of 30 /30
BQ CONG THUdNG CQNG HoA xA HQI CHiJ NGHiA ~T NAM TRUONG D~I HQC DI~N Ll/C BQc l~p - TO' do - Hanh phuc THONGBAO Cdng khai thong tin ch~t lU'(}'ngdilOtao thuc t~ ciia CO' sO'giao due d~i hoc nam hoc 2021-2022 A C" khai thd ti , " " d' hie t• ong ar ong III ve ql!Y_ mo ao tao ien tai Quy mf sinh vien hien tai , Dai hoc STT Khfii nganh Ti~n si Th~c si Chinh quy VLVH TAng sa 20 308 9659 1115 1 Khoi nganh I 2 Khoi nganh II 3 Khoi nganh III 8 95 2166 0 4 Khoi nganh IV 5 Khoi nganh V 12 213 7415 1115 6 Khoi nganh VI 7 Khoi nganh VII 78 t (Quy rno tinh den 31 thang 5 nam 20~1) B. Cong khai thong tin vS sinh vien t6t nghiep va ty l~ sinh vien co viec lam sau 01 nam ra tnrong Ty l~ sinh vien S6 Phan loai t6t nghiep (%) tot nghiep co viec him sau 1 STT Kh6i nganh sinh vien nam ra tnrong t6t nghiep (%)* Loai Loai Loai , " xuat sac gioi kha Tong so 1215 1 Khoi nganh III 230 0.0% 2.6% 80.4% 85% t• 2 Khoi nganh V 985 0.1% 3.5% 64.5% 95% (*) Ty l~ SVTN cp vi~s lam tinh theo cong thuc: ((SL SVTN co vi~c lam + SL SVTN dang hQcnang cao)/tong so SVTN duQ'ckhao sat)* 100 C. Cong khai cac mon hQc cua tUng khoa hQc, chuyen nganh (Chi tiSt xem t~i website c? t') ua ruang TT Ten nganh Cac Chuyen nganh Ghi chu KHOI KY THUAT cAp BANG KY SU Cong ngh~ ky thu~t di~n, di~n 1. H~ th6ng di~n 1 2. Di~n cong nghi~p va dan d\lng Chi tiSt tu 3. T\l' dQng hoa h~ th6ng di~n t,

BQ CONG THUdNG CQNG HoA HQI CHiJNGHiA ~T NAM …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BQ CONG THUdNG CQNG HoA HQI CHiJNGHiA ~T NAM …

BQ CONG THUdNG CQNG HoA xAHQI CHiJNGHiA ~T NAM TRUONG D~I HQC DI~N Ll/C BQc l~p - TO' do - Hanh phuc
THONGBAO Cdng khai thong tin ch~t lU'(}'ngdilO tao thuc t~ ciia CO' sO'giao due d~i hoc
nam hoc 2021-2022
A C" khai thd ti , " " d' hie t •ong ar ong IIIve ql!Y_mo ao tao ien tai
Quy mf sinh vien hien tai , Dai hocSTT Khfii nganh
Ti~n si Th~c si Chinh quy VLVH
TAng sa 20 308 9659 1115 1 Khoi nganh I 2 Khoi nganh II 3 Khoi nganh III 8 95 2166 0 4 Khoi nganh IV 5 Khoi nganh V 12 213 7415 1115 6 Khoi nganh VI 7 Khoi nganh VII 78
t
(Quy rno tinh den 31 thang 5 nam 20~1)
B. Cong khai thong tin vS sinh vien t6t nghiep va ty l~ sinh vien co viec lam sau 01 nam ra tnrong
Ty l~ sinh vien
S6 Phan loai t6t nghiep (%) tot nghiep co viec him sau 1
STT Kh6i nganh sinh vien nam ra tnrong t6t nghiep (%)*
Loai Loai Loai, "
1 Khoi nganh III 230 0.0% 2.6% 80.4% 85%t •
2 Khoi nganh V 985 0.1% 3.5% 64.5% 95% (*) Ty l~ SVTN cp vi~s lam tinh theo cong thuc: ((SL SVTN co vi~c lam + SL SVTN
dang hQcnang cao)/tong so SVTN duQ'ckhao sat)* 100
C. Cong khai cac mon hQc cua tUng khoa hQc, chuyen nganh (Chi tiSt xem t~i website c? t ' )ua ruang TT Ten nganh Cac Chuyen nganh Ghi chu
KHOI KY THUAT cAp BANG KY SU
Cong ngh~ ky thu~t di~n, di~n 1. H~ th6ng di~n
1 2. Di~n cong nghi~p va dan d\lng Chi tiSttu 3. T\l' dQng hoa h~ th6ng di~n
t,
TT
7
Ten ngimh Cac Chuyen nganh Ghi chii 4. Luoi di~n thong minh
2 1. QUlinly cong nghiep
QUlinly cong nghiep 2. QUlinly san xu~t va tac nghiep Chi tiSt~~--~------------~~~--~ 3. Quan ly du trfr va khoa hang
3 1. Kiem toan nang hrong
Quan ly nang hrong 2.Thi tnrong dien Chi tiSt~--~--~--~--------------~ 3.Quan ly nang hrong toa nha
4 1. Logistics va Quan ly chu6i cung ling
Logistics va Quan ly chu6i cung ling
Chi tiSt
5
1. Cong nghe phan mem 2. H~ thong thuong mai di~n tu
Cong nghe thong tin 3. Quan tri va an ninh mang Chi tiSt~~----~--------~~------~ 4. Tri tu~ nhan tao va thi giac may tinh
6
Cong nghe k5' thuat diSu [email protected] va tv dong hoa
2. T\I d9ng h6a va diSu khien [email protected] dien cong nghiep Chi [email protected]~~~~~~~~--~--------~ 3. Tin h9C cho DiSu [email protected] Tv d9ng h6a.'
1. Di~n tu viSn thong 2. K5' thu~t di~n tu 3. Thi~t bi Di~n tu y t~
Cong ngh~ k5' thu~t di~n tu, viSn thong
4. Di~n tu may tinh Chi [email protected]~--~----~----------------~ 5. Di~n tu Robot va tri tu~ nhan t?O 6. Cac h~ th6ng thong minh va loT 7. M?ng viSn thong va may tinh 1. Nhi~t di~n
8 K5' thu~t nhi~t 2. Di~n l?nh Chi [email protected]~--~~--------------------~ 3. Nhi~t cong nghi~p
9 Cong ngh~ k5' t,hu~tmoi truang
1. Cong ngh~ moi truang va san xu~t I-n_a_n__",g<-l_u_.!.q_n-""'g ---j Chi ti~t 2.Quan ly moi truang cong nghi~p va do thi
10 Cong ngh~ k5' thu~t nang luqng 1. Nang lugng tai t?O Chi tiSt
11
C6ng ngh~ k5' thu~t c6ng trinh xay d\Ing
2. Xay dvng dan d\lng va Cong nghi~p Chi ti~t~~~----------------------~ 3. Quan ly dv an va cong trinh di~n 4. Co di~n cong trinh 1. C6ng ngh~ [email protected]?Omay
"
TT Ten nganh Cac Chuyen nganh Ghi chii 13 Cong nghe ky thuat co di~n tir 1. CO'dien nr Chi tiSt
KIIOI KINII TE cAp BANG CUNilAN
1 Quan tri kinh doanh 1. Quan tri doanh nghiep Chi tiSt
2. Quan tri du lich, khach san
2 Tai chinh ngan hang 1. Tai chinh doanh nghiep Chi tiSt2. Ngan hang
3 KS toan 1. KS toan doanh nghiep" Chi tiSt 2. KS toan va kiem soat
4 KiSm toan 1. KiSm toan Chi tiSt 5 Thirong mai dien nr 1. Kinh doanh thuong rnai tnrc tuyen Chi tiSt
Quan tri dich vu du ljch va Iii' Chi tiSt6 hanh 1. Quan tri dich vu du lich va Iii'hanh
D. Cong khai thong tin vS giao trinh, tai lieu tham khao do co sa giao due t6 chirc bien soan
Nam KS hoach, xuat soan thao
Tac gia / Nh6m tac banSTT Ten giao trinh giao trinh, gia (theo tai lieu thambia
sach) khao
, CO'sa ly thuyet ky thuat dien1 Tran Van Thuang Ph~n 1 2014
Tran Van Thuang, CO'sa 1ythuySt ky thu~t di~n2 Ph<;lmThi Loan, 2015Ph~n2Hoang Minh Suu
Tran Thi Khanh
3 Duyen,
Thi nghi~m ky thu~t di~n 2012 Hoang Minh Suu, Ph<;lmThi Loan NguySn Van Do,
Tai 1i~uhu6ng d~n thi nghi~m4 VUThi Ha, 2012 NguySn Van M~n
may di~n
5 NguySn Van Do Ky thu~t an toan va bao h<) 2015lao d<)ng
6 NguySn Van M~n, Giao trinh cung cApdi~n 2013 Tran Van Thuang
7 Hoang Minh SUU, Do luang di~n 2016 Ph<;lmThi Loan
, )
\'
Nam , , Ke hoachxuat soan thao
Tac gia / Nh6m tac ban STT Ten giao trinh giao trinh,• ? (theogla tai li~u thambia
sach) khao
Nguyen Van Di~p
10 Hoang Minh Siru, Giao trinh ky thuat dien dai 2011 Nguyen Van Do cuang
11 Nguyen Dire Chau, May dien t~p 1 2015 Nguyen Van Do
12 Nguyen Dire Chau, May di~n t~p 2 2015NguySn Van Do Nguyen Van Thien,
13 Dao Tuyet Minh, Giao trinh Liroidien t~p 1 2015 Vfi Quang Tuan
14 Hoang Thu Ha, Liroidi~n t~p 2 2014
Dao Tuyet Minh
15 Tran Quang Khanh, V~n hanh kinh tS h~ thong 2011 Ma Thi Thu Huyen dien Kieu Tuan Anh, Giao trinh ngan mach trong16 Dao Quang Tli~ch, 2014h~ thong dien Nguyen Van D~t
17 Tr~n Hoang Hi~p, Giao trinh v~t lieu ky thuat 2015ve Thj Anh Tha dien 18 Nguyen Tuan Hoan V~n hanh he thong dien 2015
19 NguySn Van D~t Bao v~ ro le trong h~ thong 2016dien r.s Van Ti~m, Ma Thj Thuang Ph~n di~n trong nha may di~n20 HuySn, 2014va tr~m biSn ap Phung Thj Thanh Mai
21 Tr~n Hoang H~~p Giao trinh ky thu~t di~n cao 2014ap Giao trinh truySn d9ng
22 D~i h<;>cDi~n h.xc di~n (Dung cho h~ dao t~o 2012 nghS)
23 D~i h<;>cDi~n h.xc Giao trinh khi C\l di~n (Dung 2012cho h~ dao t~o nghS) Giao trinh trang bi
24 D~i h<;>cDi~n h.xc di~n (Dung cho h~ dao t~o 2012 nghS)
25 D~i h<;>cDi~n h.xc f)~i h<;>cdi~n Ivc. Giao trinh 2012m~ch di~n
Nam , , xs hoachxuat soan thaoTac gia / Nh6m tac banSTT • ? Ten giao trinh (theo giao trinh,gIa
tai lieu thambia sach) khao
(Dun_g_cho h~ dao tao nghe) Chuang trinh mon hoc giao
26 Dai hoc Dien hrc due thS chat 2012 (Dung cho h~ dao tao nghe)
BM Khoa hoc Chinh
27 tri Giao due quoc phong (Dung 2012, Truong Dai hoc Dien cho h~ dao tao nghe) hrc BM Khoa hoc Chinh
28 tri Giao trinh Phap luat (Dung 2012Truong D~i hoc Di~n cho h~ dao tao nghe) lire BM Khoa hoc Chinh
29 tri Giao trinh chinh tri (Dung 2012Truong D~i hoc Di~n cho h~ dao tao nghe) hrc
Giao trinh an toan lao 30 Dai hoc Dien hrc dong (Dung cho h~ dao tao 2012
nghe)
31 Dai hoc Dien hrc Giao trinh ngoai ngfr (Dung 2012cho h~ dao tao nghe)
Khoa Quan tri Kinh Giao trinh to chirc san 32 xu~t (Dung cho h~ dao t~o 2012Doanh nghS)
Le Tan Duc, Giao trinh tin h<)c(Dung cho33 Truong Thi H~nh 2012 h~ dao t~o nghS)Phuc
34 Le T~n Duc, Giao trinh xac su~t th6ng ke 2009 Tran Thi Huang Truong Thi Thu Huong, NguySn Thi Vi~t Ng<)c,
35 NguySn Trung H~nh, Giao trinh Quan tri doanh 2015 Ngo Tr<)ngTuan, nghi~p D~ng Ng<)cTram, Cao Thi Phuong Thuy, NguySn Ng<)cThia
Nam , , Ke hoachxuat soan thaoTac gia / Nh6m tac banSTT Ten giao trinh giao trinh,• ? (theogla tai lieu thambia khaosach)
36 Nguyen To Tam, KS toan chi phi 2014r.e Thi Mai Huang Khoa Quan ly Nang
37 Luqng Giao trinh kS toan dai cirong 2011 vo Thi Nam 'I
NguySn Thi Thanh Mai, Dinh Thi Minh Tam,
38 Nguyen Thuy Hau, D~u tu tai chinh 2014 Pham Quoc Huan, Nguyen Quynh Anh, NguySn H6ng Nhung
39 Hoang Ng<;>cNhan, Giao trinh ky thuat do luang 2012Trinh Khanh Ly Pham Thi Huang
40 Sen, Ly thuyet diSu khi~n nr dong 2016 r.e Thi Van Anh
41 Nguyen Nam Quan, Giao trinh ky thuat xung 2014NguySn Le Cirong
42 NguySn Thi Di~p, Dien til cong su~t 2016Le Quoc Dfing
43 Vii Duy Thuan, Giao trinh diSu khi~n Logic 2016BuiThi Duyen vaPLC
44 Nguyen Thi Thuy, Giao trinh Ky thuat Dien til 2015Mai Phuc Minh
45 Nguyen Nam Quan, Dien til s6 1 ky thuat s6 2014NguySn Le Cucmg
46 Hoang Van Dong, Di~n til s6 2 ngon ngfr mo ta 2014Tnln Vfi Kien ph~n c(mg
47 Hoang Thi Phuong Ky thu~t truySn dfr li~u 2014Thao 'I
48 Blii Dang Thanh, H~ th6ng thong tin cong 2015Hoang Ng<;>cNhan nghi~p 49 Le Thuqng Hien Giao trinh ky thu~t they khi 2011 50 NguySn Vi~t Hung Ve Kythu~t 2015
Ph?m Xuan Khang, 51 NguySn Minh Khoa, Phuong phap tinh 2011
LS Thi Thuy
Nam KS hoach,
xuat soan thaoTac gia / Nhom tac banSTT • ? Ten giao trinh (theo giao trinh,gla
tai lieu thambia sach) khao
Phung Thi Xuan 52 Binh, Hoa hoc dai cirong 2015
Dao Thi Thao 53 Nguyen Huy Cong V~t !y dai cuong 2014
Pham Xuan Khang, Le Tan Dire,
, 54 Toan cao cap a1 2014
Tran Thi Huang Pham Xuan Khang,
55 r.e Tan Duc, Toan cao cftp a2 2014 Tran Thi Huang
56 r.e Thuong Hien, Giao trinh co ky thuat 1 2013Pham Xuan Khang
57 . r.e Thuqng Hien, Co ky thuat 1 2015Pham Xuan Khang
Nguyen Duc Hai, Cong nghe chu~n doan va bao 58 Nguyen Xuan Dao, duong thiet bi quay trong nha 2008
Vii Hoang Giang may thuy dien Nguyen Dire Hai,
Giao trinh tv dong dieu khiSn59 Nguyen Xuan Dao, 2008 Vii Hoang Giang nha may thuy dien
Nguyen Dire Hai, Giao trinh cong nghe chu~n 60 Nguyen Xuan Dao, doan khong pha huy trong 2008
Vii Hoang Giang nha may thuy di~n NguySn Vi~t Ha,
TiSng Anh chuyen nganh61 NguySn Truong - Giang Nhi~t
62 Bui Hai, TruySn nhi~t 2014Truong Nam Hung
63 Bui Hai, Ky thu~t nhi~t 2014Truong Nam Hung
64 Di;lih9C Di~n Ivc Thuy1vc 2011 65 NguySn ChiSn Thu_ycon_g_ 2014 66 NguySn Sy Mao Xu ly nuac & lam Si;lchhoi 2011
67 Khoa Quan ly Nang Giao trinh kim IOi;li& ky thu~t 2010luqng nhi~t luy~n
68 NguySn Sy Mao Giao trinh xu If nuoc va lam 2013Si;lch16hoi 69 NguySn Sy Mao Ly thuyet chay 2015 70 Phi;lmLuong Tu~ Bam, qUi;lt,may nen 2011
J \
.:, Nam, KS hoach xuat soan thao
Tac gia I Nhom tac ban STT Ten giao trinh giao trinh,
• ? (theogla tai lieu tham bia sach) khao
71 ne SiDv Cong trinh tram thuy dien 2013 Nguyen Duc Hai, Cong nghe chan doan khong
72 Nguyen Xuan D(;1o, pha huy trong nha may thuy 2014 VUHoang Giang dien Nguyen Dire Hai, Ch~n doan va bao du5ng
73 Nguyen Xuan D(;1o, 2013born, quat, may nenva Hoang Giang .:, Bao duong sua chua thiet bi
74 Bang Bich 2013thuy dien 75 Ha VanKhoi Thuy van cong trinh 2002 76 Pham Van Khang Tuabin thuy hrc 2014
77 Nguyen Dire Quyen Giao trinh do an mon h9C 2013 tuabin
78 Pham Luang Tue Tuabin nhiet 2013 79 Nguyen SSTMao DB an mon h9C 10hoi 2011 80 Nguyen SSTMao Giao trinh 10hoi 2013 81 Hoang Hai Xanh. Mang May Tinh 2011
82 Nguyen ViSt Cirong, ThiSt kS va cai d~t phan msm 2011 Nguyen Hiru Mong
83 NguySn ViSt Cuong H~ dieu hanh 2011
84 Nguyen Thi Thu Ha, L~p trinh C 2012 NguySn Huu Quynh NguySn Thi Thu Ha,
85 NguySn Hfru Quynh, Nh~p mon tin hQc 2014 Tr~n Thi Thanh Tan NguySn Thi Thu Ha, NguySn Huu Quynh,
.,
NguySn Thi Thu Ha, ,
88 NguySn Huu Quynh, Bai t~p cau truc du li~u va 2015giai thu~tNgo NgQc Thanh
89 NguySn Huu Quynh,
Co sa du li~u 2015D~ng Thi Thu Hien
I,
xuat Tac gia I Nhom tac ban soan thao
STT Ten giao trinh giao trinh,gia (theo tai lieu thambia sach) khao
Tran Thi Minh Thu, 90 Nguyen Thi Hong Toan h9C roi rae 2015
Khanh
91 Hoang Thi Phuong Ky thuat truyen dfr lieu 2014Thao
Hoang Van Dong,
92 Phan Thi Thanh Vi xu Iy 2014Ngoc, Tran VUKien
Giao trinh ky thuat an toan va
93 Nguyen Van Do v~ sinh cong nghiep : Liru 2012hanh n9i b9 Dung cho h~ Cao D~ng, Trung C~p
::::
I,
I,
G.Cong khai tong tin ao t(;1.0t eo an ~t ang cua n a mroc, ia p uong va oan n
STT Ten don vi d~t s6 Trinh d{} Chuyen nganh K~t qua dao tao hang dao tao hrona dao tao dao tao
- 05 LHS dang hoc nam thir 5 (keo thai gian hoc do dich
09 D<;1ihoc H~ thong dien COVIDI9) nguoi - 02 LHS dang hoc
nam thir 2 BQGiao due va - 02 LHS dang hoc
1 Dao tao (LHS dien nam thir 1 hoc bong Chinh - 02 LHS dang hoc phu) nam thir 5 (keo dai
03 D<;1ihoc Dien Cong nghiep thai gian hoc do ngiroi va Dan dung dich COVID 19)
- 01 LHS dang hoc nam thir 4
03 D<;1ihoc Cong nghe Ky 03 LHS dang hoc '. ngiroi thuat nang lUQ11g nam thir 3
- 01 LHS dang hoc nam thir 5 (keo dai thai gian hoc do anh
03 hirong cua dich
Dao t<;10LHS Lao nguoi D<;1ihoc H~ thong dien COVIDI9) 2 theo dien nr tuc - 01 LHS dang hoc
kinh phi nam thir 4 - 01 LHS dang hoc nam thir 2
01 D<;1ihQc Thi tru<'rngdi~n 01 LHS dang hQc
nguai nam thu 2
h . d h d d h' h' d· h a d h ghiep
H. Cong khai h<)i nght, h<)i thfiO khoa h9C do cO'sa giao d\lc t6 chuc
STT Ten chii d~ ~?i nghj, hQi thao ThiYi gian to Dja diem to s6 Im,mg d~i khoa hoc chuc chuc bi~u tham dU'
1 Khongco
'.
1. Cong khai th0I!g tin ve cac hoat dong nghien ciru khoa h9C,chuyen giao cong nghe, san xuat thir va nr van D6i tac Kinh
STT Ten dt;r an, nhiem v....khoa Ngufri chu tri va cac thanh vien trong ThO'i gian phi Tom t~t san ph§rp., nng d ....ng tht;rc
hoc cdng ngh~ mnrc va thuc hi~n tht;rc tien qu6c t~ hi~n
I.TS. Pham Duy Phong (chu nhiem) 2.ThS.Di[mg Trung Hi€u,
- 01 Thi€t bi do cac thong s6 d€ danh3.ThS.Nguy~n Huy Hoang gia dQ tin cay eung cap dien cua hroiNghien elm giai phap cong 4.ThS.Dam Xuan Dinh Congty dien phan phoi.nghe va thiet k~, eh~ tao h~ 5.TS.Nguy~n Nam Quan Di~n 0112020 1.120 - 01 Phfrn mem tai trung tam danh gia1. thong danh gia dQ tin e~y
6.ThS.D6 Qu6e Dang hrc Bac - 6/2021 tr dQ tin cay eung cftp dien cua hroi dieneung d.p di~n eua lu6i di~n Til
phan ph6i.phan ph6i. 7.ThS.Vu NgQe Cham Liem - Cae bao eao khoa hQe, bao eao t6ng
8.TS.Th~m Due Phuong k~t d€ tai 9.ThS.Dinh Van Tu~n 10.ThS.Trfrn TrQng Thing
-MQt Rob6t AGV co k€t n6i loT trong cae day ehuy€n san xu~t thong minh. -01 BQ ban ve thi~t k~, eh~ t~o Rob6t
I.TS.Trinh Thi Khanh Ly (ehu nhi~m) AGV co k~t n6i loT Nghien elm thi€t k~ eh~ t~o 2. ThS.Le Qu6e Dung
Cong ty -01 Phfrn m€m di€u khi€n va quan If Rab6t AGV co k~t n6i loT 3.TS. Mai Hoang Cang Minh
TNHH tieh hgp Rab6t AGV v6i h~ th6ng san 2. trong cae nha may thang 4.TS. Nguy~n H6ng Thai
CAME 01/2020 _
750tr xuat. - 5.TS. Nguy~n Thliy Duong - 6/2021minh eua thai ky each 6. PGS.TS Le Thi Lan X Vi~t - 01 BQh6 sa thuy€t minh tinh toan va
m~ng eong nghi~p 4.0 7.PGS.TS Nga Van Hi~n Nam thi~t k~
8.ThS Nguy~n Thanh Trung - 01 Quy trinh v~n hanh bao du5ng - 02 Bai bao khoa hQc dang tren t~p chi trong nu6e -01 Bao eao t6ng h2]J_
3. Nghien elm thi€t k~, eh~ t~o 1. TS.Nguy~n HCiuDue (ehu nhi~m) Congty 01/2020- 850tr -MQt bQh~ th6ng giam sat, di~u khi€n,
h~ th6ng giam sat, di€u 2. ThS.Trfrn Van Tu~n TNHH 6/2021 v~n hanh eho h~ th6ng tieh hgp nang
11.L..\. ~ _ '"
DBi hie Kinh
STT Ten d\f an, nhiem v\l khoa NgU'O'ichii tri va cac thanh vien trong Thiri gian phi Tom tit san pham, ung dung tlnrc hoc cong ngh~ mnrc va th\fc hi~n thuc ti~n
.).
cho cac h~ thong tich hQ'P 4. TS.Trinh Ngoc Tu~n phap trong la bo mach) thuc hien viec thu cac nguon nang hrong tai 5. TS.Nguy~n Hung Nguyen hroi thap dfr lieu truyen v~ tir cac dc1udo; 01 tao 6. ThS.Nguy~n Thi Huyen Trang
dien bo mach thirc hien chirc nang di~u
7. TS. Phi Thi Hfulg thong khi~n va giri tin hieu di~u khi~n toi minh phan nr h~ thong; va cac thi~t bi phu tro
8. ThS.Ngo Thi Nhip SES khac 9. ThS.Phirng Anh Xuan -01 MQt h~ thong tich hQ'Pcac nguon 10. ThS.Nguy~n Ngoc Van di~n m~t trai ap mai; di~n gi6 va xe
di~n. ~~ th6ng nang luqng tich hQ'PdV kien gom: 01 may phat di~n gi6 nam cham vlnh CUu cong su~t 1-3kW; 01 PV cong su~t 1-3kW; 02 bQ ~c quy xe di~n, cac bQbi~n d6i AC/DC; DC/DC; cac cam bi~n do luang d~i luc;mgdi~n va khong di~n, ... -01 Chuong trinh giam sat, di~u khi~n va v~n hanh thong minh cho M th6ng tich hQ'Pnang luc;mgtai t~o -01 bai bao dang tren t~p chi KHCN
- . chuyen ngffil!! -01 Th~c sl ky thu~t nang luc;mg
1. ThS. Le Qu6c Dung (Chu nhi~m) - Rob6t ph\lc V\l san xu~t rau trong 2. TS. Trinh Thi Khanh Ly nong nghi~p * Tinh nang cua Rob6t: -
Nghien Clru thi~t k~ ch~ t~o .., PGS. TS.Ngo Van Hi~n f),\lc 16 mang phu nong nghi~p. - X6i.).
4. Robot thong minh ph\lc V\l 4. PGS. TS.Ngo Van Hi~n 10/2020- 2 ty
dat. - Lam co san xu~t rau (y thanh ph6 Ha 5. TS. Nguy~n Thuy Duong 9/2022 - Phc1n m~m dinh vi, di~u huang va NQi 6. TS. Nguy~n Thuy Duong truy~n thong khong day cua Rob6t;
7. TS. Mai Hoang Cong Minh Phc1nm~m di~u khi~n h~ th6ng Ro b6t
8. TS. Nguy~n H6ng Thai
f>6i tac Kinh STT Ten d1! an, nhiem vlJ khoa
NgU'iri chi! tri va cac thanh vien trong Thiri gian phi Tom Hit san phftl,!l, irng dung th1!c hoc cong ngh~ mnrc va th1!Chi~n th1!c tien
qu6c t~ hi~n 9. TS. Truong Cong Giang - B9 ban ve ch~ tao m6dun due 16mang 10. Th'S.Nguyen Thanh Trung phu; B9 ban v~ ch~ tao m6dun xoi dfrt; 11. TS. Pham Ngoc Tufrn B9 ban ve che tao m6dun lam co; B9 12. ThS. r.e Thi Kim Chung ve ch~ tao khung va vo R6b6t; B9 ban 13. TS. Nguyen Trong Du ve ch~ tao cum cang ,:a c~i ti~t phu; ~9 14. TS. Vuong Van Thanh ban ve di day va ket n6i cac ngu6n 15. TS. B~ng Bao Lam d9ng hrc tren R6b6t voi co ,cfru,chap 16. TS. Bui Huy Hi~n hanh; B9 ban ve di day va ket noi cac
nguon dong hrc tren R6b6t voi co cfru chap hanh; B9 ban ve huang dlln l~p rap hoan thi~n R6b6t; - Quy trinh v~ hanh R6b6t; Quy trinh bao duOng, thay th~, sua chua cac b9 ph~n cua R6b6t; Quy trinh ccli d~t va xu ly 16iph~n m~m khi thay th~ thi~t bi ph~n cling di~u khi€n va ngo~i vi. -B9 s6 li~u thi nghi~m m6dun d\lc 16 mang phu trong m6i trwJng canh taco - Bao cao ph§n tich, danh gia hi~u qua kinh t~ trong vi~c ling d\lng R6b6t vao
- - - canh tac san xufrt d6i v6i tUng 10~i rau (so sanh v6i phuong phap thu c6ng) - K~t qua ki€m dinh san ph~m cua d~ tai - 01 bai bao dang tren t~p chi KHCN chuyen nganh
Nghien Clm thi~t k~ va xay 1. TS. Nguy~n Thi Thanh Tan (Chu C6ng ty - 01 h~ th6ng ki€m tra, giam sat tinh dlJllg h~ th6ng ki€m tra, nhi~m) 1u6i 36 thang tr~g v~n hanh va canh bao sam SlJ c6
5. giam sat tinh tr~ng v~n hanh 2. TS. VGThi Thu Nga di~n (2021- 7,8 ty cua cac thi~t bi va dUOng day tai di~n va canh bao sam SlJ c6 cua 3. TS. Bao Nam Anh cao th~ 2024) 110 kV duQ'c thi~t k~ va xay dlJllg tren cac thi~t bi va dUOngday tai 4. TS. Nguyen Van Doan TPHa co sa ling d\lng tri tu~ nh<1nt~o va xu
h \ '__ .f 1 {.J j JI
DBi tac Kinh
STT Ten d,! an, nhiem V\l khoa NgU'<richii tri va cac thanh vien trong Thot gian phi Tom t~t san phitp., ung dung thu'c
hoc cong ngh~ nmrc va thuc hi~n thuc tien quBe t~ hifn
dien 110 kV tren co sa irng 5. TS. Vii Viin Dinh NQi va 1,Yda lieu 16n; duoc dira vao v~n hanh
dung tri tu~ nhan tao va xu 6. TS. Dang Vi~t Hung HQc on dinh va tin cay; dQchinh xac cua he
ly da lieu 16n. 7. TS. D6 Duc Hlilnh vien Ky thong trong phat hien, nhan dien SlJc6
8. TS. Tr~n Hung thuat dat tren 95%, trong du bao SlJ c6 dat
9. ThS. Phuong Van Canh Quan tren 85%.
10. ThS. D6 QU6c Dang SlJ - 01 h~ thong phan mem kiern tra, giam
11. ThS. Trk Vii Kien sat va dieu khien, xay dung tren co sa
12. ThS. Tieu Xuan Hoang cong nghe tri tue nhan tlilOva xu ly da
13. ThS. PhlilmThanh Nam li~u 16n va ky thu~t loT;
14. ThS. PhlilmDliliNghla - CO'sa da lieu bim d6 s6 hoa cO'sa ha
15. PGS. TS. Nguy~n Ha Nam t~ng lucri truy~n tai di~n; BQ cO'sa dfr
16. ThS. Trinh Hi~n Anh li~u 16n duQ'cgan nhan bao g6m thong
17. ThS. Le Xuan TruOng tin hinh anh til cac camera khac nhau
18. ThS. Luu Hoang Long va da li~u v~n hanh 'cua h~ th6ng di~n;
19. TS. Tr~n Thi H6ng Di~p -01 bQ tai li~u phan tich, thi€t k€ h~
20. TS. Ngo TruOng Giang th6ng; 01 bQtai li~u thi€t k€, xay d\ffig
21. TS. Duang M~ Hung va hu6ng d~n su d\lng, bao tri h~ th6ng ph~n m~m ki~m tra, giam sat va diSu
22. ThS. Tlit Duc Hai khi~n; BQ h6 sO'thu nghi~m h~ th6ng; 23. TS. Nguy~n TrQng Khanh B~ tai li~u danh gia chit lUQ'llgcua h~
- thong tlilidan vi (mg d\ll:l.g. - 02 bai bao tlilPchi trong do 01 bai bao dang tlilPchi Qu6c t€; - 01 dan dang ky giai phap hltu ich ho~c diing ky sa hltu cong nghi~p; - Dao tlilo2 ThS va 01 Ti€n sI.
Nf?hien CUu tich hQ'Ph~ 1. Nguy~n Hltu Duc, TS (Chu nhi~m); Fraunh 5.588 - MQtmo hinh tich hQ'Pcac h~ th6ng 2. Nguy~n NgQc Van, ThS; ofer
36 thang trieu di~n m~t trai ap mai vcri ty l~ tham 6. thong di~n m~t trm ap mai Nguy~n Tuin Anh, PGS.TS;
(2021- , . t~ do thi cua Vi~t Nam 3. Institut 2023) dong nh~p vao lucri khu do thi C\l th~ (dlJ
4. Trk Van Tu§.n, ThS; e for + 240 kien tliliDlilihQcDi~n llJc):
B6i tac Kinh STT Ten d\f an, nhiem vlJ khoa
NgU'iYichii tri va cac thanh vien trong ThiYi gian phi Tom t~t san ph§m, frng dung th\fc hec cong ngh~ mroc va th\fC hi~n thuc ti~n
quBc t~ hi~n nham phat trien h~ thong 5. Vii Hoang Giang, TS; Energy 000 - MQt chuang trinh tren may tinh mo nang IU911gb~n virng 6. Pham Anh Tuan, TS; Econo EUR phong, pharr tich, van hanh hroi di~n
7. Nguyen Dang Toan, TS mics do thi tich hop h~ thong di~n mat troi 8. Trinh Ngoc Tu~n, TS and ap rnai trong khu vue do thi cua Vi~t 9. Nguyen Hung Nguyen, TS Energy Nam
10. Phi Thi Hang, TS System - Bao cao v~ Danh gia hien trang hroi 11. Nguyen Thi Huyen Trang, ThS Techno dien khu do thi Viet nam nham tich hop
logy 12. Ngo Thi Nhjp, ThS (Fraunh
dien mat troi ap mai quy mo do thi
13. Phung Anh Xuan, ThS ofer - Bao cao v~ D~c tinh tai d~c trung cho 14. Ph:;tmM:;tnhH,ii, TS lEE) va mQt do thi IOn t:;tiVi~t Nam 15. Ph:;tmQuang Vii, TS Cong ty - Bao cao v~ Quy trinh di~u khi€n, v~ 16. Wolfram Boris Heckmann TNHH hanh tich hgp h~ th6ng di~n m~t trm ap 17. Fabian Nidermeyer, PhD candidate giai mai vao taa nha khu do thi Vi~t Nam.
phap - Bao cao danh gia tinh kha thi, hi~u lu&i qua tich hgp di~n m~t tnJi ap mai cho di~n khu do thi thong - 01 Bai bao t:;tpchi qu6c t~ trong danh minh m\lc lSI SES - 02 Bai bao t:;tpchi uy tin trong nu&c
- - - 01 Ti~n sl Ky thu~t nang IU911g; - 01 Th:;tc51Ky thu~t nang IU911g;Quan ly nang IU911g;Ky thu~t di~n
Giai phap cong ngM cho - C~u hinh trang thi~t bi cho h~ th6ng
7. cae h~ th6ng quan tr~c d.u TS.Nguy€n Thi~n Hoang (Chu nhi~m) 12/2019- quan tr~c d.u
dm'mg bQ 12/2020 - 01 bai bao t:;ticac t:;tpchi chuyen nganh
.,,_
Dai tac Kinh
STT Ten d\f an, nhiem v\l khoa NgU'Oichi! tri va cac thanh vien trong ThiYi gian phi Tom t~t san pham, ung dung thtrc
hoc cong ngh~ nuoc va th\fc hi~n th\fc ti~n quac t~ hi~n
tnr nang hrong vao hroi 3. PGS.TS.Nguy€n Twill Anh -Tai lieu bao cao va mo hinh phuc vu
dien dao Phil Quy mot s6 mon hoc du kien cho sinh vien lien quan toi nang hrong tai t<;10va co th€ phuc vu lam tai lieu tham khao cho Khoa CN Nang hrong cling nhu cac don vi lien quan tai tnrong Dai hoc Dien lire; - 01 bai bao dang tren tap chi chuyen nganh.
Danh gia nguon g6c 0 - Mo hinh mo phong Ian truyen 0
9. nhiem tir cac heat dong dan TS.D6 Thu Nga (Chu nhiem)
12/2019- nhiem tren song Day; sinh len moi tnrong mroc 12/2020 - 01 bai bao tai hOi thao linh VlJClien
song Day quan.
- 01 s6 tay huang d~n danh gia hi~u qua su d\lng NLMT ket hqp bom
Danh gia hi~u qua nang nhi~t dun nu6c nong dan d\lng;
lugng khi san xuftt nu6c - He; trq vi~c giang d<;lymOt s6 mon
nong bfuIg bom nhi~t ket 12/2019 hQc t<;1ikhoa CNNL, truCmgD<;1ihQc
10. hqp v6i nang lugng m~t TS.Nguy€n Qu6c Uy (Chu nhi~m) - Di~n h,rcnhu: Nang lugng m6i va tai
12/2020 t<;10,Tiet ki~m nang lugng trong M trai so v6i phuong phap - th6ng nhi~t - l<;tnh,... va cac t6 Chlrc, dung ai~n tra truy~n th6ng ca nhan co nhu du trang bi h~ th6ng
dun nu6c nong sinh hO<;1t; - 01 bai bao dang tren t<;1Pchi.
Nghien Clru SlJ gia tang h~ Ung ~\lng tn,rc tiep trong qua trinp. t6i
12/2019 lID cM dOv?n hanh Cllacac M thong
11. s6 trao d6i nhi~t khi thay TS.Ph<;lIDQuang Vu (Chll nhi~m) - l<;tnhco s~n, t6i uu cac thong s6 thiet d6i moi chftt l<;lnhR41 OA 12/2020 ke clla cac h~ th6ng l<;tnhm6i; bfuIg moi chftt l<;lnh - Ph\lc V\l lam tM li~u tham khao cho
D6i tac Kinh STT Ten dl}.'an, nhiem V1}. khoa
Nguot chu tri va cac thanh vien trong Tho-i gian phi Tom t~t san ph§m, ung dung thl}.'c hec cong ngh~ nurrc va thtrc hi~n thl!c ti~n
qu6c t~ hi~n R1234YF than thien voi Khoa C6ng nghe Nang hrong ciing m6i tnrong nlur cac don vi lien quan. Sir dung
trong cac c6ng ty thiSt kS va chS tao cac thiSt hi trao d6i nhiet sir dung trong may Ianh va di~u hoa kh6ng khi; - 01 bai bao dang tren tap chi; - HD 01 sinh vien t6t nghiep
Nghien ciru xay dung h~ Nguyen Khanh Tung (Chu nhiem) 12/2019 - H~ thong dtroc irng dung tai C6ng ty thiet hi dien KHC;12. thong SCADA quan 1;' van - - 01 bai bao dang tren tap chi chuyenhanh cac tu dien ha thS 12/2020 nganh.
Tic dung bao v~ tS bao va DNAcua
1212019 - Tai li~u ph\lc V\lgiang d;;tyt;;tikhoa
13. Epigallaloocatechin -3 Th.S Tdn Thi Nhan (Chu nhi~m) KTHN; gallate (EGCG) khoi cac -
- 01 bili bao dang tren t;;tpchi chuyen t6n thurmg oxi h6a do 12/2020 nganh. chum buc X? gamma
- M6 hinh giam sat va di~u khi€n trong n6ng nghi~p (m6 hinh aquaponics)
Nghien cUu thiSt k~ m6 dva ren n~n tang di~n toan dam may; hinh giam sat va di~u khi€n - - -
TS. Le Anh NgQc (Chu nhi~m) 12/2019 - Cac thi nghi~m, rn6 hinh thvc hanh 14. trong n6ng nghi~p dva tren - cho cac chuyen nganh Cac h~ th6ng
n~n tang di~n toan dam 12/2020 th6ng minh va loT; f)i~n tir va ky may thu~t may tinh;
- 01 bai bao dang tren t;;tpchi chuyen nganh.
Nghien Clm ch~ t;;tOHqp bQ 1212019 Ch~ t;;tOhqp bQthi nghi~m cho cac TI15. thi nghiem may bi~n dong KS. Nguy€n Van Thuy -
(TI) d~c bi~t 12/2020 d~c bi~t dam bao an toan di~n cho
DBi tac Kinh Ten d\f an, nhiem V1} khoa NgU'(ri chu tri va cac thanh vien
trong ThO'i gian phi Tom tit san ph~tp., rrng dung th\fc STT hoc cong ngh~ mrcc va th\fc hi~n thirc tien
quBc t~ hi~n nguoi khi thi nghiem, tranh duoc nham l~n khi thi nghiern.
- £)0 hrong b(>tieu chi tang tnrong xanh (TTX) tnroc khi thuc hien cac giai phap
Tri€n khai thirc hien tang 12/2019 - Nghien ciru d~ xu~t giai phap thuc d§.yTTX
16. tnrong xanh tai Cong ty C6 TS. Nguyen Ngoc Thia - - £)0 hrong b(>tieu chi sau khi thucphan xi mang VICEM But 12/2020 Scm hien giai phap thuc d§.yTTX va xac
dinh mire cai ti~n TTX - Bai bao dang tap chi khoa hoc chuyen nganh
- La nguon tai lieu cung c~p cho SV nganh Xay dung b6 tro cho cac mon
Nghien cUu anh huang cua 12/2019 hoc nhir V~t lieu xay dvng, Ky thu~t n(>ibao du6ng d~n co m~m Le Thai Binh (Chu nhi~m) - thi cong rna chu nhi~m d~ tai dang phl,l17. va cuemg d(>cua be tong xi 1212020 trach giang d~y; mang - 01 bai bao dang tren ~p chi chuyen
nganh.
'- £)ua ra cac cac v~ d~ lam cong tac giam dinh tu phap xay dvng con thi~u hl,lt,vuang m~c va d~ xu~t huang b6
Nghien cUu, d~ xu~t cac 1. TS. Chu Vi~t Thuc (Chu nhi~m) 12/2019
sung, hoan thi~n; giai phap hoan thi~n va 2. TS.Nguy~n Hai Quang - K~t qua nghien CUucua d~ tai co th€
18. nang cao hi~u qua cOl}gtac - dUQ'csu dl,lngdS lam tai li~u tham3. ThS Nguy~n Vi~t Ti~n 12/2020giam dinh tu phap chat khao cho cac nha ho~ch dinh chinh IUQ'ngcong trinh xay dvng sach, ca.c nha nghien cUu,... lien quan
d~n Hnh V\fC Lu~t phap va giam dinh tu phap noi chung;
B6i tac Kinh STT Ten dl}'an, nhijm vI) khoa
NgU'iYichu tri va cac thanh vien trong Thoi gian phi Tom t~t san ph§l!1, rrng dung thl}'c hoc cong ngh~ nmrc va thl}'Chi~n thuc tien
quae t~ hi~n - Ket qua nghien ciru cua de tai co the su dung d~ lam tai lieu tham khao cho sinh vien khi h9Cmon Luat Xay dung, tai lieu tham khao cho H9C vien Cao h9C cac nganh lien quan d~n Luat, cac giam dinh vien tu phap ... ; - 01 bai bao dang tap chi chuyen nganh lien quan
-D~ xuat mot s6 giai phap giup sinh
Tim hi~u mire dQhung thu 12/2019 vien tang mire dQ lurng thu voi viec
NCS. Nguyen Thi Th~ng (Chu nhiern) h9C tnrc tuyen, tir do giup nang cao19. cua sinh vien voi viec h9C - hieu qua h9C tieng Anh tnrc tuyentieng Anh tnrc tuyen, 12/2020 01 bai bao dang t~p chi khoa h9C
- Thi~t bi canh bao ng~p nuac; SV Hoang M~nh Cuemg - Lam tai li~u tham khao cho sinh
Thi~t k~ thi~t bi canh bao Lap DI0DCN&DDI (Chu nhi~m) 12/2019 vien nganh ky thu~t di~n va lInh vvc 20. ng~p nuac trong cac thanh 2. SV Nguy~n QU6c Huy - h9C lien quan, d~t t~i cac di~m hay bi
ph6 t~i Vi~t Nam Lap DIODCN&DDI 12/2020 ng~p ling (chu y~u la d~t g~n mi~ng GVHD: D~ng Ti~n Trung - c6ng truac cac h6 ga); -
- 01 bai bao dang T~p chi khoa h9C.
1. SV Vil Trung Hi~u - 05 mo hinh mo phong dAuvao ra cua (Chu nhi~m) PLC S7-1200; - 05 mo hinh lam d6i
Xay dgng phong thi nghi~p 2. SV Dao Cong Khanh 12/2019 tUQllgl~p trinh cho PLC S7-1200 phuc
21. mon h9C t~p l~p trinh kha 3. SV Phi Ng9c Hai - t~p; - 10 Bai thi nghi~m, thvc hanh chotrinh 4 SV Nguy~n Tong Nam 12/2020 phong thi nghi~m;
5. SV Phung Anh Tu~n - K~t qua cua d~ tai co th~ Ung dVng 6. SV Ph~1 Huy Ti~n trong Phong thi nghi~m: Ky thu~t l~p
\.~ ·~"d ~~~~
D6i tac Kinh Ten dl}' an, nhiem V\l khoa NgU'i'richu tri va cac thanh vien trong Thiri gian phi Tom t~t san ph§I!l' irng dung thl}'c
STT hoc cong ngh~ mnrc va thirc hien thuc tien. . quac t~ hi~n
7. SV r.e Vi~t Hoang trinh kha trinh;
8. SV Nguyen Xuan Phong - 01 bai tren Tap chi khoa hoc,
9. SV Nguyen Trong ro (Lap DI0DCN&DD1) 10. SV Tr.1nQuang Duy GVHD: Dang Ti~n Trung
- Bao cao tong hop; - Bai bao dang tren cac t9.Pchi duoc quy dinh trong quy ch~ hien hanh vS
Nghien ciru cac yeu t6 anh quan ly heat dong KHCN cua Truong hirong toi hieu su~t cua h~ 12/2019 DHDL;
22. thong dien mat troi n6i - TS. Nguyen Duc Quang (Chu nhiem) - - K~t qua cua dS tai co th~ lam c.CJsa r
mo phong h~ thong dien 1212020 cho viec nghien ciru, tinh toan ton t~atm~t tnJi n6i t9.iNha may va cac y~u t6 anh huemg t6i hi~u suat thuy di~n f)a Nhim cua h~ th6ng di~n m~t trai n6i trong
cac nghien cUuvS sau. - 01 bai tren T~p chi khoa hQc.
- Thuat toan bao ve f(J Ie va di~u khi~n 1. TS. Nguy~n NgQc Trung (Chu nhi~l~) k~t n6i ngu6n nang luqng m~t trai tren- 2. SV Nguy~n Quang Thing - Lap Dl1- LDPP;
Nghien Clm xay dlJl1gthu~t H2 12/2019 - K~t qua cua dS tai co th~ Ung d\mg 23. toan bao ve f(J Ie cho he
3. SV Tnln Vii Qu6c - Lap - tai TruOng f)<;tihQcDi~n h,rcva cacth6ng di~n' Co k~t n6i . CLC.Dl1.Hl 12/2020 c6ng trinh di~n co Slr dVng ngu6n nang
ngu6n nang luqng m~t trai 4. SV Ly Tr~n Thien - Lap luqng m~t trai tren LDPP cua Vi~t
Nam;CLC.Dl1.Hl - 01 bai tren T<;tpchi khoa hQc
D6i tac Kinh Ten dl! an, nhiem V\l khoa
NgU'()'ichi! tri va cac thanh vien trong Thot gian phi Tom t~t san phftl_!l,.rng dung thucSTT hoc cong ngh~ mroc va thl!C hi~n thuc tien
qu6c t~ hi~n - Bao cao t5ng k~t k~t qua d~ tai,Nghien ciru, phan tich gioi - Huang dfrn it nhat 01 sinh vien lamhan 5n dinh di~n ap tren
1. Nguyen Quang Huy (Chu nhiem) 12/2019 d5 an t61 nghiep.lucri di~n phan phoi - San pham cua d~ tai co th€ sir dung24. (110kV) co xet d~n anh 2. ThS. Pham NgQc Hung - trong dao tao dai hoc (men BVRL),htrong cua nguon dien Pin 3. ThS.Vii Thanh Tung 12/2020 b6i dufrng nang b~c va dao tao cac lapmat troi. Ap dung cho lucri nang cao v~ RL.di~n tinh Binh Thuan - 01 bai tren Tap chi khoa hoc
Phan tich lua chon thi~t bi 1. Nguy~n Tufrn Anh (Chu nhi~m) 12/2019 - Bao cao t5ng hop d~ taitrong h~ th6ng ning luqng -25. 2. PGS.TS Ph?m Van Hoa 12/2020 - 01 bai tren T?p chi khoa hQcm~t trai
- Bao cao t5ng hqp d~ tai v~ nghien Clmxay d\ffig mo ph6ng ho?t d<)ngh~ th6na dien mat trai hoa lucri tren1. Pham Anh Tuan (Chu nhi~m) b. .Nghien Clmxay d\ffig I?o
12/2019 Matlab/Simulink.ph6ng ho?t d<)ngh~ thong 2. ThS. Phung Thi Thanh Mai - - San ph~m cua d~ tai co th€ lam tai26.
di~n m~t trai hoa lucri tren 3. SV Nguy~n Van Hoang Hai - DI1H2 12/2020 li~u tham khao cho sinh vien nganh kyMatlab/S imulink 4. SV Bui Quang Ti~n -DIIH2 thuiit dien va lInh vuc hQc lien quan.. . d~n di~n m~t trai; - 01 bai tren T?p chi khoa hQc -- _--
- Tai li~u ph\lc V\lgiang d?y va hQCt~p cho SV, dao t?O nang cao cho hQc vienNghien Clmm<)ts6 khac
12/2019 va dao t?O nang b~c;bi~t cua Rale so l~ch trong 1. T? Tufrn Hiiu (Chu nhi~m) - - BuQ'c su d\lng trong dao t?O d?i hQc27.
ly va thlJCti~n ph\lc V\ldiiO 2. Ha Le Huy - SV lap CLC. BIOHI 12/2020 (mon BVRL), b6i du5ng n~g b~c vat?ORale KTS dao t?O cac lap nang cao ve Rale; - 01 bai tren T?p chi khoa hQc
DAi tac Kinh
STT Ten d\f an, nhiem Vl}. khoa NgU'o-ichii tri va cac thanh vien trong Tho-i gian phi Tom Hit san phftrp., ung dung thuc
hoc cong ngh~ mnrc va thuc hi~n thuc tien quAc t~ hi~n
- Bao cao tong hQ'P:Anh hirong cua xu
Anh huong cua xu If hoa If hoa h9C be mat cham lUQ'11gnr PbS
h9C b~ mat cham lUQ'11gtu 6/2020- d~n tinh ch~t quang, di~n cua vat lieu
28. PbS d~n tinh ch~t quang, ThS. Mai Van Tu~n (Chu nhiem) 512021
- 01 Bai bao dang tren cac tap chi diroc quy dinh trong quy che hien
di~n cua v~t lieu hanh v~ quan If hoat dong KHCN cua Truong DHDL.
Nghien ciru va irng dung - Bao cao tong hQ'Pnghien ciru va irng
29. ngon ngfr mo hinh hoa TS. Vii Duy Thu~ (Chu nhiem)
8/2020- dung ngon ngfr UML cho h~ thong UML trong linh VlJCdi~u 6/2021 khi~n
di~u khi~n.
- Bao cao t6ng hQ'P:Mo phong ph<it di~n b~ng v~t li~u ap di~n tu cac p~uong ti~n giao thong lUll hanh tren cau
Mo phong phat di~n bkg - 01Ph~n m~m m? phong vi~c ph<it
30. v~t li~u ap di~n tir cac TS. Phi Thi Hkg (Chu nhi~m)
7/2020 - di~n tren phan mem Wolfram phuong ti~n giao thong lUll 7/2021 Mathematica hanh tren du - 01 Bii bao dang trenT~p chi khoa
- h9C - - 01 Bao cao t~i h9i nghi, hQi thao khoa h9C
- Bao cao t6ng hQ'P:Tinh toan (mg su~t, bi~n d~ng cua d~p IARING khi
Tinh toan (mg su~t, bi~n 7/2020 - co xet d~n lich su ung su~t
31. d~ng cua d~p IARING khi TS. Nguy~n Hung Nguyen (Chu nhi~m) 7/2021 - 01 bii bao dang tren ~ac t~p chi dl!Q'c co xet d~n lich su ung su~t quy dinh trong quy che hi~n hanh ve
quan If ho~t dong KHCN cua TruOng DHDL.
Dai tac Kinh STT Ten dl}' an, nhiem v....khoa
NgU'iri chii tri va cac thanh vien trong Thiri gian phi Tom t~t san ph~h!l.' ii'ng d ....ng thl}'c hoc cong ngh~ mnrc va thl}'Chi~n thl}'c . tien
quac t~ hi~n
- Bao cao t6ng hQ'P:Di€u khien thiet bi dien tu gia dung thong rninh str dung k~t hop Cong nghe xu ly anh va Tri
Di€u khien thi~t bi di~n nr 1. TS. Doan Thi Huang Giang (Chu 20 tu~ nhan tao.
32. gia dung thong rninh sir nhiem) 3/2021- trieu - 01 Giai phap phan cirng t6ng th~ dung k~t hQ'PCong nghe xu 2. Pharn Thi Thu Huang 12/2021 (nr di€u khien thiet bi quat gia dung; 01 ly anh va Tri tu~ nhan tao. 3. Nguyen Anh Hoa tuc) phan mem nhan dang cu chi tay.
- 01 bai bao tc;tpchilhQi nghi trong nu6c/qu6c t~ dang tren cac tc;tpchi khoah9c;
- Bao cao t6ng hQ'P:Nghien CUll,thi~t k~ bQ19c thong dai su d\lng bQcQng
Nghien CUll,thi~t k~ bQ 19C huang vang rna ng~n rnc;tchch~ dQ thong dai su d\lng bQ cQng 1. TS. H6 Mc;tnhCUOng (Chu nhi~m) 3/2021- kep ung d\lng trong mc;tng5G bang t§.n
'"''"' huang vang rna ng~n rnc;tch thip.).) . 2. TS. Le Tr9ng Hi~u 5/2021ch~ dQkep (mg d\lng trong - 01 cong b6 khoa h9c dang tren cac
rnc;tng5G bang t.1nthfrp tc;tpchi, hQi thao dugc quy dinh trong quy ch~ hi~n hanh v€ quan ly hoc;tt
- - dQl].gKHCN cua TruOng 8HDL
- Bao cao t6ng hQ'P:Bao m?t hinh anh
Bao rn?t hinh anh tren m~it l.ThS. Tr.1nVli Kien (chu nhi~m) tren m~t phing bit rieng bi~t (mg d\lng cho video trong h~ th6ng giam sat.
34. phing bit rieng bi~t ung 2. Dam Xuan Dinh 3/2021-
- 01 cong b6 khoa h9C dang tren cacd\lng cho video trong h~ 12/2021 th6ng giam sat. 3. 86 Qu6c Dang tc;tpchi dugc quy dinh trong quy ch~
hi~n hanh v~ quan ly hoc;ttdQng KHCN cua TruOng DHDL
/I /~o'\\
STT Ten dl}' an, nhiem V\l khoa hoc cong ngh~
Nguoi chu tri va cac thanh vien
Dai tac trong Thiri gian
nurrc va thl}'c hi~n quac t~
Kinh phi thuc hi~n
Tom tiit san ph~m, rrng dung thl}'c ti~n
Nghien ciru rna phong heat dong va uoc luong hang s6
35. rna men cua dQng co d6ng bQkich thich narn cham vinh ciru
1. Pham Kh~c Kien - SV lap D 12H2 (Chu nhiem) 2. TS Vfi Hoang Giang - GVHD 3. Nguyen Thi Hue - SV lap D12H2 4. Nguyen Van Thanh - SV lap D12H2 5. Cao Anh Minh- SV lap D15KTD5
1212020- 1212021
- Bao cao t6ng hQ'P:Nghien ciru rna phong hoat dQng va uoc hrong hang s6 rna men cua dQng co d6ng bQkich thich nam cham vinh ciru - 01 cong b6 khoa hoc dang tren cac tap chi duoc quy dinh trong quy ch~ hien hanh v~ quan If heat dong KHCN cua Truong DHDL)
Danh gia Sl! anh hu6ng khi 36. k~t n6i h~ th6ng di~n m~t
trai d~n dong ng~ m<;lch
1. Nguy~n TrQng Quy~n - SV lap CLC D13H (Chu nhi~m) 2. TS. Ma Thi Thuang Huy~n - GVHD 3. Dao Xuan Duc - SV lap CLC D13H 4. Hoang Thanh Binh - SV lap CLC D13H
11/2020- 512021
- Bao cao tong hQ'P:Danh gia su anh hu6ng khi k~t n6i h~ th6ng di~n m~t trai d~n dong ng~n m<;lch - Bao cao khoa hQc: MDhinh thay th~ cac phAn til, va h~ th6ng di~n m~t trai trong tinh toan ng~n m<;lch. - 01 bai bao cho t<;lPchi ho~c hQi nghi chuyen nganh
37.
MDphong va danh gia hi~u qua cua h~ th6ng statcom v6i nha may di~n gi6 k~t
- n6i lu6i
1. TS. Nguy~n Duy Minh (Chu nhi~m) 2. TS. f)~ng_Vi~t Hung
3/2021- 12/2021
- Bao cao MDhinh rna phong hO<;lt dQng cua M th6ng STATCOM v6i nha may di~n gi6 k~t n6i lu6i; - 01 bai bao khoa hQc dang:tren t<;lPchi n~rn trong danh rn\lc tinh di~rn.
Nghien Clm tinh toan rna phong dQvang va ll!c keo d(rt cua cua day nham Wi composite (ACCC)
1. ThS. Ph~ Thi Thanh Dam (Chu nhi~m) 2. Vil Thi Thu Nga
0112021- 12/2021
10 tri~u (t\I tuc)
- Bao cao t6ng hQ'P:Nghien Clm tinh toan rna phong dQvang va ll!c keo d(rt cua cua day nharn lai composite (ACCC) - 01 Bai bao dang tren cac t<;lPchi duqc quy dinh trong quy ch~ hi~n
38.
Dai tac Kinh STT Ten dl}:'an, nhiem V\l khoa
NgU'iYi chii tri va cac thanh vien trong ThiYi gian phi Tom t~t san ph§I_!l,frng dung thl}:'c hQc cong ngh~ nurrc va thl}:'chi~n thuc tit~n
quac t~ hi~n hanh ve quan If hoat dong KHCN cua Truong DHDL;
Nghien ciru t6i Uti dieu dQ 1. Ths. Tr~n Hoang Hi~p (Chu nhiern) - Bao cao t6ng hQ'P:Nghien ciru t6i Uti
kinh t~ H~ thong Thuy - di~u dQkinh t~ H~ thong Thuy - Nhiet 39. 2. Nguyen Thi Thanh Loan 12/2020- dien co xet d~n thuy dien bac thangNhiet di~n co xet d~n thuy 11/2021
dien b~c thang 3. Nguyen Truong Giang - 01 bai bao tap chi Khoa h9C cong nghe.
- Bao cao t6ng hQ'P:Nghien ciru va d~ xuat phuong phap troc hrong thong s6
Nghien CUuva d~ xu~t cua may dien d6ng bQkich thich nam
phuongyhap ucrc lugng 1. TS. va Hoang Giang (Chu nhi~m) ch§.~ vInh Clmb~ng bQ quan sat phi
5 tri~u tuyen b~c hai 40. t~ong so cua may di~n
2. TS. Nguy~n Thi Thu Hi~n 12/2020- (t\f - 01Bai bao dang tren cac t~p chi dUQ"cdong bQkich thich nam 12/2021
cham vInh Clmb&ngbQ 3. ThS. Phung Thi Thanh Mai tuc) quy dinh trong quy ch~ hi~n hanh v~
quan sat phi tuy~n b~c hai quan If ho~t dQng KHCN cua TruOng DHDL - 01 bai bao cho t~p chi ho~c hQi nght chuyen nganh.
- - - Bao cao khoa h9C: Tac dQng cua vi~c Nghien CUuanh huemg cua k~t n6i h~ th6ng di~n m~t trai tcri S\f vi~c tich hQ'PM th6ng di~n 1. TS. Ma Thi Thuang Huy~n (Chu ph6i hQ"Plam vi~c giua recloser va c~u
41. m~t trai tcri S\fph6i hQ'P nhi~m) 12/2020- chi trong lucri di~n phan ph6i va d~ lam vi~c cua recloser va 5/2021 xu~t cac giai phap kh:1cph\lc. du chi trong lucri di~n 2. Phung Thi Thanh Mai - 01 bai bao cho t~p chi ho~c hQi nghi phan ph6i chuyen nganh
II I ," :I~II
Bai tac Kinh
STT Ten d\f an, nhiem v1!khoa Ngrro; chu tri va cac thanh vien trong Tho; gian phi Tom t~t san pham, ung dung tlnrc
hoc cong ngh~ mnrc va thuc hi~n thuc tien quac t~ hi~n
- Bao cao khoa hoc: Xac dinh cong
Xac dinh cong su~t toi han 10 suat toi han cua cac nguon phat di~n phan tan k€t n6i vao lucri dien phan
42. cua cac nguon phat di~n 1. TS. Nguyen Phuc Huy (Chu nhiem) 1212020- trieu ph6i trung ap. phan tan k€t n6i vao lucri 2. TS.DlrtngVi~t Hung 12/2021 (tv - 01 bai bao cho tap chi hoac hQi nghi dien phan ph6i trung ap tuc) chuyen nganh
Nghien ciru va irng dung 1. Pham Duong Thuan - SV lap 15 - Bao cao khoa hoc: Nghien ciru va irng dung pic s7-1200 trong t6i uu M
pIc s7-1200 trong t6i uu h~ D13DCN2 12/2020- tri~u 43. th6ng den giao thong t<;l.i 2. LUllThi Hu~ - GVHD 12/2021 (tv
th6ng den giao thong t<;l.inga sau 6 ChQ'Dira.
nga sau 6 ChQ'Dira 3. Dinh Hom Narn - SV lap D13DCN2 tuc)
- Bao cao khoa hQc:Nghien Clm thi€t
Nghien cUu thi€t k€, rno 05 k€, mo phong tuabin gi6 Slr d\lng may
44. phong tuabin gi6 Slr d\lng 1. TS. Tr~n Anh TUng (Chu nhi~m) 03/2021- tri~u phat pmsg cong suat 300kw n6i lucri.
may phat prnsg cong suat 2. ThS. D6 Thi Loan 12/2021 (tv - 01 bai bao cho t<;l.Pchi ho~c h9i nghi
300kw n6i lucri tuc) chuyen nganh
- 1. NguySn Thi H6ng Nhung (Chu - - Bao cao phan tich cac nhan t6 anh -
Cac nhan t6 anh hu6ng d~n nhi~rn) - SV lap D13KIEMTOAN hu6ng d€n vi~c Iva chQn nganh k€ -
2. TS. NguySn T6 Tarn - GVHD toan va ki~rn toan cua sinh vien Vi~t
45. vi~c Iva chQn hQc nganh k€ 3. D6 Thi Lan - SV lap
03/2021- Narn. toan-ki~rn toan cua sinh 07/2021
vien Vi~t Narn D13KIEMTOAN
- 01 bao cao t<;l.ih9i nghi khoa hQc cua
4. Le Thi Thuy Trang - SV lap Lap trucmg DHDL
D13KTDN2
Ten dl}' an, nhiem vu khoa f)6i tac Kinh
STT NgU'iYi chii tri va cac thanh vien trong ThiYi gian phi Tom t~t san ph§'!l' rrng dung thuc hoc cong ngh~ nutrc va thl}'Chi~n thl}'c tien
qu6c t~ hi~n 1. Pham Thi C~m Y~n (Chu nhiem) -
N,ghien ciru sai sot trong SV lap Lap D13 Kism toan 2. TS. Nguyen T6 Tam - GVHD 01 Bao cao Iva chon rna hinh danh gia
46. yeu trong bao cao Utichinh 3. Nguyen Thi Minh Huang - SV lap 03/2021- sai sot trong y~u tren BCTC cua
ngan hang thtrong mai Vi~t 07/2021 NHTM Nam Lap D13 Kiem toan
4. yd.n Ti~n Dat - SV lap Lap D13 Kiem toan
- Bao cao tong hQ1J:([ng dung phan 1. Le Thi Huang Ly (Chu nhiem) - SV tich mang hroi xli hoi: nghien ctru
([ ng dung pharr tich mang Lap D13QTDNI hanh vi tieu dung thirc pham sach cua
luai xli hQi: nghien Clru 2. NCS. Phan Duy Hung - GVHD sinh vien tnrong Dai h9CDien hrc
47. hanh vi tieu dung thuc 3. Nguy~n Ti~n Huy Hoang - SV Lap 03/2021- - 01 bai bao dang tren t<;lPchi lien quan
ph~m s<;lchcua sinh ~ien D13QTDNI 07/2021 tai marketing, thuang m<;li(dV ki~n).
truOng B<;lih9CBi~n h,rc 4. Vii Duy Hi~u- SV Lap D13QTDNl - 01 Bao cao t<;lihQi nghi, hQi thao khoa h9C: HQi nghi Khoa H9C cua truOng va cong ty (dl,fki~n).
Anh huemg cua vi~c di lam 1. Nguy~n Anh Tu~n Bao cao t6ng hQ1J:Anh huemg cua them d~n kI nang ngh~ (Chu~nhi~m) - SV Lap D14QTDN2 vi~c di lam them d~l}kI nang ngh~ nghi~p cua sinh vien
- 48. 2. ThS. Nguy~n Thj Vi~t Ng9c - GVHD 03/2021- nghi~p cua sinh vieri TruOng D<;lih9C
TruOng B<;lih9C Bi~n Ll,fc 3. Td.n Hoai Phuang Trang - SV Lap 06/2021 Di~n Ll,fcHa NQi hi~n nay. Ha NQi hi~n nay. D14QTDN2
Nghien Clrumuc dQanh 1. Binh Huang Giang
49. huang cua Covid tai hO<;lt (Chu nhi~m) - SV Lap D13QTDLKS 03/2021- - Bao cao t6ng hQ1J:Nghien Clrumuc dQng kinh doanh tl;limQt s6 2. TS. Nguy~n Thj Kim Thanh - GVHD 07/2021 dQaM huemg cua Covid tai hOl;ltdQng
cac cong ty dich V\l du lich- 3. Vii Thi Ha - SV Lap D13QTDLKS kinh doanh t<;limQt s6 cac cong ty djch
r- I,~ J' J'J .r:"". ·n ~
DAi tac Kinh
STT Ten d\f an, nhiem vu khoa NgU'O'ichu tri va cac thanh vien trong Tho'i gian phi Tom Hit san phil!1' ung dung th\fc
hoc cong ngh~ nU'CYcva th\fC hi~n thuc tien quAc t~ hi~n
khach san tren dia ban 4. Nguyen Vi~t CUOng- SV Lap vu du lich-khach san tren dia ban
thanh phc Ha Noi D13QTDLKS thanh ph6 Ha N<)i - 01 Bao cao tai h<)inghi, h<)ithao khoa hoc: Hoi nghi Khoa HQc cua tnrong va cong ty (dir kien).
1. Bui Thi Khanh Linh (Chu nhiem) - SV Lap D 12TCDN
Bao cao tong hop: Cac nhan t6 anh Cac nhan t6 anh huong d~n 2. ThS. Pham QU6c Huan - GVHD hirong d~n quan ly rui ro tin dung cua
50. quan ly rui ro tin dung cua 3. Dang Thi Ngoc Huyen - SV Lap 03/2021- ngan hang thuong mai khu VlJCHa ngan hang thuang m~i khu D12TCDN 07/2021 N<)i. VlJCHa N<)i 4. Trful Thanh Nam - SV Lap
D12TCDN
1. Nguy~n Thi Nga (Chu nhi~m) - SV
Nghien cUu cac nhan t6 anh Lap D13NGANHANG Bao cao t6ng hqp: Nghien CUucac
hUOng t6i hanh vi mua cua 2. NCS. D~g QU6c Huang - GVHD 03/2021- nhan t6 anh hUOngtm hanh vi mua
51. nguai tieu dung cac san 3. Hoang Duc Duang - SV Lap 07/2021 cua nguai tieu dung cac san,phfun
phfun xanh tren dia ban D13NGANHANG xanh tren dia bin thinh ph6 Hi N<)i.
thinh ph6 Hi N<)i -
4. Ph~ Thuy Linh - SV Lap D13NGANHANG
Xac dinh cac nhan t6 n<)i 1. Tr~n Th~ Duy (Chu nhi~m) - SV Lap Bao cao t6ng hqp: Xac dinh cac nhan t~i tac d<)ngt6i gia c6 phi~u D13TCDN t6 n<)it~i tac d<)ngt6i gia c6 phi~u cua
52. cua doanh nghi~p nganh 2. ThS. Ph~ Qu6c Huan - GVHD
03/2021- doanh nghiep nganh sua niem yStt tren sua niem y~tt tren thi 07/2021
3. Nguy~n Duc Hi;lnh- SV Lap thi trucmg chUng khoan Vi~t Nam.
truang chung khoan Vi~t Nam D13TCDN
DBi tac Kinh STT Ten dl}'an, nhiem VI] khoa
NgU'()'ichii tri va cac thanh vien trong ThOi gian phi Tom Hit san ph§I_!1,ung dung thuchoc ceng nghf mnrc va thuc hifn thee tien quBc t~ hifn
4. Nguyen Xuan Hai - SV Lap D13TCDN
- 01 tai lieu thong ke cac vu sat 1&d~t nien dQ2010 - 2020 - 01 Ban thuyet minh phan tich, danh gia co c,h~sat 1&d€ dua ra nguyen
1. Vo Minh Nam (Chu nhiem) - SV nh~n, de xuat cac giai phap phong Th6ng ke, phan tich va Lap DI2QLDA&CTD chong hieu qua.
53. danh gia hien trang sat 1& 2. TS. Chu Vi~t Thuc - GVHD 10/2020- - 01 Ban d6, bi€u d6 the hien sir phan
d~t &Viet Nam giai doan 5/2021 b6 cac vu sat 1&(theo mau s~c) tren 2010 - 2020 3. Nguyen Thanh Tung - SV Lap
toan quoc.DI2QLDA&CTD - 01 bai bao (tren cac tap chi, trang thong tin chuyen nganh hoac tai ky yeu cua hQi nghi khoa h9C chuyen nganh co lien quan)
Nghien Clru, dS xu~t ap - 01 Bao do vS: Nghien Clru, dS xu~t ap dvng lo~i hinh b~t dQng san van
54. dVng lo~i hinh b§.tdQng san TS. Nguy~n Hai Quang (Chu nhi~m) 4/2020- phong k~t hqp vai luu tru t~i vi~t nam.van phong k~t hqp vai 1uu 10/2020.,. - - - 01 bai bao khoa h9c -tm t~i vi~t nam.
1. D6 Xuan Dung (Chu nhi~m) - SV lap - 01 Ban d6 (bi€u d6) the hi~n st,rphan Danh gia ngu6n tM nguyen D12CT8 b6 di~n tich mai tiSm nang d€ l~p d~t
55. mai nha t~i cac khu cong 2. Ph~m Ng9c Kien - GVHD 10/2020- pin m~Htrai thea tling khu vt,rctren nghi~p nh~m khai thac di~n
3.86 Van Chuang - SV lap D12CTD 04/2021 tren toan qu6c. m~t trai ap mai
- 01 bai bao (tren cac t~p chi, trang thong tin chuyen nganh ho~c t~i ky
DBi hie Kinh
STT Ten dl! an, nhiem Vl}. khoa Nguiri chu tri va cac thanh vien
trong Tho-i gian phi Tom t~t san ph§rp., ling dung thee
hoc cong ngh~ mnrc va thuc hi~n thuc tien quae t~ hi~n
yeu cua h<)inghi khoa hoc chuyen nganh co lien quan)
, ., d , h inh ., d ong ai tong tm iem ! co sa giao uc va c uong tn giao l,lC
Ten co So' dao tao hoac Thai diem Ket qua Nghi quyet cua Hoi
C6ng nhan Gi~y chimg nh~ C6ng nhan
STT cac chuang trinh dao tao danh gia ngoai danh gia/ d6ngKDCLGD
dat/khong dat ch~t Cong nhan hrong giao due Ngay cap Gia tri d~n
Twang Dai hoc Dien hrc Thang 3-2018 D;;tt S6: 201NQ- C6ng nhan dat
1 HDKDCLngay chat hrong giao 301612018 3016/2023 31/512018 dl,lc
TRUaNGPHONGBAOT~O