207
1 BIBLIOTECA JUDEłEANĂ « ALEXANDRU ŞI ARISTIA AMAN » Ramona Pau Cătălin Belu CATALOGUL EDITURILOR CRAIOVENE 1990 - 2003

CATALOGUL EDITURILOR CRAIOVENE 1990 - 2003

  • Upload
    buidung

  • View
    300

  • Download
    9

Embed Size (px)

Citation preview

1

BIBLIOTECA JUDEłEANĂ

« ALEXANDRU ŞI ARISTIA AMAN »

Ramona Pau Cătălin Belu

CATALOGUL EDITURILOR CRAIOVENE 1990 - 2003

2

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale PAU, RAMONA, BELU, CĂTĂLIN Catalogul editurilor craiovene/ Ramona Pau, Cătălin Belu – Craiova : Editura MJM, Craiova XXX pag. ISBN: 973 – 680 – 017.4(498-35 Dolj) Craiova.

Tehnoredactare: Denis Diaconescu Coperta: Mihai Băileşteanu

3

BIBLIOTECA JUDEłEANĂ

« ALEXANDRU ŞI ARISTIA AMAN »

Ramona Pau Cătălin Belu

CATALOGUL EDITURILOR CATALOGUL EDITURILOR CATALOGUL EDITURILOR CATALOGUL EDITURILOR

CRAIOVENECRAIOVENECRAIOVENECRAIOVENE

1990 1990 1990 1990 ---- 2003 2003 2003 2003

2004

4

5

ARGUMENT

În decembrie 1989, valul schimbărilor politice a ajuns şi în România, după ce parcursese tot Estul european. Deschiderea spre economia de piaŃă a schimbat şi realităŃile din lumea cărŃii. Am considerat necesară apariŃia unui astfel de catalog al editurilor craiovene din perioada 1990-2003, care să cuprindă datele specifice şi titlurile de cărŃi, ca urmare a înfiinŃării în Craiova a peste 100 de edituri particulare. Baza acestui catalog o constituie volumele existente în colecŃiile de bază ale Bibliotecii JudeŃene Alexandru şi Aristia Aman, volume care conform legii nr.111 din noiembrie 1995, privind constituirea, organizarea şi funcŃionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale dau obligativitate editorilor de a trimite câte un exemplar bibliotecii. A devenit deja o tradiŃie ca, în fiecare an în luna noiembrie, instituŃia noastră să fie reprezentativă pentru dinamica cărŃii craiovene de azi, prin organizarea salonului editorial, manifestare dedicată aniversării zilelor bibliotecii. Trebuie menŃionat faptul că s-au scris şi publicat o seamă de cărŃi al căror conŃinut este menit să lămurească cititorul asupra adevăratelor concepte despre libertate, democraŃie, cultură, civilizaŃie. Înainte de a vă invita la o călătorie în lumea titlurilor, care an după an s-au aflat sub atenta lupă a tiparului, nutrim speranŃa că am fost cel puŃin consistenŃi şi consecvenŃi, producând ceva util atât pentru editorii craioveni cât şi pentru publicul larg cititor, care zi de zi păşeşte pragul instituŃiei noastre pentru a se documenta şi a pune în practică datele culese. Pentru verosimilitatea datelor specifice editurilor (adresă, telefon, director) am apelat la Biblioteca NaŃională, serviciul I.S.B.N., unde, cu o deosebită amabilitate şi generozitate, doamna Mihaela Stanciu ne-a pus la dispoziŃie lista aferentă. Îi mulŃumim şi pe această cale. Încrederea că peste ani, o lucrare similară va fi mult mai amplă şi că editorii craioveni, care cu siguranŃă nu şi-au spus ultimul cuvânt în acest

6

sens, datorită permanentei instabilităŃi a pieŃei de carte în România, vor putea să alcătuiască planuri editoriale generoase, ne face să sperăm într-o reaşezare a cărŃii la loc de cinste aşa cum este şi firesc şi cum se întâmplă dealtfel în Ńări cu o zestre mai modestă în această privinŃă. Loială menirii sale de vechi aşezământ de cultură al «cetăŃii Banilor», Biblioteca JudeŃeană Alexandru şi Aristia Aman îşi deschide de fiecare dată porŃile cu prietenie şi ospitalitate întru promovarea oricărui act cultural. Lansările de carte, saloanele editoriale, întâlnirile dintre autori şi cititori constituie argumente de netăgăduit în sprijinul ideii de promovare a vieŃii culturale a oraşului. Aducem, ]i pe aceasta cale, mul\umiri doamnei director Mariana Leferman ]i doamnei Gabriela Braun, ]ef serviciu Prelucrarea colec\iilor, care prin profesionalismul ]i deschiderea de care au dat @n permanen\[ dovad[, acord`ndu-ne sprijinul necesar, au contribuit @n mod hot[r`tor la publicarea acestei lucr[ri.

7

Catalogul editurilor craiovene

���� AMBALAJE SI DESIGN IN INDUSTRIA ALIMENTARA / coordonator: Romulus Scorei; colaboratori: Mihaela MitruŃ, Vily Cimpoiaşu, Iulian Petrişor,... - Craiova : Agora, 1999. 122 p. III 18.875 ���� ANASTASIA, IOAN Istoria nebuniei / Ioan Anastasia. - Craiova: Agora, 2000. 88 p.: il. I 11.210 ���� APLICAREA PRINCIPIILOR CALITĂłII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ / Coordonator: Romulus Scorei; coordonatori: Mihaela MitruŃ, Vily Cimpoiaşu, Iulian Petrişor,... - Craiova : Agora, 2000. 160 p. III 18.876 ���� ANASTASIA, IOAN Tudor Vladimirescu, suflet şi conştiinŃă naŃională: 180 de ani de la RevoluŃia română de la 1821 / Ioan Anastasia. - Craiova : Agora, 2001. 158 p.: il., facs. II 50.976

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa AAAAAAAAggggggggoooooooorrrrrrrraaaaaaaa

Adresa : Bdul. Mareşal I. Antonescu, bl. E11, ap. 3 Telefon : 0251.125192; 0251.134662 Fax : 0251.125192 An de înfiinŃare : 1995 ISBN: 973-8046- Director : Mihaela Delia Roşianu

A

8

���� BELCIUG, VICTOR Ce căutam în veacul douăzeci / Victor Belciug. - Craiova: Agora, 2000. 206p. I 11.151 ���� BERCEANU, SABINA Sarcina ectopică (sarcina extrauterină) / Sabina Berceanu. - Craiova : Agora, 1995. 199 p. IV 1.889 ���� BEREZOVSCHI, VALENTIN Olteni în ring / Valentin Berezovschi. - Craiova : Agora, 1998. 236p. Cota: II 48.460 ���� FĂGET, MIHAI "Ia-Ńi crucea ta" / Mihai Făget. - Craiova : Agora, 2003. 220 p. II 53.588 ���� PĂDUREANU, CONSTANTIN Gustul amar al exilului / Constantin Pădureanu. - Craiova : Agora, 1999. 197p. Cota: II 48.421 ���� PĂDUREANU, CONSTANTIN SperanŃa : roman / Constantin Pădureanu. - Craiova : Agora, 1997. 246 p. II 44.394 ���� POPESCU, NICOLAE Pledoarie pentru drept, ecologie materială şi spirituală : articole / Nicolae Popescu, consilier juridic. - Craiova : Agora, 2001. 124 p.: il. II 52.850 ���� RĂDULESCU, ILIE-ŞTEFAN Istoria ilustrată a mişcării teatrale călărăşene şi a primului teatru popular (neprofesionist) din România : 1946 - 2003 / Ilie-Ştefan Rădulescu. - Călăraşi : Agora, 2003. 329 p. cu il. III 19.542 ���� SICORE, I.D. HoŃii de aripi : Jurnalul unei conştiinŃe / I.D.Sicore. - Craiova : Agora, 2001. III 18.878

9

���� ŞTIFUREAC, CRISTIAN Domino / Cristian Ştifureac. - Craiova : Agora, 1998. 96 p. II 50.994 ���� UTILIZAREA ADITIVILOR }I AUXILIARILOR ÎN INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARĂ / coordonator : Romulus Scorei ; colaboratori : Mihaela MitruŃ, Vily Cimpoiaşu, Iulian Petrişor,... - Craiova : Agora, ăs.a.ş. 120 p. III 18.881 ���� ZAMŞA, GEORGE "33" doctor de iubire : poezie de dragoste / George Zamşa. - Bucureşti : Agora, 2003. 128 p. II 54.578

���� ANDREI, NICOLAE O şcoală pentru eternitate : Colegiul NaŃional "Carol I" : Craiova 1826-2001 / Nicolae Andrei. - Craiova : Alma , 2001. 284 p.: il., facs. II 50.893 ���� ANDREI, NICOLAE Biografii triste / Nicolae Andrei. - Craiova : Alma , 1999. 284 p. II 49.530 ���� ANDREI, NICOLAE Ioan Maiorescu : 1811 - 1864 / Nicolae A. Andrei, Paul-Emanoil Barbu. - Craiova : Alma, 2003. 334 p. II 53.534 ���� ANDREI, NICOLAE Voievozi ai spiritului / Nicolae Andrei. - Craiova : Alma , 2000.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa AAAAAAAAllllllllmmmmmmmmaaaaaaaa

Adresa : Str. Nicolae Titulescu nr. 170 Telefon: 0251.154827 Fax: 0251.185851; 0251.420477 An de înfiinŃare : 1999 ISBN: 973-99262- Director : Alexandru Manda

10

470p.- (Carte document) II 50.514 ���� ARMĂŞELU, CRISTINA William Shakespeare : A collection of critical essays / Cristina Armăşelu; coord.: George Lăzăroiu, Adrian Constantinescu. - Craiova : Alma , 2001. 116 p. II 50.991 ���� FOTA, CONSTANTIN ComerŃ exterior : teorie şi practică / prof.univ. Fota Constantin. - Craiova: Alma , 1997. 478 p. IV 2.465 ���� FOTA, CONSTANTIN ComerŃ internaŃional şi politici comerciale internaŃionale : manual universitar / prof. univ. Constantin Fota. - Craiova : Alma , 2000. 310 p. II 50.997 ���� FOTA, CONSTANTIN Economie mondială : curs / Constantin Fota. - Craiova : Alma , 1997. 186 p. II 50.981 ���� LUPESCU, DAN Ceas de taină cu Brâncuşi : poeme : preludii gemene întru spirit românesc de Geo Bogza şi Constantin Noica / Dan Lupescu. - Craiova : Alma , 2001. 114 p.: il. II 52.911 ���� MANDA, ALEXANDRU Profesorul / Alexandru Manda. - Craiova : Alma, 2003. 160 p. II 53.777 ���� MEMORIALUL BR~NCU}I : PAŞI PE NISIPUL ETERNITĂłII SAU CAZNA LEGĂMANTULUI CU DEMIURGUL : ANTOLOGIE / EdiŃie îngrijită de Ilarie Hinoveanu. - Craiova : Alma : Literatorul, 2001. 352 p.: il. II 52.299 ���� NĂSTASE, ADRIAN Flora nisipurilor din Oltenia / Adrian Năstase, Melania Năstase. - Craiova : Alma, 2002. 122 p. II 53.427 ���� NEDELCIUC, CORNELIU

11

Grâul în experienŃele de lungă durată cu îngrăşăminte pentru zona cernoziomică a Olteniei / Corneliu Nedelciuc, Mihai Nicolescu, Mariana Nedelciuc. - Craiova : Alma, 2002. 162 p. II 19.174 ���� POPA, CONSTANTIN Economie internaŃională = International economics : manual / prof.univ. Constantin Popa . - Craiova : Alma , 2000. 358 p. II 51.000 ���� POSPAI, MIRCEA Memoria Băniei / Mircea Pospai . - Craiova : Alma, 2003. 256 p. II 53.533 ���� SIMIONESCU, NICOLAE Polovragi : monografie / prof. Nicolae Simionescu. - Craiova : Alma , 2001. 154 p. : foto, facs., h. II 50.890 ���� SORESCU, MARIN Versuri inedite / Marin Sorescu ; postfaŃă, note, anexe şi biobibliografie de George Sorescu. - EdiŃie îngrijită, revăzută şi adăugită. - Craiova : Alma , 2002. 200 p.: facs. II 52.793 ���� SORESCU, RADU Petre łuŃea : viaŃa şi opera / Radu Sorescu. - Craiova : Alma, 2003. 156 p. II 53.535 ���� TOMA, VASILE DicŃionarul vinificatorului / dr.ing. Vasile Toma. - Craiova : Alma , 2001. 250 p. II 51.135 ���� 30 DE ANI DE LA INAUGURAREA OFICIAL{ A SISTEMULUI HIDROENERGETIC }I DE NAVIGA|IE POR|ILE DE FIER I : 1972 - 2002 / sub îngrijirea Academicianului Radu P. Voinea. - Craiova : Alma, 2003. 300 p. II 54.589

12

���� ALIMENTAREA CU APĂ / Dinică Ciobotea, Sorin Luckacs, Ion Zarzără, Cezar Avram...; Coordonator: Leonida Nicolaescu. - Craiova : Aius, 1997. 164p. cu ilustr. III 15.626 ���� ANDREI, NICOLAE Institutul de editură şi arte grafice "Samitca" din Craiova / Nicolae Andrei, Gabriela Braun, Albert Zimbler. - Craiova : Aius, 1998. 105. II 46.906 ���� ANDREI, NICOLAE Timpul începutului / Nicolae Andrei ; cuvânt înainte acad. prof. dr. doc. Alexandru Balaci. - Craiova : Aius, 1996. 304 p. II 43.386 ���� BĂLAŞA, TITUS ViaŃa lui Victor Papilian : Un destin amânat / Titus Bălaşa. - Craiova : Aius, 2001. 120 p. II 50.769 ���� BERCEANU, SABINA Ginecologie / Sabina Berceanu, Mihai Georgescu-Brăila, Traian Rebedea. - Craiova : Aius, 1999. IV 2.351 ����BIBLIOTECA JUDEłEANĂ "ALEXANDRU ŞI ARISTIA AMAN" : GHID / Ghid realizat de : Mariana Leferman, Gabriela Braun. - Craiova : Aius, 2001. 32 p. I 11.421 ���� BIRĂU, RODICA

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa AAAAAAAAiiiiiiiiuuuuuuuussssssss

Adresa : Str. Nicolae Titulescu, bl. 46, ap. 7 Telefon : 0251.196136 Fax : 0251.196135 An de înfiinŃare : 1991 ISBN : 973-9251- Director : Sorin Singer

13

Să dezlegăm tainele textelor literare : clasa a III-a / Rodica Birău. - Craiova : Aius, 1998. 192 p. IV 2.068 ���� BLECHER, MAX Întâmplări în irealitatea imediată. Inimi cicatrizante. Viziunea luminată. Corp transparent. CorespondenŃă / Max Blecher; EdiŃie îngrijită, tabel cronologic şi referinŃe critice de Constantin M.Popa şi Nicolae łane; PrefaŃă de Radu G.łeposu. - Craiova, Bucureşti : Editura Aius, Editura Vinea, 1999. 424p. III 17.034 ���� BRAUN, GABRIELA Autografe şi dedicaŃii în colecŃiile Bibliotecii JudeŃene "Alexandru şi Aristia Aman" din Craiova 1834 - 1946 : - catolog selectiv - / Gabriela Braun, Mariana Leferman. - Craiova : Aius, 1998. II 46.911 ���� BUCIU, MARIAN VICTOR łepeneag între onirism, textualism, postmodernism / Marian Victor Buciu. - Craiova : Aius, 1998. 272 p. II 48.464 ���� BULUCEA, DUMITRU Manual de pediatrie / Dumitru Bulucea, Mircea Geormăneanu. - Craiova: Aius, 1997, 2000. 2 vol. IV 1982 ���� BUZERA, ION Reinventarea lecturii / Ion Buzera. - Craiova : Aius, 2000. 208 p. II 50.556 ���� BUZNĂ, ELENA Povestea adevărului neînfricat. - Craiova : Aius, 1996. 24 p. II 44.719 ���� CALOTĂ, ION Eminescu : analizat prozodic şi comentat / Ion Calotă. - Craiova : Aius, 1999. 220p.

14

II 48.207 ���� CANCERUL DE COLON / Adriana Bădulescu, Dragoş Camen, Mariana Păun, Ion Gugilă, Marcel Ionescu...; sub redacŃia : Dan Mogoş, Ion Vasile. - Craiova : Aius, 2000. 520 p. cu ilustr. III 17.912 ���� CASA MEMORIALĂ "ELENA FARAGO" : GHID / Gabriela Braun, Mariana Leferman. - Craiova : Aius, 2001. 24 p. I 11.422 ���� CĂRĂŞEL, AUREL Războinicii curcubeului / Aurel Cărăşel. - Craiova : Aius, 1996. 208 p. II 44.051 ���� CÂRSTEA, DOINA Mică enciclopedie de cardiologie clinică / Doina Cârstea, Constantin Petru Stancu; Colaborator Ion Cristian Efrem. - Craiova : Aius, 1997. 280p.+1anexă. II 46.353 ���� CHILIMAN, MARIA Lernt Deutsch! : Ein Lehrbuch für alle = ÎnvăŃaŃi limba germană! : Un manual pentru toŃi / Maria Chiliman, Doina Tănăsescu . - Craiova : Aius, 1997. 452 p. II 48.467 ���� CHIRA, IOAN Acestea sunt amănuntele / Ioan Chira. - Craiova : Aius, 1998. 80p. II 49.334 ���� CÎRLIG, VALENTIN Farmacologie / Valentin Cîrlig, Victor Voicu, Florinel Bădulescu. - Bucuresti : Aius, 1998. IV 2.355 � COTULBEA, GABRIEL T. Nervul facial / Gabriel T.Cotulbea, Romeo M.Cotulbea. - Craiova : Aius, 1997. 76p.+12pl.+fig. IV 2.067 ���� CRUCE, MIHAI Adeziunea celulară şi matricea extracelulară / Mihai Cruce, Dan Simionescu, Roxana Cruce. - Craiova : Aius, 1997.

15

208 p. IV 1.985 ���� CRUCE, MIHAI Biologia moleculară a semnalizării celulare / Mihai Cruce. - Craiova : Aius, 1995. 154 p. V 568 ���� CRUCE, MIHAI Biologie celulară şi moleculară / Mihai Cruce. - Craiova : Aius, 1999. 316p.; il. IV 2.354 ���� CUłUI, MATEI Electromiografia computerizată în patologia ortodontică / Matei CuŃui. - Craiova : Aius, 1997. 166p. cu ilustr. IV 2.015 ���� DĂNCIULESCU, SINA Zilele una cu alta / Sina Dănciulescu. - Craiova : Aius : Scrisul Românesc, 2002. 432 p. II 52.854 ���� DEACONU, LUCHIAN Oltenia şi Unirea Principatelor / Luchian Deaconu, Otilia Gherghe. - Craiova : Aius, 1999. 324 p.: il., facs. II 49.335 ���� DEFTA, MARIA Recviem pentru ziua de apoi : Teatru / Maria Defta. - Craiova : Aius, 1996. 80 p. II 45.021 ���� DIACONESCU, HORIA ViolenŃa şi efectele sale în dreptul român / Horia Diaconescu. - Craiova : Aius, 1995. 168 p. II 41.767 ����DICłIONARUL PERSONALITĂłILOR DOLJENE : RESTITUTIO / Coordonatori: Mariana Leferman, Gabriela Braun, Adrian Năstase. - Craiova : Aius, 1999. 268 p. Biblioteca JudeŃeană "Alexandru şi Aristia Aman".

16

III 17.131 ���� DINU, ALEXANDRU Liceul "FraŃii Buzeşti", Craiova – 115 ani / Alexandru Dinu. - Craiova : Aius, 1997. 368p.cu ilustr. II 45.226 ���� DOBRIN, MARIUS În căutarea memoriei / Marius Dobrin. - Craiova : Aius, 2003. 140 p. IV 2.692 ���� DOBRIN, MARIUS În căutarea memoriei / Marius Dobrin. - Craiova : Aius, 2003. 140 p. IV 2.692 ���� DOBRIŞAN, C. Poveşti de seară / C. Dobrişan. - Craiova : Aius, 1996. 24 p. II 44.249 ���� DOBROŞINSCHI-MĂLAI, ELENA PrinŃesa Andrada / Elena Dobroşinschi-Mălai. - Craiova : Aius, 1995. 72 p. IV 1.846 ���� DUMITRESCU, VIRGIL Iulie patru / Virgil Dumitrescu. - Craiova : Aius, 1998. 96p. II 46.924 ���� ETEGAN, BENONI PersistenŃa memoriei : versuri / Benoni Etegan. - Craiova : Aius, 1997. 96p. II 45.356 ���� FAMILIA AMAN / Gabriela Braun, Mariana Leferman, Tudor Nedelcea, Toma Rădulescu. - Craiova : Aius, 2003. 182 p. cu il. Biblioteca JudeŃeană "Alexandru şi Aristia Aman". II 54.942 ���� FESTIVALUL NAłIONAL AL CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC "MARIA TĂNASE" ; EDIłIA A-XIV-A .- Craiova : Aius, 1997. 120p.+il. II 45.004 ���� FIFOR, MIHAI

17

Aşezămintele pentru cultură : centre de educaŃie permanentă : Antropologia spaŃiului cultural rural : studiu de caz / Mihai Fifor, Nicolae Marinescu. - Craiova : Aius, 1998. 24 p. II 51.008 ���� FIRESCU, ALEXANDRU ProeminenŃe oltene : Familia ChiŃu / Alexandru Firescu, Ion Pătraşcu. - Craiova : Aius, 2001. 156 p. II 51.667 ���� FIRESCU, ALEXANDRU Istoria Teatrului NaŃional din Craiova : 1850-2000 / Alexandru Firescu; Constantin Gheorghiu. - Craiova : Aius, 2000. 596p. III 17.529 ���� FIRICĂ, MIHAI Biografie sumară : versuri / Mihai Firică. - Craiova : Aius, 1996. 48 p.: portr. II 50.989 ���� FIRULEASA, NICOLAE Cincirel / Nicolae Firuleasa. - Craiova : Aius, 1995. 20 p. II 42.018 ���� FIZICĂ : LUCRĂRI EXPERIMENTALE PENTRU GIMNAZIU / Doina Frunzescu, Gabriela TruŃă, Gabriel Florian, Liviu Cotfasă . - Craiova : Aius, 1998. 120 p. II 45.678 ���� FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR / Simona Cristi, Alice Gusti, Valeriu Neştianu, Ionela Iancu. - Craiova : Aius, 1997. 180 p. IV 1.983 ���� FLORESCU, AURELIA Tezaur :carte românească veche : 1557 - 1830 / Aurelia Florescu. - Craiova : Aius, 2000. 620 p. cu ilustr. ; 1 CD-ROM - (Restitutio). II 50.770 ���� FUIOREA, NICOLAE Dârvari : Veche vatră de istorie : 600 de ani de atestare documentară / Nicolae Fuiorea. - Craiova : Aius, 1998.

18

176p. II 46.944 ���� GEORGESCU, MARIUS Bolile ficatului / Marius Georgescu. - Craiova : Aius, 1996. 286 p. IV 1984 ���� GEORGESCU-BRĂILA, MIHAI Obstetrică . - Craiova : Aius, 1997. IV 2.016 ���� GHEORGHE, ADRIAN Alfabetar ghicitoare / Adrian Gheorghe. - Craiova : Aius, 1996. 24 p. IV 1.987 ���� GHEORGHE, ADRIAN ABC / Adrian Gheorghe. - Craiova : Aius, 1996. 34 p. IV 1.986 ���� GHEORGHE, ADRIAN Mini-mat / Adrian Gheorghe. - Craiova : Aius, 1997. 26 p. II 44.720 ���� GONGU, IOANA Optimizări. Programare liniară : clasa a-IX-a / Ioana Gongu, Dorin Nicolae Gongu. - Craiova : Aius, 2000. 108p. III 17.534 ���� HACCP : GHID PRACTIC PENTRU INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARĂ / coordonator : Romulus Scorei; colaboratori : Mihaela MitruŃ, Vilma Scorei, Dolores Tătar,... - Craiova : Aius, 1998. 88 p. IV 2.609 ���� HINOVEANU, L. Poveste de Paşti / L. Hinoveanu. - Craiova : Aius, 1996. 24 p. II 44.250 ���� IACOB, CONSTANłA Contabilitatea de gestiune / ConstanŃa Iacob, Ion Ionescu. - Craiova : Aius, 1997. 328 p.

19

II 44.105 ���� IOANICESCU, SERGIU Poliloghii către un tânăr bine crescut / Sergiu Ioanicescu. - Craiova : Aius, 2000. 208p. II 49.532 ���� IONESCU, DAN MalformaŃiile congenitale cardiovasculare / Dan Ionescu, Cristina Singer. - Craiova : Aius, 2003. 216 p. III 19.631 ���� IONESCU, ION Altceva de cunoscut / Dan Ionescu. - Craiova : Aius, 1998. 104p. II 47.707 ���� ISTORIA ILUSTRATĂ A CRAIOVEI / Ion Pătroiu, Vladimir Osiac, Virgil JoiŃa... - Craiova : Aius, 1997. V 596 ���� IUBU, ROSANA Drumul pierdut / Rosana Iubu. - Craiova : Aius, 2000. 160p. II 50.530 ���� JOIłA, VIRGIL Temeiuri pedagogice ale dezvoltării învăŃământului public şi particular craiovean (de la începuturi până la 1864) / Coordonatori : Virgil JoiŃa, Mihai Dragu, Ionel Turcin, Elena JoiŃa, Maria-Antoaneta Dobrescu, Constantin Păun. - Aius, 2001. 440 p.; il. III 18.341 ���� LUPOI, PINA Femeia lupilor / Pina Lupoi. - Craiova : Aius, 1996. 128 p. II 43.403 ���� MANAGEMENT & CULTURE : COMUNICATIONS 27-28 JUN 1997, CRAIOVA, ROUMANIE . - Craiova : Aius, 1997 . 480 p. IV 2.017 ���� MARINESCU, DRAGOŞ Tratamentul modern al schizofreniei şi psihozelor afective / Marinescu Dragoş. - Craiova : Aius, 1997. 360 p. cu ilustr.

20

IV 2019 ���� MARINO, ADRIAN Cenzura în România : SchiŃă istorică introductivă / Adrian Marino. - Craiova : Aius, 2000. 96p. Cota :I 11.001 ���� MEDICINA INTERNĂ / Mihai Negulescu, Ileana Vasile, Eugen Georgescu, SperanŃa Pistol... ; Sub redacŃia Mihai Negulescu. - Craiova : Aius, 1996. 2 vol. IV 2.244 ���� MICHAELA, KARIN Bibi (Povestea unei fetiŃe) / Marin Michaelis; Traducere: Oana Nora Firescu; IlustraŃii: Hedvig Collin şi Bibi. - Craiova : Aius, 1997. 208p. II 48.451 ���� MIHAI, MAGDALENA Contabilitate financiară şi de gestiune : Sinteze şi soluŃii practice. - Craiova : Aius, 1996. 248 p. II 42.277 ���� MIHAI VITEAZUL - RESTITUTOR DACIAE = MICHEL LE BRAVE - RESTITUTOR DACIAE : ALBUM ISTORIC . - EdiŃie bilingvă. - Craiova : Aius, 2000. 224 p. cu il. II 50.572 ���� MIU, NICOLAE Contingente / Nicolae Miu. - Craiova : Aius, 2001. 48 p. II 51.576 ���� MOGOŞ, DAN Probleme de patologie chirurgicală : Note de curs / Dan Mogoş, Ion Vasile, Ion Păun. - Craiova : Aius, 1996-1997. IV 1.910 ���� MONOGRAFIA UNUI EVENIMENT TEATRAL : TITUS ANDRONICUS DE WILLIAM SHAKESPEARE; UN SPECTACOL DE SILVIU PURCĂRETE / . - Craiova : Aius, 1997. 120 p. cu ilustr. II 44.999 ���� MONOGRAFIE-TEATRUL DE OPER{ }I OPERET{ CRAIOVA / Doina Dulcescu. - Craiova : Aius, 1997. 72p.cu il.

21

II 46.027 ���� LE MUSöE D'OLTENIE - DEPARTAMENT DE SCIENCES NATURELLES . - Craiova : Aius, 1998. 15 p.+il. II 51.918 ���� MUSEUM OF OLTENIA - NATURAL SCIENCES . - Craiova : Aius, 1998. 15 p.+il. II 51.917 ���� MUŞATESCU, VLAD La sud de lacul Nairobi : roman / Vlad Muşatescu. - Craiova : Aius, 1997. 248 p. II 46.358 ���� MUZEUL OLTENIEI - ŞTIINłELE NATURII [GHID] / . - Craiova : Aius, 1998. 12 p.; il, foto. II 51.916 ���� NEACŞU, IOAN Didactica matematicii în învăŃământul primar : ghid practic / prof. univ. dr. Ioan Neacşu, prof. Monalisa G[l[teanu, prof. Petre Predoi. - Craiova : Aius, 2001. 232 p. III 18.333 ���� NEDELCEA, TUDOR Eminescu apărătorul românilor de pretutindeni / Tudor Nedelcea. - Craiova : Aius, 1995. 184 p. II 40.417 ���� NICA, TRAIAN Civilisation française contemporaine : textes et pretextes pour parler français / Traian Nica şi Daniela Dincă. - Craiova : Aius, 1996. 112 p. IV 1.945 ���� NIłĂ, DODO DicŃionarul benzii desenate din România / Dodo NiŃă. - Craiova : Aius, 1996. 68 p. IV 1.931 ���� NUłĂ, SILVIA Limba română - corectitudine şi expresivitate : Curs practic / Silvia NuŃă. - Craiova : Aius, 1998.

22

527p. IV 2066 ���� OLARU, ALEXANDRU Shakespeare şi psihiatria dramatică / Alexandru Olaru. - Craiova : Aius, 1997. 312 p. II 45.339 ���� ONORATI, ALDO Sincopele iubirii : Versuri / Aldo Onorati ; În româneşte de George Popescu. - Craiova : Aius, 2003. 58 p. II 53.831 ���� PANEA, NICOLAE Şăgalnic, Zulvia zâmbea : Literatură şi antropologie culturală / Nicolae Panea. – Craiova: Aius, 1997. 128p. II 46.251 ���� PĂTRAŞCU, ION Limba italiană / Ion Pătraşcu. - Craiova : Aius, 1995. 166 p. II 41.522 ���� PĂUN, MIHAELA Lumină şi sunet : culegere de fizică optică şi acustică pentru gimnaziu / Mădălina Păun, Daniela Ionescu. - Craiova : Aius, 2000. 108p. - (Gimnaziu). II 50.546 ���� POPESCU, GEORGE Scrisori către Lady Di / George Popescu. - Craiova : Aius, 2003. 76 p. II 53.825 ���� PÂRVU, GHEORGHE Economie : Întrebări, teste, probleme, răspunsuri / Gheorghe Pârvu, Victor Ştefan, Constantin Bărbăcioru. - Craiova : Aius, 1997. 248 p. II 45.229 ���� POPA, CONSTANTIN M. Lecturi literare cu noŃiuni de teorie literară. ÎnvăŃare logică şi eficienŃă : fişe / Constantin M. Popa. - Craiova : Aius, 1999. 288p. II 48.465 ���� POPESCU, GEORGE

23

Scrisori către Lady Di / George Popescu. - Craiova : Aius, 2003. 76 p. II 53.825 ���� PROBLEME DIN... PROBLEME : PROBLEME INTEROGATIVE, CONTRA-EXEMPLE, LUCR{RI DE CONTROL - TESTE PENTRU EXAMENE DE ADMITERE }I OLIMPIADE : CLASELE VII-X . . - Craiova : Aius, 1993. 406 p. IV 1.713 ���� PUERICULTURA : NO|IUNI ELEMENTARE . - Craiova : Aius, 1997. 194 p. IV 1.981 ���� REMARQUE, ERICH MARIA Zeii sînt singuri / Erich Maria Remarque ; Traducere de Oana-Nora Firescu. - Craiova : Aius, 1993. 184 p. II 40.511 ���� REVENIREA #N EUROPA : IDEI }I CONTROVERSE ROM~NE}TI 1990-1995 . - Craiova : Aius, 1996. II 43.906 ���� ROŞCA, ROBERTA Ajutor în lupta cu kilogramele / Roberta Roşca, Dan Roşca. - Craiova : Aius, 1997. 97p. II 45.169 ���� SALONUL NA|IONAL DE RESTAURARE - CONSERVARE . - Craiova : Aius, 1995. 115 p.; 108 pl. IV 1.875 ���� SAVA, IOSIF Mică enciclopedie muzicală / Iosif Sava. - Craiova : Aius, 1997. 336p. II 45.218 ���� SAVA, IOSIF Mica enciclopedie muzicală / Iosif Sava, Sava Vartolomei. - Craiova : Aius, 1997. 336p. II 45.218 ���� SAVA, IOSIF

24

Muzică şi politică : Pagini din "Jurnalul pe portative" (1 martie 1997-20 septembrie 1997) / Iosif Sava. - Craiova : Aius, 1998. 256p. II 46.931 ���� SĂNDIłĂ, ADRIAN Arhitecturi PC. NoŃiuni hardware. - Craiova : Aius, 1996. 208 p. II 44.197 ���� SBÂRCEA, VALERIU Principii de diagnostic şi tratament în bolile inflamatorii ale intestinului / Valeriu Sbârcea, Augustin Cupşa, Dan Mogoş. - Craiova : Aius, 1997. 132p. IV 2.018 ���� SIGURAN|E FUZIBILE DE #NALT{ TENSIUNE . - Craiova : Aius, 1993. 36 p. IV 1.780 ����SIMPOZIONUL DE SIGURANTA IN FUNCTIONAREA SISTEMULUI ENERGETIC : 1-3 OCTOMBRIE 1997 . - Craiova : Aius, 1997. IV 2.014 ���� SMARANDACHE, FLORENTIN America : paradisul diavolului / Florentin Smarandache. - Craiova : Aius, 1994. 238 p. II 50.971 ���� SMARANDACHE, FLORENTIN Exist împotriva mea! (poeme cu probleme) / Florentin Smarandache; cu o prefaŃă de Gheorghe Tomozei. - Craiova : Aius , 1997. 205p. II 46.014 ���� SMARANDACHE, FLORENTIN Scrieri defecte : proză scurtă în cadrul Mişcării Literare Paradoxiste / Florentin Smarandache. - Craiova : Aius, 1997. 144p. II 45.998 ���� SOLE, LEONARDO Cuvânt ce tremură / Leonardo Sole; traducere: George Popescu. - Craiova : Aius, 2000. 40 p.

25

II 50.864 ���� SORESCU, SORINA Jurnalistul fără jurnal. Jocurile semnăturii / Sorina Sorescu. - Craiova : Aius, 1999. 264 p. II 49.362 ���� STÂNCĂ, INA Limba latină prin exerciŃii / Ina Stâncă, Ileana Trincă. - Craiova : Aius, 1999. 196p. IV 2.353 ���� STUPARU, ADA Limba română prin explicaŃii, exemple, exerciŃii / Ada Stuparu. - Craiova : Aius, 2003. 2 vol. III 19.172 ���� SUD-VEST: O ANTOLOGIE A SCRIITORILOR CONTEMPORANI DIN OLTENIA . - Craiova : Aius, 1998. 336p. II 47.702 ���� TESTE DE MATEMATIC{ PENTRU CLASELE V-VIII : EVALUARE SEMESTRIAL{, EXAMEN DE CAPACITATE, OLIMPIAD{ / Victoria Cherata, Maria ChiŃă, Nicoleta Cruceru...; Coordonator : Andrei Alexandru Oprea. - Craiova : Aius, 1999. 112p. II 48.466 ���� TISAN, AURELIA Littérature française : pour les classes de lycée / Aurelia Tisan, Carmen Ciortan. - Craiova : Aius, 1995. 192 p. II 40.591 ���� TOMA, ION Limba şi literatura română pentru bacalaureat şi admitere în învăŃământul superior. ReferinŃe critice semnificative / Ion Toma,Marin Budică. -. - Craiova : Aius, 1998. 288p. II 46.903 ���� UBU REX CU SCENE DIN MACBETH : MONOGRAFIA UNUI EVENIMENT TEATRAL

26

/ un spectacol de Silviu Purcărete; producŃie TNC, 1990; ediŃie îngrijită de Patrel Berceanu. - Craiova : Aius, 2000. 176 p.: il. II 49.819 ���� ZAMFIRESCU, ION Istoria universală a teatrului / Ion Zamfirescu ; ediŃie îngrijită de Rodica şi Alexandru Firescu. - Craiova : Aius, 2001. III 18.813 ���� ZAMFIRESCU, ION Panorama dramaturgiei universale / Ion Zamfirescu. - Craiova : Aius, 1999. 360p. II 49.547 ���� ZISU, AURELIAN Cămaşa de forŃă / Aurelian Zisu. - Craiova : Aius, 2001. 112 p. I 11.467

���� ARIPI FEROVIARE : VERSURI / selecŃie alcătuită de Constantin Păun; tipărită sub îngrijirea şi sponsorizarea preotului N.Creion. - Craiova : Amicul Casei, 1997. 48 p. II 48.776 ���� PĂUN, CONSTANTIN Aripi de vină : versuri / Constantin Păun. - Craiova : Amicul Casei, 1997. 45p.+il. II 45.015

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa AAAAAAAAmmmmmmmmiiiiiiiiccccccccuuuuuuuullllllll ccccccccaaaaaaaasssssssseeeeeeeeiiiiiiii

Adresa : Bdul. 1 Mai, bl. 32, sc. 1, ap. 1 Telefon : 0251.122200 An de înfiinŃare : 1994 ISBN : 973-98107 Director : Mihai Marcu

27

���� C{L{TOR #N ARCADIA / Antologie de Şerban Codrin. - Craiova : Anteu, 2000. 480 p. II 49.896 ���� FUNC|II : CAIET #NDRUM{TOR PENTRU ELEVI }I PROFESOR : noŃiuni de bază din programa de algebră pentru clasa a-IX-a . - Craiova : Anteu, 1997. 60p. II 46.655 ���� MACEDON, ANGHEL Bobote / Anghel Macedon. - Craiova : Anteu, 1998. 168p. II 48.444 ���� MARTIN, VICTOR Violatorii lumii de mâine : Aforisme / Victor Martin. - Craiova : Anteu, 2000. 76p. II 49.894 ���� MIHALACHE, TUDORICĂ Bâlciul şi zarafii / Mihalache Tudorică. - Craiova : Anteu, 2000. 82 p. II 49.536 ���� MIHALACHE, TUDORICĂ Poeme blestemate / Mihalache Tudorică. - Craiova : Anteu, 2000. 76 p. II 49.554 ���� NICĂ, JANET Cocheta pasăre din ochi : versuri / Janet Nică. - Craiova : Anteu, 1995. 100 p. II 41.350 ���� NOAłĂ, DORINA Smochinul de aur / Dorina NoaŃă. - Craiova : Anteu, 1996.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa AAAAAAAAnnnnnnnntttttttteeeeeeeeuuuuuuuu

Adresa : Str. Nanterre, bl. I 2, sc. 2, ap. 5 Telefon : 0251.417385 An de înfiinŃare : 1994 ISBN : 973-98354- Director : Niculae Petre

28

92 p. II 42.994 ���� OPRICĂ, CONSTANTIN Surâsul durerii / Constantin Oprică. - Craiova : Anteu, 1998. 111p. II 47.710 ���� STANCIU-DOLJ, BARBU Pe două fronturi / Barbu Stanciu-Dolj. - Craiova : Anteu, 1995. 91 p. II 41.819 ���� STOICULESCU, HARITON Geometrie şi trigonometrie pentru liceu şi admitere în învăŃământul superior / Hariton Stoiculescu, Ionela Maria Popa; Coordonatori : Hariton Stoiculescu, Ionela Maria Popa, Marin Popa . - Craiova : Anteu, 1997. 96p. III 15.694 ���� URSEI, MIRCEA Mozaic satirico-umoristic. - Craiova : Anteu, 1995. 1000 lei.. II 43.978 ���� VRÂNCEANU, NICOLAE PETRE Când eram : versuri / Nicolae Petre Vrânceanu. - Craiova : Anteu, 1996. 92 p. II 43.649

���� DASH, CONTESA Piticul diavolului / Contesa Dash. - Craiova : Arcadia, 1991. 168 p. I 9.033 ���� DASH, CONTESA Voalul negru / Dash (Contesa Dash). - Craiova : Arcadia, 1991. 88 p.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa AAAAAAAArrrrrrrrccccccccaaaaaaaaddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa

Adresa:Calea Bucureşti, bl. D2, sc. 5, ap. 2 An de înfiinŃare : 1991 Director : Mihail Gavril Bratu

29

I 9.078 ���� FARAGO, ELENA A ciocnit cu un ou de lemn / Elena Farago. - Craiova : Arcadia, 1991. 16 p. III 12.242 ���� INIłIERE ÎN MICROSOFT OFFICE EXCEL / Eugen Popescu, Aurelia D. Florian, Sorin Matei, Aurelia D.Florian,... - Craiova : Arves, 2001. 116 p. - (IniŃiere în calculatoare). III 18.228 ���� INIłIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATOARELOR / Matei Sorin, Popescu Eugen, Florian Gabriel,... - Craiova : Arves, 2001. 202 p. - (IniŃiere în calculatoare). III 18.229

���� KRAFFT, KARL E. Nostradamus prezice viitorul Europei / Karl E.Krafft. - Craiova : Atelier XX, 1992. 80p. I 9.088 ���� TIRONEAC, NELU

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa AAAAAAAArrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeessssssss

Adresa : Str. Mărăşeşti nr. 44 Telefon : 0251.419661; 0721.229348 E-mail : [email protected] An de înfiinŃare : 2001 ISBN : 973-85331 Director : Matei Sorin

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa AAAAAAAAtttttttteeeeeeeelllllllliiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr XXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa : Str. Spania, bl. P1, sc. 2, ap. 18 An de înfiinŃare : 1991 ISBN : 973-97281 Director : Nelu Tironeac Codreanu

30

Crime ascunse / Nelu Tironeac. - Craiova : Atelier XX, 1991. 63 p. I 8.869 ���� BÎTLAC, GHEORGHE Călăuza vâslaşului amator / lector univ. Gheorghe Bîtlac. - Craiova : Avrămeanca, 1998. 186p. II 50.548 ���� BUZNĂ, ELENA BalanŃa / Elena Buznă. - Craiova : Avrămeanca, 1994. 66 p. II 39.495 ���� CIVIDJIAN, G.A. Aparate electrice : izolaŃie şi arc / G.A.Cividjian. - Craiova : Avrămeanca, 1996. 159 p. II 45.350 ���� DEMETRESCU, TRAIAN. Cele mai frumoase poezii (retipărite la Centenarul morŃii poetului) / Traian Demetrescu; ediŃie îngrijită şi postfaŃă de Al. Firescu. - Craiova : Avrămeanca, 1996. 46 p. II 44.230 ���� GHEORGHE ŞT. MARINCU . - Craiova : Avrămeanca, [s.a.] 12p. II 46.003 ���� IONESCU, DAN Biblioteca într-o alocuŃiune / Dan Ionescu. - Craiova : Avrămeanca, 1995. 49 p. II 46.352 ���� ISTORIA ROMANILOR

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa AAAAAAAAvvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeeaaaaaaaannnnnnnnccccccccaaaaaaaa

Adresa : Str. Cartier Valea Roşie, bl. M6, sc. 1, ap. 1 An înfiinŃare : 1991 ISBN : 973-98174 Director : Ionela Avram

31

/ Lucrare întocmită de colectivul Catedrei de istorie a FacultăŃii de Litere şi Istorie Universitatea din Craiova. - Craiova : Avrămeanca, 1996. 2 vol. II 43.871 ���� IVĂNUŞ, DUMITRU Limba română : compendiu, grile pentru admiterea în învăŃământul superior / Dumitru Ivănuş, Elisabeta Şoşa. - Craiova : Avrămeanca, 1996. 2 vol. II 43.907 ���� MARINCU, FLORENTZA GEORGETTA Cioburi de istorie... : Poiana Mare - Calafat, 1832-1878 / Florentza Georgetta Marincu. - Craiova : Avrămeanca, 1997. vol. II 46.009 ���� STĂNCIULESCU, EMILIA Magia lui Nostradamus.Divinitatea şi geniul lui Eminescu / Emilia Stănciulescu. - ăs.l.ş : Avrămeanca, ăs.a.ş. 16 p. II 43.049 ���� TUDOR, EMILIA Casa cu proiecŃii : roman / Emilia Tudor. - Craiova : Avrămeanca, 1997. 382p. II 46.905

32

Catalogul editurilor craiovene

���� BALTASIU, RADU Elemente de sociologie : naŃiune şi capitalism : consideraŃii de sociologie

românească şi weberiană / Radu Baltasiu. - Craiova : Beladi, 2002.

270 p.

II 53.224

���� MONOGRAFIA SOCIOLOGIC{ A COMUNEI LICURICI,

JUDE|UL GORJ / Constantin CrăiŃoiu, Adrian Otovescu, Cristina Otovescu, Gabriel Pricină... ; coordonator : Dumitru Otovescu. - Craiova : Beladi, 2003.

188 p. - (Cercetări sociologice de teren).

II 54.951

���� MONOGRAFIA SOCIOLOGIC{ A ORA}ULUI GOVORA / Dumitru Otovescu,Vasile Pleniceanu, Aurel PiŃurcă, Maria-Cristina

Otovescu ; coordonator : Dumitru Otovescu. - Craiova : Beladi, 2002.

226 p. : il.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa BBBBBBBBeeeeeeeellllllllaaaaaaaaddddddddiiiiiiii

Adresa : Str. Doljului, bl. K2, et. 2, ap. 6 Telefon : 0251.185519; 0744.604252 Fax : 0251.412733 An de înfiinŃare : 1994 ISBN : 973-96555- Director : Dumitru Otovescu

B

33

II 53.225 ���� MONOGRAFIA SOCIOLOGIC{ A ORA}ULUI NOVACI / prof.univ.Vladimir Osiac, conf.univ. dr. Nicolae Panea, conf. univ. Ion

Chiriac...; coor-donator: prof.univ.Dumitru Otovescu . - Craiova : Beladi,

2000.

186 p. cu ilustr. - (Cercetări sociologice de teren).

II 50.682

���� MONOGRAFIA SOCIOLOGIC{ A ORA}ULUI T~RGU –

C{RBUNE}TI / coordonator prof.univ.dr. Dumitru Otovescu. - Craiova : Beladi, 1999.

192 p.

II 49.527

���� OTOVESCU, DUMITRU Evreii din Oltenia / Dumitru Otovescu, Lucica Anghel. - Craiova : Beladi,

2002.

106 p.

II 52.749

���� OTOVESCU, DUMITRU Sociologia românească în secolul al XX-lea : Bibliografie tematică .

Autori / coordonator prof. univ. dr. Dumitru Otovescu. - Craiova : Beladi,

2001.

340 p.

II 52.750

���� RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN VocaŃia : factor hotărâtor în cultura popoarelor / C. Rădulescu-Motru. -

Craiova : Beladi : Scrisul Românesc, 1997.

163 p.

II 45.361

���� SORESCU, MARIA EMILIA Fenomenul sectant în România / Maria Emilia Sorescu. - Craiova :

Beladi, 1999.

216p.

II 49.010

���� SPENGLER, OSWALD

34

Declinul Occidentului : SchiŃă de morfologie a istoriei / Oswald Spengler ;

Traducere Ioan Lascu. - Craiova : Beladi, 1996.

2 vol.

II 42.283

���� ZARIOIU, GHEORGHE Aparate de zbor : ConvenŃionale şi neconvenŃionale / Gheorghe Zarioru. - Craiova : Beladi, 1997.

617p.

III 15.629

35

Catalogul editurilor craiovene

���� BARCĂU, ION AplicaŃii, probleme şi teste de chimie pentru iniŃiere, dezvoltare şi evaluare, clasele VIII, IX, X, XII / Ion Barcău. - Craiova : Cardinal, 1996. 136 p. III 14.900 ���� NICULESCU, LILIANA Probleme de matematică pentru liceu - clasa a IX-a / Liliana Niculescu. - Craiova : Cardinal, 1996. 112 p. III 14.436 ���� NICULESCU, LILIANA Probleme de matematică pentru liceu - clasa a X-a / Liliana Niculescu. - Craiova : Cardinal, [s.a.] 128 p. III 15.017

Adresa : Calea Bucure]ti, Bl. E15, Sc. 1, Ap. 9 An de înfiinŃare : 1992 ISBN : 973-97383 Director : Dan Dr[cea

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaallllllll

C

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrggggggggoooooooo Adresa : Str. Unirii, bl. 21B, ap. 5 Telefon : 0251.412924 Fax : 0251.196135 An de înfiinŃare : 1998 ISBN 973-85403 Director : Dan Constantin Birău

36

���� CONAC, ION Alt anotimp / Ion Conac. - Craiova : Cargo, 2001. 88 p. II 54.020

���� ANDERSEN, HANS-CHRISTIAN Poveşti / Hans-Christian Andersen. - Craiova : Editura CarpaŃi, 1991. 104 p. III 12.803 ���� CARTEBERT, ROGER Madame Sans Gêne / Roger Cartebert. - Craiova : Editura CarpaŃi, 1991. 96 p. I 8.959 ���� COJOCARU, ROMULUS Apărătorul şi zeiŃa : roman / Romulus Cojocaru. - Craiova : Editura CarpaŃi, 1992. 183 p. I 9.268 ���� DUMAS, ALEXANDRE TATĂL O aventură de dragoste / Alexandre Dumas. - Craiova : Editura CarpaŃi, 1992. 131 p. I 9.264

���� CARAGIALE, MATEIU I. Craii de Curtea - Veche / Mateiu I. Caragiale. - Craiova : Cartea Nouă, 1991. 108 p. II 35.319

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeeaaaaaaaa NNNNNNNNoooooooouuuuuuuuaaaaaaaa

Adresa : Calea Bucureşti, Al. I. Cuza, bl. M6, sc. A, ap. 17 An de înfiinŃare : 1990 Director : Jean Băileşteanu

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrppppppppaaaaaaaattttttttiiiiiiii Adresa : Str. Râului nr. 33 Telefon : 0744.116034 An de înfiinŃare : 1992 Director : Stelian Lupşor

37

���� DIC|IONAR DE ERGONOMIE / Coordonare generală : Constantin Roşca. - Craiova : Certi, 1997. 514p. IV 2069 ���� IACOBESCU, FĂNEL Tehnologii ]i echipamente de control / F. Iacobescu. - Craiova : Certi, 1994. 236 p. II 41.322

���� BLEJOIU, ŞERBAN ION Elemente de chimie termică / Şerban Ion Blejoiu. - Craiova : Chimenerg, 1995. 238 p. II 42.506 ���� BRAŞOVEANU, MIRCEA Consiliul de administraŃie din societăŃile comerciale pe acŃiuni şi regiile autonome / Mircea Braşoveanu. - Craiova : Chimenerg, 1992. 39 p. + anexe. 355 lei.. II 37.508 ���� IVĂNUŞ, LUCIAN ColoranŃi naturali : structura chimică şi utilizările lor practice / Lucian Ivănuş, Liviu Chirigiu, Ion Gănescu, Georgeta Ivănuş. - Craiova : Chimenerg, ă1996ş. 156 p;ă9fş.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCCeeeeeeeerrrrrrrrttttttttiiiiiiii Adresa : Str. Nicolae Titulescu, bl. H3, sc. 1, ap. 8 An de înfiinŃare : 1991 ISBN 973-96972 Director : Constantin Roşca

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCChhhhhhhhiiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrrgggggggg

Adresa : Drumul E70 km. nr. 6 Telefon : 0251.182054 An de înfiinŃare : 1995 ISBN 973-97018 Director : Georgeta-Iuliana Vulpescu

38

II 43.992

���� ANTONESCU, ION Românii : originea, trecutul, sacrificiile şi drepturile lor / Ion Antonescu. - Craiova : Clio, 1990. 112 p. I 8.784 ���� ŞEICARU, PAMFIL Nicolae Iorga / Pamfil Şeicaru. - Craiova : Clio, 1991. 144 p. I 8.863

���� ADAMS, NICHOLAS S-a hotărât : ai să mori! / Nicholas Adams ; traducere de Anca Mălureanu. - Craiova : Colemus, 1994. 160p. II 39.955 ���� BIEBER, J. Oraşul viselor / J. Bieber. - Craiova : Colemus, 1994. 128 p. II 39.139 ���� DALTON, MORAY Noaptea de groază / Moray Dalton. -Craiova : Colemus, 1991. 128 p. II 35.545 ���� DALTON, PAT A doua şansă / Pat Dalton. - Craiova: Colemus, 1994. 288 p. II 39.743 ���� DALTON, PAT

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCClllllllliiiiiiiioooooooo Adresa : Str. Câmpia Islaz nr. 33 An de înfiinŃare : 1990 Director : Constantin Voicu

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCCoooooooolllllllleeeeeeeemmmmmmmmuuuuuuuussssssss

Adresa : Cartier Lăpuş, bl. A21, ap. 20 Telefon : 0251.162250 An de înfiinŃare : 1994 ISBN 973-96580 Director : Adrian NiŃulescu

39

ConspiraŃia / Pat Dalton. - Craiova : Colemus, 1994. 256 p. II 39.744 ���� DELACORTE, SHAWNA Provocarea / Shawna Delacorte. - Craiova : Colemus, 1994. 176 p. II 38.903 ���� GORDON, LUCY Sărută-mă / Lucy Gordon. - Craiova : Colemus, 1994. 192 p. II 39.140 ���� QUICK, AMANDA Pericol / Amanda Quick. - Craiova : Colemus, 1994. 368 p. II 41.493 ���� QUICK, AMANDA Rendez-vous / A. Quick. - Craiova : Colemus, 1994. 400 p. II 39.777

���� BARBET, PIERRE Cruciada stelară / Pierre Barbet. - Craiova : Editura Cristian, ă1994ş. 208 p. II 38.985 ���� BARBET, PIERRE Imperiul lui Baphomet / Pierre Barbet. - Craiova : Editura Cristian, 1994. 176 p. II 38.967 ���� ŞANDRU, ANDRA Prezentarea sistemului de operare MS-DOS / Andra Şandru. - Craiova : Editura Cristian, 1990. 120 p. I 8.854

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCCrrrrrrrriiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn

Adresa : Str. Gheorghe BariŃiu nr. 3 Telefon : 0251.124251 An de înfiinŃare : 1992 Director : Daniel Dumitru

40

���� BRALOŞTIłEANU, EUGEN Înrămări : proză / Eugen BraloştiŃeanu. - Craiova : Cugetarea Tigero, 2001. 116 p. II 51.657 ���� BRALOŞTIłEANU, EUGEN ExerciŃii de respiraŃie / Eugen BraloştiŃeanu; cu o prefaŃă de Romulus Diaconescu. - Craiova : Cugetarea Tigero, 2000. 82 p. II 50.993 ���� DINULESCU, IOANA Cortina în faŃa mării / Ioana Dinulescu. - Craiova : Cugetarea Tigero, 1994. 96 p. II 42.003 ���� NICĂ, JANET Testamentul vesel / Janet Nică. - Craiova : Cugetarea Tigero, [s.a.] 80 p. II 45.341 ���� PETCU, RISTEA Probleme de gramatică engleză : PrepoziŃia, ConjuncŃia / Ristea Petcu. - Craiova : Cugetarea Tigero, ă1996ş. 284 p. II 45.067 ���� SERAFINI, EUGENIA Oglinda sufletului : poezii / Eugenia Serafini ; traducere : George Popescu. - Craiova : Cugetarea Tigero, 2001. 70 p. II 52.849

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCCuuuuuuuuggggggggeeeeeeeettttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa TTTTTTTTiiiiiiiiggggggggeeeeeeeerrrrrrrroooooooo

Adresa : Valea Ro]ie, bl. M9, ap. 11 An de înfiinŃare : 1993 ISBN : 973-96317- Director : Valentin Dascălu

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa CCCCCCCCuuuuuuuurrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuullllllll

Adresa : Str. OlteŃu, bl. 4, sc. 1, ap. 14 Telefon : 0251.411.513 An de înfiinŃare : 1990 ISBN : 973-682 Director : Mircea Pospai

41

���� BUZATU, GHEORGHE Istorie interzisă : mărturii şi documente cenzurate despre mareşalii României : Alexandru Averescu, Constantin Prezan, Ion Antonescu / Gheorghe Buzatu. - Craiova : Curierul Doljean, 1990. 184 p. III 11.921 ���� CREANGĂ, ION Amintiri din copilărie / Ion Creangă. - Craiova : Curierul Doljean, 1991. 75 p. I 9.082 ���� DOBRIŞAN, OCTAVIAN Enigmatica străzii şi alte povestiri / Octavian Dobrişan. - Craiova : Curierul Doljean, 1994. 168p. II 44.163 ���� DRUMEŞ, MIHAIL Cazul Magheru / Mihail Drumeş. - Craiova : Curierul Doljean, 1991. 192 p. II 36.582 ���� DRUMEŞ, MIHAIL Elevul Dima dintr-a şaptea / Mihail Drumeş. - Craiova : Curierul Doljean, 1990. 2 vol. II 35.403

42

43

Catalogul editurilor craiovene ���� ACTIVIT{|I EXTRA}COLARE : ANTOLOGIE DE TEXTE PENTRU SERBARILE }COLARE / Elena Bărbulescu, Ovidiu Bărbulescu, Ion Ionete, Ion Matache ; Coordonatori : Elena Bărbulescu, Ovidiu Bărbulescu, Mariana Matache. - Craiova : Didactica Nova, 2003. 108 p.. II 54.525 ���� ALEXANDRESCU, PETRU-CRISTIAN Problematica romanelor "Isabel şi apele diavolului" şi "Maitrey" - romane de "tranziŃie" în opera lui Mircea Eliade : eseu critic / Petre-Cristian Alexandrescu. - Craiova : Didactica Nova, 2002. 50 p. II 52.882 ���� APROAPE TOTUL DESPRE EXAMENUL NA|IONAL DE CAPACITATE }I PERFORMAN|A }COLAR{ : MODELE DE SUBIECTE POSIBILE, TESTE }I FI}E DE EVALUARE PENTRU TEZE SI

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa DDDDDDDDiiiiiiiiddddddddaaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa NNNNNNNNoooooooovvvvvvvvaaaaaaaa

Adresa : PiaŃa Gării, bl. E2, et. 1, ap. 5 Telefon : 0251.199390; 0744.123501 An de înfiinŃare : 1993 ISBN : 973-8156 Director : Gherghina Dumitru

D

44

OLIMPIADE / Dumitru Gherghina, Maria Gherghina, Mirela Lupu,... - Craiova : Didactica Nova, 2000. 480 p. II 51.182 ���� BURTICĂ, CECILIA Actul poetic şi visul suicidar / Cecilia Burtică. - Craiova : Didactica Nova, 2002. 52 p. II 52.877 ���� BURTICĂ, CECILIA Suicidul în literatura europeană modernă şi contemporană : eseu critic / Cecilia Burtică. - Craiova : Didactica Nova, 2002. 92 p. II 52.640 ���� BURTICĂ, CECILIA Urmuz avant Dada : Urmuz sau originile dadaisto - suprarealiste / Cecilia Burtică. - Craiova : Didactica Nova, 2003. 60 p. II 54.526 ���� CÂMPEANU, EUGENIA Capodopere ale literaturii române : compendiu / Eugenia Câmpeanu, Cecilia Condei,Gabriel Coşoveanu,...; . - Craiova : Didactica Nova, 1997 320 p. III 15.566 ���� CULTIVAREA LIMBII ROM~NE #N }COALA PRIMAR{, GIMNAZIU }I LICEU : DIFICULT{|ILE COMUNIC{RII ORALE }I SCRISE PE #N|ELESUL TUTUROR / Dumitru Gherghina (coord.), Maria Gherghina (coord.), Maria Alexandrescu, Geanina Avram, GheorghiŃa Avram... - Craiova : Didactica Nova, 2003. 242 p. III 19.544 ���� DIDU, MARIANA Panseuri singuratice pentru alte vremi / Mariana Didu. - Craiova : Didactica Nova, 2002. 60 p. II 52.883 ���� DIDU, MARIANA Mireasa din cer: ăpoeziiş / Mariana Didu. - Craiova : Didactica Nova, 2001. 60 p.

45

II 52.639 ���� GALICEANU, ION Gestiune bancară / Ion Galiceanu. - Craiova : Didactica Nova, 1997. III 15.815 ���� GHERGHINA, DUMITRU Aproape totul despre exprimarea în limba română / D. Gherghina. - Craiova : Didactica Nova, 1994. 262 p. II 40.249 ���� GHERGHINA, DUMITRU Cenaclul literar "Elena Farago" al şcolii normale "Ştefan Velovan" din Craiova, la 25 de ani de existenŃă / Dumitru Gherghina. - Craiova : Didactica Nova, 1996. 112p. II 43.382 ���� GHERGHINA, DUMITRU Ghid practic ; dificultăŃile exprimării orale şi scrise în limba română / Dumitru Gherghina. - Craiova : Didactica Nova, 1995. 289 p. II 41.609 ���� GHERGHINA, DUMITRU DificultăŃile limbii române : într-un dialog elev-profesor : 155 întrebări - 155 răspunsuri : teme, teste şi grile pentru admiterea în licee, colegii, facultăŃi cu profil umanist / Dumitru Gherghina. - Craiova : Didactica Nova, 1998. 252 p. III 16.302 ���� GHERGHINA, DUMITRU Limba română contemporană : curs practic. Culegere de exerciŃii şi teste-grilă pentru examenul de capacitate, bacalaureat şi admitere în facultate / prof. dr. Dumitru Gherghina. - Craiova : Didactica Nova, 2002. 248 p. III 18.771 ���� ÎNV{|A|I LIMBA ROM~NA JUC~NDU-V{! : ANTOLOGIE DE TEXTE LITERARE / Diana Iulia Andreescu, Ioana Baciu, Ecaterina Bogdan, ... - Craiova : Didactica Nova, 2003. 182 p. IV 2.786 ���� LIMBA }I LITERATURA ROM~N{ : COMUNICAREA ELABORAT{ : COMPUNERILE }COLARE #N CLASELE II - VIII :#NDRUM{TOR

46

METODIC(MODELE DE TEXTE NONLITERARE }I LITERARE PENTRU STUDIUL LA CLASA, EXAMENE }I PERFORMAN|A / Dumitru Gherghina, Maria Gherghina, Ioan Dănilă, Maria Niculescu, Constantin Matei... : autori coordonatori . - Craiova : Didactica Nova, 2003. 334 p. III 19.541 ���� LIMBA ROM~N{ : CULEGERE DE EXERCI|II PENTRU CLASELE A II-A SI A III-A / Popînzăreanu, Ioana, Sima Maria, Vasile Ilinca, Tomescu Elena, Bălăşoiu Anca. - Craiova : Didactica Nova, 2003. 136 p. II 54.531 ���� LIMBA ROM~NA #N }COALA PRIMAR{ : CULEGERE DE TESTE, FISE, PROBE DE EVALUARE CU NO|IUNI GRAMATICALE DE BAZA PENTRU CLASELE I-VI / Dumitru Gherghina (coordonator), Maria Gherghina, Elena Adriana Răducan, Ion Buzaşi,... - Craiova : Didactica Nova, 1999. 332 p. III 18.066 ���� LIMBA ROM~N{ #N }COALA PRIMAR{ : ÎNDRUMATOR METODIC; CULEGERE DE EXERCITII; TESTE COMPLEXE }I FISE DE EVALUARE PENTRU CONCURSURILE }COLARE . - Craiova : Didactica Nova, 1995. 316 p. II 44.225 ���� LIMBA }I LITERATURA ROM~N{ : METODICA PRED{RII LIMBII ROM~NE : TESTE-GRIL{ PENTRU CONCURSUL DE COMPETEN|A(TITULARIZARE, DETA}ARE, SUPLINIRE), SPECIALIZAREA INSTITUTORI-#NVATATORI / Dumitru Gherghina, Maria Gherghina, Corneliu Novac, Claudiu Bunăiaşu... - Craiova : Didactica Nova, 2003. 80 p. IV 2.757 ���� MIHAI, DAN Comenzi numerice pentru sistemele electromecanice / Dan Mihai. - Craiova : Didactica Nova, 1996. 463 p. III 15.061 ���� OPERE FUNDAMENTALE ALE LITERATURII ROM~NE : COMPENDIU PENTRU STUDIU LA CLAS{ }I EXAMENE : CAPACITATE, BACALAUREAT, ADMITERE #N LICEU SI FACULTATE

47

/ Ovidiu Ghidirmic, George Sorescu, Dumitru Gherghina, Ion Buzaşi,... - EdiŃia a 2-a revăzută şi adăugită. - Craiova : Didactica Nova, 2001. 362 p. III 18.067 ���� PĂCURARIU, DIMITRIE Poeme simple (1942 - 1945) / Dim. Păcurariu. - Craiova : Didactica Nova, 2000. 34 p. II 52.881 ���� PĂCURARIU, DIMITRIE Din poveştile lui Anton Păduraru / Dim Păcurariu. - Craiova : Didactica Nova, 1998. 96 p. II 50.143 ���� PERRISET, MAURICE Primejdii amânate : roman / Maurice Perisset ; trad. Cătălin Ilic ; argument Sanda Stavrescu. - Craiova : Didactica Nova, [s.a.] 179 p. II 46.467 ���� RĂDESCU, NICOLAE Elemente de aritmetică şi teoria numerelor / Nicolae Rădescu. - Craiova : Didactica Nova, 1996. 218 p. II 43.383 ���� SĂ ÎNVĂłĂM MATEMATICA... PRIN JOC ÎN GRĂDINIłĂ ŞI ÎN CLASELE I - II : PENTRU ELEVI, CADRE DIDACTICE ŞI PĂRINłI / Dumitru Gherghina, Doina Şerban, Leontina Călugăru, Nicolae Dumitrescu... : autori coordonatori. - Craiova : Didactica Nova, 2003. 162 p. III 19.538 ���� SINTAXA : DIFICULT{TI, EXERCITII SI TESTE-GRILA : PENTRU STUDIU LA CLASA, CAPACITATE, BACALAUREAT / Emilia Candidatu, Sorina Stîngă, Emilia Marin, Ramona Fleancu. - Craiova : Didactica Nova, 2003. 72 p. II 54.532 ���� SORESCU, RADU Buzunarul cu măşti : Teatru / Radu Sorescu. - Craiova : Didactica Nova, 1997. 191 p.

48

II 44.389 ���� SCOROJITU, RADU Terminologia medicală populară în Oltenia / Radu Scorojitu. - Craiova : Didactica Nova, 1996. 208 p. II 43.531 ���� SORESCU, GEORGE Aripi în timp / George Sorescu. - Craiova : Didactica Nova, [s.a.] 212 p. II 50.859 ���� }COLARUL DE }ASE ANI }I PERSONALITATEA SA / Ioana Popînzăreanu, Adela Popînzăreanu, Maria Sima, Ilinca Vasile... - Craiova : Didactica Nova, 2003. 64 p. - (Lucrări ştiinŃifice). II 54.527 ����ŞERBAN, DOINA Rătăcire în lumea poveştilor : teatru pentru copii / Doina Şerban, Ion Şerban. - Craiova : Didactica Nova, 2003. 84 p. 821-93rum/Ş47 ����TOADER, MARIA Probe de evaluare continuă şi finală pentru ŞtiinŃe : clasele a III-a - a IV-a / Toader Maria. - Craiova : Didactica Nova, 2003. 88 p. II 54.534 ���� TUDORAN, SIMONA A şti pentru a fi sănătos : auxiliar curricular pentru disciplinele ştiinŃe şi opŃionale clasele II-IV / Simona Tudoran, Viorica GuŃulescu. - Craiova : Didona, 2001. 44 p. IV 2.515

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa Adresa : Str. Alexandru Macedonski nr. 33 Telefon : 0251.132785 Fax : 0251.125192 An de înfiinŃare : 1999 ISBN 973-99395 Director : Olivier Iulian Pop

49

���� ISTORIA ILUSTRAT{ A CRAIOVEI . - Craiova : Dova, 1996. V 603 ���� NEGOESCU, GEORGETA Despre fizicieni şi lumea lor minunată / Georgeta Negoescu ; Jana Cristea ; Daniela Tutuleasa. - Craiova : Dova, 1999. 220 p. II 49.505 ���� OPRIłESCU, MARIN Gestiunea financiară a întreprinderii / Marin OpriŃescu. - Craiova : Dova, 1996. 259 p. II 43.785 ���� PANĂ, IOAN Analiza şi diagnoza economico-financiară / Ioan Pană. - Craiova : Dova, 1997. 194 p. II 43.158 ���� PETRE, CARMEN Elemente de metodica predării informaticii în şcoală / Carmen Petre. - Craiova: Dova, 1997. II 45.701 ���� POPESCU ANASTASIU, DORU Algoritmi în Q BASIC : AplicaŃii pentru laborator - gimnaziu - / Doru Popescu Anastasiu. - Craiova : Dova, 1997. 178p. III 15.818 ���� POPESCU ANASTASIU, DORU Algoritmi în QBASIC. AplicaŃii pentru laborator - gimnaziu - / Doru Popescu Anastasiu. - Craiova : Dova, 1996. 178p.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa DDDDDDDDoooooooovvvvvvvvaaaaaaaa

Adresa : Str. Brazda lui Nova, bl. H6, sc. 2, ap. 3, cod 1100 Telefon : 0251.152003 An de înfiinŃare : 1991 ISBN : 973-95305 Director : Vasile Predescu

50

III 16.711 ���� POPESCU, ION C. Irigarea culturilor / Ion Popescu. - Craiova : Dova, 2000. 378 p. IV 2.394 ���� STĂNOIU, IOAN M. Insecte din România : cuprinde peste 9000 de specii / Ioan M. Stănoiu, Adrian Năstase. - Craiova : Dova, 1998. 456 p. III 17.369

1 - MAROGA ENCEANU, NICOLAE Salvatorul : roman / Nicolae Maroga Enceanu. - Craiova : Dystell, [s.a.] 218 p. II 44.233

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa DDDDDDDDyyyyyyyysssssssstttttttteeeeeeeellllllllllllllll Adresa : Str. Răşinari nr. 40A Telefon : 0251.133053 An de înfiinŃare : 1993 ISBN 973-96358 Director : Ştefania Didu

51

Catalogul editurilor craiovene

���� IVĂŞCHESCU, NICOLAE 505 probleme de matematică pentru admiterea în liceu / Nicolae Ivăşchescu, George Mărgineanu. - Craiova : Edis, 1991. 160 p. III 12.173

� ATESTAT & BACALAUREAT : APLICATII SI TESTE / Eugen Popescu, Ecaterina Ursache, Cristinela Claudia Neacşu, Aurelia-Daniela Florian…. - Craiova : Else, 2002. 160 p. - (Informatică). II 52.576 � GHERGHINA, MARIAN-SERGIU

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa EEEEEEEEllllllllsssssssseeeeeeee

Adresa : Str. Împăratul Traian, bl. K15, sc. 1, ap. 12 Telefon : 0251.144455; 0744.604960 Fax : 0251.199030 An de înfiinŃare : 2001 ISBN : 973-85578 Director : Eugen Popescu

E

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa EEEEEEEEddddddddiiiiiiiissssssss Adresa : Str. Electroputere nr. 13 An de înfiinŃare : 1990 Director : DănuŃ Mic

52

Geografia României : Sinteze, Teste, Mic dicŃionar geografic / Marian-Sergiu Gherghina, Antoaneta-Doina Roşoga, Loredana Trăistaru. - Craiova : Else, 2002. 104 p. - (Capacitate). II 52.661 � LIMBAJUL PASCAL & TEHNICI DE PROGRAMARE : TEORIE }I APLICA|II / Eugen Popescu, Ecaterina Ursache, Mihaela Paciugă…. - Craiova : Else, 2002. 170 p. - (Informatică). II 52.577 ���� Istoria Românilor : Sinteze, Teste, Mic dicŃionar / Cristian-Ion Apostolescu. - Craiova : Else, 2002. 108 p. II 52.662 � POPESCU, EUGEN Algoritmi & limbajul Pascal : teorie şi aplicaŃii / Eugen Popescu, Ecaterina Ursache, Cristinela Claudia Neacşu. - Craiova : Else, 2002. 154 p. - (Informatică). II 52.575 � POPESCU, EUGEN IniŃiere în Microsoft Office Excel / Eugen Popescu, Aurelia-Daniela Florian, Gabriel Florian. - Craiova : Else, 2002 . 98 p. III 18.743 � POPESCU, EUGEN IniŃiere în Microsoft Office Word / Eugen Popescu, Aurelia-Daniela Florian, Gabriel Florian. - Craiova : Else, 2002. 120 p. III 18.742 � PREDA, DOINA Pascal & C - Teste grilă / Doina Preda, Sofia ViŃelaru, Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2002. 154 p. - (Informatică). II 52.663

53

���� ANDRIUOLI, ELIO Itinerari = Itinerarii / Elio Andriuoli ; antologie şi prefaŃă de Bruno Rombi ; versiune românească de Ştefan Damian. – [EdiŃie bilingvă]. - Craiova : Europa, 1996. 148 p. II 52.897 ���� ASTALOŞ, GEORGE O rugăciune de prisos : monolog dramatic = Une priere de trop : monologue dramatique / Georges Astalos. - Craiova : Europa, 1994. 47 p. + 48 p. II 41.474 ���� BAKEVSKI, PETRE Cărările luminii / Petre Bakevski. - Craiova : Europa, 1995. 68p. II 47.730 ���� BUGĂ-BUZEŞTI, COSTICĂ Cânturi pentru iubire : EdiŃie specială / Costică Bug[-Buzeşti. - Craiova : Europa, 1997. 124 p. II 46.008 ���� BUGĂ-BUZEŞTI, COSTICĂ Franco şi fiul meu / Costică Bugă-Buzeşti.. - specială. - Craiova : Europa, 1998. 238p. II 46.904 ���� BUGĂ-BUZEŞTI, COSTICĂ Sonia:roman(romanul de dragoste) / Costică Bug[ Buzeşti. - Craiova : Europa, 1998. 198p.

Adresa : Str. Brazda lui Novac, bl. 6, et. 3, ap. 7 Telefon : 0251.153487 Fax : 0251.153487 An de înfiinŃare : 1990 ISBN : 973-9786 Director: Ion Deaconescu

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa EEEEEEEEuuuuuuuurrrrrrrrooooooooppppppppaaaaaaaa

54

II 46.928 ���� COJOCARU, ROMULUS Cuvintele, sângele meu : poeme / Romulus Cojocaru. - Craiova : Europa, 2001. 66 p. I 11.468 ���� DE BRITO, CASIMIRO Caligrafii : poeme / Casimiro De Brito ; în româneşte de Ion Deaconescu. - Craiova : Europa, 2001. 68 p. I 11.466 ���� DEACONESCU, ION Antologie de texte alese despre retorică / Ion Deaconescu. - Craiova : Europa, 1998. 206p. II 48.458 ���� DEACONESCU, ION Arheologia lecturii / Ion Deaconescu. - Craiova : Europa, 2000. 140 p. II 50.922 ���� DEACONESCU, ION Grădina din pustiu / Ion Deaconescu. - Craiova : Europa, 1997. 42 p. II 52.895 ���� DEACONESCU, ION Retorică : Introducere în oratoria greacă şi latină / Ion Deaconescu. - Craiova : Europa, 1996. 212 p. II 52.905 ���� DEACONESCU, ION Retorică : Introducere în oratoria greacă şi latină / Ion Deaconescu. - Craiova : Europa, 1996. 408. II 46.355 ���� DOGARU, ION Drept civil român : Tratat / Ion Dogaru. - Craiova : Europa, 1996. III 14.371 ���� DOGARU, ION Teoria generală a dreptului /Dogaru Ion - Craiova : Europa, 1995. 288 p.

55

II 42.276 ���� FRIGGIERI, O. Insomnia cuvintelor / O. Friggieri. - Craiova : Europa, 1993. 48 p. II 39.190 ���� POP - LUPU, MIRELA Cioplitori în stele / Pop Mirela Lupu. - Craiova : Europa, 1998. 65 p. II 46.921 ���� POPA, ION R. Drumul iŃelor / Ion R. Popa. - Craiova : Europa, 1996. 329 p. II 44.003 ���� SANGUINETI, EDOARDO Cărticica de poezie / Edoardo Sanguineti;Traducere de Elena Pârvu. - Craiova : Europa, 1996. 49p. II 47.727 ���� SÂMBRIAN, TEODOR Drept civil : Moduri originare de dobândire a priorităŃii. - Craiova : Europa, 1996. 273 p. II 42.251

56

Catalogul editurilor craiovene

���� ANGHELESCU, ELISABETA Elemente practice de semiologie medicală / Elisabeta Anghelescu. - Craiova : Editura F, FundaŃia Eugeniu Carada, [s.a.] 228 p. II 44.143 ���� DAHA, VICTORIA Probleme de drept din deciziile civile ale CurŃii de Apel Craiova pronunŃate în 1997 / Victoria Daha, Constantin Furtună. - Craiova : Editura F, 1998. 176 p. II 46.945 ���� FOTACHE, MIHAI Bani, politică şi dragoste / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, 1993. 111 p.

F

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa 11111111 FFFFFFFF AAAAAAAArrrrrrrrddddddddiiiiiiiiffffffff PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeessssssssssssssss

Adresa : Str. Eugeniu Carada nr. 6B Telefon : 0251.132434 Fax : 0251.132434 An de înfiinŃare : 1990 ISBN 973-96266 Director : Mişu Fotache

57

I 9.448 ���� FOTACHE, MIHAI De-aŃi fi veşnic lângă mine : Poeme / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, 1996. 90 p. II 43.647 ���� FOTACHE, MIHAI Încotro, Doamne / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, 1992. 208 p. I 9.440 ���� FOTACHE, MIHAI Îngeri şi demoni / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, ăs.a.ş. 132 p. II 41.173 ���� FOTACHE, MIHAI Nu / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, 1994. 2 vol. I 9.595 ���� FOTACHE, MIHAI Să mori din prea multă sete de viaŃă / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, 1993. 172 p. I 9.441 ���� FOTACHE, MIHAI Şi peste voi va ninge / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, 1995. 120 p. II 41.149 ���� FOTACHE, MIHAI Umbre spre cer : cele mai frumoase poezii / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, 1992. 92 p. II 37.431 ���� FOTACHE, MIHAI ViaŃa vieŃii, moarte morŃii / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, 1993. 143 p. II 39.229 ���� FOTACHE, MIHAI Îngerii blestemaŃi : Îngeri şi demoni / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, ăs.a.ş. 179 p.

58

I 10.914 ���� FOTACHE, MIHAI Paznic de lună : roman de dragoste / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, 1997. 218p. I 10.350 ���� FOTACHE, MIHAI Sfântul Diavol / Mihai Fotache. - Craiova : Editura F, 1996. 187 p. II 43.691 ���� łĂPOIU POP, MIRELA Retorica greco-latină artă sau ştiinŃă / Prof.dr. Mirela Tăpoiu Pop. - Craiova : Editura F, 2000. 224p. II 49.515 ���� łĂPOIU POP, MIRELA Examen de capacitate : Limba şi literatura română / Mirela łăpoiu Pop; Coautor : Mirela MîŃu. - Craiova : Editura F, ăs.a.ş. 291p. II 47.700

���� FARCU, GEORGE Destine : drumul destinului : roman / George Farcu ; prefaŃă de Ion Floricel. - Craiova : Editura FundaŃiei Culturale "Spirit Românesc", 2002. 100 p. II 54.026 ���� FARCU, GEORGE Privind spre stele : roman / George Farcu ; prefaŃă de Al. Firescu. - Craiova : Editura FundaŃiei Culturale "Spirit Românesc", 2003.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa FFFFFFFFuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaattttttttiiiiiiiieeeeeeeeiiiiiiii

CCCCCCCCuuuuuuuullllllllttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeee ““““““““SSSSSSSSppppppppiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiiitttttttt

Adresa : Str. Theodor Aman nr. 1, ap. 7 Telefon: 0251.413609 An de înfiinŃare : 2002 ISBN 973-85790 Director : Romulus Diaconescu

59

205 p. II 54.022 ���� ANGHELESCU, ELISABETA Elemente practice de semiologie medicală / Elisabeta Anghelescu. - Craiova : FundaŃia “Eugeniu Carada, [s.a.] 228 p. II 44.143 ���� DAHA, VICTORIA Probleme de drept din deciziile civile ale CurŃii de Apel Craiova pronunŃate în anii 1998-1999 / Victoria Daha, Constantin Furtună. - Craiova : FundaŃia Eugeniu Carada, 2000. 292 p. II 50.133 ���� MILITARU, VASILE A venit aseară mama : Cele mai frumoase poezii / Vasile Militaru. - Craiova : FundaŃia Eugeniu Carada, 2000. 218 p. II 50.156

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa FFFFFFFFuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaattttttttiiiiiiiieeeeeeeeiiiiiiii ““““““““SSSSSSSSccccccccrrrrrrrriiiiiiiissssssssuuuuuuuullllllll

Adresa : Cartier Rovine, bl. 21-22, ap. 1 Telefon : 0745.602316 Fax : 0251.144456 An de înfiin\are : 1998 ISBN : 973 - 98558 - Director : Tudor Nedelcea

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa FFFFFFFFuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaattttttttiiiiiiiieeeeeeeeiiiiiiii ““““““““EEEEEEEEuuuuuuuuggggggggeeeeeeeennnnnnnniiiiiiiiuuuuuuuu CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaddddddddaaaaaaaa””””””””

Adresa : Str. Eugeniu Carada nr. 6 Telefon : 0251.132434 Fax : 0251.132434 An de înfiinŃare : 2001 Director : Mihai Fotache

60

� ANDREI, NICOLAE Istoria învăŃământului din Oltenia / Nicolae Andrei, Gheorghe PârnuŃă. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 1998. 400p. II 24.720 � BĂBĂLĂU, NICOLAE Golgota mântuirii sau salvaŃi de la moarte - condamnaŃi pe viaŃă / Nicolae Băbălău. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 1998. 200 p. II 49.509 � BĂBEANU, MARIN PiaŃa şi sistemul de pieŃe / Marin Băbeanu. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 1998. 232 p. II 46.952 � BENEDICTA, CARMEN Paradisul nebunilor : roman / Carmen Benedicta. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2000. 304 p. II 49.900 � BOLINTINEANU, DIMITRIE Călătorii la românii din Macedonia şi Muntele Athos sau Santa-Agora / Dimitrie Bolintineanu. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 194 p. - (Românii uitaŃi). II 52.053 � CAPIDAN, THEODOR Aromânii. Dialectul aromân : studiu lingvistic / Th.Capidan ; ediŃie îngrijită : Justina Burci, Camelia Zăbavă . - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 252 p. - (Românii uitaŃi). II 52.049 � CARTEA, A CÂTA PUTERE ÎN STAT? / EdiŃie îngrijită de Tudor Nedelcea. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 1999. 178p. II 50.551 � CIMPOI, MIHAI Critice / Mihai Cimpoi. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. II 51.436

61

� DABIJA, NICOLAE Icoană spartă, Basarabia : harta noastră care sângeră / Nicolae Dabija. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 1999. 312p.cu foto. II 48.797 � DABIJA, NICOLAE Harta noastră care sângeră : La est de vest / Nicolae Dabija. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 382 p.; 6 f.foto. - (Românii uitaŃi). II 52.051 � DABIJA, NICOLAE Harta noastră care sângeră : Vai de capul nostru! / Nicolae Dabija. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 312 p.; 7 f.foto. - (Românii uitaŃi). II 52.052 � DIACONESCU, HORIA InfracŃiunile intenŃionate contra vieŃii persoanei / Horia Diaconescu. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 1998. 240p. II 46.954 � DRĂGUł, DOINA Ochiul de lumină / Doina DrăguŃ. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2000. 100 p. II 54.798 � DUMITRACHE, CONSTANTIN Obsesia veşniciei / Constantin Dumitrache. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2000. 159 p. II 54.791 � FARAGO, ELENA CăŃeluşul şchiop / Elena Farago ; prefaŃă : Diana Nedelcea. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 86 p.: portr. - (Biblioteca şcolarului) II 52.048 � FARAGO, ELENA Din tolba lui Moş Crăciun / Elena Farago ; prefaŃă : Diana Nedelcea ; grafică : Cristian Eliescu. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 100 p.: il. - (Biblioteca şcolarului) II 52.047 � GIGEA-GORUN, PETRE

62

Din însemnările unui ambasador român la Paris : 1986 - 1990 / Petre Gigea-Gorun ; cuvânt înainte de Dumitru Preda. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2002. 289 p. II 52.875 � GIGEA-GORUN, PETRE Despre Craiova, cu dragoste : oameni şi evenimente / Petre Gigea-Gorun; prefaŃă : Tudor Nedelcea. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 312 p. II 52.860 � GIGEA-GORUN, PETRE Oameni şi evenimente craiovene : Mărturii incomode / Petre Gigea-Gorun. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2000. 304p.; 62 ilustr. IV 2.453 � MAIORESCU, IOAN Itinerar în Istria şi vocabularul istriano - român / Ioan Maiorescu ; ediŃie îngrijită şi prefaŃată de Nicolae A. Andrei. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 162 p. - (Românii uitaŃi). II 52.050 � NEDELCEA, ALEXANDRA OLIVIA Eminescu, economistul / Alexandra Olivia Nedelcea. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2000. 204 p. II 51.006 � NEDELCEA, TUDOR Eminescu şi cugetarea sacră / Tudor Nedelcea ; postfaŃă : Victor Crăciun. - EdiŃia a 2-a augumentată. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2000. 185 p. II 48.778 � NEDELCEA, TUDOR InterferenŃe spirituale / Tudor Nedelcea. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2002. 648 p. II 52.946 � NEDELCEA, TUDOR Eminescu, istoricul / Tudor Nedelcea. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 1998. 304 p. II 46.953

63

� OANCĂ, TEODOR Sociolingvistică aplicată : cercetări de antroponimie / Teodor Oancă. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 160p. II 50.528 � PURCARU, ILIE O expediŃie în "Sahara olteană" / Ilie Purcaru. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 176 p. II 52.046 � SANDU, ION Decembrie '89 : scenariul şi regia / Colonel(r) Ion Sandu ; Carte interviu de Dan Lupescu. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 1999. 304 p. II 51.676 � TATOMIR, LAVINIA Legenda Narcisei / Lavinia Tatomir. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, [s.a.] 22p. II 49.890 � TĂRÂłEANU, VASILE Iluzii şi lanŃuri / Vasile TărâŃeanu ; prefaŃă : Tudor Nedelcea. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 318 p. ; 8 f.foto - (Românii uitaŃi). II 51.674 � VIERU, GRIGORE Lucrarea în cuvânt : Confesiuni. Aforisme / Grigore Vieru ; cuvânt înainte : acad.Mihai Cimpoi. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 2001. 212 p. I 11.355 � ZATTI, LUCIAN Îndrăgostit de viaŃă : Note de călătorie / Lucian Zatti ; PostfaŃă Gabriela Rusu Păsărin. - Craiova : FundaŃia Scrisul Românesc, 1999. 246 p. II 48.333

64

Catalogul editurilor craiovene

���� BOGDAN ADRIAN ProtecŃia juridică a drepturilor omului. ProtecŃia drepturilor copilului : note de curs / Bogdan Adrian. - Craiova : Genessa, 2000. 120p. II 50.533 ���� GIUBELAN, MARIAN Secretele asigurărilor / Marian Giubelan. - Craiova : Genessa, 2000. 78p. II 50.567 ���� ALEXANDRU, GHEORGHE

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa GGGGGGGGeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeessssssssssssssssaaaaaaaa

Adresa : Str. Brazda lui Novac, bl. P4, sc. 1, et. 2, ap. 11 Telefon : 0251.194199; 0251.432880 An de înfiinŃare : 2000 ISBN : 973-85782 Director: Mircea Iulian Roşca

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa ““““““““GGGGGGGGhhhhhhhheeeeeeeeoooooooorrrrrrrrgggggggghhhhhhhheeeeeeee

Adresa : Cartier Valea Ro]ie, bl. P6, sc. 1, ap. 4 Telefon : 0251.125447 An de înfiinŃare : 1993 ISBN : 973-97625 Director : Gheorghe Alexandru

G

65

Teatrul istoric pentru şcolari şi tineret / G. Alexandru. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1996. 116 p. I 10.260 ���� ALEXANDRU, GHEORGHE Băiatul curajos / Gheorghe Alexandru. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1995. 136 p. II 42.045 ���� ALEXANDRU, GHEORGHE Lecturi literare pentru ciclul primar : Îndrumător metodic pentru învăŃători , părinŃi şi elevi / Gheorghe Alexandru. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1995. II 41.169 ���� ALEXANDRU, GHEORGHE Predarea elementelor de geometrie în ciclul primar : Sugestii metodice pentru învăŃători, părinŃi şi elevi / Gheorghe Alexandru, Leontina Călugăru, Melania-Antoaneta Sârbu. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1998. 180p. III 16.301 ���� ALEXANDRU, GHEORGHE Revino, Doamne, printre noi! : Relatări şi povestiri pentru orele de religie în ciclul primar, gimnazial şi pentru toŃi credincioşii ortodocşi / Gheorghe Alexandru. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1998. 192 p. II 46.913 ���� BARBU, DELIA ŞTEFANIA Tezaur de cântece şi versuri / Delia Ştefania Barbu, Alexie Buzera. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1994. 312 p. III 18.099 ���� COMŞA, MIRELA FLORENTINA Îndrumător metodic în sprijinul desfăşurării activităŃilor matematice în grădiniŃa de copii la grupa mică / Mirela Florentina Comşa. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1996. 72 p. III 15.176 ���� GÂRLEANU-COSTEA, RODICA

66

Activitatea simultană la două sau mai multe clase în ciclul primar / Rodica Gârleanu-Costea. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1996. 195 p. II 44.226 ���� LIMBA }I LITERATURA ROM~NA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2002 / Aurica Sandu, Dorina Stroia, Costinel Popescu, Radu Scorojitu. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 2002. 100 p. III 18.879 ���� LOGREŞTEANU, FLORIN Inseparabili : roman / Florin Logreşteanu. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1995. 231 p. II 42.666 ���� MĂRICUłOIU, VICTORIA Rebusuri, careuri, ghicitori şi proverbe : pentru ciclul primar / Victoria MăricuŃoiu. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1996. 240 p. II 45.348 ���� METODICA PRED{RII GEOGRAFIEI }I }TIINTELOR NATURII #N CICLUL PRIMAR / Viorica Tomescu, Florentina Popa, Gheorghe Alexandru,... - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 2001. 208 p. III 18.889 ���� MIHAIL, ANTONIE Trupuri fierbinŃi prin arta corpului / Antonie Mihail. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1998. 183p.cu 12p.ilustr. IV 2.130 ���� MIRESCU, SILVIU CRISTIAN Teste grilă : propuse la concursurile interdisciplinare : desen tehnic, electrotehnică, electronică / Silviu Cristian Mirescu. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, ă1998ş. 272p. II 46.927 ���� ROTARU, MARIA EducaŃia plastică în învăŃământul primar : sugestii metodice pentru învăŃători / Maria, Rotaru. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1996.

67

99 p. ; 16 pl. III 15.175 ���� STOICA, MARIN Pedagogie : pentru definitivat, gradul al-II-lea, gradul I, perfecŃionare şi studenŃi / Marin Stoica. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1997. 244p. II 45.219 ���� STOICA, MARIN Pedagogie şcolară pentru cadrele didactice înscrise la definitivat, gradul al II-lea, gradul I şi la perfecŃionare, elaborată după programele Ministerului ÎnvăŃământului / Marin Stoica. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 1995. 160 p. II 41.147 ���� STOICA, MARIN Pedagogie şi psihologie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice (profesori, institutori/înv[\[tori), studenŃi şi elevi ai şcolilor normale / Marin Stoica. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 2002. 280 p. II 52.887 ���� STOICA, MARIN Pedagogie şi psihologie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice (profesori, institutori/înv[\[tori), studenŃi şi elevi ai şcolilor normale / Marin Stoica. - Craiova : Editura Gheorghe CârŃu Alexandru, 2001. 280 p. II 51.526

68

Catalogul editurilor craiovene

���� 150 DE ANI LA REVOLU|IA ROM~NA DIN 1848 / Nicolae Andrei, Cezar Avram, Vladimir Osiac ,... ; coordonatori Vladimir Osiac, Ion Pătroiu, Ileana Petrescu. - Craiova : Helios, 1998. 378 p. III 16.339 ���� AMENAJAREA APELOR : CANALIZAREA ŞI TERMOFICAREA ORAŞULUI / Cezar Avram, Vasile Pleniceanu, Dinică Nicolaescu; Coordonator : Leonida Nicolaescu. - Craiova : Helios, 1998. 172p. III 16.305 ���� BISERICILE CRAIOVEI / Cezar Avram, P.S.Damaschin, Coravu Severineanul, Laura Enache... - Craiova : Helios, 1998. 168p. III 16.307 ���� CIOBOTEA, DINICĂ

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa HHHHHHHHeeeeeeeelllllllliiiiiiiioooooooossssssss Adresa : Str. Brazda lui Novac, bl. K29, et. 3, ap. 9 Telefon : 0251.198787 Fax : 0251.418515; 0251.430162 An de înfiinŃare : 1995 ISBN : 973-97266 Director : Dinică Ciobotea

H

69

Din istoria satelor comunei Secu, judeŃul Dolj / Dinică Ciobotea. - Craiova : Helios, 1997. II 46.005 ���� CRISTESCU, IOAN N. Epigrame / Ioan N.Cristescu ; ediŃie îngrijită şi prefaŃată de Dorina Cristescu. - Craiova : Helios, 2002. 88 p.: portr. I 11.465 ���� DOLJUL ÎN RĂZBOIUL PENTRU INDEPENDENłĂ : 1877 - 1878 : ALBUM ISTORIC = THE DOLJ COUNTY DURING THE INDEPENDENCE WAR : 1877 - 1878 : HISTORICAL ALBUM / coordonatori : Ion Pătroiu, Ionel Turcin, Otilia Gherghe. - Craiova : Helios, 2002. ă80ş f.: il. II 52.867 ���� DONAT, ION Catagrafia obştească a łării Româneşti din 1831 / Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea. - Craiova : Helios, 2000. 200 p.+ 2h - (Izvoare satistice privind Istoria României ; 1). IV 2.600 ���� NICU, ALINA LIVIA Aspecte privind funcŃionarii publici şi stabilitatea în funcŃie : Lucrarea are în vedere legislaŃia în vigoare la 1 octombrie 1997 / Alina Livia Nicu. - Craiova : Helios, 1997. 165 p. II 45.227 ���� NICU, ALINA LIVIA Aspecte privind funcŃionarii publici şi stabilitatea în funcŃie / Alina Livia Nicu. - Craiova : Helios, 1997. 165p. II 45.227 ���� NIłU, GEORGETA Plante din flora montană cu utilizări în gospodăria Ńărănească din Oltenia : dicŃionar / Georgeta NiŃu. - Craiova : Helios, 1999. 271p. II 49.343 ���� OB}TILE MO}NENILOR PROPRIETARI DIN CHIOJDUL DE PE B~SCA / volum întocmit de Dinică Ciobotea, Mariana Ciocoiu, Marusia Cîrstea, Alexandru GaiŃă. - Craiova : Helios, 2001. 370 p. - (Izvoare scrise privind obştile devălmaşe din judeŃul Buzău).

70

III 18.778 ���� OROVEANU-HANłIU, A. Drept procesual penal / A. Oroveanu-HanŃiu. - Craiova : Helios, 1998. 269p. II 46.919 ���� PĂNCULESCU, DORINA Porecle româneşti : valenŃe metaforice în porecle româneşti / Dorina Pănculescu. - Craiova : Helios, 1997. 114 p. II 46.004 ���� PERSONALITATI SI INSTITUTII . - Craiova : Helios, 2003. 192 p. Antetitlu : Academia Română. Comitetul Român de Istoria şi Filosofia ŞtiinŃei şi Tehnicii Subfiliala Drobeta-Turnu Severin. Antetitlu : Inspectoratul Şcolar JudeŃean MehedinŃi. II 54.512 ���� REZEANU, PAUL Craiova : studii şi cercetări de istorie şi istoria artei / Paul Rezeanu. - Craiova : Helios, 1999. 212p. III 17.130 ���� VĂRZARU, MIHAI Economia întreprinderii : noŃiuni fundamentale / Mihai Vărzaru. - Craiova : Helios, 1999. 361p. III 16.990

71

Catalogul editurilor craiovene

���� GĂMAN, VICTOR Deschide fereastra mileniului III:poezii / Victor Găman-Vicu. – Craiova : Info, 2003. 116 p. II 54.676 ���� GĂMAN, VICTOR Lacrimi şi destin : roman / Victor Găman-Vicu. - Craiova : Info, 2003. 191 p. II 54.677 ���� GĂMAN, VICTOR Între cer şi pământ : poezii / Victor Găman-Vicu. - Craiova : Info, 2002. 129 p. I 11.917 ���� GOAGĂ, VALENTINA Culegere de itemi de evaluare : curriculum de fizică pentru clasa a-IX-a / Valentina Goagă, Oana Şerban. - Craiova : Info, 2000. 162 p. III 17.717 ���� IOANICESCU, SERGIU Spiritul buzeştean : (1882 - 2002) / Sergiu Ioanicescu. - Craiova : Info, 2002.

I

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa IIIIIIIInnnnnnnnffffffffoooooooo

Adresa poştală : Str. Electroputere nr. 13 Telefon : 0251.146701 Fax : 0251.146701 An de înfiinŃare : 1994 ISBN 973-8382 - Director : Radu Gabriel Diaconescu

72

151 p. II 54.787

���� BADEA, MARIAN Analiza asistată de calculator a circuitelor electrice / Marian Badea. - Craiova : InfoMed, 1997. 173p. II 47.715 ���� BITOLEANU, ALEXANDRU Convertoare statice / Alexandru Bitoleanu , Sergiu Ivanov , Mihaela Popescu; coordonator : Alexandru Bitoleanu. - Craiova : InfoMed, 1997. 347 p. III 16.713 ���� BOLCU, DUMITRU Dinamica barelor din materiale compozite / Dumitru Bolcu. - Craiova : InfoMed, 1998. 163 p. III 17.450 ���� CERNĂIANU, ADRIAN CONSTANTIN E. Metode de cercetare a maşinilor-unelte : ContribuŃii la realizarea unui sistem cu autoreglare-autoadaptare de control activ şi comandă la prelucrarea pe maşini de rectificat fără centre / Adrian-Constantin E. Cernăianu. - Craiova : InfoMed, 1998. 254 p. IV 2.178 ���� DUMITRESCU, C. Metode de calcul în analiza matematică:Teorie şi probleme / C.Dumitrescu. - Craiova : InfoMed, 1995. 230p. IV 2.181 ���� PASĂRE, SAUL Metode de calcul al câmpului electric / Saul Pasăre. - Craiova : InfoMed, 1997. 148 p.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa IIIIIIIInnnnnnnnffffffffooooooooMMMMMMMMeeeeeeeedddddddd

Adresa : Calea Bucureşti, bl. b4, sc. 1, et. 1, ap. 4 An de înfiinŃare : 1994 ISBN : 973-96940 Director : Saulk Pasăre

73

III 16.717 ���� PASĂRE, SAUL Studii de electrotehnică : Teorie, experimente şi modelare numerică / Saul Pasăre. - Craiova : InfoMed, 1999. 115p. III 17.454

���� JIANU, LIVIU Programarea orientată pe obiect în Turbo Vision / Liviu Jianu. - Craiova : Intarf, 1993. 196 p. II 39.206 1 - IONIłĂ, CORINA Imunologie : note de curs / asistent dr. Corina IoniŃă, şef lucrări dr. Liviu Chirigiu. - Craiova : Editura ÎnvăŃământului, 2002. 158 p. II 52.865

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa IIIIIIIInnnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrrffffffff Adresa poştală : Str. I. P. Pavlov nr. 93-95, C. P. 600 An de înfiinŃare : 1993 Director : Gheorghe Călbureanu

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvvaaaaaaaattttttttaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnttttttttuuuuuuuulllllllluuuuuuuu

Adresa: Str. Paltinului, bl. 172B, sc. 2, ap. 3 Telefon : 0722.763166 Fax : 0251.123929 An de înfiinŃare : 2002 Director : Liviu Chirigiu

74

Catalogul editurilor craiovene

1 - FLORICEL, ION Ancheta s-a sfîrşit în zori / Ion Floricel. - Craiova : Juventus, 1991. 360 p. I 9.004 2 - KISTEMAEKERS, HENRY Nelegitima : roman / Henry Kistemaekers. - Craiova : Juventus, 1991. 198 p. I 8.732

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa JJJJJJJJuuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttuuuuuuuussssssss Adresa : Str. Gheorghe ChiŃu nr. 47 An de înfiinŃare : 1991 Director : Florea Ciuluvică

J

75

Catalogul editurilor craiovene

���� LIMBA }I LITERATURA ROM~NA PENTRU TESTAREA NA|IONALA / ConstanŃa Rizea, LuminiŃa IoniŃă, Gabriela Cojocăreanu, Mihaela Roxana Jianu, Irina Cucu. - Craiova : Editura Legis, 2003. 88 p. III 19.540 ���� MATEMATICA PENTRU TESTAREA NA|IONAL{ : VARIANTE DE SUBIECTE / Ionică Rizea, Ileana Didu, Mihaela MoŃăŃeanu, Nicolae Şeran... - Craiova : Editura Legis, 2003. 72 p. III 19.539

L

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa LLLLLLLLeeeeeeeeggggggggiiiiiiiissssssss Adresa poştală : Bd. 1 Mai, bl. S32, ap. 11 Localitate: Craiova Telefon : 0251.4255365; 0251.133133 An de înfiinŃare : 2002 Director : Ionică Rizea

76

���� CREANGĂ, ION Făt-Frumos, fiul iepei / Ion Creangă. - Craiova : Literatorul, 1990. 46 p. III 11.957 ���� FIRAN, CARMEN Vino, Doamne, mai aproape / Carmen Firan. - Craiova : Literatorul, 1990. 24 p. III 11.906 ���� MĂCEŞ, MIHAI Carte cu poveşti ; să-nveŃi să citeşti / Mihai Măceş. - Craiova : Literatorul, 1992. 32p.+il. III 12.848 ���� MEMORIALUL BR~NCU}I : PA}I PE NISIPUL ETERNIT{|II SAU CAZNA LEGAM~NTULUI CU DEMIURGUL : (ANTOLOGIE) / EdiŃie îngrijită de Ilarie Hinoveanu. - Craiova : Alma : Literatorul, 2001. 352 p.: il. II 52.299

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa LLLLLLLLiiiiiiiitttttttteeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaattttttttoooooooorrrrrrrruuuuuuuullllllll

Adresa poştală : Str. Mihail Kogălniceanu nr. 17 An de înfiinŃare : 1990 ISBN : 973-99263 Director : Nicolae Petre

77

Catalogul editurilor craiovene

���� ANTOLOGIE COMENTAT{ / Alcătuită de Florea Firan. - Craiova : Macedonski, 1997. II 44.388 ���� CARAGIALE . - Craiova : Macedonski, 1993. 263 p. II 38.464 ���� DUMITRIU, DANA-MARIA Les expression francaises a croquer = Antologie de expresii franceze de origine culinară / Dana-Maria Dumitriu. - Craiova : Macedonski, 2000. 160 p. II 50.141 ���� DUMITRIU, MARINA DANIELA Convergence et divergence phraséologiques / Marina Daniela Dumitriu. - Macedonski, 2000. 80 p. II 51.564 ���� DUMITRU, DANA MARINA

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa MMMMMMMMaaaaaaaacccccccceeeeeeeeddddddddoooooooonnnnnnnnsssssssskkkkkkkkiiiiiiii

Adresa : Str. Constantin Brâncuşi nr. 24 Telefon : 0251.199521 ISBN : 973-9014 An de înfiinŃare : 1990 Director : Florea Firan

M

78

Précis de phraséologie / Dana Marina Dumitru. - Craiova : Macedonski, ă2000ş. 156 p. II 51.575 ���� FIRAN, FLOREA Ramuri : Studiu monografic, corespondenŃă, manuscrise, antologie, bibliografie / Florea Firan; cu un cuvânt înainte de Constantin M. Popa. - Craiova : Macedonski, 1996. 480 p. II 41.696 ���� MODERNISM, TRADI|IONALISM : VALORI ALE LITERATURII ROM~NE}TI INTERBELICE / antologie alcătuită şi comentată de Florea Firan şi C.M.Popa. - Craiova : Macedonski : Scrisul Românesc, 1997. 288 p. II 45.405 ���� SADOVEANU : ANTOLOGIE COMENTAT{ / Florea Firan, Constantin M. Popa. - Craiova : Macedonski, 1994. 168 p. II 41.994 ���� SPIRITE ENCICLOPEDICE #N LITERATURA ROM~N{ : ANTOLOGIE COMENTAT{ . - Craiova : Macedonski, 1995. II 41.610 ���� THIERS, JACQUES Parfum de glicine : roman / Jacques Thiers; traducere de Dana Marina Dumitriu; ed. şi pref. de Florea Firan; coperta de Iorgu Dumitriu. - Craiova : Macedonski, 1996. 144p. II 44.088

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa [[[[[[[[MMMMMMMMeeeeeeeeddddddddiiiiiiiiccccccccaaaaaaaallllllllaaaaaaaa UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiiittttttttaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa]]]]]]]]

Fundatia MedicinaFundatia MedicinaFundatia MedicinaFundatia Medicina

Adresa : Str. Mareşal Ion Antonescu nr.62 Telefon : 0251.532276 Fax : 0251.193077; 0251.199306 An de înfiinŃare : 1999 ISBN : 973-7757 Director : Nicolae Cernea

79

���� AL XXXIII-LEA SIMPOZION NA|IONAL DE MORFOLOGIE NORMAL{ }I PATOLOGIC{ ; AL II-LEA SIMPOZION DE MORFOLOGIE MICROSCOPIC{ : LUCR{RILE / Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova - Centrul de Cercetare . - Craiova : Editura Medicală Universitară, ă2002ş. IV ; 182 p. - (Zilele UMF Craiova). II 52.876 ���� CERNEA, NICOLAE Ovarul, funcŃii şi disfuncŃii / Nicolae Cernea, medic primar obstetrică ginecologie, doctor în medicină. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2000. 353 p.; 120 pl.color. III 17.969 ���� COTULBEA, ROMEO MILEA Patologie chirurgicală toracică : curs pentru studenŃii FacultăŃii de Medicină / Romeo Milea Cotulbea, Adrian Gabriel Dobrinescu, Ion Mîndrilă. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2001. 172 p. IV 2.513 ���� DINCĂ, MIHAELA Boli de nutriŃie şi metabolism : manual de lucrări practice / Mihaela Dincă. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2001. 155 p. IV 2.466 ���� DINCĂ, MIHAELA Medicină internă : Boli de nutriŃie şi metabolism : curs universitar / Mihaela Dincă. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2002. 247 p. IV 2.615 ���� GHEORMAN, VALERIU Tulburările ciclului menstrual / Valeriu Gheorman. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2000. 104 p. III 17.973 ���� GRECU, DAN Lucrări practice de ortopedie - traumatologie / Grecu Dan. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2001. III 18.886 ���� GUSTI, SIMONA

80

Fiziologia plasmei, aparatului renal şi echilibrului acido-bazic / Simona Gusti, Daniela Badea, Alice Gusti. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2002. 148 p. II 52.885 ���� IONIłĂ, IULICĂ Lucrări practice O.R.L. : lucrare adresată studenŃilor FacultăŃilor de Medicină generală şi Stomatologie / Iulică IoniŃă, Elena IoniŃă, Mihaela Mitroi. - Craiova : Editura Medicală Universitară, [s.a.] 147 p. IV 2.335 ���� MELINTE, VASILE Epidemiologie : îndreptar practic pentru studenŃi şi medici de familie / Vasile Melinte ; colaboratori :Sorin Dinescu, Anca Vişan. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2002. 128 ; V p. IV 2.614 ���� MELINTE, VASILE Epidemiologie / dr. Vasile Melinte, dr. Sorin Dinescu. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2001. 186 p. IV 2.613 ���� MOGOANTĂ, LAURENłIU Histologie : curs pentru studenŃii anului I, Colegiul Universitar / LaurenŃiu Mogoantă, Adriana Bold, Olivia Mateescu-Bărbulescu. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2001. 118 p. IV 2.467 ���� MOłA, MARIA Diabet zaharat. NutriŃie. Boli metabolice : manual de lucrări practice / Maria MoŃa. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2002. 148 p. IV 2.616 ���� MUŞETESCU, RODICA Bolile aparatului respirator : curs / dr. Rodica Muşetescu. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2002. 222 p.: il. IV 2.612 ���� NICULESCU, IULIANA Curs şi lucrări practice de anatomia omului / şef lucrări dr. Iuliana Niculescu. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2002.

81

IV 2.611 ���� PETRICĂ, CRISTINA Fiziopatologie : curs pentru studenŃii FacultăŃii de Stomatologie / Cristina Petrică, Suzana Dănoiu. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2001. 220 p.: il. II 51.002 ���� PISOSCHI, CĂTĂLINA Biochimie structurală : Note de curs pentru studenŃii FacultăŃii de Farmacie / Cătălina Pisoschi. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2003. 210 p. III 19.614 ���� SIMIONESCU, CRISTIANA Morfopatologie / şef lucrări dr. Cristiana Simionescu. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2002. 352 p. IV 2.618 ���� STĂNESCU, LIGIA Pediatrie-puericultură : lucrări practice / Ligia Stănescu, Dumitru Bulucea. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2001. 158 p. IV 2.575 ���� UDRIŞTOIU, TUDOR Depresie majoră : ghid terapeutic / Tudor Udriştoiu, Dragoş Marinescu, Petre Boişteanu. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2001. 82 p. II 52.260 ���� UROLOGIE / D.Manta, G.Mitroi, A.Pănuş, P.Tomescu, S.Badi. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2002. 120 p. IV 2.599 ���� ZILELE UNIVERSIT{|II DE MEDICINA }I FARMACIE - CRAIOVA, 1 IUNIE 2001 : VOLUM DE REZUMATE : SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE, VARIA . - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2001. 146 p. II 52.873 ���� ZILELE UNIVERSIT{|II DE MEDICINA }I FARMACIE - CRAIOVA, 24-25 MAI 2002, EDITIA A XXXII-A : VOLUM DE REZUMATE : PROGRAM, SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE

82

. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2002. 162 p. II 52.874

���� ALEXANDRU, GHEORGHE ConstelaŃia vremii : versuri / Gheorghe Alexandru. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 2001. 150 p. II 51.661 ���� BARBU, DELIA ŞTEFANIA PersonalităŃi feminine în religiile monoteiste : iudaism, creştinism şi islam / Delia Ştefania Barbu. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 2003. 84 p. II 54.513 ���� CRIŞAN, RUXANDRA Clopot : versuri / Ruxandra Crişan. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 2001. 88 p. II 51.003 ���� CUCU, ŞTEFAN DicŃionar explicativ de drept roman : termeni, principii şi expresii juridice latineşti / Ştefan Cucu. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, s.a. 172 p. I 10.130 ���� DATCU, IONEL ANTON Religie şi toleranŃă / Ionel Anton Datcu. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 2002. 120 p. II 53.413 ���� DIMON, VASILE Secretul moartei : Roman poliŃist / Vasile Dimon, Teodor Radu. – Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 1996.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa ““““““““MMMMMMMMiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaaiiiiiiii DDDDDDDDuuuuuuuutttttttteeeeeeeessssssssccccccccuuuuuuuu””””””””

Adresa : Str. Constantin Brâncuşi nr. 32 Telefon : 0744.115377 An de înfiinŃare : 1992 ISBN : 973-8062 Director : Mihai DuŃescu

83

226 p. II 44.245 ���� DUłESCU, MIHAI Scrisori din infern : poeme / Mihai DuŃescu. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 1999. 126 p. II 50.692 ���� DUłESCU, MIHAI Ultimul Carnaval : poezii / Mihai DuŃescu. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 2001. 122 p.: il. II 52.300 ���� DUłESCU, MIHAI Frumoasele doamne din provincie / Mihai DuŃescu. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 1998. 89p. I 10.633 ���� GHEORGHE, CAMELIA Le français par des exercices : clasele I-XII / Camelia Gheorghe. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 1998. 170p. II 48.141 ���� JUDE|UL DOLJ : ALBUM MONOGRAFIC = MONOGRAPHIC ALBUM = ALBUM MONOGRAPHIQUE . - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 1999. 120 p. cu ilustr. IV 2.333 ���� MARINESCU, MARIN Angel : roman / Marin Marinescu. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 2000. 186p. II 50.513 ���� MARINESCU, MARIN Marieş : roman / Marin Marinescu. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu : Scrisul Românesc, 1997 ; 2000. II 44.010 ���� POENARU, LIVIU Arghezi : Biografii în paranormal / Liviu Poenaru. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 2003. 56 p. II 54.518

84

���� ROMAN, ŞTEFAN Cântece de primăvară / Ştefan Roman. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 2001. 70 p. II 50.862 ���� ROMAN, ŞTEFAN Lumea glumelor / Ştefan Roman. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 2000. 132 p. II 50.134 ���� ROMAN, ŞTEFAN Poezii / Ştefan Roman. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu, 1999. 90p. II 48.322

���� ANASTASIA, IOAN Ispravnicii luminii / Ioan Anastasia. - Craiova : MJM, 2001. 40 p.: 3 f.il. II 52.896 ���� ANDRIłOIU, ALEXANDRU C. Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale / Alexandru C. AndriŃoiu. - Craiova : MJM, 2000. 212 p. II 50.161 ���� ANDRIłOIU, ALEXANDRU C. Ultrasonografia Doppler oculo - orbitală / Alexandru C. AndriŃoiu. - Craiova : MJM, 2003. 172 p.: il. III 19.600 ���� ARHIVELE NA|IONALE LA MEHEDIN|I : SEMICENTENAR . - Craiova : MJM, 2003.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa MMMMMMMM........JJJJJJJJ........MMMMMMMM

Adresa : Str. Felix Aderca, bl. 7, parter Telefon : 0251.419661; 0745.512223; 0744.584744 Fax : 0251.413584; 0251.414200; An de înfiinŃare : 1995 ISBN : 973-8156 Director : Jean Băileşteanu

85

214 p.: il. III 19.599 ���� ARMEANU, VALERIU Lanul cu vedenii : antologie de versuri / Valeriu Armeanu. - Craiova : MJM, 2001. 168 p. III 18.280 ���� BĂILEŞTEANU, FĂNUŞ Introducere în opera lui Mihail Sadoveanu / Fănuş Băileşteanu. - EdiŃia a 2-a. - Craiova : MJM, 2001. 316 p. II 51.511 ���� BĂILEŞTEANU, JEAN Bolnav de carnaval / Jean Băileşteanu. - Craiova : MJM, 2003. 96 p. I 11.895 ���� BĂILEŞTEANU, JEAN Goana : roman / Jean Băileşteanu. - EdiŃia a 2-a, revăzută şi adăugită. - Craiova : MJM, 2001. 340 p. II 51.437 ���� BĂILEŞTEANU, JEAN Drum în tăcere : Ani de făgăduinŃă : Roman / Jean Băileşteanu. - EdiŃia a-II-a revăzută şi adăugită. - Craiova : MJM, 1997. II 45.610 ���� BĂILEŞTEANU, JEAN Geniul şi închipuirea : roman / Jean Băileşteanu. - Craiova : MJM, 1997. 232 p. II 45.222 ���� BĂILEŞTEANU, JEAN În drum spre casă / Jean Băileşteanu. - Craiova : MJM, 2003. 80 p. I 11.896 ���� BĂILEŞTEANU, JEAN Sfântul drac sau judecata de acum / Jean Băileşteanu; PrefaŃă de Tudor Nedelcea. - Craiova : MJM, 1999. 172p. II 47. 560 ���� BĂLAŞA, ADRIANA Verb suspendat : Poeme / Adriana Bălaşa. - Craiova : MJM, 1998. 68p.

86

II 48.445 ���� BĂRBOI, NICOLAE Comuna Jiana - cinci veacuri de istorie : 1500 - 2001 : monografie / Nicolae Bărboi, Anca Paraschiv, Radu Brihac. - Craiova : MJM, 2003. 242 p.; 5 f.il. ; 2 h. II 54.606 ���� BERCEANU, PATREL Planetă de poet / Patrel Berceanu. - Craiova : MJM, 2003. 143 p. II 54.623 ���� BIBLIOTECA "I.G. BIBICESCU" #N DOCUMENTE / volum alcătuit de Cristian AniŃa. - Craiova : MJM, 2003. 188 p.: foto., facs. II 54.617 ���� BOTEANU, CORNEL Ponoarele : studiu monografic / Cornel Boteanu, Borloveanu Dumitru. - Craiova : MJM, 2003. 512 p.; 6 f.il.; 1 h. II 54.626 ���� BUTOI, ADRIAN ContribuŃii la cunoaşterea istoriei Colegiului NaŃional "FraŃii Buzeşti" / Adrian Butoi, Nicuşor Stanciu. - Craiova : MJM, 2000 ; 2002. II 49.526 ���� BUZNĂ, ELENA Vîrsta timpului / Elena Buznă. - Craiova : MJM, 2003. 180 p.: il. - (Biblioteca mileniului III). II 54.609 ���� CEAUŞU, GEORGE Mireasă năzuroasă, marea / George Ceauşu. - Craiova : MJM, 2001. 98 p. II 52.879 ���� CEAUŞU, GEORGE SolstiŃiul sărutului : versuri / George Ceauşu. - Craiova : MJM, 2001. 132 p.: il. II 50.885 ���� CHIMIŞLIU, CORNELIA Mamifere rare şi ocrotite din România / Cornelia Chimişliu. - Craiova : MJM, 2000. 40 p.;il. II 51.914 ���� CHIMIŞLIU, CORNELIA

87

Mic atlas de anatomie comparată a vertebratelor / Cornelia Chimişliu. - Craiova : MJM, 1999. 8 p. cu 25 pl.color. IV 2.338 ���� DĂIAN, GLICHERIA Volei : elemente de tactică / Glicheria Dăian, Ioan Dăian. - Craiova : MJM, 2003. 196 p. II 54.608 ���� DINULESCU, IOANA Steaua lui Ion : poeme / Ioana Dinulescu. - Craiova : MJM, 1999. 30p. II 48.204 ���� DINUł, TITU Şişeşti : repere monografice / Titu DinuŃ. - Craiova : MJM, 2003. 290 p. II 54.607 ���� DOBROTĂ, DAN Tehnologia construcŃiei de maşini : teorie şi aplicaŃii / Dan Dobrotă, Gheorghe Gârniceanu, Gheorghe Pecingină. - Craiova : MJM, 2001. 388 p. III 18.097 ���� DUMITRACHE, CONSTANTIN Întâlniri mirabile cu Mitropolitul Nestor / Constantin Dumitrache. - Craiova : MJM, 2001. ă102ş p.: facs. II 50.974 ���� DUMITRU, MAGDALENA Literatura română : teorie literară, aplicaŃii, tipuri de compuneri / Magdalena Dumitru. - Craiova : MJM, 2003. 128 p. III 19.601 ���� EDUCA|IE TEHNOLOGIC{ : CAIETUL ELEVULUI, CLASA A VI-A : AUXILIAR CURRICULAR / Emilia Antonie, Gabriela Darie, Otilia Diaconu,...; coordonator: Sorin Matei. - Craiova : MJM, 2001. 44 p. II 50.676 ���� EDUCA|IE TEHNOLOGIC{ : CLASA A VI-A : AUXILIAR CURRICULAR

88

/ Emilia Antonie, Gabriela Darie, Otilia Diaconu,...; coordonator: Sorin Matei. - Craiova : MJM, 2001 140 p. III 17.967 ���� FLORIAN, GABRIEL 3x108µ: grile de mecanică clasică şi relativistă / Gabriel Florian,Adrian Doran,Aurelia-Daniela Florian. - Craiova : MJM, 1998. 112p. II 47.704 ���� GHID CULTURAL - TURISTIC : [MEHEDINłI] / Centrul Cultural MehedinŃi. - Craiova : MJM, 2003. 60 p. III 19.598 ���� GHIMEŞI, ŞTEFAN SORINEL Mecanisme şi organe de maşini : teste grilă / Ştefan Sorinel Ghimeşi. - Craiova : MJM, 2000. 112 p. II 50.144 ���� GHIMEŞI, ŞTEFAN SORINEL Mecanisme şi organe de maşini în 400 de întrebări / Ştefan Sorinel Ghimeşi. - Craiova : MJM, 2000. 52 p. II 50.155 ���� GOGA, MIRCEA LIVIU Jumătate vidros / Mircea Liviu Goga. - Craiova : MJM, 1999. 68p. II 49.361 ���� GOLUMBEANU, ARISTICĂ FiinŃă şi timp (Prolegomene pentru o poetică a supraexistenŃialismului) / Aristică Golumbeanu. - Craiova : MJM, 2000. 48 p. II 50.148 ���� GOLUMBEANU, ARISTICĂ Barbu secund / Aristică Golumbeanu. - Craiova : MJM, 1999. 64p. I 10.794 ���� HINOVEANU, ILARIE Terori sfidate / Ilarie Hinoveanu ; cu o prefaŃă de Constantin M. Popa. - Craiova : MJM, 2003. 120 p.

89

II 54.615 ���� ÎNVĂłĂMÂNTUL ECONOMIC SEVERINEAN : STUDIU MONOGRAFIC / volum realizat de colectivul clasei a XII-a B, curs de zi, promoŃia 2003-2004, membri ai ONG "Foarea de colŃ" din cadrul Colegiului NaŃional Economic "Theodor Costescu" Drobeta Turnu-Severin. - Craiova : MJM, 2003. 100 p.: foto. II 54.616 ���� LAZĂR, VIOREL Factori poluanŃi / Viorel Lazăr, Adrian Năstase. - Craiova : MJM, 2001. 56 p. II 50.686 ���� LEGEA NR. 281 DIN 24 IUNIE 2003 PRIVIND MODIFICAREA }I COMPLETAREA CODULUI DE PROCEDUR{ PENAL{ }I A UNOR LEGI SPECIALE . - Craiova : MJM, 2003. 160 p. I 11.897 ���� LET'S IMPROVE OUR ENGLISH ! : A COLLECTION OF POEMS, RIDDLES, PROVERBS, JOKES, PLAYS, STORIES AND SONGS / selected and adapted by Vasilica Popescu ; illustrations by Liliana Argentoianu. - Craiova : MJM, 2003. 224 p.: il. II 54.618 ���� MARTIN, VICTOR Plimbare cu telemobilul : aforisme / Victor Martin. - Craiova : MJM, 2002. 94 p. II 52.903 ���� MARTIN, VICTOR BlinŃinguri şi flanŃanguri : Aforisme / Victor Martin. - Craiova : MJM, 1999. 68p. II 47.703 ���� MIREA, EMILIAN Omul care îŃi schimbă viaŃa : Florian Crăciun / Emilian Mirea. - Craiova : MJM, 2001. 104 p. cu ilustr. - (Oameni de succes). II 50.691 ���� NĂSTASE, ADRIAN

90

Mic atlas botanic / Drd. Adrian Năstase. - Craiova : MJM, 1999. 25 pl. color. IV 2337 ���� NĂSTASE, ADRIAN Mamifere de interes cinegetic / Adrian Năstase. - Craiova : MJM, 2000. 48 p.; il. I 11.348 ���� OLTENIA : STUDII ŞI COMUNICĂRI / redactor Cornelia Chimişliu. - Craiova : MJM, 1996, 1999, 2000. IV 2336 ���� OZANA Poezii de dragoste / Ozana. - Craiova : MJM, 1999. 96p. II 47.711 ���� PĂUN, CONSTANTIN "nişte" Epigramişti : epigrame, parafraze, replici, încondeieri / Constantin Păun. - Craiova : MJM, 2002. 168 p.: il. I 11.464 ���� PIRZADEH, ALI TranziŃia din România : între mit şi realitate / Ali Pirzadeh; trad: Ileana Wisket. - Craiova : MJM, 2001. 268 p. II 50.879 ���� PRUNOIU, ION Candele îngândurate : închinare Măriei-sale-łăranul român : poeme în proză / Ion Prunoiu. - Craiova : MJM, 1998. 200p. II 47.393 ���� ROŞOGA, ALINA-NICOLETA Drum printre cuvinte / Alina-Nicoleta Roşoga. - Craiova : MJM, 2002. 108 p. II 52.870 ���� RUSU, VICTOR Atitudini, opinii, controverse / Victor Rusu. - Craiova : MJM, 2003. 180 p. I 11.898 ���� SPUNE, SPUNE, MOŞ BĂTRÂN... : FOLCLOR LITERAR DIN MEHEDINłI / EdiŃie alcătuită de Isidor Chicet. - Craiova : MJM, 2003. 472 p.; 1 h.

91

II 54.620 ���� STANCIU, NICUŞOR FinanŃarea externă a României prin organismele financiare internaŃionale / Nicuşor Stanciu. - Craiova : MJM, 1999. 178p. II 47.561 ���� STANCIU, NICUŞOR Burse internaŃionale : curs care se adresează studenŃilor FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice din cadrul UniversităŃii din Craiova / Nicuşor Stanciu. - Craiova : MJM, 1999. 262 p. II 47.392 ���� TIłA, ILIE Parodiile dimineŃii / Ilie TiŃa. - Craiova : MJM, 2002. 212 p. II 52.829 ���� TUDOR, ILIE łăndări de adevăr şi poezie : cugetări, maxime, aforisme / Ilie Tudor. - Craiova : MJM, 2001. 176 p. II 51.001 ���� UN SCORPION IN LUMEA VIPERELOR / Emil Calotă. - EdiŃia a 2-a. - Craiova : MJM, 2001. ă174ş p.: foto. color. II 51.438 ���� URSACHE, MARCELA Electricitate şi magnetism / Marcela Ursache. - Craiova : MJM, 1999. 116p. II 49.384 ���� URSACHE, MARCELA Măsuri experimentale cu aparatură optică / Marcela Ursache. - Craiova : MJM, 1999. 126p. II 49.383 ���� VALASE, ADINA Mărturisirile unei eleve făcute la Moaştele Sfântului Grigore Decapolitu la Mănăstirea BistriŃa - Vâlcea / Adina Valase. - Craiova : MJM, 2001. 192 p. II 50.975 ���� VASILE, ILINCA

92

Şcolarul mic şi problematica vieŃii sale / Ilinca Vasile. - Craiova : MJM, 2003. 118 p. II 54.610 ���� VIŞAN, GABRIELA Prin iubire, totul : poeme / Gabriela Vişan. - Craiova : MJM, 1999. 74p. II 47.701

���� OLTENIA : STUDII ŞI COMUNICĂRI / redactor Cornelia Chimişliu. - Craiova : MJM : Morin, 1996 ; 2001. IV 2336 ���� RĂDULESCU, TOMA Spiritualitatea elenă în Oltenia / dr. istorie Toma Rădulescu, Mihai DuŃescu, Florin Pârşcoveanu. - Craiova : Morin, 2002. II 52.855 ���� ŞELEA, POMPILIU Pelerin prin Statul Angelic : Muntele Athos / Pompiliu Şelea. - Craiova : Morin, 2002. 266 p.: il.color. III 18.873

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa MMMMMMMMoooooooorrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnn

Adresa : Str. Gârleşti nr. 7 Telefon : 0251.436865 Fax : 0251.439726 An de înfiinŃare : 2001 ISBN : 973-85320 Director : Vladimir C[t[noiu

93

Catalogul editurilor craiovene

���� ANDOUZE, JEAN ConversaŃie despre invizibil / Jean Andouze; Michel Casse, Jean-Claude Carriere; traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu. - Craiova : Omniscop, 1998. 268p. II 49.689 ���� BELU, DUMITRU I. Despre iubire / preot profesor Dumitru I.Belu; ediŃie îngrijită de Arhimandrit Vasile Presuere. - Craiova : Omniscop, 1997. 175 p. II 47.591 ���� BERDIAEV, NIKOLAI ALEXANDROVICI Un nou Ev Mediu / Nicolae Berdiaev. - Craiova : Omniscop, 1995. 135 p. II 41.071 ���� FRUNZĂ, SANDU

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa OOOOOOOOmmmmmmmmnnnnnnnniiiiiiiissssssssccccccccoooooooopppppppp

Adresa : Str. Plevnei nr. 42 Telefon : 0251.159129 Fax : 0251.197937; 0251.415782 An de înfiinŃare : 1993 ISBN : 973-8078 Director : Ştefan Bazilescu

O

94

O antropologie mistică. Introducere în gândirea Părintelui Stăniloaie / Sandu Frunză; prefaŃă de prof.univ.dr. Aurel Codoban. - Craiova : Omniscop, 1996. 139p. II 49.691 ���� GARIN, EUGENIO Întoarcerea filosofilor antici / Eugenio Garin; traducere din limba italiană de Bogdan-Mihai Popescu; introducere de Gheorghe Lencan Stoica. - Craiova : Omniscop, 1998. 128p. II 49.555 ���� KIERKEGAARD, SÖREN Maladia mortală. Eseu de psihologie creştină între edificare şi deşteptare de Anti-Climacus / Soren Kierkegaard; studiu introductiv şi note de George Popescu. - Craiova : Omniscop, 1998. 127p. II 47.609 ���� MUREŞANU, CAMIL VieŃi, fapte, gânduri / Camil Mureşanu. - Craiova : Omniscop, 2000. 198p. II 49.690 ���� PANEA, NICOLAE Antropologie culturală şi socială : vademecum / Nicolae Panea. - Craiova : Omniscop, 2000. 191p. II 49.687 ���� PINTEA, IOAN ÎnsoŃiri în Turnul Babel / Ioan Pintea. - Craiova : Omniscop, 1996. 288p. II 49.688 ���� POP-BISTRIłEANUL, IRINEU Monahismul : chivotul neamului românesc / Irineu Pop BistriŃeanul. - Craiova : Omniscop, 1995. 87 p. II 41.614 ���� STEINER, RUDOLF Istorie ocultă : analize ezoterice : PersonalităŃi şi evenimente ale istoriei lumii văzute în lumina ŞtiinŃei Spiritului; Şase conferinŃe Ńinute la Stuttgard între 27 septembrie 1910-ianuarie 1911 / Rudolf Steiner; traducere : F. Vulpe, L. Balu. - Craiova : Omniscop, 1999. 170p.

95

I 10.973 ���� STEINER, RUDOLF Puncte centrale ale problemei sociale în sânul necesităŃilor vieŃii din prezent şi viitor / Rudolf Steiner. - Craiova : Omniscop, 1998. 125p. II 49.701 ���� STEINER, RUDOLF ForŃe spirituale active în convieŃuirea vechii şi noii generaŃii : curs pedagogie dedicat cadrelor tinere / Rudolf Steiner. - Craiova : Omniscop, 1998. 167p. II 49.520 ���� TINEREłE ŞI ÎNVIERE : FLORILEGIU DE MEDITAłII DUHOVNICEŞTI . - Craiova : Omniscop, 1999. 130 p. II 49.683

���� MATEMATICA DE LICEU #N CONCURSURI }COLARE : PROBLEME DE TIP "O", TESTE DATE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI INTERJUDE|ENE / coordonatori : Andrei Oprea, Alina Tilea, Lucian TuŃescu. - Craiova : Optil Graphic, 2002. 238 p. - (Mathematica Millenium 3). II 52.863 ���� Matematica în examene şi concursuri : bacalaureat şi admiterea în învăŃământul superior / coordonator : Mihaela MoŃăŃeanu. - Craiova : Optil Graphic, 2002. 196 p. - (Mathematica Millenium 3).

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa OOOOOOOOppppppppttttttttiiiiiiiillllllll

Adresa : Cartier Rovine, bl. H32, sc. 1, ap. 4 Adresa poştală : Str. Păltiniş nr. 106 Telefon : 0251.418703; 0723.683878; Fax : 0251.430076 An de înfiinŃare : 2001 ISBN : 973-85574 Director : Andrei Oprea

96

II 52.864 ���� MUNTEANU, ALINA ELENA RomanŃe anonime : poezii / Alina Elena Munteanu. - Craiova : Optil Graphic, 2002. 70 p. II 52.645 � MUNTEANU, ALINA ELENA ViaŃa mea a fost un joc de teatru / Alina Elena Munteanu. - Craiova : Optil Graphic, 2002. 97 p. II 54.896 � POPESCU-ILINOIU, PAULA Clepsidre : poezii / Paula Popescu-Ilinou, Pavel Ilinoiu. - Craiova : Optil Graphic, 2002. 78 p. II 52.646

97

Catalogul editurilor craiovene

���� INFORMATICĂ : ATESTAT & BACALAUREAT 2002. APLICA|II }I TESTE / Eugen Popescu, Ecaterina Ursache, Aurelia Daniela Florian, Cristina Claudia Neacşu, Marinela Dochia. - Craiova : Policrom, 2001. 160 p. II 51.621 ���� POPESCU, EUGEN Algoritmi & limbajul Pascal : teorie şi aplicaŃii. Clasa a 9-a / Eugen Popescu, Ecaterina Ursache, Cristinela Claudia Neacşu. - Craiova : Policrom, 2001. 154 p. II 51.556 ���� POPESCU, EUGEN Informatică atestat şi bacalaureat : aplicaŃii şi teste / Eugen Popescu, Ecaterina Ursache, Aurelia Daniela Florin, Cristina Claudia Neacşu, Marinela Dochia. - Craiova : Policrom, 2001. 160 p. II 51.621

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa

Adresa : Str. Tufănele nr. 12 Telefon : 0259.187023; 0259.199030 Fax : 0259.199030 An de înfiinŃare : 2001 ISBN : 973-85419 Director : Sorin Dumitrescu

P

98

Catalogul editurilor craiovene

���� ANASTASIA, IOAN O descriere a luminii / Ioan Anastasia. - Craiova : Ramuri, 1994. 56 p. II 44.246 ���� BURADA, CRISTIAN LIVIU Îngeri de nisip:Poeme / Cristian Liviu Burada. - Craiova : Ramuri, 1998. 44p. II 46.909 ���� COANDE, NICOLAE Fincler / Nicolae Coande . - Craiova : Ramuri, 1997. 56 p. II 46.915 ���� COANDE, NICOLAE În margine : versuri / Nicolae Coande. - Craiova : Ramuri, 1995. 48 p. II 45.019 ���� DĂNIŞOR, GHEORGHE Filosofia dreptului la Hegel / Gheorghe Dănişor. - Craiova : Ramuri, 2001. 262 p.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa Adresa : Str. Săvineşti nr. 3bis Telefon : 0251.414414 Fax : 0251.414414; 0251.417385 An de înfiinŃare : 1993 ISBN : 973-98434 Director : Gabriel Chifu

R

99

II 50.998 ���� DEMETRIAD, BUCUR Catedrala şi firul de iarbă / Bucur Demetriad. - Bucureşti : Ramuri, 1997. 48 p. II 46.907 ���� FIRICĂ, MIHAI Limba şarpelui călător / Mihai Firică. - Craiova : Ramuri, 1997. 48 p. II 46.908 ���� GEAFIR, GEORGE Lux de jăratic / George Geafir; prefaŃă de Florea Miu. - Craiova : Ramuri, 1998. 100 p. II 46.916 ���� GRAMA - GOICEANU, DUMITRU Petale de ceaŃă / Dumitru Grama - Goiceanu. - Craiova : Ramuri, 1996. 56 p. - (Biblioteca Poesis). II 42.292 ���� GRAMA-GOICEANU, DUMITRU Altarele toamnei / Dumitru Grama-Goiceanu. - Craiova : Ramuri, 2000. 68 p. - (Biblioteca Poesis). II 50.689 ���� LASCU, IOAN Sublima persiflare : Represalii 1984 / Ioan Lascu. - Craiova : Ramuri, 2001. 98 p. II 50.985 ���� LASCU, IOAN Un aisberg deasupra mării : eseu despre opera postumă a lui Ion D.Sârbu / Ioan Lascu. - Craiova : Ramuri, 1999. 136 p. II 48.326 ���� MOISA, CAMIL Povestea micului Dumnezeu / Camil Moisa. - Craiova : Ramuri, 2001. 182 p. II 51.670 ���� MOISA, MIRCEA Casa din câmp / Mircea Moisa. - Craiova : Ramuri, 1995. 40 p. II 42.008 ���� PANDURU, RIRI MARGARETA

100

Timorare : roman / Riri Margareta Panduru. - Craiova : Ramuri, 1999. 167 p. II 49.546 ���� PETRE VRÂNCEANU, NICOLAE Biblioteca de lut / Nicolae Petre Vrânceanu. - Craiova : Ramuri, 1998. 201p. II 46.361 ���� PETRESCU, D. E. Un splendid colŃ din România Mare / D. E. Petrescu. - Craiova : Ramuri, ăs.a.ş. 158 p. II 40.930 ���� POPESCU-TELEGA, AL. Idolul vremii / Al. Popescu - Telega. - Craiova : Ramuri, 1930. 191 p. II 40.951 ���� PREDA, CONSTANTIN Fantasme cu mirese zburînd : (antologie) / Constantin Preda ; prefaŃă de Ovidiu Ghidirmic. - Craiova : Ramuri ; Tîrgu-Jiu : FundaŃia Pasărea Măiastră, 2001. 246 p.: il. IV 2.608

���� BENCHEA, ANA Muguraşi de credinŃă pentru cei de la grădiniŃă / Ana Benchea, educatoare gradul I ; prefaŃă de prof. Delia Ştefania Barbu. - Craiova : Reduta, 2002. 24 p. II 54.519 ���� BUZERA, ALEXIE AL.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa RRRRRRRReeeeeeeedddddddduuuuuuuuttttttttaaaaaaaa

Adresa : Str. Toporaşi, bl. 318, ap. 6 Telefon : 0251.186087 An de înfiinŃare : 1995 ISBN : Director : Florian PreduŃ

101

Arhim. Theofil S. Niculescu, personalitate a vieŃii bisericeşti din Oltenia : Un sfert de veac de la adormirea întru Domnul / Pr. prof. univ.dr. Alexie Al. Buzera, Arhim. Veniamin Micle. - Craiova : Reduta, 2002. 286 p. - (Călugări cărturari români). II 54.511 ���� CĂPITĂNESCU, CRISTIAN Biochimia analitică a veninului de la Vipera ammodytes / Cristian Căpitănescu, Ion Gănescu, Liviu Chirigiu. - Craiova : Reduta, 2001. 128 p. III 18.884 ���� CERBULESCU, DĂNILĂ Electronică şi microprocesoare / Cerbulescu Dănilă. - Craiova : Reduta, 1998. II 47.712 NICULESCU, THEOFIL S., ARHIMANDRIT Numele SfinŃilor şi Sfintelor extrase din sinaxarele mineelor / Arhimandritul Theofil S. Niculescu, mare eclesiarh al Catedralei Sfintei Mitropolii a Olteniei ; ediŃie îngrijită şi precizări introductive de Delia Ştefania Barbu ; cuvânt înainte de Pr.Prof.univ dr. Alexie Al. Buzera. - Craiova : Reduta, 2002. 134 p. II 54.537 ���� MARTIN, VICTOR Arhitectura şoaptei : poezii / Victor Martin. – [s.l.] : Reduta, [s.a.] 34 p. II 45.357 ���� MARTIN, VICTOR Can şi ideea : roman science fiction / Victor Martin. - Craiova : Reduta, 2002. 272 p. II 52.652 ���� MARTIN, VICTOR DispariŃii : povestiri science-fiction / Victor Martin. - Craiova : Reduta, 2000. 84p. II 49.895 ���� MARTIN, VICTOR Teoria prazului : aforisme / Victor Martin. - Craiova : Reduta, [s.a.] 64 p. II 50.880 ���� MARTIN, VICTOR

102

Timbrul şi alte povestiri : science-fiction / Victor Martin. - Craiova : Reduta, 2000. 74 p. II 48.773 ���� COTULBEA, ROMEO-MILEA Chirurgie toracică : caiet de lucrări practice / Romeo -Milea Cotulbea. - Craiova : Reprografia UMF, 2000. 96p. IV 2.295 ���� CURS DE UROLOGIE / Badi Sabin Sorin,Ionică Viorel,Mitroi George,Păneş Andrei...;sub redacŃia prof.univ.dr.D.Manta. - Craiova : Reprografia UMF, 1999. 177p. IV 2.263 ���� LABORATOR CLINIC : BIOCHIMIE / Virgil Darie, Margareta Grigorescu, Cătălina Pisoschi, DănuŃ Firu. - Craiova : Reprografia UMF, 1999. II 48.772 ���� LABORATOR CLINIC : BIOCHIMIE / Virgil Darie, Cătălina Pisoschi, DănuŃ Firu, ş.a. - Craiova : Reprografia UMF, 2000. 272p. II 48.772 ���� PÂRVULESCU, VIOREL Medicină internă în ambulatoriu / Şef lucrări dr.Viorel Pârvulescu. - Craiova : Reprografia UMF, 1999. 416p. IV 2.261 ���� PETCU, DOREL

RRRRRRRReeeeeeeepppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaaffffffffiiiiiiiiaaaaaaaa UUUUUUUU........MMMMMMMM........FFFFFFFF

Fundatia Fundatia Fundatia Fundatia MedicinaMedicinaMedicinaMedicina

Adresa : Str. Mareşal Ion Antonescu nr.62 Telefon : 0251.532276 Fax : 0251.193077; 0251.199306 An de înfiinŃare : 1999 ISBN : 973-7757 Director : Nicolae Cernea

103

Curs de medicină internă pentru studenŃii din anul III Stomatologie / dr. Petcu Dorel. - Craiova : Reprografia UMF, [s.a.] IV 2.452 ���� VASILE, ILEANA Patologia aparatului cardiovascular / Ileana Vasile. - Craiova : Reprografia UMF, [s.a.] 268 p. IV 2.451

���� ILINCIOIU, DAN RezistenŃa materialelor / Dan Ilincioiu. - Craiova : Rom TPT, 2003. 462 p. II 54.528 ���� ILINCIOIU, DAN RezistenŃa susŃinerilor miniere / Dan Ilincioiu, George Petrescu. - Craiova : Rom TPT, 2003. 222 p. II 54.731

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa RRRRRRRRoooooooommmmmmmm TTTTTTTTPPPPPPPPTTTTTTTT

Adresa : Str. Împăratul Traian nr. 52 Telefon : 0251.141386 Fax : 0251.141386 An de înfiinŃare : 1998 ISBN 973-98836 Director : Radu Slatianu

104

Catalogul editurilor craiovene

���� BADEA, ADRIAN JustiŃie şi boemă craioveană / Adrian Badea, Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 1998. 164 p. II 46.937 ���� GORUN, PETRE AdolescenŃi de altădată / Petre G. Gorun. - Craiova : Editura Sava, 1998. 212 p. II 46.929 ���� GORUN, PETRE La poarta vremii / Petre G. Gorun. - Craiova : Editura Sava, 1998. 212 p. II 46.951 ���� GORUN, PETRE

S

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSSaaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaa Adresa : Str. OlteŃ nr. 14, bl. IJK, sc. 3, et. 2, ap. 11 Telefon : 0251.415801 An de înfiinŃare : 1992 Director : Sava Ionescu

105

Adolescent de altădată / Petre G. Gorun, Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 1998. 212p. II 46.929 ���� IONESCU, SAVA Din altă lume Rita / Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 1997. 148p. II 46.922 ���� IONESCU, SAVA Mândrie şi moarte / Sava Ionescu ; PrefaŃă de Alex. Firescu. - Craiova : Editura Sava, 2002. 224 p. II 53.520 ���� IONESCU, SAVA Visuri spulberate / Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 1998. 2 vol. II 46.910 ���� IONESCU, SAVA Criminalul Râmaru : Crime la mânăstirea BistriŃa ; Crime la Crăciun ; Crima din Sărari ; Crima Trivale / Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, [s.a.] 132 p. II 44.006 ���� IONESCU, SAVA Moartea ultimului romantic / Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, [s.a.] 307 p. II 44.008 ���� IONESCU, SAVA Crime la sate / Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 1997. 153 p. II 44.005 ���� IONESCU, SAVA Opere / Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 2003. vol. II 54.516 ���� IONESCU, SAVA Păcatul ; Jugul - Marea deznădejde ; Povestiri într-o cramă / Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 2003. 400 p.

106

II 54.515 ���� IONESCU, SAVA PrinŃul Întunericului (Conacul cu stafii) / Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 2003. 128 p. II 54.514 ���� IONESCU, SAVA Un spirit bântuie CarpaŃii : roman / Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 1997. 96 p. II 44.004 ���� IONESCU, SAVA Strigăte pe Iorgovan / Sava Ionescu, Adrian Badea. - Craiova : Editura Sava, 1997. 148p. II 45.011 ���� IONESCU, SAVA Crima Trivale. Crima din Sărari / Sava Ioescu. - Craiova : Editura Sava, [s.a.] 125 p. II 44.007 ���� LECCA, PAULIN Din păcat la cer / arhim.Paulin Lecca, Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 2002. 320 p. II 53.517 ���� BAYET, CHARLES Arta bizantină / Charles Bayet;Traducere:Carmen Roşulescu. - Craiova : Scorilo, 1999. 188p. I 10.814 ���� BOTZAN, MARCU

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSSccccccccoooooooorrrrrrrriiiiiiiilllllllloooooooo

Adresa : Str. Valter Mărăcineanu nr. 1 Telefon : 0251.192327; 0744.555967 Fax : 0251.431759 An de înfiinŃare : 1994 ISBN : 973-98731 Director : Cosmin Roşulescu

107

Baladă pentru Calea Soarelui / Marcu Botzan. - Craiova : Scorilo, 1998. 250 p. II 46.466 ���� CHIRIGIU, LIVIU Chimie anorganică : teste grilă pentru bacalaureat şi admiterea la facultate / Liviu Chirigiu, Victoria Aldea, Valentina Uivaroşi. - Craiova : Scorilo, 2000. 216 p. III 18.877 ���� DIEHL, CHARLES Istoria Imperiului Bizantin / Charles Diehl;Traducerea:Carmen Roşulescu. - Craiova : Scorilo, 1999. 228p. I 10.813 ���� FERRERO, GUGLIEMO Femeile Cezarilor : Dinastia Iulio-Claudiană / Gugliemo Ferrero; Traducere în limba română Ştefan Bârsănescu; După traducerea din limba italiană realizată de Marthe-Yvonne Lenoir. - Craiova : Scorilo, [s.a.] 192p. I 10.815 ���� NEGRILĂ, NICOLAE ConsideraŃii privind fenomenul bioenergetic / Nicolae Negrilă, Anca Deişoreanu. - Craiova : Scorilo, 1996. II 43.979 ���� ROGOZ, SUZANA Mecanisme imune în cavitatea bucală / conf. dr. Suzana Rogoz ; colaboratori Constantin Voiculescu, Ion Rogoz. - Craiova : Scorilo, 1998. 282 p. III 16.098 ���� ROŞULESCU, VLADIMIR Minuni ale lumii antice / Vladimir, Roşulescu. - Craiova : Scorilo, 1998. 360 p. II 46.464 ���� ROŞULESCU, VLADIMIR Femei celebre în istorie / Vladimir Roşulescu. - Craiova : Scorilo, 2000. 248p. II 50.467 ���� ROŞULESCU, VLADIMIR Portugalia : Istorie, momente, artă, impresii / Vladimir Roşulescu. - Craiova : Scorilo, 2000. 172 p.+ il. color

108

II 51.180 ���� ROŞULESCU, VLADIMIR Spania : Lumina Lumii Latine / Vladimir Roşulescu. - Craiova : Scorilo, 2000. 180p; 80il. III 17.885 ���� ROŞULESCU, VLADIMIR Cartagina şi Hannibal : "Delenda Carthago" / Vladimir Roşulescu. - Craiova : Scorilo, [s.a.] 226p.+il. II 50.466 ���� ROŞULESCU, VLADIMIR Cruciadele / Vladimir Roşulescu. - Craiova : Scorilo, 1999. 388p. III 17.033 ���� ROŞULESCU, VLADIMIR Războiul de 100 de ani / Vladimir Roşulescu. - Craiova : Scorilo, 1999. 273p. I 10.812 ���� ROŞULESCU, VLADIMIR Tronul Romei sau VieŃile celor 75 de împăraŃi ai Romei Antice / Vladimir Roşulescu. - Craiova : Scorilo, 1999. 492p. III 17.032 ���� ROŞULESCU, VLADIMIR Oraşe dispărute / Vladimir Roşulescu. - Craiova : Scorilo, 1999. 370p. III 17.317 ���� ZWEIG, STEFAN Maria Stuart / Stefan Zweig. - Craiova : Scorilo, [s.a.] 368p. II 50.468

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSSccccccccrrrrrrrriiiiiiiissssssssuuuuuuuullllllll RRRRRRRRoooooooommmmmmmmaaaaaaaannnnnnnneeeeeeeesssssssscccccccc

Adresa : Str. Mihai Viteazu nr. 4 Telefon : 0251.413763 Fax : 0251.413763 E-mail : [email protected] An de înfiinŃare : 1990 ISBN : 973-38 Director : Florea Firan

109

���� AGÂRBICEANU, ION Licean... odinioară / Ion Agârbiceanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 192 p. II 41.475 ���� AMZULESCU, ALEXANDRU I. Despre obârşii...et quibusdam aliis / Al.I.Amzulescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003. 160 p. - (Ethos). II 54.562 ���� BARBU, MARIAN Colonelul de la ghiol / Marian Barbu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 348 p. II 43.213 ���� BARBU, PAUL-EMANOIL Din istoria cooperaŃiei de consum şi de credit din România / Paul Emanoil Barbu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 248 p. III 15.058 ���� BATZARIA, NICOLAE Spovedanii de cadâne : roman / N. Batzaria ; EdiŃie îngrijită şi prefaŃă de Tudor Nedelcea. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 270 p. II 44.861 ���� BELLU, NICOLAE Eminescu şi Oltenia : Portret în evantai / Nicolae Bellu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 216 p. II 43.101 ���� BLAGA, IOSIF Teoria dramei / Iosif Blaga. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 280 p. II 42.801 ���� BRĂTESCU-VOINEŞTI, IOAN ALEXANDRU NiculăiŃă Minciună / Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 96 p. II 40.714 ���� BREHUI, DUMITRU

110

Un colaborator al lui British Museum / Dumitru Brehui. - Scrisul Românesc. 196 p. I 6.673 ���� BUCIUMEANU, DAN Comori de carte veche românească şi străină : Catalogul colecŃiilor speciale ale Bibliotecii I. G.Bibicescu / Dan Buciumeanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 383 p.+il. II 44.240 ���� CAMPBELL, DAVID Scrierea securităŃii : Politica externă a Statelor Unite şi teoriile identităŃii / David Campbell; traducere: Ovidiu GhiŃă. - Craiova : Scrisul Românesc, 2000. 476 p. - (Polis) I 11.260 ���� CARAGIALE, ION LUCA Două loturi : nuvele şi schiŃe / Ion Luca Caragiale. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 400 p. II 41.489 ���� CARAGIALE, ION LUCA Teatru / I.L.Caragiale ; ediŃie îngrijită de Florea Firan. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003. 276 p. - (Clasicii români comentaŃi). II 54.558 ���� CELARIANU, MIHAIL Polka pe furate / Mihail Celarianu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1983. 199 p. I 6.684 ���� CINCĂ, STELIAN Psihanaliză şi creaŃie în opera lui Gib I. Mihăescu / Stelian Cincă. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 184 p. II 40.756 ���� CIOCÂRLIE, LIVIUS Caietele lui Cioran / Livius Ciocârlie. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 272p. - (Thêta.Eseu) I 10.789 ���� CIUPUREANU, IONEL Krampack / Ionel Ciupureanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2002.

111

120 p. I 11.463 ���� CIUPUREANU, IONEL Fălci / Ionel Ciupureanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 66p. I 10.904 ���� CLEJA STOICESCU, CLAUDIA łara cavalerului de piatră : Germania. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 224 p.: il. II 44.865 ���� COJOCARU, ROMULUS Ristea Împărat : roman / Romulus Cojocaru. - Craiova : Scrisul Românesc, 1984. 196 p. I 6.763 ���� COŞBUC, GEORGE Pământul uitării / George Coşbuc. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 202 p. II 42.297 ���� COŞBUC, GEORGE Războiul pentru neatârnare povestit pe înŃelesul tuturor / George Coşbuc. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 192 p. II 43.673 ���� COŞOVEANU, GABRIEL O generaŃie pierdută? / Gabriel Co]oveanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 307 p. - (Hermes). I 10.907 ���� COŞOVEANU, GABRIEL Vocile canonului / Gabriel Coşoveanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2000. 190 p. - (Thêta.Eseu). I 11.258 ���� COTOMAN, NICOLAE Moartea unui Robinson / Nicolae Cotoman. - Craiova : Scrisul Românesc, 1983. 167 p. I 6.619 ���� CREANGĂ, ION

112

Povestea lui Harap-Alb / Ion Creangă. - Craiova : Scrisul Românesc, 1990. III 11.702 ���� CRIŞU, NICORINA Cereri penale adresate organelor judiciare / Nicorina Crişu, Constantin Crişu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1989. 344 p. II 34.435 ���� CUŞNARENCU, GEORGE Ultimul Isus magnificul : roman / George Cuşnarencu. - Craiova : Scrisul românesc, 1995. 296 p. II 42.202 ���� DABIJA, NICOLAE Icoană spartă, Basarabia / Nicolae Dabija. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 351p.cu 8f.ilustr. II 47.692 ���� DABIJA, NICOLAE Libertatea are chipul lui Dumnezeu (Basarabia astăzi): proză / Nicolae Dabija ; pref. I.P.S. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 287 p.: il. II 45.346 ���� DAFINESCU, STANCIU Între ape şi cer / Stanciu Dafinescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1988. 399 p. I 7.623 ���� DAN, SERGIU ViaŃa minunată a lui Anton Pann : roman / Sergiu Dan şi Romulus Dianu ; EdiŃie îngrijită şi prefaŃă de Marian Barbu ; PostfaŃă de Marin Sorescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 152 p. II 44.324 ���� DĂNCIULESCU, SINA Zilele una cu alta / Sina Dănciulescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1982. 432 p. II 52.854 ���� DELAVRANCEA, BARBU ŞTEFĂNESCU Hagi-Tudose : antologie de proză / Barbu Delavrancea. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994.

113

112 p. II 40.376 ���� DEMETRESCU, TRAIAN Între vis şi realitate : antologie de poezii şi critică literară / Traian Demetrescu ; pref. Alex. Macedonski ; editor, tabel cronologic, postfaŃă şi bibliografie Marian Barbu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 240 p. II 44.863 ���� DERRIDA, JACQUES Khôra / Jacques Derrida ; traducere, cronologie şi postfaŃă de Marius Ghica. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 176 p. - (Thêta.Eseu). I 10.743 ���� DIACONESCU, ROMULUS Neuitatele amurguri : roman / Romulus Diaconescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1988. 376 p. I 7.648 � DIMA, IOAN CONSTANTIN MANAGEMENTUL FIRMEI / Prof.univ.drd. Ioan Constantin Dima, lect. univ. drd. George Constantin. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 331p. III 17.325 ���� DIMA, IOAN CONSTANTIN Previziune macroeconomică / Ioan Constantin Dima, Ioan Cosmescu. - EdiŃie revăzută. - Craiova : Scrisul Românesc, 2000. 3000 p II 50.373 ���� DIMA, IOAN CONSTANTIN Previziune macroeconomică / Ioan Constantin Dima. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 305 p. II 47.697 ���� DIMA, IOAN CONSTANTIN Management organizaŃional / Ioan Constantin Dima,Ilie Răsculeanu,George Niculescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 152 p. II 48.334 ���� DOINAŞ, ŞTEFAN AUGUSTIN Ovidiu la Tomis : Versuri din exil / Ştefan Augustin Doinaş. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998.

114

111p. II 49.374 ���� DUMITRACHE, CONSTANTIN Philippide, mon amour / Constantin Dumitrache ; ediŃie îngrijită de Doina DrăguŃ. - Craiova : Scrisul Românesc, 2002. 56 p. II 54.790 ���� DUMITRESCU, EMIL Personajul literar în estetica greco-latină. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 192 p. II 42.275 ���� DUR, ION De la Eminescu la Cioran : Semne ale spiritului românesc istorie literară / Ion Dur. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 271 p. II 44.322 ���� DUłESCU, MIHAI Izgonirea neguŃătorilor / Mihai DuŃescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1993. 264 p. I 6.604 ���� EMINESCU, MIHAI Făt-Frumos din lacrimă : basme. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 120 p. II 42.274 ���� EMINESCU, MIHAI Literatura populară / Mihai Eminescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 380 p. II 41.336 ���� EMINESCU, MIHAI Poezii / Mihai Eminescu ; ediŃie îngrijită de Florea Firan. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003. 323 p. - (Clasicii români comentaŃi). II 54.561 ���� EMINESCU, MIHAI Texte esenŃiale / Mihai Eminescu ; selecŃie şi prefaŃă : Tudor Nedelcea. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 255 p. II 46.917

115

���� ENĂCHESCU, ALEXANDRU Portul popular românesc : Album 11 p. + 140 f. ; pl. V 447 ���� FIRESCU, ALEXANDRU Craiova, mon amour : File de arhivă istorică şi sentimentală / Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003. 367 p. II 54.594 ���� FULGA, NICOLAE Răsărit de soare / Nicolae Fulga. - Craiova : Scrisul Românesc, 1989. 236 p. I 7.824 ���� FURTUNĂ, CONSTANTIN AcŃiunea civil[ şi procesul penal / Constantin Furtună, Gheorghe Brenciu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 104 p II 46.346 ���� FURTUNĂ, CONSTANTIN Puterea judecătorească : Consiliul superior al magistraturii: documente şi informare / Constantin Furtună. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 168 p. II 46.347 ���� FURTUNĂ, CONSTANTIN ConstituŃia Statelor Unite ale Americii şi sistemul jurisdicŃional statal şi federal / Constantin Furtună. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 155 p. II 46.940 ���� GHIBU, BOGDAN A. Paravanul : Roman poliŃist / Bogdan A.Ghibu; coperta de Sorin Novac. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 311 p. II 48.206 ���� GHIBU, BOGDAN A. Careul de laşi / Bogdan A. Ghibu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 274 p. II 49.298 ���� GHICA, MARIUS Derrida sau a gîndi altfel : Derrida ou penser autrement / Marius Ghica. - EdiŃie bilingvă. - Craiova : Scrisul Românesc, 2000. 162 p. - (Thêta.Eseu).

116

I 11.263 ���� GHICA, MARIUS Paşii lui Hermes / Marius Ghica. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 296 p. - (Thêta.Eseu) I 10.906 ���� GHIDIRMIC, OVIDIU Hermeneutica literară românească / Ovidiu Ghidirmic. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 234 p. II 40.343 ���� GHIDIRMIC, OVIDIU Moştenirea prozei eminesciene critică literară / Ovidiu Ghidirmic. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 264 p. II 44.864 ���� GILPIN, ROBERT Război şi schimbare în politica mondială / Robert Gilpin; traducere: Florentina Anghel. - Craiova : Scrisul Românesc, 2000. 348 p. - (Polis). I 11.259 ���� GROŞAN, IOAN Nutzi, spaima constituŃii... jurnal de Cotroceni / Ioan Groşan, Ion Barbu; Cu o prefaŃă de Ion Ilici şi o postfaŃă de Emil Constantin. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 142 p. II 48.205 ���� HIELSCHER, KURT România ăprezentare istorico-socială folclorică din sec. al XX-lea / Kurt Hielscher ; pref. Octavian Goga ; postf. Dinel Staicu. - Craiova : Kina : Scrisul Românesc, 1997. 96 p. - (FundaŃia Europeană Drăgan) II 46.943 ���� HIELSCHER, KURT România / Kurt Hielscher; PrefaŃă de Octavian Goga; PostfaŃă de Dinel Staicu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 96 p. II 46.943 ���� HINOVEANU, ILARIE Din lumea umbrelor / Ilarie Hinoveanu ; prefaŃă de Dumitru Radu Popescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003. 240 p. - (Memoria Craiovei).

117

II 54.560 ���� IOAN, ALEXANDRU Scriptura sinucigaşilor / Alexandru Ioan. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 82 p. I 10.905 ���� IORDACHE, GHEORGHE OcupaŃii tradiŃionale pe teritoriul României Vol.4 / Gheorghe Iordache. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 464 p. II 29.112 ���� JUDEłUL DOLJ, CRAIOVA : GHID CULTURAL-TURISTIC . - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 40 p.cu ilustr. III 15.919 ���� LAL, ROMULUS Cazul Evelinei B. Romanul unei aventuri / Romulus Lal. - Craiova : Scrisul Românesc, 1983. 227 p. I 6.511 ���� LUNGU, GHEORGHE BORIS Marin Sorescu : biobibliografie / Gheorghe Boris Lungu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003. 204 p. - (ColecŃia Marin Sorescu). II 54.469 ���� MACEDONSKI, ALEXANDRU Cartea de aur : versuri, proză, articole / Alexandru Macedonschi; studiu introductiv şi ediŃie critică de M.Beşteliu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 420 p. II 42.864 ���� MAIORESCU, TITU Critice / Titu Maiorescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 174 p. II 43.681 ���� MAN, MARIANA Contabilitate generală / Mariana Man. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 360 p II 48.343 ���� MAN, MARIANA

118

Contabilitatea de gestiune şi calculaŃia costurilor : pe exemplul industriei miniere carbonifere / Mariana Man. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 232p. II 48.345 ���� MAN, MARIANA Contabilitatea întreprinderii : aplicaŃii practice / Mariana Man. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 480 p. II 48.344 ���� MAN, MARIANA Contabilitatea de gestiune şi calculaŃia costurilor : aplicaŃii practice / Mariana Man, Claudia Isac, Liliana Ivănuş; coordonator : Mariana Man. - Craiova : Scrisul Românesc, 2000. 228 p. II 49.464 ���� MANAFU, GHEORGHE Toamna răchiŃenilor / Gheorghe Manafu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1988. 160 p. I 7.647 ���� MARINESCU, MARIN Marieş : ăromanş / Marin Marinescu. - Craiova : Editura Mihai DuŃescu : Scrisul Românesc, 1997 ; 2000. 4 vol. II 44.010 ���� MARINESCU, ŞTEFAN Atac de cord / Ştefan Marinescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1984. 169 p I 6.743 ���� MARINESCU, ŞTEFAN Trecutele iubiri / Ştefan Marinescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1988. 176 p. I 7.666 ���� MAROGA ENCEANU, NICOLAE Drumul fântânilor / Nicolae Maroga Enceanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 84 p. II 44.235 ���� MAVRODIN, IRINA Uimire şi Poiesis / Irina Mavrodin. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999.

119

224 p. I 10.903 ���� MEGHIŞAN, GHEORGHE Marketing / Gheorghe Meghişan. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 240 p. II 41.978 ���� MILITARU, VASILE Poemele nemuririi. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 208p. II 42.279 ���� MODERNISM, TRADI|IONALISM : VALORI ALE LITERATURII ROM~NE}TI INTERBELICE / antologie alcătuită şi comentată de Florea Firan şi C.M.Popa. - Craiova : Macedonski : Scrisul Românesc, 1997. 288 p. II 45.405 ���� NEDELCEA, TUDOR VocaŃia spiritualităŃii : Studii şi articole / Tudor Nedelcea. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 400 p. II 40.992 ���� NEDELCEA, TUDOR CivilizaŃia cărŃii : Incursiune în istoria cărŃii, presei şi a tiparului / Tudor, Nedelcea. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 200 p. II 44.862 ���� NEGULESCU, MIHAIL CRISTIAN Resursa umană şi performanŃa profesională / Mihail Cristian Negulescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2002. 348 p. II 52.644 ���� NICOLESCU, LELIA Ion D.Sârbu despre sine şi lume / Lelia Nicolescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 463 p. - (Hermes) I 10.791 ���� NISTORESCU, TUDOR Economia intreprinderii / Tudor Nistorescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 381 p. II 41.118

120

���� NOVAC, LILIANA Hipertensiunea arterială indusă de sarcină : preeclampsia, eclampsia / Liliana Novac. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 132 p. II 49.358 ���� OANCĂ, TEODOR Probleme controversate în cercetarea onomastică românească / Teodor Oancă. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 240 p. II 42.803 ���� OLARU, ALEXANDRU Studii de psihopatografie / A. Olaru. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 348 p. II 43.237 ���� OSIAC, VLADIMIR Pandurii din łara Românească. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 127 p. II 42.280 ���� OTOVESCU, DUMITRU Probleme fundamentale ale sociologiei / Dumitru Otovescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 302 p. II 44.251 ���� PANDURU, IRINA-MARGARETA Bucură-te, Irina! : roman / Riri Margareta Panduru. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 152 p. II 45.517 ���� PANEA, NICOLAE Gramatica funerarului / Nicolae Panea. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003. 184 p. - (Ethos). II 54.521 ���� PAPU, EDGAR Scriitori filosofi în cultura română / Edgar Papu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 96 p. II 40.362 ���� PĂDUREANU, CONSTANTIN Minutul de la miezul nopŃii / Constantin Pădureanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1989. 164 p.

121

I 7.774 ���� PĂRNUłĂ, GH . Istoria cărŃii, presei şi tiparului din Oltenia / Gh.PărnuŃă, Nicolae Andrei. - Craiova : Oltenia : Scrisul Românesc, 1994. 496 p. III 13.686 ���� PETCU, CARMEN Structura locuŃinilor verbale în limbile franceză şi rusă / Carmen Petcu. Craiova : Scrisul Românesc, 2000. 263 p. II 49.522 ���� PETCU, COSTEL Utopie şi transcendenŃă : incursiune filosofică în antropologia imaginarului / Costel Petcu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 388 p. I 10.915 ���� PETRESCU, CAMIL Patul lui Procust / Camil Petrescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 350 p. II 43.504 ���� PIRU, ALEXANDRU Analize şi sinteze / Alexandru Piru. - Craiova : Scrisul Românesc, 1973. 320 p. II 12.693 ���� POLOGEA, DOINA Muntele şi oglinda / Doina Pologea. - Craiova : Scrisul Românesc, 1991. 107 p. I 8.841 ���� POPA, CONSTANTIN M. BraŃul de la Lepanto / Constantin M.Popa. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003. 208 p. - (Hermes). II 54.559 ���� POPA, CONSTANTIN M. Ceremonialul sadovenian / Constantin M. Popa. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 184 p. II 45.213 ���� POPESCU, IULIAN Mecanisme generatoare de curbe / Prof. univ. emerit dr. ing. Iulian Popescu, dr. ing. Ludmila Sass. - Craiova : Scrisul Românesc, 2001. 312 p.

122

III 18.777 ���� POSPAI, MIRCEA Cariera / Mircea Pospai. - Craiova : Scrisul Românesc, 1989. 388 p. I 7.669 ���� RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN Cultura română şi postmodernismul / C. Rădulescu-Motru. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995 II 41.683 ���� RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN VocaŃia : factor hotărâtor în cultura popoarelor / C. Rădulescu-Motru. - Craiova : Beladi : Scrisul Românesc, 1997. 163 p. II 45.361 ���� ROMAN, ŞTEFAN Grădina stelelor mele / Ştefan Roman. - Craiova : Scrisul Românesc, 1973. 104 p. II 31.993 ���� SADOVEANU, MIHAIL Vameşii de drumul mare / Mihail Sadoveanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 388 p. II 41.524 ���� SADOVEANU, MIHAIL Despre Ion Creangă / Mihail Sadoveanu ; antologie şi pref. Mihai Ungheanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 130 II 44.323 ���� SAHIA, ALEXANDRU Scrieri alese / Alexandru Sahia. - Craiova : Scrisul Românesc, 1988. 287 p. I 7.610 ���� SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE Zborul de noapte : proză / Antoine De Saint-Exupéry; prefaŃă: André Gide; versiunea românească: Gheorghe Dinu; postfaŃă: Tudor Nedelcea. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 112 p. I 9.718 ���� SAVA, IOSIF

123

Orizonturi muzicale : Muzica noastră cea de toate zilele : Jurnal 27 august 1993 - 15 ianuarie 1994 / Iosif Sava. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 264 p. II 49.349 ���� SCHINTEIE, ION DicŃionar modern franco-român de cuvinte, expresii şi locuŃiuni / Ion Schinteie. - Craiova : Scrisul Românesc, 1983. 680 p. I 6.656 ���� SECELEANU, EUGEN Solfegiul biruinŃei : roman / Eugen Seceleanu ; Oprea Georgescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1983. 193 p. I 6.571 ���� SERAFIM, RADU GEORGE Oglinda neagră. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 212 p. II 42.281 ���� SÎRBU, ION D. Jurnalul unui jurnalist fără jurnal : glose / Ion D. Sîrbu 2 vol. II 35.896 ���� SÎRBU, ION D. Tratat de rienologie : literatură & caricatură de sertar / Ion D. Sîrbu, Ion Barbu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 170 p. II 49.297 ���� SORESCU, ION Cuprindere în umbră / Ion Sorescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 96 p. II 40.373 ���� SORESCU, MARIN Versuri inedite / Marin Sorescu ; cuvânt introductiv, note, anexe şi bio-bibliografie de George Sorescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2001. 196 p. II 51.662 ���� SPÂNU, ION Puterea Cuvântului : versuri despre ontologia existenŃei simple / Ion Spânu. - Craiova : Scrisul românesc, 2001. 86 p. I 11.192 ���� STENDHAL

124

Napoleon . - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 160 p. II 40.234 ���� STIHURI LA STEMA |{RII / Antologie şi prefaŃă de Tudor Nedelcea. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 256 p. II 42.948 ���� SZENTEŞ, STELA Anotimpurile mamei / Stela Szenteş. - Craiova : Scrisul Românesc, 1989. 391 p. I 7.777 ���� ŞORA, MIHAI Crochiuri şi evocări / Mihai Şora. - Craiova : Scrisul Românesc, 2000. 176 p. - (Hermes) I 11.262 ���� ŞORA, MIHAI Firul ierbii / Mihai Şora. - Craiova : Scrisul Românesc, 1998. 528 p. I 10.790 ���� ŞTEFANELLI, TEODOR Amintiri despre Eminescu. Profesori şi colegi bucovineni ai lui Eminescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 328 p. II 44.866 ���� TĂNASE, VIRGIL EvenŃia Mihăescu : Tratatul dumneaei de călătorie exotică la ceasul nunŃii sale dintr-un secol revolut : roman / Virgil Tănase. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 176 p. II 41.979 ���� TEODORESCU, CRISTIANA - NICOLA Patologia limbajului comunist totalitar / Cristiana-Nicola Teodorescu. - Craiova : Scrisul românesc, 2000. 212 p. - (Hermes). II 51.427 ���� TIłĂ, ION Flora medicinală din Oltenia / Ion TiŃă; Adrian Năstase. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 157 p.cu 26 planşe II 45.999

125

���� TIłĂ, ION Flora şi fauna din sudul Olteniei:Zona Băileşti-Calafat şi Dunăre / Ion TiŃă, Adrian Năstase. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997. 152 p. II 46.002 ���� TRAIANUS Literă din Dumnezeu : poezii / Traianus. - Craiova : Scrisul Românesc, 2001. 142 p. I 11.261 ���� TRĂISTARU, ELISABETA Geneza democraŃiei constituŃionale din România / Elisabeta Trăistaru. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 223 p. II 42.520 ���� TRISTIAN, DAN Duminica Sinelui / Dan Tristian. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003. 93 p. - (Orfeu. Debut). II 54.786 ���� TUPAN, MARIA-ANA Marin Sorescu şi deconstructivismul / Maria-Ana Tupan. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 175 p. II 41.841 ���� łUCULESCU, I. P. Clipe grele : Amintiri din război / I.P. łuculescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1930. 247 p. II 40.973 ���� VALÉRY, PAUL Eseuri aproape politice / Paul Valéry ; trad. şi ediŃie îngrijită de Marius Ghica. - Craiova : Scrisul Românesc, 1999. 308 p. I 10.792 ���� VÂLSAN, GEORGE Românii din Bulgaria şi Serbia : studiu / George Vâlsan ; trad. în limba franceză de O.Tafraliş. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996. 88 p.;il.;facs. II 44.293 ���� VERBICEANU, ZOE

126

De-ale lui Nastratin / Zoe Verbiceanu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995. 152 p. II 40.699 ���� VLAHUłĂ, ALEXANDRU Din durerile lumii / Alexandru VlahuŃă. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 127 p. II 41.476 ���� VOICULESCU, CONSTANTIN Ciutura amiezii : Poeme. - Craiova : Scrisul Românesc, 1994. 122 p. II 42.200 ���� ZAMORA, STELIAN Lîngă foşnetul mării / Stelian Zamora. - Craiova : Scrisul Românesc, 1989. 152 p. I 7.773 ���� ZATTI, LUCIAN Cu dragoste, mereu / Lucian Zatti ; ediŃie alcătuită şi îngrijită de Ana Zatti ; prefaŃă : Ovidiu Ghidirmic ; postfaŃă ; Gabriela Rusu-Păsărin. - Craiova : Scrisul Românesc, 2002. 420 p. II 52.859

���� DOGARU, CONSTANTIN Activitatea cerească a Sfintei oştiri îngereşti condusă de marele şi smeritul Arhanghel Gavriil / Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 210 p.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSSffffffffaaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaa OOOOOOOOrrrrrrrrttttttttooooooooddddddddooooooooxxxxxxxxiiiiiiiieeeeeeee

ISBN : 973 - 657

127

II 50.675 ���� DOGARU, CONSTANTIN CalităŃile ştiinŃifice-spirituale ale sufletului omenesc / prof.Dogaru Constantin. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 170 p. - (Sfânta credinŃă ; 18). II 50.664 ���� DOGARU, CONSTANTIN Cartea celor 100 de poeme ortodoxe / Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 116 p. - (Sfânta credinŃă ; 15). II 50.669 ���� DOGARU, CONSTANTIN Comunicările SfinŃilor Heruvimi către români / prof. Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2001. 136 p. - (Sfânta credinŃă). II 50.549 ���� DOGARU, CONSTANTIN Sfânta Entorie a pământului / Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 164 p. II 50.701 ���� DOGARU, CONSTANTIN Sfântul tratat de vindecare al Maicii Domnului / Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 150 p. II 50.702 ���� DOGARU, CONSTANTIN Sfinte comunicări despre România, despre civilizaŃiile cosmice şi despre viitorul planetei Pământ / prof. Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 150 p. - (Sfânta CredinŃă ; 16). II 50.704 ���� DOGARU, CONSTANTIN Tratat sfânt de medicină / Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 218 p. II 50.697 ���� DOGARU, CONSTANTIN łara sfântă ortodoxă, România / Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 1999. 96 p.

128

II 50.698 ���� DOGARU, CONSTANTIN Acatistierul ortodox de laudă al Maicii Domnului / Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 232 p. - (Sfânta credinŃă ; 6). II 50.667 ���� EFECTUL DESTRUCTIV AL CREDINłEI (ORTODOXE) ASUPRA ACłIUNILOR LUCRATIVE ALE VRĂŞMAŞILOR . - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 66 p. - (Sfânta credinŃă ; 10). II 50.674 ���� NEGRILĂ, CONSTANTIN Tehnologia lucrului cu gândul sfânt / Nicolae Negrilă, Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 98 p. - (Sfânta ortodoxie ; 14). II 50.699 ���� NEGRILĂ, NICOLAE DicŃionar ştiinŃifico - spiritual / Nicolae Negrilă, Constantin Dogaru. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. - (Sfânta ortodoxie ; 11). II 50.666 ���� POPA, MARIA Iisus Christos protectorul României şi al tuturor românilor iubitori de Dumnezeu / Maria Popa. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 54 p. II 50.678 ���� VASLUIANU, MIHAELA Între prăpăd şi realitate, Dumnezeu îi ajută pe români : volum scris din porunca Domnului de Mihaela Vasluianu / Mihaela Vasluianu. - Craiova : Sfânta Ortodoxie, 2000. 170 p. II 50.679

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSSiiiiiiiibbbbbbbbiiiiiiiillllllllaaaaaaaa Adresa : Cartier Rovine, bl. A35, ap. 6 An de înfiinŃare : 1991 ISBN 973-97731 - Director : Lucian Cherata

129

���� BOLOCAN-VIAŞU, IOAN Chimie şi probleme de chimie anorganică / Ioan Bolocan-Viaşu, Rodica-Gianina Chirigiu, Liviu Chirigiu. - Craiova : Sibila, 1996. 304 p. III 14.765 ���� CALOTĂ, ION DicŃionar ortografic, ortoepic şi morfologic şcolar al limbii române / Ion Calotă. - Craiova : Sibila, 1996. 528 p. III 15.174 ���� CALOTĂ, ION Rudarii din Oltenia : Studiu de dialectologie şi de geografie lingvistică românească / Ion Calotă. - Craiova : Sibila, 1995. 272 p.+ 48 hărŃi. II 46.933 ���� CHERATA, LUCIAN łiganii : istorie, specific, integrare socială / Lucian Cherata. - Craiova : Sibila, 1999. 255 p. II 48.336 ���� CHERATA, V. Culegere : Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică / V. Cherata ; I. Voicilă ; L. Mîndrulenu. - Craiova : Sibila, 1992. 150 p. I 9.159 ���� CHERATA, V. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică : Clasele I - IV / V. Cherata. - Craiova : Sibila, 1994. 264 p. II 40.627 ���� FRUNZESCU, DOINA Culegere de probleme de fizică / D. Frunzescu. - Craiova : Sibila, 1995. vol. II 40.607 ���� FRUNZESCU, DOINA. Probleme de fizică : culegere / Doina Frunzescu, Adriana CetăŃeanu. - Craiova : Sibila, 1998. 272 p. III 16.298 ���� GAVRIL, BOGDAN

130

Cântecele nemuririi : decalogul lupului alb / Bogdan Gavril. - Craiova : Sibila, 2003. 55 p. II 53.614 ���� GÂTAN, IOANA ExerciŃii şi teste de gramatică / Ioana Gâtan. - Craiova : Sibila, 1995. 224 p. II 41.596 ���� GÂTAN, IOANA ExerciŃii şi teste de gramatică : culegere pentru clasele II-IV / Ioana Gâtan, Vasilica Crăciun, Benoni Etegan. - EdiŃia a 4-a. - Craiova : Sibila, 1996. 224p. III 15.088 ���� GHERATA, DOINA ABC-ul sănătăŃii copilului / D. Gherata. - Craiova : Sibila, 1994. 272 p. II 40.628 ���� GÎTAN, IOANA Culegere de exerciŃii gramaticale clasele II - IV / Ioana Gîtan, Vasilica Crăciun, Benone Etegan. - Craiova : Sibila, 1993. 215 p. II 38.316 ���� McDOWELL, JOSH Mai mult decît un simplu tîmplar / Josh McDowell. - Craiova : Sibila, 1991. 96 p. II 36.578 ���� McLEAN, ALISTAIR Tunurile din Navarone / Alistair McLean. - Craiova : Sibila, 1992. 296 p. II 37.426 ���� NICU, ALINA LIVIA Sistemul autorităŃilor publice în România şi media / Alina Livia Nicu. - Craiova : Sibila, 1998. 288p. II 47.717 ���� PÂRVULESCU, NICOLAE ExerciŃii gramaticale pentru examenele de admitere : Programa claselor V-VIII / Nicolae Pârvulescu. - a 2-a. - Craiova : Sibila, 1996. 240 p.

131

III 15.155 ���� STUPARU, ADA Să pregătim examenul de capacitate : Caiet de exerciŃii pentru însuşirea limbii şi literaturii române în clasa a VIII-a : limba română, istorie, geografie / Ada Stuparu. - Craiova : Sibila, 1999. 192 p. II 48.320 ���� STUPARU, ADA Să pregătim examenul de capacitate : Caiet de exerciŃii pentru studiul limbii şi literaturii române : clasa a-VII-a / Ada Stuparu. - Craiova : Sibila, 1999. 153 p. II 48.319 ���� VÂRTOPEANU, ION. Geometrie în spaŃiu pentru gimnaziu / I. Vârtopeanu. - Craiova : Sibila, 1994. 295 p. II 40.621 ���� VÂRTOPEANU, ION. Geometrie plană pentru gimnaziu şi liceu / Ion Vârtopeanu. - Craiova : Sibila, 1994. 256 p. II 40.622 ���� VERNE, JULES. În faŃa steagului / Jules Verne. - Craiova : Sibila, 1992. 179 p. II 37.392

���� ABAGIU, PAULIAN ContribuŃii la studiul unor probleme de patologie internă / Paulian Abagiu. - Craiova : Sitech, 1996.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSSiiiiiiiitttttttteeeeeeeecccccccchhhhhhhh

Adresa poştală : Str. A. I. Cuza, bl. A, et. 1 Telefon : 0251.414003 Fax : 0251.414003 An de înfiinŃare : 1993 ISBN : 973-657 Director : Aurel Popa

132

236 p. II 49.344 ���� ALECU, SANDA Drăgăşanii sub cupola lui Bachus / Alecu Sanda. - Craiova : Sitech, 1999. 70 p. II 50.935 ���� ANDRONESCU, VIRGIL Clipe grele : Radna - Păuliş, 1944 / Virgil Andronescu. - Craiova : Sitech, 2002. 306 p.; 3 f.il. II 53.046 ���� AŞTEFANEI, IOAN AplicaŃii tehnice ale mecanicii fluidelor / Ioan Aştefanei. - Craiova : Sitech, 2000. 266 p. II 50.934 ���� AŞTEFANEI, IOAN AcŃionări hidraulice / Ioan Aştefanei. - Craiova : Sitech, 1999. 1. mecanică II 50.936 ���� AUR, NICOLAE S. Geografie economică mondială : energetica / N. S. Aur. - Craiova : Sitech, 1998. 273 p. Tit. pe copertă : Elemente de geografie economică mondială.. II 49.359 ���� BANCIU, ŞTEFAN Prometeu altfel / Ştefan Banciu. - Craiova : Sitech, 2000. 182 p. I 11.196 ���� BARBU - CÂRłÂNA, MARIANA ViaŃa ca un izvor... / Mariana Barbu-CârŃâna. - Craiova : Sitech, 1999. 108 p. II 52.909 ���� BARBU, MARIAN Ipostaze şi metastaze ale discursului oficial : Note şi impresii de lectură despre lucrările primului Congres al Scriitorilor din R.P.R., 18-25 iunie 1956. - Craiova : Sitech, 2000. 242 p. II 49.514 ���� BARDAŞ, PETRU

133

Analiza economico-financiară / Petru Bardaş. - Craiova : Sitech, 1998. 160 p. IV 2.180 ���� BĂBĂLAU, NICOLAE Întoarcerea fiului ... povestitor : proză scurtă / Nicolae Băbălau. - Craiova : Sitech, 2002. 200 II 52.754 ���� BĂBĂLĂU, NICOLAE Iubire ucisă : Proză / Nicolae Băbălău. - Craiova : Sitech, 1996. 192 p. II 43.989 ���� BĂDICĂ, AMELIA Sisteme expert : aplicaŃii în economie / Amelia Bădică, Costin Bădică, Valentin LiŃoiu. - Craiova : Sitech, 1998. 226 p. II 49.340 ���� BĂDUCĂ CÎMPEANU, CONSTANTIN Degustarea vinului : Bazele ştiinŃifice, teoretice şi practice ale degustării / Constantin Băducă Cîmpeanu. - Craiova : Sitech, 2001. 228 p. II 52.755 ���� BĂDULESCU, LAVINIU AURELIAN Examenul Carantaniei : eseuri teologice, pedagogice şi interdisciplinare / Laviniu Aurelian Bădulescu. - Craiova : Sitech, 2003. 84 p. II 54.592 ���� BEREANU, CORNELIU Algoritmi. Complexitatea calculului / Corneliu Bereanu. - Craiova : Sitech, 2000. II 52.888 ���� BÎTLAC, GHEORGHE Deprinderea înotului prin instruire şi autoinstruire / Gheorghe Bîtlac. - Craiova : Sitech, 1999. 146 p. II 50.534 ���� BÎTLAC, GHEORGHE Trasee aplicative şcolare / lector universitar Gheorghe Bîtlac. - Craiova : Sitech, 1999. 159 p. II 50.529 ���� BOBOILĂ, CRISTEA

134

Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare / Cristea Boboilă. - Craiova : Sitech, 1998. 188 p. II 49.336 ���� BONDOC, DOREL Lapidariul Muzeului Olteniei Craiova / Dorel Bondoc, Aurelia Florescu, Simona Violeta Gheorghe. - Craiova : Sitech, 2001. 84 p.: il. - (Museum ; 4) III 18.650 ���� BUCIU, MARIAN VICTOR E. M. Cioran : DespărŃirea continuă a Autorului cel Rău (Eseu despre onto-retorica Textului cioranian) / Marian Victor Buciu. - Craiova : Sitech, 1996. 166 p. II 43.659 ���� BUCIU, MARIAN VICTOR Breban : eseu despre stratagemele supravieŃuirii narative / Marian Victor Buciu. - Craiova : Sitech, 1996. 191 p. II 42.700 ���� BUCIU, MARIAN VICTOR Onto-retorica lui I.L.Caragiale / Marian Victor Buciu. - Craiova : Sitech, 1997. 188 p. II 44.724 ���� BUCUR, MARIA-LILIANA Probleme rezolvate de analiză matematică / Maria-Liliana Bucur. - Craiova : Sitech, [s.a.] II 53.039 ���� BUDICĂ, ILIE Economia întreprinderii / conf.univ.dr. Ilie Budică. - Craiova : Sitech, 2000. 306 p. II 50.929 ���� BUDICĂ, ILIE Organizarea activităŃilor industriale şi aprovizionarea tehnico-materială în construcŃii / Ilie Budică, Ion Criveanu, Ion Stancu. - Craiova : Sitech, 1996. 214 p. II 47.716 ���� BULUCEA, AIDA

135

Echipamente electrice de comandă şi protecŃie / Aida Bulucea. - Craiova : Sitech, 2001. 208 p. III 18.885 ���� BURDESCU, DUMITRU DAN. Conducerea cu calculatorul a unor procese industriale / Dumitru Dan Burdescu. - Craiova : Sitech, 1995. 143p. III 16.710 ���� BURICEA, MIHAIL Programarea în limbajul Turbo Pascal : de la teorie la practică / Mihail Buricea. - Craiova : Sitech, 2002. 198 p. II 53.038 ���� BURNEA, IOAN O nouă teorie asupra fenomenului acido-bazic şi reactivităŃii chimice / Ioan Burnea, Maria Pleniceanu, Cezar Spânu. – Craiova : Sitech, 2001. 2 vol. III 13.592 ���� BURNEA, IOAN Reconsiderarea fenomenelor acido-bazic şi oxido-reducător / Ioan Burnea, Lucia Burnea. - Craiova : Sitech, 2002. 148 p. III 18.834 ���� BUZERA, ALEXIE AL. Studii de etnomuzicologie / pr.conf.dr. Alexie Al. Buzera. - Craiova : Sitech, 1999. 204 p. II 50.930 ���� BUZNĂ, ELENA Marea horă a vântului / Elena Buzna. - Craiova : Sitech, 2000. 120 p. II 50.911 ���� CAPACITATE 2001 : GEOGRAFIA ROMÂNIEI : TESTE DE EVALUARE / Ileana Pârvulescu, Georgeta Ivănuş, Mircea Preda, Ion Corâci. - Craiova : Sitech, 2001. 122 p. II 52.000 ���� CARUL CU FLORI : VOLUM SELECTIV DIN CREAłIA MEMBRILOR CENACLULUI LITERAR "MARIN SORESCU" / SelecŃie şi ediŃie îngrijită de Florea Florescu. - Craiova : Sitech, 1999.

136

135 p. II 48.340 ���� CĂTĂNEANU, SERGIU EducaŃie fizică şi antrenament sportiv / Sergiu Cătăneanu, Nicolae Cojocaru, Sorina Cernăianu. - Craiova : Sitech, 2001. 210 p. II 52.402 ���� CÂRLAN, MILTIADE Generatoare de abur energetice / dr.ing. Miltiade Cârlan. - Craiova : Sitech, 1999. 320 p. II 50.937 ���� CÎRłÎNĂ, LIVIU MARIUS Managementul calităŃii / CîrŃînă Liviu Marius, Luca Liliana. - Craiova : Sitech, 2003. 170 p.. III 19.651 ���� CHERATA, DOINA ABC-ul sănătăŃii copilului : sfaturi practice pentru părinŃi / dr.Doina Cherata. - Craiova : Sitech, 2002. 256 p. II 53.048 ���� CHERATA, LUCIAN Gramatica limbii rromani : alfabet ; transcriere fonetică ; morfologie / Lucian Cherata. - Craiova : Sitech, 2001. 146 p. II 51.581 ���� CHERATA, ŞTEFANIA-ALINA Comentarii literare / Ştefania-Alina Cherata. - Craiova : Sitech, 1998. 144 p. II 47.721 ���� CHIMIŞLIU, CORNELIA Colectarea, prepararea şi conservarea materialului biologic / Cornelia Chimişliu. - Craiova : Sitech, 2001. Antetitlu : Muzeul Olteniei.. II 52.890 ���� CHIORALIA, CONSTANTIN D. Descifrarea unor enigme / Constantin D.Chioralia. - Craiova : Sitech, 2001 ; 2002 II 52.401 ���� CIOBANU, MARIN T.

137

Să nu uitaŃi / Marin T. Ciobanu. - Craiova : Sitech, 2001. 172 p. II 52.872 ���� CIOBOIU, OLIVIA Din lumea moluştelor / Olivia Cioboiu. - 2001 : Sitech, Craiova. 50 p. : il. - (Museum ; 2). 1. zoologie. II 52.406 ���� CIUCIULETE, ION Monografia localităŃii rurale Galiciuica / prof.îndrumător Lucian Amon, autor înv. Ciuciulete Ion. - Craiova : Sitech, 1999. 150 p.; 3 f.il. III 18.883 ���� COGE, MARIUS Catrene cu migrene : epigrame de tranziŃie / Marius Coge. - Craiova : Sitech, 1999. 64 p. II 51.004 ���� COJOCARU, DORIAN ReŃele Petri / Dorian Cojocaru, Darin Stoenescu. - Craiova : Sitech, 1998. 127 p. II 49.388 ���� COMPENDIU DE MEDICIN{ INTERN{ : APARAT RESPIRATOR, APARAT CARDIOVASCULAR, APARAT RENAL / sub redacŃia :Mihai Negulescu. - Craiova : Sitech, 2001. 328 p. II 51.982 ���� CONSTANDACHE, MARIAN ConversaŃii la arhipelagul ferestrei : versuri / Marian Constandache. - Craiova : Sitech, 1998. 65p. II 49.366 ���� CONSTANTINESCU, DUMITRU Managementul operaŃional al producŃiei / Dumitru Constantinescu. - Craiova : Sitech, 2003. 306 p. III 19.622 ���� COST, MARC De la comedie la dramă : teatru / Marc Cost. - Craiova : Sitech, 1997. 108 p.

138

II 44.242 ���� COST, MARC Mistere dezvăluite peste trei generaŃii / Marc Cost. - Craiova : Sitech, 1996. 167 p. 1996/75 II 43.241 ���� COTIGĂ, CONSTANTIN Cultura lucernei / Constantin Cotigă, Ion Mitrea, Rodi Mitrea. - Craiova : Sitech, 1998. 72 p. II 49.342 ���� COTIGĂ, CONSTANTIN Culturi furajere / Constantin Cotigă. - EdiŃie revizuită. - Craiova : Sitech, 2001. 152 p. II 52.404 ���� COTIGĂ, CONSTANTIN ProducŃii sporite de furaje energetice în Oltenia / conf.univ.dr.ing. Constantin Cotigă. - Craiova : Sitech, 1999. 121 p. Universitatea din Craiova. Facultatea de Agronomie.. II 49.337 ���� CRĂCIUNOIU, ŞERBAN Dezbaterile parlamentare : oglindă a vieŃii politice din România în anii 1922-1926 / Şerban Crăciunoiu. - Craiova : Sitech, 1995. 318 p. II 47.693 ���� CREION, N. Chibrite arse : proză. Lângă vad : versuri / N.Creion. - Craiova : Sitech, 1997. 92 p. II 47.724 ���� CREłU, SIMONA-MARIANA Metodica predării ştiinŃelor tehnice / Simona-Mariana CreŃu. - Craiova : Sitech, 1997. 99 p II 49.011 ���� CRIVEANU, ION Managementul serviciilor : manual universitar / Ion Criveanu, Nicolae Terci, Gheorghe Grigore. - Craiova : Sitech, 2003. 186 p.

139

II 54.773 ���� CRIVEANU, ION Tehnici comerciale / conf.univ.dr. Ion Criveanu. - Craiova : Sitech, 1999. 242 p. II 49.351 ���� CUCU, PAUL PersonalităŃi din Oltenia / Paul Cucu, Alexandru Stuparu, Alina Laura Enache. - Craiova : Sitech, 1999. 282 p. II 49.389 ���� CUNO}TIN|E DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE LICEN|{ : TESTE GRIL{ . - Craiova : Sitech, 2001. 135 p. II 52.001 ���� CUNO}TINTE ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE LICEN|{ : SPECIALIZAREA FINAN|E-ASIGURARI . - Craiova : Sitech, 2002. 380 p. II 52.760 ���� CURCANU, GEORGE Monitorizarea şi diagnosticarea echipamentelor de comutaŃie în reŃele electrice / dr.ing. George Curcanu. - Craiova : Sitech, 2001. 136 p. II 52.003 ���� CURCANU, GEORGE Încercarea şi diagnosticarea comportării echipamentelor şi aparatelor electrice la curenŃi intenşi / dr.ing. George Curcanu. - Craiova : Sitech, 2000. 214 p. II 50.918 ���� DAN, AVRAM . - Craiova : Sitech, 2000. 51p. cu 24p.ilustr. I 11.024 ���� DANEŞ, AUREL Cartea de aur a clubului Sportiv Municipal Craiova / Aurel Daneş. - Craiova : Sitech, 2003. 111 p. II 54.643 ���� DASCĂLU, VALENTIN Să mori de tânăr ca actorii ... / Valentin Dascălu. - Craiova : Sitech, 2003.

140

296 p. II 54.691 ���� DĂNIŞOR, DAN CLAUDIU GeneraŃii de cuvinte / Dan Claudiu Dănişor. - Craiova : Sitech, 1995. 76 p. II 47.731 ���� DEACONU, LUCHIAN Craiova : 1859 - 1878 : de la Alexandru Ioan Cuza la Carol I / Luchian Deaconu, Otilia Gherghe. - Craiova : Sitech, 2000. 358 p.: il., facs. II 51.790 ���� DEACONU, LUCHIAN Craiova : 1898 - 1916 : Saltul la urbanismul modern. Nicolae P.Romanescu / Luchian C. Deaconu. - Craiova : Sitech, 2001. 358 p.: foto., facs. II 51.984 ���� DEVA, MARIA CRISTINA Neologisms in English = Limba engleză - neologisme / Deva Maria Cristina. - Craiova : Sitech, 2002. 114 p. II 53.047 ���� DIDU, MARIANA Simfonia primăverii / Mariana Didu. - Craiova : Sitech, 2002. 42 p. II 52.852 ���� DIGĂ, SILVIA MARIA Installations d'eclairage electrique : Aspect fondamentaux equipements et installations interieur / Silvia Maria Digă. - Craiova : Sitech, 1999. 123 p II 49.348 ���� DINU, ALEXANDRU F. Ostroveni - trepte de istorie : monografie / Alexandru F. Dinu, Gheorghe O. Oprescu. - Craiova : Sitech, 2001. 252 p. II 52.236 ���� DIPOZA Tălmăcirea Scripturilor pe înŃelesul tuturor / Dipoza. - Craiova : Sitech, 2001. 444 p. II 52.871 ���� DOBRICEANU, MIRCEA

141

Senzori şi instrumentaŃie / ing. Mircea Dobriceanu, ing. Daniel Pîrjan. - Craiova : Sitech, 2001. 178 p. III 18.472 ���� DOMNIŞORU, SORINEL Capitalul în condiŃiile restructurării economiei româneşti / Sorinel Domnişoru. - Craiova : Sitech, 1998. 407 p. II 47.719 ���� DRAGU, GHEORGHE Steaua din Rio : roman / Gheorghe Dragu. - Craiova : Sitech, 2001. 242 p. II 51.569 ���� DRAGU, GHEORGHE Casa cu îngeri / Gheorghe Dragu. - Craiova : Sitech, 2000. 270 p. II 50.224 ���� DRAGU, GHEORGHE Şarje amicale neprotocolare şi dueluri epigramatice / Gheorghe Dragu. - Craiova : Sitech, 1999. 66 p. I 10.744 ���� DRAGU, GHEORGHE Ultimul zbor : roman / Gheorghe Dragu. - Craiova : Sitech, 1999. 246 p. II 49.363 ���� DRIVA, FENIA Scriitori şi autografe / Fenia Driva. - Craiova : Sitech, 2001. 96 p.: facs. II 52.405 ���� DUGĂEŞESCU, ION Poenelu / Ion Dugăeşescu. - Craiova : Sitech, 2002. ă3 vol.ş - (Dugavita). II 52.812 ���� DUGĂEŞESCU, ION Călător prin Anglia / Ion Dugăeşescu. - Craiova : Sitech, 2000. 251 p. cu ilustr. II 49.173 ���� DUGĂEŞESCU, ION Trăim în Ńara panilor / Ion Dugăeşescu. - Craiova : Sitech, 1997. 172 p.

142

II 44.196 ���� DUłĂ, MIHAI Călăuza viticultorului amator / Mihai DuŃă. - Craiova : Sitech, 1995. 50p;6pl II 50.561 ���� EBÂNCĂ, DUMITRU Metode de calcul numeric / Dumitru Ebâncă. - Craiova : Sitech, 1994. 283 p. II 13.974 ���� ENACHE, CONSTANTIN Geografia cuaternarului / Constantin Enache; Sandu Boengiu. - Craiova : Sitech, 2000. 216 p. II 50.557 ���� ENACHE, CONSTANTIN Geologia Olteniei şi bogăŃiile subsolului / Constantin Enache, Aurelian Popescu. - Craiova : Sitech, 2001. 108 p.: h. - (Museum ; 3). II 52.399 ���� ENACHE, ŞTEFAN Viziunea românească tradiŃională asupra lumii / Ştefan Enache. - Craiova : Sitech, 2001. II 52.403 ���� FIRESCU, ALEXANDRU Sub luminile rampei : Iulienii şi Coana Manda (Tipuri şi tertipuri de mahala) / Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu. - Craiova : Sitech, 2001. 94 p.: foto. II 51.986 ���� FLORESCU, FLOREA Muguri de pasăre / Florea Florescu. - Craiova : Sitech, 2000. 164 p. II 50.154 ���� FLORESCU, FLOREA Săptămâna dragostei / Florea Florescu. - Craiova : Sitech, 1996. 54 p. I 9.997 ���� FLORIGANłĂ, GH. Echipamente şi instalaŃii pentru prelucrări neconvenŃionale / Gh. FloriganŃă. - Craiova : Sitech, 1998. 198 p.

143

II 49.382 ���� FUIOREA, NICOLAE O figură de prestigiu a şcolii mehedinŃene:Gheorghe M.Sprâncenatu / Nicolae Fuiorea. - Craiova : Sitech, ăs.aş. 55 p.. II 46413 ���� FUIOREA, NICOLAE Poeme siberiene / Nicolae Fuiorea. - Craiova : Sitech, [s.a.] 120 p. II 46.015 ���� GABROVEANU, RALUCA MIRELA Elements of contrast in the system of tenses in english and romanian / Raluca Mirela Gabroveanu. - Craiova : Sitech, 2003. 110 p. II 54.642 ���� GAVRIL, BOGDAN Nevoia de Dumnezeu : roman de poezie / Gavril Bogdan. - EdiŃia I, versiune în limba română. - Craiova : Sitech, 2000. 154 p. II 50.554 ���� GENGHIZ, MUSTAFA A. Compendiu de pediatrie / Mustafa A. Genghiz. - Craiova : Sitech, 1996. 426 p. III 14.891 ���� GHEORGHE, MIHAIL PiaŃa muncii în România / Gheorghe Mihail, Gheorghe Bică. - Craiova : Sitech, 1999. 247 p. II 49.376 ���� GHERGHINA, DUMITRU Mihail Kogălniceanu prozatorul / Dumitru Gherghina. - Craiova : Sitech, 2000. 180 p. II 50.898 ���� GHERGU, VIOLETA Sensuri / Violeta Ghergu. - Craiova : Sitech, 1999. 100 p. II 50.917 ���� GIUBELAN, GHEORGHE STELIAN Diagnosticarea societăŃilor comerciale din România / Gheorghe Stelian Giubelan. - Craiova : Sitech, 2000.

144

112 p. II 50.941 ���� GUZUN, VADIM Ante lucem : Poeme / Vadim Guzun. - Craiova : Sitech, 1998. 108 p. II 47.691 ���� HURTUPAN, JENICA InflaŃia în context contemporan / Jenica Hurtupan. - Craiova : Sitech, 1997. 218 p. II 47.696 ���� IACOB, M. Originea viŃei de vie nobile:Vitis vinifera L.ssp.silvestris Gunel / M.Iacob, R.Scorei. - Craiova : Sitech, 1997. 97 p. II 47.301 ���� IANCU, EUGEN DetecŃia şi localizarea defectelor în sistemele dinamice / Eugen Iancu, Matei Vînătoru; lucrare editată în cadrul programului Tempus JEP 12083 - 97 Cecen. - Craiova : Sitech, 1999. 304 p. III 18.074 ���� INTERFEREN|E SPIRITUALE OLTENE = INTERFERENCES SPIRITUELLES / Cezar Avram, Pavel Cucu, Alexandru Stuparu, Alina Laura Enache. - Craiova : Sitech, 1999. 305 p. II 48.766 ���� IONESCU, IOANIN Cultura pajiştilor / prof.univ.dr. Ionescu Ioanin. - Craiova : Sitech, 2001. 298 p. II 51.990 ���� IONESCU, MILTIADE Din vremuri de tranziŃie şi din totdeauna / M.Ionescu. - Craiova : Sitech, 1996. 86 p. II 43.238 ���� IONESCU, MILTIADE Motive de inspiraŃie : -satiră şi umor- : proză / Miltiade Ionescu. - Craiova : Sitech, 1998. 120 p.

145

II 47.705 ���� IONESCU, MILTIADE Necuvântătoare care ... vorbesc / Miltiade Ionescu. - Craiova : Sitech, 1995. 84 p. alegorii. II 42.006 ���� IONESCU, MILTIADE Poante pentru orice gusturi / Miltiade Ionescu. - Craiova : Sitech, 1995. 77 p. II 41.188 ���� IONESCU, MILTIADE Radiografii : Cronica unor ani / Miltiade Ionescu. - Craiova : Sitech, 1997. 83 p. II 45.005 ���� IONESCU, MILTIADE Un cenaclu ... de râs ! / Miltiade Ionescu. - Craiova : Sitech, 1995. 76 p. II 41.326 ���� IONICĂ, MIRA ELENA Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a fructelor şi legumelor / Mira Elena Ionică. - Craiova : Sitech, 2001. 230 p.: il. II 51.989 ���� IONIłĂ, LUCIAN Patologie şi clinică medicală veterinară / dr. Lucian IoniŃă. - Craiova : Sitech, 2000. II 51.988 ���� IORDACHE, MARIN Eroica 1877 : 125 de ani de la proclamarea IndependenŃei României : craiovenii, doljenii, întreaga Oltenie şi Ńara pe baricadele cuceririi independenŃei / col.(r) Marin Iordache, veteran de război. - Craiova : Sitech, 2002. 192 : il. II 53.045 ���� IORDACHE, MARIN Fântâni şi izvoare de apă vie / Marin Iordache, Adrian Năstase. - Craiova : Sitech, 1999. 80 p. II 50.926 ���� IUBU, LETIłIA

146

Călătorie printre amintiri : Scurt istoric al Spitalului "Th. I. Preda" / LetiŃia Iubu, Marin Rădulescu. - Craiova : Sitech, 2001. 150 p. II 52.265 ���� IVĂNUŞ, RADU CRISTIAN Pulberi metalice din catalizatori uzaŃi : studii, tehnologii, proprietăŃi şi utilizări / Radu Cristian Ivănuş. - Craiova : Sitech, 2000. 380 p. II 50.914 ���� IVĂNUŞ, RADU CRISTIAN Materiale compozite / dr.ing. Radu Cristian Ivănuş. - Craiova : Sitech, 2001. 196 p. II 52.398 ���� LIMBA ROM~N{ #N GRILE }I TESTE / Elisabeta Şoşa. - Craiova : Sitech, 1995. 172 p. II 47.732 ���� LISEI, MIHAI Povestiri doar cu început / Mihai Lisei. - Craiova : Sitech, 2001. 132 p. II 51.577 ���� LIłOIU, VALENTIN Sisteme informaŃionale bancare / Valentin LiŃoiu, doctor în economie. - Craiova : Sitech, 1998. 200p.: tab. II 50.913 ���� LOLESCU, ELENA Istoria economiei naŃionale / Elena Lolescu. - Craiova : Sitech, 2003. 334 p. II 54.644 ���� LOTUS 1-2-3 SUB DOS ŞI WINDOWS / Nica Udriştoiu,Nicolae GiurgiŃeanu,Amelia Bădică. - Craiova : Sitech, 1998. 264 p. II 47.713 ���� LUCR{RI DE LABORATOR DE CHIMIE ANORGANIC{ : METALE / Ion Gănescu, Liviu Chirigiu, Lucian Ivănuş, Mihaela Mureşeanu. - Craiova : Sitech, 1997. 120 p.

147

II 49.338 ���� LUNGU, ROMULUS Sisteme de dirijare aerospaŃială / Romulus Lungu. - Craiova : Sitech, 2002. 358 p. III 18.833 ���� MARINESCU, RAISA Valurile vieŃii mele / Raisa Marinescu. - Craiova : Sitech, 2003. 102 p. II 54.520 ���� MARINESCU, ŞTEFAN Medicul de femei : roman / Ştefan Marinescu. - Craiova : Sitech, 1996. 272 p. I 10.261 ���� MARINESCU, ŞTEFAN InvitaŃie la fericire:versuri / Ştefan Marinescu. - Craiova : Sitech, 1999. 55 p. I 10.797 ���� MARKETING : CUNO}TIN|E DE SPECIALITATE : NO|IUNI TEORETICE }I TESTE DE VERIFICARE / coordonator : Gheorghe Meghişan. - Craiova : Sitech, 2001. 382 p. II 51.995 ���� MAROGA ENCEANU, NICOLAE Câmp de mărăcini : versuri / Nicolae Maroga Enceanu. - Craiova : Sitech, 2002. 80 p. II 52.884 ���� MAROGA ENCEANU, NICOLAE Ochi de spânzurat / Nicolae Maroga Enceanu. - Craiova : Sitech, [s.a.] 200 p. II 52.869 ���� MAROGA ENCEANU, NICOLAE Strigăte pe ulicioară / Nicolae Maroga Enceanu. - Craiova : Sitech, 1997. 134 p. II 45.022 ���� MAROGA ENCEANU, NICOLAE Cărările din lanuri : versuri / Nicolae Maroga Enceanu. - Craiova : Sitech, 1998. 118 p.: il.

148

II 46.357 ���� MATEMATICA PENTRU BACALAUREAT : TESTE ŞI SOLUłII / coordonator : Nicolae Dumitrescu. - Craiova : Sitech, 2001. II 51.991 ���� MECANISME BIOLOGICE / Iulian Popescu, Iulian IordăchiŃă, Nicolae Dumitru, Paul Rinderiu. - Craiova : Sitech, 1997. 234 p. II 50.684 ���� MIHAI, MAGDALENA Contabilitate generală / Magdalena Mihai, Nicolae Pelinaru, Sabinel Domnişoru. - Craiova : Sitech, 1997. 270 p. II 47.709 ���� MIHALACHE, NARCIS I. Incursiuni în istoria fiziologiei universale / Narcis I. Mihalache. - Craiova : Sitech, 2003. 420 p. II 54.533 ���� MIHALACHE-PUŞCAŞ, ELISABETA Femeia "eterna poveste" / Dr. Elisabeta Mihalache-Puşcaş. - Craiova : Sitech, 2000. 108 p. II 49.548 ���� MILITARU, EVDOCHIA Matematica fără meditator : Aritmetică-algebră pentru clasele V-VIII / Evdochia Militaru , Romulus Militaru. - Craiova : Sitech, 1997. 140 p. II 47.708 ���� MOCANU, MIHAI Ghid de programare în limbajele C/C++ / Mihai Mocanu. - Craiova : Sitech, 2001. 1. calculatoare. II 51.992 ���� MOCANU, VASILE Maciste / Valentin Mocanu. - Craiova : Sitech, 2002. 84 p. II 53.042 ���� MOISE, GEORGE Poezii "de tot felul" / George Moise. - Craiova : Sitech, 2001. 48 p.

149

II 52.880 ���� MOLDOVAN, DOINA Cordul în hipertiroidie / Doina Moldovan. - Craiova : Sitech, 1995. 75 p. II 47.694 ���� MORCOVESCU-BARMO, BARBU Barmoseisme : Fabule / Barbu Morcovescu-Barmo. - Craiova : Sitech, 2000. 40p; 7il. II 50.531 ���� MORCOVESCU-BARMO, BARBU Barmoseisme Cum Grano Salis / Barbu Morcovescu-Barmo. - Craiova : Sitech, 2001. 250 p.; portr. caricaturizate. II 52.241 ���� MUSTAłĂ, ION Culturi irigate / MustaŃă Ion. - Craiova : Sitech, 1999. 234 p. II 50.931 ���� NANU, GHEORGHE Mecanică generală / Gheorghe Nanu, Daniela Vătu. - Craiova : Sitech, 1999. II 50.912 ���� NĂSTASE, ADRIAN Plante ocrotite în România (mic atlas) / Adrian Năstase, Viorel Lazăr. - Craiova : Sitech, 2001. 76 p.: il. color - (Museum ; 5). II 52.400 ���� NĂSTĂSESCU, GHEORGHE Fiziologia animalelor : Curs universitar / Gheorghe Năstăsescu, LuminiŃa Ungureanu. - Craiova : Sitech, 1998. III 17.323 ���� NEDELCUł, DANIELA Nume de astre : studiu onomastic al denumirilor populare şi ştiinŃifice / Daniela NedelcuŃ. - Craiova : Sitech, 2000. 262 p.;3 pl. III 17.970 ���� NEGULESCU, MIHAI Barem de tehnici şi manevre în medicina internă / Mihai Negulescu. - Craiova : Sitech, 1997. 63 p.

150

II 47.563 ���� NICOLA, DORU ADRIAN Bazele tracŃiunii electrice / dr.ing. D.A. Nicola, ing. D.C. Cismaru. - Craiova : Sitech, 2001. III 18.887 ���� NICOLA, DORU ADRIAN Electrotehnică, transformatoare şi maşini electrice / Doru Adrian Nicola. - Craiova : Sitech, 1998. III 17.324 ���� NICOLAU, MIHAIL Zbor înfrânt : poezii şi cântece aviatoriceşti / lt.comandor av.(v.r.) Nicolau Mihail. - Craiova : Sitech, 2000. 205 p.: foto. II 50.938 ���� NISTORESCU, PAUL Coloane în cer / Paul Nistorescu. - Craiova : Sitech, 1996. 77 p. I 10.262 ���� NIłULESCU, MIRCEA Sisteme robotice educaŃionale / dr.ing. Mircea NiŃulescu. - Craiova : Sitech, 1999. 280 p. II 50.921 ���� OLARU, GRIGORE Cu Steaua şi Vicleimul / Grigore Olaru . - Craiova : Sitech, 1996. 83 p. II 44.055 ���� OPRĂNESCU-VELLA, ALEXANDRU Din nou pe drumuri ... de legendă / Alexandru Oprănescu-Vella. - Craiova : Sitech, 2003. 370 p. II 54.593 ���� OPRĂNESCU - VELLA, ALEXANDRU Everest : versuri / Alexandru Oprănescu-Vella. - Craiova : Sitech, 2000. 88 p. II 50.869 ���� OPRĂNESCU - VELLA, ALEXANDRU Funigei de păpădie : versuri / Alexandru Oprănescu-Vella. - Craiova : Sitech, 2000. 98 p II 50.138 ���� OPRĂNESCU - VELLA, ALEXANDRU

151

Jurnalul unui oltean în Africa de Sud = The record of an oltean in South Africa / Alexandru Oprănescu-Vela. - Craiova : Sitech, 2000. 416 p.; 9 il. II 50.157 ���� OPRĂNESCU - VELLA, ALEXANDRU Reîntâlnire cu Beatrice : versuri / Alexandru Oprănescu-Vella. - Craiova : Sitech, 2002. 114 p. II 53.043 ���� OPRĂNESCU - VELLA, ALEXANDRU Secolul omului de jos ? : "versuri" / Alexandru Oprănescu-Vella. - Craiova : Sitech, 2001. 74 p. II 51.669 ���� OPRĂNESCU - VELLA, ALEXANDRU Sonet pentru Capricorn : versuri / Alexandru Oprănescu - Vella. - Craiova : Sitech, 2000. 124 p. II 50.977 ���� OPREA, NICULINA Sub tirania tăcerii : Acheronicele / Niculina Oprea. - Craiova : Sitech, 2000. 58 p. II 50.986 ���� PANĂ, D. Managementul exploataŃiilor agricole / D.Pană, D.D. Pană. - Craiova : Sitech, 2001. 142 p. Antetitlu : Universitatea din Craiova. Facultatea de agronomie. II 52.407 ���� PAPUC, NICOLAE Fiabilitate / conf.dr.ing. Nicolae Papuc. - Craiova : Sitech, 2001. 146 p. II 51.998 ���� PARASCHIVESCU, DUMITRU Ridică-te iubire, peste moarte ! / Dumitru Paraschivescu Marius. - Craiova : Sitech, 2002. 128 p. II 52.878 ���� PARASCHIVESCU, DUMITRU Lacul iubirii : poem / Dumitru Paraschivescu. - Craiova : Sitech, 1999.

152

48p.: i II 48.339 ���� PATOLOGIA }I TERAPIA ENDODONTIC{ : CURS / I. Gaşpar, Cornelia Bîcleşanu, Mihaela Văduva,... - Craiova : Sitech, 1999. 182 p. II 50.915 ���� PĂSĂRESCU, GHEORGHE Drăgoteşti Gorj : monografie / Gheorghe Păsărescu. - Craiova : Sitech, 1997. 212 p.+ 1h. II 48.436 ���� PĂSĂRIN, CONSTANTIN Folosirea la unităŃi miniere de lignit a pragului de rentabilitate în elaborarea programului de exploatare şi la urmărirea realizării acestuia în condiŃii de eficienŃă economică sporită / Constantin Păsărin. - Craiova : Sitech, 1997. 88 p. II 49.371 ���� PĂTRAŞCU, ANCA Sarcina normală / Anca Pătraşcu, Sabina Berceanu, Lote Şurtea. - Craiova : Sitech, 2000. 174 p. II 50.910 ���� PĂTRAŞCU, VIRGIL NopŃi fulgerate : poezie şi proză scurtă / Virgil Pătraşcu. - Craiova : Sitech, 1998. 77 p. I10.635 ���� PĂUN, CONSTANTIN Asteriscuri : Epigrame şi dueluri / Constantin Păun. - Craiova : Sitech, 1997. 140 p. I 10.353 ���� PĂUN, CONSTANTIN Drumuri împuşcate : poetice / Constantin Păun. - Craiova : Sitech, 1999. 151 p. II 48.774 ���� PĂUN, CONSTANTIN Umbrela generalului : poeme în stil haiku / Constantin Păun. - Craiova : Sitech, 1997. 118 p. cu ilustr.

153

I 10.394 ���� PĂUN, CONSTANTIN Liniştea ierbii = Les calmes des herbes = The silence of the grass / Constantin Păun. - Craiova : Sitech, 2001. 126 p I 11.322 ���� PĂUN, CONSTANTIN Luceferii : Poezii pentru copii de la anul 2000 / Constantin Păun ; ilustraŃii Virgil Anton. - Craiova : Sitech, 1997. 27 p. cu il. II 45.014 ���� PÂRVOAICA, EUGENIA Confesiuni / Eugenia Pârvoaica. - Craiova : Sitech, 1996. 102 p. II 47.690 ���� PERPALĂ-AFANA, EMILIA Poezia semiotică : PromoŃia'80 / Emilia Parpală-Afana. - Craiova : Sitech, 1994. 116 p. II 41.327 ���� PITIRICIU, SILVIA Morfologia limbii române contemporane / Silvia Pitiriciu. - Craiova : Sitech, 2001. 270 p. II 51.996 ���� PITIRICIU, SILVIA Abrevierile în limba română / Silvia Pitiriciu. - Craiova : Sitech, 2000. 443 p. II 54.674 ���� POMETESCU, NICOLAE Fizica : pentru studenŃii de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică / lect.dr. Nicolae Pometescu. - Craiova : Sitech, 1999. 364 p. II 50.939 ���� POMETESCU, NICOLAE Prelegeri de fizică / Nicolae, Pometescu. - Craiova : Sitech, 1997. vol.1=151p. III 16.715

154

���� POMETESCU, VALERICA Culegere de probleme şi exerciŃii : pentru clasa a V-a / Pometescu Valerica, MiŃaru Ion. - Craiova : Sitech, 2000. 82 p. II 50.924 ���� POPA, MARILENA Metode numerice pentru ingineri : aspecte practice / Marilena Popa. - Craiova : Sitech, 2000. 114 p. 1. matematică. II 51.994 ���� POPA, MARILENA NoŃiuni de analiză numerică / Marilena Popa, Aurel Popa, Romulus Militaru. - Craiova : Sitech, 2001. 392 p. II 51.993 ���� POPEANGĂ, VASILE FinanŃele locale în perioade de tranziŃie / conf.univ.dr. Vasile Popeangă. - Craiova : Sitech, 2001. 200 p. II 52.002 ���� POPESCU, DANIEL Dinamica proceselor de rectificare. Elemente de modelare şi simulare / dr.ing. Daniel Popescu, dr.ing. Constantin Ispas. - Craiova : Sitech, 1999. 98 p. II 50.933 ���� POPESCU, IULIAN Din istoria tehnicii / Iulian Popescu. - Craiova : Sitech, 2002 III 18.774 ���� POPESCU, IULIAN Teoria mecanismelor şi a maşinilor / Iulian Popescu. - Craiova : Sitech, 1997. 218 p. II 50.694 ���� POPESCU, IULIAN Cercetări privind aşchierea materialelor neferoase şi a nemetalelor / Iulian Popescu. - Craiova : Sitech, 1998. 226 p. II 49.347 ���� POPESCU, IULIAN

155

Cercetări privind aşchierea oŃelurilor şi a fontelor / Iulian Popescu. - Craiova : Sitech, 1998. 216 p. II 49.346 ���� POPESCU, LIVIU Culegere tematică de matematici aplicate / Liviu Popescu. - Craiova : Sitech, 2001. Pentru uzul studenŃilor de la Ştiinte Economice.. II 51.999 ���� POPESCU, LUIGI Fiscalitate / Luigi Popescu. - Craiova : Sitech, 1999. 390 p III 17.315 ���� POPESCU, LUIGI RelaŃii financiar monetare internaŃionale : Sinteze şi aplicaŃii / Luigi Popescu. - Craiova : Sitech, 2002. 350 p. II 52.756 ���� POPESCU, LUIGI RelaŃii valutar monetare internaŃionale / Luigi Popescu. - Craiova : Sitech, 2002. 378 p. II 52.757 ���� PREDOI, MARIA Teme de calcul diferenŃial / Maria Predoi, Dana Constantinescu, Mihaela Racilă. - Craiova : Sitech, 2000. 244 p. II 52.907 ���� PRIBOI, MIHAIL C. Electrotehnică : curs pentru studenŃi ai colegiilor universitare tehnice / dr.ing. Mihail C.Priboi. - Craiova : Sitech, 2001. 244 p. II 51.987 ���� PROBLEME DE MATEMATIC{ : ADMITEREA #N CLASA A-IX-A DE LICEU }I ANUL I }COALA PROFESIONAL{ / Alexandru Leonte,Ionela Popa,Ion Vârtopeanu,George Turcitu. - Craiova : Sitech, 1993. 319 p. II 47.733 ���� PROBLEME REZOLVATE DE MATEMATIC{ : PENTRU CLASA A X-A

156

/ Lidia Nicola, Ana-Maria Nicola, Ana Drăghici, Lucian TuŃescu. - Craiova : Sitech, 2000. 270 p. - (Gaudeamus. Matematică). II 52.904 ���� PROGRAME APLICATIVE / Nica Udriştoiu, Amelia Bădică, Andy Ştefănescu. - Craiova : Sitech, 1998. 366 p. II 49.378 ���� PUCHIN, MARCEL Fizică : partea I / Puchin Marcel. - Craiova : Sitech, 2000. 70 p. II 50.925 ���� PURCARIU, DORINA-MIOARA Sisteme senzoriale:Metode şi algoritmi pentru recunoaşterea tactilă a formelor / Dorina-Mioara Purcariu. - Craiova : Sitech, 1997. 184 p. II 47.689 ���� RĂDESCU, NICOLAE Elemente de aritmetică şi teoria numerelor : aplicaŃii / Nicolae Rădescu, Octavian Dan Rădescu. - Craiova : Sitech, 2002. 88 p. II 53.041 ���� RĂDUICĂ, NICOLAE Fiat justiŃia ... / Nicolae Răduică. - Craiova : Sitech, 2003. 122 p. II 54.591 ���� RĂDULESCU, TOMA RelaŃiile româno-otomane în secolul al XVI-lea / Toma Rădulescu. - Craiova : Sitech, 2001. 104 p.: il.,facs. - (Museum ; 6). II 52.264 ���� RÂCĂ, NICOLAE Patologia generală asociată sarcinii / Nicolae Râcă. - Craiova : Sitech, 1996. 327 p. II 49.386 ���� REISS, AURORA Poluarea şi protecŃia mediului / Aurora Reiss. - Craiova : Sitech, 2003. 238 p.

157

II 54.776 ���� ROTARU, AUREL Iar merii au înflorit a doua oară : versuri / Aurel Rotaru. - Craiova : Sitech, 2000. 50 p. I 11.163 ���� ROTARU, AUREL InscripŃie pe o amforă / Aurel Rotaru. - Craiova : Sitech, 1997. 30 p. I 10.745 ���� SANDU, M. Contabilitate generală / M. Sandu. - Craiova : Sitech, 1994. 294 p. II 41.328 ���� SCARLAT, VASILE Electroputere cetate a lumii : monografie / Vasile Scarlat. - Craiova : Sitech, 1999. 246 p.: il. III 18.888 ���� SICHIGEA, NICOLAE Gestiune financiară / Nicolae Sichigea, Luigi Popescu, Marcela Popescu. - Craiova : Sitech, 2002. 278 p II 52.758 ���� SICHIGEA, NICOLAE Gestiunea financiară a întreprinderii : sinteze, aplicaŃii practice, grile / Nicolae Sichigea, Luigi Popescu, Marcela Popescu. - Craiova : Sitech, 2002. 346 p. II 52.759 ���� SIMILARU, LAVINIA Spaniola actuală în 24 de lecŃii = El espagñol actual en 24 lecciones / Lavinia Similaru. - Craiova : Sitech, 2001. 232 p. III 18.473 ���� SIMION, MIHAIL Puterea de stat şi înstrăinarea politico-juridică / Mihail Simion; prefaŃă de prof.univ. Tiberiu Nicola. - Craiova : Sitech, 1999. 194 p II 49.385 ���� SIMOIU, LUMINIłA

158

Termodinamica echilibrului între faze : -consistenŃa termodinamică / LuminiŃa Simoiu. - Craiova : Sitech, 1997. 123 p. II 47.714 ���� SIMPTOMUL ÎN MEDICINA INTERNĂ : PENTRU MEDICI ŞI STUDENłI / Vasile Ştefan, Sorin Beznă, Marinela Beznă, Corina Ştefan... - Craiova : Sitech, 2003. 224 p. II 54.772 ���� SISTEME DE REGLARE AUTOMAT{ : LUCR{RI PRACTICE / prof.dr.ing. C.Marin, şef lucr.dr.ing. D. Popescu, şef lucr. dr. ing. E. Petre, asist. ing. D. Selişteanu. - Craiova : Sitech, 1997. 196 p. II 49.354 ���� STANCU, IANCU Introducere în agricultură şi horticultură : curs / Iancu Stancu. - Craiova : Sitech, 1996. 191 p. III 16.709 ���� STOENESCU, GEORGE Metodica predării fizicii : fundamente ale metodicii predării fizicii, abordări metodologice ale unor teme de fizică / George Stoenescu, Radu Constantinescu. - Craiova : Sitech, 1999. 238 II 49.356 ���� STOICESCU, IRINA Ghid de dermato - venerologie practică / conf.dr. Irina Stoicescu. - Craiova : Sitech, 1999. 215 p. III 17.319 ���� STOICESCU, IRINA NoŃiuni de dermato-venerologie pentru stomatologi / Conf.dr. Irina Stoicescu. - EdiŃia a 2-a. - Craiova : Sitech, 1999. 320 p. III 17.316 ���� STOICESCU, IRINA NoŃiuni de dermato-venerologie pentru stomatologi / Conf.dr. Irina Stoicescu. - EdiŃia a 2-a. - Craiova : Sitech, 2002. 320 p. Antetitlu : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. .

159

III 18.832 ���� STREBA, LETIłIA Îndreptar de diagnostic în bolile reumatismale / LetiŃia Streba. - Craiova : Sitech, 2001. 192 p. II 51.983 ���� SURSE DE POLUARE }I PROTEC|IA MEDIULUI #NCONJUR{TOR : LUCRARE DE SPECIALITATE #N CADRUL CURRICULULUM-LUI LA DECIZIA }COLII. ARIA CURRICULAR{ : MATEMATIC{ }I }TIINTE / Mirela Daniela Săseanu, Marinela Săseanu, Aurel Săseanu, Rodica Lucia łăin. - Craiova : Sitech, 2000. 78 p. III 18.069 ���� ŞOŞA, ELISABETA Limba română : Grile şi teste / Elisabeta Şoşa, Ileana Marinescu, Elena Petre. - Craiova : Sitech, 1996. 172 p. IV 1.942 ���� ŞURLEA, A.I. Clipa dintre anotimpuri : roman / A.I.Şurlea. - Craiova : Sitech, 1997. 100 p. II 47.726 ���� ŞURLEA, A.I. Dincolo de umbră : roman / A.I. Şurlea. - Craiova : Sitech, 1996. 127 p. II 49.365 ���� ŞURLEA, A.I. Cădere în noapte : roman / A.I. Şurlea. - Craiova : Sitech, 1999. 140 p. II 49.551 ���� TARNIłĂ, DANIELA Probleme de rezistenŃa materialelor / Prof. univ.dr. ing. Daniela TarniŃă. - Craiova : Sitech, 1999. 254 p. II 49.353 ���� TĂNASE, ANDREI Patologie şi clinică chirurgicală veterinară / Andrei Tănase, Bogdan Crăciunescu. - Craiova : Sitech, 2001. III 18.474 ���� TĂNASE, ANDREI

160

Anesteziologie veterinară / şef lucrări dr. Andrei Tănase, dr. Teo G.I. Cristescu. - Craiova : Sitech, 2001. 204 p. II 51.985 ���� TĂNASIE, MARIA Elemente genetice predictive în tulburările schizofrenice : în scopul orientării profesionale şi adoptării măsurilor speciale de protecŃie / Maria Tănasie, Marinela Beznă, Sorin Beznă. - Craiova : Sitech, 2001. 222 p. II 51.997 ���� TĂNĂSESCU, IANCU Compendiu de criminologie, agresologie, victimologie, detentologie / prof.univ.dr. Iancu Tănăsescu, asist.univ.drd. Gabriel Tănăsescu, asist.univ. Camil Tanăsescu. - Craiova : Sitech, 2002. 376 p. II 53.044 ���� TEORIA SISTEMELOR : PROBLEME / C. Marin, E. Petre, D. Popescu, C. Ionete, D. Selişteanu. - Craiova : Sitech, 1997. 259 p. II 49.352 ���� TESTE DE MATEMATIC{ PENTRU GIMNAZIU : CLASELE V-VIII : EXAMEN DE CAPACITATE. ADMITERE ÎN LICEU. OLIMPIADĂ / redactor şi coordonator: Andrei Alexandru Oprea. - Craiova : Sitech, 1999. 240 p. II 50.916 ���� TESTE ŞI PROBLEME RECAPITULATIVE DE MATEMATICĂ PENTRU GIMNAZIU : CLASELE V-VIII / Pometescu Valerica, Miu Simona, Seinu Cristina, Ivănescu IonuŃ, łuinea Paula. - Craiova : Sitech, 1998. 199 p. II 49.377 ���� TICA, ANDREI SemnificaŃia citokinelor în obstetrică şi ginecologie / Andrei Tica, Vlad Tica, Irina Tica. - Craiova : Sitech, 2002. 232 p III 18.831 ���� TIłĂ, ION Celula vegetală / conf.dr. Ion TiŃă. - Craiova : Sitech, 2000.

161

208 p.: il. III 18.073 ���� TOBĂ, DANIEL Economie / Daniel Tobă. - Craiova : Sitech, 1999. II 50.927 ���� TOBĂ, ELENA Economie politică / Elena Tobă, Daniel Tobă, Dalia Mirela Simion. - Craiova : Sitech, 1998. 231 p. II 49.350 ���� TOBĂ, ELENA Metodologia cercetării în ştiinŃa economică / Elena Tobă. - Craiova : Sitech, 1999. 256 p. II 49.355 ���� TOMA, ION Medicina muncii : Lucrări practice / conf.univ.dr. Ion Toma. - Craiova : Sitech, 1998. 119 p. III 17.320 ���� TOMA, ION Sănătatea şi ambianŃa termică / Toma Ion. - Craiova : Sitech, 1996. 99 p. III 16.714 ���� TOMESCU, VICTOR Poveşti din povestiri / Victor Tomescu. - Craiova : Sitech, 1996. II 43.289 ���� TOPOGRAFIE CU APLICAłII ÎN AGRICULTURĂ / MustaŃă I., Călina A., Călina Jenica, ... - Craiova : Sitech, 1999. 322 p. II 50.920 ���� TRANDAFIR, CORNEL Codul protecŃiei sociale / Cornel Trandafir. - Craiova : Sitech, 1999. 161 p. III 17.313 ���� TRANDAFIR, CORNEL ProtecŃia socială a tinerilor / Cornel Trandafir. - Craiova : Sitech, 1998. 179 p. II 49.387 ���� TRANDAFIR, CORNEL

162

InfluenŃa terorismului internaŃional în Europa / Dr. Cornel Trandafir, drd. Marius Stoica, lt. col. drd. Marian Şopu. - Craiova : Sitech, 2003. 213 p. II 54.641 ���� TRAŞCĂ, MARGARETA Evaluarea întreprinderilor / Margareta Traşcă. - Craiova : Sitech, 1997 III 16.718 ���� TUDOR, ILIE Respirând sublimul : versuri / Ilie Tudor. - Craiova : Sitech, 2000. 254 p. II 50.532 ���� TUDOR, MARIANA-DANIELA Terminologie juridico - administrativă actuală / Mariana-Daniela Tudor. - Craiova : Sitech, 1999. 158 p. II 50.919 ���� TUłĂ, GHEORGHE ConsideraŃii privind managementul producŃiei în centralele termoelectrice : teză de doctorat / Gheorghe TuŃă ; Coordonator ştiinŃific: Constantin Roşca. - Craiova : Sitech, 1997. 231 p. III 16.712 ���� łĂPURIN, DUMITRU Haltere şi culturism : NoŃiuni tehnice de bază / Dumitru łăpurin. - Craiova : Sitech, 1996. 94 p. II 47.729 ���� łĂPURIN,DUMITRU Ghid de arte marŃiale / Dumitru łăpurin. - Craiova : Sitech, 1996. 82 p. II 47.728 ���� łĂPURIN,DUMITRU Judo : procedee tehnice de bază / Dumitru łăpurin. - Craiova : Sitech, 1997. 68p.cu 25p.ilustr. II 47.725 ���� łIGĂNILĂ, GHEORGHE Matematică şi statistică / Gheorghe łigănilă, Liviu Popescu. - Craiova : Sitech, 2000. 190 p.

163

II 52.900 ���� łIGNI BIBLIA RROMANI (MICA BIBLIE IN LIMBA RROMANI) / traducerea, selecŃia şi adaptarea textelor Lucian Cherata. - Craiova : Sitech, 2001. 205 p. I 11.305 ���� łOCAN, IONEL Cuvânt cu cuvânt pentru sufletul omului / Ionel łocan. - Craiova : Sitech, 1998. 87 p. II 47.706 ���� ULIU, F. S. Curcubeul / F. S. Uliu. - Craiova : Sitech, 1994. 348 p. II 41.323 ���� URSEI BREZNICESCU, MIRCEA Arhitectura şoaptelor regăsirii / Mircea Ursei Breznicescu. - Craiova : Sitech, 2000. 40 p. I 11.367 ���� URSEI BREZNICESCU, MIRCEA Un mănunchi de epigrame, dueluri şi dedicaŃii / Mircea Ursei Breznicescu. - Craiova : Sitech, 2000. 50 p. I 11.371 ���� VASILE, CORNELIU O lume minunată : proză scurtă / Corneliu Vasile. - Craiova : Sitech, 1999. 64 II 52.901 ���� VASILE, CORNELIU Primul tren spre Craiova : roman / Corneliu Vasile. - Craiova : Sitech, 1999. 185 p. II 49.364 ���� VASILE, CORNELIU Privire din interior : eseuri, studii şi articole / Corneliu Vasile. - Craiova : Sitech, 2000. 70 p. II 50.555 ���� VÎRTOPEANU, ION

164

Geometria plană în gimnaziu şi liceu : tipuri de probleme, metode şi tehnici de rezolvare / Ion Vîrtopeanu. - Craiova : Sitech, 1999. 310 p II 50.940 ���� VÎRTOPEANU, ION Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică elementară : probleme selectate din operele unor personalităŃi cu soluŃii detaliate, comentarii şi observaŃii metodologice / Ion Vîrtopeanu, Olimpia Vîrtopeanu. - Craiova : Sitech, 1999. 180 p. II 50.909 ���� VÎRTOPEANU, ION Metodica predării matematicii : sinteze / Ion Vîrtopeanu. - Craiova : Sitech, 1998. 2 vol. II 50.928 ���� VOICULESCU, VALERIU Probleme interdisciplinare de chimie : electrochimie / Valeriu Voiculescu. - Craiova : Sitech, 1996. 256 p. II 49.369 ���� ZAMFIR, DOINA Le français èconomique à l'université / Doina Zamfir. - Craiova : Sitech, 1999 (Craiova). 150 p.; 1 pl. II 52.886

���� BARBU, MARIAN DicŃionar biografic al membrilor SocietăŃii Scriitorilor Olteni / Marian Barbu. - Craiova : Editura SocietăŃii Scriitorilor Olteni, 2003. 336 p.

SSSSSSSSoooooooocccccccciiiiiiiieeeeeeeettttttttaaaaaaaatttttttteeeeeeeeaaaaaaaa SSSSSSSSccccccccrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiittttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiilllllllloooooooorrrrrrrr

Adresa : Str. Unirii nr. 89 An de înfiinŃare : 1996 ISBN : 973-97850 Director : Mihai DuŃescu

165

II 54.510 ���� DUNCAN, CORNEL Intra Muros / Cornel Duncan. - Craiova : Societatea Scriitorilor Olteni, 1996. 74 p I 11.152 ���� IONESCU, SAVA Stafia ultimului romantic : roman / Sava Ionescu. - Craiova : Societatea scriitorilor olteni, 1996. 124 p. II 43.943 ���� ANDREI, RADU Coral în gamă minoră : roman / Radu Andrei. - Craiova : Spirit Românesc, 1995. 116 p. II 50.864 ���� BABUCEA, ANA-GABRIELA Statistica : metodologie / lect.dr. Ana-Gabriela Babucea. - Craiova : Spirit Românesc, 2001. 328 p. II 50.883 ���� BABUCEA, ANA-GABRIELA Statistică informatică : aplicaŃii în studiul cererii şi ofertei / lect.univ. Ana-Gabriela Babucea. - Craiova : Spirit Românesc, 2000. 220 p. III 18.068 ���� BARBU, MARIAN Brazii din Poiana Soarelui / Marian Barbu. - Craiova : Spirit Românesc, 1998.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSSppppppppiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiiitttttttt RRRRRRRRoooooooommmmmmmmaaaaaaaannnnnnnneeeeeeeesssssssscccccccc

Adresa poştală : Str. Bucureşti, bl. A8 Telefon : 0251.413197 Fax : 0251.419671; 0251.419703 An de înfiinŃare : 1994 ISBN : 973-97302 Director : Gheorghe Geafir

166

72 p. III 16.716 ���� BARBU, MARIAN Reexaminări critice / Marian Barbu. - Craiova : Spirit Românesc, 1997. 328 p. II 44.309 ���� BARBU, MARIAN Simbolistica poeziei lui Ion Barbu / Marian Barbu, Simona Barbu. - Craiova : Spirit Românesc, 1997. 176 p. II 45.334 ���� BARBU, PAUL-EMANOIL Agricultura României în perioada 1864 - 1918 / Paul-Emanoil Barbu, Nicu Marinescu. - Craiova : Spirit Românesc, 1996. 322 p. II 43.944 ���� BĂLAŞA, NICOLAE Blesteme : roman / Nicolae Bălaşa. - Craiova : Spirit Românesc, [s.a.] 234 p. II 40.342 ���� BĂLAŞA, NICOLAE Organizarea şi funcŃionarea mass-media în Oltenia / Nicolae Bălaşa. - Craiova : Spirit Românesc, 2000. 164 p. II 50.892 ���� BUZERA, ION Literatura română faŃă cu postmodernismul : studiu critic despre "Şcoala de proză de la Târgovişte" / Ion Buzera. - Craiova : Spirit Românesc, 1996. 157 p. II 44.502 ���� CAłAN-RUSTA, ZENOVIA Geografie economică mondială / prof.univ.dr. Zenovia CaŃan-Rusta. - Craiova : Spirit Românesc, 2000. 274 p. II 50.874 ���� CHELARU, BORIS GR. Zboruri frânte, zboruri spre cer : versuri / Boris Gr. Chelaru. - Craiova : Spirit Romanesc , 1994 II 39.919 ���� ANU, IONEL Amos : poezii / Ionel Ciupureanu. - Craiova : Spirit Românesc, 1996.

167

64 p. II 50.858 ���� DRĂGUł, DOINA Arabescuri / Doina DrăguŃ. - Craiova : Spirit Românesc, 1995. 70 p. II 41.000 ���� DRĂGUł, DOINA Detaşare într-un spaŃiu dens : poezii / Doina DrăguŃ. - Craiova : Spirit Românesc, 1995. 64 p. II 41.428 ���� DRĂGUł, DOINA Individualitatea destinului : Eseuri asupra individualităŃii destinului în artă / Doina DrăguŃ. - Craiova : Spirit Românesc, 1996. 58 II 43.969 ���� FLOREA DENEŞ, DIANORA Rebis : roman / Dianora Florea Deneş. - Craiova : Spirit Românesc, 1998. 224 p. II 50.889 ���� GAE DELAGOICEA, IONEL Crinul din Nazaret / Ionel Gae Delagoicea. - Craiova : Spirit Românesc, 2001. 128 p. II 52.891 ���� GALICEANU, ION Asigurări şi reasigurări : studii de caz şi aplicaŃii practice / prof.univ. Ion Galiceanu, asist.univ. Mirela Cristea, ec. Procopie ForŃan. - Craiova : Spirit Românesc, 2000. 282 p. III 18.062 ���� GEAFIR, GEORGE Noul Babilon : proză umoristică / George Geafir. - Craiova : Spirit Românesc, 1995. 114 p. II 50.895 ���� IONESCU, MILTIADE ConspiraŃia unor berbeci / Miltiade Ionescu. - Craiova : Spirit Românesc, 2002. 58 p.

168

II 53.019 ���� IONESCU, MILTIADE Care pe care?! : dueluri epigramatice / Miltiade Ionescu. - Craiova : Spirit Românesc, 1997. 81 p. II 46.021 ���� ÎNVING{TORUL LUI NAPOLEON : ANTOLOGIE DE PROZ{ SCURT{ / prefaŃă,medalioane(specii literare şi autori), selecŃia textelor,referinŃe critice şi bibliografie de Marian Barbu. - Craiova : Spirit Românesc, 1999. 412 p. II 48.139 ���� LIMBAJUL C : APLICATII / Gheorghe Marian, Carmen Muşatescu, Mara Laşcu, Şeban Iordache. - Craiova : Spirit Românesc, 1997. 146 p. II 50.901 ���� MIHAIU, MIRCEA ILIE Dispozitive şi circuite electronice / Mircea Ilie Mihaiu. - Craiova : Spirit Românesc, 1996. II 46.024 ���� OPRICĂ, CONSTANTIN Rege peste golul materiei / Constantin Oprică. - Craiova : Spirit Românesc, 2000. 84 p. II 50.887 ���� OPRICĂ, CONSTANTIN Făt-Frumos, fiul vremilor / Constantin Oprică. - Craiova : Spirit Românesc, 1995. 72 p. II 50.871 ���� PACAL{, ADVOCAT : ANTOLOGIE DE SATIR{ }I UMOR . - Craiova : Spirit Românesc, 1995. 152 p. II 42.271 ���� PĂUNESCU, DAN Proiectarea paginilor Web / Dan Păunescu. - Craiova : Spirit Românesc, 2001. 94 p. IV 2.576 ���� PETCOIU, VIRGIL

169

Monografia comunei Leleşti - Gorj / Virgil Petcoiu. - Craiova : Spirit Românesc, 1997. ă178ş p.: foto, facs II 50.897 ���� POPA PALIU, LUCIA Contabilitate financiară : ghid practic / conf.univ.dr. Lucia Popa Paliu, prep.univ. Nicolae Ecobici. - Craiova : Spirit Românesc, 2000. 284 p. II 50.863 ���� POPA PALIU, LUCIA Contabilitate financiară / conf.univ.dr. Lucia Popa Paliu. - Craiova : Spirit Românesc, 2000. III 18.063 ���� POPA PALIU, LUCIA Contabilitatea financiară a agenŃilor economici / lect.univ.dr. Lucia Popa Paliu. - EdiŃia a 2-a, revizuită şi actualizată. - Craiova : Spirit Românesc, 1999. 622 p. III 18.064 ���� POPA PALIU, LUCIA EficienŃa economică / lect.univ.dr. Lucia Popa Paliu. - Spirit Românesc, 1999. 292 p. III 18.065 ���� POPESCU, LUIGI Fiscalitate / Luigi Popescu, Popa Ninel, Popa Sorin. - Craiova : Spirit Românesc, 2000. 460 p. II 50.872 ���� POPESCU, VALENTIN SMARAND Un toc şi o sugativă / Valentin Smarand Popescu. - Craiova : Spirit Românesc, 1996. 66 p. II 44.244 ���� SORESCU, BEATRICE SILVIA Starea din clipă / Beatrice Silvia Sorescu. - Craiova : Spirit Românesc, 1996. 76 p. II 50.882 ���� SUCIU, MARIAN VICTOR

170

Celălalt Arghezi : eseu de poetică retorică a prozei / Marian Victor Suciu. - Craiova : Spirit Românesc, 1995. 122 p. II 41.394 ���� TEACĂ, ION De-ale lui Sucă / Ion Teacă. - Craiova : Spirit Românesc, 1998. 114 p. II 47.720 ���� THEODORU, CHRISTIAN Bobul de punct : poezii / Christian Theodoru. - Craiova : Spirit Românesc, 1996. 59 p. II 46.256

171

Catalogul editurilor craiovene

���� MANUALUL CONSILIERULUI DE REINTREGARE SOCIAL{ }I SUPRAVEGHERE / Editat de Ioan Durnescu. - Craiova : Editura Themis : FundaŃia Europeană "Nicolae Titulescu", [s.a.] 409 p. III 19.606 ���� PÎRVU, GHEORGHE Economie politică / Gheorghe Pîrvu; Alexandru Sandu; Marin Băbeanu. - Craiova : Themis, 2000. 216 p. II 51.083 ���� ACCOCE, PIERRE Aceşti bolnavi care ne guvernează / Pierre Accoce,dr.Pierre Rentchwick;traducere de Cecilia Condei;adapt.lit.şi pref.de Valeriu Cîmpeanu. - Craiova : Tribuna, 1993.

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa TTTTTTTThhhhhhhheeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiissssssss Adresa : Str. Al. I. Cuza nr. 13 Telefon : 0251.419900; 0744.536112 An de înfiinŃare : 2000 ISBN : 973-99969 Director : Dan Claudiu D[ni]or

T

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa TTTTTTTTrrrrrrrriiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaa Adresa : Bdul. Mareşal I. Antonescu, bl. 14, sc. 1, ap. 14 An de înfiinŃare : 1990 ISBN 973-9119 - Director : Valeriu Câmpeanu

172

476p. I 9.540 ���� BARKLAY, FLORENCE L. Mătăniile : roman de dragoste / Florence L. Barcklay. - Craiova : Tribuna, 1990. 299 p. II 35.644 ���� BOCCACCIO, GIOVANNI Decameronul / Giovanni Boccaccio ; trad. Eta Boeriu ; ediŃie îngrijită Valeriu Câmpeanu ; cop. Corina Dinulescu. - Craiova : Tribuna, 1993. 768 p. II 38.267 ���� BRAINE, JOHN Drumul spre înalta societate / J. Braine. - Craiova : Tribuna, 1994. 472 p. II 39.898 ���� BROMFIELD, LOUIS. Anna Bolton : roman / Louis Bromfield. - Craiova : Tribuna, 1993. 168 p. II 38.178 ���� BRONTË, ANNE. Agnes Grey / Anne Brontë. - Craiova : Tribuna, 1992. 160 p. II 37.643 ���� BUCK, PEARL S. Casa de lut : roman / Pearl S. Buck. - Craiova : Tribuna, 1993. vol. II 37.948 ���� BUCK, PEARL S. Destinul unei mame / Pearl S. Buck. - Craiova : Tribuna, 1993. 200 p. II 38.774 ���� CHARNEY, DAVID Înainte de Shogun / David Charney. - Craiova : Tribuna, 1994. 708 p. I 9.539 ���� CHRISTIE, AGATHA. PeniŃa otrăvită / A. Christie. - Craiova : Tribuna, 1994. 269 p. I 9.546 ���� CLAVELL, JAMES

173

Changi / James Clavell. - Craiova : Tribuna, 1992. 471 p. II 37.249 ���� CLAVELL, JAMES Tai - Pan / James Clavel. - Craiova : Tribuna, 1992. 775 p. II 38.131 ���� CRONIN, A.J. Gran Canaria / A.J. Cronin. - Craiova : Tribuna, 1991. 294 p. II 36.646 ���� DEAN, MAUREEN SoŃiile de la Casa Albă / Maureen Dean. - Craiova : Tribuna, 1993. 437 p. I 9.544 ���� DESMAREST, MARIE-ANNE Torente / Marie-Anne Desmarest. - Craiova : Tribuna, 1992. 2 vol. II 37.609 ���� DU VEUZIT, MAX SoŃul meu / Max Du Veuzitt. - Craiova : Tribuna, 1991. 223 p. II 36.872 ���� GABORIAU, EMILE Afacerea Lerouge / Emile Gaboriau. - Craiova : Tribuna, 1992. 264 p. II 36.952 ���� HARDY, THOMAS Departe de lumea dezlănŃuită / Thomas Hardy. - Craiova : Tribuna, 1992. 440 p. II 37.610 ���� HARDY, THOMAS Idilă pe un turn / Thomas Hardy. - Craiova : Tribuna, 1993. 296 p. II 38.318 ���� LONDON, JACK Mihail câine de circ / Jack London. - Craiova : Tribuna, 1992. 264 p. II 37.631 ���� MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET Vălul pictat / William Somerset Maugham. - Craiova : Tribuna, 1992.

174

213 p. II 37.194 ���� MAURIER, DAPHNE DU Golful francezului / Daphne du Maurier. - Craiova : Tribuna, 1992. 216 p. II 37.201 ���� MITCHELL, MARGARET Pe aripile vântului / Margaret Mitchell. - Craiova : Tribuna, 1992. 2 vol. II 37.299 ���� REMARQUE, ERICH MARIA Trei camarazi / E.M. Remarque. - Craiova : Tribuna, ă1994ş. 408 p. II 39.797 ���� SAINT PIERRE, MICHEL DE Acuzata : roman / Michel de Saint Pierre. - Craiova : Tribuna, 1991. 232 p. II 36.870

175

Catalogul editurilor craiovene

���� AUR, NICOLAE S. Piemontul OlteŃului : Studiu geomorfologic / Nicolae S. Aur. - Craiova : Universitaria, 1996. 230 p. II 44.381 ���� BABALEAN, ANDA FELICIA Zoologia nevertebratelor (noŃiuni practice) / Anda Felicia Babalean. - Craiova : Universitaria, 2001. 224 p. IV 2.478 ���� BARBU, PAUL-EMANOIL Catagrafia judeŃului Dolj din anul 1828 / Paul-Emanoil Barbu, Vladimir Osiac. - Craiova : Universitaria, 2001. 378 p. IV 2.610 ���� BARDAŞ, PETRU Analiza economică a societăŃilor de comerŃ şi turism / Petru Bardaş. - Craiova : Universitaria, 2001. 220 p. II 51.117 ���� BARDAŞ, PETRU

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiiittttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa

Adresa: A.I. Cuza, nr. 13 Telefon : 0251/412479 Fax: 0251/412479 Anul înfiinŃării: 1992 ISBN: 973-8043 Director: Octavian Lohon

U

176

Analiza financiară : cu aplicaŃie la societăŃile comerciale de comerŃ şi turism / Petru Bardaş. - Craiova : Universitaria, 2001. 188 p. II 51.876 ���� BARDAŞ, PETRU EficienŃa integrată a întreprinderii / Petru Bardaş. - Craiova : Universitaria, 1998. 170 p. II 49.264 ���� BAZELE CONTABILIT{|II : MANUAL UNIVERSITAR PENTRU #NV{|{M~NTUL LA DISTAN|A / Ionel Gârleşteanu, Sorinel Domnişoru, Maria Sandu, Gabriela Ionescu. - Craiova : Universitaria, 2001. II 51.877 ���� BĂLAN, TRANDAFIR T. Capitole de matematici aplicate : Transformata Laplace / Trandafir T.Bălan. - Craiova : Universitaria, 2001. 392 p. II 51.864 ���� BĂRBĂCIORU, CONSTANTIN Macroeconomie / Constantin Bărbăcioru, Daniela Ionescu. - Craiova : Universitaria, 2001. 476 p. II 52.899 ���� BĂRBĂCIORU, CONSTANTIN Macroeconomie II : manual universitar / prof.univ.dr. Constantin Bărbăcioru, lect.univ.dr. Daniela Popescu. - Craiova : Universitaria, 2000. 394 p. II 50.220 ���� BERCEANU, DOREL Politicile financiare ale firmei / Dorel Berceanu. - Craiova : Universitaria, 2001. 424 p. III 18.930 ���� BERILĂ, ION Inocuitatea alimentelor - Promovare şi protecŃie / Ioan Berilă, Ileana Prejbeanu, Ion Olteanu. - Craiova : Universitaria, 2000. 188 p. II 51.121 ���� BICĂ, FLORIN

177

Baze de date FOXPRO / Bică Florin,Chichica Emanuela-Mariana. - Craiova : Universitaria, 1998. 232 p. II 47.950 ���� BICĂ, FLORIN FOXPRO : Programare interactivă / Florin Bică, Emanuela-Mariana Chichea. - Craiova : Universitaria, 1998. 230 p II 49.242 ���� BICĂ, FLORIN FOXPRO : programare standard / Bică Florin, Chichea Emanuela-Mariana. - Craiova : Universitaria, 1998. 375 p. II 47.951 ���� BITOLEANU, ALEXANDRU Convertoare statice : AplicaŃii / Alexandru Bitoleanu. - Craiova : Universitaria, 1994. 120 p. II 41.974 ���� BOAJĂ, MINICĂ Politici ale pieŃei muncii / Minică Boajă. - Craiova : Universitaria, 1999. 210 p. II 49.254 ���� BOAJĂ, MINICĂ TendinŃe în evoluŃia pieŃei muncii / Minică Boajă. - Craiova : Universitaria, 1999. 386 p. II 49.248 ���� BOAJĂ, MINICĂ TendinŃe în evoluŃia pieŃei muncii în România / Minică Boajă. - Craiova : Universitaria, 1999. 210 p. II 49.296 ���� BRATU, ŞTEFAN Analiza gestiunii portofoliului de valori mobiliare / Ştefan Bratu. - Craiova : Universitaria, 1998. 134 p. II 49.270 ���� BRATU, ŞTEFAN Bursa de valori internaŃională / Ştefan Bratu. - Craiova : Universitaria, 1998.

178

160 p. II 49.252 ���� BRATU, ŞTEFAN Valori mobiliare negociabile la bursa de valori / Ştefan Bratu. - Craiova : Universitaria, 1998. 184 p. II 49.271 ���� BUCULEI, MIHAI Elemente de mecanică tehnică : teorie şi aplicaŃii / Mihai Buculei. - Craiova : Universitaria, 1994. 214 p. II 42.022 ���� BUCULEI, MIHAI Introducere în analiza mişcării sistemelor de solide în câmpuri termice / Mihai Buculei, Mihnea Marin. - Craiova : Universitaria, 1997. 162 p. III 15.622 ���� BUŞNEAG, DUMITRU Algebra / Dumitru Buşneag(coord.), Florentina Chirtiş, Dana Piciu. - Craiova : Universitaria, 1999. 330 p. II 49.262 ���� BUŞNEAG, DUMITRU Algebră liniară / Dumitru Buşneag, Dana Piciu. - Craiova : Universitaria, 2001. 158 p. II 51.086 ���� BUŞNEAG, DUMITRU Aritmetică şi teoria numerelor / Dumitru Buşneag (coord); Florentina Boboc, Dana Piciu. - Craiova : Universitaria, 1999. 288 p. II 49.241 ���� BUŞNEAG, DUMITRU Capitole speciale de algebră / Dumitru Buşneag. - Craiova : Universitaria, 1997. 364 p II 45.811 ���� BUłU, ALINA Grafică inginerească. Geometrie descriptivă : Teste grilă / Alina BuŃu, LUdmila Sass. - Craiova : Universitaria, 1999. 60 p.

179

IV 2.297 ���� CAIETELE MIRCEA ELIADE : CAHIERS MIRCEA ELIADE / coordonator : Ionel Buşe. - Craiova : Universitaria, 2002. 180 p. II 52.858 ���� CĂTĂNEANU, ADINA Mecanică / Adina Cătănean . – Craiova : Universitaria, 2001. II 51.085 ���� CĂTĂNEANU, SERGIU Teorie sportivă : pentru clasele şi liceele cu program sportiv / Sergiu Cătăneanu, Viorel Dobre. - Craiova : Universitaria, 2001. 232 p. II 51.869 ���� CÂRSTEA, DOINA Endocardita postabortum / Doina Cârstea, Late Scurtu;au colaborat:I.C.Efrem,Liliana Novac. - Craiova : Universitaria, 1998. 146 p. II 47.957 ���� CENTENAR CONSTANTIN C. GIURESCU : AMINTIRI }I DOCUMENTE . - Craiova : Universitaria, 2001. 670 p.; 28 f.foto. III 18.892 ���� CERBULESCU, DĂNILĂ Convertoare statice de putere. – Craiova. – Universitaria, 2000. 2vol. II 42.187 ���� CHILOM, TEREZA Istoria instituŃiilor politice româneşti / Tereza Chilom, Cristina Otovescu. - Craiova : Universitaria, 2003. 308 p. II 54.945 ���� CIOBANU, VASILE PiaŃa de capital : teorie şi practică / Vasile Ciobanu,Ştefan Bratu,Ion Galiceanu. - Craiova : Universitaria, 1997. 317 p. II 45.804 ���� CIOBOTEA, DINICĂ Istoria moşnenilor / Dinică Ciobotea. - Craiova : Universitaria, 1999-. IV 2.232 ���� CIOLACU, FILIP GABRIEL

180

Fluide pentru aşchiere : caracterizare, evaluare, utilizare / Conf. dr. ing. Gabriel Ciolacu, prof. dr. chim. Nicolae Mureşan, dr. ing. Adrian Sorin Roşca. - Craiova : Universitaria, 2000. 192 p. II 51.116 ���� CIOLACU, FILIP GABRIEL Traductoare şi captoare pentru mărimi mecanice / Filip Gabriel Ciolacu. - Craiova : Universitaria, 1999. 196 p. II 49.243 ���� CIUVĂł, VASILE Drept financiar / Vasile CiuvăŃ, Anişoara Băbălău. - Craiova : Universitaria, 2001. 244 p. II 51.129 ���� CONSTANTINESCU, DUMITRU Managementul întreprinderii / Prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu, prof.univ. dr. Constantin Tumbăr, conf. univ. dr. Ion Criveanu. - Craiova : Universitaria, 2000. 234 p. II 51.097 ���� CONTABILITATEA SOCIET{|ILOR COMERCIALE : SINTEZE : STUDII DE CAZ / coordonator : Victoria Bărbăcioru. - Craiova : Universitaria, 2000. 358 p. IV 2.473 ���� CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU AL AGEN|ILOR ECONOMICI / Mircea Boulescu, Marcel GhiŃă, Valerică Mreş, Sorinel Domnişoru, Valerică Mareş, Emil GhiŃă. - Craiova : Universitaria, 2001. 282 p. II 51.878 ���� CRĂCIUN, LIVIU Strategii şi politici de remunerare / lect.univ.dr. Liviu Crăciun, conf.univ.dr. Marin Ionică. - Craiova : Universitaria, 2001. 298 p. IV 2.552 ���� CRIŞAN, NOUR I. Grafică tehnică industrială : Curs pentru învăŃământul industrial tehnic / Nour I. Crişan, Gelica Stănescu. - Craiova : Universitaria, 2003. 317 p.

181

IV 2.776 ���� CUCIUREANU, SONIA Orientări în critica literară franceză a secolului XX / Sonia Cuciureanu. - Craiova : Universitaria, 1999. 132 p. II 49.295 ���� CUCIUREANU, SONIA Personnages du roman francais / Sonia Cuciureanu. - Craiova : Universitaria, 2000. 116 p. II 50.159 ���� CUNO}TIN|E DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE LICEN|{ / Nicolae GiurgiŃeanu, Sorin Popa, Valentin LiŃoiu, Ştefan Udriştoiu. - Craiova : Universitaria, 2000. 272 p. II 49.287 ���� CUNO}TIN|E DE SPECIALITATE / coordonatori : prof.univ.dr. Ion Roşu Hamzescu, prof.univ.dr. Constantin Fota. - Craiova : Universitaria, 2000. 268 p. II 50.218 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE ABSOLVIRE LA SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI GESTIUNE FINANCIARA / coordonator : conf.univ.dr. Ion Rogoveanu. - Craiova : Universitaria, 2001. 334 p II 51.131 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE LICENTA LA SPECIALIZAREA BANCI SI BURSE DE VALORI . - Craiova : Universitaria, 1999. 250 p. II 49.236 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE LICENTA LA SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE / Coordonator : prof.univ.dr. Victoria Bărbăcioru. - Craiova : Universitaria, 2000. 252 p.

182

II 49.237 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE LICENTA LA SPECIALIZAREA FINANTE-ASIGURARI . - Craiova : Universitaria, 1999. 252 p. II 49.250 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE LICENTA LA SPECIALIZAREA FINANTE-ASIGURARI / coordonator : prof.univ.dr. Anghel Nicolae. - Craiova : Universitaria, 2001. 442 p. II 51.133 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE LICENTA LA SPECIALIZAREA GESTIUNE FINANCIAR-BANCARA : COLEGIU / Coordonator : Marin OpriŃescu. - Craiova : Universitaria, 2001. 312 p. II 51.132 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE LICENTA, SPECIALIZAREA BANCI SI BURSE DE VALORI . - Craiova : Universitaria, 2000. 276 p. II 50.213 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE LICENTA, SPECIALIZAREA FINANTE-ASIGURARI . - Craiova : Universitaria, 2000. 304 p. II 50.214 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE LICENTA, SPECIALIZAREA GESTIUNE FINANCIAR-BANCARA . - Craiova : Universitaria, 2000. 226 p. II 50.211 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : NOTIUNI TEORETICE SI TESTE DE VERIFICARE : EXAMEN DE LICENTA LA SPECIALIZAREA BANCI SI BURSE DE VALORI / Coordonator : Marin OpriŃescu. - Craiova : Universitaria, 2001. 404 p.

183

II 51.134 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : NOTIUNI TEORETICE SI TESTE DE VERIFICARE. EXAMEN DE LICENTA LA SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE / Coordonator prof. univ. dr. Victoria Bărbăcioru. - 408 p. : Universitaria, 2001. 408 p. II 51.113 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE LICENTA. SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL FIRMEI : NOTIUNI TEORETICE SI TESTE DE VERIFICARE . - Craiova : Universitaria, 2000. 280 p. II 50.212 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE LICENTA. SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL FIRMEI : NOTIUNI TEORETICE SI TESTE DE VERIFICARE / coordonator prof. univ. dr. Constantin Tumbăr. - Craiova : Universitaria, 2001. 380 p. II 51.075 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE FUNDAMENTALE : EXAMEN DE LICENTA . - Craiova : Universitaria, 1999. 256 p. II 49.245 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE FUNDAMENTALE PENTRU EXAMENUL DE LICENTA : NOTIUNI TEORETICE SI TESTE DE VERIFICARE / Coordonator prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu. - Craiova : Universitaria, 2001. 414 p. II 51.128 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE FUNDAMENTALE PENTRU EXAMENUL DE LICENTA : NOTIUNI TEORETICE SI TESTE DE VERIFICARE / coordonator conf. univ. dr. Marcel Drăcea. - Craiova : Universitaria, 2001. 298 p.

184

II 51.094 ���� CUNO}TIN|E ECONOMICE FUNDAMENTALE, PENTRU EXAMENUL DE LICENTA : NOTIUNI TEORETICE SI TESTE DE VERIFICARE . - Craiova : Universitaria, 2000. 212 p. II 50.215 ���� CUPŞA, AUGUSTIN InfecŃia cu virusul imunodeficienŃei (HIV) la copii şi adolescenŃi / Augustin Cupşa. - Craiova : Universitaria, 1995. 224 p. II 41.983 ���� DARIE, VIRGIL Biochimie medicală / dr. Virgil Darie . – Craiova, Universitaria, 1998. 2 vol. IV 1.811 ���� DICłIONARUL TOPONIMIC AL ROMÂNIEI : OLTENIA . - Craiova : Universitaria, 1995. V 567 ���� DINCĂ, ALEXANDRU LecŃii de algebră / Alexandru Dincă. - Craiova : Universitaria, 2000. 314 p. III 17.739 ���� DRAGOMIR, GHEORGHE Productivitatea muncii / Gheorghe Dragomir, Ion TomiŃa, Constantin Tumbăr, ... - Craiova : Universitaria, 1997. 207 p. II 44.386 ���� DRAGOMIR, MARIAN Tenis de masă - de la iniŃiere spre marea performanŃă / Marian Dragomir. - Craiova : Universitaria, 2001. 158 p II 51.095 ���� DUMITRAŞCU, EMIL Titus Lucretius Carus ; Caius Iulius Caezar : Studii de literatură latină / Emil Dumitraşcu. - Craiova : Universitaria, 1996. 180 p. II 44.387 ���� DUMITRU, NICOLAE Angrenaje cilindrice : Proiectare asistată de calculator / Nicolae Dumitru. - Craiova : Universitaria, 2000. 234 p.

185

II 49.283 ���� DUMITRU, NICOLAE Bazele modelării sistemelor mecanice. Elemente finite / Nicolae Dumitru, Cezar-Alin Ungureanu. - Craiova : Universitaria, 2000. 242 p. II 50.217 ���� DUMITRU, NICOLAE Mecanisme spaŃiale : Modelarea cinematică şi dinamică, prin metode computerizate / Nicolae Dumitru. - Craiova : Universitaria, 1999. 256 p. II 49.249 ���� DUŞCĂ, ANCA ILEANA Dreptul afacerilor: curs / Anca Ileana Duşcă. - Craiova : Universitaria, 1999. 266 p II 51.077 ���� ECONOMIA #NTREPRINDERII / Dumitru Constantinescu, Constantin Tumbăr, Tudor Nistorescu, ş.a. - Craiova : Universitaria, 2000. 376 p. III 17.740 ���� FETIłĂ, IOAN Electrocinetică : teorie şi problemă / Ion FetiŃă. - Craiova : Universitaria, 1995. 130 p. II 42.019 ���� FOTA, CONSTANTIN Economie internaŃională (International Economics): manual universitar / Prof. univ. dr. Constantin Fota. - EdiŃia a V-a. - Craiova : Universitaria, 2001. 404 p. II 51.082 ���� FUNDEANU, ILIE Apicultura / dr. Ilie Fundeanu. - Craiova : Universitaria, 2000. 278 p. II 49.246 ���� GALICEANU, ION Asigurări şi reasigurări / conf.univ.dr. Ion Galiceanu. - Craiova : Universitaria, 1997. 392 p. ; 20 cm.

186

II 44.385 ���� GALICEANU, ION Economia asigurărilor / conf. dr. Ion Galiceanu, lect. drd. Ştefan Bratu. - Craiova : Universitaria, 1996. 342 p. ; 20 cm. II 44.373 ���� GĂVAN, CONSTANTIN Recomandări privind utilizarea unor resurse furajere în hrana porcinelor / Constantin Găvan. - Craiova : Universitaria, 1999. 114 p. II 49.288 ���� GÂRBOVEANU, SORINA Negocierea şi organizarea afacerilor / Sorina Gârboveanu, Daniela Popescu. - Craiova : Universitaria, 2001. 284 II 50.896 ���� GESTIUNE. CONTROL. EVALUARE / Marcel GhiŃă, ConstanŃa Iacob, Ion TomiŃă, Margareta Traşcă, Ştefan Bratu. - Craiova : Universitaria, 1996. 287 p. II 43.541 ���� GHERGHE, PETRE Repertoriul informaŃiilor şi descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Laténe / Petre Gheorghe. - Craiova : Universitaria, 2001. 146 p. II 52.271 ���� GHIłĂ, MARCEL Control financiar,bancar şi fiscal / Marcel GhiŃă, Margareta Traşcă. - Craiova : Universitaria, 1998. 344 p. III 16.224 ���� GIURGIłEANU, NICOLAIE SGBD-ul Visual FoxPro 6.0 / Nicolaie GiurgiŃeanu, Anca MehedinŃu, Răzvan Buşe. - Craiova : Universitaria, 2002. 276 p. II 52.330 ���� GRIGORAŞ, CONSTANTIN Solurile Câmpiei de Vest dintre Mureş şi Crişul Alb / Constantin Grigoraş. - Craiova : Universitaria, 1999. 148p.+1h.

187

IV 2.296 ���� GRIGORAŞ, CONSTANTIN Solurile Terrei / Constantin Grigoraş. - Craiova : Universitaria, 2003. 212 p. III 19.679 ���� GRIGOROIU, GABRIELA Trainerella : In search of king Arthur's court : English Language Teaching / Gabriela Grigoroiu. - Craiova : Universitaria, 1999. 118 p. II 49.258 ���� HOBEANU, TUDOR Management / Prof. univ. dr. Tudor Hobeanu, asist. univ. drd. Marius Mitrache. - Craiova : Universitaria, 2000 . 377 II 51.084 ���� IACOB, CONSTANłA Contabilitate şi control de gestiune / prof. univ. dr. ConstanŃa Iacob, conf. univ. dr. Ion Ionescu. - Craiova : Universitaria, 2001. 392 p. II 51.115 ���� INFORMATIC{ ECONOMIC{ : TEORIE SI PROBLEME PENTRU EXAMENUL DE LICENTA / Nicolae GiurgiŃeanu, Valentin Tărbăjanu, Maria Sandu... - Craiova : Universitaria, 1999. 160 p. II 49.286 ���� IANCU, IONELA Modelare şi simulare în fiziologie / Ionela Iancu, Eugen Iancu. - Craiova : Universitaria, 2003. 242 p. III 19.561 ���� INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SYSTEM THEORY : SINTES 11 . - Craiova : Universitaria, 2003. vol. Antetitlu : University of Craiova. Automation, Computers & Electronics Faculty. IV 2.763 ���� IONESCU, ION CalculaŃia costurilor şi managementul firmei / Conf.univ.dr.Ion Ionescu. - Craiova : Universitaria, 1999.

188

298 p. II 49.289 ���� IONETE, COSMIN Controlul robust : Teorie şi aplicaŃii / Cosmin Ionete. - Craiova : Universitaria, 2001. 220 p. - (Control Engineering). II 51.127 ���� IVĂNESCU, ELVIRA-ECATERINA Societatea ortodoxă naŃională a femeilor române (1910 - 1948 ; 1990 - 2001) / Elvira-Ecaterina Ivănescu. - Craiova : Universitaria, 2001. 408 p: il., II 52.853 ���� JOIłA, ELENA Pedagogie - EducaŃie şi Curriculum / Elena JoiŃa (coordonator), V.Ilie, Ec. Frăsineanu . - Craiova : Universitaria, 2003. 308 p. III 19.615 ���� LASCU, IOAN Panorama de la poésie française au XX-e siècle : cours de civilisation et de littérature / Ioan Lascu. - Craiova : Universitaria, 2003. 220 p. II 54.678 ���� LAZAROVICI, H. Teoria şi practica contabilităŃii pe baze logice şi raŃionament : curs intensiv / H. Lazarovici. - Bucureşti : Universitaria, 2000. 160 p. II 50.337 ���� LĂZĂRESCU, CONSTANłA Utilizarea eficientă a factorilor de producŃie / ConstanŃa Lăzărescu, doctor în economie. - Craiova : Universitaria, 2001. 234 p. II 52.908 ���� LIVESCU, MICHAELA Locul limbii române între limbile romanice în perspectiva atlaselor lingvistice romanice : terminologia părŃilor capului / Michaela Livescu. - Craiova : Universitaria, 2003. 363 p. III 19.674 ���� LULEA, C.

189

Ghid pentru prelucrarea şi executarea unor lucrări antierozionale pe terenuri situate în pantă / C. Lulea, Ileana Neagu. - Craiova : Universitaria, 1999. 98 p. II 49.251 ���� LULEA, C. Ghid pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de desecari, îndiguiri, acumulări de apă şi irigaŃii / C. Lulea. - Craiova : Universitaria, 2000. 226 p. II 51.079 ���� MACROECONOMIE : MANUAL UNIVERSITAR PENTRU #NV{|{M~NTUL LA DISTAN|A / coordonator : Gheorghe Pîrvu. - Craiova : Universitaria, 2001. 250 p. II 51.874 ���� MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL : CUNO}TIN|E ECONOMICE DE SPECIALITATE : EXAMEN DE LICEN|{ . - Craiova : Universitaria, 1999. 250 p. II 49.259 ���� MARIN, CONSTANTIN Structuri şi legi de reglare automată / Constantin Marin. - 2000 : Universitaria, Craiova. 276 p. - (Control Engineering ; Vol. 1). II 51.124 ���� MARINESCU, IOAN Geografia Europei : Caiet de lucrări practice / Ioan Marinescu, Cornel Golea. - Craiova : Universitaria, 2003. 68 p. IV 2.761 ���� MA}INI - UNELTE }I AGREGATE : ORGANOLOGIE SI CINEMATIC{ / Conf.dr. Gheorghe Tauru, conf.dr.ing. Mihai Vătafu, conf.dr.ing. Adrian Cernăianu. - Craiova : Universitaria, 1999. 328 p. II 49.274 ���� MATEI, GHEORGHE Impozitele şi taxele în România / Gheorghe Matei. - Craiova : Universitaria, 1996. 164 p.

190

II 43.545 ���� METODE ŞI TEHNICI FISCALE / Gheorghe Matei, Pătru Rotaru, Roxana Nanu, Raluca Drăcea. - Craiova : Universitaria, 2001. 354 p. II 51.081 ���� MICROECONOMIE : MANUAL UNIVERSITAR PENTRU #NV{|{M~NTUL LA DISTAN|{ / coordonator : Gheorghe Pîrvu. - Craiova : Universitaria, 2001. 238 p. II 51.875 ���� MONEDĂ ŞI CREDIT : TEORIE ŞI PRACTICĂ / M.OpriŃescu, C.Spulbăr, J.Hurtupan, P.Ungurean. - Craiova : Universitaria, 1998. 324 p. II 47.961 ���� MUTU, DUMITRU GH. Tehnologia materialelor / Dumitru Gh. Mutu. - Craiova : Universitaria, 2000. 456 p. II 49.238 ���� NANU, GHEORGHE Mecanisme cu bare : teorie şi aplicaŃii / Gheorghe Nanu, Nicolae Dumitru. - Craiova : Universitaria, 2001. 252 p. II 51.873 ���� NANU, ROXANA MARIA Reforma sistemului bancar din România / Nanu Roxana Maria. - Craiova : Universitaria, 2002. 295 p. II 54.666 ���� NEACĂ, IUSTINIAN Electrotermie : fundamente şi aplicaŃii / dr.ing. Iustinian Neacă. - Craiova : Universitaria, 2001. 226 p. II 51.867 ���� NEACŞU, PETRE Ecologie şi protecŃia juridică a mediului / Petre Neacşu, Ion Olteanu, Edmond Gabriel Olteanu. - Craiova : Universitaria, 2000. 256 p.

191

III 18.130 ���� NEAGOE, DUMITRU Geometrie descriptivă : culegere de probleme / Dumitru Neagoe, Alina BuŃu, Gelica Stănescu. - Craiova : Universitaria, 1999. 68 p. IV 2.298 ���� NICULESCU, CONSTANTIN P. Convex Functions : Basic Theory and Applications / Constantin P. Niculescu - University of Craiova, Lars-Erik Persson – Lulea - University of Technology. - Craiova : Universitaria Press, 2003. 185 p. III 19.565 ���� NOłIUNI ÎN DOMENIUL PROTECłIILOR ELECTRICE / lucrare redactată şi tipărită în cadrul programului C85 finanŃat de Banca Mondială şi Guvernul României;coordonator:prof.dr.ing.Ion Mircea. - Craiova : Universitaria, 1998. 195 p. IV 2.210 ���� NOUTĂłI ÎN DOMENIUL PROTECłIILOR ELECTRICE . - Craiova : Universitaria, 1998. 195 p. IV 2.210 ���� OLARU, VICTOR A short dictionary of english place names / Victor Olaru. - Craiova : Universitaria, 1999. 152 p. II 49.276 ���� OLTEANU, ION Viticultură / Ion Olteanu. - Craiova : Universitaria, 2000. 600 p. III 18.126 ���� OPRESCU, VICTOR Fundamente psihologice ale pregătirii şi formării didactice / Victor Oprescu. - Craiova : Universitaria, 1996. 376 p. II 43.597 ���� OPRESCU, VICTOR Fundamentele psihologice ale pregătirii şi formării didactice / Victor Oprescu. - EdiŃie revizuită şi completată. - Craiova : Universitaria, 2001. 582 p.

192

II 51.087 ���� OPRIłESCU, ALIA-GABRIELA Regimul juridico - economic al dobânzii / Alia-Gabriela OpriŃescu. - Craiova : Universitaria, 2003. 222 p. III 19.593 ���� PAJISTILE PERMANENTE DIN NORDUL OLTENIEI / coordonator : prof.dr. Ioanin Ionescu. - Craiova : Universitaria, 2001. 300 p.; 3 h. IV 2.550 ���� PANĂ, D. D. Marketing : aplicaŃii / D. D. Pană, D. Pană. - Craiova : Universitaria, 2001. 192 p. II 50.537 ���� PANĂ, D. Management agroalimentar / D.Pană, D.D.Pană. - Craiova : Universitaria, 2000. 358 p. II 50.206 ���� PASCU, CRISTINA-ILEANA Tehnică şi management în activităŃile auxiliare / Dr. ing. Pascu Cristina-Ileana. - Craiova : Universitaria, 2003. 337 p. II 54.557 ���� PÂRVU, CRISTIAN DAN TendinŃe în procesul creşterii şi dezvoltării economice contemporane : Provocări ale secolului XXI / Cristian Dan Pârvu. - Craiova : Universitaria, 1999. 222 p. II 49.235 ���� PÂRVU, VASILE ContribuŃii la studiul gândirii economice româneşti : Doctrina burghezo-liberală (1900-1916) / Vasile Pârvu, Cristian Pârvu. - Craiova : Universitaria, 1997. 225 p. II 44.379 ���� PÂRVULESCU, VIOREL NICU Semiologie şi noŃiuni de patologie medicală pentru kinetoterapeuŃi / Viorel Nicu Pârvulescu, Rodica Trăistaru. - EdiŃia a 2-a. - Craiova : Universitaria, 2003. 390 p.

193

III 19.560 ���� PIE|ELE }I STATUL #N ECONOMIA MODERN{ / Constantin Bărbăcioru, Marian Teodorescu, Daniela Popescu, Traian Iana. - Craiova : Universitaria, 2001. 320 p. II 52.868 ���� PIłURCĂ, AUREL Doctrine politice : liberalismul şi conservatorismul / Aurel PiŃurcă. - Craiova : Universitaria, 1997. II 45.816 ���� PÎRVU, VASILE DiplomaŃie, protocol, negocieri internaŃionale / Vasile Părvu, Cristian Dan Pîrvu. - Craiova : Universitaria, 2001. 164 p. II 51.088 ���� PLENICEANU, VASILE Apele din Câmpia Olteniei : Sectorul Dunăre - Jiu (cu privire specială asupra apelor subterane freatice) / Vasile Pleniceanu. - Craiova : Universitaria, 1998. 354 p. III 17.270 ���� POPA, ANA EficienŃa investiŃiilor / Prof. univ. dr. Ana Popa, prof. univ. dr. Anghel Nicolae, asist. univ. drd. Mirela Cristea. - Craiova : Universitaria, 2000. 328 p. III 18.127 ���� POPA, ANA InvestiŃiile pe coordonatele economiei de piaŃă / Ana Popa. - Craiova : Universitaria, 1997. 253 p. II 44.382 ���� POPESCU, DANIELA Organizarea şi mediul afacerilor : manual universitar / Lector universitar doctor Daniela Popescu. - Craiova : Universitaria, 2000. 350 p. II 51.108 ���� POPESCU, DORIN Sisteme de conducere a roboŃilor utilizând reŃele neuronale artificiale / Dorin Popescu. - Craiova : Universitaria, 2003. 258 p. III 19.559

194

���� POPESCU, IULIAN Sinteza structurală şi cinematica mecanismelor cu bare / Iulian Popescu, Cezar-Alin Ungureanu. - Craiova : Universitaria, 2000. 418 p. II 51.076 ���� PREDA, MIRCEA Chimie tehnică / Mircea Preda. - Craiova : Universitaria, 2003. 231 p. III 19.564 ���� PREDOI, MARIA Capitole de matematici aplicate : Optimizarea sistemelor / Maria Predoi. - Craiova : Universitaria, 1999. 366 p. II 49.285 ���� PRIBOI MIHAI C. Competitivitate în telecomunicaŃii / Doctor în management Mihail C. Priboi. - Craiova : Universitaria, 2000. 357 p. II 51.129 ���� PROCESAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE PENTRU OBłINEREA UNOR MATERII PRIME / Sever Şontea,Mihai Mangra,Marin Didu,Gheorghe Văduvoiu... coordonator:prof.univ.dr.ing.Sever Şontea. - Craiova : Universitaria, 1998. 241 p. IV 2.203 ���� PRODUC|IE. COSTURI. PRE|URI . - Craiova : Universitaria, 1996. 300 p II 43.552 ���� RĂDESCU, EUGENIA Elemente de geometrie analitică / Eugenia Rădescu. - Craiova : Universitaria, 1997. 217 p. II 45.803 ���� RĂDULESCU, ANDA-IRINA Syntaxe des circonstants:les complements circonstanciels:exercices / Anda-Irina Rădulescu. - Craiova : Universitaria, 1998. 130 p. II 47.967 ���� RĂDULESCU, ANDA-IRINA

195

Types de phrase : les constituants obligatoires / Anda Rădulescu. - Craiova : Universitaria, 1999. 138 p. II 49.275 ���� ROCŞOREANU, CARMEN Matematici aplicate în economie / Carmen Rocşoreanu. - Craiova : Universitaria, 2001. 228 p. II 51.074 ���� ROGOVEANU, ION Elemente de contabilitate şi analiză economico-financiară a agenŃilor economici din agricultură / Ion Rogoveanu, Sorinel Domnişoru, Mihai Ionescu. - Craiova : Universitaria, 1999. 216 p. II 49.268 ���� ROŞCA, DANIELA Elements de machines / Daniela Roşca. - Craiova : Universitaria, 1999. 230 p. II 49.255 ���� ROŞCA, DANIELA. Elements de machines : engrenages / Daniela Roşca. - Craiova : Universitaria, 1998. 100 p II 47.975 ���� ROŞU-HAMZESCU, ION Tratat privind tranzacŃiile internaŃionale / prof. univ. dr. Ion Roşu Hamzescu. - Craiova : Universitaria, 2003. 359 p. II 54.673 ���� SCURTU, GABRIELA Les complements circomstanciels / Gabriela Scurtu. - Craiova : Universitaria, 1998. 126 p. II 47.966 ���� SCRIOŞTEANU, ADRIANA Logistica întreprinderii / Adriana Scrioşteanu. - Craiova : Universitaria, 2003. 270 p. II 54.672 ���� SELIŞTEANU, DAN

196

Modelarea şi conducerea bioreactoarelor / Dan Selişteanu. - Craiova : Universitaria, [s.a.] 245 p. II 51.122 ���� SIMILARU, LAVINIA Metamorfozele unui mit : Don Juan / Lavinia Similaru. - Craiova : Universitaria, 2003. 117 p. II 54.552 ���� SISTEME EFICIENTE ENERGETIC PENTRU INSTALAłII CU DEBITE REGLABILE / coordonator: prof.dr.ing. Ion Mirea. - Craiova : Universitaria, 1999. 222 IV 2.299 ���� SPULBĂR, CRISTI MARCEL Optimizarea managementului bancar / Cristi Marcel Spulbăr. - Craiova : Universitaria, 1999. 336 p. II 49.263 ���� STAMATOIU, DIONISIE Cele patru Sfinte Evanghelii : noŃiuni introductive şi comentariu / lucrare tipărită cu binecuvântarea IPS acad.dr. Nestor Vornicescu, Mitropolit al Olteniei şi Arhiepiscop al Craiovei. - Craiova : Universitaria, 2000. 622p.+6h.; 2il. II 50.208 ���� STAVRE, PETRE Matematici aplicate / Petre Stavre. - Craiova : Universitaria, 1999. II 49.253 ���� STAVRE, PETRE Capitole speciale de matematici aplicate / Petre Stavre, Ştefan Zanfir, Lucian Bolnăvescu. - Craiova : Universitaria, 2000. 328 p. II 51.090 ���� STAVRE, PETRE Programare liniară / Petre Stavre. - Craiova : Universitaria, 1998. vol.1=259 p. II 47.947 ���� STĂNESCU, GELICA Geometrie descriptivă : culegere de probleme / Gelica Stănescu, Dumitru Nicolae, Alina BuŃu. - Craiova : Universitaria, 2001. 66 p.

197

IV 2.548 ���� ŞTEFAN, VICTOR Structuri şi strategii macroeconomice / Victor Ştefan. - Craiova : Universitaria, 2001. 178 p. II 51.080 ���� TAURU, GHEORGHE Maşini - unelte : componente pentru realizarea comenzii adaptive / Gheorghe Tauru. - Craiova : Universitaria, 1998. 224 p. II 47.958 ���� TĂRÂłĂ, DANIELA FLORENTINA OŃeluri inoxidabile austenitice aliate cu mangan / Daniela Florentina TărâŃă. - Craiova : Universitaria, 1999. 234 II 49.279 ���� TĂRÂłĂ, DANIELA FLORENTINA Studiul materialelor : Îndrumar practic de laborator : Destinat studenŃilor FacultăŃii de Mecanică din Craiova / Daniela Florentina TărâŃă. - Craiova : Universitaria, 1999. 102 p. II 49.260 ���� TĂRÂłĂ, DANIELA FLORENTINA Studiul materialelor / Daniela Florentina TărâŃă. - Craiova : Universitaria, 2000. 678 p. II 51.870 ���� TEODORESCU, CRISTIANA-NICOLA Usages familiaux des medias et transition / Cristiana-Nicola Teodorescu. - Craiova : Universitaria, 1998. 150 p. II 46.177 ���� TEORIA SISTEMELOR / Constantin Marin, Dan Popescu, Emil Petre, Cosmin Ionete, Dan Selişteanu. - Craiova : Universitaria, 2001. 246 p. - (Control Engineering) II 51.868 ���� TESTE GRILĂ DE BIOLOGIE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINĂ . - Craiova : Universitaria, 1996. 105 p

198

IV 1.924 ���� TESTE GRILA DE CHIMIE ORGANICA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICIN{ . - Craiova : Universitaria, 1996. 370 p. II 43.569 ���� TESTE GRILA DE FIZICA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICIN{ . - Craiova : Universitaria, 1996. 240 p. II 43.568 ���� TOMESCU, VIORICA Geografie fizică generală : Teste grilă pentru admiterea în învăŃământul superior / Viorica Tomescu, Vasile Pleniceanu, Constantin Sorin. - Craiova : Universitaria, 1999. 194 p. II 49.281 ���� TOMESCU, VIORICA Didactica geografiei (pentru formele de învăŃământ zi şi învăŃământ la distanŃă) / Viorica Tomescu. - Craiova : Universitaria, 2003. 223 p. IV 2.762 ���� TOPALĂ, DRAGOŞ VLAD Compendiu de istoria limbii române literare : până la 1881 / Dragoş Vlad Topală. - Craiova : Universitaria, 2001. 210 p. II 53.629 ���� TOPALĂ, DRAGOŞ VLAD Compendiu de istorie a limbii române literare : până la 1881 / Dragoş Vlad Topală. - Craiova : Universitaria, 2001. 191 p. II 54.780 ���� TOPAN, DUMITRU Circuits electriques / Dumitru Topan. - Craiova : Universitaria, 1996. 244 p. II 43.592 ���� TRANDAFIR, GH. Alte probleme controversate de gramatică a limbii române actuale şi de lingvistică generală / Gh. Trandafir. - Craiova : Universitaria, 1996. 216 p.

199

II 46.354 ���� TUŞALIU, PETRE Genie des hautes tensions / Petre Tuşaliu. - Craiova : Universitaria, 1998. 257 p. IV 2.205 ���� UDRIŞTOIU, TUDOR Cercetări de epidemologie psihiatrică / Tudor Udriştoiu. - Craiova : Universitaria, 1995. 158 p. II 41.913 ���� UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA : MONOGRAFIE (1947 - 2002) / Coordonator general : Mircea Ivănescu. - Craiova : Universitaria, 2003. 263 p. III 19.558 ���� VASILE, TOMIłĂ Matematici superioare : culegere de probleme / TomiŃă Vasile. - Craiova : Universitaria, 2003. 155 p. II 54.553 ���� VĂDUVA, NICOLAE Expertiza judiciară / Dr. Nicolae Văduva. - Craiova : Universitaria, 2001. 292 p. II 51.550 ���� VĂTAFU, MIHAI Metode şi mijloace de măsurare în construcŃia de maşini / Mihai Vătafu, Ileana Cristina Pascu. - Craiova : Universitaria, 1999. 112 p. II 49.244 ���� VITICULTUR{ SPECIAL{ : ZONARE, AMPELOGRAFIE, TEHNOLOGII SPECIFICE / Ion Olteanu, Daniela Cichi, D.C. Costea,... - Craiova : Universitaria, 2002. 472 p. III 19.556 ���� VÎNĂTORU, MATEI Procese industriale automatizate / Matei Vînătoru. - Craiova : Universitaria, 1996. 222 p. II 43.563 ���� VLADIMIRESCU, ION Statistică matematică : Teorie şi aplicaŃii / Ion Vladimirescu. - EdiŃia a-II-a revizuită şi adăugită. - Craiova : Universitaria, 1999.

200

378 p. III 17.271 ���� ZAMFIRACHE, MARIUS Cercetări privind aşchierea unor materiale greu prelucrabile / Marius Zamfirache. - Craiova : Universitaria, 1999. 186 p. II 49.282 ���� ZAMFIRACHE, MARIUS Prelucrabilitatea prin strunjire a aliajelor de titan / Marius Zamfirache. - Craiova : Universitaria, 1996. 203 p. II 44.380 ���� ZAMFIRACHE, MARIUS Prelucrări mecanice / Marius Zamfirache. - Craiova : Universitaria, 2002. 216 p. II 53.040 ���� ZAMFIRACHE, MARIUS Tehnologia de prelucrare a arborilor / Marius Zamfirache. - Craiova : Universitaria, 2001. 230 p II 51.871 ���� ZAMFIRACHE, MARIUS Tehnologia de prelucrare a roŃilor dinŃate / Marius Zamfirache. - Craiova : Universitaria, 2000. 204 p. II 51.099 ���� ZANFIR, ŞTEFAN Statistică matematică şi aplicaŃii / Ştefan Zanfir. - Craiova : Universitaria, 1999. 198 p. II 49.269 ���� ZANFIR, ŞTEFAN Teoria probabilităŃilor şi statistică matematică cu aplicaŃii în economie / Ştefan Zanfir, Eugen Zanfir. - Craiova : Universitaria, 2000. 270 p. II 50.205

201

INDEX DE EDITURI Agora Director : Mihaela Delia Roşianu Aius Director : Singer Sorin Alma Director : Alexandru Manda Amicul Casei Director : Mihai Marcu Anteu Director : Niculae Petre Apollo Director : Marinel Virgiliu Schneider Arcadia Director : Mihail Gavril Bratu Arves Director : Matei Sorin Atelier XX Director : Nelu Tironeac Codreanu Avrămeanca Director : Ionela Avram Beladi Director : Dumitru Otovescu Cadran Director : Claudiu Voicu Cardinal Director: Dan Drăcea Cargo Director : Dan Constantin Birău Cartea Nouă Director : Jean Băileşteanu Certi Director : Constantin Roşca Chimenerg Director : Georgeta-Iuliana Vulpescu Clio Director : Constantin Voicu Colemus Director : Adrian NiŃulescu Columna

202

Director : Silviu Diaconu Cugetarea Tigero Director : Valentin Dascălu Curierul Doljean Director : Mircea Pospai Didactica Nova Director : Gherghina Dumitru Didona Director : Olivier Iulian Pop Dova Director : Vasile Predescu Dystell Director : Ştefania Didu Edis Director : DănuŃ Mic Editura 1 F Ardif Press Director : Mişu Fotache Editura Birău Rodica Director : Rodica Birău Editura CarpaŃi Director : Stelian Lupşor Editura Cristian Director : Daniel Dumitru Editura de Sud Director : Eugen Arnăutu Editura Europa Director : Ion Deaconescu Editura FundaŃiei Culturale "Spirit Românesc" Director : Romulus Diaconescu Editura FundaŃiei "Eugeniu Carada" Director : Mihai Fotache Editura FundaŃiei "Scrisul Românesc" Director : Tudor Nedelcea Editura Gheorghe Alexandru Director : Gheorghe Alexandru Editura ÎnvăŃământului Director : Liviu Chirigiu Editura M. DuŃescu Director : Mihai DuŃescu Editura Macedonski Director: Florea Firan

203

Editura Mariana Director : Ioan Mihai DuŃescu Editura Medicală Universitară Director : Nicolae Cernea Editura Mitropoliei Olteniei Director : Sever Negrescu Editura M.J.M. Director : Jean Băileşteanu Editura Sava Director : Sava Ionescu Editura Vlad & Vlad Director : Dan Ion Vlad Else Director : Eugen Popescu FundaŃia Editura Scrisul Românesc Director : Marius Ghica Genessa Director : Mircea Iulian Roşca Helios Director : Dinică Ciobotea Hyperion Director: Gheorghe-Adalbert Schneider Info Director : Radu Gabriel Diaconescu Infomed Director : Saulk Pasăre Intarf Director : Gheorghe Călbureanu Juventus Director : Florea Ciuluvică Legis Director : Ionică Rizea Literatorul Director : Nicolae Petre Meridian Director : Gabriela Bora Morin Director : Vladimir Catanoiu Obiectiv Director : Eugen I. Delcea Omniscop

204

Director : Ştefan Bazilescu Optil Graphic Director : Andrei Oprea Policrom Director : Sorin Dumitrescu Radical Director : George Turcitu Ramuri Director : Gabriel Chifu Reduta Com Director : Florian PreduŃ Reprograph Director : Dumitru Mănescu Rom TPT Director : Radu Slatianu Scorilo Director : Cosmin Rosulescu Scrisul Românesc Director: : Florea Firan Sibila Director : Lucian Cherata Sitech Director : Aurel Popa Societatea Scriitorilor Olteni Director : Mihai DuŃescu Spirit Românesc Director : Gheorghe Geafir Spiritualitatea Românească Director : Ovidiu Ghidirmic Suflet românesc Director : Ion Nijloveanu Themis Director : Dan Claudiu Danisor Tribuna Director : Valeriu Câmpeanu Universalia Director : Vasile Vatră

*****

205

206

207

Tiparul executat la Imprimeria Editurii

MJM Str. Felix Aderca, Bl.7, parter, 200410-Craiova

Telefon: 0251-419661; 0251-406237; 0745512223 e-mail: [email protected]

IMPRIMAT ÎN ROMÂNIA