozapada do tačke sa koordinatama y= 6525918 x= 4838280 koja se nalazi na parceli k.č.

1423, te nastavlja u pravcu zapada do tačke sa koordinatama y= 6525402 x= 4838321 koja

se nalazi na granici parcela k.č. 1423 i 3431 (put). Granica dalje nastavlja u pravcu

jugozapada putem k.č. 3748 do do tačke sa koordinatama y= 6524969 x= 4838148 koja se

nalazi na granici parcela k.č. 3746 (put) i 3747, te nastavlja u pravcu juga preko kote 1433

do tačke sa koordinatama y= 6525023 x= 4837874 koja se nalazi na granici parcela k.č.

3749 (put) i 3747 (K.O. Dejčići), te do tačke sa koordinatama y= 6524676 x= 4837560, te do

tačke sa koordinatama y= 6524256 x= 4837536, te dolazi na tromeđu parcela k.č. 3746, 320

i 330/2 (K.O. Šabići). Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada

granicom parcela k.č. 330/2, 331/3, 331/2, 331/4, 332, 338/1, 338/2, 354 (obuhvata ih), te

dolazi do tromeđe parcela k.č. 354, 355 i 337/2, nastavlja u pravcu zapada sijekući parcele

k.č. 355, 357/5, 357/4, 357/3, 357/2, te dolazi do tromeđe parcela k.č. 357/2, 357/1 i 359, te

nastavlja granicom parcele 357/1 (obuhvata je), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 357/1, 360

i 359, te nastavlja u pravcu jugoistoka sijekući parcele 360, 359 i 463, te dolazi do

četveromeđe parcela k.č. 463, 470, 468 i 469, te nstavlja granicom parcela k.č. 469, 472, 475

(obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 475, 474 i 476, granica dalje nastavlja u

pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 476 i 478 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 478, 476 i

450/1, nastavlja granicom parcele k.č. 450/1 (obuhvata je), te dolazi do četveromeđe parcela

k.č. 450/1, 478, 449/1 i 538. Od pomenute četveromeđe granica nastavlja u pravcu

jugozapada sijekući parcele k.č. 449/1, 446 i 447, te dolazi do tromeđe parcela k.č. 447, 443,

548, te nastavlja granicom parcela k.č. 443, 635, 636, 637, 646, 647/1, 647/2 (obuhvata ih),

presijeca put k.č. 3006, te dolazi do Lokalnog puta Bjelašnica-Sinanovići kojim nastavlja u

pravcu sjeveroistoka do tačke sa koordinatama y= 6522688 x= 4836741 koja se nalazi na

granici parcela k.č. 430 i 421, te nastavlja granicom parcela k.č. 421, 422, 423, 701/1, 700/2,

701/2, 702 (obuhvata ih), te te dolazi do tromeđe parcela k.č. 702, 705/1 i 703. Od pomenute

tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekući parcele k.č.703, 704, 708, 709,

711, 718, 713, 714 do tromeđe parcela k.č. 714, 395 i 249, te nastavlja granicom parcela k.č.

395, 394, 263, 262 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 262, 270 i 297, te

nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekući parcele k.č. 297, 311 i 312 do tromeđe parcela

k.č.312, 314/1 i 316/2, te nastavlja do tromeđe parcela k.č. 316/8, 316/1 i 3050/5, te nastavlja

granicom parcela k.č. 316/1 i 3050/6 (obuhvata ih), te nastavlja granicom parcela k.č.

3050/5, 3050/1, 3050/4, 3050/4 (ne obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 3050/3,

3050/2 i 3047/1 (K.O. Šabići). Od pomenute tromeđe granica nastavlja u luku, u pravcu

sjeverozapada, ispod planinskog vrha Šiljak sijekući parcelu k.č. 3047/1 do tačke sa

koordinatama y= 6522640 x= 4838955 koja se nalazi na granici parcela k.č. 3099 (put) i

Page 162: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

162

3047/1, te nastavlja putem k.č. 3099 (K.O. Presjenica) sve do vrha Bjelašnice kojeg obuhvata,

te nastavlja pored Kotlova do tačke sa koordinatama y= 6521333 x= 4840660 (kota 1780)

koja se nalazi na parceli k.č. 3082/1, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka do trigonometra

1316 (kota 1594,3) koji se nalazi na parceli k.č. 3082/1, te nastavlja u pravcu sjeverozapada

do tačke sa koordinatama y= 6521259 x= 4842596 koja se nalazi na parceli k.č. 3082, te

nstavlja u pravcu sjeveroistoka stazom do puta k.č. 3096 kojim nastavlja u pravcu

sjeveroistoka sve do njegovog kraja. Granica dalje nastavlja u pravcu sjeverozapada u pravoj

liniji do početka puta k.č. 3095 kojim nastavlja sve do do tačke sa koordinatama y= 6520760

x= 4844652 koja se nalazi na granici općina Trnovo i Hadžići, te nastavlja u pravcu

sjeveroistoka granicom općina Trnovo-Hadžići sve do tromeđe općina Trnovo, Hadžići i

Ilidža. Granica dalje nastavlja u pravcu jugoistoka granicom općina Trnovo-Ilidža sve do

tačke sa koordinatama y= 6537676 x= 4839170 koja se nalazi na granici općina Ilidža i

Trnovo, odnosno na granici parcela k.č. 3067 (put) i 724 K.O. Presjenica odakle je granica

namjene i počela.

Sve navedene parcele nalaze se u K.O. Presjenica, K.O. Šabići i K.O. Dejčići.

Ukupna površina namjene iznosi 3116 ha.

Iz ukupne površine izuzima se površina namijenjena za stanovanje i iznosi 220 ha.

2. Divčići

Granica sporta i rekreacije Divčići polazi od tačke sa koordinatama y= 6537676 x=

4839170 koja se nalazi na granici parcela k.č. 1088 i 1112 K.O. Ilovica, koja se nalazi na

jugozapadnoj strani namjene Divčića, dalje nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom

parcele k.č. 1112 (obuhvata je), izlazi na put k.č. 1367 kojim nastavlja u pravcu jugoistoka,

odnosno ide granicom razmjera geodetskih planova 1:2500 i 1:5000, obuhvata parcele k.č.

1159, 1116, 1117, 1115, 1126, 1134, 1133, 1137, 1147, 1148 i 1149 (obuhvata ih), te dolazi

do tromeđe parcela k.č. 1149, 1150 i 1425 KO Ilovica . Od pomenute tromeđe granica

nastavlja u pravcu sjeveroistoka te dolazi do tromeđe parcela k.č. 2314, 2319 i 2315/1 K.O.

Rijeka, zatim nastavlja granicom parcela k.č 2315/1, 2313, 2312, 2311, 2310, 2309, 2242

(obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 2319, 2242 i 2241, te nastavlja u pravcu

jugozapada do tačke sa koordinatama y =6538598 x= 4840168 koja se nalazi na granici

parcela k.č. 1941/1 i 2319, granica dalje nastavlja u pravcu sjeverozapada granicom parcela

k.č. 2319, 2235, 2240, 2230/2, 2230/1, 2232, 2214, 2212, 2209/1, 2214, 2216, 2217, 2209/2,

2206, 2205, 2196, 2199, 2000, 2191, 2190, 2188, 2179, 2177, 2176, 2175, 2102, 2101, 2100,

2099, 2098 (obuhvata ih) K.O. Rijeka, te dolazi do granice međuentitetske linije utvrđene po

mirovnom sporazumu iz Dejtona kojom nastavlja na istok sve do tromeđe parcela k.č. 3222,

3223 i 4109 (put) K.O. Delijaš. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu juga

sijekući parcele k.č. 3323 i 3359, od tačke sa koordinatama y= 6543140 x= 4841205 koja se

nalazi na granici parcela k.č. 3359 i 3366, te nastavlja granicom parcela k.č 3359, 3324,

3327, 3325, 3310, 3311 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 3311, 3308 i 3307,

granica dalje nastavlja u poluluku sijekući parcele k.č. 3303 i 3282/1 te dolazi do izvora

Boljačko i nastavlja potokom Boljačica, dolazi do ušća potoka Boljačice i Ridana nastavlja

uzvodno potokom Ridan sve do puta k.č. 2967, nastavlja u pravcu juga putem k.č. 2967 sve do

tromeđe parcela k.č. 2967 (put), 279 i 1908. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u

pravcu jugozapada granicom parcela k.č. 279, 278, 277, 276 (obuhvata ih) K.O. Delijaš, te

dolazi do planiranog Regionalnog puta Trnovo-Goražde, kojim nastavlja u pravcu

sjeverozapada sve do tačke sa koordinatama y= 6541211 x= 4838850 koja se nalazi na

granici parcela k.č. 375 i 374 K.O. Rijeka, granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući

parcelu k.č. 375 do tromeđe parcela k.č. 375, 376 i 1920 (put), te nastavlja u pravcu zapada

sijekući parcelu k.č. 1920 (put) i 1442, do tromeđe parcela k.č. 1442, 1444 i 1445, granica

nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 1445, 1447/1 i 1450 do tromeđe parcela

k.č. 1449, 1431 i 1450, te nastavlja granicama parcela k.č. 1431, 1037, 1036, 1035, 416, 426,

Page 163: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

163

443/3, 444, 445, 448, 449 (obuhvata ih), te dolazi do tačke sa koordinatama y= 6540097 x=

4839056 koja se nalazi na granici parcela k.č. 449 i 1920 (put), te nastavlja u pravcu

jugozapada sijekući parcelu k.č. 774/1 do tromeđe parcela k.č. 774/1, 774/2 i 768, te

nastavlja u pravcu juga granicom parcela k.č. 768, 775, 789 (obuhvata ih), sve do tromeđe

parcela k.č. 789, 1099 i 1098. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada

sijekući parcelu k.č. 789 sve do tromeđe parcela k.č. 789, 939 i 1137 (put), te nastavlja u

pravcu zapada sijekući parcele k.č. 936, 931, 930, 912 (put), 1206, 1209, 1210/1, 1211/1 i

1215, te dolazi na tromeđu parcela k.č. 1215, 1217 i 1216, te nastavlja granicom parcela k.č.

1216, 894, 893, 892 (obuhvata ih) K.O. Rijeka, te dolazi do planiranog Regionalnog puta

Trnovo-Goražde, kojim nastavlja u pravcu jugozapada i sjeverozapada sve do tačke sa

koordinatama y= 6537676 x= 4839170 koja se nalazi na granici parcela k.č. 1088 i 1112

K.O. Ilovica odakle je granica namjene sporta i rekreacije Divčići i počela.

Sve navedene parcele nalaze se u K.O. Ilovica, K.O. Rijeka i K.O. Delijaš.

Ukupna površina namjene iznosi 1206,7 ha.

Iz ukupne površine izuzima se površina namijenjena za stanovanje i iznosi 14,7 ha.

Član 10.

U članu 17. dodaje se nova alineja koja glasi:

„- Na izrazito nepovoljnim terenima za građenje – aktivna klizišta, građenje se može vršiti

samo nakon izvođenja veoma detaljnih inženjersko-geoloških i geotehničkih istraživanja,

sanacije terena i monitoringa saniranog klizišta“.

Član 11.

U članu 18. stav 2. riječi: „definisanim ovim Prostornim planom propisana je obaveza

donošenja urbanističkih planova“, zamjenjuju se riječima „obavezno je donošenje

urbanističkih planova i utvrđuje se režim gradnje II stepena. “, a iza riječi građenja brišu se

riječi „prvog“.

Iza stava 2. dodaju se stavovi 3. i 4. koji glase:

„Na van urbanim područjima namijenjenim za izgradnju sekundarnih naselja i centara

zajednice sela utvrđuje se režim građenja trećeg stepena, a urbanistička saglasnost se izdaje

u skladu sa važećom legislativom.

Na područjima za seoske i ostala građevinska zemljišta utvrđuje se režim građenja četvrtog

stepena, a urbanistička saglasnost se izdaje u skladu sa važećom legislativom“.

Član 12.

Brišu se članovi 19. i 20.

Član 13.

Iza člana 18. dodaju se članovi 18 a. i 18 b. koji glase:

„Član 18 a.

Ako plan prostornog uređenja propisan kao osnova za donošenje urbanističke saglasnosti

nije donesen, urbanistička saglasnost se donosi na osnovu pozitivnog stručnog mišljenja

nosioca izrade plana u skladu sa važećom legislativom“.

Član 18 b.

„Na vanurbanim područjima, za koja nije propisano donošenje provedbenog plana, ukoliko

se pojavi potreba za izgradnjom građevina i površina u funkciji razvoja lokalne zajednice,

Nosilac izrade plana će putem stručnog mišljenja propisati izradu provedbenog plana u

skaldu sa u skladu sa važećom legislativom„.

Page 164: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

164

Član 14.

U članu 21. briše se riječ „Prostornim“, a iza riječi „planom“ dodaju se riječi: „prostornog

uređenja“.

Član 15.

U članu 22. stav 1., čl. 24., 25., 48. i 49. riječ „ruralni“ zamjenjuje se riječju „vanurbani“u

odgovarajućem padežnom obliku.

U članu 22. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Kuće za odmor (vikend kuće) i naselja za seoski turizam mogu se graditi i na drugim

zemljištima u skladu sa Prostornim planom Kantona Sarajevo, drugim prostorno-planskim

dokumentima i zakonima i podzakonskim propisima kojima se reguliše korištenje odnosnog

zemljišta.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3. i glasi:

„Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju kuća za odmor i naselja za seoski turizam su

sljedeći:

- da se kuće za odmor grade od tvrdih materijala (zidani elementi, drvena oblovina ili

prefabrikovani elementi),

- da korisna površina kuće za odmor ne prelazi 80 m²,

- da spratnost kuće za odmor ne bude veća od S+ P + 1u skladu sa konfiguracijom

terena,

- da površina parcela bude min 1.000 m²

- da objekat mora biti u skladu sa specifičnim graditeljskim obilježjima datog područja

i prirodnog okruženja , što ne isključjue savremeno oblikovanje.

- da prikupljanje i dispzicija otpadnih voda bude u skladu odgovarajućim

odredbama Zakona o vodama“.

Član 16.

U članu 23. stav 2. mijenja se i glasi:

„Na vanurbanim područjima treba sagledati mogućnost iskorištenja planiranog građevinskog

zemljišta, a izuzetno, na drugim područjima, van utvrđenog građevinskog zemljišta, općinsko

vijeće, uz saglasnost nadležnih ministarstva Kantona Sarajevo , a na prijedlog općinskog

načelnika, može utvrditi ostalo građevinsko zemljište za izgradnju u funkciji razvoja lokalne

zajednice, a u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju, Zakona o građevinskom

zemljištu, Zakona o stvarnim pravima i Zakona o lokalnoj samoupravi“.

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Na područjima iz prethodnog stava, za koja nije propisano donošenje provedbenog plana,

ukoliko se pojavi potreba za izgradnjom građevina i površina u funkciji razvoja lokalne

zajednice, na zahtjev načelnika općine, Nosilac izrade plana će, putem stručnog mišljenja,

propisati izradu provedbenog plana u skaldu sa važećom legislativom.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5. u kojem se iza riječi „i“ dodaje rimski broj: „IV“.

Član 17.

U članu 24. stav jedan mijenja se i glasi: „Na vanurbanom području, izvan utvrđenog

građevinskog zemljišta, može se izdati urbanistička saglasnost za izgradnju gospodarskih

građevina za poljoprivredna gazdinstva, a moguća je i realizacija stambenog objekta ali

samo za potrebe stanovanja članova poljoprovrednog gazdinstva, a prema uslovima za III i

IV režim građenja“.

Page 165: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

165

Član 18.

U članu 31. u stavu jedan ispred riječi prizemlje dodaje se „suteren“, a iza riječi etaže dodaje

se „u skladu sa konfiguracijom terena i specifičnim ambijentalnim i graditeljskim obilježjima

datog područja i prirodnog okruženja, što ne isključjue savremeno oblikovanje“.

Stav tri se prebacuje u član 34.

Član 19.

Član 34. mijenja se i glasi: „Stambene,društvene, poslovne i privredne građevine mogu se

graditi uz uslov da procenat izgrađenosti ne prelazi 50% veličine parcele i ukoliko je za iste

moguće obezbijediti kolski ili pješački pristup“.

Briše se član 35.

Član 20.

Iza člana 35 dodaju se novi članovi 36 i 37 koji glase:

„Član 36.

Izgradnja individualnih stambenih objekata na građevinskom zemljištu van urbanog područja

može se odobriti ukoliko se predmetna parcela nalazi na udaljnosti od cca 200m od utvrđene

granice predmetnog zemljišta pod uslovima koji su navedeni u prethodnim članovima.

Član 37.

Za sva građevinska zemljišta koja nisu prikazana i opisana u planu zbog svoje veličine ( za R

1:50.000), a vidljiva je fizička struktura na podlogama, može se odobriti izgradnja

indvidualnih stambenih objekta i rekonstrukcija i izgradnja ruševnih i devastiranih objekata

uz uslove navedene u prethodnim članovima.“

Član 21.

Iza člana 36. dodaju se novi članovi 36 a. i 36 b. koji glase:

„Član 36a

Građevine i zahvati u prostoru koje posebnim propisom budu označeni od značaja za

Federaciju BiH, Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo definisati će se detaljnije u urbanističkim

planovima i provedbenim planovima prostornog uređenja.

Član 36 b.

U izuzetnim slučajevima, kada je interes Kantona Sarajevo toliko izražen za izgradnjom

građevina i drugih zahvata u prostoru od interesa za Kanton, na područjima koja su ovim

Prostornim planom izvan građevinskog zemljišta, Kanton Sarajevo može podnijeti inicijativu

jedinicama lokalne samouprave da donesu odgovarajuće odluke o određivanju ostalog

građevinskog zemljišta za te potrebe, uz provođenje mjera i postupaka koje omogućavaju

takvo postupanje bez promjene ovog Prostornog plana.

U situacijama iz prethodnog stava, za složene građevine i zahvate u prostoru, kao i za

grupacije građevina potrebno je donijeti provedbene planove prostornog uređenja.“

Član 22.

Brišu se članovi 37., 38. i 39.

Član 23

U članu 40. stav 1. briše se riječ „kapaciteta“, a iza riječi „u“ riječi „proizvodne i privredne“

zamjenjuju se riječima „privredne zone koje mogu biti poslovne i proizvodne“.

Page 166: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

166

U stavu 2. istog člana brišu se alineje 2, 3 i 4, a dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

„Izmještanje sa postojećih lokaliteta u centralnim dijelovima urbanih područja Kantona

Sarajevo onih grana privrede kod kojih su znaci nepovoljnosti postojeće lokacije već izraženi

ili se procjenjuje da će biti izraženi u narednom periodu, a na njihovo mjesto planirati

poslovno-radno-stambene zone.“

Dosadašnja alineja 5. postaje alineja 3. u kojoj se riječi „ruralnim sredinama“ zamjenjuju

riječima „vanurbanim područjima“.

Član 24.

Član 42. se mijenja i glasi:

„Smještaj kapaciteta kao što su: robni terminali, robno-transportni centri, posebne vrste

tržnih i uslužnih centara, tehnološki parkovi, naučno-istraživački kompleksi, slobodne zone i

površine predviđene za sajmišta usmjeravaju se u poslovne zone.“

Član 25.

U članu 43. stav 2. se mijenja i glasi:

„Za saobraćaj u mirovanju obavezno je obezbjeđenje potrebnih površina na vlastitoj

parceli.“

Član 26.

Iza člana 43., u podnaslovu riječi „Mineralna nalazišta“ zamjenjuju se riječima

„Eksploatacija mineralnih sirovina“.

Član 27.

U članu 44. brišu se riječi „i mineralnih“ i alineje 1, 2, 3, 4 i 5, a umjesto njih se upisuju nove

alineje 1, 2, 3, 4, 5 i 6 koje glase:

- „u planskom periodu treba izvršiti potrebne istražne radove o opravdanosti

eksploatacije mineralnih sirovina na području kantona Sarajevo,

- zaštititi podzemne pitke vode, mineralne, termalne i termomineralne vode od

zagađenja,

- odrediti zaštitne mjere oko izvorišta,

- valorizirati, unaprijediti i dovesti do optimalnog nivoa proizvodnju i korištenje kako

postojećih, tako i potencijalnih mineralnih, termalnih, termomineralnih i voda za piće

jer imaju multiplikativno djelovanje na razvoj cjelokupne privrede“,

- da zadovoljavaju propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, mirisa,

onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl),

- elaborat rekultivacije treba biti sastavni dio rješenja o odobrenju za građenje.“

Dosadašnje alineje 6. i 7. postaju alineje 7. i 8.

Član 28.

U članu 50. briše se stav 4.

Član 29.

U članu 52. briše se riječ „proširenja“, iza riječi „institucija“ se stavlja tačka, a brišu se riječi

„u krugu Kampusa Univerziteta u Sarajevu na Marijin Dvoru i drugih lokaliteta.“

Član 30.

U članu 57. broj „4“ se zamijenjuje se brojem „6“.

Član 31.

Page 167: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

167

U članu 59. broj „0,62“ zamjenjuje se brojem „0,72“, broj „0,48“ zamjenjuje se brojem

„0,57“, broj „0,14“ zamjenjuje se brojem „0,15“, broj „0,10“ zamjenjuje se brojem „0,09“, a

broj „0,03“ zamjenjuje se brojem „0,05“.

Član 32.

U članu 63. brišu se riječi „udruženja građana, političke stranke i druge organizacije“, iza

riječi „područja“ dodaje se riječ „zemljišta“, a brišu se riječi „naselja, zavisno o veličini

naselja i slobodnog prostora u naselju i komplementarnosti s okolnim namjenama.“

Član 33.

U članu 65. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Planom utvrđene površine poljoprivrednog zemljišta a posebno visoko vrijedna zemljišta

treba u potpunosti zaštititi od neracionalnog iskorištavanja i korištenja u nepoljoprivredne

svrhe (izgradnja van planom utvrđenih građevinskih područja). Površina ove namjene treba

koristiti u skladu sa procjenjenim proizvodnim sposobnostima zemljišta.“

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2., a dosadašnji stavovi 2., 3. i 4. se brišu.

Član 34.

U članu 66. riječ „dobrima“ zamjenjuje se riječju „zemljištima“.

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Neophodno je izraditi šumsko-privredne osnove, kao odrednicu za planiranje korištenja

prostora“

Član 35.

U članu 67. u trećoj alineju riječ „propadanja“ zamjenjuje se riječju „stanja“.

Član 36.

Iza člana 68. podnaslovu „3.3.12. Mjere očuvanja zaštićenih područja i kulturno-historijskog

nasljeđa“ mijenja se i glasi: „3.3.12. Mjere očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog

nasljeđa“.

Član 37.

Član 69. mijenja se i glasi:

„Utvrđuje se planska obaveza formiranja prostorne digitalne baze podataka o dobrima

kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Prostorno digitalna baza podataka o dobrima kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

treba da se vodi u kantonalnoj instituciji nadležnoj za poslove zaštite kulturno-historijskog i

prirodnog naslijeđa“.

Član 38.

Član 70. mijenja se i glasi:

„U postupku izrade dokumenata prostornog uređenja je neophodno angažovanje kantonalne

institucije nadležne za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa radi izrade

elaborata kojim će se utvrditi uslovi za zaštitu, uređenje i korištenje kulturno-historijskog i

prirodnog naslijeđa, sa ciljem da se u odlukama o provođenju propišu mjere zaštite koje su

obavezujuće u provođenju dokumenata prostornog uređenja.

Prije donošenja zakona o zaštiti područja prirodnog naslijeđa kao i prije izrade prostorno-

planskih dokumenata koji se odnose na područja prirodnog naslijeđa je neophodno da

institucija nadležna za zaštitu prirodnog nasljeđa izradi elaborat kojim će se utvrditi uslovi

za zaštitu, uređenje i korištenje dobara prirodnog ali i kulturno-historijskog naslijeđa u

obuhvatu područja posebnih obilježja, sa ciljem da se u odlukama o provođenju propišu

mjere zaštite koje su obavezujuće u provođenju prostorno-planskih dokumenata.

Page 168: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

168

U postupku izrade prostorno-planske dokumentacije zaštićenih područja moguće je u fazi

pripreme ili izrade prostornog plana posebnog područja odstupiti od granica zaštićenog

područja definisanih planom višeg reda ili granica definisanih zakonom o proglašenju, a sve

u skladu sa nalazima elaborata zaštite, odnosno saznanjima do kojih se dođe tokom izrade

prostornog plana zaštićenog područja“.

Član 39.

Član 71. mijenja se i glasi:

„Neophodno je da kantonalna ustanova nadležna za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog

naslijeđa u roku od 4 godine po usvajanju Izmjena i dopuna Plana izvrši reviziju i

revalorizaciju prostornih prirodnih cjelina, njihovih prirodnih i ostalih vrijednosti, utvrdi

neophodan tretman vrijednosti prostora kao i kategorije i režime zaštite.

Rezultat revizije prirodnih cjelina treba da bude i ocjena mogućnosti proglašenja pojedinih

područja zaštićenim, imajući pri tom posebno u vidu bonitet prirodnih vrijednosti odnosnih

prostora, kao i sagledavanje uticaja drugih funkcija prostora kao oblasti planiranja“.

Član 40.

Iza člana 71. u podnaslovu iza riječi „Turizam“ dodaju se zarez i riječi „ sport i rekreacija“.

Član 41.

U članu 72. dodaje se novi stavovi 1. i 2. koji glase:

„Određuju se sljedeća turistička područja:

- Područje Igmana i Bjelašnice kao najperspektivnijih turističkih lokacija,

- Područje Ilidže sa banjsko-rekreativnim kompleksom i Vrelom Bosne,

- Područje starog dijela grada Sarajeva sa ambijetalnim vrijednostima (Bašćaršija, Jajce

kasarna, Bijela tabija, Bentbaša, Alifakovac, Bistrik, Zaštićeni pejzaž Trebević i dr.)

- Područje prirodnog nasljeđa Spomenik prirode Vodopad Skakavac,

- Područje prirodnog nasljeđa Bijambare i banjsko-zdravstveno-rekreativnog turizma na

lokalitetu Podlipnik.

„Izdvojena građevinska područja sportske namjene izvan naselja mogu se planirati na

predjelima manje prirodne vrijednosti tako da:

- ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše

10% površine sportskih terena i sadržaja,

- najmanje 60% površine tog građevinskog područja bude uređeno kao parkovni nasadi i

prirodno zelenilo.“

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.

Član 42.

Član 73. se mijenja i glasi :

„Pri izradi planskih dokumenata potrebno je za objekte prirodnog nasljeđa koji su pod

zaštitom uvesti i posebne režime korištenja sa aspekta turističkih posjeta, obezbijediti

adekvatnu infrastrukturu za zone u kojima su dozvoljene turističke posjete i uskladiti režime

zaštite sa uspostavom održivog razvoja ovih područja“.

Član 43.

U članu 76. stav 1. iza riječi „sa“ dodaje se riječ „važećim“, a brišu se riječi „(„Službene

novine Federacije BiH“ broj 6/02)“.

U stavu 2. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

„ – brzi putevi“.

Dosadašnje alineje 2, 3, 4 i 5 postaju alineje 3, 4, 5 i 6.

Page 169: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

169

Član 44.

U članu 77. stav 1. uz riječ „puteve“ dodaje se kosa crta i riječ „/ceste“, a iza riječi „pojasevi“

stavlja se tačka, a briše se tekst:

„u kojima se se ne smiju graditi, podizati ili postavljati poslovni, pomoćni, stambeni i slični

objekti i industrijski objekti koji ne zagađuju zrak i okoliš (čista industrija); i magistralni,

regionalni i lokalni dalekovodi, a koji iznose s obje strane puta računajući od putnog pojasa s

obje strane puta:

- za autoput najmanje 40 m,

- za magistralne puteve najmanje 20 m,

- za regionalne puteve najmanje 15 m, i

- za lokalne puteve najmanje 10 m.“ a dodaju se riječi „u skladu sa važećim Zakonom o

cestama Federacije BiH.“

U istom članu dodaje se novi stav koji glasi:

„Zaštitni pojas uz javne ceste (zaštitni cestovni pojas) je pojas na kojem važi poseban režim

gradnje i uspostavlja se s ciljem zaštite javne ceste i sigurnosti saobraćaja na njoj od štetnih

uticaja i različitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste.

U postupku izdavanja odobrenje za građenje ili urbanističke saglasnosti za građenje objekata

i instalacija na javnoj cesti ili unutar cestovnog i zaštitnog pojasa javne ceste organ nadležan

za prostorno uređenje obavezan je zatražiti prethodnu saglasnost, odnosno odobrenje od

upravitelja ceste.“

Član 45.

Član 78. mijenja se i glasi:

„Zaštitni pojas u smislu stava 1. ovog člana mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako

da je u pravilu širok sa svake strane:

- autoceste 40 m,

- brze ceste 30 m,

- magistralne ceste 20 m,

- regionalne ceste 10 m,

- lokalne ceste 5 m.“

Član 46.

Član 79. mijenja se i glasi:

„Mjesta ukrštanja sa željezničkom prugom, benzinske stanice, autobusne stanice i parkirališta

za potrebe javne ceste, odmorišta i prateći objekti mogu se graditi u zaštitnom i cestovnom

pojasu javne ceste samo na način i pod uvjetima utvrđenim u odobrenju, odnosno saglasnosti

upravitelja ceste.

Priključak i prilaz na javnu cestu može se izvesti samo na osnovu odobrenja upravitelja

cesta.“

Član 47.

Član 80. mijenja se i glasi:

„Uslove za uređenje prostora za izgradnju i rekonstrukciju građevina (objekata i instalacija)

na javnoj cesti i unutar cestovnog pojasa javne ceste utvrđuje upravitelj ceste izdavanjem

odobrenja, a uslove uređenja prostora i izgradnje građevina (objekata i instalacija) u

zaštitnom cestovnom pojasu utvrđuje upravitelj ceste izdavanjem saglasnosti.“

Član 48.

Član 81. mijenja se i glasi:

„U blizini raskršća dviju javnih cesta u nivou ili križanja javne ceste sa željezničkom prugom

u nivou, ili na unutrašnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi drveće ili grmlje,

Page 170: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

170

postavljati naprave, ograde, reklamni znakovi ili drugi predmeti koji onemogućavaju

preglednost na javnoj cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti). Dužina stranica

trokuta preglednosti utvrđuje se tehničkom dokumentacijom ceste, odnosno željezničke

pruge.“

Član 49.

U članu 83. stav 1. riječ umjesto riječi „ministarstva“ upisuje se riječ „organa“.

Stav 6. se briše.

Član 50.

Član 84. se briše.

Član 51.

U članu 86. stav 2. umjesto riječi „u dva“ upisuje se riječ „van“.

Član 52.

Član 88. se briše.

Član 53.

Član 89. se mijenja i glasi:

„Pošta

Razvoj poštanskog saobraćaja, telekomunikacija i radiotelevizije u dijelu koji se odnosi na

izgradnju poslovnih objekata usmjeren je na građevinska područja naselja i biće tretiran u

izradi sljedećih nivoa planske dokumentacije (urbanistički planovi i provedbeni planovi). Za

stubove mobilne telekomunikacijske mreže (GSM) mogu se osigurati parcele i izvan

građevinskih područja u skladu s načelom racionalnog korištenja i zaštite prostora.

Radiotelevizija Koridori radio relejnih veza: RTV dom – Trebević, RTV dom – Čubren, RTV dom – Hum,

Hum – Trebević, Hum – Lisac, Hum – Lisin, Hum – Bjelašnica, Hum – Bukovik potrebno je

očuvati, a u slučaju planiranja objekata u njihovoj neposrednoj blizini potrebno je tražiti

saglasnost Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

Komunikacijske i informacijske tehnologije

Pri planiranju, rekonstrukciji i gradnji saobraćajnica je potrebno predvidjeti koridore za

izgradnju kablovske kanalizacije u koju je moguće naknadno uvlačenje telekomunikacijskih

vodova i ugradnja povezane opreme.

Komunikacionu infrastrukturu za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje

planirati podzemno slijedeći saobraćajne ili druge infrastrukturalne koridore (energetske,

komunalne i sl.).

Planiranje i izgradnja kablovske tk. infrastrukture u građevinskim područjima biće tretirana

u izradi sljedećih nivoa planske dokumentacije (urbanistički planovi i provedbeni planovi),

uz poštivanje sljedećih smjernica:

- kablovsku tk. infrastrukturu (pristupna tk. mrežu, kablovska kanalizacija, mreža

kablovske televizije) planirati i izvoditi podzemno i izvan kolovoza (u pločnicima i

zelenim površinama). Ukoliko trasu kablovske kanalizacije nije moguće planirati

izvan kolovoza, moguće je istu planirati unutar kolovoza, uz pribavljenu saglasnost i

definisane uslove za prokope saobraćajnih površina od strane nadležnih upravitelja

saobraćajnica.

- ormariće sa tk. opremom (tačke koncentracije, optička ostrva i sl.) planirati uz ili

unutar objekata, te izbjegavati njihovo postavljanje kao samostojećih jedinica. Nije

dozvoljeno postavljanje tk. ormarića i antena na objekte koji su valorizovani kao

objekti ambijentalne ili arhitektonske ili historijske vrijednosti.

Page 171: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

171

Samostojeći antenski stub mora omogućavati smještaj više operatera i ostalih zainteresiranih

korisnika.

Građenje samostojećih antenskih stubova nije dopušteno u:

- vodozaštitnim zonama, izuzev izgradnje infrastrukturnih instalacija koje omogućuju

redovito funkcioniranje objekata vodozahvatnog područja, uz primjenu standarnih mjera

zaštite.

- zakonom zaštićenim objektima prirodnog nasljeđa (pravno zaštićene cjeline),

- cjelinama graditeljskog nasljeđa kao i na/uz objekte graditeljskog nasljeđa.“

Član 54.

Član 90. se briše.

Član 55.

Član 91. mijenja se i glasi:

„Vodne resurse na području Kantona Sarajevo neophodno je štititi i racionalno koristiti

zbog osiguranja dovoljnih količina vode za stanovništvo, privredu i tehnološke potrebe te

ostale vidove korištenja voda, a tome će doprinijeti aktivnosti u oblasti prikupljanja i

tretmana otpadnih voda, kao i spriječavanje nekontrolisane sječe šuma u slivnom području,

deponovanje kabastog i ostalog otpada u vodotoke itd.

Urbano područje Kantona Sarajevo u planskom periodu treba u potpunosti opremiti

korektnom vodovodnom i separatnom kanalizacionom mrežom. Samo u izuzetnom slučaju i za

manji broj objekata mogu se dozvoliti septičke jame. U toku realizacije prioritet treba da

imaju područja za koja postoji usvojena provedbeno planska dokumentacija,a još uvijek nisu

opremljena adekvatno ili nikako.

U planskom periodu potrebno je pokrenuti aktivnosti na istraživanju, zahvatanju dodatnih

količina vode za piće i njihovog uvođenja u sistem vodosnabdijevanja.

U planskom periodu potrebno je poduzimati aktivnosti na smanjenju gubitaka na primarnoj i

sekundarnoj mreži vodosnabdijevanja.

U planskom periodu potrebno je poduzimati aktivnosti na rekonstrukciji postojeće primarne i

sekundarne separatne kanalizacione mreže.“

Član 56.

Član 92. mijenja se i glasi:

„Utvrđuje se obaveza izrade nove kategorizacije vodotoka kao pokazatelja kvaliteta

vodotoka.

Utvrđuje se obaveza izrade katastra zagađivača radi praćenja i reagovanja na negativne

uticaje, a posebno na ekscesne situacije.

Posebnu pažnju u pogledu kvaliteta i kvantiteta voda treba posvetiti onim vodotocima na

kojim se planiraju akumulacije za višenamjensko korištenje vodotoka.“

Član 57.

Član 93. mijenja se i glasi:

„Nalazišta vode za piće štititi kontinuiranim uređenjem i održavanjem postojećih i planiranih

izvorišta, donošenjem odluka kojim se određuju sanitarne zone zaštite (I, II ,III i IV) ili

usklađivanjem postojećih sa odredbama u Pravilniku o načinu utvrđivanja uslova za

određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno

vodosnabdijevanja stanovništva .

Za svako područje čija je zaštita definisana Odlukom neophodno je donijeti i provoditi

Program provođenja sa definisanim nosiocima aktivnosti i načinom obezbjeđenja finansijskih

sredstava i rokovima realizacije.

Page 172: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

172

Usvajanjem odluka o zaštiti izvorišta vode za piće iste će se primjenjivati kao sastavni dio

ovog Prostornog plana.“

Član 58.

U članu 95. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Neophodno je pokrenuti aktivnosti na Međuentitetskom nivou na izgradnji, prije rata,

planiranih uređaja za tretman otpadnih voda čije su lokacije sada izvan Kantona Sarajevo, a

zagađenje se disponira na Kantonu Sarajevo.“

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 59.

Iza člana 99. dodaje se novi član 99 a. koji glasi:

„Član 99 a.

Poduzeće se mjere za uređivanje dijela vodotoka u cilju sprečavanja plavljenja okolnog

zemljišta.“

Član 60

Iza člana 100. dodaje se novi član 100 a. koji glasi:

„Razvoj energetike Kantona Sarajevo realiziraće se kroz primjenu slijedećih mjera i aktivnosti:

- uvođenje savremenih sistema upravljanja energetskim sistemima, posebno kroz

promjenu filozofije – prodavati učinke energije, a ne energente,

- uspostavljanje sistema upravljanja energijom na području Kantona Sarajevo i

unaprijeđenje metoda upravljanja energetskim sistemima,

- maksimalnim korištenjem energetskih resursa – stepenasto korištenje toplotne

energije za više namjena, te maksimalno energetsko iskorištavanje otpada i sirovina,

- izgradnja kogeneracijskih postrojenja,

- korištenje svih vidova obnovljivih izvora energije (hidro, solarna, geotermalna, bio-

masa, energija vjetra, energetsko iskorištavanje otpada, gas, te ostalih

nekonvencionalnih vidova energije),

- sistematsko informisanje i educiranje potrošača, upućivanjem na načine i mogućnosti

spriječavanja rasipanja energije, racionalnog korištenja i štednje, te uvođenje

stimulativnih mjera,

- ulaganjima u smanjenje potrošnje enegrije,

- postizanje specifičnog utroška energije po jedinici proizvoda i kod potrošača,

korištenjem svih raspoloživih i novih načina i tehnologija, koje vode ka smanjenju

energijskih gubitaka i efikasnijim i racionalnijim postupcima u svim fazama dobave,

transporta, transformacije, distribucije i potrošnje energije,

- donošenje propisa u oblasti građenja objekata u cilju smanjenja toplotnih gubitaka,

odnosno dovođenja specifičnog toplotnog opterećenja na nivo europskog prosjeka

(manje od 100 kWh/m2 godišnje),

- uvođenjem energetski manje intenzivnih proizvodnih tehnologija, pri izgradnji novih

ili rekonstrukciji postojećih kapaciteta,

- korištenje savremenih naučnih metoda dugoročnog planiranja energijskih potreba i

tokova,te metoda optimizacije rješenja, na bazi tehnoekonomskih analiza i naučnog

programiranja, korištenja opreme i energenata, uzimajući u obzir planska

predviđanja razvoja svih drugih, energijski zavisnih segmenata društva,

- uspostavljanje i izgradnja jedinstvene baze podataka komunalne infrastrukture i

podataka komunalnih usluga,

- uvođenjem mjerenja i kontrole energije na mjestu potrošnje,

Page 173: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

173

- harmonizacija zakonske i tehničke legislative u BiH, u okviru aktivnosti zemalja

jugoistočne Europe, kroz energetsku zajednicu (liberalizacija energijskog tržišta u

okviru Energetske zajednice zemalja JIE, kojoj je pristupila i BiH),

- donošenje odgovarajućih normativnih i zakonskih akata, kojima će se obezbjediti

sprovođenje planirane energetske politike, posebno u obaveznoj primjeni i kontroli

mjera racionalizacije,

- aktivnom i selektivnom tarifnom politikom usmjeravati energetske tokove, u skladu sa

zacrtanim ciljevima i raspoloživim resursima,

- usmjeravanje i praćenje razvoja centralnog toplifikacionog sistema, kao najvećeg

potrošača energije u Kantona Sarajevo, mora biti kontinuiran proces, putem opsežnih

istraživanja, koja bi uzela u obzir sve osobenosti Kantona Sarajevo i šire regije,

ekološke uslove, fizičke karakteristike prostora, postojeća rješenja u oblasti opskrbe

toplotnom energijom – snabdijevanja gasom, mogućnost sistema za korištenje

različitih oblika energije, racionalizaciju korištenja postojećeg sistema,

- dovođenje skladišnih kapaciteta za tečna goriva, na zadovoljavajući nivo,

- definisanje i uspostava tarifne politike cijena energije i energenata, za sve energente i

kategorije potrošača,

- povećanje energijske efikasnosti, na svim nivoima se može postići primjenom sistema

upravljanja razvojem Kantona Sarajevo, preciznim definisanjem nadležnosti

ministarstava, uloge komunalnih organizacija, politike cijena itd. Donošenje odluka u

sferi gospodarenja energijom mora biti u skladu sa realnim interesima Kantona

Sarajevo. Navedeno se može ostvariti kroz osiguranje stalne saradnje sa

odgovarajućim institucijama, u kreiranju i sprovođenju jedinstvene energetske

strategije na nivou Kantona.“

Član 61.

U članu 101. briše se stav 2.

Član 62.

Član 102. se mijenja i glasi:

„U cilju zaštite ljudi, imovine, te objekata elektroenergetskog sistema na teritoriji BiH

uspostavlja se zona sigurnosti za nadzemne elektroenergetske vodove (dalekovode), nazivnog

napona od 110 d0 400 kV.

Pravilnikom o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od

110 d0 400 kV definišu se područja, odnosno zone sigurnosti, kao pravila koja su na snazi u

zoni sigurnosti.

Širina područja zone sigurnosti horizontalne ravnine za dalekovode iznosi :

- DV 400 kV ------------------- širina područja sigurnosti 40 m

- DV 220 kV ------------------- širina područja sigurnosti 30 m

- DV 110 kV ------------------- širina područja sigurnosti 20 m“

Zavješenja krajnjih faznih provodnika su podjednako udaljena od granica zone sigurnosti.“

Član 63.

Član 107. se briše.

Član 64.

U članu 108. briše se prva alineja.

Član 65.

U članu 109. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

Page 174: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

174

„Minimalni preporučeni razmak između visokotlačnih cjevovoda (koji imaju radni pritisak

iznad 1 bar) i objekata.“

Dosadašnji stavovi 1., 2. i 3. postaju stavovi 2., 3. i 4.

Član 66.

U članu 110. brišu se riječi na kraju teksta: „(Standard NEN 1092 i NEN 1093) i Tehničkim

uslovima, koje određuje distributer gasa.“

Član 67.

U članu 111. brišu se riječi „Interni dokument distributera toplotne energije.“.

Član 68.

U članu 112. riječi „koji se nalaze uz kotlovnice“ zamjenjuju se riječima „koji se koriste za

skladištenje tečnih goriva“.

Član 69.

Iza člana 112. dodaju se stav novi članovi 112 a. i 112 b. koji glase:

„Član 112 a.

„Omogućiti realizaciju i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije

u skladu sa dokumentima usvojenim od Vlade FBIH (Strateški plan i program razvoja,

Katalog projekata izgradnje elektroenergetskih objekata u FBiH i Odluka Vlade FBiH o

proglašenju javnog interesa i pristupu pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih

objekata u FBiH),

„Omogućiti intenzivnije korištenje obnovljivih izvora energije u skladu sa važećim zakonskim

i podzakonskim propisima kako u oblasti proizvodnje i korištenja električne energije tako i u

oblasti toplotne energije, te na prostorima za koje postoje predpostavke za iskorištenje

potencijala iz obnovljivih izvora investitorima omogućiti dodatna ispitivanja kojom bi se

utvrdila isplativost izgradnje vodeći računa o zaštiti okoliša u skladu sa važećom

legislativom i domaćim i međunarodnim standardima“.

Član 112 b.

„U cilju unaprijeđenja energetske efikasnosti uvode se slijedeće preporuke:

- Izrada regulative za građevinske objekte koja definiše minimalni standard;

- Osnivanje radne grupe koja je zadužena za kontrolu ispunjavanja mjera regulatuve;

- Promocija i finansijska podrška gradnje i saniranja na većem energetskom nivou;

- Promocija i finansijska podrška za ugradnju novog efikasnog grijanja;

- Promocija i finansijska podrška za instaliranje uređaja za proizvodnju energije iz

obnovljivih izvora.“

Član 70.

Podnaslov „3.3.15. Komunalna higijena/prikupljanje, uklanjanje i deponovanje otpada“

mijenja se i glasi „3.3.15. Komunalni objekti , površine i upravljanje otpadom“.

Član 71.

U članu 113. mijenja se podnaslov „Komunalni objjekti i površine“ i glasi“ Postupanje s

otpadom“ i tekst, a novi tekst glasi:

„Unaprijediti sistem planskog upravljanja otpadom na pravom, institucionalnom i

finansijskom nivou provođenjem sljedećih mjera i aktivnosti:

- vršenje pritiska prema višim nivoima vlasti za donošenje podzakonskih akata.

Page 175: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

175

- pojačati saradnju između ministarstava koja imaju obavezu unapređenja sistema

upravljanja otpadom kao i obavezu sprovođenja zakonskih odredbi u oblasti

upravljanja otpadom.

- ojačati kantonalne i općinske inspekcijske službe u sprovođenju inspekcijskog

nadzora, te reformisati službu komunalnih redara.

- uvođenje realne cijene za usluge iz oblasti upravljanja otpadom i smanjivanju

subvencija javnom operatoru koji treba da funkcioniše na ekonomsko-tržišnoj bazi“.

Član 72.

Član 114 mijenja se i glasi:

„Za uspostavu integalnog sistema upravljanja otpadom na području Kantona Sarajevo

potrebno je provesti sljedeće mjere i aktivnosti:

- ukloniti nelegalna odlagališta i sanirati područja na kojem su se nalazila,

- smanjiti produkciju otpada;

- uspostaviti jedinstveni informacioni sistem sa bazom podataka koji će objediniti

protok informacija o svim vrstama, količinama i porijeklu otpada;

- uspostaviti sistem odvojenog prikupljanja otpada u svim općinama Kantona Sarajevo

izgradnjom zelenih otoka i reciklažnih dvorišta,

- nabaviti adekvatnu opremu za prikupljanje i zbinjavanje otpada;

- izraditi Studiju izvodivosti za izbor tehnologije tretmana otpada, uključujući MBO,

- uspostaviti kapacitete za adekvatno prikupljanje i zbrinjavanje svih kategorija otpada

- povećati nadzor nad adekvatnim zbrinjavanjem otpadnih vozila,

- izraditi Studiju izvodivosti za tretman mulja sa uređaja za pročišćavanje Butila,

uključujući i energetsko iskorištavanje,

- uspostaviti deponiju opasnog otpada i rješiti pitanje animalnog otpada na nivou

FBiH,

- uspostaviti deponiju inertnog, građevinskog otpada na lokaciji RCUO sa postrojenjem

za reciklažu građevinskog otpada i mobilnom drobilicom manjeg kapaciteta za inertni

otpad,

- izgraditi kasetu za odlaganje azbestnog otpada u sklopu RCUO,

- odrediti lokacije za deponovanje materijala iz iskopa koje trebaju biti specificirane u

građevinskoj dozvoli, planu uređenja gradilišta i planu upravljanja otpadom za

gradilište,

- povećati procenat adekvatno zbrinutog otpada iz zdravstvenih ustanova proširivanjem

kapaciteta i uključivanjem svih zdrastvenih ustanova u sistem,

- povećati broj subjekata (iz veterinarskih javnih i privatnih ustanova) koji upravljaju

otpadom iz liječenja bolesti životinja,

- povećati pokrivnost prikupljanja otpada i poticati kućno kompostiranje u rubnim

područjima Kantona Sarajevo,

- spostaviti adekvatno upravljanje otpadom iz privrede i industrijskih pogona kroz

provođenje programa obuke privrednih subjekata o nužnosti upravljanja industrijskim

otpadom, razvrstavanju otpada prema katalogu otpada i vođenje evidencije o otpadu;

- planirati objekte za skladištenje i tretman otpada koje mogu biti u proizvodnim

zonama za koje je potrebno izraditi procjenu uticaja na okoliš,

- educirati stanovništvo, obučiti i provesti trening različitih ciljnih grupa“.

Član 73.

U članu 115 mijenja se riječ „otpaci“ u „otpad“.

Član 74.

Član 116 mijenja se i glasi:

Page 176: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

176

„Na prostoru sanitarne deponije Smiljevići uspostaviti Regionalni centar za upravljanje

otpadom (RCUO) u obuhvatu od 94,3 ha.

Izraditi i usvojiti Prostorni plan prostorne cjeline RCUO-Smiljevići kojim će se definisati

precizna dugoročna usmjerenja u pogledu funkcionisanja i upravljanja predmetnim

centrom“.

Član 75.

U članu 117. briše se alineja 4.

Član 76.

Član 118. se briše.

Član 77.

U članu 120. u stavu 1. riječi „grobalja“ zamjenjuje se riječina „groblja Vlakovo“, i na kraju

se brišu dvije tačke, a upisuje se tačka.

Brišu se alineje 1,2 i 3.

Dodaje se novi stav koji glasi:

„Planovima prostornog uređenja nižeg reda odretiti se prema ostalim grobljima, prvenstveno

sa stanovišta prostornog određenja, uređivanja i zaštite grobalja od značaja za Grad, lokalne

zajednice i druga pravna lica.“

Član 78.

U podnaslovu „3.3.16. Mjere spriječavanja nepovoljnih uticaja na okoliš“ brišu se brojevi

„3.3.16.“ i stavlja se u zagradu, a zajedno sa podnaslovom „Opće mjere“ ispod riječi „Član

121.“.

Član 79.

U članu 121. stav 1. alineja riječ „Uspostaviti“ zamjenjuje se riječju „Formirati“, a na kraju

teksta se briše tačka i dodaju se riječi: „u skladu sa zakonskom regulativom.“, iza prve se

dodaje nova alineja: „u skladu sa nadležnostima u oblasti zaštite okoliša uspostaviti sistem

praćenja negativnih uticaja na okoliš koji dolaze iz susjednog entiteta uvođenjem sistemskih

rješenja“;a alineja 4 se briše.

Član 80.

U članu 122. u stavu 1. mijenja se prva alineja sa: „Implementirati Odluku o zaštiti i

poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo“, i zadnja alineja sa: „Zabraniti spaljivanje

otpada u svim postrojenjima koja nisu registrovana za tu svrhu posebnim propisima“, a

zadnja alineja se briše.

U stavu 2: briše se alineja 4., a ualineji 5. riječi „Sanacija ili izgradnja“ zamjenjuju se riječima

„Dovođenje u funkciju“, iza koje se dodaje nova alineja koja glasi: “Izgraditi postrojenja za

prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji drugog entiteta s ciljem smanjenja negativnih

uticaja na vode”, alineji 7. riječ „Izgradnja“ zamjenjuje se riječima „Dovođenje u funkciju“.

U stavu 3.druga alineja mijenja se i glasi: „- Sanacija, održavanje i praćenje aktivnosti u

zonama klizišta“.

Iza stava 3. dodaje se novi stav i glasi:

„U cilju smanjenja nivoa buke uvode se sljedeće mjere i aktivnosti:

Utvrđivanje i praćenje nivoa buke,

Otklanjanje i smanjivanje buke na dopušteni nivo,

Izrada početne (strateške) karte buke,

Identifikacija kritičnih područja,

Page 177: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

177

Smanjenje broja izvora buke

Stimulisanje smanjenja buke kroz primjenu novih tehnologija posebno u izgrađenim

područjima sa povišenim nivoom buke,

Planovima nižeg reda adekvatno planirati izvore buke, te provođenjem mjera zaštite

od buke doprinijeti poboljšanju stanja“.

U stavu 4. dodaje se prva alineja i glasi: „Očuvanje bioraznolikosti kroz adekvatno

korištenje prostora“, alineja 3. se mijenja i glasi:“ Izrada liste ugroženih vrsta Kantona

Sarajevo (Crvena lista)“, u istom stavu brišu se alineje 6 i 7.

Stav 5. se mijenja i glasi:

„U cilju adekvatnog upravljanja otpadom potrebno je poduzeti sljedeće mjere i aktivnosti :

- Minimizirati proizvodnju otpada uz uspostavu integralnog sistama upravljanja

otpadom;

- S ciljem uspostavljanja Regionalnog centra za upravljanje otpadom (RCUO) proširiti

sanitarnu deponiju Smiljevići i prilagoditi postojeću namjenu površina tehnološkim

cjelinama RCUO;

- Uvođenje reciklaže uvođenjem selektivnog prikupljanja otpada u svim općinama

Kantona Sarajevo;

- Adekvatno prikupljanje, treman i deponovanje svih kategorija otpada“.

Stav 6 i 7 se brišu i dodaje se novi stav koji glasi:

„U cilju adekvatnog korištenja i uređenja prostora poduzeti sljedeće aktivnosti i mjere:

- Za nove proizvodne zone uspostaviti principe zaštite okoliša kroz poštivanje graničnih

vrijednosti emisije (zagađivanja) i primjena najboljih raspoloživih tehnika i

tehnologija.

- U proizvodnim zonama koje čine jednu cjelinu, a na kojoj se nalazi više subjekata koji

utječu na okoliš ukupni (kumulativni) nivoi zagađenja se uzimaju kao parametar za

ocjenu neophodnosti izrade procjene uticaja na okoliš.

- Za sve privredne, a posebno proizvodne zone potrebno je predvidjeti izradu

dokumenta procjene utjecaja okoliša, u skladu sa važećim zakonskim propisima iz

oblasti zaštite okoliša, te defnisati mjere i uslove neophodne za zaštitu okoliša.

- Za sve privredne, a posebno proizvodne zone koje su postojale prije donošenja ovog

Plana, za koji nije urađena strategijska procjena utjecaja na okoliš treba uraditi i

definisati neophodne uslove za zaštitu okoliša.

- Za pretvaranje i prenamjenu privrednih, a posebno proizvodnih zona u druge namjene

(prvenstveno u stambene i stambeno-poslovne) potrebno je uraditi procjenu uticaja na

okoliš, sa definisanim uslovima i mjerama zaštite okoliša i drugim mjerama koje su

neophodne u svrhu prenamjene.”

Briše se stav 8. zajedno sa naslovom.

Član 81.

Član 123. mijenja se i glasi:

„U cilju otklanjanja opasnosti od mina i minsko-eksplozivnih sredstava, obavezno provoditi

aktivnosti prema Akcionom planu i programu za implementaciju Strategije protuminskog

djelovanja u BiH za period 2009-2019 godina. “

Član 82.

U članu 129. doda je se novi stav 1. koji glasi:

„Površine posebne namjene koja će ostati u režimu posebne namjene, nakon definiranja

potreba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za preostale površine, za kojima Oružane

snage Bosne i Hercegovine ne iskažu potrebu, utvrdiće se namjena izmjenama i dopunama

ovog Prostornog plana ili planovima nižeg reda ukoliko se nalaze u urbanim područjima.“

Dosadašnji stavovi 1. i 2. se spajaju u jedan stav i postaju stav 2.

Page 178: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

178

Član 83.

U Članu 130. brišu se stavovi 1., 4.,5. i 6.

U stavu 3. brišu se riječi „s obzirom na vrlo izražen problem nezaposlenosti“.

Član 84.

Član 131. mijenja se i glasi:

„Mjere za provođenje zemljišne politike su:

Blagovremeno donošenje prostorno-planskih akata od strane za to nadležnih nivoa

vlasti;

Donošenje odluka o utvrđivanju građevinskih zemljišta (gradskih građevinskih i

ostalih građevinskih zemljišta) od strane općinskih vijeća, a sve u skladu sa

odredbama Zakona o građevinskom zemljištu FBiH;

Donošenje odluka o naknadama za dodijeljivanje gradskog građevinskog zemljišta,

naknadama za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta i naknadama za korištenje

gradskog građevinskog zemljišta utvrđenim odvojenim, međusobno izbalansiranim

odlukama općinskih vijeća prema odredbama važećih propisa;

Svrha ovakvog koncepta je stimulisanje :

- obezbjeđivanja sredstava za otkup zemljišta za sadržaje od javnog interesa

(objekata i površina za društvenu infrastruktura, sport i rekreaciju, te uređene

zelene površine i sl) i to minimalno 3% površine od obuhvata detaljnog planskog

dokumenta,

- investitora kroz povoljnije uslove građenja, a onda dugoročno plaćanje naknade

pogodnosti korištenja zemljišta;

Uređivanje i opremanje građevinskog zemljišta utvrđuje se programima uređenja

građevinskog zemljišta;

U urbanističkoj sagalasnosti, u skladu sa utvrđenim uslovima izgradnje i opremanja

konkretnog zemljišta utvrđuje se obim i način plaćanja investitora, izuzetno investitori

mogu uređivati i graditi taj propisani obim i na neuređenom zemljištu o svom trošku.“

Član 85.

Član 132 se mijenja i glasi:

„Izmjene i dopune Prostornog plana se vrše:

- Nakon objavljivanja zvaničnih rezultata Popisa stanovništva,

- Radi usklađivanja Prostornog plana sa Prostornim planom Federacije BiH.

- U zavisnosti od rezultata iz Izvještaja stanja u prostoru.“

Član 86.

Član 133 se mijenja i glasi:

„Za obuhvat prirodne cjeline Bjelašnica, Rakitnica, Visočica i Treskavica na području

Kantona Sarajevo nastaviti aktivnosti u procesu pripreme, izrade i donošenja Prostornog

plana a na temelju zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo vezanih za ovaj obuhvat u

Prostornom planu Federacije BiH. Obuhvat je definisan u skadu sa usaglašenim stavovima

Kantona Sarajevo na Nacrt PPFBiH koje je Skupština Kantona Sarajevo usvojila,

11.02.2013. na 25. sjednici u skladu sa zaključkom Vlade KS broj 02-05-4346-2/13 od

26.02.2013. i koji je usvojen 06.11.2013.g. na 88. sjednici Vlade FBiH.“

Član 87.

Član 135 se mijenja i glasi:

„Za područja posebnih obilježja Kantona Sarajevo izraditi prostorne planove područja

posebnih obilježja, što u pogledu dinamike i prioriteta donošenja zakona o zaštiti odnosnih

Page 179: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

179

područja i izrade planske dokumentacije treba biti u skladu sa rezultatima provedene revizije

i revalorizacije prirodnih cjelina:

- Spomenik prirode: Vrelo Bosne;

- Zaštićeni pejsaž: Trebević;

- Prirodne cjeline: Bjelašnica i Igman, Čemerska planina, Podlipnik, Debelo brdo,

Ozren, Zvijezda, Jahorina, Misoča, Bentbaša.“

Član 88.

U članu 136. stav 1. brišu se riječi „ili izvršiti reviziju“, a riječi „sljedećih prostorno-planskih

dokumenata“, zamjenjuju se riječima „sljedeće prostorno planske dokumente“.

U stavu 1., alineja 1. i 2. brišu se riječi „radi usklađivanja sa Prostornim planom Kantona

Sarajevo“.

Ustavu 1. alineja 3. stavlja se tačka iza riječi „Hadžići“, a ostali tekst se briše.

U stavu 1. dodaje se nova alineja 4. koja glasi: „Urbanistički plan za urbano područje

Trnovo.“

Dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Do donošenja novih urbanističkih planova, postojeći urbanistički planovi će se primjenjivati

u dijelu koji nije u suprotnosti sa važećim planovima višeg reda.“

Član 89.

Član 137. se briše.

Član 90.

Član 138. se briše.

Član91.

U članu 139. umjesto riječi „na temalju monitoringa za najmanje dvogodišnji period“ upisuju

se riječi „u skladu sa važećim propisima,“, iza riječi „postojećih“ upisuje se riječ „planskih“,

a iza riječi „Sarajevo“ stavlja se tačka, a ostali tekst se briše.

Član 92.

Iza člana 139. dodaje se novi članovi 139 a. i 139 b. koji glase:

„Član 139 a.

Grafički prilozi utvrđeni u ovim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Kantona Sarajevo

su relevantni za provođenje ovog planskog akta, kao i grafički prilozi iz Prostornog plana

Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/06 u dijelu koji nisu u

suprotnosti sa ovim Izmjenama i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo.

Član 139 b.

U slučaju najasnoća kod tumačenja Prostornog plana Kantona Sarajevo, povjerenje se daje

tekstualnom dijelu prostornog plana Kantona Sarajevo.

Član 93.

Opće odredbe

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine KS da utvrdi prečišćeni tekst

Prostornog plana kantona Sarajevo za period 2003.-2023.godina.

Prijedlog prečišćenog teksta će uraditi Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo

najkasnije šest (6) mjeseci od dana objavljivanja ovih Izmjena i dopuna Plana.

Page 180: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

180

Član 94.

Ove izmjene i dopune Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo stupaju na

snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Predsjedavajuća

Skupštine Kantona Sarajevo:

Ana Babić

Broj:

Datum:

Page 181: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ... · Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ... „Rekonstrukcija,

181

GRAFIČKI PRILOZI

Grafički prilozi su izrađeni u skladu sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Kantona

Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine (saglasno članu 34. Zakona o prostornom

uređenju Kantona Sarajevo), kako slijedi:

1. Osnovne namjene prostora,

2. Sistem naselja i urbana područja,

3. Privredne zone, eksploatacija mineralnih sirovina i infrastruktura,

4. Druga infrastruktura,

5. Zaštita graditeljskog i prirodnog naslijeđa,

6. Sintezna karta.

Izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine:

01 Sintezna karta.