of 11 /11
แนะนำกำรใช้งำนโปรแกรม Camtasia Studio 8

Camtasia Studio 8 - KMUTT€¦ · P a g e | 1 แนะน ำกำรใช้งำนโปรแกรม Camtasia Studio 8 กำรติดตั้ง (Installation) 1. เข้าเว็บไซต์

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Camtasia Studio 8 - KMUTT€¦ · P a g e | 1 แนะน...

 • แนะน ำกำรใช้งำนโปรแกรม

  Camtasia Studio 8

 • P a g e | 1

  แนะน ำกำรใช้งำนโปรแกรม Camtasia Studio 8

  กำรติดตั้ง (Installation)

  1. เข้าเว็บไซต์ www.techsmith.com เพ่ือท าการดาวน์โหลดโปรแกรม Camtasia Studio 8 แบบ Free Trial

  หรือตัวทดลอง ซึ่งจะมีอายุการใช้งานเพียง 30 วัน

  2. คลิกเมนู “Products” เพ่ือเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมตาม

  ระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ โดยโปรแกรม Camtasia สามารถใช้

  ระบบปฏิบัติการ Window และ Mac จากนั้นเลือก Free Trial

  ส าหรับติดตั้งตัวทดลอง

  http://www.techsmith.com/

 • P a g e | 2

  3. จากนั้นใส่อีเมลเพ่ือยืนยันการดาวน์โหลดโปรแกรม เมื่อกดปุ่ม “Start Windows Download” ส าหรับ

  ระบบปฏิบัติการ Window หรือ “Start Mac Download” ส าหรับระบบปฏิบัติการ Mac จะมีหน้าต่างแสดงการ

  ดาวน์โหลดโปรแกรม

  4. หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จจะได้ไฟล์ส าหรับการติดตั้ง

  5. คลิกท่ีไฟล์ camtasia.exe เพ่ือติดตั้ง โปรแกรมจะท าการจัดเตรียมไฟล์ส าหรับการติดตั้ง

  ใส่อีเมล

 • P a g e | 3

  6. ท าการติดตั้งตามข้ันตอนของโปรแกรม

  7. โปรแกรมจะถามการท างานของผู้ใช้เพ่ือน าไปปรับปรุงโปรแกรมและจะให้เลือกระหว่างโปรแกรมตัวทดลองกับ

  ตัวลิขสิทธิ์ ในที่นี้จะท าการเลือกตัวทดลอง

 • P a g e | 4

  8. เลือกต าแหน่งการติดตั้งและจะมีฟังก์ชันการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Power Point

  ( เมื่อเปิด Power Point ครั้งแรกหลังจากลงโปรแกรมเสร็จโปรแกรมจะเปิดสไลด์เพื่อสอนวิธีการใช้งานร่วมกัน )

  9. คลิกเครื่องหมายตามรูปภาพเพ่ือสร้าง shortcut ส าหรับเปิดโปรแกรมและติดตั้ง Library ที่จ าเป็นส าหรับ

  โปรแกรม หลังจากนั้นโปรแกรมจะเริ่มท าการติดตั้ง ใช้เวลาประมาน 3-5 นาที เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้นคลิกท่ี

  ปุ่ม finish เพ่ือจบการติดตั้ง

  *** โปรแกรมอาจจะถามหาการ restart เครื่อง ผู้ใช้สามารถ restart หรอืไม่ก็ได้

 • P a g e | 5

  เริ่มต้นกำรใช้งำน (Get Started Camtasia Studio)

  1. เมื่อท าการเปิดโปรแกรมจะมีหน้าต่างขึ้นมาเพ่ือบอกวันเวลาที่เหลือที่สามารถใช้งานโปรแกรมได้

  2. โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างต้อนรับ โดยจะมีเมนู “Record the screen” เพ่ือเข้าสู่โหมดการบันทึกหน้าจอ และ

  โหมด “Import media” ส าหรับแก้ไขวีดิทัศน์ที่มีอยู่แล้ว

 • P a g e | 6

  3. โปรแกรมจะมีวีดิทัศน์สอนการใช้งานครั้งแรกเพ่ืออธิบายถึงส่วนต่างๆ และการท างานเบื้องต้นของโปรแกรม

  หน้าต่างในส่วนนี้เรียกว่า Camtasia Studio เป็นหน้าต่างส าหรับการแก้ไขวีดิทัศน์ โดยจะมีเมนูต่างๆดังนี้

  4. แทบ็เมนูด้านบน ประกอบด้วย

  - Record the screen : เข้าสู่โหมดบันทึกหน้าจอ

  - Import media : เปิดไฟล์วีดิทัศน์เพ่ือน ามาแก้ไข

  - Produce and share : การแบ่งปันวีดิทัศน์ (จ าเป็นต้องลงโปรแกม Screencast )

  - Editing Dimension : ก าหนดขนาดวีดิทัศน์

  - Canvas Zoom : ก าหนดการแสดงผลวีดิทัศน์ส าหรับตัดต่อแก้ไข

 • P a g e | 7

  5. แทบ็เมนูด้านซ้าย

  หน้าต่างเมนูด้านซ้ายจะเปลี่ยนไปตามแท็บด้านล่างที่เลือกไว้ โดยจะมีแท็บดังนี้

  - Clip bin : เมนูส าหรับเลือกไฟล์เพ่ือใช้ในการตัดต่อวีดิทัศน์

  - Library : เมนูส าหรับการเลือกธีม, การเพ่ิมวิดีโอช่วงเข้าและจบ, การเปลี่ยนฉากวิดีโอและเสียง

  - Callouts : เมนูเพ่ิมป้ายตัวอักษร

  - Zoom-n-Pan : เมนูส าหรับการซูมและเลื่อนวิดีโอตามจุดที่ต้องการเน้นหรือสนใจเพ่ิมเติม

  - Audio : เมนูส าหรับการแก้ไขเสียงของวีดิทัศน์

 • P a g e | 8

  - Transitions : เมนูส าหรับการเปลี่ยนฉากวีดิทัศน์

  - Cursor Effects : เมนูส าหรับเพิ่มสีให้กับตัวชี้ (Mouse pointer)

  - Visual Properties : เมนูส าหรับเพิ่มลูกเล่นการเคลื่อนไหวต่างๆ

  - Voice Narration : เมนูส าหรับปรับระดับเสียง

  - Record Camera : เมนูส าหรับตรวจสอบกล้องเว็บแคม

  - Captions : เมนูเพ่ิมค าบรรยาย

  - Quizzing : เมนูส าหรับการท าแบบสอบถาม

  6. แทบ็เมนูด้านล่าง หรือ ไทม์ไลน์ (Timeline)

  ใช้ส าหรับการจัดการ ไฟล์วีดิทัศน์, ไฟล์เสียง, ไฟล์เอฟเฟ็กต่างๆ และการตัดต่อเป็นต้น

 • P a g e | 9

  โหมดบันทึกภำพหน้ำจอ (Record the screen Mode)

  1. โหมดบันทึกภาพหน้าจอ จะแบ่งเป็นสามส่วนคือ

  1.1. Select area : ส าหรับเลือกพ้ืนที่ในการบันทึกภาพ สามารถเลือกแบบเต็มจอหรือก าหนดพื้นที่

  1.2. Recorded inputs : ส าหรับเปิดเว็บแคม, อัดและเพ่ิมลดระดับเสียง

  1.3. REC button : ปุ่มบันทึก เมื่อกดปุ่ม โปรแกรมจะนับถอยหลัง 3 วินาทีและเริ่มบันทึก

  ( โดยที่สามารถหยุดบันทึกได้ด้วยการกดปุ่ม F10 )

  1.4. ขณะบันทึกภาพหน้าต่างของโปรแกรมจะถูกซ่อนไว้ แต่สามารถเปิดขึ้นมาได้ ดังภาพ

  หน้าต่างของโปรแกรมจะบอกถึงระยะเวลาในการบันทึกภาพและระดับเสียง สามารถกดปุ่ม “Pause”

  เพ่ือหยุดการบันทึกชั่วคราว หรือกดปุ่ม “Stop” เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก

 • P a g e | 10

  2. เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างส าหรับแสดงตัวอย่างวีดิทัศน์

  โดยจะมีเมนูต่างๆดังนี้

  2.1. Save and Edit : ส าหรับบันทึกไฟล์วีดิทัศน์และกลับเข้าสู่โหมดตัดต่อแก้ไขวีดิทัศน์

  2.2. Produce : ส าหรับบันทึกไฟล์วีดิทัศน์ทันที

  2.3. Delete : ส าหรับลบไฟล์วีดิทัศน์