44

brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:13 Page 1

Page 2: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:13 Page 2

Page 3: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Iskustva razvijenih zemalja pokazala su bitnost izgradnje industrijskih zona za razvoj podu zet -ni{tva. Razvojem industrijskih zona omo gu }uje sedo ma}im privrednicima i lokalnim zajednicamada definiraju koncept razvoja privrede, te da se nataj na~in obezbijedi kvalitetniji nivo ponudeprema stranim investitorima. Omogu }uje se otva-ranje radnih mjesta za mladi i viso ko obrazovanikadar, br`i transfer znanja i teh no logija, osiguravakonkurentnost privrede u odnosu na privredu ze-malja iz okru`enja u smis lu privla~enja stranihulaganja, koncentracija usluga i potreba na jed-nom mjestu, interes no umre`avanje poduzetnika,pru`anje usluga korisnicima po povla{}enim cije-nama i efikasna administracija.

U materijalu su date osnovne ~injenice i podaci oop}inama i industrijskim zonama na podru~ju Kan-tona Sarajevo s namjerom da potencijalnim inves -titorima pru`imo cjelovite i aktuelne informacije.

Bro{ura usmjerava pa`nju na ono na {to upu}ujumnogi, a to je nepostojanje zakona o industrijs -kim zonama kako bi se moglo krenuti s aktivnos -tima izgradnje zona, ali i efikasnijim kori{tenjempostoje}ih zona.

U pripremi bro{ure kori{ten je materijal op}inaKantona Sarajevo, Federalnog zavoda za statistikui Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sara-jevo. Iskreno im se zahvaljujemo na saradnji. Vje -ru jemo da }e ova bro{ura ispuniti zahtjevekorisnika.

M I N I S T A R

mr.sc. Emir Hrenovica

Experiences of developed countries have shownthe importance of building industrial zones fordeve lop ment of entrepreneurship. Developmentof industrial zones enables local entrepreneursand local communities to define a concept ofeconomic development, and thereby to providebetter quality of offers to foreign investors. It crea -tes jobs for young people and highly-educatedstaff, ena b les faster transfer of knowledge andtechnology, ensures the competitiveness of theeconomy in comparison with economies ofneighbouring countries in the sense of attractingforeign investments, concentration of servi ces andneeds to one place, interest networking of entre-preneurs, offering services to clients with specialprices and more efficient administration.

This brochure offers the basic facts and data aboutmunicipalities and industrial zones in the Saraje -vo Canton area in order to give potential investorscomplete and up-to-date information.

The brochure draws attention to what many referto, and that is the lack of laws on industrial zonesnecessary for the development of zones, as well asfor more efficient use of existing zones.

During the brochure preparation, the material ofthe municipalities of the Sarajevo Canton, FederalBureau of Statistics and the Institute for Informaticsand Statistics of the Sarajevo Canton were used.We sincerely thank them for their cooperation.We hope the users will find this brochure useful.

M I N I S T E R

M. Sc. Emir Hrenovica

UVOD INTRODUCTION

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:13 Page 1

Page 4: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Pojmovno i sadr`ajno odre|enje zone

Gradovi i op}ine na ~ijem se podru~ju nalaze poslovnezone svojim aktima odre|uju privredne djelatnosti kojese mogu odvijati u preduzetni~koj-poslovnoj zoni.Poslovne djelatnosti koje se u njima realizuju mogu bitivrlo razli~ite, te na toj osnovi razlikujemo: industrijske,zanatske, preduzetni~ko-zanatske, uslu`ne, poljo pri - vred ne, turisti~ke, informati~ke, tehnolo{ke zone, centreza razvoj i transfer tehnologije, preduzetni~ke inkuba-tore i sl. Navedene zone, po veli~ini i namjeni mogu serazvrstati u tri grupe:

l specijalizovane zone, u koje spadaju tehnolo{ki cent -ri, parkovi, inkubatori, centri za transfer tehnologije izone specijalizovane za odre|ene djelatnosti,

l industrijske zone, gdje ubrajamo, prije svega, ve}apodru~ja sa velikom koncentracijom industrije, ukojima prevladavaju velika preduze}a i

l preduzetni~ko-zanatske zone, u koje ubrajamo pod -ru~ja sa velikom koncentracijom, prvenstveno malihpreduze}a i preduzetnika.

Industrijske zone u osnovi osiguravaju konkurentnostza biznise u dva aspekta:

Prvi se odnosi na mogu}nost kori{tenja efekata inte-griranja srodnih i povezanih biznisa u okviru zone {torezultira stvaranjem konkurentskih prednosti u okviruzone putem:

l pristupa jeftinijim inputima u sirovinama, kompo-nentama, ambala`i i servisima,

l specijalizacije i efikasnosti, te primjene novihtehnologija u partnerstvu kompanija u zoni i

l partnerstva sa povezanim industrijama u slu~aje-vima kada one mogu servisirati vi{e kompanija.

Drugi aspekt odnosi se na efikasnost koju nudi loka -cija zone za svoje ~lanice putem:

l smanjenja investicionih izdataka za proizvodne iposlovne objekte,

l smanjenja operativnih tro{kova transporta, odr`a -vanja i sigurnosti objekata, te servisa koji se orga-nizuju u zoni i

l putem zajedni~kog kori{tenja odre|enih objekata(laboratorije, kopirnice, energetski izvori i sli~no).

Ciljevi i zadaci preduzetni~ke infrastrukture i predu zet ni~ke - poslovne zone:

l pove}avanje zapo{ljavanja,l privla~enje novih, modernih, high-tech, biotehno -

lo{kih, ~istih i profitabilnih tehnologija il pru`anje poslovnih, tehni~kih, obrazovnih i drugih

usluga malim privatnim preduze}ima.

Poslovna zona mora u zavr{noj fazi biti opremljena:

l prometnom infrastrukturom (pristupne ceste i cesteu zoni),

l komunalnom infrastrukturom (vodovodne insta-lacije, tehnolo{ka voda i industrijska kanalizacija,instalacije oborinske odvodnje i kanalizacionemre`e u zoni,

l energetskom infrastrukturom (trafostanice, javnarasvjeta, elektri~ni i plinski priklju~ci),

l telefonskom i internetskom mre`om.

Kriteriji za uklju~ivanje preduzetnika u preduzet -ni~ku-poslovnu zonu:

U preduzetni~ku zonu mogu se uklju~iti preduzetnicikoji zadovoljavaju slijede}e kriterije:

l pove}avaju broj zaposlenih,l iz podru~ja "high techa", elektronike, informatike i

biotehnologije,l koji svoje proizvode izvoze,l ~iji proizvodi zamjenjuju uvozne proizvode,l koji obavljaju djelatnost koja je nu`na za funkci o -

nisanje preduzetni~ke zone,l koji rade na razvojnim projektima od interesa za

Kanton Sarajevo il koji se uklapaju u klaster koji treba da se organizuje

u zoni.

Prioritet uklju~ivanja u preduzetni~ku-poslovnuzonu mo ra ju imati preduzetnici ~iji su preduzetni~kiprojekti:

l u funkciji pove}avanja zaposlenosti,l izvozno orijentirani, visokoprofitabilni, imaju modernu

(visoku) tehnologiju i privla~e kapital,l najbolje mogu iskoristiti lokacijske, geoprometne,

energetske i druge pogodnosti,l omogu}uju pobolj{avanje kvaliteta `ivljenja i nisu

u suprotnosti sa za{titom okoli{a

Privredni subjekti koji ne mogu nikako u}i u sastavpreduzetni~ke zone su:

l privredni subjekti sa "prljavim" tehnologijama,l djelatnosti koje remete poslovanje ostalih u pre-

duzetni~koj zoni il djelatnosti koje nisu od privrednog zna~aja za Kan-

ton Sarajevo.

INDUSTRIJSKE - POSLOVNE ZONEUVOD

2

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:13 Page 2

Page 5: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Definition of a zone in terms of concept and contents

Towns and municipalities that have entrepreneurial/business zones in their areas — shall decide on eco-nomic act ivities that may take place in an entrepre -neurial / business zone. Those economic activities maybe very varied, and in that sense, we differentiate between industrial, vocational, entrepreneurial-craft,service-area, agricultural, tourist, informatics, techno-logical zones, centers for development and transfer oftechno logies, entrepreneurial incubators etc. Thementi oned zones may be categorized into the follo wingthree groups, according to their size and purpose:

l Specialized zones, that include technological cent res,parks, incubators, centres for transfer of techno logiesand zones specialized for particular activities,

l Industrial zones that primarily include large areaswith high concentration of industry with predomi-nately large companies, and

l Entrepreneurial/craft zones that include areas withhigh concentration of small companies and entre-preneurs.

In its essence, industrial zones ensure competitivenessfor businesses in two aspects:

First pertains to the possibility of using effects of inte-grating similar and connected businesses within thezone, which results in creation of competitive advan-tages within the zone through:

l Access to cheaper inputs in raw materials, compo-nents, packaging materials and services,

l Specialization and efficiency, and use of newtechno logies in partnership of companies within azone,

l Partnership with related industries in cases whenthey are able to service several companies.

Second aspect pertains to efficiency that a locationoffers for its members through:

l Reducing investment expenditures for productionand business facilities,

l Reducing operative expenditures of functioning,transportation, maintenance and security of facilitiesand services that are organized in a zone,

l Joint use of certain facilities (laboratory, copyingrooms, energy sources etc.)

Objectives and tasks of entrepreneurial infrastructureand entrepreneurial-business zone:

l Increasing employment ratel Attracting new, modern, high-tech, bio-technologi-

cal, clean and profitable technologiesl Providing business, technical, educational ad other

services to small private companies

In the final stage, a business zone must be equippedwith:

l Transport infrastructure (access roads and roadswithin the zone),

l Utilities infrastructure (water supply system, processwater and industrial sewage, installation of preci -pita tion drainage and sewage within the zone andconnection to external installations);

l Energy infrastructure (power transformer stations,street-lights, electrical and gas service connections);

l Telephone and internet network

Criteria for inclusion of an entrepreneur into anentre preneurial-business zone:

Only those entrepreneurs who meet the following cri-teria, may be admitted into an entrepreneurial zone:

l Those who offer new jobsl From the area of ”high tech” electronics, computer

science and biotechnologyl Those who export their productsl Those who are increasing the number of employeesl Those whose products are replacing imported productsl Those whose business is necessary for the functioning

of entrepreneurial zonel Those who work on a development project of interest

for Sarajevo Cantonl Those who fit into a ”cluster” which needs to be or-

ganized in the zone.

The priority for inclusion into an entrepreneurial-business zone must be given to entrepreneurs whoseprojects are:

l In the function of increasing employment ratel Export oriented, highly profitable, possessing modern

(high) technology and attract capitall Able to use location, geo-communication, energy

and other advantages in the best possible wayl Improving quality of life and are not contradictory

with environment protection

Business entities that cannot enter an entrepreneurialzone by any means are:

l Business entities with ”dirty” technologiesl Activities that hamper the business of other subjects

within an entrepreneurial zonel Activities that are not of economic importance for

Sarajevo Canton.

INDUSTRIAL – BUSINESS ZONES INTRODUCTION

3

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:13 Page 3

Page 6: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:13 Page 4

Page 7: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovinei njen najve}i urbani, kulturni, ekonomski iprometni centar. Sarajevo je istovremenoglavni grad Federacije Bosne i Hercegovinei sjedi{te Kantona Sarajevo.

Kanton Sarajevo je smje{ten na prostoru kojije okru`en planinama Bjela{nicom i Igma -nom na jugozapadu, Trebevi}em na jugo -istoku, te manjim planinama na sjeveru isjeverozapadu.

Sarajevska industrija uklju~uje industrijunamje{taja, automobila, komunikacijskeopreme, duhanske, farmaceutske i drugeindustrije.

Kompanije smje{tene u Sarajevu su: BH Tele-com, Bosnalijek, Sarajevska pivara, CocaCola BH, Fabrika duhana Sarajevo i nizdrugih kompanija.

Kanton Sarajevo je pokreta~ i motor razvojaprivrede, znanosti, obrazovanja, kulture irazvoja cijelog dru{tva.

Bro{ura je jedna u nizu aktivnosti Mini s -tar st va privrede Kantona Sarajevo, i ima zacilj pomo}i razvoju privrede Kantona Sara-jevo kako bi se

· zaustavilo pove}anje nezaposlenosti, tepotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje,

· uvozno orijentirani Kanton promijenio uizvozno orijentirani Kanton,

· proces deindustrijalizacije Kantona za -mije nio procesom nove, savremene indus -t ri jalizacije, s industrijama 21. stolje}a i

· izgradila privreda utemeljena na znanju inovim savremenim tehnologijama.

Sarajevo is the capital of Bosnia and Herzegov-ina and its largest urban, cultural, economicand transport centre. At the same time, Sara-jevo is the capital of Federation of Bosnia andHerzegovina and the seat of Sarajevo Canton.

Sarajevo Canton is situated in an area surro un -ded by mountains Bjela{nica and Igman at itsSouthwest, Trebevi} at its Southeast andsmaller mountains to the North and Northwest.

Sarajevo industry encompasses furniture, auto-mobile, communication equipment, tobacco,pharmaceutical and other industries.

Head offices of companies such as: BH Tele-com, Bosnalijek, Sarajevo brewery, Coca ColaBH, Tobacco factory Sarajevo and numerousother companies are located in Sarajevo.

Sarajevo Canton is a moving force and the engine for development of economy, scien ce,education, culture and overall society.

This brochure is one of many projects by Sara-jevo Canton Ministry of Economy and thepurpose of it is to support the development ofSarajevo Canton economy in order to:

· Stop the increasing unemployment rateand to encourage economic growth andemployment.

· Change the orientation of the Canton fromimporting to exporting.

· Change the process of deindustrializationin the Canton with the process of new,contemporary industrialization with 21-century industries.

· Develop the economy based on knowledgeand new, modern technologies.

KANTONSARAJEVO

CANTONSARAJEVO

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 5

Page 8: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJIKANTONA SARAJEVO*

6

Povr{ina (km2): 1.276,9Broj stanovnika: 440.744Gustina naseljenosti (stan./km2): 342,9 Prirodni prira{taj: 812 Broj op}ina u Kantonu: 9GDP (mil. KM za 2012): 5.922GDP per capita (KM): 13.437Neto pla}a za 2012 (KM): 1.013

· Prema procjeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja, GDP u Sarajevskom kantonuprocjenjuje se u iznosu od 5.922 mil. KM. U~e{}e GDP Kantona Sarajevo u GDP Federacije(16.369 mil.KM) je 36,2 %.

· Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Sarajevskom kantonu iznosi13.437 KM.

· U~e{}e fizi~kog obima industrijske proizvodnje u Sarajevskom kantonu u industrijskojproizvodnji Federacije je 19,4 %.

· U Kantonu Sarajevo, ukupan broj zaposlenih u 2012. godini je 126.265, a ukupan broj za-poslenih u FBiH je 437.331. Broj zaposlenih u Kantonu Sarajevo u~estvuje u ukupnom brojuzaposlenih u FBiH sa 28,87 %.

· Broj registrovanih pravnih osoba u Kantonu Sarajevo u~estvuje u ukupnom broju registrova -nih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 25,89 %.

· Broj registrovanih fizi~kih lica — obrtnika u Kantonu Sarajevo, sa 31.12.2012. godine, iznosioje 12.405. Broj registrovanih fizi~kih lica-obrtnika u~estvuje u ukupnom broju registrovanihfizi~kih lica - obrtnika u FBiH sa 24,21 %.

Struktura poslovnih subjekata u Kantonu Sarajevo*

* Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 6

Page 9: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

MACROECONOMIC INDEXES OF SARAJEVO CANTON*

7

Area (km2): 1.276,9 Population: 440.744Population density (resid./km2): 342,9 Birth rate: 812Number of municipalities in Canton: 9GDP (mil. KM in 2012): 5.922GDP per capita (KM): 13.437Net salary in 2012 (KM): 1.013

· As per an assessment by Federation Institute for programming of development, GDP in Sara-jevo Canton is estimated to 5.922 million KM, which - compared to GDP of Federation —16.369 amounts to 36.2%

· Assessment of GDP per capita (present population) in Sarajevo Canton amounts to13.437 KM.

· Participation of physical volume of industrial production in Sarajevo Canton in industrialproduction of Federation amounts to 19,4%.

· The number of employed persons in Sarajevo Canton in 2012 was 126.265 persons, and thetotal number of employed persons in B&H Federation is 437.331. Work force of SarajevoCanton participates in the overall workforce of Federation with 28,87%

· The number of registered companies in Sarajevo Canton participates in overall number ofregistered companies in Federation with 25,89%.

· The number of registered small businesses in Sarajevo Canton as of 31.12.2012 amounted to12.405. The number of registered small businesses participates in overall number of regi s te -red small businesses in BH Federation with 24,21%

The structure of business entities in Sarajevo Canton*

* Data source: Federation Institute for Statistics

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 7

Page 10: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Industrijske zone su podru~ja koja su prostorno - planskim dokumentima odre|ena za obavljanjeprivrednih djelatnosti, s izgra|enim saobra}ajnicama i komunalnom infrastrukturom. Gradovi i op}ine,na ~ijem se podru~ju nalaze industrijske zone, svojim aktima odre|uju privredne djelatnosti koje semogu odvijati u zoni.

Ciljevi i zadaci industrijske - poslovne zoneIndustrijska - poslovna zona ne slu`i samo za iznajmljivanje poslovnih prostora i odre|enih poslovnihusluga preduzetnicima. Djelatnosti koje se obavljaju u zoni moraju rje{avati i privredne probleme togkraja. Industrijska zona treba biti „operativni alat” za realizaciju ciljeva iz strategija razvoja privredegrada, kantona ili dr`ave.

Osnovni podaci o op}inama na ~ijem podru~ju postoje industrijske zoneIndustrijske zone, koje danas egzistiraju u Kantonu Sarajevo, nalaze se na podru~ju op}ina: Ilid`a,Had`i}i, Ilija{ i Vogo{}a. Op}ine zauzimaju ukupnu povr{inu od 787,54 km2 ili 61,68 % povr{ine Kan-tona Sarajevo. Ukupan broj stanovnika na ovom podru~ju je 127.700 ili 28,97 % ukupnog brojastanovnika Kantona Sarajevo.

U ~etiri op}ine Kantona Sarajevo, u kojima postoje industrijske zone, registrovano je ukupno 8.355privrednih subjekata ili 25,30 % ukupnog broja na podru~ju Kantona Sarajevo.

Ukupan broj zaposlenih na podru~ju op}ina iznosi 27.878 lica ili 22,08 % od ukupnog broja zaposlenihna podru~ju Kantona Sarajevo.

Privredni subjekti u op}inama na ~ijem podru~ju postoje industrijske zone *

* Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

INDUSTRIJSKE ZONE NA PODRU^JUKANTONA SARAJEVO

8

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 8

Page 11: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

9

Privredni resursi op}ina na ~ijem podru~ju postoje industrijske zone Osnovni resursi op}ina su: rudna bogatstva, {ume, termalne vode i turisti~ki potencijali.

Privredni sektori op}ina na ~ijem podru~ju postoje industrijske zoneDrvoprera|iva~ki, metaloprera|iva~ki, prehrambena i farmaceutska industrija i poljoprivreda.

Glavni izvozni proizvodi su iz drvoprera|iva~ke industrije (namje{taj), proizvodi od metala i dioproizvoda prehrambene industrije.

Pregled industrijskih zona u Kantonu Sarajevo

* Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Podaci o zaposlenosti na op}inama na ~ijem podru~ju

postoje industrijske zone *

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 9

Page 12: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

INDUSTRIAL ZONES IN THEAREA OF SARAJEVO CANTON

10

An area that was designated for business activities in urban planning documents, with constructed roadsand utility infrastructure is an entrepreneurial zone. Towns and municipalities that have entrepreneurial-business zones within their areas shall in their documents decide on business activities that may takeplace in an entrepreneurial-business zone.

Tasks and objectives of an industrial - business zone Industrial-entrepreneurial zone does not serve only the purpose of renting business premises and somebusiness services to entrepreneurs, as it often happens, but it also has to solve economic problems ofthe area and must be an ”operational tool” for implementation of objectives defined in Strategy for eco-nomic development of a city, area or the entire country.

Basic information on Municipalities who have industrial zones at their territoryIndustrial zones that currently exist in the area of Sarajevo Canton are situated at the territory of four mu-nicipalities - Ilid`a, Had`i}i, Ilija{ and Vogo{}a. These municipalities take up the entire area of 787,54 km2

or 61,68 % of Sarajevo Canton and have the total of 133.040 inhabitants or 28,53 % of the total populationof Sarajevo Canton.

In four municipalities in Sarajevo Canton with industrial zones, the total of 8.255 business entities wasregistered which is 25,30 % of total number in the area of Sarajevo Canton.

The total number of employed persons is 27.878 or 22,08 % of the total number of employed personsin Sarajevo Canton.

Business entities in municipalities with industrial zones*

* Data source: Federation Institute for Statistics

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 10

Page 13: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

11

Economy resources of Municipalities with industrial zones:Main resources in these municipalities are: mineral resources, forests, thermal waters, tourist potentials,

Economy sectors of Municipalities with industrial zones: Wood processing industry, metal processing industry, food industry and agricultural business entities

Main export products are from wood processing industry (furniture), metal products and a part of foodindustry products.

An overview of Industrial zones in Sarajevo Canton

* Data source: Federation Institute for Statistics

Data on employment in municipalities with

industrial zones*

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 11

Page 14: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 12

Page 15: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Povr{ina: 143,30 km2²Broj stanovnika: 60.417Administrativni polo`aj: Kanton Sarajevo,Federacija BiH.Geografski polo`aj: jugozapadni dio KantonaSarajevo.

Trenutno stanje privrednih subjekata· 2.045 pravna lica· 1.094 poslovne jedinice · 1.888 obrtni~kih radnji.

Ukupan broj registrovanih privrednih subje -kata u Op}ini Ilid`a je 5.027.

Privredni sektori Drvoprera|iva~ka i prehrambena industrija,privredna dru{tva iz oblasti poljoprivrede,trgo vine na veliko i malo i turizam.

Prirodni resursiTuristi~ki potencijali i termalne vode.

Zna~ajniji privredni subjekti na podru~juOp}ine Ilid`a:Gorenje, Dalas, Bra}a Metovi}, Brugman,EGV, Brajlovi}, OBI-vrtni centar, Grizelj,Hladnja~a Klas, Mercator, Kerametal, Saracentar, Melain centar i drugi.

Turisti~kim agencijama su na raspolaganjupoznati hoteli:Hollywood, Delminium, Terme Ilid`a, Rimskimost, Grin, Imzit, Bosna, Aqua, Radon plaza,Casa Grande, Auto-kamp i ostali.

Na podru~ju Op}ine Ilid`a se nalazi indus-trijska zona ”FAMOS” Hrasnica.

Area: 143,30 km2²Population: 60.417Administrative position: Sarajevo Canton,B&H Federation.Geographic position: Southwest part of Sara-jevo Canton.

Current economic situation· 2.045 companies· 1.094 business units · 1.888 small businesses.

Total number of registered companies inIlid`a Municipality is 5.027.

Economic sectorsWood processing industry, food industry,business entities in the areas of agriculture,wholesale and retail and tourism.

Natural resourcesTourist potentials and thermal waters.

The most important business entities in thearea of Municipality Ilid`a:Gorenje, Dalas, Metovi} brothers, Brugman,EGV, Brajlovi}, OBI-garden center, Grizelj,Klas cold storage, Mercator, Kerametal, Saracenter, Melain center and others.

Tourist agencies have at their disposal the famous hotels:Hollywood, Delminium, Terme Ilid`a, Rimskimost, Grin, Imzit, Bosna, Aqua, Radon plaza,Casa Grande, Auto-kamp and others.

Industrial zone ”FAMOS” Hrasnica is in Ilid`aMunicipality.

OP]INAILID@A

MUNICIPALITYILID@A

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 13

Page 16: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Tip zone: Zelena / Sme|a

LokacijaIndustrijska zona "Famos" Hrasnica nalazi se napodru~ju biv{eg kompleksa "FAMOS — HOLDING"d.d. u naselju Hrasnica, Op}ina Ilid`a.

Ukupna povr{ina industrijske zone je 280.000 m2,a pro{irenje zone je mogu}e jo{ za 30 hektara.Povr{ina koju pokrivaju objekti u industrijskoj zonije 120.000 m2.Saobra}ajnice pokrivaju 12.800 m2 povr{ine u in-dustrijskoj zoni.Parking prostor u industriskoj zoni pokriva povr{inuod 7.890 m2.

InfrastrukturaIndustrijska zona je opremljena potrebnom in -frastrukturom (vodovodna i kanalizaciona mre`a,ener getska infrastruktura i telekomunikaciona mre`a).Infrastrukturom upravljaju komunalne organizacije.

Vlasni{tvoU periodu od 2000. do 2002. godine izvr{ena jedjelimi~na privatizacija ukupne povr{ine Industrijs - ke zone "Famos", ~ime je u posjed uvedeno 59novih vlasnika. U slijede}oj fazi privatizacije jekompletan kompleks preduze}a "Famos" Hrasnicadobio status privatnog vlasni{tva.U sanaciju i izgradnju novih objekata vlasnici su dosada investirali vi{e od 19.000.000 KM, a radovi nave}ini objekata jo{ su u toku. Po osnovu obavezaiz kupoprodajnih ugovora uposleno je oko 400 rad-nika. Prema procjeni nadle`nih organa Op}ineIlid`a, trenutno na lokaciji ove industrijske zoneima zaposleno vi{e od 700 radnika.

Na lokalitetu industrijske zone se nalaze privrednisubjekti:Bohen ({tamparska djelatnost), Alternativa (kova nje,presovanje i izrada metalnih konstrukcija), Strojal(proizvodnja metalnih konstrukcija), Medixon(proizvodnja crijepa i betonske galanterije), Famosgradnja (proizvodnja rezane gra|e), Bemust ({ta m -pa rija) i drugi.

Zone type: Green / Brown

LocationIndustrial zone "Famos Hrasnica" is situated in thearea of former complex "FAMOS — HOLDING" plc.Hrasnica, Ilid`a Municipality.

Total area of industrial zone is 280.000 m2, andit is possible to expand the zone by additional 30acres.Total area covered with facilities in industrial zoneis 120.000 m2.Roads cover 12.800 m2 in the industrial zone.Parking area in the industrial zone covers the areaof 7.890 m2.

Infrastructure The industrial zone is fitted with necessary in frastructure (water supply and sewage, energyin frastructure and telecommunication network).

OwnershipFrom 2000 to 2002 partial privatisation of total areaof industrial zone ”Famos” was conducted, and inthis way 59 new owners have been introduced.Through the following privatisation phase, the entirecomplex of ”Famos” Hrasnica concern obtained thestatus of private ownership.So far, new owners invested approximately19.000.000 KM into repairs and construction ofbuildings and works on majority of facilities are stillunder way. Approximately 400 workers have beenemployed based on contractual obligations, whilean assessment by Ilid`a Municipality says that morethan 700 workers are currently employed in the industrial zone.

The following business entities are situated at thelocality of the industrial zone:Bohen (printing business), Alternativa (coining,press ure and production of metal constructions),Strojal (production of metal constructions), Medixon(production of roof tiles and concrete accessories),Famos construction (production of scaffolding),Bemust (printing) and others.

INDUSTRIJSKA ZONA "FAMOS" Hrasnica INDUSTRIAL ZONE "FAMOS" Hrasnica

14

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 14

Page 17: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

INDUSTRIJSKA ZONA "FAMOS" Hrasnica INDUSTRIAL ZONE "FAMOS" Hrasnica

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 15

Page 18: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 16

Page 19: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Povr{ina : 273,26 km2

Broj stanovnika: 22.705Administrativni polo`aj: Kanton Sarajevo, Fede -racija BiH.Geografski polo`aj: jugozapadni dio KantonaSarajevo, udaljenost od centra Sarajeva je 16 km.

Trenutno stanje privrede· 348 pravnih lica· 259 poslovnih jedinica · 548 obrtni~ke radnje.Ukupan broj registrovanih privrednih subjekatau Op}ini Had`i}i je 1.155.

Privredni sektori Drvoprera|iva~ka i prehrambena industrija, priv -redna dru{tva iz oblasti poljo priv rede, trgovine naveliko i malo i turizam.Glavni izvozni proizvodi su iz drvo pre ra|iva~kei metalske industrije, namje{taj i proizvodi odmetala, te dio prehrambene industrije.

Prirodni resursi[umska bogatstva i turisti~ki potencijali (planine).

Zna~ajniji privredni subjekti na podru~ju Op}ineHad`i}i:Coca Cola, Akova-impex, MI Ovako, Kemos,Milkos, Klimavent, Wurth, Argeta, Agricom, Sabix,Drvopromet, Bingo i drugi.

Na podru~ju Op}ine Had`i}i se nalazi pet industrijskih zona:1. Industrijska zona "Mostarsko raskr{}e"2. Industrijska zona "Garovci — Donji Had`i}i"3. Industrijska zona "Boce — Binje`evo"4. Industrijska zona "Mr|anovi} polje" Donji

Had`i}i5. Industrijska zona "TRZ" Had`i}i.

Area : 273,26 km2²Population: 22.705Administrative position: Sarajevo Canton, B&HFederation.Geographic position: Southwest part of SarajevoCanton, distance from center of Sarajevo is16 km

Current economic situation· 348 companies· 259 business units · 548 small businesses.Total number of registered business entities inHad`i}i Municipality is 1.155.

Economic sectorsWood processing industry, food industry andagricultural business entities, wholesale and re ta il trade, tourism.Main export products are from wood processingand metal industry, furniture and metal produ cts,and part of food industry.

Natural resourcesForests and potentials for tourism (mountains).

The important business entities in the area ofHad`i}i Municipality:Coca Cola, Akova-impex, MI Ovako, Kemos,Milkos, Klimavent, Wurth, Argeta, Agricom,Sabix, Drvopromet, Bingo and others.

There are five industrial zones in the area of Had`i}i Municipality:1. Industrial zone "Mostarsko raskr{}e"2. Industrial zone "Garovci — Donji Had`i}i"3. Industrial zone "Boce — Binje`evo"4. Industrial zone "Mr|anovi} polje" Donji

Had`i}i5. Industrial zone "TRZ" Had`i}i.

OP]INAHAD@I]I

MUNICIPALITYHAD@I]I

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:14 Page 17

Page 20: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Tip zone: Zelena / Sme|a

LokacijaGarovci — Donji Had`i}i.Industrijska zona se nalazi na desnoj stranimagist ralnog puta M17 Sarajevo — Mostar, napodru~ju Garovci — Donji Had`i}i.

Dokumentaciona osnovaOva industrijska zona je nastala ranih 1980-tihgodina na osnovu planova prostornog ure|enja(razvojni planovi) koji su odredili namjenupovr{ina i izradu daljih aktivnosti:Urbanisti~ki plan Grada Sarajevo za podru~jeHad`i}i ("Slu`bene novine Grada Sarajeva", broj5/90).Regulacioni plan "Donji Had`i}i" II i III Garovci("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 39/05).Prostorni plan Kantona Sarajevo 2003. - 2023.godina ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj26/06).

Vlasni{tvoPrivatno zemlji{te.

InfrastrukturaIndustrijska zona je opremljena potrebnom infras -trukturom (vodovodna i kanalizaciona mre`a,ener getska infrastruktura i telekomunikacionamre`a). Infrastrukturom upravljaju komunalne or-ganizacije.

Na lokalitetu zone, sa lijeve strane magistralnogputa M17, se nalaze privredni subjekti:Drvopromet (tr`ni centar), Medline (poliklinika),Hifa Group — Eurometali, Harex, Rajz (proizvodnjaboja) i drugi.

Na lokalitetu zone, sa desne strane magistralnogputa M17, nalaze se privredni subjekti:Snagi} (proizvodnja PVC stolarije i Al-profila),Telefon gradnja i Bingo (tr`ni centar).

Zone type: Green / Brown

LocationGarovci — Donji Had`i}i.Industrial zone is situated at the right side of back-bone road M17 Sarajevo — Mostar in the area ofGarovci — Donji Had`i}i.

Documentation groundsThis industrial zone was made in the early 1980sbased on urban (development) plans that establi -shed the purpose of areas and course of furtheractivities:Urban development plan of Sarajevo City forHad`i}i (Official Gazette of Sarajevo City number5/90).Regulation plan "Donji Had`i}i" II and III Garovci(Official Gazette of Sarajevo City number 39/05).Spatial Plan of Sarajevo Canton 2003. - 2023.(Offi cial Gazette of Sarajevo City number 26/06).

OwnershipPrivate land.

InfrastructureIndustrial zone is equipped with all necessary in-frastructures (water supply and sewage networks,energy infrastructure and telecommunicationsnetworks). Infrastructure is maintained by munici -pal services.

At this location, the following companies are situated to the left side of trunk road M17:Drvopromet (shopping center), Medline (a clinic),Hifa Group — Eurometals, Harex, Rajz (produc-tion of paints) and others.

The following companies are situated at the location to the right side of trunk road M17:Snagi} (production of PVC carpentry and Al-profiles), Telephone development and Bingo(shopping center).

INDUSTRIJSKA ZONA "Garovci – Donji Hadži}i"INDUSTRIAL ZONE "Garovci – Donji Hadži}i "

18

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:15 Page 18

Page 21: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

INDUSTRIJSKA ZONA "Garovci — Donji Had`i}i"INDUSTRIAL ZONE "Garovci — Donji Had`i}i"

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:15 Page 19

Page 22: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Tip zone: Zelena / Sme|a

LokacijaMr|anovi} polje, Op}ina Had`i}i.Industrijska zona "Mr|anovi} polje" Donji Ha -d` i}i nalazi se na lijevoj strani magistralnogputa Sarajevo — Mostar. Glavna saobra}ajnicaprati cijeli kompleks zone i uvezuje zonu sanaseljem Donji Had`i}i.

Dokumentaciona osnovaIndustrijska zona je nastala na osnovuplanova prostornog ure|enja koji su odredilinamjenu povr{ina i izradu daljih aktivnosti:Regulacioni plan "Mr|anovi} polje" Had`i}i("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj21/07).Prostorni plan Kantona Sarajevo 2003. -2023. godina ("Slu`bene novine KantonaSarajevo", broj 26/06).

Povr{ina Industrijska zona obuhvata ukupnu povr{inuod 180.300 m2.

Vlasni{tvoPrivatno zemlji{te.

InfrastrukturaIndustrijska zona je opremljena potrebnom in-frastrukturom (vodovodna i kanalizacionamre`a, energetska infrastruktura i telekomu-nikaciona mre`a). Infrastrukturom upravljajukomunalne organizacije.

Na lokalitetu industrijske zone "Mr|anovi}polje" se nalaze privredni subjekti:Argeta (osnovna djelatnost je mesna industri -ja), Saplast (Tvornica za proizvodnju PVCstolarije), Cet-Bah (proizvodni pogon), Begex(Tvornica za proi z vodnju namje{taja), Agri-com, Adolado i drugi.

Zone type: Green / Brown

LocationMr|anovi} polje, Municipality Had`i}i.Industrial zone "Mr|anovi} polje" DonjiHad`i}i is situated at the left side of thebackbone road Sarajevo — Mostar. Mainroad follows the entire complex and con-nects the zone with residential area DonjiHad`i}i.

Documentation groundsThis industrial zone was made based onurban development plans that determinedthe purpose of the area and further activities:Regulation Plan "Mr|anovi} polje" Had`i}i(Sarajevo Canton Offical Gazette number21/07).Spatial Plan of Sarajevo Canton 2003. -2023. (Sarajevo Canton Official Gazettenumber 26/06).

Area Industrial zone covers the total area of180.300 m2.

OwnershipPrivate land.

InfrastructureIndustrial zone is equipped with all necessaryinfrastructures (water supply and sewage net-works, energy infrastructure and telecommu-nication network). Infrastructure is maintainedby municipal services.

Following business entities are situated inindustrial zone "Mr|anovi} polje”:Argeta (main purpose is meat industry), Saplast(Factory for production of PVC carpentry), Cet-Bah (manufacturing facility), Begex (furniturefactory), Agricom, Adolado and others.

INDUSTRIJSKA ZONA "Mr|anovi} polje" Donji Hadži}iINDUSTRIAL ZONE "Mr|anovi} polje" Donji Hadži}i

20

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:15 Page 20

Page 23: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

INDUSTRIJSKA ZONA "Mr|anovi} polje" Donji Had`i}iINDUSTRIAL ZONE "Mr|anovi} polje" Donji Had`i}i

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:15 Page 21

Page 24: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Tip zone: Zelena / Sme|a

Lokacija Op}ina Had`i}i.Industrijska zona se nalazi na lokalitetunamjenske vojne industrije, Tehni~koremontnog zavoda Had`i}i (TRZ).

Dokumentaciona osnovaProstornim planom Kantona Sarajevo2003. - 2023.godina ("Slu`bene novineKantona Sarajevo", broj 26/06) namje -na povr{ina je zadr`ana u postoje}imgranicama.

Povr{ina Lokacija industrijske zone obuhvatapovr{inu od ukupno 186.276 m2.

Vlasni{tvoZemlji{te je u vlasni{tvu privrednogsubjekta Tehni~ko remontni zavodHad`i}i.

InfrastrukturaIndustrijska zona je opremljena potreb-nom infrastrukturom. Vodovodna i ka -na lizaciona mre`a, kao ienergetskai n f ra s truktura zahtjevaju dodatna ula-ganja. Na lokalitetu zone postoji izgra -|ena `elje zni~ka pruga (industrij skikolosijek).

Na lokalitetu industrijske zone senalaze pri vr ed ni subjekti:Bosnet (osnovna djelatnost subjekta jeproizvodnja hrane za ribe), Sabix (pro -iz vodnja namje{taja) i TRZ (namjens -ka proizvodnja).

Zone type: Green / Brown

Location Municipality Had`i}i.Industrial zone is situated at the localityof military industry TRZ (Technical andRefurbishment Institute) Had`i}i.

Documentation groundsAccording to Spatial Plan of SarajevoCanton 2003. - 2023. (Sarajevo Can-ton ”Official Gazette” number 26/06)the purpose of the area was kept withinthe existing boundaries.

AreaLocation of industrial zone encom-passes the area of 186.276 m2.

OwnershipThe land is the property of the busi-ness entity Technical and Refurbish-ment Institute Had`i}i.

InfrastructureIndustrial zone is equipped with nece -ssary infrastructure. Water supply andsewage network, energy infrastructuresrequire additional investments. There isa railway track at the location (industrialgauge).

The following companies are situatein the area of industrial zone:Bosnet (main purpose of this entity isproduction of food for fish), Sabix(production of furniture), TRZ (militaryindustry).

INDUSTRIJSKA ZONA " TRZ - Had`i}i" INDUSTRIAL ZONE " TRZ - Had`i}i"

22

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:15 Page 22

Page 25: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

INDUSTRIJSKA ZONA "TRZ - HAD@I]I" INDUSTRIAL ZONE "TRZ - HAD@I]I"

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:15 Page 23

Page 26: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Tip zone: Zelena / Sme|a

Lokacija Mostarsko raskr{}e, Op}ina Had`i}i.Industrijska zona "Mostarsko raskr{}e" se nalazi naulazu u Op}inu Had`i}i, sa desne i lijeve stranemagistralnog puta M -17 Sarajevo - Mostar.

Dokumentaciona osnovaIndustrijska zona je u manjem obliku nastala ranih1970-tih godina na osnovu planova prostornogure|enja (razvojni planovi) koji su odredili namjenupovr{ina i izradu daljih aktivnosti:Urbanisti~ki plan Grada Sarajevo za podru~je Had`i}i("Slu`bene novine grada Sarajeva", broj 5/90).Regulacioni plan Binje`evo ("Slu`bene novinegrada Sarajevo", broj 13/89).Prostorni plan Kantona Sarajevo 2003. - 2023. go-dina ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj26/06).

Vlasni{tvoPrivatno zemlji{te.

InfrastrukturaIndustrijska zona je opremljena potrebnom infra-strukturom (vodovodna i kanalizaciona mre`a, ener -getska infrastruktura i telekomunikaciona mre`a).Infrastrukturom upravljaju komunalne organizacije.

Na lokalitetu zone se nalaze privredni subjekti:Coca Cola HBC B-H - na povr{ini zemlji{ta od44.928 m2 nalazi se objekat / objekti povr{ine20.022 m2. Na dijelu zemlji{ta je u toku zavr{nafaza izgradnje skladi{no-proizvodne hale povr{inecca 4.500 m2 i radionice za odr`avanje vozila.Akova - impex zauzima zemlji{te od 18.069 m2, nakom se nalazi objekat / objekti povr{ine 1.836 m2,a u toku je zavr{na faza izgradnje proizvodnogpogo na povr{ine cca 5.000 m2.

Na lokalitetu ove zone svoju djelatnost obavljaju iprivredni subjekti: Akmilk, MI Ovako, Energopetrol - benzinska stanica,Kemos i drugi.

Zone type: Green / Brown

LocationMostarsko raskr{}e , Municipality Had`i}i.Industrial zone "Mostarsko raskr{}e" is situated at theentrance to Municipality Had`i}i, on both right andleft sides of the trunk road M -17 Sarajevo - Mostar.

Documentation groundsThis industrial zone was created at a smaller scalein the early 1970s, based on spatial (development)plans that designated the purpose of the area andfurther activities:Urban plan of Sarajevo City for Had`i}i area (”Offi -cial Gazette” of Sarajevo City number 5/90).Regulatory Plan Binje`evo (”Official Gazette” ofSarajevo City number 13/89).Spatial Plan of Sarajevo Canton 2003. - 2023. (Sara-jevo Canton ”Official Gazette” number 26/06).

OwnershipPrivate land.

InfrastructureIndustrial zone is equipped with all necessary in frastructures (water supply and sewage networks, energy infrastructure and telecommunication n e t- work). Infrastructure is maintained by municipalservices.

Following business entities are situated in the area:Coca cola HBC B-H - an area covering 44.928 m2,contains facilities of 20.022 m2. At the part of theland that is covered by buildings, construction ofproduction and storage hall of 4500m2, and work-shop for maintenance of vehicles is under way.Akova - impex takes up an area of 18.069 m2 of soiland contains a facility / facilities of 1.836 m2, andsurro undings of 16.233 m2. At the part of the landcove red by buildings, a construction of manufacturingfacility of approximately 5.000 m2, is at the final stage.

At the locality of this zone, there are also businessentities such as:Akmilk, MI Ovako, Energopetrol — petrol station,Kemos and others.

INDUSTRIJSKA ZONA "Mostarsko – raskrš}e" INDUSTRIAL ZONE "Mostarsko – raskrš}e"

24

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:15 Page 24

Page 27: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

INDUSTRIJSKA ZONA "Mostarsko — raskr{}e" INDUSTRIAL ZONE "Mostarsko — raskr{}e"

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:15 Page 25

Page 28: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Tip zone: Zelena / Sme|a

Lokacija Binje`evo, Op}ina Had`i}i.Industrijska zona se nalazi u blizini `eljezni~kepruge Sarajevo—Plo~e, na Mostarskom raskr{}u. Sao-bra}ajni pristup zoni je sa Mostarskog raskr{}a.

Dokumentaciona osnovaIndustrijska zona je nastala ranih 1980-tih godina naosnovu planova prostornog ure|enja (razvojniplanovi) koji su odredili namjenu povr{ina i izradudaljih aktivnosti:Urbanisti~ki plan Grada Sarajevo za urbano podru~jeHad`i}i ("Slu`bene novine Grada Sarajeva", broj 5/90).Regulacioni plan "Donji Had`i}i" II i III Garovci("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 39/05).Prostorni plan Kantona Sarajevo 2003. - 2023.godina("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 26/06).

Vlasni{tvoPrivatno zemlji{te.

InfrastrukturaIndustrijska zona je opremljena potrebnom infra-strukturom (vodovodna i kanalizaciona mre`a, ener -getska infrastruktura i telekomunikaciona mre`a).Infrastrukturom upravljaju komunalne organizacije.

Na lokalitetu zone se nalaze privredni subjekti:Klimavent - Na ukupnoj povr{ini zemlji{ta od6.283m2 nalaze se objekti povr{ine 4.441 m2.Milkos - Na povr{ini zemlji{ta od 16.717 m2 nalazise objekat/objekti povr{ine 6.191 m2. Energoinvest - dalekovodizgradnja - Na ukupnojpovr{ini zemlji{ta od 35.000 m2 nalaze se objektipovr{ine 1.987 m2. Tvornica elektroopreme - Na povr{ini zemlji{ta od19.774 m2 nalazi se objekat/objekti povr{ine 4.029 m2. Unioninvest - Ukupna povr{ina zemlji{ta je 7.911 m2. Wurth - Na povr{ini zemlji{ta od 14.823 m2 nalazise objekat/objekti povr{ine 2.109 m2.

Na lokaciji zone postoje jo{ ~etiri neizgra|eneparcele.

Zone type: Green / Brown

LocationBinje`evo, Had`i}i Municipality.Industrial zone is situated behind railroad Sarajevo-Plo~e, at Mostarsko raskr{}e (intersection). Trafficacess to the zone is from Mostarsko intersection.

Documentation groundsThis industrial zone was created in early 1980s,based on spatial (development) plans that designatedthe purpose of the area and further activities:Urban plan of Sarajevo City for Had`i}i area (Offi-cial Gazette of Sarajevo City number 5/90).Regulation Plan ”Donji Had`i}i” II and III Garovci(Official Gazette of Sarajevo City number 39/05).Spatial Plan of Sarajevo Canton 2003. - 2023. (Sara-jevo Canton Official Gazette number 26/06).

OwnershipPrivate land.

InfrastructureIndustrial zone is equipped with all necessary infrastructures (water supply and sewage networks,energy infrastructure and telecommunication net-work) Infrastructure is maintained by municipalservices.

Following business entities are situated in the area:Klimavent - An area of 6.283 m2 contains facilitiesof 4.441 m2.Milkos - An area of 16.717 m2 contains facilities of6.191 m2.Energoinvest — trunk production - An area of 35.000m2

contains facilities of 1.987 m2.Electric equipment factory - An area of 19.774 m2

contains facilities of 4.029 m2.UnioninvestThe total area covers 7.911 m2.Wurth - An area of 14.823 m2 contains facilities of2.109 m2.

At the location of this zone, there are four more unusedplots.

INDUSTRIJSKA ZONA "Boce – Binježevo"INDUSTRIAL ZONE "Boce – Binježevo"

26

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:16 Page 26

Page 29: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

INDUSTRIJSKA ZONA "Boce — Binje`evo"INDUSTRIAL ZONE "Boce — Binje`evo"

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:16 Page 27

Page 30: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:16 Page 28

Page 31: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Povr{ina: 72 km2

Broj stanovnika: 25.450 Administrativni polo`aj: Kanton Sarajevo,Fede racija BiH.Geografski polo`aj: udaljenost od Sarajeva je6 km.

Trenutno stanje privrednih subjekata· 459 pravnih lica · 308 poslovnih jedinica· 484 obrtni~ke radnje.Ukupan broj registrovanih privrednih subjekatau Op}ini Vogo{}a je 1.251.

Privredni sektori Namjenska proizvodnja, metaloprera|iva~kedjelatnosti, proizvodnja proizvoda {iroke po -tro{ nje, trgovina na veliko i malo i farmaceutskaproizvodnja.

Prirodni resursiZna~ajniji prirodni resursi Op}ine Vogo{}asmje{teni su u dolini rijeke Bosne.

Zna~ajniji privredni subjekti na podru~juOp}ine Vogo{}a:U toku procesa male privatizacije, prodajomdijelova i imovine prijeratnih preduze}a fa -bri~kog kompleksa UNIS, u krug stare in -dustrijs ke zone u Vogo{}i uvedeno je u posjed30 novih privrednih subjekata. Pretis, Volks -wagen, Bags-Energoteh nika, Bellisima, Mims,Sam-shop i drugi su zna~ajniji privredni subjek -ti koji posluju u Op}ini Vogo{}a.

Na podru~ju Op}ine Vogo{}a nalaze se dvijeindustrijske zone:1. Stara industrijska zona u krugu prijeratnog

fabri~kog kompeksa "UNIS" i2. Nova industrijska zona Vogo{}a.

Area: 72 km2

Population: 25.450Administrative position: Sarajevo Canton, B&HFederation.Geographic position:6 km away from Sarajevo.

Current economic situation· 459 companies · 308 business units· 484 small businesses.Total number of registered business entities inVogo{}a Municipality is 1.251.

Branches of economyMilitary industry, metal processing, productionof wide range consumer products, wholesaleand retail and pharmaceutical production.

Natural resourcesImportant natural resources of Vogo{}a Munici -pality are situated in the valley of river Bosna.

Important business entities in Vogo{}a Municipality:As a part of small privatisation approx. 30 newbusiness entities entered the old industrial zoneVogo{}a, as they purchased segments or pro -per ty of pre-war companies of factory complexUNIS. Pretis, Volkswagen, Bags-Energotehnika,Bellisima, Mims, Sam shop and the others, aresignificant business entities that do businessin Vogo{}a Municipality.

There are two industrial zones at the area ofVogo{}a Municipality:1. Old industrial zone in the area of pre-war

factory complex "UNIS" and2. "New industrial zone" Vogo{}a.

OP]INAVOGO[]A

MUNICIPALITYVOGO[]A

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:16 Page 29

Page 32: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Tip zone: Zelena

LokacijaIndustrijska zona se nalazi u Op}ini Vo -go{}a.

Dokumentaciona osnovaU skladu sa usvojenim izmjenama regula-cionog plana industrijskog kompleksa UNIS(”Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj28/01) izvr{ena je parcelizacija zemlji{ta iformirana industrijska zona.

Povr{ina zoneUkupna povr{ina zone iznosi 13,5 hektara.

Vlasni{tvoZemlji{te u novoj industrijskoj zoni je udr`avnoj svojini. Nakon izvr{ene parceli -zacije zemlji{ta, 29 lokacija u ovoj zonidodijeljeno je krajnjim korisnicima. Zemlji{teje i dalje u dr`avnom vlasni{tvu sa pravomkori{tenja radi gra|enja. Sve dobivene loka -cije su upisane u korist investitora. Jedna lo -ka cija je u potpunosti izgra|ena i pre{la je uvlasni{tvo graditelja. Lokacije su dodijelj enesa namjenom da se na njima obavljaproizvodna i uslu`na djelatnost.

InfrastrukturaIndustrijska zona je opremljena potrebnom infrastrukturom (vodovodna i kanalizacionamre`a, energetska infrastruktura i telekomu-nikaciona mre`a). Infrastrukturom upravljajukomunalne organizacije.

Na lokalitetu zone se nalaze privrednisubjekti: Bellissima, Praktik, Procedo, Smal komerc,Nco i drugi.

Zone type: Green

LocationIndustrial zone is situated in Vogo{}a Munici -pality.

Documentation groundsIn line with adopted amendments to regula-tion plan of industrial complex UNIS (Sara-jevo Canton Official Gazette number 28/01)the land was partitioned and the industrialzone was established.

Zone areaThe total zone area is 13,5 acres.

OwnershipThe land in new industrial zone is state-owned. It has been partitioned in accordancewith regulatory plan and locations (total of29 locations) in this zone have been allo-cated to end-users. The status of this land isstill state-owned with the right to use forconstru ction. The land has been registered tothe favour of investor, except for one locationthat is fully built and is now the property ofthe builder. Locations have been allocated forthe purpose of production and services.

InfrastructureThe entire complex is provided with full infrastructure (electrical, water supply andsewage network, gas, telephone connectionsetc.) Municipal services are maintaining theinfrastructure.

The following business entities are at the location:Bellissima, Praktik, Procedo, Smal Komerc,Nco and others.

"NOVA INDUSTRIJSKA ZONA" VOGOŠ]A"NEW INDUSTRIAL ZONE" VOGOŠ]A

30

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:16 Page 30

Page 33: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

"NOVA INDUSTRIJSKA ZONA" VOGO[]A"NEW INDUSTRIAL ZONE" VOGO[]A

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:17 Page 31

Page 34: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Tip zone: Sme|a / Zelena

Lokacija Industrijska zona "UNIS" nalazi se u Op}iniVogo{}a, u krugu kompleksa preduze}a "UNIS"Vogo{}a.

Dokumentaciona osnovaZa industrijsku zonu "UNIS" Vogo{}a ura|en jeRegulacioni plan industrijskog kompleksa "UNIS"(Akt broj 01-023-15/91 od 30.04.1991. godine,usvojen na sjednici Skup{tine Op{tine Vogo{}a).

Povr{ina zone Ukupna povr{ina zone iznosi 35 hektara.

Vlasni{tvoZemlji{te je uglavnom vlasni{tvo Unis Pretisd.o.o. i UNIS Pretis d.d., kao i ostalih subjekatakoji su u postupku privatizacije postali vlasnicilokacija. Na ovom lokalitetu postoji mogu}nostkupovine odre|enih lokacija.

InfrastrukturaCjelokupan kompleks je obezbije|en infras -trukturnim sadr`ajem (elektri~na energija, vo do -vodna i kanalizaciona mre`a, gas, PTT pri k lj u~ciitd.). Infrastrukturom upravljaju komu nalne organizacije.

Na lokalitetu zone se nalaze privredni subjekti: U staroj industrijskoj zoni "UNIS" zastupljene suautomobilska industrija, industrija valj~anih le`aja,namjenska industrija, prerada metala, proizvodnjatermoenergetskih i procesnih postrojenja, servisira -nje i monta`a vozila iz programa VW, farma ceuts - ka industrija i druge. U ovoj industrijskoj zoni liderisu Volkswagen i Unis Pretis.

Zone type: Brown / Green

LocationIndustrial zone ”UNIS” is situated in Vogo{}aMunicipality, inside the company complex”UNIS” Vogo{}a.

Documentation groundsA Regulatory plan for industrial complex ”UNIS”had been made for industrial zone ”UNIS” andit was adopted at a session of Vogo{}a MunicipalAssembly on 30.04.1991 by a memo number 01-023-15/91 on 30.04.1991.

Zone areaTotal area of the zone is 35 acres.

OwnershipThe land is mainly the property of Unis Pretis Ltd.i UNIS Pretis plc., as well as the other entities thatbecame owners of locations in privatisationprocess. Some parts of this location are for sale.

InfrastructureThe entire complex is fitted with all types of infrastructure (electricity, water supply, sewage,gas, telephone etc.) Municipal services are main-taining the infrastructure.

The following business entities are in this location: The old industrial zone ”UNIS” contains thefollo wing industries: automobile industry, ballbearings industry, general purpose industry,metal processing, production of thermal energyand process plants, maintenance and assemblyof VW vehicles, pharmaceutical industry etc. Leading companies in Vogo{}a are Volkswagenand Unis Pretis.

INDUSTRIJSKA ZONA "UNIS" VOGOŠ]AINDUSTRIAL ZONE "UNIS" VOGOŠ]A

32

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:17 Page 32

Page 35: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

IND

UST

RIJS

KA Z

ON

A "U

NIS

" VO

GO

[]A

IND

UST

RIA

L ZO

NE

"UN

IS" V

OG

O[]

A

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:17 Page 33

Page 36: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:17 Page 34

Page 37: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Povr{ina: 323 km2

Broj stanovnika: 19.102Administrativni polo`aj: Kanton Sarajevo,Federacija BiH.Geografski polo`aj: sjeverni dio KantonaSarajevo.· udaljenost od centra Sarajeva je 20 km· udaljenost od Zenice je 58 km, a udalj -

enost od Tuzle iznosi 109 km.

Trenutno stanje privrede· 271 pravno lice · 167 poslovnih jedinica · 484 obrtni~ke radnje.Ukupan broj registrovanih privrednih sub-jekata u Op}ini Ilija{ je 922.

Privredni sektori Drvoprera|iva~ka, metaloprera|iva~ka, pre -h rambena industrija i privredna dru{tva izoblasti poljoprivrede.Glavni izvozni proizvod su iz drvoprera -|iva~ke industrije, namje{taj i proizvodi odmetala , te dio prehrambene industrije.

Prirodni resursiRudna bogatstva (mangan, kre~njak, kamen{kriljac) i turisti~ki potencijal (za{ti}eni pejza`"Bijambare" i spomenik prirode "Skakavac").

Zna~ajniji privredni subjekti na podru~juOp}ine Ilija{:Miprogradnja, Xylon corporation, Kalea, BHBau, Schiedel, Fazum gradnja, Forneti olimpija,Frimeco i drugi.

Na podru~ju Op}ine Ilija{ se nalaze dvije industrijske zone:1. Industrijska zona ”@eljezara” Ilija{ i2. Industrijska zona ”Luka” Ilija{.

Area : 323 km2

Population: 19.102Administrative position: Sarajevo Canton,B&H Federation.Geographic position: North part of SarajevoCanton.· distance from centre of Sarajevo is 20 km· distance from Zenica 58 km, distance from

Tuzla 109 km.

Current economical situation· 271 companies · 167 business units · 484 small businesses.Total number of registered business entities inIlija{ Municipality is 922.

Branches of economyWood processing industry, metal processingindustry, food industry at the starting phaseand agricultural business entities.The main export product is from wood pro-cessing industry, furniture and metal productsand a part of food industry.

Natural resourcesMinerals (manganese, limestone, shale stone)and tourist potential: protected landscape«Bijambare», nature park «Skakavac».

Main business entities:Miprogradnja, Xylon corporation, Kalea, BHBau, Schiedel, Fazum construction, Fornetiolimpija, Frimeco and others.

There are two industrial zones at the areaof Ilija{ Municipality:1. Industrial zone ”Steel factory” Ilija{ and2. Industrial zone ”Luka” Ilija{.

OP]INAILIJA[

MUNICIPALITYILIJA[

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:17 Page 35

Page 38: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Tip zone: Zelena

LokacijaIndustrijska zona se nalazi na podru~ju Lu~kog polja, uOp}ini Ilija{.

Dokumentaciona osnovaIndustrijska zona ”Luka” je osnovana na osnovu odlukeOp}inskog vije}a Ilija{ (”Slu`bene novine Kantona Sara-jevo”, broj 36/12).

Povr{inaIndustrijska zona zauzima povr{inu od 16,56 hektara unaselju Luke, Op}ina Ilija{.

Namjena industrijske zone Prema odluci Op}inskog vije}a Ilija{, zona je osnovanasa namjenom da se u zoni odvija proizvodnja iz oblastidrvoprera|iva~ke, metaloprera|iva~ke i prehrambeneindustrije.

Vlasni{tvoZemlji{te u industrijskoj zoni je privatno vlasni{tvo.

InfrastrukturaIndustrijska zona zahtijeva investicije u dijelu infrastruk-ture, posebno u dijelu vodovodne i kanalizacionemre`e. U zoni je potrebno izvr{iti dodatna ulaganja upobolj{anje i razvoj energetske infrastrukture. Na bli`emlokalitetu postoji izgra|en `eljezni~ki kolosijek.

Industrijska zona ”Luke” sastoji se od dvije cjeline:”Privredna 1”, ukupne povr{ine od 2,45 hektara i”Privredna 2”, ukupne povr{ine od 14,11 hektara.

Dozvoljene namjene u obe cjeline zone su: privrednedjelatnosti i djelatnosti male privrede.

Zabranjene namjene u zoni su: stambene namjene iugostiteljstvo (hoteli).

Elaboratom i regulacionim planom predvi|eno je formi-ranje 50 lokacija povr{ine 800 do 5.700 m2. Svi noviobje kti obavezni su izraditi idejno rje{enje lokacije sapredvi|enih 20-30 % povr{ine pod zelenilom i jednimparking mjestom na 30-50 m2 korisne povr{ine objekta.

Na lokalitetu industrijske zone ”LUKA” Ilija{ nalaze seprivredni subjekti:Wood team Ilija{, proizvodnja drvene ambala`e,valovitogpapira i kartona. Edas Inc Ilija{, prerada drveta. Ama Adria -tic Ilija{, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova.

Zone type: Green

LocationIndustrial zone is situated at the area of Lu~ko polje inIlija{ Municipality.

Documentation grounds:Industrial zone ”Luka” Ilija{ was established based on adecision of Municipal Council Ilija{ (Sarajevo Canton”Official Gazette” number 36/12)

AreaIndustrial zone takes up an area of 16,56 acres is the resi dential area Luke, Ilija{ Municipality.

Purpose of the zoneAccording to a decision by Ilija{ Municipal council, thepurpose of industrial zone is production — mainly foodprocessing, wood processing and metal processing.

OwnershipLand in the industrial zone is privately owned.

InfrastructureIndustrial zone is equipped but also requires new invest-ments in the part of infrastructure. Water supply andsewage network, energy infrastructure are not satisfac-tory and there is a railroad close to the location.

Industrial zone «Luke» consists of two parts as follows:«Economic 1» total area 2,45 acres and«Economic 2» total area 14,11acres

Authorised purposes in both parts are: business andsmall business.

Unauthorised purposes are: residential, business-resi-dential, hospitality (hotels).

Survey and regulatory plan foresee the formation of 50location, area 800 to 5.700 m2, with a condition that foreach new facility there should be a project 20-30 %green surface and one parking space per 30-50 m usefulfacility area.

Following business entities are industrial zone ”LUKA”:Wood team Ltd. Ilija{, production of containers made ofpaper and paperboard.Edas Inc Ltd Ilija{, wood processing.Ama Adriatic Ltd Ilija{, production of metal con st r u ctionsand parts.

INDUSTRIJSKA ZONA “LUKA” ILIJAŠINDUSTRIAL ZONE “LUKA” ILIJAŠ

36

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:17 Page 36

Page 39: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

INDUSTRIJSKA ZONA ”LUKA” ILIJA[INDUSTRIAL ZONE ”LUKA” ILIJA[

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:18 Page 37

Page 40: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Tip zone: Sme|a

Lokacija· urbano podru~je Ilija{a,· zona je locirana uz regionalni put,

1600 m od izlaza na auto-put i od`elje zni~ke stanice Podlugovi i

· nalazi se uz poslovnu zonu "LUKA".

Dokumentaciona osnovaRegulacioni plan "@eljezara" Ilija{ (”Slu` -be ne novine Kantona Sarajevo”, broj12/01).

Namjena industrijske zone je proizvodno- poslovna zona, a dio zone je predvi|enkao industrijsko - poslovna zona.

Povr{inaIndustrijska zona ”@eljezara” je ukupnepovr{ine 45,3 hektara.

Vlasni{tvoPrivatno zemlji{te.

InfrastrukturaIndustrijska zona je opremljena potreb-nom infrastrukturom (vodovodna i kanali -zaciona mre`a, energetska infrastruktura itelekomunikaciona mre`a). Infrastruktur -om upravljaju komunalne organizacije.Na lokalitetu zone postoji izgra|en in -dustrijski kolosijek.

Na lokalitetu industrijske zone ”@elj -ezara” Ilija{ nalaze se privredni subjekti:@eljezara Ilija{, C.I.B.O.S., Schiedel, For-netti Olimpija, Udobnost, Ezam i drugi.

Zone type: Brown

Location· Ilija{ urban area,· The zone is located next to regional

road 1600 m from the exit to motorwayand railway station Podlugovi,

· Zone is situated next to business zone”LUKA”.

Documentation groundsRegulatory Plan "Steel factory" Ilija{, (Saraje -vo Canton Official Gazette number 12/01).

The purpose of Industrial zone is produc-tion-business and one part of the zone hasbeen foreseen as industrial-business zone.

Area Industrial zone ”Steel factory” takes up thetotal area of 45,3 acres.

OwnershipPrivate land.

InfrastructureIndustrial zone is equipped with necess aryinfrastructure (water supply and sewagenetworks, energy infrastructure and tele -communication network). Infrastructure ismaintained by municipal services. Thereis an industrial gauge at the location aswell.

Business entities in industrial zone ”Steelfactory” Ilija{:@eljezara Ilija{, C.I.B.O.S., Schiedel, FornettiOlimpija, Udobnost, Ezam and others.

INDUSTRIJSKA ZONA “ŽELJEZARA” ILIJAŠINDUSTRIAL ZONE “STEEL FACTORY” ILIJAŠ

38

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:18 Page 38

Page 41: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

INDUSTRIJSKA ZONA ”@ELJEZARA” ILIJA[INDUSTRIAL ZONE ”STEEL FACTORY” ILIJA[

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:18 Page 39

Page 42: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

Sadr`ajUVOD.................................................................................................................................1 INDUSTRIJSKE - POSLOVNE ZONE - UVOD......................................................2KANTON SARAJEVO ..................................................................................................5MAKROEKONOMSKI POKAZATELJIKANTONA SARAJEVO ...............................................................................................6INDUSTRIJSKE ZONE NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO................8OP]INA ILID@A...........................................................................................................13INDUSTRIJSKA ZONA "FAMOS" Hrasnica ....................................................14OP]INA HAD@I]I .......................................................................................................17INDUSTRIJSKA ZONA "Garovci – Donji Hadži}i"........................................18INDUSTRIJSKA ZONA "Mr|anovi} polje" Donji Hadži}i...........................20INDUSTRIJSKA ZONA "TRZ - HADŽI]I" ........................................................22INDUSTRIJSKA ZONA "Mostarsko – raskrš}e" .......................................24INDUSTRIJSKA ZONA "Boce – Binježevo" ....................................................26OP]INA VOGO[]A....................................................................................................29"NOVA INDUSTRIJSKA ZONA" VOGOŠ]A......................................................30INDUSTRIJSKA ZONA "UNIS" VOGOŠ]A.......................................................32OP]INA ILIJA[............................................................................................................35INDUSTRIJSKA ZONA “LUKA” ILIJAŠ ..............................................................36INDUSTRIJSKA ZONA “ŽELJEZARA” ILIJAŠ .................................................38

ContentsINTRODUCTION.............................................................................................................1INDUSTRIAL – BUSINESS ZONES - INTRODUCTION...................................3CANTON SARAJEVO...................................................................................................5MACROECONOMIC INDEXES OF SARAJEVO CANTON...................................................................................................7INDUSTRIAL ZONES IN THEAREA OF SARAJEVO CANTON............................................................................10MUNICIPALITY ILID@A.............................................................................................13INDUSTRIAL ZONE "FAMOS" Hrasnica .........................................................14MUNICIPALITY HAD@I]I.........................................................................................17INDUSTRIAL ZONE "Garovci – Donji Hadži}i" ..............................................18INDUSTRIAL ZONE "Mr|anovi} polje" Donji Hadži}i .................................20INDUSTRIAL ZONE "TRZ - HADŽI]I" ...............................................................22INDUSTRIAL ZONE "Mostarsko – raskrš}e" ..............................................24INDUSTRIAL ZONE "Boce – Binježevo"...........................................................26MUNICIPALITY VOGO[]A .....................................................................................29"NEW INDUSTRIAL ZONE" VOGOŠ]A .............................................................30INDUSTRIAL ZONE "UNIS" VOGOŠ]A..............................................................32MUNICIPALITY ILIJA[..............................................................................................35INDUSTRIAL ZONE “LUKA” ILIJAŠ .....................................................................36INDUSTRIAL ZONE “STEEL FACTORY” ILIJAŠ...............................................38

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:18 Page 40

Page 43: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:18 Page 41

Page 44: brosura poslovne zone Layout 1 - mp.ks.gov.bamp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/Brosura industrijske zone za WEB_0_0.pdfpotaknuo privredni rast i zapo{ljavanje, · uvozno orijentirani

brosura poslovne zone:Layout 1 7/15/2013 21:18 Page 42