of 9 /9
BQYTE CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . S6: ~1d/Qf)-BYT DQc lip - Tv do - H,nh phiic Ha N(>i,ngay lhhimg 3ndm 2020 QUYETDINH v~ vi~c ban hanh Danh muc trang thi~t b], v~t nr tieu hao va thuBc thi~t y~u ciia 01 Khu vl}'c di~u tr] each ly ngmri b~nh COVID-19 BQ TRUONG BQ Y TE Can ctr Ludt Phong chong benh truyen nhiim ndm 2007; Can ctsLudt Kham benh, chua benh ndm 2009; Can cu Nghi dinh s6 75/2017/ND-CP ngay 20/6/2017 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem v¥, quyen han v~ co cdu t6 chtrc cua B(>Y ti; Can cu Quyet dinh s6 170/QD-TTg ngay 30/01/2020 cua Thu tuong Chinh phu v~ viec thanh 19p Ban chi ago Qu6c gia phong, chong dich benh viem duong h6 hdp cdp do chung moi cua vi rut Corona gay ra; Xet a~ nghi cua Cue truong Cue Quem Iy Khdm, chua benh, B(>Y ti. QUYETDINH: Di~u 1. Ban hanh kern thea Quyet dinh nay Danh fi\lC trang thiSt bi, v~t tu tieu hao va thu6c thiSt ySu cua 01 Khu VlJCdiSu tri cach ly nguai b~nh COVID-19: 1) Khu VlJCdiSu tri cach ly nguai b~nh COVID-19 v6i co s6 20 giuang b~nh t;;tiB~nh vi~n tuySn Trung uang, tuySn Tinh, thanh ph6 tflJc thuQc Trung uang duQ'c phan cong la b~nh vi~n tuySn cu6i cua Trung uang; cua tinh, thanh ph6 tflJCthuQc trung uang thu dung diSu tri nguai b~nh n?ng, nguy kich tiT tuySn du6i. - Danh fi\lC trang thiSt bi thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 1.1) - Danh fi\lC v~t tu tieu hao thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 1.2) - Danh fi\lC thu6c thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 1.3). 2) Cac b~nh vi~n khac tiSp nh~n, quan ly diSu tri nguai b~nh COVID-19 (danh fi\lC va co s6 sir d\lng cho 1 b~nh vi~n): - Danh fi\lC trang thiSt bi thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 2.1) - Danh fi\lC v~t tu tieu hao thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 2.2) - Danh fi\lC thu6c thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 2.3). Di~u 2. Giani d6c cac B~nh vi~n tflJc thuQc BQ Y tS, Giafi d6c Sa Y tS cac tinh, thanh ph6 trlJc thuQc Trung uang, Thu twang Y tS nganh, din cu vao Danh fi\lC trang thiSt bi, v~t tu tieu hao, thu6c thiSt ySu quy dinh t;;tif)iSu 1 dS ra soM, b6 1

BQYTE CONG . HOA xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BQYTE CONG . HOA xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM

S6: ~1d/Qf)-BYT
DQc lip - Tv do - H,nh phiic Ha N(>i,ngay lhhimg 3ndm 2020
QUYETDINH v~vi~c ban hanh Danh muc trang thi~t b], v~t nr tieu hao va thuBc thi~t y~u
ciia 01 Khu vl}'c di~u tr] each ly ngmri b~nh COVID-19
BQ TRUONG BQ Y TE
Can ctr Ludt Phong chong benh truyen nhiim ndm 2007;
Can ctsLudt Kham benh, chua benh ndm 2009;
Can cu Nghi dinh s6 75/2017/ND-CP ngay 20/6/2017 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem v¥, quyen han v~ co cdu t6 chtrc cua B(>Y ti;
Can cu Quyet dinh s6 170/QD-TTg ngay 30/01/2020 cua Thu tuong Chinh phu v~ viec thanh 19p Ban chi ago Qu6c gia phong, chong dich benh viem duong h6 hdp cdp do chung moi cua vi rut Corona gay ra;
Xet a~ nghi cua Cue truong Cue Quem Iy Khdm, chua benh, B(>Y ti.
QUYETDINH:
Di~u 1. Ban hanh kern thea Quyet dinh nay Danh fi\lC trang thiSt bi, v~t tu tieu hao va thu6c thiSt ySu cua 01 Khu VlJCdiSu tri cach ly nguai b~nh COVID-19:
1) Khu VlJCdiSu tri cach ly nguai b~nh COVID-19 v6i co s6 20 giuang b~nh t;;tiB~nh vi~n tuySn Trung uang, tuySn Tinh, thanh ph6 tflJc thuQc Trung uang duQ'c phan cong la b~nh vi~n tuySn cu6i cua Trung uang; cua tinh, thanh ph6 tflJCthuQc trung uang thu dung diSu tri nguai b~nh n?ng, nguy kich tiT tuySn du6i.
- Danh fi\lC trang thiSt bi thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 1.1)
- Danh fi\lC v~t tu tieu hao thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 1.2)
- Danh fi\lC thu6c thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 1.3).
2) Cac b~nh vi~n khac tiSp nh~n, quan ly diSu tri nguai b~nh COVID-19 (danh fi\lC va co s6 sir d\lng cho 1 b~nh vi~n):
- Danh fi\lC trang thiSt bi thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 2.1)
- Danh fi\lC v~t tu tieu hao thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 2.2)
- Danh fi\lC thu6c thiSt ySu (Ph\ll\lc s6 2.3).
Di~u 2. Giani d6c cac B~nh vi~n tflJc thuQc BQ Y tS, Giafi d6c Sa Y tS cac tinh, thanh ph6 trlJc thuQc Trung uang, Thu twang Y tS nganh, din cu vao Danh fi\lC trang thiSt bi, v~t tu tieu hao, thu6c thiSt ySu quy dinh t;;tif)iSu 1 dS ra soM, b6
1
sung dinh mire su dung thee quy dinh va bao dam du phong trang thiSt bi, V?t tir tieu hao, thuoc thiSt ySu dap irng voi nhu c:1u diSu tri va diSn bien tinh hinh dich benh COVID-19. S6 hrong su dung thuc tS thee s6 hrong ngiroi benh COVID-19
lli~u 3. Quyet dinh nay co hieu hrc kS nr ngay ky, ban hanh. Tnroc thai diem Quyet dinh nay co hieu lire, cac don vi da: thuc hien thu tuc d:1u tu phuong tien phong hQ ca nhan, trang thiet bi, V?t tir tieu hao, thu6c cua don vi each Iy diSu tri Covid-19 thee Cong van s6 1041KCB-NV ngay 01/02/2020 cua C\lC quan ly kham, chua benh - BQY tS, diroc phep tiSp tuc triSn khai thuc hien va t6 chirc quan Iy thee quy dinh.
lli~u 4. Cac ong, ba: Chanh Van phong BQ, Chanb Thanh tra BQ, V\l tru6ng, C\lC tru6ng cac V\l, C\lC thuQCBQ Y tS, Tru6ng Ban chi d(;lophong, ch6ng dich b~nh COVID-19 cua cac tinh, thanh ph6, Giam d6c cac B~nh vi~n, Vi~n trvc thuQc BQY tS, Giam d6c So' Y tS cac tinh, thanh ph6 trvc thuQc Trung uong, Thu tru6ng Y tS cac nganh chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.!.
Nui nh~n: - NhuDi~u4; - PTTgViiDuc Dam, TBCDQGPCD COVID19 (d~ b/cao); - Cac Thu trm'mg(d~ ph6i hqp); - C6ng thong tin di~n tlr BOY t~; Website Cvc KCB;
- Luu: VT, KCB.
KT. BQ TRUONG ~ .---~U TRUONG
N rU'iYngSoon TrU'O'ngTieu ban di~u tri - Ban chi d~o Quae gia PC dieh COVID-19
2
Phu Inc s&1.1 DANH MVC TRANG °THIET BI THIET YEU
STT Ten trang thi~t b] S61U'Q'llg
1. May tho chirc nang eao 2
2. May tho khong xam nhap 2
3. May tho xach tay kern van PEEP, 2 bQday 1
4. May 19C mau lien tuc (cho don vi da codu nang lire thirc hien) 1
5. H~ thong ECMO (cho don vi da c6 du nang hrc thuc hien) 1
6. May x quang di dQng 1
7. May sieu am pOPl?lermau 2: 3 dau do (may phai c6 dau do va 1 tinh nang, phan mem do chirc nang tim)
8. May do khi mau (do duoc dien giai do, lactat, hematocrite) 1
9. May thea d5i benh nhan 2: 5 thong so 15
10. May thea doi benh nhan 2: 2 thong so (Sp02 va nhip mach) 5
11. H~ thong oxy (c6 the thay the bang binh 0 xy hoac 0 xy hoa 1
long) 12. Bam tiem dien 28
13. May truyen dich 22
14. May hut dam 20
15. May hut dich lien tuc ap hrc thap 3
16. May hut dfinhrumang phoi kin 3
17. BQdat nQikhi quan thuong 2
18. BQd~tnQikhi quan c6 camera 1
19. BQkhi dung ket noi may tho 2
20. May khi dung 2
21. May pha rung tim c6 tao nhip 1
22. May di~ntim 2: 6 kenh 1
23. BQrna khi quan 2
24. Den thu thu~t 1
25. May 19C va klnr khuan khong khi (so hrong tuy thea dien tich 2 phong to hay nho)
26. May phun dung dich klnr khuan: khir khuan be mat trong cac 1
phong each ly 27. Den Cl,l'Ctim 1
28. Xe 0 to CUu thuong Can doi giira so IUQ'Ilghi~n c6 cua B~nhvi~nva nhu cftu d~trang bi
3
Phu Inc sA 1.2 DANH MVC V~ T TV ·TIEU HAO THIET YEU
(Ca sa cho di~utri trong3 tuan)
STT Ten thi~t hi Don vi SfiIU'Q1lg
1. Hop dung m~u benh pham h(>p 10
2. Tupe dung moi tnrong v~n chuyen benh pham cai (hop 50 cai) 200
3. Tam bong mern 1frybenh pham mlii cai (hop 100 cai) 200
4. Day hut dorn kin chiec 20
5. Day hut dam thuong chiec 1000
6. Mask co tui chiec 60
7. Mask tho may khong xam nhap chiec 70
8. RAM tho khong xam nhap (NCPAP) chiec 70
9. B(>day va mask khi dung dung 1 1fin chiec 450
10. Day tho oxy chiec 450
11. Qua 1QCmau lien tuc (1 qua/ngay/bn x 2 bn 1QC qua 24 mau x 12 ngay)
12. Catheter loc man cai 8
13. Qua ECMO (cho don vi dff co du nang luc thuc qua .hien) 3
14. Catheter ECMO dong mach va tinh mach (cho b(> don vi dff co du nang hrc thuc hien) 4
15. Day may tho dung mot lfin b(> 12
16. B(>do huyet ap d(>ngmach xam nhap b(> 4
17. Catheter d(>ngmach (theo doi HA xam 1frn) chiec 6
18. Tui dung dich thai IQCmau mi 24
19. Ong n(>ikhi quan hut tren cuff (Hi-Lo EVAC) cai 12
20. Catheter d~t tInh m~ch trung tam 3 nang cM 10
21. Catheter d~n luu mang ph6i cai 5
22. Tui do nu6c ti€u tui 25
23. Sonde foley cai 10
24. f)i~n ClJCdinh cai 400
25. Ph in IQckhuAn va vi rut day may tha cM 50
26. B(>di~n cvc may t~o nhip ngoai b(> 5
27. Day nbi may tha chi€c 12
28. V~t tu tieu hao khac n~u cfin thi~t, se su dvng til ngu6n s£n co cua b~nh vi~n
4
Phu luc sA 1.3 DANHM1)C THUDC THItT YEU
(Cosa cho ili€u trj trong 3 tufzn)
STT Ten thoAe, n6ng dQ - ham hrQ'llg Duong dung Th~ tieh ciia Don sA hrong don vi dong vi goi nho nhAt (d6i vo; tho6e dang long)
1. Immunoglobulin S% Tiern/Truyen SOml 1<;> 100
hoac Immunoglobulin 10% Tiem/Truyen SOml 1<;>
2. Vancomycin SOOmg TiemlTruyen 1<;> 180
3. Meropenem SOOmg TiemlTruyen 1<;> 1000
4. ImipenemlCilastatin SOOmg Tiem/Truyen 1<;> 1000 +SOOmg
S. Ceftriaxon 1g TiemlTruyen 1<;> 1000
hoac Cefotaxime 1g Tiem/Truyen 1<;>
6. Levofloxacin 2S0mg/SOml Tiem/Truyen SOml 1<;> 1000
7. Ceftazidime 1g Tiem/Truyen 1<;> 800
8. Cefoperazol 1g TiemlTruyen 1<;> 800
9. Amikacin S00mg/2ml Tiern/Truyen 1<;> 1000
Amikacin SOOmg/1OOml TiemlTruyen 1<;>
Azithromycin siro 200mg/Sml Uong l Sml 1<;>
11. Adrenalin 1mg/ml Tiem/Truyen lrnl , ang SOO
12. Nor-adrenalin l mg/ml Tiem/Truyen lrnl , ang SOO
13. Milrinon 1mg/ml Tiem/Truyen 10ml 1<;> 220
14. Dopamin 200mg/Sml Tiem/Truyen Sml 6ng 120
IS. Dobutamin 2S0mg/20ml TiemlTruyen 20ml 6ng 120
Dobutamin 2S0mg/SOml Tiem/Truyen SOml , ang
16. Midazolam Smg/ml Tiem/Truyen 1ml , ang 600
17. Morphin 10mgllml Ticrn/Truyen 1ml , ang 120
18. FentanylO,lmg/2ml Tiem/Truyen 2ml , ang 120
19. Vecuronium 4mg TiemlTruyen 1<;> 350
20. Atracurium 10mg/ml Tiern/Truyen 2,5ml , ang 350
21. Heparin S.OOOUI/ml TiemlTruyen Sml 1<;> 50
22. Phenobarbital 1OOmg/1ml Tiem/Truyen lml , ang 300
23. Kaliclorid 10% TiemlTruyen Sml ang 200
5
STT Ten tbu6c, nang dt} - bam IU'Q1lg Duong dung Tb~ ticb ella Don S61U'Q1lg don vi dong vi goi nho nbAt (d6i v6i tbu6c dang long)
24. Calcigluconat 10% Tiem/Truyen 10ml ong 200
Calciclorua (Calciclorid) 10% Tiem/Truyen Sml , ong
2S. Natribicacbonat 8,4%, Tiem/Iruyen 10ml ,
300ong
26. Magiesulphat lS% Tiern/Truyen Sml , ong 200
27. Albumin 20% Tiem/Truyen SOml lQ 100
28. Dich loc mau lien tuc thea may Dung dich loc S lit tui 400
29. Natri clorid 0,9% Tiem/Truyen 100ml chai 1000
30. Glucose S% Tiem/Truyen 2S0ml chai 1000
31. Glucose 10% Tiem/Truyen 2S0ml chai SO
32. Ringer lactat Tiem/Truyen SOOml chai 1000
33. Ringer lactat + Glucose S% Tiern/Truyen SOOml chai 1000
34. Hydrocortisol 100mg TiemlTruyen lQ 70
3S. Methyl Presnisolon 12Smg Tiem/Truyen lQ 70
36. Thuoc khac khi din thiet, se sir dung ill nguon thuoc s~n co cua benh vien
Ghi cbu: Co th~ sir dung cac tbu6c co cung hoat chdt, duirng dung nhung co nAng dt}, ham hrong, don vi ho~c tb~ ticb khac co kha nang tbay tb~ nhau. Khi do cAn quy dBi ra s6 lU'Q'Ilgthu6c turmg img.
6
/..Phu Inc so 2.1 DANH MVC TRANG·THIET Bl THIET YEU
STT Ten trang thi~t b] sA hrong
1. May tho xach tay kern van PEEP, 2 b(>day 1
2. May x quang di dong 1
3. May theo doi benh nhan ?; 5 thong s6 1
4. May theo d5i benh nhan ?; 2 thong s6 (Sp02 va nhip 1
mach) 5. May do d(>bao hoa 0 xy kep tay 5
6. H~ thong oxy (co the thay the bang binh 0 xy hoac 0 1 xy hoa long)
7. Bam tiem dien 2
8. May truyen dich 2
9. May hut dam 2
10. May hut d~n luu mang phoi kin di dong 2
11. B(>d(tt noi khi quan thuong 1
12. Den thu thuat 1
13. May IQCva klnr khuan khong khi (so IUQl1gtuy theo 1 dien tich phong to hay nho)
14. May phun dung dich khir khuan: khir khuan be mat 1 trong cac phong each ly
7
Phu Inc s6 2.2 DANH MVC V~ T TU ·TIEU HAO TIDET YEU
(CO's6 cho di~u trj trong 3 tulin)
STT Ten thi~t hi Don vi S61U'Q11g
1. Hop dung mfiu benh pham h(>p 10
2. Tupe dung moi tnrong v~n chuyen benh pham hop 50 cai 100
3. Tam bong mem lfty benh pham miii hop 100 cai 100
4. Mask co tui chiec 20
5. Day tho oxy chiec 50
6. Sonde foley ,.cal 5
7. Dien cue dinh cai 50
8. V~t tu tieu hao khac n~u d.n thiet, se su dung til , -nguon san co cua benh vien
8
Phu luc sA2.3 DANH M1)C THUDC THIET YEU
(CO's6 cho ili~u trj trong 3 tulin)
STT Ten thu6e, nAng dQ - ham hrong DU'O'ng Th~ tich ciia don Don S6 dung vi dong goi nho vi IU'Q'Dg
nh§t (d6i vrri thu6e dang long)
1. Ceftriaxon 1g Tiem/Truyen 19 SO
hoac Cefotaxime 1g Tiem/Truyen 19
2. Levofloxacin 2S0mg/SOml TiemlTruyen SOml 19 20
3. Ceftazidime 1g Tiem/Truyen 19 30
Cefoperazo11g Tiem/Truyen 19
Amikacin SOOmg/100m1 Tiem/Truyen 19
6. Azithromycin siro 200mg/Sml Uong l Sml 19 20
7. Adrenalin 1mg/ml Tiem/Truyen 1ml , ong 70
8. Nor-adrenalin 1mg/ml Tiem/Truyen 1ml , ong 70
9. Midazolam Smg/ml Tiem/Truyen 1m1 , ong SO
10. Natri clorid 0,9% Tiem/Truyen 100ml chai ISO
11. Glucose S% TiemlTruyen 2S0ml chai ISO
12. Glucose 10% Tiem/Truyen 2S0ml chai 70
13. Ringer lactat Tiem/Truyen SOOml chai ISO
14. Ringer lactat + Glucose S% Tiem/Truyen SOOml chai ISO
IS. Hydrocortisol 100mg Tiem/Truyen 19 ISO
16. Methyl Presnisolon 12Smg Tiem/Truyen 19 SO
17. Thuoc khac khi can thiet, se su dung til nguon thuoc s~n co cua benh vien
Lrru y: Co th~ sir dung cac thuAe co cimg hoat eh§t, dU'Ong dung nhung co nAng dC},ham hrong, don vi ho~e th~ tieh khac co kha nang thay th~ nhau. Khi do cAn quy d8i ra sA IrrQ1lgthuAc tuong img,
9