BULETIN 3 BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALؤ‚ A p a r e din octombrie 1993 Nr. 3 31 martie

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BULETIN 3 BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALؤ‚ A p a r e din octombrie 1993 Nr. 3 31...

 • AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

  CHIŞINĂU – REPUBLICA MOLDOVA

  BULETIN OFICIAL DE

  PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  The Offi cial Bulletin of Intellectual Property

  3 2017

  Publicat la 31 martie 2017

 • PUBLICAŢIILE AGEPI

  Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală (BOPI):

  • apare din anul 1993, având o periodicitate lunară; • include informaţia ofi cială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie acordate, la modifi că-

  rile intervenite în statutul juridic al cererilor şi titlurilor de protecţie ale OPI, precum şi la rezul-

  tatele examinării contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecăto-

  reşti privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin general.

  Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”: • apare din anul 1995, având o periodicitate trimestrială; • abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale, prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu, publică studii semnate de cercetători şi inventatori din dife-

  rite domenii ale ştiinţei, economiei şi tehnicii;

  • face parte din Lista revistelor ştiinţifi ce de profi l, fi ind acreditată în categoria de clasifi care B la profi lurile: drept, tehnică, biologie, chimie, economie; în calitate de coeditor al revistei este

  Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA).

  Abonarea la publicaţiile AGEPI pe suport de hârtie şi pe CD-ROM

  este nelimitată şi poate fi efectuată direct la AGEPI

  (inclusiv prin fax, e-mail sau online).

  Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de abonare, accesaţi:

  http://agepi.gov.md/ro/services/biblioteca-pi

  Telefoane de contact: (+373 22) 40-05-96, 40-05-97

 • 3

  BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  A p a r e din octombrie 1993

  Nr. 3

  31 martie 2017

  Agenţia de Stat pentru

  Proprietatea Intelectuală

  Director General (+37322) 44-32-53, 40-05-01

  Director general adjunct

  (+37322) 40-06-00, 40-05-03

  Centrala (+37322) 40-06-07, 40-06-08

  Direcția Brevete (+37322) 40-05-14

  Direcția Mărci și Design Industrial

  (+37322) 40-05-30

  Direcția Drept de Autor

  (+37322) 40-05-55

  Direcția Promovare și Relații Externe

  (+37322) 40-05-80

  Direcția Juridică (+37322) 40-05-63

  Direcția Management Intern

  (+37322) 40-06-42

  Colegiul de redacție (+37322) 40-05-87, 40-05-89

  http://agepi.gov.md/ e-mail: offi ce@agepi.gov.md fax: (+373 22) 44-01-19

  © AGEPI Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chișinău,

  CUPRINS Informaţie generală ................................................................ 5 I. Invenţii ................................................................................... 7 BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate ....................... 15 BB2A Cereri de brevet european pentru care s-a solicitat validarea în Republica Moldova publicate ............................ 22 FF4A Brevete de invenţie acordate ...................................... 26 FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate ........... 32 FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate ......................... 36 FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă

  durată eliberate .................................................................... 36 II. Soiuri de plante .................................................................. 39 BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate ......... 41 FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate........................ 44 III. Mărci .................................................................................... 47 Cereri de înregistrare ........................................................... 50 Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial ........... 94 Lista certifi catelor de înregistrare a mărcilor

  eliberate în februarie 2017 ................................................. 103 Lista mărcilor reînnoite ....................................................... 106 IV. Indicaţii geografi ce, denumiri de origine, specialităţi tradiţionale garantate ....................................111 Lista denumirilor de origine pentru care este solicitată

  protecţie în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona .................................................................... 113

  Lista indicaţiilor geografi ce, denumirilor de origine înregistrat ........................................................................... 114

  V. Design industrial (Desene şi modele industriale) ......... 115 BA1L Cereri de înregistrare ............................................... 119 FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate.. 155 FG4L Lista certifi catelor de înregistrare a desenelor

  şi modelelor industriale eliberate în februarie 2017............ 156 ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite .... 156 FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate

  în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională

  şi în ordinea claselor CIDMI ....................................... 157, 159 ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale

  reînnoite în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga ................................................. 161

  VI. Modifi cări intervenite în statutul juridic al cererilor şi titlurilor de protecţie ................................. 163 Lista modifi cărilor ............................................................... 164 Lista contractelor de cesiune.............................................. 165 Lista contractelor de licenţă................................................ 168 FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase ............. 168 FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse .......... 169 MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei

  (cu dreptul de restabilire).................................................... 169 MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei, pentru care termenul de restabilire a expirat ................................. 170 FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă

  durată retrase ..................................................................... 170 FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă

  durată respinse................................................................... 171 MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată

  a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei (cu dreptul de restabilire).........................171

  MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei (cu dreptul de restabilire). .......................................... 174

  Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase................. 174 Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse .............. 174 Lista certifi catelor de înregistrare a mărcilor al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie) ......... 176 Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră în august 2017.................................................................... 179 MK4L Lista certifi catelor de înregistrare a desenelor

  şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie) ................................ 185

  Lista eratelor....................................................................... 185 VII. Comisia de contestaţii a AGEPI ...................................... 187 VIII. Comisia de mediere ............................................................... IX. Decizii ale instanţelor judecătoreşti ............................... 191 X. Monitor .................................................................................... XI. Materiale de informare din domeniul proprietăţii intelectuale........................................................................ 195

 • MD - BOPI 3/2017

  4

  CONTENTS General information ........................................................................5 I. Inventions ......................................................................................7

  BB1A Published patent applications ............................................15

  BB2A Published European patent applications for which

  validation in the Republic of Moldova has been requested ..........22

  FF4A Granted patents for invention .............................................26

  FF9Y Granted short-term patents for invention ............................32

  FG4A List of issued patents for invention ....................................36

  FG9Y List of issued short-term patents for invention ...................36

  II. Plant varieties .............................................................................39

  BZ9E Published plant variety patent applic