Click here to load reader

CADKON PRO REVIT 2015 - CADNET

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CADKON PRO REVIT 2015 - CADNET

www.cadnet.cz 1/14
Sériové íslo a autorizace verze 2015 ................................................................................................................. 2
Novinky 2015 .......................................................................................................................................................... 2
Instalace .............................................................................................................................................................. 2
Rozšíení architektonické šablony projektu - NOVÉ ........................................................................................... 4
Okna ............................................................................................................................................................... 4
Dvee ............................................................................................................................................................ 10
Tabulky/výkazy ............................................................................................................................................. 10
Dlit potrubí - NOVÉ ......................................................................................................................................... 13
Technická podpora ................................................................................................................................................ 14
www.cadnet.cz 2/14
SPUŠTNÍ INSTALACE STAENÉ Z INTERNETU
Instalaní balíek ulote k sob na disk a spuste poklepáním, nebo lépe – vyberte daný soubor a z místní
nabídky zvolte Spustit jako správce (Windows 7, Windows 8).
Od verze 2015 jsou podporovány pouze 64bit operaní systémy.
SÉRIOVÉ ÍSLO A AUTORIZACE VERZE 2015
Pro pedplatitele subscription platí stejné sériové íslo jako u pedchozí verze (ptimístné íslo bez písmen „SN“
uvedené ve smlouv). Pro verzi 2015 je vyadována nová autorizace - pi prvním spuštní funkce kliknte
v zobrazeném panelu na Autorizovat… Podrobný postup autorizace je popsán v instalaní píruce.
NOVINKY 2015
BONUS - VÝUKOVÁ VIDEA II
Na asté ádosti jsme vydali v aktualizovanou druhou sérii pravidelných pátení webiná Revitu vysílaných pro
zákazníky AB Studia.
K dispozici tak získáváte BONUS - DVD videozáznam s praktickými návody a cennými zkušenosti práce s
Revitem. Naleznete na instalaním DVD CAKONu pro Revit.
INSTALACE
Instalace nyní umouje ti monosti instalace knihovny – lokáln, síov, pouze vybrat umístní.
Pi odinstalování lokální verze knihovny CADKONu pro Revit je zobrazen dotaz s moností ponechat knihovnu
pro další pouití.
Upozornní!
Pokud zvolíte Ne (nezachovat), bude smazán celý obsah sloky knihovny, vetn uivatelsky doplnných
www.cadnet.cz 3/14
UMÍSTNÍ ŠABLONY
Pi prvním spuštní vyberete šablonu pomocí umístní
Pi dalším spuštní Revitu ji pímo na úvodní stránce Historie soubor nebo ze seznamu dostupných šablon:
www.cadnet.cz 4/14
ŠABLONA PROJEKTU A NASTAVENÍ
Šablona doznala další vylepšení a doplnní o nové rodiny. Parametrické rodiny nyní nejsou všechny souástí
šablony, ale nkteré se nacházejí pouze v knihovn CADKONu pro Revit, v nových slokách:
_Dvee,
_Interiér,
_Konstrukce,
_Okna.
OKNA
V šablon je pipraveno šest rodin oken pojmenovaných podle potu kídel a charakteristického lenní. Rodiny
nabízí krom základních rozmr a materiál volbu polohy sloupk i poutc, zobrazení otevírání nebo sklápní
pro jednotlivá kídla, polohu kování, monost lenní pílemi pro jednotlivá kídla, parapet venkovní i vnitní,
reagují na úrove detailu zobrazení (hrubý, stední, jemný) a další uitené monosti.
www.cadnet.cz 5/14
sloupku)
CK_Okno trojkídlé poutec - rodina
Pehled pouitých parametr:
Výška (Typ, Délka, Rozmry) - vzdálenost od parapetu k nadpraí
Poloha sloupku zleva/zprava (Typ, Délka, Rozmry) - vzdálenost od ostní k ose sloupku
www.cadnet.cz 6/14
Poloha poutce (Typ, Délka, Rozmry) - vzdálenost od parapetu k ose poutce
Poloha kování vertikální (Typ, Délka, Rozmry) - vzdálenost uchycení kování od parapetu
Šíka rámu (Typ, Délka, Rozmry) - rozmr rámu ve smru šíky okna/v pohledu
Hloubka rámu (Typ, Délka, Rozmry) - rozmr rámu ve smru tloušky stny/ v ezu
Odsazení od fasády (Instance, Délka, Rozmry) - vzdálenost rámu od líce stny/fasády
Šíka pílí (Typ, Délka, Rozmry) - rozmr píle ve smru šíky okna/v pohledu
Výchozí výška parapetu (Typ, Délka, Rozmry) - vzdálenost parapetu od podlaí
Tlouška zasklení (Typ, Délka, Rozmry) - rozmr skla ve smru tloušky stny/v ezu
materiálové (Typ, Materiál, Materiály a povrchové úpravy)
Materiál rámu - platí pro rám okna, sloupky, poutce
Materiál kídla - platí pro rám kídla
Materiál zasklení - platí pro výpl rámu kídla
Materiál kování - platí pro kliky oken
Materiál pílí - platí pro dlící píle výpln rámu kídla
Materiál parapetu venkovního/vnitního - platí pro parapety
viditelnosti
Píle 1x0, 0x1, 0x1a, 0x1b (Instance, Ano/ne, Grafika) - zobrazí jednotlivé monosti lenní okenního
kídla.
CK Kování - pro doplnní konkrétní informace ke kování do výkaz
CK Kídlo - pro doplnní informace o kídlech/lenní okna do výkaz
CK Rám - pro doplnní informace o rámu do výkazu
CK Parapet venkovní/vnitní - pro doplnní informace o parapetech
Pehled grafických moností:
CK_Kování - obsahuje kliky oken
Rám/Píel - obsahuje rámy oken, rámy kídel, sloupky, poutce, píle
Sklo - obsahuje zasklení/výpl rámu kídla
www.cadnet.cz 7/14
Práv vlivem pouitých podkategorií lze tato okna hromadn ovládat pes Styly objekt v rámci celého projektu
nebo individuáln pomocí karty Vlastnosti. Takto lze nap. všem kováním oken zmnit materiál nebo pro
CK_Otevírání zmnit vzor áry (nebo pes Viditelnost/Zobrazení voliteln vypínat v pohledu nap. v návaznosti
na Úrove detailu).
www.cadnet.cz 8/14
Hrubý - zobrazí se jen otvor
Stední - zobrazí se rám, kídla, zasklení, v pohledu i symbolické zobrazení otevírání/sklápní
Jemný - zobrazí se rám, kídla, zasklení, kování, parapety a voliteln píle, v pohledu i symbolické zobrazení
otevírání/sklápní
Hrubý - ára znázorující osu rámu okna
Stední - rám okna dle SN
Jemný - rám okna, kídlo, zasklení
www.cadnet.cz 9/14
Píel 0x1a - vodorovná píel dlí okenní kídlo v horní tetin
Píel 0x1b - vodorovná píel dlí okenní kídlo v dolní tetin
Poznámka
pídomek L (nap. Píel 0x1b L) - znamená pro levé kídlo
pídomek P - znamená pro pravé kídlo
pídomek nahoe - znamená pro horní kídlo
pídomek dole - znamená pro spodní kídlo
www.cadnet.cz 10/14
Šíka obloky (Typ, Délka, Rozmry) - rozmr ve smru šíky dveí
Tlouška obloky (Typ, Délka, Rozmry) - rozmr ve smru tloušky stny
Obloka (Typ, Ano/Ne, Grafika) - viditelnost obloky dveí
Materiál zárubn je spolený i pro obloky, atd.
Došlo ke kosmetickým úpravám rodin dveí s cílem sjednocení grafického zobrazení s novými okny šablony:
reakce na úrove detailu
CK_Nadpraí - symbolická reprezentace nadpraí pi vypnutém prahu dveí
zaazení do podkategorií, atd.
Poznámka.
Práv podkategorii dveí CK_Otevírání a CK_Nadpraí lze v projektu ve Stylech objekt zmnit nap. vzor áry
nebo pes Viditelnost/Zobrazení voliteln vypínat v pohledu (nap. v návaznosti na Úrove detailu).
TABULKY/VÝKAZY
V šablon pibyly další pednastavené píklady základních tabulek pro výkazy klempíských a truhláských
výrobk, kde se po vloení oken vykazuje automaticky parapet vnitní a venkovní.
www.cadnet.cz 11/14
ŠABLONY POHLEDU
Slepá matrice - pro rychlý export pdorysu jako podklad profesím
Stavební 1/50 - šablona pohledu urená pro zobrazení stavebního výkresu 1:50
Studie 1/100 - šablona pohledu urená pro grafické zobrazení studie 1:100
www.cadnet.cz 12/14
Šablona disponuje 10 pednastavenými píklady schodiš podle komponenty rozdlenými do ti kategorií.
Všechny typy schodišt pracují se vzorcem 2h+b=630, mají pednastavené ramena, podesty, schodnice,
odsazení, atd.
Monolitické schodišt
Betonová deska
Montované schodišt
Sklenné stupn, schodnice stedová
Betonové na ozub, dlaba stupe i podstupnice
www.cadnet.cz 13/14
Zde jsou pednastaveny 3 píklady schodišt zahrnující opt svá pednastavení.
Devné stupn, schodnice
Sklenné stupn, schodnice stedová
PROFILY, POPISKY A KÓTY
Došlo k sjednocení velikosti fontu na 2 mm skrz celou šablonu, tato zmna se týká všech popisek šablony,
záhlaví, výškových a lineárních kót a mnoho dalšího.
Takté došlo k rozšíení zázemí profil (pro ukázku pár píklad):
CK_Okap pro funkci
Funkce pro rozdlení vzduchotechnických potrubí a trubek instalací Revitu, resp. Revitu MEP na úseky zadané
maximální délky.
Ped spuštním funkce vyberte trubky a potrubí, které chcete rozdlit, zadejte poadovanou maximální délku
samostatn pro hranaté a kulaté vzduchotechnické potrubí a pro trubky instalací. Zadejte Rozdlit.
Zobrazí se výpis rozdlených úsek.
www.cadnet.cz 14/14
SADY DO VÝKAZU – NOVÉ
Funkce vznikla na základ poadavku vykazovat prvky s ohledem na pracovní sadu, ve které jsou pouity.
Spuštním funkce se pidá do projektu pro dané kategorie prvk sdílený parametr CK_Workset a zárove se
naplní hodnotami parametru Pracovní sada daného prvku.
Parametr CK_Workset potom mete pidat do tabulky výkazu a pouít jako filtr.
Aktualizace hodnoty parametru CK_Workset po vytvoení nového nebo pesunutí stávajícího prvku do jiné
pracovní sady se provede optovným spuštním funkce Sady do výkazu.
STRANA OTEVÍRÁNÍ DVEÍ - AKTUALIZACE
Rodin dveí, která byla v projektu ji jednou „kalibrována“, se od té chvíle aktualizuje strana otevírání automaticky. Pro doplnní a aktualizaci strany otevírání nov pouité rodiny zvolte opt Doplky > CK Nástroje > Strana otevírání. Nov natené rodiny jsou zvýraznny erven, take staí zkontrolovat a „kalibrovat“pouze názvy rodin dveí erveným písmem.
TECHNICKÁ PODPORA
S technickými dotazy se prosím obracejte na svého prodejce.
Pro zákazníky AB Studia je tu portál Helpdesk, kde máte pehled o prbhu ešených dotaz, je moné
pipojit soubory a do velikosti 100MB, k dispozici je znalostní báze, historie, vyhledávání atd.
Zaregistrujte se ji nyní!
Pímý odkaz na helpdesk: http://helpdesk.abstudio.cz/
ádost o zapomenuté heslo: http://helpdesk.abstudio.cz/LoginResend.aspx
INTERNETOVÉ SEMINÁE (WEBINÁE)
(webináe). Témata naleznete na: http://www.graitec.cz/akce.