Calendario Astronomas Gallego Baja Resolucion

 • Published on
  13-Jul-2015

 • View
  275

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • # ! , % . $ ! 2 ) /

  !STRvNOMASQUEFIXERONHISTORIA

 • !STRONOMqAMODERNANONSEPODECONCIBIRSENOEXTRAORDINARIOTRABALLOREALIZADOPORTODASAQUELASMULLERESQUEGRAZASfS{ADEDICACIvNEAMORf#IENCIANOSDEIXARONOSEULEGADO!PESARDAPRfCTICAINEXISTENCIADEDOCUMENTACIvNBENESTRUTURADASOBREOSEUPAPELAOLONGODAHISTORIADA!STRONOMqAAINVESTIGACIvNDASDIFERENTESRESEuASDEOBSERVATORIOSEUNIVERSIDADESMOSTRAQUEEXISTIUUNBON{MERODEMULLERESQUECOSEUTRABALLOREMUNERADOOUNONCONTRIBUqRONDEFORMASIGNICATIVAfCONCEPCIvNQUEHOXETEMOSDO5NIVERSOOBSERVABLE

  !INICIATIVADEEDITARESTECALENDARIONACENOSEODOGRUPODETRABALLO%LAmUNHA!STRvNOMAFORMADOEN%SPAuACONMOTIVODO!NO)NTERNACIONALDA!STRONOMqA%LAmUNHA!STRvNOMAmADEMAISOTqTULODUNDOSPROXECTOSPIARESIMPULSADOSPOLA5NIvN!STRONvMICA)NTERNACIONALEA5.%3#/PARAO!NO)NTERNACIONALDA!STRONOMqA#ONESTAINICIATIVAEMOITASMfISQUEIREMOSDESENVOLVENDODURANTEDESEXAMOSCONTRIBUqRfIGUALDADEENTREHOMESEMULLERESUNDOSOBXECTIVOSDO$ESENVOLVEMENTODO-ILENIODA/.5!CTUALMENTEEN%SPAuASvODOSINVESTIGADORESENPROXECTOSNANCIADOSSONMULLERES.OMUNDOAMATEURON{MERODEMULLERESmDO$ESEXAMOSPROMOVERAPARTICIPACIvNDA

 • MULLERNOSfMBITOSRELACIONADOSCOA!STRONOMqAPROFESIONALEAMATEUREAPOIARAFORMACIvNDEMOZASINVESTIGADORASETECNvLOGAS.ASMANSDETODOSHOMESEMULLERESESTfCONSEGUIRUNHASOCIEDADEQUEDEFENDACONORGULLOOPRINCIPIODEIGUALDADEDEOPORTUNIDADESPARATODOSOSQUEAINTEGRAN

  #ONESTECALENDARIOPRETENDEMOSACHEGARUNHAPEZAMfISfCONSTRUCIvNDOPASADODASMULLERESASTRvNOMASQUECOMONOUTROSfMBITOSDOSABERmMOIDESCOuECIDO1UIXEMOSDESTACARAASTRvNOMASEXCEPCIONAISQUEPOLAS{ACONTRIBUCIvNAOAVANCEDACIENCIAMERECENTRASPASAROANONIMATOELOGRARUNESPAZONA(ISTORIA1UIXEMOSSACARfLUZEVALORARAACHEGADEMULLERESASTRvNOMASDEDIFERENTESmPOCASEPAqSES0ORSUPOSTOASELECCIvNQUEAQUqMOSTRAMOSNONmEXHAUSTIVAALISTANONTERMINAAQUq#OMOCONTINUACIvNDESTETRABALLOESTAMOSAPREPARARUNHAEXPOSICIvNMfISCOMPLETAQUEDARfCABIDAAOUTRASASTRvNOMASEQUEAOLONGODESERfACCESIBLEATRAVmSDE)NTERNETEDEFORMAGRATUqTAACENTROSESCOLARESUNIVERSIDADESCENTROSDEINVESTIGACIvNMUSEOSETC0RESTAREMOSESPECIALATENCIvNfSNOSASASTRvNOMASPIONEIRASESPAuOLASCONCUXOTESTEMUuOTEMOSAqNDAOPRIVILEXIODECONTAR

  WWWASTRONOMIAES

 • (IPATIADE!LEJANDRqA

  !STRvNOMA

  O seu inuxo foi inmenso, tamn

  en campos como a medicina e a

  losofa.

  !SASINADAPORDEFENDERA

  RACIONALIDADEEOPAGANISMOPORUNHAHORDAENFURECIDA

  (IPATIAFOIUNHAASTRvNOMAMATEMfTICAELvSOFAQUENACEUNOSmCULO)6NACIDADEEXIPCIADE!LEXANDRqA!qNDAQUENONNOSCHEGARANINGUNHADASS{ASOBRASOSHISTORIADORESDACIENCIAARMANQUEESCRIBIUTRATADOSSOBREMATEMfTICASCvNICASXEOMETRqAEUCLqDEAEARITMmTICADIOFANTINAE!STRONOMqATfBOASPTOLEMAICASEEXPLICACIvNSDO!LMAGESTODE0TOLOMEO4AMmNMELLOROUECONSTRUqUINSTRUMENTOSASTRONvMICOSCOMOOASTROLABIOOUOPLANISFERIO/SCOMENTARISTASDESCRqBENACOMOUNHAMESTRACARISMfTICAQUEDEIXOUUNHAPROFUNDAPEGADANOSSEUSDISCqPULOSALG{NSDELESTAMmNIMPORTANTESCIENTqCOSDAmPOCA

  3mCULOS)66

 • ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

  Estrea de U4: Unha

  Universidade, Un Universo

  (La Cartuja, Sevilla)

  Distancia mnima da Terra ao Sol

  Cuarto crecente

  Nace Nicole Lepaute (1723)

  Nace Paris Pismis (1911)

  Inauguracin nacional do

  AIA-IYA 2009 (Madrid)

  Morre Caroline Herschel (1848) La chea

  Cuarto minguante

  La novaEclipse

  anular de Sol

  8ANEIRO

 • &fTIMADE-ADRID

  !STRvNOMA

  'RANPARTEDAS{AVIDA

  TRANSCORREUEN#vRDOBAENTvNCENTRODOSABER

  MUNDIAL

  !STRvNOMAMUSULMANADOSSmCULOS88)ERALLADOTAMmNASTRvNOMOEPOLqGRAFOMUSULMfN-ASLAMAAO-AYRITICUXONOMESIGNICAHOMEDE-ADRID%SCRIBIUNUMEROSOSTRABALLOSSOBRE!STRONOMqACOuECIDOSCOMO#ORRECCIvNSDE&fTIMA4RABALLOUXUNTOAOSEUPAINASS{ASINVESTIGACIvNSASTRONvMICASEMATEMfTICAS!XUDOUNONAELABORACIvNDO4RATADODOASTROLABIOQUESECONSERVANABIBLIOTECADO-OSTEIRODO%SCORIAL8UNTOSEDITARONECORRIXIRONAS4fBOAS!STRONvMICASDEAL+HWARIZMIAXUSTfNDOASAOMERIDIANODE#vRDOBAESITUANDOO#ENTRODO-UNDONACAPITALDO#ALIFATOCOMOREFERENTEPARATODOSOSCfLCULOS4AMmNTRABALLARONSOBRECALENDARIOSOCfLCULODASPOSICIvNSVERDADEIRASDO3OLA,{AEOSPLANETASTfBOASDESEOSETANXENTESASTRONOMqAESFmRICATfBOASASTROLvXICASCfLCULOSDEPARALAXEECLIPSESEVISIBILIDADEDA,{A

  3mCULOS88)

 • &EBREIRO

  Cuarto crecente

  La cheaEclipse penumbral

  de La

  Cuarto minguante

  IACO: Cantas estrelas ves?

  Presentacin nacional do

  AIA-IYA2009 (Cuenca)

  La novaNace Maria

  Winckelmann Kirch (1670)

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • -ARIA7INCKELMANN+IRCH

  !STRvNOMA

  /CHAMADO#OMETADEFOIO

  PRIMEIROENSERDESCUBERTOPORUNHAMULLER

  -ARIA7INCKELMANN+IRCHFOIUNHAASTRvNOMAALEMfQUEDESCUBRIUO#OMETADE2EALIZOUIMPORTANTESOBSERVACIvNSEESCRIBIUDIFERENTESTRATADOSCIENTqCOS!SS{ASANfLISESSOBREAURORASBOREAISRECOLLEUNASNUNTEXTOPUBLICADOENEOSEUTRABALLOSOBREACONXUNCIvNDOSPLANETAS8{PITERE3ATURNOCO3OLPUBLICOUSEEN!DEMAISREALIZOUCALENDARIOSDEEVENTOSASTRONvMICOSXUNTOAOSEUMARIDOOTAMmNASTRvNOMO'OTTFRIED+IRCH${ASDASS{ASLLASEUNDOSSEUSLLOSTAMmNSEDEDICARONfASTRONOMqA

  4RASAMORTEDE'OTTFRIED-ARIASEGUIUTRABALLANDOPARAA

  !CADEMIADE#IENCIASDE"ERLqNAqNDAQUENONCONSEGUIUO

  NOMEAMENTOOCIAL

 • -ARZO

  Cuarto crecente Festa de Estrelas Nacional

  La chea

  Nace Caroline Herschel (1750)

  IACO: Cantas estrelas ves?

  Cuarto minguante

  Inicio da primavera

  La novaQueres

  medir o radio da Terra?

  Comezo da operacin cientca do telescopio de

  10.4m GTC

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • .ICOLE2EINE,EPAUTE

  !STRvNOMA

  5NASTEROIDEEUNCRfTER

  LUNARLEVANOSEUNOME

  .ACEUNOPALACIODE

  ,UXEMBURGODE0ARqSPORQUEOSEUPAIESTABAAOSERVIZODARAquA)SABELDE

  /RLEANS

  4RABALLOUCOTAMmNASTRvNOMO*mRxME,ALANDEECOMATEMfTICO!LEXIS#LAIRAUTPARACALCULARADATADOREGRESODOCOMETA(ALLEY/TRABALLOESIXIUA,EPAUTEINTERMINfBEISCfLCULOSPARADETERMINARAPOSICIvNDIARIADOCOMETANAS{AvRBITATENDOENCONTAASPERTURBACIvNSDEBIDASAOSPLANETASXIGANTES8{PITERE3ATURNO/SSEUSCfLCULOSCONSEGUIRONDETERMINARASDATASDEREGRESODOCOMETAMfISFAMOSO%NREALIZOUCfLCULOSSOBREAECLIPSESOLARQUETERqALUGAREN4AMmNPUBLICOUVARIASMEMORIASASTRONvMICASENTREASQUEGURAUNHABASEADAENTODASASOBSERVACIvNSREALIZADASDOTRANSITODE6ENUSEN

 • !BRIL

  Cuarto crecenteComezo 100 horas

  de Astronoma

  La chea

  Morre Annie Jump Cannon (1941)

  IACO: Cantas estrelas ves?

  Cuarto minguante

  Estrea nacional do

  programa de planetario

  Evolucin

  Noite mundial

  en defensa da luz das

  estrelas La nova

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • #AROLINE,UCRETIA(ERSCHEL

  !STRvNOMA

  $ESCUBRIUOITOCOMETASTRESNEBULOSASEESCRIBIUDOUSCATfLOGOS

  ASTRONvMICOS

  !NTESQUEASTRvNOMAFOIUNHAFAMOSACANTANTEDEORATORIOS

  .ACIDAEN(ANOVEROSEUTRABALLOASTRONvMICOFqXOOSEMPRENO2EINO5NIDOXUNTOAOSEUIRMfN7ILLIAM(ERSCHEL$ESENVOLVEUMmTODOSDEEXPLORACIvNCELESTEAXUDOUNACONSTRUCIvNDETELESCOPIOSESTUDOUSISTEMASBINARIOSEREALIZOUIMPORTANTESCATfLOGOSDEESTRELAS&OINOMEADAMEMBROHONORARIODA2EAL3OCIEDADE!STRONvMICABRITfNICAERECIBIUAMEDALLADEOURODE#IENCIASDOREIDE0RUSIA/UTROREIOBRITfNICO*ORGE)))CONCEDEULLEUNSALARIODELIBRASANUAISOQUEACONVERTEUNAPRIMEIRAASTRvNOMAPROFESIONALDAHISTORIA

 • -AIO

  Cuarto crecente

  Nace Williamina Paton Stevens

  Fleming (1857)

  Estrea nacional do programa de planetario Jors,

  Jars, Jurs e os Galigalitos

  Morre Williamina Paton Stevens

  Fleming (1911)

  Cuarto minguante

  La nova

  Cuarto crecente

  La chea

  Nace Cecilia Payne-

  Gaposchkin (1900)

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • 7ANG:HENYI!STRvNOMA

  %NA5NIvN

  !STRONvMICA)NTERNACIONALDEULLEOSEUNOMEAUNCRfTERDE6ENUS

  #ONSCIENTEDEQUEERAUNHAMULLERPRIVILEXIADAPENSABAQUEOCOuECEMENTODEBqAALCANZARAMULLERESEHOMESPORIGUAL

  %STAASTRvNOMACHINESAESTUDOUASECLIPSESLUNARESINVESTIGANDOCONMODELOSQUECONSTRUqANOXARDqNDAS{ACASA!PESARDAS{ACURTAVIDAAS{APRODUCIvNFOIINTENSA%SCRIBIUDOCELIBROSSOBREASTRONOMqAEMATEMfTICASENTREELESCABEMENCIONAR!LGUNHASOBSERVACIvNSSOBREASFORMASEGURASDEDICADOfSPOSICIvNSESTELARES$ESCRIBIUOCOSMOSEARELACIvNDA4ERRANEL4AMmNRECOMPILOUDATOSSOBREOTEMPOATMOSFmRICOPARAPREVIRECOMBATERASSECASEINUNDACIvNSQUEARRASABANAS{AREXIvN

 • 8UuO

  La chea

  Inicio do vern

  Morre Maria Mitchell (1879)La nova

  Cuarto crecente

  Cuarto minguante

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • -ARIA-ITCHELL!STRvNOMA

  $ESCUBRIUUNCOMETAO-ITCHELLEUNCRfTERNA,{ALEVAOSEU

  NOME

  -ITCHELLFUNDOUA

  !SOCIACIvNPARAO!VANCEDA

  -ULLER

  %STfCONSIDERADAAPRIMEIRAASTRvNOMAACADmMICADE%STADOS5NIDOSEmUNHAREFERENCIAPARAACIENCIADESEPAqS&OIAPRIMEIRAMULLERENENTRARAFORMARPARTETANTODA!CADEMIA!MERICANADE!RTESE#IENCIASCOMODA!SOCIACIvN!MERICANAPARAO!VANCEDAS#IENCIASECOLABOROUCO/BSERVATORIO.AVALNORTEAMERICANOCALCULANDOTfBOASSOBREAPOSICIvNDE6ENUS!PESARDAS{AREPUTACIvNCANDOCOMEZOUATRABALLARNO6ASSAR#OLLEGEENCOBRABAUNHATERCEIRAPARTEDOQUEOSSEUSCOLEGASHOMESALGOCONTRAOQUEPELEXOUATAQUEAUMENTARONAS{ARETRIBUCIvN

 • 8ULLO

  Distancia mxima da Terra ao Sol

  Nace Henrietta Swan Leavitt (1868)

  La cheaEclipse penumbral

  de La

  Cuarto crecente

  Cuarto minguante

  La novaEclipse total

  de Sol

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • 7ILLIAMINA0ATON3TEVENS&LEMING

  !STRvNOMA

  $ESCUBRIUNOVASNEBULOSAS

  GASOSASEMfISDEESTRELAS

  VARIABLES

  %MIGROUDESDE%SCOCIAA

  %STADOS5NIDOSEN

  .ACIDAEN%SCOCIAEXERCEUALqCOMOMESTRAATAQUESETRASLADOUCOSEUMARIDOA%%55!ODESFACERSEOSEUMATRIMONIOEESTARAESPERARUNLLOCOMEZOUATRABALLARCOMOCRIADADODIRECTORDO/BSERVATORIODE(ARVARD%DGARD0ICKERING0OUCOTEMPODESPOISXASEENCARGABADEREVISARCOIDADOSAMENTEASPLACASFOTOGRfCASDOCEOALGUNHASDEMOIMALACALIDADEOBTENDORESULTADOSTANEXCELENTESCOMOODESCUBRIMENTODANEBULOSA#ABEZADE#ABALO!CABOUSENDONOMEADACONSERVADORADOARQUIVOFOTOGRfCOOPRIMEIROCARGOINSTITUCIONALDE(ARVARDENMANSDUNHAMULLER

 • !GOSTO

  Nace Mara Mitchell (1818)

  La chea Eclipse penumbral

  de La

  Cuarto minguante

  La nova

  Cuarto crecente

  Morre Paris Pismis (1999)

  Festa de Estrelas Nacional

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • !NNIE*UMP#ANNON

  !STRvNOMA

  $ETERMINOUECLASICOUOSESPECTROSDEMfIS

  DEESTRELAS

  &OIAPRIMEIRAMULLERDOUTORA

  HONORISCAUSAPOLA5NIVERSIDADEDE/XFORD

  bPOSIBLEMENTEAMfISCOuECIDADASDAMASDE0ICKERINGOGRUPODEMULLERESQUEESCRUTABAOCEOBAIXOOMANDODODIRECTORDO/BSERVATORIODE(ARVARD3UBSTITUqUA7ILLIAMINA0ATON3TEVENS&LEMINGNOPOSTODECONSERVADORADOSEUARQUIVOFOTOGRfCOMESTRqADE!NNIE*UMP#ANNONPARAANALIZARASPLACASUNIUSEAS{ACAPACIDADEPARAACATALOGACIvNDASESTRELASDEACORDOCOAS{ALUMINOSIDADE/SEUSISTEMADECLASICACIvNDEESPECTROSESTELARESFOIADOPTADOPOLA5NIvN!STRONvMICA)NTERNACIONALbAPERSOAHOMEOUMULLERQUEMfISASTROSDESTETIPOCATALOGOUNAHISTORIA

 • 3ETEMBRO

  La chea

  Cuarto minguante

  La nova

  Inicio do outono

  Comeza a nal do concurso

  Adopta unha Estrela

  (Granada)Cuarto

  crecente

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • (ENRIETTA3WAN,EAVITT

  !STRvNOMA

  /SEUTRABALLOABRIUOCAMIuOPARACOuECEROTAMAuODANOSAGALAXIAEAESCALADO5NIVERSO

  !PESARDASS{ASACHEGASf!STRONOMqACANDOMORREUOSEUPOSTOSEGUqASENDODEAXUDANTE

  -EMBRODOGRUPODERASTREADORASDEESTRELASDO/BSERVATORIODE(ARVARD,EAVITTDESCUBRIUARELACIvNPERqODOLUMINOSIDADEUNMmTODONOVOPARAAMEDIDADEDISTANCIASDEOBXECTOSASTRONvMICOS,EAVITTCHEGOUAESTACONCLUSIvNDESPOISDUNMETvDICOEDETALLADOCvMPUTODASESTRELAS#EFEIDAS%NSvUNANODESCUBRIUNOVASESTRELASVARIABLESNA.UBE-ENORDE-AGALLANESESTACIFRAELmVASEATASESECONTABILIZAOTOTALDAS{AVIDA!DEMAISTAMmNACHOUCATRONOVAS!S{AIMPORTANCIACIENTqCASvFOIAPRECIADADESPOISDAS{AMORTEENPARTEGRAZASAOINTENTODENOMEALAPARAOPREMIO.OBELENALGOQUERESULTOUIMPOSIBLEPOSTOQUEESTEPREMIONONSECONCEDEATqTULOPvSTUMO

 • /UTUBRO

  La chea

  Cuarto minguante

  La nova

  Cuarto crecente

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • #ECILIA0AYNE'APOSCHKIN!STRvNOMA

  !COMPROBACIvNDATEORqADA

  RELATIVIDADEDE%INSTEINGRAZASfECLIPSESOLARDEESTIMULOUOINTERESEDE0AYNEPOLA!STRONOMqA

  5NHABOLSADEAPOIOfSMULLERES

  CIENTqCASPERMITIUQUESETRASLADARAENAO

  /BSERVATORIODE(ARVARD

  !qNDAQUENACIDAEN'RAN"RETAuA0AYNEDESENVOLVEUOSEULABORCIENTqCONA5NIVERSIDADEESTADOUNIDENSEDE(ARVARD!S{ATESEDEDOUTORAMENTONESECENTROAPRIMEIRAOBTIDAPORUNHAMULLERNAfREADE!STRONOMqADEMOSTROUQUEOHIDRvXENOmOPRINCIPALCOMPOuENTEDASESTRELASALGOCOMPLETAMENTEASUMIDONAACTUALIDADEPEROQUEREPRESENTOUUNAUTmNTICOCAMBIODEPARADIGMAEN!PESARDEMANTERSELIGADAA(ARVARDDURANTECASED{ASDmCADASNONFOICONSIDERADACOMOASTRvNOMAOCIALATAOANO%NCONVERTEUSENAPRIMEIRAMULLERPROFESORAASOCIADADESAUNIVERSIDADE

 • .OVEMBRO

  La chea

  Cuarto minguanteComeza a Semana da Ciencia e a Tecnoloxa

  La nova

  Cuarto crecente

  Comeza o V congreso de

  Comunicacin Social da

  Ciencia (Pamplona)

  Festa de estrelas nacional

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • 0ARIS0ISMIS!STRvNOMA

  #UNHATRAXECTORIA

  PROFESIONALQUEDUROUMfISDEANOS0ISMISPUBLICOUMfISDEARTIGOSCIENTqCOS

  /RIXINARIADE4URQUqANO/BSERVATORIODE(ARVARD

  COuECEUAOSEUMARIDOCOQUESETRASLADOUA

  -mXICO

  0ARIS0ISMISFOIUNHAPRECURSORADEfMBITOGLOBAL.ACIDAEN)STAMBULAqNDAQUEDEORIXEARMENIAFOIAPRIMEIRAUNIVERSITARIADE4URQUqAEOBTIVOUNDOUTORAMENTOEN-ATEMfTICASEN#ASADACUNMATEMfTICOMEXICANOCANDOSETRASLADOUAESTEPAqSCONVERTEUSENAPRIMEIRAPERSOAHOMEOUMULLERDEDICADAf!STRONOMqAPROFESIONALDAHISTORIADE-mXICO4RABALLOUNO/BSERVATORIO!STRONvMICO.ACIONALDE4ACUBAYADEPENDENTEDA5NIVERSIDADE.ACIONALDE-mXICO5.!-!qCOMEZOUAIMPARTIRASPRIMEIRASCLASESOCIAISDE!STRONOMqAQUEHOUBOEN-mXICO&ALECEUODEAGOSTODEDEIXANDOCOMOLEGADOUNHACOMUNIDADEDEMfISDEASTRvNOMOSTRABALLANDOACTUALMENTENA5.!-$ESCUBRIUC{MULOSABERTOSEC{MULOSGLOBULARES

 • $ECEMBRO

  La chea

  Morre Cecilia Payne-Gaposchkin (1979) Cuarto minguante

  La nova

  Inicio do invernoCuarto

  crecente

  Morre Maria Winkelmann Kirch (1782)

  La cheaEclipse parcial

  de La

  Nace Annie Jump Cannon (1863)

  Morre Henrietta Swan Leavitt (1921)

  ,UNS -ARTES -mRCORES 8OVES 6ENRES 3fBADO $OMINGO

 • %DITADOPOLOGRUPODETRABALLO%LAmUNHAASTRvNOMA

  DE%SPAuA

  &RANCESCA&IGUERAS#//2$).!$/2!

  !DRIANA+ICZKOWSKI

  *OSENA,ING#//2$).!$/2!$/#!,%.$!2)/

  )SABEL-fRQUEZ

  *OSEFA-ASEGOSA

  %ULALIA0mREZ3EDEuO

  "LANCA4ROUGHTON

  -ONTSERRAT6ILLAR

  0RODUCIDOPOR%XPLORAPROYECTOSSL

  $ISEuADOPOR!NA'UELLER

  )LUSTRACIvNSDE%ULOGIA-ERLE

  4RADUCIDOAOGALEGOPOR!LEJANDRA$qAZ