CH3 H H CH3 H H H H H H CH2— .c) e) a ó cl ^ cl chg ch d) cha—chg á ch, f) /ch2 ch ^ ch ch2

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CH3 H H CH3 H H H H H H CH2— .c) e) a ó cl ^ cl chg ch d) cha—chg á ch, f) /ch2 ch ^ ch ch2

 • OBEKTA

  :-: H H H H H

  C C C C C C H

  H H H H H H

  C H 3 C H 2 C H g

  8. C H ^ - C - C H - C f g - C H a - C H s

  CH3

  3-etil-2,2-dimetilhex

  9. Que el bu t siga un hidrocarbur de cadena lineal vol dir que la cadena (CC) no est ramificada, s a dir, que els toms de carboni de l ' interior de la ca-dena son secundaris, i els toms de l 'extrem son pr i -maris. Pero aix no implica que la disposici espacial de la molcula siga totalment una lnia recta, j a que els enllagos posseeixen la capacitat de girar quan son senzills.

  10. a) Hep t

  b) 2,3,4-trimetilhex

  11. a) 3-etil-3,4-dimetilhex

  b) 3,3,5-trimetil-5-propiloct

  12. C H 3 C H 2 C H 2 C H g C H 2 C H 2 C H 2 C H 3

  C H 3 C H C H C H 2 C H 3

  CH3 CH3

  CH3 CHg C CH CH2CHgCH3

  CH3 I

  CH,CHCH2CCHoCHoCHoCH,

  CH3

  CH3

  C H g C C H 2 C H C H 2 C H 2 C H 3

  CH3 CH9 C9 C3

  13. a) 3-hex

  b) 2-hex

  c) 3-etil-4-metil-l-pen'

  d) 3-metil-l-but

  e) 3,3-dibrom-l,4-hexadi

  14. C H 3 C H = C C H 2 C H 3

  CH3

  C H 3 C H = C H C H = C H C H 3

  C H 3 C = C C H C H 3

  CH3

  CH3

  C H 3 C C = C C H 2 C H 3

  C H = C C H C H C H 2 C H 3

  C H 3 C H = C H C H = C H C H 3

  C H 3 C H 2 C ^ C C H 2 C ^ C C H 3

  CH^=C CHg CHgCH2CHCH3

  CHs

  15. CHs

  C H 2 C H 2 C C H C H 2 C H 2 C H 3

  Q C H 2 C H 3

  CH3

  C H 2 = C C H = C C H 2 C H 3

  Cl CH3

  CHCI3

  CH3Br

  C H 3 C C C H 2 C H 3

  CH3 Br

  C H 3 C H 2 C H = C C H C H C H 3

  CH2 dH2 Cl

  CH3 CH3

  CH3

  CH3C ^ CCCHCHgCH3

  CH3 a

  3. HTOROCARBURS D E CADENA TANCADA (pg. 343)

  16. a) l-metil-2-iodobenz (o-meti l iodobenz)

  b) l-clor-3-nitrobenz (p-cloronitrobenz)

  c) 1,3,5-trinitrobenz

  17. a) C H 2 C H 3 b) NO2

  Q Q NO9

 • c)

  e)

  a

  Cl ^ Cl

  CHg C H

  d) CHaCHg

  C H ,

  f) / C H 2 C H ^

  C H CH2

  \ C H ^ C H C H

  \

  CH3

  C H , CH9

  4. C O M P O S T O S OXIGENATS i 5. C O M P O S T O S N I T R O G E N A T S (pg. 347)

  18. a) C H 3 C H 2 C H g - C .0

  \ O H

  b) C H 2 = C H C H 3

  cid carboxlic

  alqu

  c) C H 3 C H 2 C H 2 C = C H alqu

  d) CH3CH2--NH2

  e) CH3CH2C

  f) C H 3 C H C H 3

  amina

  amida

  alcohol

  O H

  Frmula molecular i desenvolupada:

  H H H

  a) C4H8O2

  b) C3H6

  C) C5H8

  d) C2H7N

  e) C3H7NO

  HCCCC, OU

  H H H

  H H

  C = C C H

  H H H

  H H H

  H C C C C ^ C H

  H H H

  H H

  H C C N I I

  H H

  H H

  \

  H

  H

  O I I /

  HCCC^ ^H I I \

  H H \

  H H H

  f ) CsHgO H C C C H

  M O I I

  H

  19. a) Bromoet

  b) 1,2-dicloroet

  c) 2-clor-2,3,3-trimetilpent

  d) Et (acetil)

  e) 2-clor-5 etil-3,4-dimetil-3-hept

  C H , C H , I I 20. CH2CH2CCHCH2CH2CH3

  Cl CH2CH3

  CH3CHCHCHgCH2CHg

  Cl CH3

  (CH3)2NH

  Br

  Br

  CH,CHg C. " I O

  NH2

  (CH3CH2)2NH

  C H 3 C H 2 C H 2 C H 2 N H 2

  .0 CH,CHoCHoC

  \ NHo

  CH,CHoCH9CH9CHoCHoCHo C

  O

  \ NH2

  21. M e t a n o l CH3OH

  H

  H C O H

  H

  2-propanol C H 3 C H C H 3

  O H

  H H H

  H C C C H

  H O H H

 • Etanal CH,C

  H

  O

  HCC

  O

  \ H

  H

  O -

  Propanona C H 3 C C H 3

  H O H

  H C C C H I I . H H

  .0 Etanamida C H 3 C ^

  H

  NH9

  H

  H - C - C ^ / H

  R ^ H

  Metilamina C H 3 N H 2

  H

  H C N

  H

  \ H

  H

  22. a) cid pentanoic

  b) 3-metil-2-butanol

  c) 4-metil-2-hexanona

  d) 2,4-hexanodiona

  e) Propanoat de metil

  f) Butanal

  O

  II 23. CHa C CHo CHg CHo CHa

  CH,C

  o

  o C H 2 C H 2 C H 3

  C H 3 C H 2 C H C O O H

  CH3

  CHg CH2 CH2 CH CH3

  O H O H

  C O O H

  O H

  C H , C H C

  .0

  C H , H

  Br

  Q Br

  C H 3 C H 2 C H s C H C H C \

  O

  CHg CH2CH3 H

  { j \3

  6. ISOMERIA (pg. 350)

  24. a) Isomera de fund:

  b) hornea de cadena:

  propanol

  eti lmetilter

  4-metil-2-pentanona

  3-metil-2-pentanona

  25. Isomera de posici: 2 hut^LUol

  O H

  I C H 3 C H 2 C H C H 3

  Isomera de fund: dietilter C H 3 C H 2 O C H g - C H 3

  Isomera de cadena: metil-l-propanol

  C H 3 C H C H 2 O H

  CH3

  26. aj S que presenta isomera geomtr ica.

  c = c

  CT C H , H . / C H 3

  :=c

  Cis-l-cloroprop

  Trans- l-cloroprop

  2 1 1

 • E S E R C I C I S I P R O B L E M E S (pg. 356 i 357)

  I 4 I 3 2 1 ; C H 3 C CH C H 2 CHg

  l l l l

  CHg CH3

  1: Carboni primari

  2: Carboni secundari

  3: Carboni terciari /

  4: Carboni quaternari

  Resposta suggerida:

  CH3 CH3

  1 3 ' 4 I 2 3 2 2 1 CH,CHCCHoCHCHoCHoCH,

  C H , CHo

  C H ,

  1: Carboni primari

  2: Carboni secundari

  3: Carboni terciari

  4: Carboni quaternari

  CH3 CH3

  CH3 CHg C H C H CHg C H CHg CHg CH3

  CHg

  CH3

  36. La un i entre toms de molcules orgniques es rea-litza a partir d'enllagos covalents entre si, s a dir, com-parteixen els seus electrons de la capa mes exter-na.

  L'enllag que t indr lloc entre molcules es p rodui r a partir de forces de dispersi, enllagos dipol-dipol i en-llagos pont d'hidrogen (forces intermoleculars).

  37. Certa, j a que si atenem la seua configuraci electr-nica promocionada podem veure:

  0.\s^2s^2p\2p]2p\

  Aix t la possibilitat de crear 4 enllagos compartint els 4 electrons de valencia.

  Falsa, geomtr icament s impossible i la tensi que es creara i l'elevada energa ho fan impossible.

  Certa, j a que per ser cadena s necessari que els toms de carboni tinguen 2 enllagos amb 2 carbonis mes, de manera que son carbonis secundars. Si a mes la cadena ha de ser ramificada, hi hau r algn carboni (que no pertanya ais extrems) que forme un altre enllag amb un carboni, quedant-se com a car-boni terciari.

  Certa, depenent de si estn units a la cadena per un enllag simple o per un enllag doble.

  Pero tamb poden ser terciaris si s'uneixen a la ca-dena mitjangant un enllag triple.

  Certa, que siguen tancades no implica que els toms de carboni secundaris no pugnen formar un tercer i fins i tot un quart enllag amb un altre tom de car-boni. Per exemple:

  C H , CHo C H , \ \ -

  C H C

  I I CHgCH3

  C H 2 C H 2

  38. a) 2,2,3-trimetilpent

  b) 2,2,4,4-tetrametilhex

  C H , CH3

  39. C H 3 C C H g C H C H 3

  CHs

  CHg CHg

  C H 2 C C H 2 C C H 2 C H 2 C H 2 CHg

  CHg CHg

  CHa CHa

  I I CHg C H C C H 2 C H 2 CHg

  C H 2 C H g

  CH3

  C H g C H 2 CH C H C H 2 C H 2 C H 2 CHg

  C H 2 CHg

  CHg C H 2 CHg

  CHgCHC C H 2 C C H 2 C H 2 C H 2 CHg

  CHg C H 2 C H g

  40. P rop CH3CHgCH3

  H H H

  H : C : C : C : H

  H H H

  But CH3CHgCHgCH3

  H H H H

  H : C : C : C : C : H

  H i i H H

  41. C H 2 = C H C H g C H g C H C H 3

  CH3

  CHg CHg

  C H 3 C = C C H 3

  C3H8

  CoH

 • C H 2 = C H C = C C H 3

  C H 2 C H 3

  C H 3 45. C5H10 CnH2n > alqu

  1 C7H12 CnH2n-2 - > alqu C H = C CHo C C H o C H a C7H12 CnH2n-2 alqu 1 C 1 5 H 3 2 CnH2n+2 - alca C H 3 C H 3 C2H4 CnH2n alqu

  C H 3 C H 3 C5H8

  CsH4 CnH2n-2

  CnH2n-2

  alqu

  alqu C H = CCHCHCHg C10H22 CnH2n+2 -> alca

  C H g C H 3

  C H 3 C = C C H C H C H 2 C H 3

  C H 2 C H 3

  42. a) 2,3-dimetil-2-pent

  b) 2,3-dimetil-2-hex

  c) 5-etil-2,5-dimetil-3-hept

  d) 1,3-hexadi

  43. Certa, j a que s responsable en gran part del seu comportament qumic.

  Falsa, el grup funcional de les amides s:

  C .0

  NH9

  Falsa, p e r q u una frmula molecular pot corres-pondre a mes d 'un compost. Son els anomenats ismers.

  Certa, p e r q u cada un difereix del compost que el precedeix en un grup metil ( C H 2 ) .

  44. a) CH3CHIOH^ O H

  b) C(^^pti

  triple enllag

  c) C H 3 C H 2 - H C

  alcohol

  alqu

  C O O H cid carboxlic

  d) ( C H 3 C H 2 ) @

  RNHR' amina secundaria

  e) C H 3 C H 2

  C \ ester OR'

  f) (CHs)

  RN V

  amina terciaria

  46. a) l ,5-dibrom-2,3-dimetilpent

  b) 5-brom-3-etil-2-metilhex

  c) 6-brom-2,3-hexadi

  d) 4-clor-2-pent

  e) 5-clor-4-metil-2-pent

  47. a) C H 2 = C C H g C H C H C H 3

  C H 3 C H 3 Br

  b) B r C ^ C C H 2 C H 3

  c) B r C H g C H C H 2

  Br Br

  48. a) l-clor-3-iode benz C6H4ICI

  b) 1,2-diclor benz C6H4CI2

  c) 1,2,3-trimetilbenz C9H12

  d) 1,3,5-tribromobenz CeHsBrs

  e) 1,4-dietilbenz C10H14

  C H 2

  49. a) C H 2 C H 2

  C H = C H

  C H g C H 3

  X S / C H 3

  50. a) ( C H 3 C H 2 ) 2 N H

  b) ( C H 3 C H 2 C H 2 ) 2 N H

  c) H o C

  CH3 H

  / C v ^ C H s

  H H 2 C C H 2

  ^ C ^ / \

  H CH3

  C H o C H a

  V C H g C H g

  c) CH3c; .0

Recommended

View more >