17
Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม อันตราย จากโลกโซเชียล

Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

Vol.1

No.

7 /

Chap

ter 2

Aug

ust 2

015

Chapter

2Family "Protect"จาก โซเชยลมเดยโซเชยลมเดย

ภยคกคาม อนตรายจากโลกโซเชยล

Page 2: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม
Page 3: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

Chapter 1 :

ภยรายออนไลน Online Criminal

Chapter 2 : Family Protect from Social Media

Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015

เจาของ : กลมบรษท อารแอลจ สรางสรรคโดย : นตยสาร ModernMom Contact Us กลมบรษท อารแอลจ 932 ถนนประชาชน แขวงวงศสวาง เขตบางซอ กรงเทพฯ 10800กองบรรณาธการ การตลาดและประชาสมพนธ โทรศพท 0 2831 8400, 0 2913 7555 ตอ 4420-4424, 3520, 3535 โทรสาร 0 2831 8499อเมล : [email protected]แผนกโฆษณา โทรศพท 0 2831 8400, 0 2913 7555 ตอ 3361, 3332, 3359, 3345, 4723 โทรสาร 0 2831 8477 อเมล : [email protected]

www.modernmommag.comwww.booksmile.co.thwww.issuu.comโดย search modernmom focus

สวสดคะคณแม ModernMom ทกทาน ModernMom Focus กบ Hot Issue แนะน�ำภยใกลตวทคณแมอำจจะยงไมรตว...โซเชยลเนตเวรก ทเรำใชงำนกนอยทก ทรำบกนดอยแลววำมทงดำนดและดำนลบ ในดำนดคงไมตองพดถงวำเปนกำรยอโลก และท�ำให เรำไดสอสำรกนไดงำยขนซงสงผลดกบควำมสมพนธในครอบครว ขณะเดยวกนดำนลบทตองระวงทกวนนไมใชเสพตดกำรใชงำนเทำนน แตยงรวมไปถงกำรโพสภำพ ขอควำม และแชรโลเคชน สงตำงๆ เหลำนลวนเปนกำรเปดชองทำงใหมจฉำชพเขำใกลลกนอยไดงำยขน ซง เปนสงทคณพอคณแมจ�ำเปนตองตระหนก และรเทำทน กบภยใกลตวของโซเชยลเนตเวรก ฉบบตอไป พบกบประเดน Hot Issue ทคณตองร อยำลมตดตำมนะคะ

ModernMom Focus

Page 4: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

เปนผเคยตกเปนเหยอไดรบความเสยหาย ทงในรปแบบตางๆ กนออกไป ไมวาจะเปน การถกแฮกขอมลอาชญากรรมทางเพศทเขามาลอลวงโจรขโมยทคนหาบานเหยอจากโซเชยล โดยการตดตามจากการเชกอน การโพสตสเตตสตางๆ

คอคด ใหมๆของอาชญากรทางคอมพวเตอรทเกยวของกบโซเชยลมเดย

ทกๆ 100 ครอบครว

จะมอยางนอย 11 ครอบครว

มความเสยงตออาชญากรรมทางอนเทอรเนต

ภยคกคามของ โซเชยลมเดย

: ขอมลจากนตยสาร Positioning ซงสำารวจพฤตกรรมการใชงานอนเทอรเนตของกลมคณแมป 2014-2015

จากการโพสตเรองราวในบานตวเองตอสาธารณะ หากการโพสตนนไมมความปลอดภยเพยงพอ

ของคณแมยคใหมใช...โซเชยลมเดยในชวตประจ�าวนโดยใชอยางนอย วนละ 4-6 ชวโมงนอกเหนอจาก...• ใชเพอสงซอสนคาออนไลน• หาขอมลเกยวกบการเลยงเดก• พดคยกบเพอนแลวใช...โซเชยลมเดยในชวตประจ�าวน...• เผยแพรเรองราวชวตครอบครวใหกบเพอนๆทงเพอนเกาในชวตจรงและเพอนใหมในโลกออนไลน

: ขอมลจากกรมตำารวจ4

Page 5: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

5. ถกโจมตโดยใชเทคนคพเศษ ในดานโปรแกรม ทตองใชการปองกนระดบสง จากการถกลอลวง ใหบอกพาสเวร ด แกคนอนใหเขามาฝงระบบตดตามไว

จากเดมเคยกลววาเดกจะกลายเปนเหยอไดงายปจจบนมแนวโนมวาทกกลมทงเดกเยาวชนผใหญรวมถงแมบานกลายเปนผมความเสยงตออาชญากรรมไดพรอมๆกนและในอตราเทากนเมอประมวลตนเหตความเสยงผลออกมาดงตอไปน

1. ผ ใชงานโซเชยลรเทาไมถงการณ ในการโพสต สเตตสของตวเอง อนเตมไปดวยขอมลสวนตว ทงสถานทบาน กจวตรประจำาวน สมาชกในครอบครว งานททำา และเวลาไปกลบจากททำางาน

2. ไมรการตงคาปองกนความเปนสวนตว เขาใจวาสงทเผยแพรออกไปนนมแตเพอนทร จกกนเทานน แตจรงๆ แลวคนอนๆ ไมวาใครกสามารถเขาไปดขอมลได

3. ตงคาความปลอดภยต�า ทำาใหเกดการแฮกเขาไปขโมยขอมล สรางความเสยหายไดงาย

4. ตามไมทนเกยวกบระบบไวรสการขโมยขอมล เนองจากมการสงตอกนผานทางขอความของ โซเชยล และเผลอคลกเขาไปโดยไมรวากำาลงเปดชองทางใหไวรสทำางานดกจบขอมลออนไลนอนๆ ไดโดยงาย

5

Page 6: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

Chapter 2 >>

The Dangers of Social Media (Child Predator Social Experiment) Credit by: Coby Persin

รบมอปองกนอาชญากรรมบน โซเชยลมเดย

การใชงานโซเชยลมเดยนนมทงขอดขอเสยและเกดขนไดจากพฤตกรรมผใชงานเปนหลก การใชโซเชยลมเดยใหเหมาะสมนนตองผสมผสานความเขาใจในเทคโนโลย การใชงานทพอเหมาะพอดความรเกยวกบกฎการใชงานความรอบคอบและสขภาพจต ทดของผใชทไมปลอยใหเรองราวของตวเองตองตกอยในความเสยงใดๆทงสน รปแบบการใชงานทปลอดภยนนมการหยบยกพดถงบอยครงทจรงแลวทกโซเชยล เนตเวรกไมไดมกฎตายตวของการใชงาน เพราะการใชงานทกฟงกชนนนสรางมา เพอตอบสนองความตองการของผใชโดยเฉพาะ แตวจารณญาณคอสงส�าคญส�าหรบ ผใชทกคนทกเพศทกวยไมวาจะเปนการรจกแสดงออกการใชภาษาทเหมาะสมในการสอสาร การเปดโอกาสใหบคคลอนเขามาใกลชดกบตนเองและครอบครว การเขารวมกลมทางสงคมใดๆโดยใหแนใจวาเปนกลมทสรางสรรคเปนตน

คลปวดโอนจะท�ำใหคณพอคณแมเหนภยคกคำมทำงโซเชยลมเดย ทมำไดหลำกหลำยรปแบบ ทำงทดคอกำรปองกนลกของเรำ ใหควำมร รบมอ และบอกถงพษภยของกำรโซเชยลมเดย ทอำจจะเกดขนหำกไมระวงภย

6

Page 7: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

พงจ�าไววาไมมอะไรบนอนเทอรเนตทเปนสวนตวอยางแทจรง

Checklist Before use โซเชยลมเดยเชกพนฐานความรเกยวกบเทคโนโลยท ใช และชองทำงโซเชยลเนตเวรกทเลอก

เพอสำมำรถตงคำกำรใชงำนไดถกตอง หำกไมทรำบ ควรสอบถำมเพอน หำผแนะน�ำ

และฝกกำรใชงำนใหคลองระดบหนงกอนจะโพสตเรองรำวสวนตวลงไป

จ�ากดเวลาใชงานอยางเหมาะสม เพอไมใหตนเองตดมำกเกนจ�ำเปน กำรเสพตด

โซเชยลมำกๆ ท�ำใหมเวลำในกำรไตรตรองนอยลงถงสงทจะเผยแพรลงโซเชยลมเดย

ควบคมอารมณตนเอง เลอกเผยแพรหรอสอสำรในเวลำทอำรมณปกต ไมขนสเตตสดวย

อำรมณโมโห เมำ หรอผดหวงรนแรง เพรำะจะท�ำใหขำดสตและขำดกำรพจำรณำถงสงท

ก�ำลงสอสำรออกไป

รจกพจารณาบคคล กอนรบเปนเพอนในโลกโซเชยล

ทบทวนกอนโพสตสเตตสทแสดงขอมลสวนตว ไมวำจะเปน สถำนทบำน รปภำพ

สมำชกครอบครว ควรปกปดสวนละเอยดออนและส�ำรวจกอนตดสนใจกดเผยแพรทกครง

ตระหนกถงการเคารพสทธผอน แมไมใชเรองรำวตวเอง แตกำรโพสตขอมลสวนตว

ของคนอน เชนเพอนบำน ควรขออนญำต และแนใจวำไมกอใหเกดควำมเสยงอนตรำย

ตอผอนดวยเชนกน

ไมโพสตเรองราว เหตการณ ความคดเหนทางลบ ทท�ำใหผเกยวของในโพสตไดรบ

ควำมเสยหำย หรอถกรงเกยจ

สอสารอยางสภาพเสมอ เพอสรำงมตรมำกกวำศตร

ตรวจสอบความถกตองเหมาะสมอยเสมอ กอนแชรขอมล

ตงคารหสผานทปลอดภย เดาไดยาก ไมใชรหสเดยวกบโทรศพท บำนเลขท หรอวน

เดอนปเกดซงคนเขำถงไดงำย

ไมควรเผยแพรขอมลดานการเงน เชน หมำยเลขบตรเครดต หมำยเลขบตรประชำชน

หมำยเลขพำสปอรตเปนตน

หลกเลยงการโพสตขอความและภาพทแสดงออกทางเพศ เพรำะยงเพมควำมเสยง

ใหกบตนเอง

7

Page 8: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

Chapter 2 >>

กฎหมายควรรเกยวกบ โซเชยลมเดย

ถงแมจะมแนวทางการใชงานโซเชยลมเดยออกมาเผยแพรอยเปนประจ�าสม�าเสมอแตผใชงานจ�านวนไมนอยยงตกเปนเหยออาชญากรรมกฎหมายจงเปนเรองจ�าเปนมากขนทจะชวยควบคมพฤตกรรมชวยเหลอผเสยหายและเปนกรอบการใชงานของคนในสงคมไมใหลวงละเมดกน โดยปจจบนมกฎหมายทเกยวของกบการใชโซเชยลมเดยโดยมแกนหลกของเนอหาสาระไดแก

8

Page 9: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

3. หากมผเสยหายจากโซเชยลมเดย สามารถเขาแจงความ รองทกข รองเรยน ตอเจาหนาท กองบงคบการปราบปรามการกระท�าผดเกยวกบอาชญากรรมทางเทคโนโลย และด�าเนนการเอาผดได

การใช

เรองตองรเมอใช โซเชยลมเดย

2. ตองไมใชเพอการปลกระดมใหเกดการทะเลาะววาท หรอท�าสงทผดกฎหมาย

1. ตองอยบนพนฐานทไมสงผลกระทบตอผอนใหเดอดรอน ในลกษณะเสอมเสยชอเสยง และดหมนใหไดรบความเสยหาย

ผ ใช1. ระวงการสงตอขอมล ทอาจลวงละเมดสทธผอนได

2. ควรรบสารอยางมสต ไมกระจายขาวทเกดความเขาใจผด แตกแยกในสงคม พจารณาใหรอบคอบกอนมการสงขาวตอ

9

Page 10: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

• การสงจดหมายอเลกทรอนกส (Email) ทไมมทมาหรอปกปดปลอมแปลงแหลงทมา และรบกวนการใชคอมพวเตอรของผอน มความผดตามมาตรา11 มโทษปรบไมกน 1 แสนบาท

• การน�าขอมลคนอนไปเผยแพรโดยแกไขใหเกดความเสยหาย มความผดตามมาตรา 12, 16 โทษจ�าคกไมเกน 5 ป ปรบ 1-2 แสนบาท

ปจจบน กฎหมายส�าคญเกยวกบการใช Social Media สำมำรถหำอำนไดจำกพระรำชบญญต วำดวยกำรกระท�ำควำมผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550 โดยอำนหรอดำวนโหลด พรบ. ไดฟร ทเวบไซต Thailand Law Forum ท url www.thailawforum.com/thailand-computer-crime-law-th

• การโจรกรรมขอมลทางอนเทอรเนต เชนการขโมยIDของผอนไปใชโดยเจาของไมไดอนญาตมความผดตามมาตรา9และ10เรยกรองคาเสยหายไดถง 1 แสนบาท

• การตดตอภาพผอนแลวน�าไปเผยแพรทางอนเทอรเนตท�าใหผอนนนเสยชอเสยงถกดหมนถกเกลยดชงหรอไดรบความอบอายมความผดตามมาตรา 16 ตองระวางโทษ จ�าคกไมเกน 3 ป หรอปรบไมเกนหกหมนบาท หรอทงจ�าทงปรบ

• การโพสตขอความวารายผอนดาทอดวยความเกลยดชง มความผดตามมาตรา16เชนกน

• การแชรภาพสอลามกมความผดตามมาตรา 14 วรรค4, วรรค5 มโทษจ�าคก ไมเกน 5 ป ปรบไมเกน 1 แสนบาท

11:3011:30

10

บทลงโทษการใชงาน โซเชยลมเดย ทไมเหมาะสม

Page 11: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

Chapter 2 >>

โซเชยลมเดย มประโยชน ได เมอใชใหถก โซเชยลมเดยไมไดมแตอนตรายเทานนทจรงแลวประโยชนของการใชโซเชยลใหเกดประโยชนนนมมากมายเชนกนซงส�าหรบครอบครวแลวสามารถประยกตมาเปนเครองมอในการพฒนาครอบครวไดไมนอย ซงส�านกงานวจยนานาชาตHCHR(NationalCenterforHealthResearch)ไดน�าเสนอแนวทางการใชงาน โซเชยลเพอใหเกดประโยชนแกครอบครวดงตอไปน

11

Page 12: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

สงเสรมกระบวนการคด กำรใชโซเชยลมเดยเพอกำรสอสำรทถกตอง

สำมำรถสงเสรมกระบวนกำรคด กำรจดเรยงล�ำดบ

เรองรำว ฝกกำรวเครำะห พจำรณำเรองทรบรได

หำกไดรบค�ำแนะน�ำทถกตองถงกำรตรวจสอบขอมล

ทไปทมำทเหมำะสมเสยกอน

สรางชองทางการสอสาร กบครอบครว โซเชยลมเดยเปนชองทำง

กำรสอสำรภำยในครอบครวใหเกดขนได เพรำะ

รวดเรวและมหลำยเรองทพวกเขำนยมเขยนถง

มำกกวำกำรพดกนตอหนำ

เรองดๆ ของโซเชยลมเดย

ฝกฝนทกษะ ในกลมวยรนนน กำรใชโซเชยล

มเดย เปนกำรฝกทกษะกำรสอสำร

อยำงหนง เพอใหพวกเขำไดพบเจอคนใหมๆ

แลกเปลยนวธคดทแตกตำงไปจำกสงคมเดม

พฒนำควำมคด ควำมรใหมๆ เรยนรกำรสรำง

มตรภำพกบผอน

12

Page 13: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

รกษาอาการซมเศรา จำกกำรเชอมตอโลกสวนตวเขำกบโลก

ออนไลน เพอแลกเปลยน ระบำยควำมรสก

หำค�ำแนะน�ำ หำทปรกษำ โดยปจจบนมผใช

งำนจ�ำนวนมำกทมสขภำพจตดขนจำกกำรได

สอสำรในโลกออนไลน เพรำะชวยลดควำมรสก

โดดเดยวอำงวำงลงได

เกดไอเดยใหมๆ เ ม อ เ ร ย น ร ก ำ ร ใ ช ง ำน ในฟ ง ก ช น ท

สรำงสรรคของโซเชยลมเดยได จะท�ำใหเกด

ไอเดยมำกมำยขน น�ำไปสกำรสรำงอำชพ

กำรหำรำยไดเพมเตม

ฝกฝนการอาน การเขยน มากขนได แตควรใชเมอลกอำยเกน 13 ปไปแลว

จงจะดทสด

ตอยอดเรองการศกษา มขำวสำรดๆ สอทเปนประโยชนตอกำรพฒนำควำมร และตอยอดให

กบกำรเรยนกำรศกษำมำกกวำในสถำบนกำรศกษำมำกมำยทรอใหเดกๆ

ไดคนพบ ขอเพยงใหพวกเขำรจกแหลงทมำอนมประโยชนเหลำนน

13

Page 14: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

10 วธระวงไว เมอตองใช โซเชยลมเดย สอนเดกๆ ใหรจกเคารพตวเองและเคารพผอน แทนการหามใชโซเชยลมเดยชนดใดชนดหนง เพราะหากไมมเฟซบกพวกเขากยงมทวตเตอรและชองทาง อนๆอกมากมาย

อยาเขาไปตอวา เดกๆ ในโซเชยลเสยเอง เพราะไม ไดเปนการหยดใหพวกเขาเลน แตเปนการสรางก�าแพงระหวางพอแมกบเดกอยางทแกไขไดยากกวาเดม

หาขอตกลงในการจ�ากดเวลาออนไลน ตามเวลาทเหมาะสมไมใชหามเลนโดยเดดขาด

บอกเลาเรองราวเกยวกบดานมด ของอนเทอรเนตใหลกไดรบทราบ เพอตามใหทนถงรปแบบของความเสยหายทอาจเกดขนไดกบลก

สอนพวกเขาใหคดในเรองสรางสรรค ทงการพด เขยนสอสารอยางสรางสรรคพวกเขาจะมวจารณญาณและความรอบคอบขนกอนสอสารอะไรออกไปทางโซเชยล

ระวงกบการคบเพอนในอนเทอรเนต ไมวาจะมาในรปแบบใดกตาม

14

Page 15: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

แนะน�าเวบไซตสรางสรรคทเหมาะกบวยของลก รวมถงการรบสอประเภทตางๆ ในโลกออนไลนอยางมวจารณญาณกอนจะปกใจเชอ

ในโลกยคใหมทก�ำลงหมนไปอยำงรวดเรว ไมสำมำรถหยดยงควำมกำวหนำของเทคโนโลย และกำรขยำย

ตวของโลกโซเชยลมเดยได สงทดทสดคอกำรสรำงภมคมกนใหตวเองและครอบครว รจกหำแงมมทด และใช

ใหเกดประโยชน แคน โซเชยลมเดย กจะกลำยเปนเครองมอททรงพลงแกสงคมยคใหมไดแลวคะ •ขอมลอางอง

http://www.positioningmag.comhttp://www.pewinternet.orghttp://www.steamfeed.com

http://www.parentsprotect.co.uk

ชแนะเรองราวทเดกๆ ควรพดถงในโซเชยล เชน การเลนกฬา การเขารวมสโมสรของโรงเรยนการท�างานอาสาสมครเพอไมใหพวกเขาหมกมนเรองใดเรองหนงมากเกนไป

บอกเลาถงพษภยของอนเทอรเนต โดยเฉพาะผลท เ กดข นจากความประมาท และวเคราะหความเสยงของลกๆทจะเกดขนได

ท�าขอตกลงรวมกนกบเดกๆ วาควรบอก พอแมเสมอ เมอคดจะพบใครสกคนในโลกออนไลน ไมแอบไปพบใครโดยพลการ ไมเปดบานใหคนแปลกหนา ไมขนรถใครโดยไมจ�าเปนเปนตน

สอนใหพวกเขาตระหนกถงความส�าคญของคนในชวตจรงมากกวาคนในโลกออนไลนอยเสมอๆ

15

Page 16: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม

ดาวนโหลดทกวนท15และ30ของทกเดอน

ดาวนโหลดฉบบยอนหลง

Page 17: Chapter จาก โซเชียลมีเดีย · Vol.1 No.7 / Chapter 2 August 2015 Chapter 2 Family "Protect" จาก โซเชียลมีเดีย ภัยคุกคาม