CASA CORPULUI DIDACTIC V2-3.pdf CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ BULETIN INFORMATIV iulie 2013 Buletin informativ

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CASA CORPULUI DIDACTIC V2-3.pdf CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ BULETIN INFORMATIV iulie 2013 Buletin...

 • CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

  BULETIN INFORMATIV iulie 2013

  Buletin informativ

  BI.nr.7/iulie 2013

  Învăţăm să fim împreună

  Din cuprinsul Buletinului informativ nr. 7/ 2013:

   Rolul formării continue în dezvoltarea competențelor profesionale  Proiecte europene – rezultate și activități viitoare

   5901 de cadre didactice din județul Cluj au participat la activități de formare continuă în perioada octombrie 2012 – iunie 2013

   SEMCFC – o necesitate pentru un management al calităţii formării continue

  Rolul formării continue în dezvoltarea competențelor profesionale

  Profesor Dorina Kudor – director Casa Corpului Didactic Cluj

  Obiectivul principal al Casei Corpului Didactic este formarea continuă a personalului din

  învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic

  şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr.1/2011.

  Programele de formare continuă acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale vizează, prin

  modalitatea de evaluare finală, aplicarea competenţelor dobândite în activitatea didactică.

  În anul şcolar 2012 – 2013, Casa Corpului Didactic Cluj a elaborat trei resurse educaţionale care

  valorifică, în principal, exemplele de bună practică elaborate de cadrele didactice participante la

  programele de formare continuă acreditate, implementate cu finanţare din Fondul Social European,

  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

   Inovaţie şi creativitate în predarea disciplinelor din aria curriculară Tehnologii este o broşură

  care cuprinde articole tematice ale formatorilor despre curriculum şi proiectare didactică,

  realizarea activităţilor didactice, evaluare, precum şi 14 exemple de bună practică specifice ariei

  curriculare Tehnologii, realizate de către cursanţi din judeţele Cluj, Bihor, Mureş şi Sibiu.

   Reuşita în cariera didactică este o broşură care vine în sprijinul cadrelor didactice aflate în

  procesul de evoluţie în cariera didactică şi cuprinde 18 exemple de bună practică pentru nivel

  preprimar, primar şi secundar ale cursanţilor din judeţele Cluj, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Mureş.

   Ghiduri metodice interdisciplinare cuprinde un set de 10 ghiduri tematice interdisciplinare,

  valorificând portofoliile cursanţilor din judeţele Cluj şi Mureş, participanţi la programul de formare

  Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii.

  Interesul cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională este valorificată şi prin programe de

  formare continuă din Oferta Casei Corpului Didactic Cluj, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale,

  revista Preuniversitaria online - http://www.ccdcluj.ro -, conferinţe, simpozioane, activităţi metodice,

  ştiinţifice şi culturale.

  Peste 500 de cadre didactice au participat la conferinţele: Reuşita în cariera didactică,

  Competenţe cheie prin predare /învăţare în context interdisciplinar, Inovaţie şi creativitate în predarea

  disciplinelor din aria curriculară Tehnologii şi la simpozionul Preuniversitaria XXV.

  În cadrul proiectelor derulate în parteneriat de către Casa Corpului Didactic Cluj, s-au creat

  platforme digitale - www.cdp-fse.ro, www.eformare.info.ro, www.aidd-fse.ro, www.lro.isjbotoşani.ro -

  care facilitează accesul la informaţii şi resurse care susţin formarea competenţelor profesionale şi

  constituie un spaţiu de comunicare şi colaborare virtuală între cadrele didactice.

  Proiecte europene – rezultate și activități viitoare

  Proiectele europene au contribuit la realizarea politicilor şi strategiilor europene şi naţionale în

  domeniul educaţiei şi formării profesionale continue, al ocupării şi incluziunii sociale. Astfel, proiectele

  au sprijinit actualizarea cunoştintelor şi competenţelor personalului didactic şi au susţinut dezvoltarea

  carierei lor, aspecte urmărite de Domeniul Major de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane din

  educatie şi formare profesională”.

  Programele de formare prin conținutul lor au contribuit la profesionalizarea cadrelor didactice în

  predarea diverselor discipline, prin crearea unui cadru care să asigure accesul la noile tehnologii şi

  integrarea acestora la nivelul disciplinelor.

  Profesor metodist Dina Maria Pripon

  Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au fost: Conferinţa de lansare a proiectului

  Consiliere şi dezvoltare profesională continuă – sistem transparent de pregătire pentru reuşita în

  cariera didactică: octombrie 2010; Acreditarea programului de formare continuă: septembrie

  2010 – aprilie 2011; Crearea şi administrarea portalului proiectului: septembrie 2010 –

  aprilie 2013; Livrarea programului de formare: mai 2011 – martie 2013; Simpozionul Reuşita în

  cariera didactică: aprilie 2013.

  În urma derulării celor cinci activităţi din cadrul proiectului s-au concretizat următoarele

  rezultate - 28 de formatori din judeţele Cluj, Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu instruiţi pentru livrarea

  programului de formare continuă; 834 cadre didactice formate, provenind din unităţi de învăţământ de

  nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din judeţele Cluj, Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu.

  Programul de formare a dispus de toate resursele, atât umane, cât şi materiale, necesare

  pentru realizarea unei instruiri de înaltă calitate. Cele 89 de ore incluse în planul de învăţământ

  îmbină asimilarea cunoştinţelor de abilitare curriculară cu cele de aplicare adecvată a instrumentelor

  de evaluare, dar şi de utilizare a mecanismelor informatice în vederea dezvoltării unui schimb de

  experienţă util şi antrenant.

  Broşura Reuşita în cariera didactică conţine o selecţie din exemplele de bună practică privind

  promovarea inovaţiei şi creativităţii în abordarea didactică, prin sistemul de monitorizare a pregătirii

  profesionale a cadrelor didactice, dezvoltat prin acest proiect , precum şi secvenţe video care se

  găsesc pe suportul electronic asociat acestei broşuri.

  Profesor metodist Pompilia Herman

  Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor în didactica disciplinelor din

  aria curriculară Tehnologii a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, din 4 judeţe din

  regiunile Nord-Vest şi Centru, printr-un program modern de formare continuă .

  Proiectul s-a desfăşurat în perioada septembrie 2010 – aprilie 2013, fiind implementat în

  parteneriat de către Casa Corpului Didactic Cluj şi S.C. Siveco Romania S.A.

  În urma derulării proiectului ,,Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară

  Tehnologii” cursanții au primit îndrumare în selectarea resurselor curriculare , au dobândit

  competențe în integrarea noilor tehnologii didactice și abilitare în diversificarea ofertei educaționale.

  Programul de formare a contribuit la îmbogățirea resurselor educaționale astfel:

   30 de cadre didactice certificate ca formatori pentru

  programul de formare continuă;

   818 cadre didactice formate, provenind din unităţi de

  învăţământ de nivel gimnazial şi liceal din judeţele Cluj

  Bihor, Mureş şi Sibiu, care predau cel puţin o disciplină din

  aria curriculară Tehnologii;

   Programul de formare „Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară

  Tehnologii”, acreditat cu 89 de ore şi 25 de credite profesionale transferabile;

   Portalul www.aidd-fse.ro care cuprinde în secţiunea bibliotecă un număr impresionant de

  portofolii - aproape 800 - , care conţin modele de documente şcolare - programe de curriculum

  opţional (CDŞ şi CDL), proiecte didactice, diverse instrumente de evaluare - necesare

  procesului de învăţământ, devenind resurse foarte utile pentru toate cadrele didactice din liceele

  tehnologice şi colegiile tehnice româneşti care vizitează portalul.

   Broşura Inovaţie şi creativitate în predarea disciplinelor din aria curriculară Tehnologii ,

  care cuprinde o selecţie din exemplele de bună practică - proiecte didactice realizate de către

  cursanţi ca urmare a participării acestora la programul de formare - privind promovarea inovaţiei şi

  creativităţii în abordarea disciplinelor din cadrul ariei curriculare Tehnologii, precum şi secvenţe video

  care se găsesc pe suportul electronic asociat acestei broşuri.

  Profesor metodist Mihaela Popescu

  Programul de formare continuă „Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii”, acreditat

  şi livrat pentru 2863 de cadre didactice din judeţul Cluj în cadrul proiectului POSDRU 87/1.3./S/55336

  „e-Formare: Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii”, a constituit pentru participanţi o