CAI DE COMUNICATII

 • View
  948

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of CAI DE COMUNICATII

 • 5/13/2018 CAI DE COMUNICATII

  1/85

  'l~..' . .

  UNIVERSITATEA DE ~TIINTE AGRONOMICE ~I MEDICINA VETERINAR.A-BUCURE$TIFACULTATEA DE iMBUNATATIRI FUNCIARE ~I INGINERIA MEDIULUIDEPARTAMENTUL: iNvATAMANT CD FRECVENTA REDDSASPECIALIZAREA: MASURATORI TERESTRE $1 CAnASTRU

  cADEC lVUNC_ATIIANULIV

  SEMESTRULI

 • 5/13/2018 CAI DE COMUNICATII

  2/85

  CAPITOLUL 1.NOTJUNI GENERALE

  Produce rea de bunuri materiale, schimbul de mdrfuri, ca i legiiturile culturale, politicesi sociale dintre oameni se asigurli prin transport.

  Realizarea transporturilor presupune existema unui mijloc de transport si a unei cdi detransport. Prin mijloc de transport se infelege vehiculul, care, actionat de 0JOT/a de tractiune,transpond bunuri materiale i oameni de la un loc la altul, iar prin cale de transport sau cale decomunicatie se tntelege mediul suport, care, intr-a Jonna naturald sau special amenajatii;serveste la circulatia oamenilor si a diferitelor tipuri de vehicule.

  1.1.GeneralitatiCaile de transport pot fi clasificate dupa mai multe criterii. Astfel, infunctie de me diu! in

  care se realizeaza transportul ~i dupa felul mijlocului de transport, se deosebesc:cai de transport terestre'rcai ferate, drumuri, cu cablu etc.,cai de transport navale: maritime, fluviale etc.;cai de transport aeriene,

  Transportul de marfuri ~ldepersoane are pondere diferitli, pe cele trei categorii de cai detransport, de la 0 t a r n la alta. in Europa transportul de marfuri se face astfel: 77% rutier, 13%feroviar ~ 10% aerian ~i naval. in Romania transportul de marfuri este distribuit astfel: 83%rutier, 13% feroviar ~i 4% naval ~; aerian;pentru transportul de persoane procentajul esteurmatorul: 65% rutier, 32% feroviar ~i3% aerian si naval.

  . Drumurile sunt e m . de transport terestre. Cuvantul drum provine din limba greaea, de lacuvantul dromos, ~i exprima notiunea, cu totul generala, a unei ~ii de teren rezervata exclusiv

  . .

  .)- .

 • 5/13/2018 CAI DE COMUNICATII

  3/85

  1.2. Elementele geometrice ale unui drumPartea consolidata a unui drum, care cuprinde ~ia centrala pe care circula vehiculele, se

  numeste cale san p a rt e c ar osa bi li i:Totalitatea lucrarilor ce constituie partea amenajata, consolidata, calea pe care se circuli! -partea carosabila ~i benzile de incadrare ale acestea - reprezinta suprastructura drumului

  (fig.Ll), Ea constituie elementul intennediar intre vehicul ~i terenul natural, are rolul de a preluasarcinile date de vehicule i a Ie transmitela teren prin intermediul infrastructurii.Partea consolidata, calea, este

  .1t t~ alcatuita din mai multe straturi formandcorpul drumului sau sistemul rutier.

  Infrastructura drumului reprezintatotalitatea lucrarilor de terasamente ~i dearta care au rolul de a sust inesuprastructura i de a transmite terenuluieforturile rezultate din trafic (fig. 1.1).ig, 1.I Drumul in profil transversal

  Fig.1.2 Drumul in plan

 • 5/13/2018 CAI DE COMUNICATII

  4/85

  Linia rosie este fermata din seetoare rectilinii - denumite declivitii/i-i sectoare curbilinii-denumite racordari verticale. Racordarile verticale asigura trecerea in siguranta a vehiculelorintre declivitatile adiacente.

  Declivitatile ell valoarea inclinerii egala eu zero (orizontale), se numesc paliere ;eele euvalori pozitive (urea) se numese rampe, iar eele eu valori negative (coboara) se numese ponte.

  lond drflmului ,I,"Fig.lA. Profil transversal in rarnbleuin functie de pozitia liniei rosii, fata de suprafata terenului, se executa sapaturi, numitedeblee sau umpluturi, numite ramblee, daca linia rosie se aflli sub linia terenului natura],

  respectiv deasupra terenului naturaLProiectia intersectiei unui plan vertical, perpendicular pe axa drumului, eu eorpuldrumului i cu suprafata terenului natural se numeste profilul transversal al dnnnului(fig. lA,

  fig.1.5, fig.1.6).Un profil transversal este alciituit din linia terenului i un contur poligonal detenninat de

  eota proiectului, format-din plirti laterale numite banchete i plirti inelinate numite taluzuri.Bancheta cea m o o importanta este platfonna drumului, care are 0usoara inclinare dinspre

  axa drumului spre muehiile platfonnei (punctele A i B), pentru asigurarea scurgerii apelor.Platforma euprinde fliia central! pe care circum vehiculele - partea carosabila - i cele dona

 • 5/13/2018 CAI DE COMUNICATII

  5/85

  Pe sectoareIe de drum in sapatura sunt necesare anJuri sau rigole, ampIasate de 0parte ~ide alta a platformei, pentru colectarea ~i evacuarea apelor de suprafata,

  Cand drumul e ste p artia l in umplutura ~ipart ial in saparura(fig.1.6) drumul se ail! inprofil transversal mixt.

  . . . ;~ A m p r iz , .~ - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ - - - - ~ - - - - ~Fig. 1.6 Profil transversal mixt

  "1

  La pofilele transversale ins a p a t u r l i ~i mixte, intre san t ~italuzul de d eb le u, s e am en a ie az ao fii~ie o riz on ta la n um ita banche ta ; in scopul de a retin e pam dn tu] adus de apele de iroire de petaluz, prevenind UnpOtmolirea santului,

  Distanta proiectata pe orizontala lntre punctele extreme ale taluzurilor (C D in figurile1.4 ~i 1.5, respectiv OP in figura 1.6) se numeste ampriza drumului. in functie de inaltimeataluzului sunt lasate de 0parte i de alta a amprizei, doua iaii de teren, numite zonele lateraleale drumului, utilizate de serviciile de mtretlnere a drumurilor. Amprizadrumului si zonelela tera le - acolo unde apar - form eaza zona drumului care serveste la calculul suprafeteidrumurilor .

  Fiecare drum are 0origine - kilometrul zero. in raport cu originea ~idirectia de cresterea kilometrajului, drumul c a p a t a un sens, fata de care se definesc rampele i pantele, stanga i

 • 5/13/2018 CAI DE COMUNICATII

  6/85

  CAPITOLUL2ACTIVITATI CADASTRALE REFERITOARE LA DRUMURI

  in cadrul activitdtilor cadastrale, drumurile date deja in functiune fac obiectulcadastrului general, ca un bun imobil cu particularitiitile lui tehnice, economice, juridice. Deasemenea, in unele cazuri, drumurile reprezintii hotare care se marcheaza in operatiunea dedelimitare cadastrala a teritoriilor administrative.in urma tntroducerii ojieiale a cadastrului drumurile capdta coduri, denumiri $i suntdefinite prin forma, dimensiuni, elemente componente. Din drumuri fae parte integrantaconstructiile, instalatiile $i dotdrile neeesare asiguriirii circulatiei in conditii de siguranta $iconfort.

  2.1. CadrnllegislativCaile de comunicatii rutiere beneficiaza de referiri exprese in cadrul unor reglementarica: Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, Legea fondului funciar nr. 18/1991,Legea drumurilor nr. 8211998, Legea protectiei mediului nr.137/1995 ~i STAS-uri despecialitate. Din parcurgerea actelor normative enumerate rezulta mentiuni referitoare la rolulimportant pe care il au dnunurile in aplicarea prevederilor specifice fiecareia din Iegile

  men tion ate, .Studiul cadrului .legislativ este important pentru a obtine informatii si precizari utile,absolut necesare in toate fazele de proiectare a drumurilor, dar ~ in perioada de exploatare.Fazele .de -proiectare a unui drum sunt: etapa de studii de prefazabilitate in vederea proiectariiunor drumuri noi ~i/sau de reabilitare si modemizare a unor drumuri existente; faza de studii defezabilitate, faza de proiect tehnic, in care se dimensioneaza drumurile studiate in etapa..)I1terioara.Din continutul reglementarilor enumerate rezulta legaturile stranse pe care trebuie sale aibacele trei tipuri de domeniidistincte deactivitate: cadastrul, agricultura, caile de

 • 5/13/2018 CAI DE COMUNICATII

  7/85

  lucrarilor de arta de pe traseu, Stiind eli lucrarile de cadastru se intretin la zi, eu 0periodicitate deeel mult 6 ani , inmomentul cand se parcurge din nou traseul drumului, trebuie sa se inregistrezemodificarile aparute mtre timp.In baza atributiilor care ii revin, potrivit Legii 7/1996, Oficiul National de CadastruGeodezic si Cartografie (ONCGC) a elaborat "Normele tehnice pentru introducerea cadastruluigeneral".Tinand seama de criteriile de Impartire a terenurilor dupa destinatii, drumurile suntincadrate, conform acestor Norme, in categoria terenurilor cu destinatie speciala, IDS. Facexceptie drumuri1etehnologice ~i de depozitare de pe terenuriIe agricole, care sunt incluse incategcria terenurilor en destinatie agricola. incapitolul referitor la identificarea categoriilor defolosinta ~i la individualizarea lor prin coduri, drumurile se numesc cai de cornunicat i i rutiere sise noteaza DR

  Potrivit Legii fondului funciar, terenurile folosite pentru transporturile rutiere suntterenuri cu destinatii speciale, afectate u n ei u tilita ti p ub lic e, d ec i a pa rtin domeoiului public ~ivorfi administrate de catre organele prevazute de lege. Categoria functionala de drumuri de interesnational este in regim de drept public, apartine s ta tu Ju i ~ este administrata, 'in Romfuria,de catreAdministratia Nationala a Drumurilor. h i cazul celorlalte categorii de cai de comunicat i iproprietatea este, de asemenea , inregim de drept public, dar aceste co n stru c tii a pa rt in j udete lo r,municipiilor, oraselor, comunelor si sunt administrate de catre prefecturi sau primarii.Terenurile care fae parte din domeniul public sunt scoase din cireuitul civil (daca prinlege nu se prevede altfel ) si, astfel, dreptul de proprietate asupra lor este imprescriptibilTerenuri1e de orice fel, indiferent de destinatie, constituie fondul fimciar al Romaniei, Fondulfunciar si in mod corespunzator dreptul de proprietate trebuie inregistrate in documentele deeviden!~ funciara ide publicitate imob ilia ra p re va zu te de lege.In art. 71 Legea fondului funciar stipuleaza, printre altele: amplasarea constructiilor deorice fel pe terenuri agricole din extravilan, de