113
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLUŽBA ZA FINANSIJE BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA MUNICIPALITY MAYOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANCE AFFAIRS DEPARTMENT Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 637-864, centrala 775-600 www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-31.03.2019. godine Ilidža, april 2019.g. NOSILAC IZRADE: Općinski naĉelnik Služba za finansije

 · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA

OPĆINSKI NAĈELNIK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLUŽBA ZA FINANSIJE

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA

MUNICIPALITY MAYOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCE AFFAIRS DEPARTMENT

Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 637-864, centrala 775-600

www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]

Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-31.03.2019. godine

Ilidža, april 2019.g. NOSILAC IZRADE: Općinski naĉelnik Služba za finansije

Page 2:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Na osnovu ĉlana 90. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene

novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 09/14-ispravka, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15,

104/16, 05/18 i 11/19) i Ĉlana 28. Statuta Općine Ilidža – Preĉišćeni tekst („Službene novine

Kantona Sarajevo“, br. 33/10 i 18/16), Općinsko vijeće na ___________ sjednici održanoj

_________________2019.godine, usvojilo je

I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA

za period 01.01.-31.03.2019.godine

I

1. Ukupno ostvareni prihodi i primici 10.000.485,86

2. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci 5.338.059,56

3. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda

i izdataka

4.662.426,30

II

Razlika izmeĊu ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iz tekućeg perioda u iznosu od

4.662.426,30 KM prenosi se u budžet za naredni period.

III

Sastavni dio ovog Izvještaja ĉini Izvršenje Budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-

31.03.2019.godine po kontima.

IV

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period 01.01-31.03.2019.godine objavit će se u

''Službenim novinama Kantona Sarajevo''.

PREDSJEDAVAJUĆI

Omerović Muhamed

Page 3:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

izvršenje Budžeta Općine Ilidža za perido 01.01.-31.03.2019.g. Posebni dio

Konto

Konto

Konto

Konto

O p i s

Budžet za 2019.g. Izvršenje Budžeta za period 01.01.-31.03.2019.g. 13/9

12/8

11/7

10/6

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. PRIHODI

710000 I Prihodi od poreza 13.971.133,84 5.082.505,30 36,38

711000 Porezi na dobit pojedinca i

preduzeća

1.000,00 100,00 10,00

711100 Porezi na dobit pojedinca (zaostale

uplate poreza)

1.000,00 100,00 10,00

711115 Porez na prihod od imovine i

imovinskih prava (zaostale uplate

poreza)

1.000,00 100,00 10,00

714000 Porez na imovinu 5.987.000,00 3.057.357,76 51,07

714100 Porez na imovinu 5.987.000,00 3.057.357,76 51,07

714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 167.000,00 95.270,77 57,05

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 460.000,00 642.119,82 139,59

714113 Porez na imovinu za motorna vozila 470.000,00 103.286,80 21,98

714121 Porez na nasljeđe i poklone 90.000,00 8.002,41 8,89

714131 Porez na promet nepokretnosti

fizičkih lica

2.500.000,00 893.559,22 35,74

714132 Porez na promet nepokretnosti

pravnih lica

2.300.000,00 1.315.118,74 57,18

716000 Prihodi od poreza na dohodak 241.000,00 75.363,16 31,27

716100 Prihodi od poreza na dohodak 241.000,00 75.363,16 31,27

716111 Prihodi od poreza na dohodak

fizičkih lica od nesamostalne

djelatnosti

190.000,00 58.525,94 30,80

716112 Prihodi od poreza na dohodak

fizičkih lica od samostalne

djelatnosti

9.000,00 2.504,04 27,82

716113 Prihodi od poreza na dohodak

fizičkih lica od imovine i

imovinskih prava

4.000,00 1.352,31 33,81

716114 Prihodi od poreza na dohodak

fizičkih lica od ulaganja kapitala

1.000,00 0,00 0,00

716115 Prihodi od poreza na dohodak

fizičkih lica na dobitke od

nagradnih igara i igara na sreću

8.000,00 2.688,22 33,60

716116 Prihodi od poreza na dohodak

drugih samostalnih djelatnosti iz čl.

12 stav (4) Zakona o porezu na

dohodak

20.000,00 5.570,45 27,85

716117 Prihodi od poreza na dohodak po

konačnom obračunu

9.000,00 4.722,20 52,47

717000 Prihodi od indirektnih poreza 7.739.033,84 1.949.444,74 25,19

717100 Prihodi od indirektnih poreza 7.739.033,84 1.949.444,74 25,19

717114 Akcize 421.040,84 90.538,86 21,50

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji

pripadaju Direkciji za ceste

1.200.000,00 248.142,31 20,68

717141 Prihodi od indirektnih poreza koji

pripadaju jedinicama lokalne

samouprave

6.117.993,00 1.610.763,57 26,33

719000 Ostali porezi - 3.100,00 239,64 7,73

719100 Ostali porezi 3.100,00 239,64 7,73

Page 4:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu

od prirodnih i drugih nesreća

(zaostale obaveze)

3.000,00 237,64 7,92

719115 Poseban porez na plaću za zaštitu

od prirodnih i drugih nesreća po

osnovu Ugovora o djelu i

privremenih i povremenih poslova

(zaostale obaveze)

100,00 2,00 2,00

720000 II Neporezni prihodi 11.767.366,16 4.300.201,05 36,54

721000 Prihodi od poduzet. aktivnosti i

imovine i prihodi od pozitivnih

kursnih razlika

657.250,79 278.943,67 42,44

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih

preduzeća i finansijskih javnih

institucija

630.960,00 276.264,31 43,78

721112 Prihodi od davanja prava na

eksploataciju prirodnih resursa

300.000,00 161.443,74 53,81

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih

prostora (PP) i ostale mater.

imovine

330.960,00 114.820,57 34,69

721200 Ostali prihodi od imovine 26.290,79 2.679,36 10,19

721211 Prihodi od kamata za depozite u

banci

3.000,00 387,32 12,91

721219 Ostali prihodi od finansijske i

nematerijalne imovine

14.122,55 0,00 0,00

721227 Korištenje lovnog područja 200,00 330,38 165,19

721229 Stanarine-najamnine 7.968,24 1.961,66 24,62

721239 Ostali prihodi od imovine-kapare 1.000,00 0,00 0,00

722000 Naknade i takse i prihodi od

pruţanja javnih usluga

11.110.115,37 4.021.257,38 36,19

722300 Komunalne naknade i takse 1.490.000,00 1.112.406,54 74,66

722322 Općinske komunalne naknade za

istaknutu firmu

1.200.000,00 1.110.516,54 92,54

722329 Ostale općinske komunalne

naknade i takse

290.000,00 1.890,00 0,65

722400 Ostale budţetske naknade i takse 8.228.915,37 2.509.305,69 30,49

722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 3.200.000,00 417.652,37 13,05

722433 Naknada za uređenje građevinskog

zemljišta

5.000,00 1.855,70 37,11

722434 Naknada za korištenje građevinskog

zemljišta (Aerodrom)

120.000,00 30.000,00 25,00

722435 Naknada po osnovu prirodne

pogodnosti-renta

3.500.000,00 1.665.161,45 47,58

722436 Naknade po osnovu tehničkih

pregleda građevina i prop. min.

uslova za početak rada

320.000,00 81.355,10 25,42

722437 Naknada za postupak legalizacije

građevina

580.000,00 174.564,94 30,10

722442 Naknada za izgradnju i odrţavanje

javnih skloništa

298.900,00 98.089,46 32,82

722461 Naknada za zauzimanje javnih

površina

205.015,37 40.626,67 19,82

722500 Naknade i takse po federalnim

propisima i drugim propisima

1.306.200,00 375.638,05 28,76

722515 Naknade za korištenje podataka

premjera i katastra

20.000,00 4.440,01 22,20

Page 5:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

722516 Naknada za vršenje usluga iz obl.

premjera i katastra

200.000,00 53.970,00 26,99

722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila

pravnih lica građana

210.000,00 53.575,09 25,51

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila

građana

330.000,00 81.412,34 24,67

722538 Naknada za korištenje cestovnog

zemljišta

50.000,00 26.857,45 53,71

722581 Posebna naknada za zaštitu od

prirodnih i drugih nesreća gdje je

osnovica zbirni iznos neto plata

456.200,00 144.909,47 31,76

722582

Posebna naknada za zaštitu od

prirodnih i drugih nesreća gdje je

osnovica zbirni iznos neto primanja

po osnovu druge samostalne

djelatnosti i povremenog

samostalnog rada

40.000,00 10.473,69 26,18

722600 Prihodi od pruţanja javnih usluga 80.000,00 9.594,50 11,99

722611 Prihodi od pruţanja usluga

građanima

75.000,00 8.203,00 10,94

722612 Prihodi od pruţanja usluga pravnim

licima

5.000,00 1.391,50 27,83

722700 Neplanirane uplate – PRIHODI 5.000,00 14.312,60 286,25

722732 Prihodi od troškova naplate po

osnovu pokretanja postupka

prinudne naplate

2.000,00 3.420,00 171,00

722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz

ranijih godina

1.000,00 2.637,09 263,71

722791 Ostale neplanirane uplate 2.000,00 8.255,51 412,78

730000 III Tekući transferi 2.830.500,00 617.779,51 21,83

732000 Primljeni tekući transferi od ostalih

nivoa vlasti

2.830.500,00 617.779,51 21,83

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih

nivoa vlasti

2.830.500,00 617.779,51 21,83

732114 Primljeni tekući transferi od

Kantona

- Namjenska sredstva

- Naknada za korištenje šuma

2.530.000,00

2.500.000,00

30.000,00

595.779,51

586.700,67

9.078,84

23,55

23,47

30,26

732116 Primljeni tekući transferi od Općina

- Civilna zaštita - uređenje korita

- MZ – građani

- Štab CZ

300.500,00

100.000,00

200.000,00

500,00

22.000,00

0,00

21.500,00

500,00

7,32

0,00

10,75

100,00

770000 Prihodi po osnovu zaostalih

obaveza

1.000,00 0,00 0,00

777000 Prihodi po osnovu zaostalih

obaveza

1.000,00 0,00 0,00

777700 Prihodi po osnovu zaostalih

obaveza

1.000,00 0,00 0,00

777779 Uplate zaostalih obaveza od

naknade za puteve iz cijene naftnih

derivata

1.000,00 0,00 0,00

SVEGA: 28.570.000,00 10.000.485,86 35,00

Page 6:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

4.

Konto

Konto

Konto

Konto

O p i s

Budžet za 2019.g. Izvršenje Budžeta za period 01.01.-31.03.2019.g. 13/9

12/8

11/7

10/6

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B. RASHODI I IZDACI

610000 I Tekući rashodi 27.147.000,00 4.764.233,18 17,55

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 8.148.511,59 1.811.722,31 22,23

611100 Bruto plaće i naknade 6.947.511,59 1.615.074,69 23,25

611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz

redovnog rada

3.930.902,45 972.748,04 24,75

611112

-9

Naknade plaća po umanjenju

doprinosa

862.881,02 141.014,09 16,34

611131 Doprinosi za penzijsko i invalidsko

osiguranje

1.181.076,93 275.018,23 23,29

611132 Doprinosi za zdravstveno

osiguranje

868.438,90 202.048,51 23,27

611133 Doprinosi za zapošljavanje 104.212,29 24.245,82 23,27

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.201.000,00 196.647,62 16,37

611211 Naknade za prevoz sa posla i na

posao

140.000,00 32.841,00 23,46

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 704.000,00 117.421,45 16,68

611224 Regres za godišnji odmor 120.000,00 0,00 0,00

611225 Otpremnina zbog odlaska u penziju 110.000,00 24.781,17 22,53

611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u

radu, darovi djeci i paketići

7.000,00 0,00 0,00

611227 Pomoć u slučaju smrti 70.000,00 10.736,00 15,34

611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 50.000,00 10.868,00 21,74

612000 Doprinosi poslodavca i ostali

doprinosi

729.488,41 169.720,75 23,27

612100 Doprinosi poslodavca 729.488,41 169.720,75 23,27

612111 Doprinosi za penzijsko i invalidsko

osiguranje

416.850,75 96.983,29 23,27

612112 Doprinosi za zdravstveno

osiguranje

277.900,23 64.655,52 23,27

612113 Doprinosi za zapošljavanje 34.737,43 8.081,94 23,27

613000 Izdaci za materijal i usluge 3.317.963,30 459.844,40 13,86

613100 Putni troškovi 56.100,00 250,00 0,45

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim

sredstvima

500,00 0,00 0,00

613112 Troškovi prevoza u zemlji

sluţbenim sredstvima

500,00 0,00 0,00

613113 Putovanja, lična vozila u zemlji 100,00 0,00 0,00

613114 Troškovi smještaja za sluţbena

putovanja u zemlji

9.000,00 0,00 0,00

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 10.000,00 250,00 2,50

613121 Troškovi prevoza u inost. javnim

sred.

9.000,00 0,00 0,00

613122 Troškovi prevoza u inostranstvu

sluţbenim sredstvima

500,00 0,00 0,00

613123 Putovanja, lična vozila u

inostranstvu

1.000,00 0,00 0,00

613124 Troškovi smještaja za sluţbena

putovanja u inostranstvu

15.000,00 0,00 0,00

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 10.000,00 0,00 0,00

613191 Ostale naknade putnih i drugih

troškova

500,00 0,00 0,00

Page 7:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

613200 Izdaci za energiju 220.000,00 60.166,65 27,35

613211 Izdaci za električnu energiju 100.000,00 21.402,27 21,40

613212 Izdaci za centralno grijanje 30.000,00 7.208,49 24,03

613213 Loţ ulje 10.000,00 0,00 0,00

613216 Plin 80.000,00 31.555,89 39,44

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne

usluge

309.000,00 61.256,43 19,82

613311 Izdaci za telefon, telefaks i teleks 70.000,00 12.407,74 17,73

613312 Izdaci za internet 20.000,00 5.171,69 25,86

613313 Izdaci za mobilni telefon 43.000,00 3.786,50 8,81

613314 Poštanske usluge 115.000,00 26.572,00 23,11

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 25.000,00 4.595,92 18,38

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 15.000,00 3.576,69 23,84

613325 Izdaci za usluge obezbjeđenja

(osiguranja)

10.000,00 3.275,41 32,75

613327 Usluge deratizacije 3.000,00 0,00 0,00

613329 Ostale komunalne usluge 8.000,00 1.870,48 23,38

613400 Nabavka materijala i sitnog

inventara

249.200,00 31.219,28 12,53

613411 Izdaci za obrasce i papir 55.000,00 5.804,18 10,55

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 65.000,00 1.688,70 2,60

613414 Materijal za prvu pomoć 1.700,00 1.872,00 110,12

613415 Materijal za dekoraciju sluţbenih

prostorija

1.000,00 0,00 0,00

613416 Sitan inventar 19.000,00 1.293,42 6,81

613418 Auto gume 4.000,00 0,00 0,00

613419 Izdaci za ostali administrativni

materijal

10.000,00 430,13 4,30

613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 35.000,00 15.670,98 44,77

613482 Hrana i prehrambeni materijal 500,00 0,00 0,00

613483 Materijal za pripremanje hrane 1.000,00 22,42 2,24

613484 Materijal za čišćenje 22.000,00 4.437,45 20,17

613488 Matične knjige i ostali obrasci 35.000,00 0,00 0,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.500,00 2.746,34 7,96

613511 Benzin 7.000,00 154,79 2,21

613512 Dizel 22.000,00 2.457,63 11,17

613522 Prevoz robe (vazdušni, cestovni,

ţeljeznički)

2.000,00 0,00 0,00

613523 Registracija motornih vozila 3.500,00 133,92 3,83

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i

nematerijalne imovine

1.000,00 0,00 0,00

613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 1.000,00 0,00 0,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 180.000,00 18.058,29 10,03

613711 Materijal za opravku i odrţavanje

zgrade

50.000,00 4.186,99 8,37

613712 Materijal za opravku i odrţavanje

opreme

15.000,00 6.305,92 42,04

613713 Materijal za opravku i odrţavanje

vozila

10.000,00 2.819,27 28,19

613721 Usluge opravki i odrţavanja zgrada 50.000,00 3.439,21 6,88

613722 Usluge opravki i odrţavanja opreme 50.000,00 553,66 1,11

613723 Usluge opravki i odrţavanja vozila 5.000,00 753,24 15,06

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga

i usluga platnog prometa

65.000,00 9.693,90 14,91

613811 Osiguranje imovine 20.000,00 3.602,55 18,01

Page 8:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

613813 Osiguranje vozila 10.000,00 790,60 7,91

613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno

ţivotno osiguranje

15.000,00 2.464,00 16,43

613821 Izdaci bankarskih usluga 20.000,00 2.836,75 14,18

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.203.163,30 276.453,51 12,55

613911 Usluge medija 100.000,00 17.603,32 17,60

613912 Usluge štampanja 20.000,00 2.872,35 14,36

613914 Usluge reprezentacije 35.000,00 4.006,02 11,45

613916 Usluge objavljivanja tendera i

oglasa

20.000,00 2.390,69 11,95

613919 Ostali izdaci za informisanje 30.000,00 12.950,99 43,17

613921 Usluge odrţavanja konvencija i

obrazovanje

50.000,00 2.964,60 5,93

613923 Izdaci za specijalizaciju i

školovanje

2.000,00 0,00 0,00

613924 Izdaci za stručne ispite 2.400,00 400,00 16,67

613931 Izdaci računovodstvenih i

revizijskih usluga

20.000,00 0,00 0,00

613934 Izdaci za hardverske i softverske

usluge

60.000,00 8.952,15 14,92

613941 Primarna opća zdravstvena zaštita 45.000,00 0,00 0,00

613951 Usluge ispitivanja okoline 10.000,00 2.071,08 20,71

613961 Zatezne kamate 75.000,00 968,04 1,29

613962 Troškovi spora 50.000,00 2.784,00 5,57

613973 Izdaci za volonterski rad po osnovu

Ugovora o volonterskom radu

374.769,60 6.605,15 1,76

613974 Izdaci za rad komisija 64.680,00 16.170,00 25,00

- Komisija za procjenu vrijednosti

nepokretnosti

33.600,00 8.400,00 25,00

- Općinska izborna komisija 22.680,00 5.670,00 25,00

- Komisija za javne nabavke 8.400,00 2.100,00 25,00

613975 Izdaci za naknade skup. zastupn.

(Općinski vjećnici, Komisija OV,

Savjet MZ i dopredsj.OV

neprofesionalno obavljanje

funkcije)

324.067,11 82.160,60 25,35

613976 Ostali izdaci za druge samostalne

djelatnosti

313.600,00 56.531,30 18,03

- Općinski zastupnici –nezaposleni

(sa porezima

i doprinosima)

40.000,00 2.671,26 6,68

- Povjerenik Općine Ilidţa za CZ 5.000,00 0,00 0,00

- Komisija za tehnički prijem (TP) 250.000,00 47.998,64 19,20

- Komisija za prop. min. uslova za

početak

rada (MUR)

15.000,00 1.200,00 8,00

- Priprema, obuka, vjeţbe Strukture

CZ –

Štabovi ... CZ

0,00 4.661,40 0,00

- Komisija za sječu stabala 3.600,00 0,00 0,00

613983 Posebna naknada na dohodak za

zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 29.155,61 6.057,52 20,78

- plaće 23.000,00 5.179,92 22,52

Page 9:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ostalo:

1. Komisija za procjenu vrijednost

i nepokretnosti

168,00

42,00 25,00

2. Općinska izborna komisija (OIK) 113,40 28,35 25,00

3. Komisija za javne nabavke 42,00 10,50 25,00

4. Skupštinski zastupnici 1.620,35 383,84 23,69

5. Povjerenik Općine Ilidţa za CZ 25,00 0,00 0,00

6. Komisija za tehnički prijem (TP) 1.250,00 240,03 19,20

7. Komisija za prop. min. uslova

za početak rada (MUR)

75,00 6,00 8,00

8. Priprema, obuka, vjeţbe

Strukture CZ – Štabovi ... CZ

0,00 23,29 0,00

9. Komisija za sječu stabala 18,00 0,00 0,00

10. Ostali Ugovori 970,00 101,35 10,45

11. Volonterski rad 1.873,86 32,99 1,76

12. Ugovori o djelu-CZ 0,00 0,00 0,00

13. Hitne mjere–Kom. za pr. šteta -

CZ

0,00 9,25 0,00

14. Hitne mjere-Strukture CZ 0,00 0,00 0,00

613986 Doprinosi za zdravstveno

osiguranje iz primitaka od druge

samostalne djelat. i povremenog

samostalnog rada

52.223,26 7.403,35 14,18

1. Komisija za procjenu vrijednosti

nepokretnosti

1.555,56 388,92 25,00

2. Općinska izborna komisija (OIK) 1.050,00 262,50 25,00

3. Komisija za javne nabavke 388,92 97,23 25,00

4. Skupštinski zastupnici 15.003,09 3.544,51 23,63

5. Povjerenik Općine Ilidţa za CZ 231,50 0,00 0,00

6. Komisija za tehnički prijem (TP) 8.976,69 1.723,66 19,20

7. Komisija za prop. min. uslova za

početak rada (MUR)

555,50 43,05 7,75

8. Priprema, obuka, vjeţbe

Strukture CZ – Štabovi ... CZ

0,00 215,73 0,00

9. Komisija za sječu stabala 166,68 0,00 0,00

10. Ostali Ugovori 6.945,00 736,30 10,60

11. Volonterski rad 17.350,32 305,80 1,76

12. Ugovori o djelu-CZ 0,00 0,00 0,00

13. Hitne mjere–Kom. za pr. šteta -

CZ

0,00 85,65 0,00

14. Hitne mjere-Strukture CZ 0,00 0,00 0,00

613987 Doprinosi za PIO na primitke od

druge samostalne djelat. i povr.

samostalnog rada

99.935,12 11.495,37 11,50

1. Kom. za procjenu vrijed.

Nepokretnosti

2.333,33 583,38 25,00

2. Općinska izborna komisija (OIK) 1.575,00 393,75 25,00

Page 10:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. Komisija za javne nabavke 582,96 145,74 25,00

4. Skupštinski zastupnici 22.504,71 5.317,74 23,63

5. Povjerenik Općine Ilidţa za CZ 347,00 0,00 0,00

6. Komisija za tehnički prijem (TP) 13.465,79 2.585,09 19,20

7. Komisija za prop. min. uslova

za početak rada (MUR)

833,33 64,62 7,75

8. Priprema, obuka, vjeţbe

Strukture CZ – Štabovi ... CZ

0,00 323,68 0,00

9. Komisija za sječu stabala 250,02 0,00 0,00

10. Ostali Ugovori 10.417,50 1.104,23 10,60

11. Volonterski rad 47.625,48 848,68 1,78

12. Ugovori o djelu-CZ 0,00 0,00 0,00

13. Hitne mjere–Kom. za pr. Šteta

CZ

0,00 128,46 0,00

14. Hitne mjere-Strukture CZ 0,00 0,00 0,00

613988 Porez na dohodak od druge

samostalne djelatnosti i

povremenog samostalnog rada

125.332,60 17.769,30 14,18

1. Kom. za procjenu vrijednosti

nepokretnosti

3.733,33 933,24 25,00

2. Općinska izborna komisija (OIK) 2.520,00 630,00 25,00

3. Komisija za javne nabavke 933,24 233,31 25,00

4. Skupštinski zastupnici 36.007,43 8.508,62 23,63

5. Povjerenik Općine Ilidţa za CZ 555,50 0,00 0,00

6. Komisija za tehnički prijem (TP) 21.544,05 4.136,44 19,20

7. Komisija za prop. min. uslova

za početak rada (MUR)

1.333,30 103,41 7,76

8. Priprema, obuka, vjeţbe

Strukture CZ – Štabovi ... CZ

0,00 517,99 0,00

9. Komisija za sječu stabala 399,96 0,00 0,00

10. Ostali Ugovori 16.665,00 1.766,85 10,60

11. Volonterski rad 41.640,79 733,90 1,76

12. Ugovori o djelu-CZ 0,00 0,00 0,00

13. Hitne mjere–Kom. za pr. šteta –

CZ

0,00 205,54 0,00

14. Hitne mjere-Strukture CZ 0,00 0,00 0,00

613991 Ostale nespomenute usluge i

dadţbine

300.000,00 14.297,68 4,77

614000 Tekući transferi i drugi tekući

rashodi

5.058.300,00 1.578.069,71 31,20

614100 Tekući transferi drugim nivoima

vlasti

1.933.300,00 389.288,46 20,14

614114 Tekući transferi kontonima 1.120.000,00 127.347,46 11,37

Page 11:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- obrazovanje, nauka i Budţet za

mlade

470.000,00 76.547,46 16,29

- kultura 450.000,00 40.800,00 9,07

- Vjerski objekti 200.000,00 10.000,00 5,00

614116 Tekući transferi općinama 813.300,00 261.941,00 32,21

- OIK – Ostali troškovi 4.500,00 0,00 0,00

- Ostali troškovi odrţavanja

skloništa

9.800,00 623,41 6,36

- Saniranje šteta-Hitne mjere 100.000,00 41.159,79 41,16

- Saniranje šteta-Pomoć za ublaţ.i

otkl.poslje.od prir.nesreće

100.000,00 0,00 0,00

- Saniranje šteta-Naknada za rad

Komisije za procj.štete

0,00 1.850,00 0,00

- Opremanje struktura i dr. troškovi 149.000,00 5.333,69 3,5/8

- Provođenje mjera i spašavanja u

toku djelovanja nesreće

25.000,00 0,00 0,00

- Priprema, obuka i vjeţbe 25.000,00 0,00 0,00

-Tekući transferi MZ/614117/ 400.000,00 212.974,11 53,24

614200 Tekući transferi pojedincima 1.115.000,00 657.094,90 58,93

614222 Novčana pomoć invalidnim licima 80.000,00 73.660,00 92,08

614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene

borce i porodice poginulih boraca

135.000,00 24.000,00 17,78

614233 Izdaci za raseljena lica 200.000,00 1.000,00 0,50

614234 Isplate stipendija 300.000,00 250.594,90 83,53

614239 Ostali transferi pojedincima

- pomoći

- fond za nagrade istaknutih

sportista sa područja Općine Ilidţa

400.000,00

380.000,00

20.000,00

307.840,00

307.840,00

0,00

76,96

81,01

0,00

614300 Tekući transferi neprofitnim organ. 1.154.000,00 365.701,80 31,69

614311 Tekući transferi neprofitnim

organizacijama-Sport

390.000,00 177.300,00 45,46

614323 Tekući transfer za parlamentarne

političke partije

164.000,00 42.184,80 25,72

614324 Tekući transfer udruţenjima

građana

600.000,00 146.217,00 24,37

614400 Subvencije javnim preduzećima 536.000,00 106.524,55 19,87

614411 Subvencije javnim preduzećima 536.000,00 106.524,55 19,87

- JU KSRC Hrasnica-Ilidţa 300.000,00 75.000,00 25,00

- JU KSC Ilidţa 96.000,00 24.000,00 25,00

- Odrţavanje video nadzora - MUP

KA SA

40.000,00 6.461,55 16,15

- Ostalo 100.000,00 1.063,00 1,06

614500 Subvencije privatnim preduzećima i

poduzetnicima

320.000,00 59.460,00 18,58

614515 Podsticaj poljop. proizvodnji i

turizmu

270.000,00 59.460,00 22,02

614519 Ostali podsticaji 50.000,00 0,00 0,00

615000 Kapitalni transferi 9.892.736,70 744.876,01 7,53

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima

vlasti

9.892.736,70 744.876,01 7,53

615116 Kapitalni transferi općinama (MZ) 9.792.736,70 744.876,01 7,61

1. Provedbena planska dokumentacija 50.000,00 7.000,00 14,00

Page 12:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2. Rješavanje imovinsko-pravnih

odnosa i nastavak izgradnje

saobraćajnice Ilidţa-Hrasnica sa

izgradnjom tramvajske pruge

1.000.000,00 32.857,93 3,29

3. Izgradnja pješačkog mosta kod

OBI-ja (veza Pejton i Luţansko

polje)

400.000,00 60.847,73 15,21

4. Rješavanje imovinsko-pravnih

odnosa i izgradnja nove

saobraćajnice od brze ceste do ul.

Vlakovo kroz industrijski kompleks

Blaţuj

250.000,00 0,00 0,00

5. Rješavanje imovinsko-pravnih

odnosa i nastavak izgradnje nove

ulice Osik

200.000,00 98,00 0,05

6. Rješavanje imovinsko-pravnih

odnosa i izgradnja biciklističke

staze

20.000,00 0,00 0,00

7. Rekonstrukcija ulica u MZ Blaţuj 100.000,00 0,00 0,00

8. Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir 80.000,00 0,00 0,00

9. Rekonstrukcija ulica u MZ Donji

Kotorac

100.000,00 98,00 0,10

10. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica

I

200.000,00 0,00 0,00

11. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica

II

80.000,00 984,09 1,23

12. Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidţa

Centar

200.000,00 0,00 0,00

13. Rekonstrukcija ulica u MZ Luţani 80.000,00 0,00 0,00

14. Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek 80.000,00 0,00 0,00

15. Rekonstrukcija ulica u MZ Otes 200.000,00 98,00 0,05

16. Asfaltiranje ulica u MZ Rakovica 100.000,00 98,00 0,10

17. Rekonstrukcija ulica u MZ

Sokolović Kolonija

90.000,00 0,00 0,00

18. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup 80.000,00 0,00 0,00

19. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II 80.000,00 0,00 0,00

20. Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko

brdo

100.000,00 0,00 0,00

21. Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca 50.000,00 0,00 0,00

22. Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo

Bosne

50.000,00 0,00 0,00

23. Asfaltiranje ulica po mjesnim

zajednicama uz učešće građana

350.000,00 98,00 0,03

24. Semaforizacija saobraćajnica,

horizontalna i vertikalna

signalizacija, turistička signalizacija

113.269,10 0,00 0,00

25. Izgradnja i rekonstrukcija javne

rasvjete po mjesnim zajednicama

150.000,00 0,00 0,00

26. Izgradnja i projektovanje

sekundarne vodovodne mreţe u MZ

uz učešće građana

550.000,00 20.127,05 3,66

27. Izgradnja i rekonstrukcija

kanalizacione mreţe po mjesnim

zajednicama uz učešće građana

600.000,00 34.837,19 5,81

Page 13:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

11.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

28. Regulacija, uređenje i čišćenje

vodotoka na području općine Ilidţa,

kao i imovinsko pravno rješavanje

450.000,00 168.501,83 37,44

29. Rekonstrukcija mostova na

području općine Ilidţa

180.000,00 9.111,40 5,06

30. Izgradnja gasne mreţe 40.000,00 0,00 0,00

31. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni

radovi na objektima škola, domova

kulture, poslovnih prostora,

ambulanti, mjesnih zajednica kao i

vanjsko uređenje oko istih

100.000,00 0,00 0,00

32. Nastavak izgradnje VII osnovne

škole Blaţuj (fiskulturna sala)

200.000,00 86.826,27 43,41

33. Izgradnja sportskih ploha 40.000,00 0,00 0,00

34. Izgradnja i natkrivanje niša za

hajfiše i nabavka kanti i kontejnera

130.000,00 0,00 0,00

35. Izgradnja, natkrivanje i

rekonstrukcija autobuskih stajališta

20.000,00 0,00 0,00

36. Sufinansiranje projekta ''Fond

memorijala''

10.000,00 0,00 0,00

37. Sufinansiranje i izgradnja azila za

ţivotinje

50.000,00 22.999,50 46,00

38. Uređenje parkovskih površina i

fontana

50.000,00 0,00 0,00

39. Sanacija postojećih skloništa i

izgradnja skloništa u sklopu

izgradnje sportske dvorane u MZ

Sokolović Kolonija (dvonamj. skl.)

290.000,00 61.332,08 21,15

40. Provođenje preventivnih mjera

zaštite i spašavanja

- uređenje korita =

100.000,00

100.000,00 0,00 0,00

41. Hitne intervencije na stambenom

fondu (zajednički djelovi zgrada)

40.000,00 5.791,50 14,48

42. Sanacija krovova, fasada i

utopljavanja zgrada - učešće Općine

Ilidţa od 50%

130.000,00 0,00 0,00

43. Izgradnja objekta za smještaj djece

sa posebnim potrebama, obdaništa i

izgradnja Centra za zdravo starenje

50.000,00 0,00 0,00

44. 4

4

.

Prenumeracija ulica i postavljanje

uličnih brojeva

10.000,00 0,00 0,00

45. 4

5

.

Izgradnja i odrţavanje zabavnih

parkova za predškolsku djecu

40.000,00 0,00 0,00

46. 4

6

.

Odrţavanje čistoće na javnim

površinama, odrţavanje javnih

površina, dekorisanje, odrţavanje

javnih česmi i fontana i javnih

nuţnika, odrţavanje javnih satova

(član 4. stav 12,13,17,18 i 19

Zakona o komunalnoj djelatnosti

KS) – JP doo „Ilidţa“

1.169.467,60 137.842,10 11,79

Page 14:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

47. Izgradnja Osnovne škole na

području MZ Stup II

1.000.000,00 0,00 0,00

48. Postavljanje ploča šehidima i

poginulim borcima, sanacija pločica

u bazenu i ekološko uređenje-

Centralno spomen obiljeţje

45.000,00 26.823,42 59,61

49. Izgradnja isključne trake sa

magistralne ceste zapadni prilaz

gradu – naselje Osjek

120.000,00 0,00 0,00

50. Izgradnja ţičare Hrasnica-Igman 5.000,00 0,00 0,00

51. Izgradnja puta Hrasnica-Zoranovići 150.000,00 0,00 0,00

52. Rekonstrukcija V Osnovne škole-

Sokolović Kolonija

20.000,00 0,00 0,00

53. Rješavanje imovinsko-pravnih

odnosa i izgradnja nove

saobraćajnice uz desnu obalu rijeke

Ţeljeznice od mosta Alije

Izetbegović do ul. Dr.Mustafe

Pintola

- 68.503,92 0,00

615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 100.000,00 0,00 0,00

820000 II Kapitalni izdaci 1.423.000,00 573.826,38 40,33

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.423.000,00 573.826,38 40,33

821100 Nabavka zemljišta 300.000,00 0,00 0,00

821111 Nabavka zemljišta 300.000,00 0,00 0,00

821200 Nabavka građevina 500.000,00 150.594,37 30,12

821211 Nabavka zgrada 500.000,00 150.594,37 30,12

821300 Nabavka opreme 348.000,00 423.232,01 121,62

821311 Namještaj 50.000,00 0,00 0,00

821312 Kompjuterska oprema 100.000,00 159.789,24 159,79

821313

Oprema za prenos podataka i glasa

- JOO 85.000,00

85.000,00

1.844,69

1.844,69

2,17

2,17

821319 Ostale uredske mašine 20.000,00 8.652,15 43,26

821321

Nabavka vozila

- JOO

-CZ

60.000,00

60.000,00

-

249.539,12

0,00

249.539,12

415,90

0,00

0,00

821361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 1.000,00 0,00 0,00

821372 Inventar 30.000,00 3.406,81 11,36

821391 Ugostiteljska oprema 2.000,00 0,00 0,00

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku

prava

75.000,00 0,00 0,00

821512 Licence za korištenje programa 75.000,00 0,00 0,00

821600 Rekonstrukcija i investicijsko

odrţavanje

200.000,00 0,00 0,00

821624 Investiciono odrţavanje zgrada 200.000,00 0,00 0,00

SVEGA 28.570.000,00 5.338.059,56 18,68

Page 15:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

OPĆINA ILIDŽA

UPOREDNA TABELA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2019.G.

Konto

O p i s

Budžet

za 2019.g.

Izvršenje Budžeta

za period 01.01.-

31.03.2018.

Izvršenje Budžeta

za period 01.01.-

31.03.2019.

Index

5/4

Index

5/3

1 2 3 4 5 6 7

A. PRIHODI I PRIMICI

I/ Prihodi od poreza 13.971.133,84 3.757.530,29 5.082.505,30 135,26 36,38

711100 Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 1.000,00 42,62 100,00 234,63 10,00

714100 Porez na imovinu 5.987.000,00 1.976.723,44 3.057.357,76 154,67 51,07

716100 Porez na dohodak 241.000,00 60.096,92 75.363,16 125,40 31,27

717100 Prihodi od indirektnih poreza 7.739.033,84 1.720.183,48 1.949.444,74 113,33 25,19

719100 Ostali porezi 3.100,00 483,83 239,64 49,53 7,73

II/ Neporezni prihodi i neplanirane uplate 11.768.366,16 3.322.331,48 4.300.201,05 129,43 36,54

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih

javnih institucija

630.960,00 170.979,90 276.264,31 161,57 43,78

721200 Ostali prihoda od imovine 26.290,79 324.11 2.679,36 826,68 10,19

722300 Komunalne naknade i takse 1.490.000,00 1.372.347,05 1.112.406,54 81,06 74,66

722400 Ostale budžetske naknade i takse 8.228.915,37 1.343.114,50 2.509.305,69 186,83 30,49

722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima 1.306.200,00 324.562,32 375.638,05 115,74 28,76

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 80.000,00 9.302,50 9.594,50 103,14 11,99

722700 Neplanirane uplate-PRIHODI 5.000,00 101.701,10 14.312,60 14,07 286,25

777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III/ Tekuće potpore 2.830.500,00 1.543.407,50 617.779,51 40,03 21,83

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 2.830.500,00 1.543,407,50 617.779,51 40,03 21,83

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 28.570.000,00 8.623.269,27 10.000.485,86 115,97 35,00

Page 16:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

2

Konto

O p i s

Budžet

za 2019.g.

Izvršenje Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2018.

Izvršenje Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.

Index

5/4

Index

5/3

1 2 3 4 5 6 7

B. RASHODI I IZDACI

611100 Bruto plaće i naknade 6.947.511,59 1.631.370,55 1.615.074,69 99,00 23,25

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.201.000,00 211.193,12 196.647,62 93,11 16,37

612100 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 729.488,41 171.491,88 169.720,75 98,97 23,27

613100 Putni troškovi 56.100,00 25,00 250,00 1.000,00 0,45

613200 Izdaci za energiju 220.000,00 60.622,23 60.166,65 99,25 27,35

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 309.000,00 64.830,41 61.256,43 94,49 19,82

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 249.200,00 55.137,60 31.219,28 56,62 12,53

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.500,00 2.848,27 2.746,34 96,42 7,96

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 180.000,00 7.577,66 18.058,29 238,31 10,03

613800 Izdaci osig., ban. usl. i usl.pl. pr. 65.000,00 9.126,98 9.693,90 106,21 14,91

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.203.163,30 369.410,01 276.453,51 74,84 12,55

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.933.300,00 470.459,00 389.288,46 82,75 20,14

614200 Tekući transferi pojedincima 1.115.000,00 558.278,65 657.094,90 117,70 58,93

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.154.000,00 325.820,95 365.701,80 112,24 31,69

614400 Subvencije javnim preduzećima 536.000,00 207.287,99 106.524,55 51,39 19,87

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 320.000,00 32.500,00 59.460,00 182,95 18,58

615100

Kapitalni grantovi

Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti

9.892.736,70 1.138.595,44 744.876,01 65,42 7,53

UKUPNI RASHODI 27.147.000,00 5.316.575,74 4.764.233,18 89,61 17,55

KAPITALNI IZDACI 1.423.000,00 224.039,62 573.826,38 256,13 40,33

821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821200 Nabavka građevina 500.000,00 9.932,70 150.594,37 1.516,15 30,12

821300 Nabavka opreme 348.000,00 214.106,92 423.232,01 197,67 121,62

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821600 Investiciono održavanje zgrada 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO RASHODI I IZDACI 28.570.000,00 5.540.615,36 5.338.059,56 96,34 18,68

Page 17:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2019.godinu

Pregled konta 732114* - Primljeni tekući transferi od Kantona Sarajevo

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B.

Naziv Ministarstva

Projekat

Budžet

za 2019.g.

Izvršenje

Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Ministarstvo za boračka

pitanja

Legalizacija stambenih

objekata

300.000,00 140.846,52

2. Ministarstvo privrede Zaštita, čišćenje i regulacija

vodotoka

200.000,00 -

3. Ministarstvo za saobraćaj Prevoz učenika 40.000,00 4.357,35

4. Ministarstvo komunalne

privrede i infrastrukture

Sanacija i izgradnja

kanalizacione i vodovodne

mreže na području Općine

Ilidža

443.200,00 91.496,80

14.01.2019.g.

5. Ministarstvo obrazovanja i

nauke

Izgradnja O.Š. Stup 1.000.000,00 -

6. Ministarstvo za saobraćaj -

Direkcija za puteve Kantona

Sarajevo

Izgradnja primarnih

saobraćajnica na području

Općine Ilidža

516.800,00 -

7. Ministarstvo obrazovanja i

nauke

Sanacija V Osnovne škole –

Sokolović Kolonija

- 350.000,00

31.01.2019.g.

UKUPNO: 2.500.000,00 586.700,67

8. Sarajevo-šume Naknada za korištenje šuma 30.000,00 9.078,84

UKUPNO: 2.530.000,00 595.779,51

Page 18:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2019.godinu

Pregled konta 732116* - Primljeni tekući transferi od Općina

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B.

Projekat

Budžet

za 2019.g.

Izvršenje

Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Izgradnja vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj 50.000,00 21.500,00

2. Asfaltiranje ulica uz učešće građana 100.000,00 -

3. Izgradnja kanalizacione mreže 50.000,00 -

UKUPNO: 200.000,00 21.500,00

Page 19:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2019.godinu

Pregled konta 732116* - Primljeni tekući transferi od Općina-Civilna zaštita

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B.

Projekat

Budžet

za 2019.g.

Izvršenje Budžeta

za period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Preventivne mjere zaštite i spašavanja

- za regulaciju korita

100.000,00 -

2. Štab CZ 500,00 500,00

UKUPNO: 100.500,00 500,00

Page 20:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Pregled neto i bruto plata po službama Općine Ilidža

od 01.01.-31.03.2019.godine

UKUPNO

Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća

1. Općinsko vijeće 2 6.105,84 8.849,04 2 5.309,42 7.694,81 2 5.588,10 8.098,69 2 17.003,36 24.642,54

2. Općinski načelnik 4 14.069,32 20.390,32 4 12.234,20 17.730,72 4 12.845,91 18.617,26 4 39.149,43 56.738,30

3. Služba za prost.uređ.i komunalne posl. 18 33.711,48 48.857,21 18 29.968,28 43.432,29 18 30.991,17 44.914,74 18 94.670,93 137.204,24

4.

Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske

poslove i katastar nekretnina 17 30.507,04 44.213,12 18 28.231,79 40.915,64 18 28.982,96 42.004,30 18 87.721,79 127.133,06

5. Služba za finansije 18 28.235,88 40.921,56 18 24.552,93 35.583,96 18 25.814,76 37.412,71 18 78.603,57 113.918,23

6. Sližba za privredu i turizam 9 16.908,00 24.504,35 10 16.077,87 23.301,26 10 16.888,94 24.476,72 10 49.874,81 72.282,33

7. Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje 7 14.016,31 20.313,47 7 12.188,08 17.663,88 7 12.808,56 18.563,12 7 39.012,95 56.540,47

8. Služba za rad, socijalna pitanja i izbjeglice 12 20.413,04 29.584,12 12 17.750,47 25.725,32 12 18.656,43 27.038,31 12 56.819,94 82.347,75

9. Služba za boračka pitanja 13 21.948,85 31.809,93 12 17.887,69 25.924,18 12 18.802,46 27.249,93 12 58.639,00 84.984,04

10. Služba za opću upravu 31 44.583,18 64.613,31 31 39.768,77 57.635,89 31 41.448,95 60.070,94 31 125.800,90 182.320,14

11. Služba za koordinaciju rada MZ-a 21 33.218,03 48.142,07 21 28.885,25 41.862,67 21 30.352,82 43.989,58 21 92.456,10 133.994,32

12. Služba za zajedničke poslove 30 37.686,58 54.618,22 30 32.980,13 47.797,30 30 35.618,96 51.621,70 30 106.285,67 154.037,22

13. Služba civilne zaštite 10 16.972,98 24.598,52 10 15.136,47 21.936,91 10 16.127,98 23.373,87 10 48.237,43 69.909,30

14. Pravobranilaštvo Općine Ilidža 6 13.993,53 20.280,48 6 12.168,29 17.635,20 6 12.781,96 18.524,57 6 38.943,78 56.440,25

15. Služba za inspekcijski nadzor 6 12.658,16 18.345,16 9 17.494,03 25.353,66 9 18.368,75 26.621,36 9 48.520,94 70.320,18

16. Služba za razvoj,komunalne poslove i puteve 18 31.339,84 45.420,05 20 29.841,25 43.248,18 19 29.722,93 43.076,71 19 90.904,02 131.744,94

17. Stručna služba Općinskog načelnika * 5 9.023,21 13.077,11 5 7.846,26 11.371,39 5 8.243,83 11.947,57 5 25.113,30 36.396,07

18. Stručna služba Općinskog vijeća 4 6.307,01 9.140,60 4 5.484,36 7.948,35 4 5.758,57 8.345,76 4 17.549,94 25.434,71

19. Ukupno(1-18) 231 391.698,28 567.678,64 237 353.805,54 512.761,61 236 369.804,04 535.947,84 236 1.115.307,86 1.616.388,09

20. Refundacija bolovanja preko 42 dana 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545,66 1.545,66 1.545,66 1.545,66

21. Ćurevac Amir 0,00 232,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,26

21. Ukupno (1-20) 231 391.698,28 567.910,90 237 353.805,54 512.761,61 236 368.258,38 534.402,18 236 1.113.762,20 1.615.074,69

R/B OPIS

JANUAR FEBRUAR MART

Page 21:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Pregled neto i bruto plata po službama Općine Ilidža

od 01.01.-31.03.2019.godine

MAJ JUNI JULI AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR

Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća

Page 22:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Pregled neto i bruto plata po službama Općine Ilidža

od 01.01.-31.03.2019.godine

NOVEMBAR

Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Broj

radn.

Neto plaća Bruto plaća Neto plaća Bruto plaća

Page 23:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Pregled neto i bruto plata po službama Općine Ilidža

od 01.01.-31.03.2019.godine

Page 24:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Pregled neto i bruto plata po službama Općine Ilidža

od 01.01.-31.03.2019.godine

UKUPNO

Broj radn.

1. Općinsko vijeće

2. Općinski načelnik

3. Služba za prost.uređ.i komunalne posl.

4.

Služba za

imovinsko-

5. Služba za finansije

6. Sližba za privredu i turizam

7.

Služba za

obrazovanje

8.

Služba za

rad,

9. Služba za boračka pitanja

10. Služba za opću upravu

11. Služba za koordinaciju rada MZ-a

12. Služba za zajedničke poslove

13. Služba civilne zaštite

14. Pravobranilaštvo Općine Ilidža

15. Služba za inspekcijski nadzor

16.

Služba za

razvoj,kom

17.

Stručna

služba

18.

Stručna

služba

19. Ukupno(1-18)

20. Refundacija bolovanja preko 42 dana

21. Ukupno (1-20)

Page 25:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Pregled neto i bruto plata po službama Općine Ilidža

od 01.01.-31.03.2019.godine

UKUPNO R/B OPIS

Neto plaća Bruto plaćaBroj

radn.

Neto plaća Bruto plaćaBroj

radn.

Neto plaća Bruto plaćaBroj

radn.

Neto plaća Bruto plaća

Služba za prost.uređ.i komunalne posl.

Sližba za privredu i turizam

Služba za koordinaciju rada MZ-a

Služba za zajedničke poslove

Pravobranilaštvo Općine Ilidža

Služba za inspekcijski nadzor

Refundacija bolovanja preko 42 dana

Page 26:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Pregled neto i bruto plata po službama Općine Ilidža

od 01.01.-31.03.2019.godine

R/B OPIS

Page 27:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 611225-Otpremnine zbog odlaska u penziju

za period 01.01-.31.03.2019.g.

R.B. Opis Iznos

1. 7.498,14

2. 6.444,02

3. 10.839,01

UKUPNO 24.781,17

Page 28:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 611227-Pomoć u slučaju smrti

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B. Opis Iznos

1. 3.570,00

2. 3.570,00

3. 3.596,00

UKUPNO 10.736,00

Page 29:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 611229-Pomoć u slučaju ostalih bolesti

za period 01.01.-31.03.2019.

R/B OPIS IZNOS

1. 1.806,00

2. 1.806,00

3. 1.806,00

4. 1.806,00

5. 1.806,00

6. 1.838,00

UKUPNO 10.868,00

Page 30:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 613911-Usluge medija

za period 01.01.-31.03.2019.god.

R.B. Opis Izvršenje

Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Objava javnih konkursa, objava reklama, usluge sjećanja 617,02

2. Praćenje rada organa Općine Ilidža 16.986,30

2.1. Direktan radio prijenos sjednica Općinskog vijeća (ASK) 2.211,30

2.2. Praćenje aktivnosti Općine (TV SA) 0,00

2.3. Prenos sjednica Općinskog vijeća i produkcija video priloga na

terenu („Bandić“ d.o.o.)

8.775,00

2.4. Direktno praćenje rada Općinskog vijeća i emitovanje na portalu

informativa.ba

6.000,00

UKUPNO: 17.603,32

Page 31:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 611229-Pomoć u slučaju ostalih bolesti

za period 01.01.-31.03.2019.

R/B OPIS IZNOS

1. 1.806,00

2. 1.806,00

3. 1.806,00

4. 1.806,00

5. 1.806,00

6. 1.838,00

UKUPNO 10.868,00

Page 32:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidža

Specifikacija konta 613921 – Usluge održavanja konvencija i obrazovanje

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B.

Vrsta troška Budžet za 2018.g.

Izvršenje Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Općinsko vijeće 10.000,00 0,00

2. Jedinstveni općinski organ Ilidža 40.000,00 2.964,60

UKUPNO: 50.000,00 2.964,60

Page 33:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Pregled konta 613991 – Ostale nespomenute usluge

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B. Opis Iznos

1. Unos podataka (kućnih brojeva, ispravka poligona) u

aplikaciji za Adresni registar

1.950,00

2. Čišćenje i održavanje higijene zajedničkih prostorija u

vlasništvu Općine Ilidža a koje koriste političke partije u

ul. Mala Aleja br.4o. 1.050,00

3. Konsultantske usluge-usluge konsultacija i stručnog

nadzora u Općini Ilidža nad održavanjem i sprovoĎenjem

integrisanog sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

i ISO 14001:2015 748,80

4. Usluge izrade Strateškog plana za 2016.-2018.g. 1.170,00

5. Usluge konverzije podataka-dječiji dodatak 351,00

6. Poslovi održavanja premjera i katastra nekretnina u skladu

sa Zakonom 2.390,90

7. Procjena zemljišta radi izgradnje saobraćajnice od mosta

Alije Izetbegovića do ratnog mosta uz rijeku Željeznicu u

Sokolović Koloniji 300,00

8. Isplata po Presudi Kantonalnog Suda br. 650P39702316-

ujed psa 1.550,00

9. Izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018.g. 292,50

10. Odvoz rashodovanih osnovnih sredstava 168,48

11. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba

se invaliditetom-obaveza zapošljavanjua lica sa

invaliditetom 4.117,50

12. Ostalo 208,50

UKUPNO: 14.297,68

Page 34:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2019.g.

Specifikacija konta 614114 – Tekući transferi Kantonima –Obrazovanje, nauka i budžet

za mlade za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B.

Vrsta troška

Budžet za

2019.g.

Izvršenje Budžeta

za period 01.01.-

31.03.2019.g. 1. Nagradni fond za rezultate na kantonalnom,

federalnom i državnom nivou takmiĉenja

6.000,00 0,00

2. Organizacija općinskih takmiĉenja uĉenika osnovnih

škola

10.000,00 810,00

3. Ekskurzije uĉenika osnovnih škola 12.000,00 0,00

4. Prevoz uĉenika koji imaju veće probleme u kretanju 37.000,00 18.831,39

5. Prevoz uĉenika JU Prva osnovna škola s podruĉja MZ

Stup-Stupska-Kasindolska-Ilidža

40.000,00 11.068,20

6. Posjeta memorijalnom centru Potoĉari-Srebrenica 13.000,00 500,00

7. Budžet za mlade (Strategija prema mladima, projekti za mlade, redovne aktivnosti omladinskih udruženja i

dr.. )

150.000,00 13.392,00

7.1. Strategija prema mladima, projekti za mlade 107.000,00 5.892,00

7.2. Omladinska udruženja 28.000,00 2.500,00

Vijeće mladih Ilidža 5.000,00 0,00

Udruženje „Bez ograniĉenja“ 8.000,00 0,00

Udruženje “BeFit” 5.000,00 2.500,00

Udruženje „Elan“ 5.000,00 0,00

Udruženje Centar za edukaciju, savjetovanje i kulturu

dijaloga „AKTA“

5.000,00 0,00

7.3. Udruženja iz oblasti obrazovanja 15.000,00 5.000,00

Udruženje Nauĉni klub “Area” 5.000,00 0,00

Udruženje za engleski jezik i kulturu “English Club” 5.000,00 2.500,00

Udruženje “Dajte nam šansu” 5.000,00 2.500,00

8. Poklon paketići za prvaĉiće 40.000,00 0,00

9. Projekti škola 20.000,00 300,00

10. Posjeta uĉenika osnovnih škola muzeju “Tunel spasa”

Ilidža

2.000,00 2.106,00

11. Užine za djecu u stanju socijalne potrebe 40.000,00 20.000,00

12. Projekti iz oblasti obrazovanja 50.000,00 0,00

13. Ostalo 50.000,00 9.539,87

- Centar “Vladimir Nazor”-finansiranje Ċaĉkih užina 975,00

- Troškovi goriva za uĉenike iz Šerifića, Ĉaušević Hana

i Delila, Huruz Ensar

709,02

- Troškovi registracije vozila Caddy za 2019.g. za

potrebe Gorske službe spašavanja i streljaĉki klub “Ilidža”

600,00

- Ĉasopis “Student” 240,00

- Udruženje Anestetiĉara medicinskih sestara u BiH

“Puls”-organizacija 7. Internacionalnog kongresa

1.000,00

- Nabavka slatkiša u povodu posjete uĉenika “X

Osnovne škole” Predsjedavajućem OV

28,50

- Nabavka medalja i pehara za školsko takmiĉenje

“Amer Ćenanović”

861,73

Page 35:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

- Komplet knjiga Dževada Karahasana 5.000,07

- Seferović Vahida-uplata za polaznika osnovnog

obrazovanja odraslih

125,55

U K U P N O 470.000,00 76.547,46

Page 36:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2019.g.

Specifikacija konta 614114 – Tekući transferi Kantonima –Kultura

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B.

Vrsta troška

Budžet za

2019.g.

Izvršenje

Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g. 1. Manifestacije i programi 50.000,00 1.500,00

2. Ilidţanski festival 140.000,00 0,00

3. Sarajevo film festival 15.000,00 0,00

4. Obiljeţavanje značajnih datuma 20.000,00 1.020,00

5. Udruţenja iz oblasti kulture 80.000,00 24.250,00

KUD „Ekrem Mujkić“ 12.000,00 3.000,00

KUD „Hrasnica“ 10.000,00 5.000,00

KD „Stup“ 8.000,00 0,00

Udruţenje „Sultan Mehmed Fatih“ 5.000,00 3.000,00

Udruţenje „Zlatna ruka" 4.000,00 2.000,00

Ekološko udruţenje „Aleja“ 10.000,00 5.000,00

Udruţenje za djecu i mlade „Nominativ“ 5.000,00 0,00

KUD „Ilidţa“ 5.000,00 0,00

UTIKUS „Bašlija“ 10.000,00 5.000,00

Udruţenje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti

„ALTERNATIVA“

4.000,00 0,00

Srpsko građansko vijeće-Pokret za ravnopravnost u BiH 2.000,00 0,00

KUD „Biseri Bjelašnice“ 5.000,00 1.250,00

6. Projekti iz oblasti kulture 50.000,00 0,00

7. Obiljeţavanje dana Općine (manifestacije iz oblasti

kulture)

20.000,00 9.148,35

8. Štampanje publikacija 25.000,00 0,00

9. Ostalo 50.000,00 4.881,65

- Podrška za promociju knjige –Edhem Isić 1.666,65

- Polaganja cvijeća-Miroslav Močević 140,00

- Otkup knjige “Ţepa na svome izvoru” 1.665,00

- Pokloni za 8.mart 1.410,00

U K U P N O 450.000,00 40.800,00

Page 37:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 614114 tekući transferi- Vjerski objekti

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B. Opis Iznos

1. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup-realizacija redovnih

aktivnosti u 2019.g

10.000,00

UKUPNO 10.000,00

Page 38:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 614116 – Tekući transferi MZ-a

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B. Opis Iznos

1. Zimsko održavanje saobraćajnica 125.433,47

2. Voda-javna česma ul. gen.Izeta Nanića 14,10

3. Voda-javna česma ul. Izeta Čomare 14,10

4. Voda-javna česma – ul. Lasičke megare 14,10

5. Voda-fontana u centralnom parku 32,10

6. Voda-fontana ul. Igmanskog bataljona 14,10

7. Voda-javna česma –ul. Begluk 14,10

8. Voda-javna česma –ul. Stari Kovači 14,10

9. Voda javna česma Bačevo 22,10

10. Voda-javna česma ul. Lasički drum 14,10

11. Voda-javna česma-ul. Umihane Čuvidine 14,10

12. Voda-javna česma ul. Večerica 14,85

13. El.en.ul. Harisa Merzića 604,37

14. Voda-fontana ispred doma u Hrasnici 314,55

15. Voda-javni wc 457,10

16. El.en. Stojčevac 211,26

17. Voda-javna česma ul. Dr. Mustafe Pintola 273,40

18. Voda-javna česma Kristal 14,10

19. El.en.ul. Mala Aleja 26,07

20. El.en. – ul. Lužansko polje 24,21

21. El.en.Lužansko polje podvožnjak 26,60

22. El.en.-fontana u Centralnom parku 11,29

23. Električna energija – ul. Mali Kiseljak 28,61

24. Čišćenje i održavanje javnog WC-a 6.300,00

25. Sanitarna zaštita lokalnih vodovoda 11.670,75

26. Čišćenje kanalizacionih cijevi 140,40

27. Utrošak vode – Hair česma Halid-bega Hrasnice 14,10

28. Voda-javna česma ul. Put spasa 14,10

29. Voda-javna česma Katoličko groblje Stup 18,05

30. Voda-javna česma ul. Zije Krajine 14,10

31. Voda-javna česma ul. Hrasnička cesta 37,23

32. Finansiranje Štaba CZ 500,00

33. Izgradnja primarne saobraćajnice od novog mosta na Tilavi do

mosta Alije Izetbegovića-dodatni radovi

59.468,76

34. Saglasnost-Mala Aleja 58,50

35. Nabavka, transport i ugradnja vodomjera-ul. Umihane Čuvidine 106,42

36. Reciklaža od rashodovanih osnovnih sredstava 234,00

37. Rekonstrukcija vodovodne mreže ul. Bajre Kaljanca 6.790,82

UKUPNO: 212.974,11

Page 39:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Pregled konta 614116 – Saniranje šteta – Komisija za procjenu šteta

CZ - i obuka komisije za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B. Opis Izvršenje Budžeta

za period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Naknada za Komisiju za procjenu štete 1.850,00

UKUPNO: 1.850,00

Page 40:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 614116-Opremanje struktura i drugi troškovi CZ

za period 01.01.– 31.03.2019.g.

R.B.

Opis

Izvršenje

Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Nabavka goriva 213,71

2. Naknada za registraciju vozila 1.680,18

3. Nabavka i isporuka ruksaka 3.439,80

UKUPNO: 5.333,69

Specifikacija konta 614116-Ostali troškovi održavanja skloništa

za period 01.01.– 31.03.2019.g.

R.B.

Opis

Izvršenje

Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Utrošena električna energija 213,91

2. Periodična kontrola vatrogasnih aparata 409,50

UKUPNO: 623,41

Page 41:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Pregled konta 614116 – Saniranje šteta – Hitne mjere

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B. Opis Izvršenje Budžeta

za period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Vatrogasno društvo Ilidža-osiguranje vatrogasnog vozila u

zimskim uslovima 2.000,00

2. Izrada nasipa u cilju zaštite izljevanja Željeznice kod

pješačkog mosta-OBI 6.987,71

3. Angažovanje mašine na radovima čišćenja Rakovičkog

potoka 8.517,60

4. Angažman radne snage i sredstava-Zenički i Rakovički

potok 23.654,48

UKUPNO: 41.159,79

Page 42:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 614222 – Novčana pomoć invalidnim licima za period 01.01.-31.03.2019.godine

R.B. Prezime i ime Iznos

1. 200 KM

2. 400 KM

3. 200 KM

4. 200 KM

5. 200 KM

6. 200 KM

7. 300 KM

8. 300 KM

9. 200 KM

10. 200 KM

11. 200 KM

12. 200 KM

13. 300 KM

14. 200 KM

15. 200 KM

16. 200 KM

17. 200 KM

18. 300 KM

19. 300 KM

20. 200 KM

21. 300 KM

22. 300 KM

23. 300 KM

24. 200 KM

25. 200 KM

26. 200 KM

27. 300 KM

28. 200 KM

29. 300 KM

30. 200 KM

31. 200 KM

32. 200 KM

33. 200 KM

34. 200 KM

35. 200 KM

36. 200 KM

37. 300 KM

38. 300 KM

39. 200 KM

40. 300 KM

41. 300 KM

42. 300 KM

43. 300 KM

44. 300 KM

45. 300 KM

46. 200 KM

47. 300 KM

48. 300 KM

Page 43:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

49. 200 KM

50. 300 KM

51. 300 KM

52. 200 KM

53. 200 KM

54. 300 KM

55. 200 KM

56. 200 KM

57. 300 KM

58. 300 KM

59. 300 KM

60. 400 KM

61. 300 KM

62. 300 KM

63. 400 KM

64. 200 KM

65. 300 KM

66. 200 KM

67. 300 KM

68. 300 KM

69. 200 KM

70. 300 KM

71. 300 KM

72. 200 KM

73. 300 KM

74. 300 KM

75. 200 KM

76. 200 KM

77. 200 KM

78. 200 KM

79. 800 KM

80. 200 KM

81. 200 KM

82. 300 KM

83. 300 KM

84. 300 KM

85. 300 KM

86. 200 KM

87. 200 KM

88. 300 KM

89. 300 KM

90. 200 KM

91. 300 KM

92. 200 KM

93. 200 KM

94. 300 KM

95. 200 KM

96. 300 KM

97. 300 KM

98. 300 KM

99. 200 KM

100. 200 KM

101. 200 KM

Page 44:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

102. 200 KM

103. 300 KM

104. 200 KM

105. 300 KM

106. 200 KM

107. 300 KM

108. 430 KM

109. 200 KM

110. 200 KM

111. 300 KM

112. 200 KM

113. 200 KM

114. 200 KM

115. 200 KM

116. 400 KM

117. 300 KM

118. 200 KM

119. 200 KM

120. 200 KM

121. 200 KM

122. 300 KM

123. 300 KM

124. 300 KM

125. 200 KM

126. 200 KM

127. 300 KM

128. 300 KM

129. 300 KM

130. 300 KM

131. 200 KM

132. 300 KM

133. 200 KM

134. 200 KM

135. 200 KM

136. 200 KM

137. 300 KM

138. 200 KM

139. 200 KM

140. 200 KM

141. 300 KM

142. 200 KM

143. 600 KM

144. 200 KM

145. 200 KM

146. 200 KM

147. 300 KM

148. 300 KM

149. 300 KM

150. 200 KM

151. 300 KM

152. 300 KM

153. 300 KM

154. 200 KM

Page 45:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

155. 200 KM

156. 200 KM

157. 300 KM

158. 200 KM

159. 200 KM

160. 300 KM

161. 200 KM

162. 200 KM

163. 200 KM

164. 200 KM

165. 300 KM

166. 300 KM

167. 200 KM

168. 200 KM

169. 300 KM

170. 300 KM

171. 200 KM

172. 200 KM

173. 200 KM

174. 200 KM

175. 200 KM

176. 300 KM

177. 300 KM

178. 200 KM

179. 200 KM

180. 200 KM

181. 200 KM

182. 300 KM

183. 300 KM

184. 300 KM

185. 300 KM

186. 200 KM

187. 300 KM

188. 200 KM

189. 300 KM

190. 200 KM

191. 200 KM

192. 200 KM

193. 430 KM

194. 200 KM

195. 200 KM

196. 300 KM

197. 300 KM

198. 200 KM

199. 300 KM

200. 200 KM

201. 200 KM

202. 200 KM

203. 400 KM

204. 200 KM

205. 300 KM

206. 200 KM

207. 200 KM

Page 46:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

208. 200 KM

209. 200 KM

210. 200 KM

211. 200 KM

212. 200 KM

213. 200 KM

214. 200 KM

215. 200 KM

216. 200 KM

217. 300 KM

218. 200 KM

219. 300 KM

220. 200 KM

221. 300 KM

222. 200 KM

223. 200 KM

224. 200 KM

225. 200 KM

226. 200 KM

227. 600 KM

228. 200 KM

229. 200 KM

230. 300 KM

231. 200 KM

232. 300 KM

233. 200 KM

234. 200 KM

235. 200 KM

236. 200 KM

237. 400 KM

238. 300 KM

239. 200 KM

240. 200 KM

241. 300 KM

242. 300 KM

243. 200 KM

244. 200 KM

245. 200 KM

246. 200 KM

247. 200 KM

248. 200 KM

249. 300 KM

250. 200 KM

251. 200 KM

252. 200 KM

253. 200 KM

254. 200 KM

255. 200 KM

256. 200 KM

257. 200 KM

258. 200 KM

259. 300 KM

260. 300 KM

Page 47:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

261. 200 KM

262. 300 KM

263. 200 KM

264. 200 KM

265. 600 KM

266. 200 KM

267. 200 KM

268. 200 KM

269. 200 KM

270. 300 KM

271. 200 KM

272. 200 KM

273. 200 KM

274. 200 KM

275. 300 KM

276. 200 KM

277. 200 KM

278. 200 KM

279. 200 KM

280. 200 KM

281. 300 KM

282. 300 KM

283. 300 KM

284. 200 KM

285. 200 KM

286. 200 KM

287. 300 KM

288. 200 KM

289. 200 KM

290. 200 KM

291. 300 KM

292. 200 KM

293. 200 KM

294. 300 KM

295. 300 KM

296. 300 KM

297. 300 KM

73.660 KM

Page 48:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 614232-Izdaci za vojne invalide, RVI i

porodice poginulih boraca za period 01.01-31.03.2019.g.

R.B. O p i s Iznos

Paraplegičari

1. 600,00

2. 600,00

3. 600,00

4. 600,00

5. 600,00

6. 600,00

7. 600,00

8. 600,00

9. 600,00

10. 600,00

11. 600,00

12. 600,00

13. 600,00

14. 600,00

15. 600,00

16. 600,00

17. 600,00

18. 600,00

19. 600,00

20. 600,00

21. 600,00

22. 600,00

23. 600,00

24. 600,00

25. 600,00

26. 600,00

27. 600,00

28. 600,00

29. 600,00

30. 600,00

31. 600,00

32. 600,00

33. 600,00

34. 600,00

35. 600,00

36. 600,00

37. 600,00

38. 600,00

39. 600,00

40. 600,00

UKUPNO 24.000,00

Page 49:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 614233-Izdaci za raseljena lica

za period 01.01.-31.03.2019.god.

R.B. Opis Izvršenje

Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Udruženje “Održiv povratak u Skorupane i Slatinu” – za

rekonstrukciju seoskih puteva

1.000,00

UKUPNO 1.000,00

Page 50:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Specifikacija konta 614239-Ostali grantovi pojedincima za period 01.01.-31.03.2019.godine

R.B. Opis stavke Duguje

1. Pomoć u slučaju teške materijalne situacije 192.140 KM

1.1. 70 KM

1.2. 70 KM

1.3. 70 KM

1.4. 70 KM

1.5. 70 KM

1.6. 70 KM

1.7. 70 KM

1.8. 70 KM

1.9. 70 KM

1.10. 70 KM

1.11. 70 KM

1.12. 70 KM

1.13. 70 KM

1.14. 70 KM

1.15. 70 KM

1.16. 70 KM

1.17. 70 KM

1.18. 70 KM

1.19. 70 KM

1.20. 70 KM

1.21. 70 KM

1.22. 70 KM

1.23. 70 KM

1.24. 300 KM

1.25. 70 KM

1.26. 70 KM

1.27. 70 KM

1.28. 70 KM

1.29. 70 KM

1.30. 70 KM

1.31. 70 KM

1.32. 70 KM

1.33. 70 KM

1.34. 70 KM

1.35. 70 KM

1.36. 100 KM

1.37. 70 KM

1.38. 70 KM

1.39. 70 KM

1.40. 70 KM

1.41. 70 KM

1.42. 70 KM

1.43. 70 KM

Page 51:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.44. 100 KM

1.45. 70 KM

1.46. 70 KM

1.47. 70 KM

1.48. 150 KM

1.49. 70 KM

1.50. 70 KM

1.51. 70 KM

1.52. 70 KM

1.53. 70 KM

1.54. 70 KM

1.55. 70 KM

1.56. 70 KM

1.57. 70 KM

1.58. 70 KM

1.59. 70 KM

1.60. 70 KM

1.61. 70 KM

1.62. 70 KM

1.63. 70 KM

1.64. 70 KM

1.65. 70 KM

1.66. 70 KM

1.67. 70 KM

1.68. 70 KM

1.69. 70 KM

1.70. 150 KM

1.71. 70 KM

1.72. 70 KM

1.73. 70 KM

1.74. 100 KM

1.75. 70 KM

1.76. 70 KM

1.77. 70 KM

1.78. 70 KM

1.79. 70 KM

1.80. 70 KM

1.81. 70 KM

1.82. 70 KM

1.83. 70 KM

1.84. 70 KM

1.85. 70 KM

1.86. 70 KM

1.87. 70 KM

1.88. 70 KM

1.89. 70 KM

1.90. 70 KM

1.91. 70 KM

Page 52:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.92. 70 KM

1.93. 70 KM

1.94. 70 KM

1.95. 70 KM

1.96. 70 KM

1.97. 70 KM

1.98. 300 KM

1.99. 70 KM

1.100. 70 KM

1.101. 70 KM

1.102. 70 KM

1.103. 70 KM

1.104. 300 KM

1.105. 70 KM

1.106. 70 KM

1.107. 70 KM

1.108. 70 KM

1.109. 70 KM

1.110. 300 KM

1.111. 70 KM

1.112. 70 KM

1.113. 70 KM

1.114. 70 KM

1.115. 70 KM

1.116. 400 KM

1.117. 70 KM

1.118. 70 KM

1.119. 100 KM

1.120. 70 KM

1.121. 70 KM

1.122. 70 KM

1.123. 70 KM

1.124. 70 KM

1.125. 70 KM

1.126. 70 KM

1.127. 350 KM

1.128. 70 KM

1.129. 70 KM

1.130. 70 KM

1.131. 70 KM

1.132. 70 KM

1.133. 70 KM

1.134. 70 KM

1.135. 70 KM

1.136. 70 KM

1.137. 70 KM

1.138. 70 KM

1.139. 70 KM

1.140. 70 KM

Page 53:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.141. 70 KM

1.142. 70 KM

1.143. 70 KM

1.144. 70 KM

1.145. 70 KM

1.146. 70 KM

1.147. 70 KM

1.148. 70 KM

1.149. 70 KM

1.150. 200 KM

1.151. 70 KM

1.152. 70 KM

1.153. 300 KM

1.154. 70 KM

1.155. 70 KM

1.156. 200 KM

1.157. 250 KM

1.158. 200 KM

1.159. 70 KM

1.160. 70 KM

1.161. 100 KM

1.162. 70 KM

1.163. 70 KM

1.164. 70 KM

1.165. 70 KM

1.166. 70 KM

1.167. 70 KM

1.168. 70 KM

1.169. 70 KM

1.170. 70 KM

1.171. 100 KM

1.172. 70 KM

1.173. 70 KM

1.174. 70 KM

1.175. 70 KM

1.176. 70 KM

1.177. 70 KM

1.178. 70 KM

1.179. 70 KM

1.180. 70 KM

1.181. 70 KM

1.182. 70 KM

1.183. 70 KM

1.184. 70 KM

1.185. 70 KM

1.186. 70 KM

1.187. 70 KM

1.188. 70 KM

Page 54:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.189. 70 KM

1.190. 70 KM

1.191. 70 KM

1.192. 70 KM

1.193. 70 KM

1.194. 70 KM

1.195. 100 KM

1.196. 70 KM

1.197. 100 KM

1.198. 70 KM

1.199. 70 KM

1.200. 70 KM

1.201. 70 KM

1.202. 70 KM

1.203. 70 KM

1.204. 70 KM

1.205. 70 KM

1.206. 70 KM

1.207. 70 KM

1.208. 70 KM

1.209. 70 KM

1.210. 150 KM

1.211. 150 KM

1.212. 70 KM

1.213. 70 KM

1.214. 70 KM

1.215. 70 KM

1.216. 70 KM

1.217. 70 KM

1.218. 70 KM

1.219. 70 KM

1.220. 70 KM

1.221. 70 KM

1.222. 70 KM

1.223. 70 KM

1.224. 70 KM

1.225. 70 KM

1.226. 70 KM

1.227. 70 KM

1.228. 70 KM

1.229. 70 KM

1.230. 70 KM

1.231. 70 KM

1.232. 70 KM

1.233. 70 KM

1.234. 70 KM

1.235. 70 KM

1.236. 70 KM

Page 55:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.237. 300 KM

1.238. 150 KM

1.239. 70 KM

1.240. 70 KM

1.241. 70 KM

1.242. 70 KM

1.243. 70 KM

1.244. 70 KM

1.245. 70 KM

1.246. 70 KM

1.247. 70 KM

1.248. 70 KM

1.249. 70 KM

1.250. 70 KM

1.251. 70 KM

1.252. 70 KM

1.253. 150 KM

1.254. 70 KM

1.255. 70 KM

1.256. 70 KM

1.257. 70 KM

1.258. 70 KM

1.259. 70 KM

1.260. 70 KM

1.261. 70 KM

1.262. 70 KM

1.263. 70 KM

1.264. 70 KM

1.265. 70 KM

1.266. 70 KM

1.267. 70 KM

1.268. 70 KM

1.269. 70 KM

1.270. 100 KM

1.271. 70 KM

1.272. 70 KM

1.273. 70 KM

1.274. 70 KM

1.275. 70 KM

1.276. 70 KM

1.277. 70 KM

1.278. 70 KM

1.279. 70 KM

1.280. 70 KM

1.281. 70 KM

1.282. 70 KM

1.283. 70 KM

1.284. 70 KM

Page 56:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.285. 70 KM

1.286. 70 KM

1.287. 100 KM

1.288. 100 KM

1.289. 70 KM

1.290. 70 KM

1.291. 70 KM

1.292. 70 KM

1.293. 70 KM

1.294. 70 KM

1.295. 70 KM

1.296. 70 KM

1.297. 70 KM

1.298. 70 KM

1.299. 70 KM

1.300. 70 KM

1.301. 70 KM

1.302. 70 KM

1.303. 70 KM

1.304. 70 KM

1.305. 70 KM

1.306. 70 KM

1.307. 70 KM

1.308. 70 KM

1.309. 70 KM

1.310. 70 KM

1.311. 70 KM

1.312. 50 KM

1.313. 70 KM

1.314. 70 KM

1.315. 70 KM

1.316. 70 KM

1.317. 70 KM

1.318. 70 KM

1.319. 70 KM

1.320. 70 KM

1.321. 70 KM

1.322. 70 KM

1.323. 70 KM

1.324. 70 KM

1.325. 70 KM

1.326. 70 KM

1.327. 70 KM

1.328. 70 KM

1.329. 70 KM

1.330. 70 KM

1.331. 70 KM

1.332. 100 KM

Page 57:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.333. 70 KM

1.334. 70 KM

1.335. 70 KM

1.336. 70 KM

1.337. 70 KM

1.338. 70 KM

1.339. 200 KM

1.340. 70 KM

1.341. 70 KM

1.342. 70 KM

1.343. 70 KM

1.344. 70 KM

1.345. 70 KM

1.346. 70 KM

1.347. 70 KM

1.348. 70 KM

1.349. 70 KM

1.350. 70 KM

1.351. 70 KM

1.352. 70 KM

1.353. 70 KM

1.354. 70 KM

1.355. 70 KM

1.356. 70 KM

1.357. 70 KM

1.358. 200 KM

1.359. 70 KM

1.360. 70 KM

1.361. 70 KM

1.362. 70 KM

1.363. 70 KM

1.364. 70 KM

1.365. 70 KM

1.366. 70 KM

1.367. 70 KM

1.368. 70 KM

1.369. 70 KM

1.370. 70 KM

1.371. 70 KM

1.372. 70 KM

1.373. 70 KM

1.374. 70 KM

1.375. 70 KM

1.376. 70 KM

1.377. 70 KM

1.378. 70 KM

1.379. 70 KM

1.380. 300 KM

1.381. 70 KM

Page 58:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.382. 70 KM

1.383. 70 KM

1.384. 70 KM

1.385. 70 KM

1.386. 70 KM

1.387. 70 KM

1.388. 70 KM

1.389. 70 KM

1.390. 70 KM

1.391. 70 KM

1.392. 70 KM

1.393. 70 KM

1.394. 70 KM

1.395. 70 KM

1.396. 70 KM

1.397. 70 KM

1.398. 70 KM

1.399. 70 KM

1.400. 70 KM

1.401. 70 KM

1.402. 70 KM

1.403. 200 KM

1.404. 70 KM

1.405. 70 KM

1.406. 70 KM

1.407. 70 KM

1.408. 70 KM

1.409. 70 KM

1.410. 70 KM

1.411. 70 KM

1.412. 70 KM

1.413. 70 KM

1.414. 70 KM

1.415. 70 KM

1.416. 70 KM

1.417. 100 KM

1.418. 70 KM

1.419. 70 KM

1.420. 70 KM

1.421. 70 KM

1.422. 70 KM

1.423. 70 KM

1.424. 70 KM

1.425. 70 KM

1.426. 70 KM

1.427. 70 KM

1.428. 70 KM

1.429. 70 KM

Page 59:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.430. 70 KM

1.431. 70 KM

1.432. 70 KM

1.433. 400 KM

1.434. 70 KM

1.435. 70 KM

1.436. 70 KM

1.437. 150 KM

1.438. 70 KM

1.439. 70 KM

1.440. 70 KM

1.441. 70 KM

1.442. 70 KM

1.443. 70 KM

1.444. 70 KM

1.445. 70 KM

1.446. 70 KM

1.447. 70 KM

1.448. 70 KM

1.449. 300 KM

1.450. 70 KM

1.451. 70 KM

1.452. 70 KM

1.453. 70 KM

1.454. 70 KM

1.455. 70 KM

1.456. 70 KM

1.457. 200 KM

1.458. 70 KM

1.459. 70 KM

1.460. 150 KM

1.461. 70 KM

1.462. 70 KM

1.463. 70 KM

1.464. 70 KM

1.465. 70 KM

1.466. 70 KM

1.467. 70 KM

1.468. 400 KM

1.469. 70 KM

1.470. 70 KM

1.471. 150 KM

1.472. 70 KM

1.473. 70 KM

1.474. 70 KM

1.475. 70 KM

1.476. 70 KM

1.477. 70 KM

Page 60:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.478. 70 KM

1.479. 70 KM

1.480. 70 KM

1.481. 70 KM

1.482. 70 KM

1.483. 70 KM

1.484. 70 KM

1.485. 70 KM

1.486. 70 KM

1.487. 70 KM

1.488. 70 KM

1.489. 70 KM

1.490. 70 KM

1.491. 70 KM

1.492. 70 KM

1.493. 70 KM

1.494. 70 KM

1.495. 70 KM

1.496. 70 KM

1.497. 70 KM

1.498. 70 KM

1.499. 70 KM

1.500. 70 KM

1.501. 70 KM

1.502. 70 KM

1.503. 70 KM

1.504. 70 KM

1.505. 70 KM

1.506. 70 KM

1.507. 70 KM

1.508. 70 KM

1.509. 70 KM

1.510. 70 KM

1.511. 70 KM

1.512. 70 KM

1.513. 70 KM

1.514. 70 KM

1.515. 70 KM

1.516. 70 KM

1.517. 70 KM

1.518. 70 KM

1.519. 70 KM

1.520. 70 KM

1.521. 150 KM

1.522. 70 KM

1.523. 70 KM

1.524. 70 KM

1.525. 70 KM

Page 61:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.526. 70 KM

1.527. 150 KM

1.528. 70 KM

1.529. 70 KM

1.530. 70 KM

1.531. 70 KM

1.532. 70 KM

1.533. 70 KM

1.534. 70 KM

1.535. 70 KM

1.536. 70 KM

1.537. 70 KM

1.538. 70 KM

1.539. 70 KM

1.540. 70 KM

1.541. 70 KM

1.542. 70 KM

1.543. 70 KM

1.544. 70 KM

1.545. 70 KM

1.546. 70 KM

1.547. 400 KM

1.548. 70 KM

1.549. 150 KM

1.550. 100 KM

1.551. 70 KM

1.552. 70 KM

1.553. 70 KM

1.554. 70 KM

1.555. 70 KM

1.556. 200 KM

1.557. 70 KM

1.558. 70 KM

1.559. 70 KM

1.560. 70 KM

1.561. 70 KM

1.562. 70 KM

1.563. 70 KM

1.564. 70 KM

1.565. 70 KM

1.566. 70 KM

1.567. 70 KM

1.568. 150 KM

1.569. 70 KM

1.570. 70 KM

1.571. 70 KM

1.572. 70 KM

1.573. 70 KM

Page 62:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.574. 70 KM

1.575. 70 KM

1.576. 70 KM

1.577. 70 KM

1.578. 70 KM

1.579. 70 KM

1.580. 70 KM

1.581. 70 KM

1.582. 70 KM

1.583. 70 KM

1.584. 70 KM

1.585. 70 KM

1.586. 70 KM

1.587. 70 KM

1.588. 70 KM

1.589. 300 KM

1.590. 300 KM

1.591. 70 KM

1.592. 70 KM

1.593. 70 KM

1.594. 70 KM

1.595. 70 KM

1.596. 70 KM

1.597. 70 KM

1.598. 70 KM

1.599. 70 KM

1.600. 70 KM

1.601. 70 KM

1.602. 70 KM

1.603. 70 KM

1.604. 70 KM

1.605. 70 KM

1.606. 70 KM

1.607. 70 KM

1.608. 70 KM

1.609. 400 KM

1.610. 70 KM

1.611. 70 KM

1.612. 70 KM

1.613. 200 KM

1.614. 70 KM

1.615. 70 KM

1.616. 70 KM

1.617. 70 KM

1.618. 70 KM

1.619. 70 KM

1.620. 70 KM

1.621. 70 KM

Page 63:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.622. 70 KM

1.623. 70 KM

1.624. 70 KM

1.625. 70 KM

1.626. 100 KM

1.627. 70 KM

1.628. 70 KM

1.629. 70 KM

1.630. 70 KM

1.631. 70 KM

1.632. 70 KM

1.633. 70 KM

1.634. 70 KM

1.635. 70 KM

1.636. 70 KM

1.637. 70 KM

1.638. 70 KM

1.639. 70 KM

1.640. 70 KM

1.641. 70 KM

1.642. 250 KM

1.643. 70 KM

1.644. 70 KM

1.645. 70 KM

1.646. 70 KM

1.647. 70 KM

1.648. 70 KM

1.649. 70 KM

1.650. 70 KM

1.651. 70 KM

1.652. 70 KM

1.653. 70 KM

1.654. 70 KM

1.655. 70 KM

1.656. 400 KM

1.657. 70 KM

1.658. 70 KM

1.659. 70 KM

1.660. 70 KM

1.661. 70 KM

1.662. 70 KM

1.663. 70 KM

1.664. 70 KM

1.665. 70 KM

1.666. 70 KM

1.667. 70 KM

1.668. 70 KM

1.669. 70 KM

Page 64:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.670. 70 KM

1.671. 70 KM

1.672. 70 KM

1.673. 70 KM

1.674. 70 KM

1.675. 70 KM

1.676. 70 KM

1.677. 70 KM

1.678. 70 KM

1.679. 150 KM

1.680. 70 KM

1.681. 70 KM

1.682. 70 KM

1.683. 70 KM

1.684. 70 KM

1.685. 70 KM

1.686. 70 KM

1.687. 70 KM

1.688. 70 KM

1.689. 70 KM

1.690. 70 KM

1.691. 70 KM

1.692. 70 KM

1.693. 70 KM

1.694. 70 KM

1.695. 70 KM

1.696. 100 KM

1.697. 70 KM

1.698. 70 KM

1.699. 70 KM

1.700. 70 KM

1.701. 70 KM

1.702. 70 KM

1.703. 70 KM

1.704. 70 KM

1.705. 70 KM

1.706. 70 KM

1.707. 70 KM

1.708. 70 KM

1.709. 100 KM

1.710. 70 KM

1.711. 70 KM

1.712. 70 KM

1.713. 70 KM

1.714. 70 KM

1.715. 70 KM

1.716. 150 KM

1.717. 70 KM

Page 65:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.718. 600 KM

1.719. 70 KM

1.720. 100 KM

1.721. 70 KM

1.722. 400 KM

1.723. 70 KM

1.724. 70 KM

1.725. 70 KM

1.726. 70 KM

1.727. 70 KM

1.728. 70 KM

1.729. 70 KM

1.730. 70 KM

1.731. 70 KM

1.732. 70 KM

1.733. 200 KM

1.734. 70 KM

1.735. 70 KM

1.736. 70 KM

1.737. 70 KM

1.738. 70 KM

1.739. 70 KM

1.740. 70 KM

1.741. 200 KM

1.742. 70 KM

1.743. 70 KM

1.744. 70 KM

1.745. 70 KM

1.746. 70 KM

1.747. 70 KM

1.748. 70 KM

1.749. 70 KM

1.750. 70 KM

1.751. 70 KM

1.752. 100 KM

1.753. 70 KM

1.754. 70 KM

1.755. 70 KM

1.756. 70 KM

1.757. 70 KM

1.758. 200 KM

1.759. 70 KM

1.760. 70 KM

1.761. 70 KM

1.762. 70 KM

1.763. 70 KM

1.764. 70 KM

1.765. 70 KM

Page 66:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.766. 70 KM

1.767. 70 KM

1.768. 200 KM

1.769. 70 KM

1.770. 70 KM

1.771. 70 KM

1.772. 70 KM

1.773. 70 KM

1.774. 70 KM

1.775. 70 KM

1.776. 70 KM

1.777. 70 KM

1.778. 70 KM

1.779. 70 KM

1.780. 70 KM

1.781. 70 KM

1.782. 70 KM

1.783. 70 KM

1.784. 70 KM

1.785. 70 KM

1.786. 70 KM

1.787. 70 KM

1.788. 70 KM

1.789. 70 KM

1.790. 70 KM

1.791. 70 KM

1.792. 70 KM

1.793. 70 KM

1.794. 70 KM

1.795. 150 KM

1.796. 70 KM

1.797. 70 KM

1.798. 150 KM

1.799. 70 KM

1.800. 70 KM

1.801. 70 KM

1.802. 70 KM

1.803. 400 KM

1.804. 70 KM

1.805. 70 KM

1.806. 70 KM

1.807. 70 KM

1.808. 70 KM

1.809. 70 KM

1.810. 70 KM

1.811. 70 KM

1.812. 70 KM

1.813. 70 KM

Page 67:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.814. 70 KM

1.815. 70 KM

1.816. 70 KM

1.817. 70 KM

1.818. 70 KM

1.819. 70 KM

1.820. 70 KM

1.821. 70 KM

1.822. 70 KM

1.823. 70 KM

1.824. 70 KM

1.825. 70 KM

1.826. 70 KM

1.827. 100 KM

1.828. 70 KM

1.829. 70 KM

1.830. 70 KM

1.831. 70 KM

1.832. 100 KM

1.833. 70 KM

1.834. 70 KM

1.835. 70 KM

1.836. 70 KM

1.837. 70 KM

1.838. 70 KM

1.839. 70 KM

1.840. 70 KM

1.841. 70 KM

1.842. 150 KM

1.843. 100 KM

1.844. 70 KM

1.845. 70 KM

1.846. 70 KM

1.847. 100 KM

1.848. 70 KM

1.849. 70 KM

1.850. 70 KM

1.851. 200 KM

1.852. 70 KM

1.853. 150 KM

1.854. 70 KM

1.855. 70 KM

1.856. 70 KM

1.857. 70 KM

1.858. 70 KM

1.859. 70 KM

1.860. 70 KM

1.861. 70 KM

Page 68:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.862. 70 KM

1.863. 70 KM

1.864. 70 KM

1.865. 70 KM

1.866. 70 KM

1.867. 70 KM

1.868. 70 KM

1.869. 70 KM

1.870. 70 KM

1.871. 70 KM

1.872. 70 KM

1.873. 70 KM

1.874. 70 KM

1.875. 70 KM

1.876. 70 KM

1.877. 70 KM

1.878. 70 KM

1.879. 70 KM

1.880. 70 KM

1.881. 70 KM

1.882. 70 KM

1.883. 70 KM

1.884. 70 KM

1.885. 70 KM

1.886. 70 KM

1.887. 70 KM

1.888. 70 KM

1.889. 70 KM

1.890. 70 KM

1.891. 70 KM

1.892. 70 KM

1.893. 70 KM

1.894. 70 KM

1.895. 70 KM

1.896. 70 KM

1.897. 70 KM

1.898. 100 KM

1.899. 70 KM

1.900. 70 KM

1.901. 70 KM

1.902. 70 KM

1.903. 70 KM

1.904. 70 KM

1.905. 70 KM

1.906. 70 KM

1.907. 70 KM

1.908. 70 KM

1.909. 70 KM

Page 69:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.910. 70 KM

1.911. 70 KM

1.912. 70 KM

1.913. 70 KM

1.914. 70 KM

1.915. 70 KM

1.916. 70 KM

1.917. 70 KM

1.918. 70 KM

1.919. 70 KM

1.920. 300 KM

1.921. 70 KM

1.922. 70 KM

1.923. 70 KM

1.924. 70 KM

1.925. 70 KM

1.926. 70 KM

1.927. 70 KM

1.928. 70 KM

1.929. 70 KM

1.930. 70 KM

1.931. 70 KM

1.932. 70 KM

1.933. 70 KM

1.934. 70 KM

1.935. 70 KM

1.936. 70 KM

1.937. 70 KM

1.938. 70 KM

1.939. 70 KM

1.940. 70 KM

1.941. 70 KM

1.942. 100 KM

1.943. 70 KM

1.944. 70 KM

1.945. 70 KM

1.946. 70 KM

1.947. 70 KM

1.948. 70 KM

1.949. 70 KM

1.950. 70 KM

1.951. 70 KM

1.952. 70 KM

1.953. 70 KM

1.954. 70 KM

1.955. 70 KM

1.956. 70 KM

1.957. 70 KM

Page 70:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.958. 70 KM

1.959. 70 KM

1.960. 70 KM

1.961. 70 KM

1.962. 70 KM

1.963. 70 KM

1.964. 70 KM

1.965. 70 KM

1.966. 70 KM

1.967. 70 KM

1.968. 70 KM

1.969. 70 KM

1.970. 70 KM

1.971. 70 KM

1.972. 70 KM

1.973. 70 KM

1.974. 70 KM

1.975. 70 KM

1.976. 70 KM

1.977. 70 KM

1.978. 70 KM

1.979. 70 KM

1.980. 70 KM

1.981. 70 KM

1.982. 70 KM

1.983. 70 KM

1.984. 70 KM

1.985. 70 KM

1.986. 70 KM

1.987. 70 KM

1.988. 70 KM

1.989. 70 KM

1.990. 70 KM

1.991. 70 KM

1.992. 70 KM

1.993. 70 KM

1.994. 70 KM

1.995. 70 KM

1.996. 70 KM

1.997. 70 KM

1.998. 70 KM

1.999. 70 KM

1.1000. 70 KM

1.1001. 70 KM

1.1002. 70 KM

1.1003. 70 KM

1.1004. 70 KM

1.1005. 70 KM

Page 71:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1006. 70 KM

1.1007. 70 KM

1.1008. 70 KM

1.1009. 70 KM

1.1010. 70 KM

1.1011. 70 KM

1.1012. 70 KM

1.1013. 300 KM

1.1014. 70 KM

1.1015. 70 KM

1.1016. 70 KM

1.1017. 70 KM

1.1018. 70 KM

1.1019. 100 KM

1.1020. 70 KM

1.1021. 70 KM

1.1022. 70 KM

1.1023. 70 KM

1.1024. 70 KM

1.1025. 100 KM

1.1026. 70 KM

1.1027. 70 KM

1.1028. 150 KM

1.1029. 70 KM

1.1030. 70 KM

1.1031. 70 KM

1.1032. 70 KM

1.1033. 70 KM

1.1034. 70 KM

1.1035. 70 KM

1.1036. 70 KM

1.1037. 70 KM

1.1038. 70 KM

1.1039. 70 KM

1.1040. 70 KM

1.1041. 70 KM

1.1042. 70 KM

1.1043. 70 KM

1.1044. 70 KM

1.1045. 70 KM

1.1046. 70 KM

1.1047. 70 KM

1.1048. 70 KM

1.1049. 70 KM

1.1050. 150 KM

1.1051. 70 KM

1.1052. 70 KM

1.1053. 70 KM

Page 72:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1054. 70 KM

1.1055. 100 KM

1.1056. 100 KM

1.1057. 70 KM

1.1058. 70 KM

1.1059. 70 KM

1.1060. 70 KM

1.1061. 150 KM

1.1062. 70 KM

1.1063. 70 KM

1.1064. 70 KM

1.1065. 400 KM

1.1066. 70 KM

1.1067. 100 KM

1.1068. 70 KM

1.1069. 70 KM

1.1070. 70 KM

1.1071. 70 KM

1.1072. 70 KM

1.1073. 70 KM

1.1074. 70 KM

1.1075. 70 KM

1.1076. 70 KM

1.1077. 70 KM

1.1078. 70 KM

1.1079. 70 KM

1.1080. 70 KM

1.1081. 70 KM

1.1082. 70 KM

1.1083. 70 KM

1.1084. 70 KM

1.1085. 100 KM

1.1086. 70 KM

1.1087. 70 KM

1.1088. 70 KM

1.1089. 70 KM

1.1090. 70 KM

1.1091. 70 KM

1.1092. 70 KM

1.1093. 70 KM

1.1094. 70 KM

1.1095. 70 KM

1.1096. 70 KM

1.1097. 70 KM

1.1098. 70 KM

1.1099. 70 KM

1.1100. 70 KM

1.1101. 70 KM

Page 73:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1102. 70 KM

1.1103. 70 KM

1.1104. 70 KM

1.1105. 70 KM

1.1106. 70 KM

1.1107. 70 KM

1.1108. 70 KM

1.1109. 70 KM

1.1110. 70 KM

1.1111. 70 KM

1.1112. 70 KM

1.1113. 70 KM

1.1114. 70 KM

1.1115. 70 KM

1.1116. 70 KM

1.1117. 70 KM

1.1118. 200 KM

1.1119. 70 KM

1.1120. 70 KM

1.1121. 70 KM

1.1122. 70 KM

1.1123. 70 KM

1.1124. 70 KM

1.1125. 70 KM

1.1126. 70 KM

1.1127. 70 KM

1.1128. 70 KM

1.1129. 70 KM

1.1130. 70 KM

1.1131. 70 KM

1.1132. 70 KM

1.1133. 70 KM

1.1134. 300 KM

1.1135. 70 KM

1.1136. 70 KM

1.1137. 70 KM

1.1138. 70 KM

1.1139. 70 KM

1.1140. 100 KM

1.1141. 70 KM

1.1142. 70 KM

1.1143. 70 KM

1.1144. 70 KM

1.1145. 70 KM

1.1146. 70 KM

1.1147. 70 KM

1.1148. 70 KM

1.1149. 70 KM

Page 74:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1150. 200 KM

1.1151. 300 KM

1.1152. 70 KM

1.1153. 70 KM

1.1154. 70 KM

1.1155. 70 KM

1.1156. 70 KM

1.1157. 70 KM

1.1158. 70 KM

1.1159. 70 KM

1.1160. 200 KM

1.1161. 70 KM

1.1162. 70 KM

1.1163. 70 KM

1.1164. 70 KM

1.1165. 70 KM

1.1166. 70 KM

1.1167. 70 KM

1.1168. 70 KM

1.1169. 70 KM

1.1170. 100 KM

1.1171. 70 KM

1.1172. 70 KM

1.1173. 70 KM

1.1174. 70 KM

1.1175. 70 KM

1.1176. 70 KM

1.1177. 70 KM

1.1178. 70 KM

1.1179. 70 KM

1.1180. 70 KM

1.1181. 70 KM

1.1182. 70 KM

1.1183. 70 KM

1.1184. 70 KM

1.1185. 70 KM

1.1186. 70 KM

1.1187. 70 KM

1.1188. 70 KM

1.1189. 70 KM

1.1190. 70 KM

1.1191. 70 KM

1.1192. 70 KM

1.1193. 70 KM

1.1194. 70 KM

1.1195. 70 KM

1.1196. 300 KM

1.1197. 70 KM

Page 75:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1198. 70 KM

1.1199. 70 KM

1.1200. 70 KM

1.1201. 70 KM

1.1202. 70 KM

1.1203. 70 KM

1.1204. 70 KM

1.1205. 70 KM

1.1206. 70 KM

1.1207. 70 KM

1.1208. 70 KM

1.1209. 70 KM

1.1210. 70 KM

1.1211. 70 KM

1.1212. 70 KM

1.1213. 70 KM

1.1214. 70 KM

1.1215. 70 KM

1.1216. 70 KM

1.1217. 70 KM

1.1218. 70 KM

1.1219. 70 KM

1.1220. 70 KM

1.1221. 400 KM

1.1222. 70 KM

1.1223. 70 KM

1.1224. 70 KM

1.1225. 70 KM

1.1226. 70 KM

1.1227. 70 KM

1.1228. 70 KM

1.1229. 70 KM

1.1230. 70 KM

1.1231. 70 KM

1.1232. 70 KM

1.1233. 70 KM

1.1234. 70 KM

1.1235. 70 KM

1.1236. 70 KM

1.1237. 70 KM

1.1238. 70 KM

1.1239. 70 KM

1.1240. 70 KM

1.1241. 70 KM

1.1242. 70 KM

1.1243. 300 KM

1.1244. 300 KM

1.1245. 100 KM

Page 76:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1246. 100 KM

1.1247. 70 KM

1.1248. 70 KM

1.1249. 70 KM

1.1250. 70 KM

1.1251. 70 KM

1.1252. 70 KM

1.1253. 70 KM

1.1254. 70 KM

1.1255. 70 KM

1.1256. 70 KM

1.1257. 70 KM

1.1258. 70 KM

1.1259. 70 KM

1.1260. 70 KM

1.1261. 100 KM

1.1262. 70 KM

1.1263. 70 KM

1.1264. 70 KM

1.1265. 70 KM

1.1266. 70 KM

1.1267. 70 KM

1.1268. 70 KM

1.1269. 70 KM

1.1270. 70 KM

1.1271. 70 KM

1.1272. 100 KM

1.1273. 70 KM

1.1274. 70 KM

1.1275. 70 KM

1.1276. 70 KM

1.1277. 70 KM

1.1278. 70 KM

1.1279. 70 KM

1.1280. 70 KM

1.1281. 100 KM

1.1282. 70 KM

1.1283. 70 KM

1.1284. 70 KM

1.1285. 100 KM

1.1286. 100 KM

1.1287. 70 KM

1.1288. 70 KM

1.1289. 70 KM

1.1290. 70 KM

1.1291. 70 KM

1.1292. 70 KM

1.1293. 70 KM

Page 77:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1294. 70 KM

1.1295. 70 KM

1.1296. 70 KM

1.1297. 70 KM

1.1298. 200 KM

1.1299. 70 KM

1.1300. 70 KM

1.1301. 70 KM

1.1302. 70 KM

1.1303. 70 KM

1.1304. 70 KM

1.1305. 70 KM

1.1306. 70 KM

1.1307. 70 KM

1.1308. 70 KM

1.1309. 70 KM

1.1310. 70 KM

1.1311. 70 KM

1.1312. 70 KM

1.1313. 70 KM

1.1314. 70 KM

1.1315. 70 KM

1.1316. 70 KM

1.1317. 70 KM

1.1318. 70 KM

1.1319. 70 KM

1.1320. 70 KM

1.1321. 70 KM

1.1322. 70 KM

1.1323. 70 KM

1.1324. 70 KM

1.1325. 70 KM

1.1326. 70 KM

1.1327. 70 KM

1.1328. 70 KM

1.1329. 70 KM

1.1330. 70 KM

1.1331. 70 KM

1.1332. 70 KM

1.1333. 70 KM

1.1334. 70 KM

1.1335. 70 KM

1.1336. 70 KM

1.1337. 70 KM

1.1338. 70 KM

1.1339. 70 KM

1.1340. 70 KM

1.1341. 70 KM

Page 78:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1342. 70 KM

1.1343. 70 KM

1.1344. 70 KM

1.1345. 70 KM

1.1346. 400 KM

1.1347. 70 KM

1.1348. 200 KM

1.1349. 70 KM

1.1350. 70 KM

1.1351. 70 KM

1.1352. 150 KM

1.1353. 70 KM

1.1354. 70 KM

1.1355. 70 KM

1.1356. 100 KM

1.1357. 70 KM

1.1358. 70 KM

1.1359. 70 KM

1.1360. 70 KM

1.1361. 70 KM

1.1362. 70 KM

1.1363. 70 KM

1.1364. 70 KM

1.1365. 70 KM

1.1366. 70 KM

1.1367. 70 KM

1.1368. 70 KM

1.1369. 70 KM

1.1370. 70 KM

1.1371. 70 KM

1.1372. 70 KM

1.1373. 70 KM

1.1374. 70 KM

1.1375. 70 KM

1.1376. 70 KM

1.1377. 70 KM

1.1378. 70 KM

1.1379. 70 KM

1.1380. 70 KM

1.1381. 70 KM

1.1382. 100 KM

1.1383. 70 KM

1.1384. 70 KM

1.1385. 70 KM

1.1386. 70 KM

1.1387. 70 KM

1.1388. 70 KM

1.1389. 70 KM

Page 79:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1390. 70 KM

1.1391. 70 KM

1.1392. 70 KM

1.1393. 70 KM

1.1394. 70 KM

1.1395. 70 KM

1.1396. 70 KM

1.1397. 70 KM

1.1398. 70 KM

1.1399. 70 KM

1.1400. 100 KM

1.1401. 300 KM

1.1402. 70 KM

1.1403. 200 KM

1.1404. 70 KM

1.1405. 70 KM

1.1406. 70 KM

1.1407. 70 KM

1.1408. 70 KM

1.1409. 70 KM

1.1410. 70 KM

1.1411. 70 KM

1.1412. 70 KM

1.1413. 100 KM

1.1414. 70 KM

1.1415. 70 KM

1.1416. 70 KM

1.1417. 70 KM

1.1418. 70 KM

1.1419. 70 KM

1.1420. 70 KM

1.1421. 70 KM

1.1422. 70 KM

1.1423. 70 KM

1.1424. 70 KM

1.1425. 70 KM

1.1426. 70 KM

1.1427. 100 KM

1.1428. 70 KM

1.1429. 70 KM

1.1430. 70 KM

1.1431. 70 KM

1.1432. 70 KM

1.1433. 250 KM

1.1434. 70 KM

1.1435. 70 KM

1.1436. 70 KM

1.1437. 70 KM

Page 80:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1438. 70 KM

1.1439. 70 KM

1.1440. 70 KM

1.1441. 70 KM

1.1442. 70 KM

1.1443. 70 KM

1.1444. 70 KM

1.1445. 70 KM

1.1446. 70 KM

1.1447. 70 KM

1.1448. 70 KM

1.1449. 70 KM

1.1450. 70 KM

1.1451. 100 KM

1.1452. 70 KM

1.1453. 70 KM

1.1454. 70 KM

1.1455. 100 KM

1.1456. 70 KM

1.1457. 200 KM

1.1458. 70 KM

1.1459. 70 KM

1.1460. 70 KM

1.1461. 70 KM

1.1462. 70 KM

1.1463. 70 KM

1.1464. 70 KM

1.1465. 70 KM

1.1466. 70 KM

1.1467. 70 KM

1.1468. 70 KM

1.1469. 70 KM

1.1470. 70 KM

1.1471. 70 KM

1.1472. 70 KM

1.1473. 70 KM

1.1474. 70 KM

1.1475. 400 KM

1.1476. 70 KM

1.1477. 70 KM

1.1478. 70 KM

1.1479. 300 KM

1.1480. 70 KM

1.1481. 70 KM

1.1482. 70 KM

1.1483. 70 KM

1.1484. 70 KM

1.1485. 70 KM

Page 81:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1486. 70 KM

1.1487. 100 KM

1.1488. 900 KM

1.1489. 70 KM

1.1490. 70 KM

1.1491. 70 KM

1.1492. 70 KM

1.1493. 70 KM

1.1494. 400 KM

1.1495. 70 KM

1.1496. 70 KM

1.1497. 70 KM

1.1498. 70 KM

1.1499. 70 KM

1.1500. 150 KM

1.1501. 70 KM

1.1502. 70 KM

1.1503. 100 KM

1.1504. 70 KM

1.1505. 100 KM

1.1506. 70 KM

1.1507. 70 KM

1.1508. 70 KM

1.1509. 70 KM

1.1510. 70 KM

1.1511. 70 KM

1.1512. 70 KM

1.1513. 70 KM

1.1514. 70 KM

1.1515. 70 KM

1.1516. 70 KM

1.1517. 70 KM

1.1518. 70 KM

1.1519. 70 KM

1.1520. 70 KM

1.1521. 70 KM

1.1522. 70 KM

1.1523. 70 KM

1.1524. 70 KM

1.1525. 70 KM

1.1526. 70 KM

1.1527. 200 KM

1.1528. 70 KM

1.1529. 70 KM

1.1530. 200 KM

1.1531. 70 KM

1.1532. 70 KM

1.1533. 70 KM

Page 82:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1534. 70 KM

1.1535. 70 KM

1.1536. 70 KM

1.1537. 70 KM

1.1538. 70 KM

1.1539. 70 KM

1.1540. 70 KM

1.1541. 70 KM

1.1542. 100 KM

1.1543. 70 KM

1.1544. 70 KM

1.1545. 70 KM

1.1546. 70 KM

1.1547. 70 KM

1.1548. 70 KM

1.1549. 70 KM

1.1550. 70 KM

1.1551. 70 KM

1.1552. 70 KM

1.1553. 150 KM

1.1554. 70 KM

1.1555. 70 KM

1.1556. 70 KM

1.1557. 70 KM

1.1558. 70 KM

1.1559. 300 KM

1.1560. 70 KM

1.1561. 70 KM

1.1562. 70 KM

1.1563. 70 KM

1.1564. 70 KM

1.1565. 70 KM

1.1566. 70 KM

1.1567. 70 KM

1.1568. 70 KM

1.1569. 70 KM

1.1570. 70 KM

1.1571. 70 KM

1.1572. 100 KM

1.1573. 70 KM

1.1574. 200 KM

1.1575. 150 KM

1.1576. 70 KM

1.1577. 70 KM

1.1578. 70 KM

1.1579. 70 KM

1.1580. 70 KM

1.1581. 200 KM

Page 83:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1582. 70 KM

1.1583. 70 KM

1.1584. 70 KM

1.1585. 70 KM

1.1586. 70 KM

1.1587. 70 KM

1.1588. 70 KM

1.1589. 70 KM

1.1590. 70 KM

1.1591. 70 KM

1.1592. 70 KM

1.1593. 70 KM

1.1594. 70 KM

1.1595. 70 KM

1.1596. 70 KM

1.1597. 70 KM

1.1598. 70 KM

1.1599. 70 KM

1.1600. 70 KM

1.1601. 70 KM

1.1602. 70 KM

1.1603. 70 KM

1.1604. 70 KM

1.1605. 100 KM

1.1606. 70 KM

1.1607. 70 KM

1.1608. 70 KM

1.1609. 70 KM

1.1610. 70 KM

1.1611. 70 KM

1.1612. 70 KM

1.1613. 70 KM

1.1614. 70 KM

1.1615. 70 KM

1.1616. 70 KM

1.1617. 70 KM

1.1618. 70 KM

1.1619. 70 KM

1.1620. 70 KM

1.1621. 70 KM

1.1622. 70 KM

1.1623. 70 KM

1.1624. 70 KM

1.1625. 70 KM

1.1626. 70 KM

1.1627. 70 KM

1.1628. 100 KM

1.1629. 70 KM

Page 84:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1630. 70 KM

1.1631. 70 KM

1.1632. 70 KM

1.1633. 70 KM

1.1634. 70 KM

1.1635. 100 KM

1.1636. 70 KM

1.1637. 70 KM

1.1638. 70 KM

1.1639. 70 KM

1.1640. 70 KM

1.1641. 70 KM

1.1642. 70 KM

1.1643. 70 KM

1.1644. 70 KM

1.1645. 70 KM

1.1646. 100 KM

1.1647. 70 KM

1.1648. 70 KM

1.1649. 70 KM

1.1650. 70 KM

1.1651. 70 KM

1.1652. 70 KM

1.1653. 70 KM

1.1654. 70 KM

1.1655. 70 KM

1.1656. 70 KM

1.1657. 70 KM

1.1658. 70 KM

1.1659. 70 KM

1.1660. 70 KM

1.1661. 70 KM

1.1662. 70 KM

1.1663. 70 KM

1.1664. 70 KM

1.1665. 70 KM

1.1666. 70 KM

1.1667. 70 KM

1.1668. 70 KM

1.1669. 70 KM

1.1670. 70 KM

1.1671. 70 KM

1.1672. 70 KM

1.1673. 70 KM

1.1674. 70 KM

1.1675. 70 KM

1.1676. 70 KM

1.1677. 70 KM

Page 85:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1678. 70 KM

1.1679. 100 KM

1.1680. 70 KM

1.1681. 350 KM

1.1682. 70 KM

1.1683. 70 KM

1.1684. 70 KM

1.1685. 70 KM

1.1686. 70 KM

1.1687. 70 KM

1.1688. 70 KM

1.1689. 70 KM

1.1690. 70 KM

1.1691. 70 KM

1.1692. 70 KM

1.1693. 70 KM

1.1694. 100 KM

1.1695. 100 KM

1.1696. 70 KM

1.1697. 150 KM

1.1698. 70 KM

1.1699. 70 KM

1.1700. 70 KM

1.1701. 70 KM

1.1702. 70 KM

1.1703. 70 KM

1.1704. 70 KM

1.1705. 70 KM

1.1706. 70 KM

1.1707. 70 KM

1.1708. 70 KM

1.1709. 70 KM

1.1710. 70 KM

1.1711. 70 KM

1.1712. 70 KM

1.1713. 70 KM

1.1714. 70 KM

1.1715. 70 KM

1.1716. 70 KM

1.1717. 70 KM

1.1718. 70 KM

1.1719. 70 KM

1.1720. 70 KM

1.1721. 70 KM

1.1722. 70 KM

1.1723. 70 KM

1.1724. 70 KM

1.1725. 70 KM

Page 86:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1726. 70 KM

1.1727. 70 KM

1.1728. 70 KM

1.1729. 70 KM

1.1730. 70 KM

1.1731. 70 KM

1.1732. 70 KM

1.1733. 70 KM

1.1734. 70 KM

1.1735. 70 KM

1.1736. 70 KM

1.1737. 70 KM

1.1738. 70 KM

1.1739. 70 KM

1.1740. 70 KM

1.1741. 70 KM

1.1742. 70 KM

1.1743. 70 KM

1.1744. 70 KM

1.1745. 70 KM

1.1746. 70 KM

1.1747. 70 KM

1.1748. 70 KM

1.1749. 70 KM

1.1750. 70 KM

1.1751. 70 KM

1.1752. 70 KM

1.1753. 70 KM

1.1754. 70 KM

1.1755. 70 KM

1.1756. 70 KM

1.1757. 70 KM

1.1758. 70 KM

1.1759. 70 KM

1.1760. 70 KM

1.1761. 70 KM

1.1762. 70 KM

1.1763. 70 KM

1.1764. 70 KM

1.1765. 70 KM

1.1766. 70 KM

1.1767. 70 KM

1.1768. 70 KM

1.1769. 70 KM

1.1770. 70 KM

1.1771. 70 KM

1.1772. 70 KM

1.1773. 70 KM

Page 87:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1774. 70 KM

1.1775. 70 KM

1.1776. 70 KM

1.1777. 70 KM

1.1778. 70 KM

1.1779. 70 KM

1.1780. 70 KM

1.1781. 70 KM

1.1782. 70 KM

1.1783. 70 KM

1.1784. 70 KM

1.1785. 70 KM

1.1786. 70 KM

1.1787. 70 KM

1.1788. 70 KM

1.1789. 70 KM

1.1790. 70 KM

1.1791. 70 KM

1.1792. 70 KM

1.1793. 70 KM

1.1794. 70 KM

1.1795. 70 KM

1.1796. 70 KM

1.1797. 70 KM

1.1798. 70 KM

1.1799. 70 KM

1.1800. 70 KM

1.1801. 70 KM

1.1802. 70 KM

1.1803. 70 KM

1.1804. 70 KM

1.1805. 70 KM

1.1806. 70 KM

1.1807. 70 KM

1.1808. 200 KM

1.1809. 70 KM

1.1810. 70 KM

1.1811. 70 KM

1.1812. 70 KM

1.1813. 70 KM

1.1814. 70 KM

1.1815. 70 KM

1.1816. 70 KM

1.1817. 70 KM

1.1818. 70 KM

1.1819. 70 KM

1.1820. 70 KM

1.1821. 70 KM

Page 88:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1822. 70 KM

1.1823. 70 KM

1.1824. 70 KM

1.1825. 70 KM

1.1826. 70 KM

1.1827. 70 KM

1.1828. 70 KM

1.1829. 70 KM

1.1830. 70 KM

1.1831. 70 KM

1.1832. 70 KM

1.1833. 70 KM

1.1834. 70 KM

1.1835. 70 KM

1.1836. 70 KM

1.1837. 70 KM

1.1838. 100 KM

1.1839. 70 KM

1.1840. 70 KM

1.1841. 70 KM

1.1842. 400 KM

1.1843. 70 KM

1.1844. 70 KM

1.1845. 100 KM

1.1846. 70 KM

1.1847. 70 KM

1.1848. 70 KM

1.1849. 70 KM

1.1850. 70 KM

1.1851. 70 KM

1.1852. 70 KM

1.1853. 100 KM

1.1854. 70 KM

1.1855. 70 KM

1.1856. 70 KM

1.1857. 100 KM

1.1858. 70 KM

1.1859. 70 KM

1.1860. 70 KM

1.1861. 70 KM

1.1862. 70 KM

1.1863. 70 KM

1.1864. 70 KM

1.1865. 70 KM

1.1866. 70 KM

1.1867. 70 KM

1.1868. 70 KM

1.1869. 70 KM

Page 89:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1870. 70 KM

1.1871. 70 KM

1.1872. 70 KM

1.1873. 70 KM

1.1874. 70 KM

1.1875. 70 KM

1.1876. 70 KM

1.1877. 70 KM

1.1878. 70 KM

1.1879. 70 KM

1.1880. 70 KM

1.1881. 70 KM

1.1882. 70 KM

1.1883. 100 KM

1.1884. 70 KM

1.1885. 70 KM

1.1886. 70 KM

1.1887. 70 KM

1.1888. 70 KM

1.1889. 70 KM

1.1890. 70 KM

1.1891. 70 KM

1.1892. 70 KM

1.1893. 70 KM

1.1894. 70 KM

1.1895. 70 KM

1.1896. 70 KM

1.1897. 70 KM

1.1898. 70 KM

1.1899. 100 KM

1.1900. 70 KM

1.1901. 70 KM

1.1902. 70 KM

1.1903. 400 KM

1.1904. 70 KM

1.1905. 70 KM

1.1906. 70 KM

1.1907. 70 KM

1.1908. 70 KM

1.1909. 70 KM

1.1910. 70 KM

1.1911. 70 KM

1.1912. 70 KM

1.1913. 200 KM

1.1914. 70 KM

1.1915. 70 KM

1.1916. 70 KM

1.1917. 70 KM

1.1918. 70 KM

Page 90:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1919. 70 KM

1.1920. 70 KM

1.1921. 150 KM

1.1922. 70 KM

1.1923. 70 KM

1.1924. 70 KM

1.1925. 70 KM

1.1926. 70 KM

1.1927. 70 KM

1.1928. 70 KM

1.1929. 70 KM

1.1930. 70 KM

1.1931. 200 KM

1.1932. 100 KM

1.1933. 70 KM

1.1934. 70 KM

1.1935. 70 KM

1.1936. 70 KM

1.1937. 70 KM

1.1938. 100 KM

1.1939. 70 KM

1.1940. 70 KM

1.1941. 100 KM

1.1942. 100 KM

1.1943. 70 KM

1.1944. 200 KM

1.1945. 70 KM

1.1946. 70 KM

1.1947. 70 KM

1.1948. 70 KM

1.1949. 70 KM

1.1950. 70 KM

1.1951. 70 KM

1.1952. 70 KM

1.1953. 70 KM

1.1954. 70 KM

1.1955. 70 KM

1.1956. 70 KM

1.1957. 70 KM

1.1958. 70 KM

1.1959. 70 KM

1.1960. 100 KM

1.1961. 70 KM

1.1962. 70 KM

1.1963. 70 KM

1.1964. 70 KM

1.1965. 70 KM

1.1966. 70 KM

Page 91:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.1967. 70 KM

1.1968. 100 KM

1.1969. 50 KM

1.1970. 50 KM

1.1971. 300 KM

1.1972. 70 KM

1.1973. 70 KM

1.1974. 200 KM

1.1975. 70 KM

1.1976. 70 KM

1.1977. 70 KM

1.1978. 70 KM

1.1979. 70 KM

1.1980. 70 KM

1.1981. 70 KM

1.1982. 70 KM

1.1983. 70 KM

1.1984. 70 KM

1.1985. 70 KM

1.1986. 70 KM

1.1987. 70 KM

1.1988. 70 KM

1.1989. 200 KM

1.1990. 70 KM

1.1991. 70 KM

1.1992. 70 KM

1.1993. 70 KM

1.1994. 70 KM

1.1995. 70 KM

1.1996. 70 KM

1.1997. 70 KM

1.1998. 70 KM

1.1999. 70 KM

1.2000. 70 KM

1.2001. 70 KM

1.2002. 70 KM

1.2003. 70 KM

1.2004. 100 KM

1.2005. 70 KM

1.2006. 70 KM

1.2007. 70 KM

1.2008. 70 KM

1.2009. 70 KM

1.2010. 70 KM

1.2011. 70 KM

1.2012. 70 KM

1.2013. 70 KM

1.2014. 70 KM

Page 92:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.2015. 70 KM

1.2016. 70 KM

1.2017. 70 KM

1.2018. 70 KM

1.2019. 70 KM

1.2020. 70 KM

1.2021. 70 KM

1.2022. 200 KM

1.2023. 70 KM

1.2024. 70 KM

1.2025. 70 KM

1.2026. 70 KM

1.2027. 70 KM

1.2028. 70 KM

1.2029. 70 KM

1.2030. 70 KM

1.2031. 70 KM

1.2032. 70 KM

1.2033. 70 KM

1.2034. 70 KM

1.2035. 70 KM

1.2036. 70 KM

1.2037. 70 KM

1.2038. 300 KM

1.2039. 70 KM

1.2040. 70 KM

1.2041. 70 KM

1.2042. 70 KM

1.2043. 70 KM

1.2044. 70 KM

1.2045. 70 KM

1.2046. 70 KM

1.2047. 70 KM

1.2048. 70 KM

1.2049. 300 KM

1.2050. 70 KM

1.2051. 70 KM

1.2052. 70 KM

1.2053. 70 KM

1.2054. 70 KM

1.2055. 70 KM

1.2056. 100 KM

1.2057. 70 KM

1.2058. 70 KM

1.2059. 100 KM

1.2060. 70 KM

1.2061. 70 KM

1.2062. 70 KM

Page 93:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.2063. 70 KM

1.2064. 70 KM

1.2065. 70 KM

1.2066. 70 KM

1.2067. 70 KM

1.2068. 100 KM

1.2069. 70 KM

1.2070. 70 KM

1.2071. 70 KM

1.2072. 70 KM

1.2073. 70 KM

1.2074. 70 KM

1.2075. 70 KM

1.2076. 70 KM

1.2077. 70 KM

1.2078. 70 KM

1.2079. 70 KM

1.2080. 70 KM

1.2081. 70 KM

1.2082. 70 KM

1.2083. 70 KM

1.2084. 70 KM

1.2085. 70 KM

1.2086. 70 KM

1.2087. 70 KM

1.2088. 70 KM

1.2089. 150 KM

1.2090. 70 KM

1.2091. 300 KM

1.2092. 70 KM

1.2093. 70 KM

1.2094. 70 KM

1.2095. 150 KM

1.2096. 70 KM

1.2097. 70 KM

1.2098. 70 KM

1.2099. 70 KM

1.2100. 70 KM

1.2101. 70 KM

1.2102. 70 KM

1.2103. 70 KM

1.2104. 70 KM

1.2105. 70 KM

1.2106. 70 KM

1.2107. 70 KM

1.2108. 70 KM

1.2109. 70 KM

1.2110. 70 KM

1.2111. 70 KM

Page 94:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.2112. 200 KM

1.2113. 70 KM

1.2114. 70 KM

1.2115. 70 KM

1.2116. 70 KM

1.2117. 70 KM

1.2118. 70 KM

1.2119. 70 KM

1.2120. 70 KM

1.2121. 70 KM

1.2122. 70 KM

1.2123. 200 KM

1.2124. 70 KM

1.2125. 70 KM

1.2126. 70 KM

1.2127. 70 KM

1.2128. 70 KM

1.2129. 70 KM

1.2130. 70 KM

1.2131. 70 KM

1.2132. 70 KM

1.2133. 100 KM

1.2134. 70 KM

1.2135. 70 KM

1.2136. 70 KM

1.2137. 70 KM

1.2138. 100 KM

1.2139. 70 KM

1.2140. 70 KM

1.2141. 70 KM

1.2142. 200 KM

1.2143. 100 KM

1.2144. 50 KM

1.2145. 70 KM

1.2146. 70 KM

1.2147. 70 KM

1.2148. 70 KM

1.2149. 70 KM

1.2150. 70 KM

1.2151. 70 KM

1.2152. 70 KM

1.2153. 70 KM

1.2154. 70 KM

1.2155. 70 KM

1.2156. 70 KM

1.2157. 70 KM

1.2158. 70 KM

1.2159. 70 KM

Page 95:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.2160. 70 KM

1.2161. 70 KM

1.2162. 70 KM

1.2163. 70 KM

1.2164. 70 KM

1.2165. 70 KM

1.2166. 70 KM

1.2167. 70 KM

1.2168. 70 KM

1.2169. 70 KM

1.2170. 70 KM

1.2171. 70 KM

1.2172. 70 KM

1.2173. 70 KM

1.2174. 100 KM

1.2175. 300 KM

1.2176. 70 KM

1.2177. 70 KM

1.2178. 100 KM

1.2179. 70 KM

1.2180. 70 KM

1.2181. 70 KM

1.2182. 150 KM

1.2183. 70 KM

1.2184. 70 KM

1.2185. 70 KM

1.2186. 70 KM

1.2187. 70 KM

1.2188. 70 KM

1.2189. 70 KM

1.2190. 100 KM

1.2191. 70 KM

1.2192. 70 KM

1.2193. 70 KM

1.2194. 70 KM

1.2195. 70 KM

1.2196. 70 KM

1.2197. 70 KM

1.2198. 70 KM

1.2199. 70 KM

1.2200. 70 KM

1.2201. 70 KM

1.2202. 70 KM

1.2203. 70 KM

1.2204. 70 KM

1.2205. 70 KM

1.2206. 70 KM

1.2207. 70 KM

Page 96:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.2208. 70 KM

1.2209. 70 KM

1.2210. 70 KM

1.2211. 300 KM

1.2212. 70 KM

1.2213. 70 KM

1.2214. 70 KM

1.2215. 70 KM

1.2216. 70 KM

1.2217. 70 KM

1.2218. 70 KM

1.2219. 70 KM

1.2220. 70 KM

1.2221. 70 KM

1.2222. 70 KM

1.2223. 200 KM

1.2224. 70 KM

1.2225. 70 KM

1.2226. 70 KM

1.2227. 70 KM

1.2228. 70 KM

1.2229. 70 KM

1.2230. 70 KM

1.2231. 70 KM

1.2232. 70 KM

1.2233. 70 KM

1.2234. 70 KM

1.2235. 70 KM

1.2236. 70 KM

1.2237. 70 KM

1.2238. 70 KM

1.2239. 70 KM

1.2240. 70 KM

1.2241. 100 KM

1.2242. 70 KM

1.2243. 70 KM

1.2244. 70 KM

1.2245. 100 KM

1.2246. 70 KM

1.2247. 70 KM

1.2248. 70 KM

1.2249. 70 KM

1.2250. 150 KM

1.2251. 70 KM

1.2252. 70 KM

1.2253. 70 KM

1.2254. 70 KM

1.2255. 70 KM

Page 97:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.2256. 70 KM

1.2257. 70 KM

1.2258. 250 KM

1.2259. 70 KM

1.2260. 70 KM

1.2261. 70 KM

1.2262. 70 KM

1.2263. 70 KM

1.2264. 70 KM

1.2265. 70 KM

1.2266. 70 KM

1.2267. 70 KM

1.2268. 70 KM

1.2269. 70 KM

1.2270. 70 KM

1.2271. 70 KM

1.2272. 70 KM

1.2273. 70 KM

1.2274. 70 KM

1.2275. 70 KM

1.2276. 70 KM

1.2277. 70 KM

1.2278. 70 KM

1.2279. 70 KM

1.2280. 70 KM

1.2281. 70 KM

1.2282. 70 KM

1.2283. 70 KM

1.2284. 70 KM

1.2285. 70 KM

1.2286. 70 KM

1.2287. 70 KM

1.2288. 70 KM

1.2289. 70 KM

1.2290. 70 KM

1.2291. 70 KM

1.2292. 70 KM

1.2293. 70 KM

1.2294. 70 KM

1.2295. 70 KM

1.2296. 70 KM

1.2297. 400 KM

1.2298. 70 KM

1.2299. 70 KM

1.2300. 70 KM

1.2301. 70 KM

1.2302. 70 KM

1.2303. 70 KM

Page 98:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.2304. 70 KM

1.2305. 70 KM

1.2306. 70 KM

1.2307. 70 KM

1.2308. 70 KM

1.2309. 70 KM

1.2310. 70 KM

1.2311. 70 KM

1.2312. 70 KM

1.2313. 100 KM

1.2314. 70 KM

1.2315. 70 KM

1.2316. 70 KM

1.2317. 70 KM

1.2318. 70 KM

1.2319. 70 KM

1.2320. 70 KM

1.2321. 70 KM

1.2322. 70 KM

1.2323. 70 KM

1.2324. 70 KM

1.2325. 70 KM

1.2326. 70 KM

1.2327. 70 KM

1.2328. 70 KM

1.2329. 70 KM

1.2330. 70 KM

1.2331. 70 KM

1.2332. 70 KM

1.2333. 70 KM

1.2334. 70 KM

1.2335. 70 KM

1.2336. 70 KM

1.2337. 70 KM

1.2338. 70 KM

1.2339. 70 KM

1.2340. 70 KM

1.2341. 70 KM

1.2342. 70 KM

1.2343. 70 KM

1.2344. 70 KM

1.2345. 70 KM

1.2346. 70 KM

1.2347. 70 KM

1.2348. 70 KM

1.2349. 70 KM

1.2350. 70 KM

1.2351. 70 KM

Page 99:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.2352. 70 KM

1.2353. 70 KM

1.2354. 70 KM

1.2355. 70 KM

1.2356. 70 KM

1.2357. 70 KM

1.2358. 70 KM

1.2359. 70 KM

1.2360. 70 KM

1.2361. 70 KM

1.2362. 70 KM

1.2363. 400 KM

1.2364. 70 KM

1.2365. 70 KM

1.2366. 70 KM

1.2367. 70 KM

1.2368. 70 KM

1.2369. 70 KM

1.2370. 70 KM

1.2371. 70 KM

1.2372. 70 KM

1.2373. 70 KM

1.2374. 70 KM

1.2375. 70 KM

1.2376. 70 KM

1.2377. 200 KM

1.2378. 70 KM

1.2379. 70 KM

1.2380. 70 KM

1.2381. 70 KM

1.2382. 70 KM

1.2383. 70 KM

1.2384. 70 KM

1.2385. 70 KM

1.2386. 70 KM

1.2387. 100 KM

1.2388. 70 KM

1.2389. 70 KM

1.2390. 70 KM

1.2391. 70 KM

1.2392. 70 KM

1.2393. 70 KM

1.2394. 70 KM

1.2395. 70 KM

1.2396. 70 KM

1.2397. 70 KM

1.2398. 70 KM

1.2399. 70 KM

Page 100:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

1.2400. 70 KM

1.2401. 70 KM

2. Umrline za penzionere 12.000 KM

2.1. 400 KM

2.2. 400 KM

2.3. 400 KM

2.4. 400 KM

2.5. 400 KM

2.6. 400 KM

2.7. 400 KM

2.8. 400 KM

2.9. 400 KM

2.10. 400 KM

2.11. 400 KM

2.12. 400 KM

2.13. 400 KM

2.14. 400 KM

2.15. 400 KM

2.16. 400 KM

2.17. 400 KM

2.18. 400 KM

2.19. 400 KM

2.20. 400 KM

2.21. 400 KM

2.22. 400 KM

2.23. 400 KM

2.24. 400 KM

2.25. 400 KM

2.26. 400 KM

2.27. 400 KM

2.28. 400 KM

2.29. 400 KM

2.30. 400 KM

3. Jednokratne pomoći za teško oboljela lica 98.700 KM

3.1. 2.000 KM

3.2. 1.000 KM

3.3. 1.000 KM

3.4. 1.000 KM

3.5. 1.000 KM

3.6. 1.000 KM

3.7. 1.000 KM

3.8. 1.000 KM

3.9. 5.000 KM

3.10. 3.000 KM

3.11. 2.500 KM

3.12. 2.000 KM

3.13. 1.000 KM

3.14. 1.000 KM

Page 101:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

3.15. 1.000 KM

3.16. 1.000 KM

3.17. 1.000 KM

3.18. 1.000 KM

3.19. 1.000 KM

3.20. 1.000 KM

3.21. 1.000 KM

3.22. 3.000 KM

3.23. 2.000 KM

3.24. 1.500 KM

3.25. 1.200 KM

3.26. 1.000 KM

3.27. 1.000 KM

3.28. 1.000 KM

3.29. 1.000 KM

3.30. 1.000 KM

3.31. 1.000 KM

3.32. 1.000 KM

3.33. 5.000 KM

3.34. 3.000 KM

3.35. 2.500 KM

3.36. 2.500 KM

3.37. 1.500 KM

3.38. 1.000 KM

3.39. 1.000 KM

3.40. 1.000 KM

3.41. 1.000 KM

3.42. 1.000 KM

3.43. 1.000 KM

3.44. 1.000 KM

3.45. 1.000 KM

3.46. 1.000 KM

3.47. 1.000 KM

3.48. 1.000 KM

3.49. 1.000 KM

3.50. 1.000 KM

3.51. 1.000 KM

3.52. 5.000 KM

3.53. 1.000 KM

3.54. 1.000 KM

3.55. 1.000 KM

3.56. 1.000 KM

3.57. 1.000 KM

3.58. 1.000 KM

3.59. 1.000 KM

3.60. 1.000 KM

3.61. 1.000 KM

3.62. 1.000 KM

Page 102:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

3.63. 1.000 KM

3.64. 1.000 KM

3.65. 1.000 KM

3.66. 1.000 KM

3.67. 1.000 KM

3.68. 1.000 KM

3.69. 1.000 KM

3.70. 1.000 KM

3.71. 1.000 KM

3.72. 1.000 KM

4. Izdaci za medicinski potpomognutu oplodnju 5.000 KM

4.1. 1.000 KM

4.2. 1.000 KM

4.3. 3.000 KM

UKUPNO: 307.840 KM

Page 103:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidţa

Pregled konta 614311-Tekući transferi

neprofitnim organizacijama-Sport za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B. Pozicija Budžet za

2019.god.

Izvršenje sa

31.03.2019.g.

Ostaje

A1 Sportovi sa loptom 175.000,00 80.000,00 95.000,00

1. Fudbalski klub "Famos" ( Druga liga F BiH-centar) 26.000,00 20.000,00 6.000,00

2. Ţenski rukometni klub "Ilidţa"( premijer liga) 18.000,00 10.000,00 8.000,00

3. Rukometni klub "Hrasnica" (premijer liga) 18.000,00 10.000,00 8.000,00

4. Ţenski odbojkaški klub "Igman"(sl.F BiH ţene) 13.000,00 0,00 13.000,00

5. Odbojkaški klub invalida Općine Ilidţa(Federalna liga) 13.000,00 0,00 13.000,00

6. Košarkaški klub"Igman" (A1 liga F BiH) 13.000,00 6.500,00 6.500,00

7. Odbojkaški klub Ilidţa(sl.-F BiH muškarci) 13.000,00 8.500,00 4.500,00

8. Košarkaški klub"Impuls" (A1 liga F BiH ţene) 13.000,00 7.000,00 6.000,00

9. Košarkaški klub"Ilidţa"(Kantonalna liga mlađe s) 13.000,00 4.000,00 9.000,00

10. Fudbalski klub"Butmir" (Kantonalna liga) 7.000,00 3.500,00 3.500,00

11. Nogometni klub "Omladinac" (Kantonalna liga) 7.000,00 4.000,00 3.000,00

12. NK"SAŠK 1910-Napredak" (Kantonalna liga) 7.000,00 0,00 7.000,00

13. Fudbalski klub "Igman" (Kantonalna liga) 7.000,00 3.500,00 3.500,00

14. Nogometni klub "Stup" (kantonalna liga) 7.000,00 3.000,00 4.000,00

A2 Borilački sportovi 89.000,00 63.000,00 26.000,00

15. Karate klub "Champion" (intern.takm.,sen.) 20.000,00 15.000,00 5.000,00

16. Bokserski klub Ilidţa ( intern.takmič.,sen) 18.000,00 10.000,00 8.000,00

17. Kick boxing akademija "Ilidţa"( intern.takm.,sen.,) 18.000,00 18.000,00 0,00

18. Karate klub "Ilidţa" 7.000,00 4.000,00 3.000,00

19. Karate klub "Kapiten" 7.000,00 3.000,00 4.000,00

20. Karate klub "Samuraj" 7.000,00 3.500,00 3.500,00

21. Klub borilačkih vještina"Jumruk gym" 5.000,00 5.000,00 0,00

22. Taekwondo klub"Olimpic" 5.000,00 2.500,00 2.500,00

23. Kick boxing klub "Zlatni borci" 2.000,00 2.000,00 0,00

A3 OSTALI SPORTOVI 46.000,00 13.000,00 33.000,00

24. Skijaški klub "Ilidţa" 7.000,00 0,00 7.000,00

25. Planinarsko društvo "Famos" 4.000,00 0,00 4.000,00

26. Planinarsko društvo ''Rakovica 2009'' 4.000,00 2.000,00 2.000,00

27. Planinarsko društvo"Ilidţa" 4.000,00 0,00 4.000,00

28. Udruţenje Lovačko društvo "Igman" Ilidţa 4.000,00 2.000,00 2.000,00

29. Udruţenje Sportsko ribolovno društvo"Ilidţa" 4.000,00 0,00 4.000,00

30. Klub za sportski odgoj i rekreaciju "Partizan" 3.000,00 2.000,00 1.000,00

31. Šahovski klub "Igman" 3.000,00 1.500,00 1.500,00

32. Udruţenje za sport i rekreaciju invalida Općine Ilidţa 3.000,00 1.500,00 1.500,00

33. Boćarski klub " Napredak -Willa " 2.000,00 0,00 2.000,00

34. Hokejaški klub ''Ilidţa 2010'' 2.000,00 0,00 2.000,00

35. Aero klub ''Ilidţa'' 2.000,00 2.000,00 0,00

Page 104:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

36. Stono-teniski klub ''Ilidţa'' 2.000,00 2.000,00 0,00

37. Sportsko rekreacioni klub" Forma" 2.000,00 0,00 2.000,00

UKUPNO UDRUŢENJA 310.000,00 0,00 310.000,00

B. Sportske manifestacije i manifestacije povodom

obiljeţavanja Dana općine Ilidţa 20.000,00 19.500,00 500,00

Skijaški klub "Ilidţa" -organizacija FIS CUP 2019" za

juniore i seniore na Bjelašnici

2.000,00

Kick boxing akademija"Ilidţa"-org.12.Međunarodnog

turnira"Grand prix BiH"

7.000,00

Karate klub "Ilidţa"-org.14.Otvorenog prvenstva "Ilidţa

open"

7.000,00

Škola fudbala "Šampion"-organizacija turnira povodom 12.marta Dana Općine

2.000,00

Udruţenje"Step junior"- podrška za odlazak na turnir u

Makarskoj

1.000,00

Boćarski klub " Napredak -Willa "-organizacija

boćarskog turnira povodom Dana općine Ilidţa

500,00

C. Projekti iz oblasti sporta 50.000,00 0,00 50.000,00

D. Ostalo 10.000,00 1.800,00 8.200,00

Klub borilačkih vještina "Taekyon"-sufinansiranje

takmičara sa područja općine Ilidţa na odlazak na

Svjetsko prvenstvo u Sloveniji.

1.000,00

Škola golmana"1"Sarajevo-organizacija

Međunarodnog turnira"Sportski dvoboj golmana"

800,00

UKUPNO 390.000,00 177.300,00 212.700,00

Page 105:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2019.g.

Specifikacija konta 614323 –Transfer za parlamentarne stranke

za period 01.01.-31.03.2019.god.

R.B. Transfer za parlamentarne stranke Budžet za

2019.g.

Izvršenje sa

31.03.2019.g.

1. SDA 74.054,40 19.051,20

2. S za BiH 5.289,60 1.360,80

3. SDP 15.868,80 4.082,40

4. Naša stranka 15.868,80 4.082,40

5. Savez za bolju budućnost 15.868,80 4.082,40

6. Napredna demokratska stranka 5.289,60 1.360,80

7. Demokratska fronta -Željko Komšić 15.868,80 4.082,40

8. BPS stranka 5.289,60 1.360,80

9. Prva stranka 10.579,20 2.721,60

10. Ostalo 22,40 0,00

UKUPNO 164.000,00 42.184,80

Page 106:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2019.g. Pregled konta 614324 –Tekući transferi UDRUŽENJIMA GRAĐANA

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B

. Naziv neprofitne organizacije Budžet

Općine Ilidža

za 2019.god.

Izvršenje sa

01.01.-

31.03.2019.g.

Ostaje

A BORAČKA UDRUŽENJA 315.300,00 98.917,00 216.383,00

1. Udruženje ''4.VMTBR Ilidža" 45.000,00 13.590,00 31.410,00

2. Udruženje Organ. čl. porodica šehida i poginulih

boraca Ilidža

45.000,00 13.500,00 31.500,00

3. Udruženje RVI Ilidža 45.000,00 13.500,00 31.500,00

4. JOB – Unija veterana Općine Ilidža 45.000,00 13.500,00 31.500,00

5. Udruženje boraca odbr. osl. rata '92-'95. Organ.

Demobilisanih boraca Ilidža

23.000,00 6.900,00 16.100,00

6. Udruženje dobrovoljaca i organizatora

otpora"Patriotska liga"Općine Ilidža

23.000,00 6.900,00 16.100,00

7. Udruženje boraca ''Bosna E-Zelene beretke'' Ilidža 10.000,00 3.990,00 6.010,00

8. Udruženje boraca I Samostalna brigada Stup i

Udruženje boraca I Samostalna brigada Sarajevo

12.000,00 3.600,00 8.400,00

9. UG ''Zlatni ljiljan i zlatna policijska značka općine

Ilidža''

10.000,00 3.000,00 7.000,00

10. Udruženje maloljetnih boraca Armije BiH Općine

Ilidža

10.000,00 3.000,00 7.000,00

11. Udruženje boraca ''Organizatori i pokretači otpora u

BiH'' Općina Ilidža

8.300,00 2.490,00 5.810,00

12. Udruženje ''Žene Podrinja'' Ilidža 5.000,00 1.980,00 3.020,00

13. Udruženje porodica nestalih ''Žene Kasindolska

1992'' Ilidža

2.000,00 750,00 1.250,00

14. Udruženje Antifašista i boraca

narodnooslobodilačkog rataOpćine Ilidža

5.000,00 2.490,00 2.510,00

15. Udruženje Logoraša Ilidža 8.000,00 1.980,00 6.020,00 16. Udruženje umirovljenika i demobiliziranih branitelja

HVO Općine Ilidža

5.000,00 1.248,00 3.752,00

17. Udruga bojovnika HOS-a Općine Ilidža 2.000,00 0,00 2.000,00 18. Udruženje boraca-branitelja Stupa Općine Ilidža 2.000,00 999,00 1.001,00

19. Udruženje ''Gorska služba spašavanja i streljački

klub''

5.000,00 1.500,00 3.500,00

20. Udruženje graĎana pogoĎenih ratnom štetom 1991-

1996 u BiH Općine Ilidža

1.000,00 1.000,00 0,00

21. Udruženje boraca veterani rata 1992-1995. Rakovica 2.000,00 1.000,00 1.000,00

22. Udruženje"Crni labudovi" 2.000,00 2.000,00 0,00

B OSTALA UDRUŽENJA 112.400,00 27.600,00 84.800,00

1. ''Crveni križ Ilidža'' Ilidža 24.000,00 6.000,00 18.000,00

2. MDD Merhamet 24.000,00 6.000,00 18.000,00

3. Caritas Vrhbosanske nadbiskupije -Socijalni centar

Stup

8.000,00 0,00 8.000,00

Page 107:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

4. UG Demokratska inicijativa sarajevskih Srba 10.000,00 0,00 10.000,00

5. Savez Općina i Gradova F BiH Sarajevo 7.200,00 1.800,00 5.400,00 6. "Udruženje invalidnih i hendikepiranih osoba'' Ilidža 8.400,00 2.100,00 6.300,00

7. Vatrogasno društvo"Ilidža" 10.800,00 2.700,00 8.100,00 8. Odred izviĎača „Igman 92“ Hrasnica 5.000,00 2.500,00 2.500,00

9. Odred izviĎača ''Vrelo Bosne Ilidža'' 2.000,00 2.000,00 0,00

10. Udruženje ''Obiteljska pomoć Ilidža'' 3.000,00 1.500,00 1.500,00

11. Udruženje "Eko afirmacija" 2.000,00 2.000,00 0,00

12. Udruženje "Pro-eko" 2.000,00 0,00 2.000,00

13. Odred izviĎača"Rakovica 9" 1.000,00 1.000,00 0,00

14. Udruženje"BH Art" 5.000,00 0,00 5.000,00

C Ostalo 37.900,00 17.500,00 20.400,00

- Udruženje ''4.VMTBR Ilidža"-sufinansiranje

projekta"Obilježavanje 26.godišnjice

brigade,održavanje Revijalne odbojkaške

utakmiceOK" Čarli" i OK" Ilidža".

3.000,00

- Udruženje boraca"185.Žepska brigada"1.Korpusa u

BiH Općina Novo Sarajevo za sufinansiranje

projekta:Izgradnja spomen obilježja Budačin potok

za poginule u zadnjoj ofanzivi na Žepu.

2.000,00

- Udruženje "Žene Podrinja"Bratunac sa sjedištem

Općine Ilidža-sufinansiranje dogaĎaju

"Prisustvovanje izricanju drugostepene presude

ratnom zločincu Radovanu Karadžiću na

meĎunarodnom sudu u Hagu.

1.500,00

- "Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo"-

fin.pomoć za liječenje i medicinsku rehabilitaciju

članova Udruženja

1.000,00

- MDD Merhamet--sufinansiranje projekta"Kućna

njega starih,iznemoglih i nepokretnih osoba"

10.000,00

D Projekti boračkih udruženja 70.000,00 2.200,00 67.800,00

Udruženje Antifašista i boraca

narodnooslobodilačkog rata Općine Ilidža-

obilježavanje Dana Igmanskog marša

1.000,00

Udruženje boraca-branitelja Stupa Općine Ilidža -

realizacija projekta sufinansiranja izvještajne

skupštine udruženja

1.200,00

- Fondacija"IV Viteška"za troškove

osumnjičenih...u periodu 92.-95:g.

64.400,00 0,00 64.400,00

UKUPNO 600.000,00 146.217,00 453.783,00

Page 108:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidža

Pregled konta 614411-Subvencije javnim preduzećima

za period 01.01.-31.03.2019.god.

R.B. Vrsta troška Budžet za

2019.g.

Izvršenje

Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. 300.000,00 75.000,00

1.1. Nabavka lož ulja 0,00

1.2. Redovne aktivnosti 75.000,00

2. 96.000,00 24.000,00

UKUPNO 396.000,00 99.000,00

3. Održavanje video nadzora MUP KASA 40.000,00 6.461,55

4. Ostalo(podrška državnim institucijama i javnim

ustanovama)

100.000,00 1.063,00

Agencija za državnu službu - sufinansiranje Programa

obuke državnih službenika i namještenika u

jedinicama lokalne samouprave u F BiH

1.063,00

UKUPNO 536.000,00 106.524,55

Page 109:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2019.g.

Specifikacija konta 614515 – Podrška poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu

za period 01.01.-31.03.2019.g.

R.B.

Vrsta troška

Budžet za

2019.g.

Izvršenje

Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

1. Dodjela plastenika i sadnica jagodičastog voća na području

Općine Ilidža i druga poljoprivredna proizvodnja

210.000,00 4.960,00

2. KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-

Nabavka jednog traktora snage 24 KS sa priključcima- u

svrhu obnavljanja mehanizacije, uspješnog i dugoročnog

poslovanja

- 50.000,00

3. Nabavka sadnica voća (šljiva, višnja, jabuka, breskva i

drugo)

7.000,00 -

4. Ažuriranje i izrada informativnog materijala Općine Ilidža i

promotivnog turističkog materijala

6.000,00 -

5. Nastavak projekta dodjele nagrada za najljepše uređeno

dvorište-baštu i najljepši balkon na području Općine Ilidža

4.000,00 -

6. Udruženje poljoprivrednika ''Grebak'' 5.000,00 2.500,00

7. Udruženje pčelara ''Behar'' 4.000,00 1.000,00

8. Ostalo (poticaj starim tradicionalnim zanatima, učešće na

seminarima, edukativnim događajima, sajmovi i dr.) 14.000,00 1.000,00

- Udruženje za unaprijeđenje frizera i kozmetičara-

„UZUFIK“- podrška za organizaciju 9. Međunarodnog

edukativnog kongresa u hotelu Hils sa ciljem proširenja

znanja o frizerskim uslugama kao i kulture i turizma

1.000,00

UKUPNO: 250.000,00 59.460,00

Page 110:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Izvršenje Budžeta Općine Ilidža za 2019.godinu

Plan korištenja sredstava naknade za zaštitu i spašavanje Općine Ilidža za 2019.god. - CIVILNA ZAŠTITA

I PRIHODI

Konto

Opis

Budžet za 2019.g. Izvršenje Budžeta

za period 01.01.-

31.03. 2019.g.

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 3.000,00 237,64

719115 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu i

privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze)

100,00 2,00

721211 Kamata 200,00 29,35

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto

plata

456.200,00 144.909,47

722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto

primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

40.000,00 10.473,69

732116 Primljeni tekući transferi od Općina za rad Općinskog štaba CZ 500,00 500,00

UKUPNO: 500.000,00 156.152,15

II RASHODI

Konto

Opis

Budžet za 2019.g. Izvršenje Budžeta

za period 01.01.-

31.03. 2019.g.

613821 Naknada za vođenje računa 1.000,00 30,50

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti – Priprema, obuka i vježbe, Strukture CZ –

Štabovi CZ

- 4.661,40

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - 32,54

- Hitne mjere –Strukture CZ - -

- Hitne mjere, Komisija za procjenu štete - 9,25

- Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ - 23,29

- Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće -Ugovori o djelu - -

Page 111:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i

povremenog samostalnog rada - 301,38

- Hitne mjere –Strukture CZ - -

- Hitne mjere, Komisija za procjenu štete - 85,65

- Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ - 215,73

- Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće -Ugovori o djelu - -

613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog

rada

- 452,14

- Hitne mjere –Strukture CZ - -

- Hitne mjere, Komisija za procjenu štete - 128,46

- Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ - 323,68

- Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće -Ugovori o djelu - -

613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - 723,53

- Hitne mjere –Strukture CZ - -

- Hitne mjere, Komisija za procjenu štete - 205,54

- Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ - 517,99

- Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće -Ugovori o djelu - -

614116 Tekući transferi Općinama (CZ) 48.343,48

- Saniranje šteta –Hitne mjere 100.000,00 41.159,79

- Saniranje šteta –Pomoć za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodne nesreće 100.000,00 -

- Saniranje šteta –Naknade za rad Komisje za procjenu štete i obuke Komisija - 1.850,00

- Opremanje strukt. i dr. troš. 149.000,00 5.333,69

- Priprema, obuka i vježbe 25.000,00 -

- Provođenje mjera i spašav. u toku djelov. nesreće 25.000,00 -

615116 Preventivne mjere zaštite i spašavanja

- uređenje korita = 100.000,00

100.000,00 -

UKUPNO: 500.000,00 54.544,97

PRIHODI-RASHODI - 101.607,18

Knjižen a neplaćen Račun sa 31.03.2019.g. +90,83

PRIHODI-RASHODI 101.698,01

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA SA 31.12.2018.G. 1.128.762,39

PRIHODI-RASHODI 1.230.460,40

Stanje transakcijskog računa sa 31.03.2019.g. 1.230.460,40

Page 112:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

Budžet Općine Ilidža za 2019.godinu

Plan korištenja sredstava naknade za izgradnju i održavanje skloništa Općine Ilidža

I PRIHODI

Konto Opis Budžet za 2019.g.

Izvršenje Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

721122 Prihodi od zakupnine skloništa 960,00 160,00

721211 Kamate 140,00 10,53

722442 Općinske naknade-skloništa 298.900,00 98.089,46

UKUPNO: 300.000,00 98.259,99

II RASHODI

Konto Opis Budžet za 2019.g.

Izvršenje Budžeta za

period 01.01.-

31.03.2019.g.

613821 Naknada za vođenje računa 200,00 35,50

614116 Ostali troškovi održavanja skloništa 9.800,00 623,41

615116 Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović kolonija (dvonamjensko sklonište) 290.000,00 61.332,08

UKUPNO 300.000,00 61.990,99

PRIHODI-RASNODI 36.269,00

Page 113:  · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAĈELNIK

311122 Isplaćeni PDV za 07/13- Udruženje RVI ''Igman 92-95'' (24 KO-2019/13) -4,63

311122 Isplaćeni PDV za 08/13- Udruženje RVI ''Igman 92-95'' (28 KO-2315/13) -15,75

Na 289 Knjžene, a nenaplaćene KO: 24 KO-2019/13 Udruženje RVI ''Igman 92-95'' -27,26

Na 289 Knjžene, a nenaplaćene KO: 28 KO-2315/13 Udruženje RVI ''Igman 92-95'' -92,65

Na 289 Knjžene, a nenaplaćene KO: 32 KO-2600/13 Udruženje RVI ''Igman 92-95'' -77,47

311122 Isplaćeni PDV za 09/13 32 KO 2600/13 RVI ''Igman 92-95'' -13,17

311122 Isplaćeni PDV za 10/13 36 KO 2870/13 RVI ''Igman 92-95'' -30,07

311122 Isplaćeni PDV za 11/13 39 KO 3123/13 RVI ''Igman 92-95'' -27,87

Na 439 Knjižene, nenaplaćene KO 36 KO 2870/13 RVI ''Igman 92-95'' -176,90

Na 485 Knjižene, nenaplaćene KO 39 KO 3123/13 RVI ''Igman 92-95'' -163,92

Na 539 Knjižene, nenaplaćene KO 43 KO 3393/13 RVI ''Igman 92-95'' -363,75

311122 Isplaćeni PDV za 12/13 Udruženje RVI ''Igman 92-95'' 43 SKL 3142/13 -68,00

311122 Isplaćeni PDV za 12/13 Udruženje RVI ''Igman 92-95'' 43 KO 3393/13 -61,84

311122 Isplaćeni PDV za 01/14 Udruženje RVI ''Igman 92-95'' 03 KO 170/14 -107,05

131112 Na 25 Knjižene a nenaplaćene KO 03 KO 170/14 el.en. Udr. RVI ''Igman 92-95'' -629,72

PRIHODI-RASHODI 34.408,95

131112 Isplaćen PDV za električnu energiju GSS 4 KO 408/19 -3,16

131112 Knjižene a nenaplaćene KO –GSS 4 KO 408/19 -18,57

131112 Knjižene a nenaplaćene KO –GSS 6 KO 667/19 -26,22

131112 Knjižene a nenaplaćene KO –CK 5 KO 666/19 -11,20

614116 Knjiženi a neplaćeni Rn. za električnu energiju sa 31.03.2019.g. +95,55

615116 Knjiženi a neplaćeni Rn. „Sela“ VI PS sa 31.03.2019.g. +54.356,52

721122 Ba 23 od 07.02.2019.g. –pogrešno knjiženje +40,00

131112 Uplaćeni PDV –CK zakup poslovnog prostora 5 SKL 495/19 +68,00

PRIHODI-RASHODI 88.909,87

Razlika prihoda i rashoda sa 31.12.2018.g. +364.329,36

PRIHODI-RASHODI 453.239,23

Stanje transakcijskog računa sa 31.03.2019.g. 453.239,23