of 23 /23
CHI NH PH1J GONG HOA XA . HQI CHIJ NGHIA VItT NAM D(ic Ip - Tv do - Hunh phtic BQ NO VU So: 401/2017/NB-CP Hez Nal, ngay 01 thang 9 nam 2017 1 DEN NgereilN244?-) ree,4 Cinsye'n.: V 4 3: 1/4 r. , 1 ( M kt— cis Luat to chit ty Chinh phez ngay 19 thang 6 nom 2015; Can cer Luat can b a, cling cherc ngezy 13 thang 11 neim 2008; Can cer Luat vi'en chi:cc ngay 15 thang 11 neim 2010; Can cer Luat gicio dyc ngay 14 thang 6 nam 2005 va Luat sera (Jai, ba sung mat so diey ctia Luat giao dyc ngay 25 thang 11 neim 2009; Can ct'cLucit gicio dyc quay phong vez an ninh ngay 19 thcing 6 nam 2013; Theo clA' nglif caa Ba &tiding Ba Nai vy; Chinh phn ban hanh Nghi clinh v ciao too, bat &rang can bó, c Ong cherc, vien chew. Chuang I NHITNG QUY DINH CHUNG A. Dieu 1. Phum vi than chinh vi dot tuvng áp dung Nghi , dinh nay quy dinh ve nOi dung, chuang trinh, hinh thirc va quail 132 dao tao, !Doi duang can b0, cong chirc, vien chitc. Nghi dinh nay áp dung di vôi cac d6i tugng: Can 130 trong cac ca quan nha mot; , Cong chat trong cac ca quan cüa Bang COng san Viet Nam, Nha nuoc, to chile chinh trj - xa hOi & trung wing; ô tinh, thanh pith trixc thuOc trung wing (sau day g9i là cap tinh); a huyen, quan, thi xã, thanh pho thuOc tinh, thanh pith thuOc thanh. pith true , thuOc trung wing (sau day g9i la cap huy'en); ding chat xa, phi/Ong, thj tran (sau day g9i la cap xa); cling chirc trong 1)0 may lanh dao, quan 15T don vi sr nghiep cong lap; Viet' chfrc trong danvj sr nghiep cong lap. NGIII DINH ve &co to, boi dtromg can Igo, &Ong chat, vien chat

CHI NH PH1J GONG HOA XA. HQI CHIJ NGHIA VItT NAM D(ic Ip ...luutru.quangtri.gov.vn/uploads/laws/signed_1.pdf · CHI NH PH1J GONG HOA XA. HQI CHIJ NGHIA VItT NAM D(ic Ip

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CHI NH PH1J GONG HOA XA. HQI CHIJ NGHIA VItT NAM D(ic Ip...

 • CHI NH PH1J GONG HOA XA. HQI CHIJ NGHIA VItT NAM D(ic Ip - Tv do - Hunh phtic

  BQ NO VU So: 401/2017/NB-CP Hez Nal, ngay 01 thang 9 nam 2017

  1

  DEN NgereilN244?-) ree,4 Cinsye'n.: V 43:1/4r.,1

  (Mkt— cis Luat to chitty Chinh phez ngay 19 thang 6 nom 2015;

  Can cer Luat can b a, cling cherc ngezy 13 thang 11 neim 2008;

  Can cer Luat vi'en chi:cc ngay 15 thang 11 neim 2010;

  Can cer Luat gicio dyc ngay 14 thang 6 nam 2005 va Luat sera (Jai, ba sung mat so diey ctia Luat giao dyc ngay 25 thang 11 neim 2009;

  Can ct'cLucit gicio dyc quay phong vez an ninh ngay 19 thcing 6 nam 2013;

  Theo clA' nglif caa Ba &tiding Ba Nai vy;

  Chinh phn ban hanh Nghi clinh v ciao too, bat &rang can bó, c Ong cherc, vien chew.

  Chuang I NHITNG QUY DINH CHUNG

  A. Dieu 1. Phum vi than chinh vi dot tuvng áp dung

  Nghi,dinh nay quy dinh ve nOi dung, chuang trinh, hinh thirc va quail 132 dao tao, !Doi duang can b0, cong chirc, vien chitc.

  Nghi dinh nay áp dung di vôi cac d6i tugng:

  Can 130 trong cac ca quan nha mot;

  ,Cong chat trong cac ca quan cüa Bang COng san Viet Nam, Nha nuoc, to chile chinh trj - xa hOi & trung wing; ô tinh, thanh pith trixc thuOc trung wing (sau day g9i là cap tinh); a huyen, quan, thi xã, thanh pho thuOc tinh, thanh pith thuOc thanh. pith true ,thuOc trung wing (sau day g9i la cap huy'en); ding chat xa, phi/Ong, thj tran (sau day g9i la cap xa); cling chirc trong 1)0 may lanh dao, quan 15T don vi sr nghiep cong lap;

  Viet' chfrc trong danvj sr nghiep cong lap.

  NGIII DINH ve &co to, boi dtromg can Igo, &Ong chat, vien chat

 • 2

  Dieu 2. Myc tieu

  Trang 114 kik thirc, kyi nang, phucmg pita") thvc hien nhiem vii trong hoat dOng ding vy cila can b0, eking chirc va hoat dOng nghe nghiep cüa vien chirc, gap phan xay dyng doi ngil can ho, Gong chat, vier' chi:re chuyen nghiOp, có pham chat dao dire tot, có ban 11th chinh trj va nahg lye, dap ung yeu cau phyc vy nhan dan, sy nghiep phat triOn caa dat nuoc.

  Dieu 3. Nguyen lac

  Dao tao, bM duang phai can cir vao tiêu chuan ngach cOng chuc, tieu chuan chirc danh nghe nghiOp vien chirc; tieu ehuan chire vi lath dao, quan ly; vi tri viec lam; On voi cong tac sir dyng, quan lY can b0, ding chirc, vien chirc, phi' hop vgi ke hoach dao tao, boi duang va nhu cau xay dung, phat trien nguon than [cc dm co quan, don

  Thvc hien phan ding, phan cAp trong tá chirc bai &fang theo tiou chuan ngach cong chirc, lieu chuan,chirc danh nghe nghiOp vier' chirc, tieu chuan chirc vitt lath dao, van 1Y; ket hop phan cling va earth tranh trong chirc NH dui:Mg theo you cau elm vi tri viOc

  D cao thirc tv hoc va viOc lva chon chucmg trinh bOi duang theo yeu can vj tri vie‘c lam elm can b0, cong chire, vien chirc.

  Bao dam cling khai, minh bach, hien qua.

  Chuang II DA° TAO CAN BO, CONG VIEN CHtC

  Dieu 4. Yeu cn

  Viec dao tao can b0, cong efiuc, vien chirc thvc hien theo quy,dinh cfia phap luat ve gido dye va dao tao, phi]. hop veil le e hoach ciao tao, boi duotg, dap img quy hoach nguon nhan Ivc elm. ca quan, don

  Dieu 5. DOi tirtyng, dieu kien dao tao trinh di) trung cap, cao ding, dai hoc

  Can b0, c8ng chile cap xa IA nguoi dan tec thiOu sO hoc cong tac tai cac >CA mien nñi, bien giefi, hai dao, yang sau, \rang xa, yang dan tOc thieu \Tang có dieu kien kinh te - xa hOi dc biet Icho khan va phai có cam ket thvc hiOn nhiem vi, &fang vy tai co quan, don vj sau khi hoan thanh chucmg trinh dao tao trong thin gian it that gap 02 lan theri gian dao tao.

  DOI Wang quy olinh tai khoan 1 Dieu nay clugc cir di hoc theo cac chuong trinh hap tac \Teri nuerc ngoai dirge k két hoc gia nhap nhan danh Nha nuot, Chinh phi thew COng boa xa hOi chi nglifa ViOt Nam, ngodi cac quy dinh tai khoan 1 Dieu nay con phai dap img You eau khac elm chucmg trinh hop the.

 • 3

  Dieu 6. Dieu ki?n dao tan sau dai !Inc

  1. D0i \lei can b0, cling chixe:

  Co thei gian clingtac tit. du 03 Mm tar len (thong ka thin gian tap six) va 02 nam lien tixc lien ke truck theri diem dirge cir di dao tao hoan thanh tot nhiem vix;

  Khong qua 40 -Mai tinh tic theri diem dirge dr di dao tao sau dai h9c Ian dal;

  CO cam kat thixe hien nhiem vix, cOng vu tai ca quan, don vi sau khi hoan thanh chuang trinh dao tao trong tiled gian it nhat gap 02 Ian thin gian dao tao;

  Chuyen nganh dao tao phix hop vori vi tri viec lam.

  2. Wei voi vien

  Da kat thitc tiled gian tap six (nu c6);

  CO cam kat thixc hien nhiem vix, hoat dOng ngha nghiep tai ca quan, dcrn vi sau khi hoan thanh chucmg trinh dao tao trong tiled gian it nhat gap 02 lan then gian dao tao;

  Chuyen nganh dao tao phi' hop yeti vi tri viec lam.

  3. Can b0, ding chixc, vien chire dugc cir di h9c theo cac chucmg trinh hop tac voi nu& ngoai dugc kY kat hok gia nhap nhan danh Nha nuot, Chinh phit nu& COng hOa xä hOi chit ngifia Viet Nam, ngoai caz quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Dieu nay con phai dap (mg yeu cau khac cixa chuang trinh hop tat.

  Dieu 7. Den bit chi phi no to

  Can b0, cling chirc, vien chirc dugc dr di dao tao tic trinh de trung cap tree len bang nguon ngan skh nha nu& hoc kinh phi dm ca quan quan 1, six dung can b0, ding chitc, vien chirc phai den bit chi phi no tao khi tint& met trong cac trugng hop sau day:

  Tix Y be hoc, bei viec hoc don phuang chain dirt hop dang lam viec tong then gian dao tao.

  Khong dugc ca sâ deo tao cap van bang tat nghiep.

  Da hoan thanh ye; dugc cap van bang tat nghiep Ichea h9c nhung be viec hoac don phtrang cham,dirt hop &ling lam viec khi glum phuc vu dii tiled gian cam ket quy dinh tai Dieu 5 hoc Dieu 6 Nghi dinh nay.

  Dieu 8. Chi phi den bu va each huh chi phi den bu

  1. Chi phi dan bit bao gam hoc phi va tAt cà cac khoan chi khac phuc vu cho khod hoc, Ichong tinh Iucxng va the khoan phix cap (nett c6).

 • 4

  2. Cach tinh chi phi dan

  ail ved truOng hqp quy dinh tai cac khoan 1 va 2 Diu 7 Nghi dinh nay, can b0, cong chirc, vien chirc phai tra 100% chi phi den bit;

  D& voi cac truth-1g hop quy dinh tai khoan 3 Diu 7 Nghi dinh nay, chi phi den bit dirge tinh theo cling thirc sau:

  S = x (T1 — T2)

  Ti

  Trong d6:

  S la chi phi dan bit;

  F la tOng chi phi do co quan, don vi dr can b0, ding chirc, vien chirc di hoc chi tra theo thfrc te cho 01 ngued tham gia kh6a h9c;

  Ti la died gian yeu cau phai phic. Iry sau khi cid hoan thanh khod h9c (hoc cat khod h9c) dirge tinh bang s8 thang lam ton;

  T2 la then gian da phue vu sau dao tao clugc tinh hang s6 thang lam ton.

  Vi du: Anh A dugc co quan cir di dao tao thac sy 02 nam (= 24 thong), chi phi het 30 triau ding. Theo cam ket, anh A phai phuc vu sau lchi di h9c ye it nhat la 48 thang. Sau 'chi tot nghiap, anh A da phuc vu cho co quan dirge 24 thang. Sau d6, anh A tu bo viec. Chi phi dao tao ma anh A phai dan bit la:

  30 triau dong

  S = x (48 thang - 24 thang) = 15 triau diing

  48 thong

  Dieu 9. Dieu kiO dinic gram chi phi den bit

  M6i nam cong the dm can b6, cling chirc, vien chi:re (khong tinh died gian tap str va thin gian ding tac sau Ichi ducc dao tao) dugc tinh giam 1% chi phi den bit. Truang hop la nit hoac la nguin clan tOc thieu so thi mad nam cong the dirge tinh giam tOi da 1,5% chi phi den bit.

  Dieu 10. Ifni diing xet den be

  HOi d'6ng xet dan bit tu vAn giüp NguOri dimg &Au co quan quan ly can LI& ding chirc, vien chirc hoae co qUan, don vi dugc,phan cap quan ly can b0, ding chfrc, vien chi:re xem xet cac truiing hop phai den bit chi phi va hen nghi chi phi den bit dao tao dOi vfri can b0, ding chirc, viên chirc.

  HOi ding lam viec theo nguyen tc ding khai, dan chit va biau quyat theo da so.

 • 5

  3. HOi &Ong chain dirt hoat dicing va tu giai the sau khi hoan thanh nhiem vv.

  Dieu 11. Thanh 14p WO ding xet den bit

  1. Ngtred dirng tau ca quan quail 19 can b0, cong chirc, vien chi:re hoc ca quan, don vi duce phan cap quan 19 can b0, cong chirc, viten chat thanh lap HOi &Ong xet den bit.

  2. HOi deng xet den bit bao gam cac thanh vien:

  01 dai din lanh dao Vv (Ban, Phong) T6 chuc can b0, Ser NOi yv hoc ca quan, don vi &rot phan cap quan 19 can b0, ding chirc, vien chire lam au tjch HOi tong;

  01 &Ong chirc, vien chirc phi tech dao tao, bai dueng cna Vv (Ban, Phong) To chirc can b0, Sà NOi vv hoc ca quan, don vi dirge phan cap quail 19 can 130, ding chit; vier' chile la Thu k9 HOi (long;

  01 dai dien t'6 chirc dog doan cilia don vi sir dung can b0, cong chic, vien chile;

  01 dai din b0 phan tai chinh - ke teen can ca quan chi tra cac khoan chi phi cho Ichod hoc;

  d) 01 dai dien lath dao don vi sir dvng can b0, Gong chit; vien chirc.

  Dieu 12. CuOc hyp ctia Hi dZing.xet den bit

  1. Chu tich HOi clang ceyrach nhiem t6 chirc cuOc hcp xet den bü. CuOc h9p cüa HOi &Mg chi duce tien hanh khi CO day dU cac thanh vien.

  2.-Trinh tr cuOc h9p:

  Thu k9 HOi d'Ong cOng.b6 guy& dinh thanh lap Hoi ding;

  Chu tich HOi &Ong neu nhiem Iry va chuang trinh lam viec cüa HOi &mg;

  Thu k9 HOi deng d9c cac quy dinh lien quan den den bit chi phi dao tap;

  Dai dien lath dao don vi sü dung can b '0, c8ng chirc, vien chirc bao cao ye qua trinh cling tac dm can b0, ding chirc, vien chirc;

  d) Dai din b0 phan tai chinh - k toan cüa cor quan chi tra bao cao cac khoan chi phi cho khod h9c va xac dinh truemg hap phai den bit chi phi dao tao theo quy dinh tai Dieu 7 Nghi dinh nay;

  HOi &Ong thao luan ve truemg hap den bit va chi phi den bit.

  3. Kin nghi chi phi den bit cUa HOi thing dirge lap thanh van ban va &rot giri den Ngued dung dau ca quan quail 19 can b0, cling chirc, vien chirc hoc cac ,ca quan, don vi dirge phan cap ,quan 19 can b0, cong chirc, vien chive cif* nhat 3 ngay lam v* ke tir ngay ket thuc cuOc h9p.

 • 6

  4. Kinh phi t6 chirc cuOc h9p cita HOi deng xet den bit My tir nguen kinh phi dao tao, boi dtlang dm co quan quail lY can b0, ding chirc, vien chirc.

  Dieu 13. Quyet dinh den bit

  Can cir kin nghi cüa HOi dang xet den bit, Ngtr6i dimg dau,ca quan quan 15, can b0, cong chirc, vien chirc hoc co quan, don vj dugc phan cap quan ly can b0, dog chirc, vien chirc ban hanh quyet dinh den bit chi phi dao tao.

  A. Dieu 14. Tra va thu hot chi phi den bit

  1. Cham nhAt trong thed han 120 ngay, ke,tir ngay nhan dugc quyet dinh den bit chi phi dao tao dm co quan c6 tharn quyen, dOi tugng phai den bit chi phi dao tao có trach nhiem nOp tra day du chi phi den bit.

  2. Chi phi den bit duoc nOp cho cu quan, don vi &a chi tra cho khod h9c.

  3. Trong truiyng hop khong, thang nhat viec den bit chi phi dao tact, cac ben lien quan có quyen khieu nai hoc khori kin theo quy clinh cüa phap luat.

  Chuang III BOIDIYONG CAN BQ, CONG CHtlt, VIEN CHGC

  Mtic 1 . DINH THIlC, NO1 DUNG,

  CHUONG TRINH, CHtiNG CHI BOI WONG

  Dieu 15. Hinh thirc biii direkng

  Tap six

  BM dtrang theo tieu chuan ngach cong chirc, tieu chuan chirc danh nghe nghiep vien chirc. •

  :3. BM di:fang trutc khi b6 nhiem chirc vu lanh dap, quan 132.

  4. Bei duang theo you cau cüa vi tri viec lam; bei chlang kien thirc, k ST' nang chuyen nganh,bat buOc hang nam (thoi gian thgc hien toi thieu la 01 tuan/01 nam; mOt tuan dugc tinh bang 05 ngay h9c, mOt ngay h9c 08 tiet).

  Dieu 16. Ni dung bai duung

  LY luan chinh tn.

  Kin thire queic phong va an ninh.

  Kin thirc, lc5fr nang quan ly nha ntroc.

  .4. Kin thirc quart 15T chuyen nganh, chuyen mon,,nghiep vu; dao dirc ceng vu, dao dirc nghe nghiep; kien thirc hOi nhap quoc te.

  5. Ting clan tOc, tin hoc, ngoai ngisr.

 • 7

  Dieu 17. Chuang trinh, tai lieu bOi dirang

  1. Chucmg trinh, tai lieu bai duang 15, luan chinh tri cho can be, cling vien chüc, gem:

  Chuang trinh, tai lieu bai duang 15T luan chinh tri theo tieu chuan chat vv lanh dao, quan 15r;

  Chuang trinh, tai lieu bai dung 15, 1u4n chinh tri theo tiou chualn ngach, tieu chuan chile danh can be, cling chat, vien chire.

  2. Chuang trinh, tai lieu bed duang hen thirc quec phong va an ninh, gam:

  Chuang trinh, tai lieu bai duerng kien thire quec phong va an ninh theo tieu chuan chile vu lanh dao, quan 151;

  Chucrng trinh, tai lieu bai duang kin that quee phong va an ninh theo tieu chuan ngach, tieu chuan chirc danh can be, ding chüc, vien

  „ 3. Chuang trinh, tai lieu bai duang Icien thire ctuan 15, nha nuere theo tieu chuan ngach cong chüc, theri gian thue hien toi thieu la 06 tuan, tOi da la 08 tuan, gem:

  Chuang trinh, tai lieu bai dirang ngach can sly va tug throng;

  Chuang trinh, tai lieu bai duang ngach chuyen vien va tucmg throng;

  Chuong trinh, tai lieu bai duang ngach chuyen vien chinh va tucmg throng;

  Chucmg trinh, tai lieu bed duang ngach chuyen vien cao cep va Wong throng.

  , 4. Chuang trinh, tai lieu bed duang, theo tieu chuan chire danh ng,h8 nghiep vien chile, thin gian thue hien ti thieu la 06 tuan, toi da la 08 tuan, gem:

  Chirimg trinh, tai lieu bai clueing chile danh nghe nghiep hang IV;

  Chuang trinh, tai lieu bai dung chile danh nghe nghiep hang III;

  Chuang trinh, tai lieu bai dirang chile danh nghe nghiep hang II;

  Chircmg trinh, tai lieu bai duang chile danh nghe nghiep hang I.

  5. Chucmg trinh, tai lieu bai duang kin thire quan nha nu& truck khi ba nhiem chile vu lanh dao, quan thai gian thirc hien -lei thieu la 02 tuan, toi da la 04 tuan, gam:

  a) Chircmg trinh, tai lieu bai duang lath dao, quan bri cap phong va tucmg throng;

 • 8

  Chuang trinh, tai lieu bai duang l'anh So, quan ly cap huyen va tuang ducmg;

  Chucmg trinh, tai lieu bai &rang l'anh So, quan ly cap sà va tucmg ducmg;

  Chucmg trinh, tai lieu bai duang lath So, quanbi c'ap vix va tucmg throng;

  Chucmg trinh, tai lieu bai duang Thu tnzemg va tucmg throng.

  , 6. Chtrcmg trinh, tai lieu bai,duang kik thirc, Icy nang lath So, quan IST cap xa, thin gian thve hiOn toi thieu la 02 tuan, toi da IA 04 tuan.

  7. Chucmg trinh, tai lieu bai duang theo you cau cüa vi tri viec lam, kin thirc, Icy nang chuyen nganh, thai gian thgc hien toi da la 01 tuan.

  Dieu 18. Ap clung chtrcrng trinh bei dtthng

  Ap dung chucmg trinh bai clueing kin tithe quan 1,2 nha nuac theo tieu chuan ngach ding chile cho vien chi:re gilt chirc danh nghe nghiOp hang tuona throng lam viec a b0 phan hanh chinh, tong hop, quart tri van phong, ká hoach, tai chinh dm don vi sv nghiep cong

  Chuang trinh bai duang kin tithe quan ly nha nu& trink Ichi ba nhiem chirc vi lath dao, quan lY

  Ap dung chucmg trinh bai &rang lanh So, quart lY cap phong vã tucmg throng cho vien chnt lath So, quan 132 phong, khoa, ban hoc cac don vi tuong ducmg cüa don vi sr nghiep cong lap; ngthai dung dau, cap pho cga nguai dung dau don vi sir nghiep cong lap thuOc co quan chuyen mon thuOc Uy ban than clan cap tinh; namai dung dau, cap ph6 cüa nguai climg dau don vi sv nghiep ding lap thuOc Uy ban nhan dan cap huyen;

  Ap dung chucmg trinh bai duang lath dao, quan 1St cap se( va. Prong ducmg cho nguai dirng dau, cap pho cüa nguai dung du don vi sv nghiep ding lap thuOc Uy ban nhan dan cap tinh;

  Ap dung chuong trinh bai duang lath dao, quan ly cap vv va Prong throng cho nguai dung dau, cap phO cüa nguoi dung dau don vi sr nghiOp cong lop thuOc b0, co quan ngang b0, co quan thuOc Chinh phü, cac to chirc chinh tri - xã hOi ô trung trong; nguai gilt chirc danh, chfre vv tai ,doanh nghiep la cong ty trach nhiem hem han mot thanh vien ma Nha nuesc nam gilt 100% van diau

  Dieu 19. Quin 1ST chtrung trinh bei &thing

  1. Co quan co tharn quyOn cüa Dang C'Ong san Viet Nam quan va huong dan cv the ve chucmg trinh b8i duang lY luan chinh tri.

 • 9

  Bo Quac phong cha tri, phei hgp vori BO Gong an quan 19 va huong ; clan- ca the ve chucmg trinh b8i duang kien that quoc phong va an ninh.

  BO Nei vii quan chuong frith bai clueing kin thirc quan nha nuot theo tieu chuan ngach cong chic; chuang trinh bai duang kien thire quan 19 nha nucle trtrac khi b6 nhiem chase vi lath dao, quan 19.

  Cac be quan 13? chic danh nghe nghiep vien chile chuy6n nganh quan 19 chuong trinh bed duang theo tieu chuan chfre danh nghe nghiep vion

  Cac be,. co quan ngang be, co quan thuOc Chinh phU, te chile ehinh tri - xã hei a trung wing, Uy ban nhan dan cap tinh quan cac chucmg trinh boi clueing theo yeu cau caa vi tri viec lam, kien thüc, ky rang chuyon nganh cho can b0, cong chüc, vien chile thuee tham quyen quan 19.

  Cac chuong trinh bai duang quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 4 Dieu nay phai ce, 9 kin thong nhat caa BO NOi vii truee Ichi ban hanh.

  Diu 20. Bien son chtrang trinh, tai lieu bill dtrtmg

  Chucmg. trinh, Lai lieu dirge bien soan phai phi hgp tieu chuan can b0, tieu chuan ngach cong chile, tiEu chuan chirc danh nghe nghiep vien chat, tieu chuan chtic vn lanh dao, quan 19 va yeu eau elm thgc tign trong timg giai doan.

  NOi dung chucmg trinh, tai lieu phai bao dam ket hop gala 19 luan va thtrc tin; kin flak, lcinh nghiem va ky nang thtrc hanh; IchOng trang Chuang trinh, tai lieu phai throng xuyen dugc b6 sung, cap that, nang cao pha hgp vori tinh hinh thge ta.

  Co quan quan 19 chucmg trinh to chuc bien son chuong trinh thuOc tham quyen quan 19.

  , 4. Hgc vien Chinh tri Quac gia H6 Chi Minh, Hoc vien Hanh chinh Quoc gia, Truong Chinh tri cac tinh, thanh phi; true thuOc trung wing, cac co sâ dao tao, boi duang can bo, dog chfic cüa b0, ca quan ngang be, ca quan thuOc Chinh phi, to chirc chinh tri - xä hi a thing wing (sau day g9i chung la ca ser,a0 taco, boi throng); h9c vien, vien nghien dm, truong dai hoc, truang cao dang, truong trung cap (sau day ggi chung la ca sà dao tao, nghien dm); the Co quan, don vi hien sop tai lieu the chucmg trinh dirge cap co tham quyen giao to chic bai du-Ong.

  . A A Dieu 21. Tham dinh, phe duyet chtrung trinh, tai lieu bai &rang

  1. Cac loai chtrang trinh, tai lieu bai duong theo -Lieu chuan ngach ding tieu chuan chile danh nghe nghiep vien chirc, tieu chuan chile vti lath

  dao, quan 19 phai dirge than dinh truac khi ban hanh.

 • 10

  2.. Cac loai chuong trinh, tai lieu bed clueing theo yeu cu cüa vi tri viec kin thfrc, kynang chuyen nganh phai dugc phe duyet truac khi dua vao

  sa dung.

  Co quan quan 15/ chuong trinh ta , chirc tham dinh hoc phé duyet chucmg trinh bei clueing.

  FIQC vien Chinh tri Quac gia Ha Chi Minh, Hoc vien Hanh chinh Quiic gia; ca so ciao tao, bei clueing; co set dao tao, nghien cfru; cac ca quan, don vi to chirc tham dinh hoc phe duyet tai lieu boi du'ang dugc giao Nen soan.

  Dieu 22. Hi deng thann dinh chtrung trinh, tai lieu bei thritng

  BO tru& ng, thu tnremg co quan ngang b0, co quan thuOc Chinh phi; co quan CO tham quyen cüa Dang COng san Viet Nam, ngtrai dung dau cac to chirc chinh tri - xã hOi 6 trung thong, Chit tich lily ban nhan dan cap tinh thanh lap HOi (tong tham dinh cac chiming trinh thuOc tham quyen quan 15r.

  Giant d6c H9c vien Chinh tri Qu6c gia He Chi Minh, Giam dew HQC vien Hanh chinh Qu8c gia, ngtrai clang du cac co sef dao tao, boi,dtreing, co set deo tao, nghien cfru, cac co quan, don vi thanh lap hoc trinh cap c6 tham quyen thanh lap HOi (long tham dinh tai lieu b8i clueing dugc giao bien soan.

  :3. HOi (tong tham dinh c6 05 hoc 07 thanh vien, gm Chil tich HOi d'eng, Thuk5f HOi deng, 02 Uy vien kiem pit Nen va cac ñy vien khac.

  4. Cac thanh vien HOi tong phai IA nhang nha quart l, klioa h9c CO kinh nghiem, uy tin, trinh dO chuyen mon pha hgp va thong phai IA nheing nguai ago tip hien soan chuong trinh, tai lieu clugc tham dinh.

  Dieu 23. Nhiem vy thenh vien 110i (long thAm dinh

  1. au tich HOi Sing:

  Chiu trach nhiem va boat dOng cña Hoi d6ng;

  TO chirc tham dinh chuong trinh, tai lieu theo dimg y8u cau, tiled gian quy dinh;

  Phan cong nhiem vu cho cac fly vien HOi thing;

  Trieu tap va cha tri cac cuOc h9p cda HOi (fang.

 • 11

  2. Thu kY Hoi clang:

  Giup Chit' tjch HOi deng chuan bi nOi dung, chucmg trinh va t chirc cac cuOc h9p cüa HOi (long;

  Ghi bi'en ban the cuOc hap dm HOi deng;

  Thvc hien de cling viec lthac do au tich HOi dang phan Gong.

  3. ny vien HOi deng:

  Nghien cüu, chuan bi ban than xet, 'lamb gia chucmg trinh, tai lieu;

  Tham thr day du cac cuOc h9p tham dinh. Trong truang hop khong tham dr &roc phai gin Thu kY HOi (long ban nhan xet, danh gia dm mirth truck ngay th chirc cuOc h9p tharn dinh.

  Dieu 24. Ch e de lam viec va cuOc hurl ciia HOi deng tham dinh

  , 1. HOi deng lam viec theo nguyen tic thao luan tap the, be phiau kin va quyet thnh theo da se.

  2. Ket qua tham dinh chucmg trinh, tâi lieu:

  Dat yeu du va 6 nghi cdp có tham quyen ban hanh;

  Dat yeu eau nhung phai chinh sfra, hoan thien truot khi trinh cap có tham quyen ban bait;

  Khong dat you cAn, phai bien tap va tham dinh lai.

  3. CuOc h9p Hth &Ong dugc tin hanh khi có mat it nhat 2/3 ding We thanh vien cüa HOi tong, trong do, Chu tich va Thu kY HOi &mg khong dugc yang mat. Chuang trinh lam viec cüa HOi thing nhu sau:

  Thu kY HOi deng ding ba Quyat dinh thanh lap Hoi deng;

  HOi clang thong qua chucmg trinh lam viec;

  Dai then ca quan, don vi chit tri bien soan trinh bay qua trinh t chirc bien soan \fa nhang nOi dung ca ban dia chucmg trinh, tai lieu;

  TiJy vi'en HOi deng trinh bay Y kin pit bien, nhan xet va that) luan ve chuang trinh, tai lieu;

  d),Dai dien ca quan, dun vi chfi tri bien soan giai trinh nheing van de lien quan den chuang trinh, tai lieu theo de nglii cüa üy vien HOi thing;

 • 12

  e) HOi clang bau Ban kiam phiau va be, phiêu thana dinh theo quy dinh tai khoan 2 Diu nay;

  Ban kiam phiau lam viec; Truamg Ban kiam phiu &Ong ba kat qua kiam phiau; truang hgp ket qua kiam phieu cho 02 hoac 03 mire ket qua tham dinh bang nhau thi kat qua 1)6 phieu can dr vao kien ket luan elm CIM tich HOi dong;

  Ora tich HOi dang kat luan nOi dung cuOc hgp tham dinh;

  HOi dang thong qua bien ban cuOc h9p tham dinh.

  4. Bien ban cuOc h9p:

  Ghi day dit cac kin ph& bieu tai cuoc hgp va phai chrgc cha tich va Thu kY HOi &fang IcY;

  Tha hien kat luari elm ChIt tich HOi dang,va mire kat qua that'll dinh chtrong trinh, tai lieu theo quy dinh tai khoan 2 Dieu nay.

  5. Trong yang 12 ngay ká tir ngay kat thlic cuOc hgp tham dinh, ha so tharn dinh chucmg trinh, tai liOu phai dugc giri den cap c6 tham quyen. Ho so bao

  Ban nhan xet, danh gia va phiau tham dinh elm cac Ity vien HOi dang;

  Bien ban h9p tham dinh elm HOi dang, trong do ghi re kin kat luan elm Chn tich HOi d8ng; bien ban kat qua kiem phi8u;

  Chuorng trinh, tai lieu cid dirge Hoi Sing tham dinh.

  6. Can dr kat luan cna HOi thing, cap c6 tham quy'en xem xet, quy6t dinh viec ban hanh chuong trinh, tai lieu.

  7. Kinh phi ta chat tharn dinh lay tic kinh phi dao tao, hal duemg can 1)8', cOng chirc, vien chire dirge clu toan trong kinh phi bien soan chucmg trinh, tai lieu.

  Dieu 25. Ban hanh chiming trinh, tai lieu

  1. BO truong, Thu tn./Ong cor quan ngang ho, Thu trueng co quan thuOc Chinh phil, co quan c6 tharn quyen elm Dang COng san Viet Nam, nguai dang dau cab to chuc chinh tri - xa hOi & trung uorng, Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh, quyet dinh ban hanh va huong dan thip hien chucmg trinh thuOc tham quyen quan 13.

 • 13

  2. Giam d'ac H9c vien Chinh tri Quac gia Ha Chi Minh; Giam dac H9c vin Hanh chinh Quoc gia; nguai &mg &au cac ca sâ dao tao, bed duiing, co

  dao tao, nghien cfru, cac ca quan,,don vi quyet dinh ban hanh hoc trinh cap c6 tham quyen ban hanh tai lieu boi clueing dugc giao bien soar'.

  Dieu 26. Chting chi bill chrthig

  1. Chung chi bai duang can b0, cong chuc, vien chirc gam:

  Chung chi chumg trinh bai duang theo tieu chuAn ngach cong tieu chuan chile danh nghe nghiep vien chirc;

  Chimg chi chucmg trinh bai throng theo tiou chuan chuc vu lanh dao, quan 1;

  Chung chi chuong trinh bai duang theo yeu can cilia vi tri viec kien thirc, nang chuyen nganh.

  , 2. H9C vin Chinh tri Quac gia Ha Chi Minh, H9c vien ,Hanh chinh Queic gia; co so dao to, boi clueing; ca ser dao tao, nghien cuu cap chi:mg chi cac chuang trinh b8i duang duce giao thue hien.

  3. Vic s* dung chung chi bai during

  Chung chi chucmg trinh bai clueing theo tiou chuan ngach cong tieu chuan chirc danh nghe nghiep vien chirc la met trong nhimg dieu kin de can b0, cong chüc, viên chirc dugc clang 14dv thi nang ngach, dang 14 du thi thang hang; xet bo nhiem vao ngach, hang va dugc h9c chuang trinh bed dueling theo lieu chuan ngach, chucmg trinh bOi duong theo tieu chuan ch*c danh nghe nghiep cao hcm lien ke;

  Chung chi chuong trinh bai duiing theo lieu chuan eh& danh nghe nghiep vien chirc c6 gia tri thay the chImg chi chucmg trinh boi duong theo filen chuan ngach cong eh& tucmg ling; chang chi chuang trinh b8i during theo tieu chuan ngach cons chnt c6 gia tri thay the chi:mg chi boi duting theo tieu,chuan chirc danfinghe nghiep tucmg ung. Chung chi boi dining theo tieu chuan chile danh nghe nghiep vien chirc ding hang Or cac chuyen nganh khac nhau c6 gia trj thay the cho nhau;

  . c) Chung chi chucmg trinh bai duOng theo y8u du cna vi tri viec kien tithe, ky nang chuyen nganh la mOt trong nhiing can cfr danh gia mot dO • hoan thanh nhiem vu trong nam cna can b0, deg chüc, vien chirc;

  d) Chung chi bai during can b0, ding chIme, vien chirc sir dung tren pham vi toan quec. BO Nei vu huong dan chi filet mau chimg chi bed throng can be, cong chIme, vien chuc.

 • 14

  Myc 2 TO CHtt BOI DUONG

  Dieu 27. Phan cang te chat bed throng

  1. He vi8n Chinh tri Quoc gia Ho Chi Minh to chile bOi clueing cac chucmg trinh sau:

  Chucmg trinh b8i throng 1 14n chinh tri theo tien chuan chirc vu la'nh dao, quan 1Y cap huy'8n va tucmg throng; cap sor va tucmg throng; cap vii va tuong throng; Thir tnr8mg va tucmg throng;

  Chucmg trinh nang cao trinh dO chuyen mon, nghiep vn, phircmg phap su pham cho giang vien 1 luan chinh tri trong h thong ca so dao tan, boi duo/1g, ca so don tao, nghien dm;

  e) Chucms trinh bai dung 1' luan chinh tri theo tiêu chuan ngach cong chirc, tieu chuan chirc danh can bO, cling chüc, vien chile;

  (1) Chucmg trinh boi duerng khac do cap c6 tham quyen giao.

  2. Hoc. vin Hanh chinh Qu8c gia to chile bai duang cac chucmg trinh sau:

  Chucmg trinh bai throng kin tithe quan 1 nha nuOc truerc Ichi ba nhi8m chile vu lath dao, quan 1' cap huyen va tucmg throng, cap s& va tucmg ducrng, cap vi va tuang throng, Thu tnrOng va tuung ducmg;

  Chucmg trinh bai diremg kin thirc quan 1 nha nu& theo tieu chuari ngach chuyen vien cao cap va Mang throng;

  Chucmg trinh nang cao trinh d'O chuyen mon, nghi8p vv, phuung phap sir pham cho giang vi8n quan nha nuere trong he thong car ser dao tao, b8i di/Ong, cor s& den tao, nghien ciru;

  Chuang trinh bai cluerng khac do cap c6 tham quyan giao.

  3. Twang Chinh trj tinh, thanh ph '6 tnyc thuOc trung uang ti chue bai due-Mg the chucmg trinh sau:

  Chircmg trinh bai du-Ong luan chinh tri theo lieu chuan chirc vij lath dao, quan 1y cap phong va tucmg throng;

  Chircmg trinh bai &rang kin thirc quan 1Y nha mr6c throe khi 1)6 nhi'8m Chile vn lanh dao, quan 13', cap phong va tucmg clucmg;

  , c) Chuang trinh boi duang hen thIrc quan 1Y nha mirk theo ti8u chuan

  ngach can sr va tmmg throng; ngach chuyen vi8n va tucmg throng; ngach chuyen vien chinh va Mang throng;

 • 15

  d) Chuang trinh bai duang kin thire, k nang lath So, quan 19 4 xa;

  4) Chuang trinh bait duang khac do cap c6 than quyen giao.

  4. Ca so dao tap, bed clirOng can b0, ding chile cüa b0, ca quan ngang b0, ccr quan thuOc Chinh phü, to chic chinh tri - xa hOi 0 trung ucmg to chirc bed clueing cac chucmg trinh sau:

  Chucmg trinh bai duerng kin thirc quan 19 nha ntrot truerc Ichi ba nhiem chile vi lath dao, quan 19 cap phong va tucmg throng;

  Chtrcmg trinh b& clueing kien thirc quan 19 nha mr6c theo tieu chuan ngach can sr va tucmg throng; ngach chuyen vien va tuang dining; ngach chuyen vien chinh va tuong throng;

  Chmmg trinh bai dutang Ichac do cap c6 than' quyen giao.

  5. Cac 110, ca quan ngang b0, co quan thuOc Chinh phü, t chUc chinh tri - xa heti 6 trung ucmg, Uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh giao nhiem vv to chirc thric hien chucmg trinh boi duang ,theo tieu chuan chuc danh nghe nghiep; chtrcmg trinh bai dui:Mg theo yen cau cfra vi tri viec lam, kien thirc, lc'y' nang chuyen nganh cüa vien chirc cho cac ca ser dao tao, boi clueing, cor sa dao tao, nghien thu có da dieu kin theo quy dinh thuOc tham quyen quan 19 va gin danh sach ve BO NOi vi a tang hcm, theo doi, quan 19.

  Dieu 28. Phirang phap btu dw&ng

  Bai clueing bang phucmg phap tich cue, phat huy tinh ttr giác, chü dOng va tu duy sang tao cüa nguari h9c, tang al:Ong trao di thong tin, kin thirc va kith nghiem gift giang vien vori h9c vien va gala cac h9c vien.

  .1 X A. Dieu 29. Loui hinh to chwc boi dining

  Tap trung.

  Ban tap trung.

  Tir xa.

  Dieu 30. Dinh gia chAt lircyng ben chroing

  1. Danh gia chat hxgrig bai throng nham cung cap thong tin ve mirc dO nang cao Wang Arc thuc hien nhiem vi, cong vii dm can b0, cong chirc, vien chIrc sau khi dmic bed duong.

 • 16

  2. Danh gia chat luang bai duang phai bao dam cong khai, mirth bach, Ichach quan, trung th‘re.

  , • , 3. Ni dung daub gia chat lugng b8i du'Or'ng gom:

  a) Danh gia chat luong chucmg trinh bai duang;

  h) Danh gia chat lucmg h9c vien tham gia kh6a bai clueing;

  Bath gia chat lucmg dOi net giang vien tham gia khoa bai dueing;

  Danh gia chat lugng ca s& vat chat phuc vu kh6a bai duang;

  d) Danh gia chat lucmg Ichoa hal clueing can b0, cong chac, vien chac;

  Danh gia hieu qua sau bai dusting can b0, c8ng chirc, vien chore.

  4. Viec danh gia chat lugng bai duting do ca quan quan 15', dun vi sir dung can b0, cong chirc, vien charc; ca sel dao tao, bai duo'ng; ca sà dao tao, nghien cfru to chac thvc hien hoc thue cor quan danh gia dOc

  5. BO NOi vçi huang dan ci the ve danh gia chat lucing hal clueing can b0, cong chile, viten chat.

  Myc 3 BO! DUtiNG U Nubc NGOAI

  BANG NGUON NGAN SACH NHA isartit

  Dieu 31. Yeu cu

  1. Quac gia dugc chon d ca can 1)0, cong eh-Cm, vien chat den hoc tap phai dap ang nhang yeu cau sau:

  Co nn hanh chinh hien dai, c6 kinh nghiem quail 15' ve tinh vat can hoc tap, nghien thu va c6 the op dung or Viet Nam;

  Ca sor dao tao, bai clueing c6 cac dieu kin h9c tap, nghien cau, phuotg phap giang day dap ung duge mue dich, noi dung, chucmg trinh caa lchod bed &fang.

  2. Viec th chdc bai duang a nu6c ngodi phai bao dam ding khai, minh bach, chat lugng va hieu qua.

  3. Vic ca can be, deg chüc, vien chirc di bai duang a nu6c ngoai phai bao dam pha h9p vai nhu cau cña ca quan, don vi.

 • 17

  Dieu 32. Dieu Men bei dirong er nut ngoai

  Dei vai cac khod bai duang c6 thed gian clued 01 thing, can b0, clang chirc, vien chuc phai con âü tuai d ding tac it nhat 18 thang tinh tu khi khoa bai &rang bat dau.

  Dai \Teri cac lchod bai duang ca thed gian tir 01 thang tit len, can b0, ding chirc, vien chirc phai con du tali 48 clang tac it nhat 02 nam tinh tir khi khoa boi clueing bat dau.

  Khong trong thed gian xem xet, )(Cr 1 lcY luat hoac trong theri gian thi hanh ky luat tir khien trach trer len; khOng thuOc throng hgp chua dugc xuat canh, nhap cainh theo quy dinh cua phap luat.

  , Can b0, cong chuc, vien chirc dugc dr di bai dueang phai hoan thanh Mt nhiem v9 dugc giao trong nam truore lien ke.

  Chuyen mon, nghiep v9 dm can b0, ding chirc, vien chirc dugc cir di bai durang phai phü hgp voi n(ii dung caa khoa bai duer'ng.

  6. Co sire khoe bao dam dap ung yeu cam khoa bai dirOng.

  Chuang IV GIANG VIEN

  Dieu 33. Giang viten deo to, bei duitng can be, cling chat, vien chfic

  Giang vien cüa Hgc vin Chinh tri Quac gia Ha Chi Minh, H9c vin Hanh chinh Quac gia, cac ccr so dao tao, b8i duang, ccr ser ciao tao, nghi8n ciru; giang vien kiem nhiem.

  NguOi dirge med thinh giang.

  Dieu 34. Tieu chat', nhi'em vy, che de, chinh sach ciia giang vien dao tau, bei dultng can be, ding chat, vien chat

  1. Tieu chuan

  Trung thanh \Teri Ta qu'ac Viet Nam xã hei chit nghla;

  Pham chat chinh tri vfing yang, dao arc lai sang lanh manh;

  Dat chuan v trinh dO dab tab chuyen mon theo quy dinh;

 • 18

  d) Co trinh dO 15T luan chinh tri, quan nha nuem, tin h9c, ngoai nger và nghiep vu su pham dap Ung yeu cu nhiem vy. dugc giao;

  d) Da sirc khoe theo you call nghe nghiep;

  e)1..* lich ban than re rang, dap img you eau v chinh tri.

  2. Nhiem vu.

  Bien son chircmg trinh, tai lieu va giang day theo quy dinh;

  Nghien elm khoa hoc va deg nghe;

  H9c tap, bai throng nang cao trinh dO.

  3. Ch e do, chinh sach

  a) Ch e dO, chinh sach: di yen giang vien Hgc vin Chinh tri Quac gia HO Chi Minh, H9c vien Hart chinh Quoc gia do cap co tharn quyen quy dinh;

  b) (Hang vien eüa cac co ser dao tao, Wei duang dirge hue/1g eh e do, chinh sach cua giang vien trong co se( gido due dai hgc.

  , 4. BQ NQi vu huong clan cu the tieu chuan, nhiem v1, che do, chinh sach doi vài giang vien cüa cac co sec dao tao, boi dtleMg.

  Dieu 35. Tieu chuan, nhi'em vy, che te, chinh sach ciia ngtr&i dtryt mM thinh gifing

  1. D6i voi bong dan Viet Nam

  Bao dam tiou chtfan quy dinh tai khoan 1 Dieu 34 Nghi dinh nay;

  Thgc hien dung nhiem vv giang day theo nOi dung hgp deing dã k5f ket;

  Dugc huemg cac che dO, chinh sach can Cu theo hop &Ong dä k5f ket và quy dinh eüa phap kat.

  2. DQi vOi nguoi ntrec ngoai

  - a) Co thai do chinh tri phia hgp \Teri the che chinh tri eüa ntrac COng h6a xã hOi chit ngliia Viet Nam va tuan thIt phap luat cilia Viet Nam;

  b) Dap Ung yeu eau ve kin thirc, nang luc giang day;

  c) Dugc huOng cac cite dO, chinh sach can cir theo hgp dQng dä ket va quy dinh ella phap luat.

 • 19

  Chtrcrng V KINH PHI, QUYEN LQI, TRACH NHItM CiJA CAN BO,

  CONG CHITC, VIEN CHirC MAX CUD! DA° TAO, BOI DtrONG

  Dieu 36. Kinh phi dao to, bei Man

  , 1. Kinh phi dao tao, b6i throng can b0, ding chfrc do ngan sach nha nuerc cap, kinh phi &la ca quan quan 15r, sfr dung can b0, cong chfrc, cna can b0, ding chüc, tai trg cüa to chat, cá than trong va ngoai nuerc theo quy dinh cüa phap luSt.

  Kinh phi dao tao, bai duang vien chirc do vial chat, ngu6n tai chinh cna dan vi sir nghiep cong lap \TA cac nguan khac bao dam.

  Nha nu& có chinh sach h-ot trg kinh phi dao tao,,b6i duting. d6i veil can b0, cong chfrc, vien chi:re la nit, la nguoi dan tOc thiau so.

  BO Tai chinh huang dk cu tha Diau nay.

  Dieu 37. Quyen hyi dm can bO, cong chat, vien chat dtrcyc ctir di dlo to, bei throng

  1. Doi vai Can b0, cong chüc, vier' chfrc dugc cfr di dao tao, boi &rang trong nuoc:

  Dugc ca quan quan IY, sCr dung b6 tri tiled gian va kinh phi theo quy dinh;

  Dugc tinh thai gian dao tao, bad &rang vao theri gian cong tac lien *lc;

  Dirge huang cac eh& do, phu cap theo quy dinh cfa phap lust;

  Dirge biau ducmg, khen thuemg v'e kat qua xuat sac trong dao tao, boi &nig.

  2. Can bO, cong chfrc, vier' chile dirge cfr di dao tao, bai clueing er ntrac ngoai dirge huang quyen lgi theo guy dinh cüa phap luSt va quy che elm ca quan, don vi.

  3. Can 110, cong chirc, vien chirc IA nil, IA ngtrai dan tOc thiau s6, ngoai nhfing quyen lgi dirge huang theo quy dinh tai khoan 1,,khoan 2 Dieu nay, dugc huOng cac quyen lgi theo quy dinh cüa phap luSt v binh clang giori va cong tac clan tOc.

  Dieu 38. Trach nhiOt cila can bo, ding chat, vien chat

  1. Thuc hien cac quy dinh v dao tao, bti duang can b0, ding chfrc, vien chirc.

 • 20

  Thvc hien quy cha dao tao va chiu so quan 1 cUa co so dao tao, bad du-Ong trong thin gian tham gia khoa. hoc.

  Thvc hien quy dinh va dan bit chi phi dao tao.

  tinning VI QUAN LS CONG TAC DAD TAO, BOI DUCING

  Dieu 39. Nhqm vy, qu34n hyn cüa B NOi vy

  I. Xay dung, trinh cap c6 thAm quyan ban hanh hoc ban hanh theo thAm quyen cac van ban quy pham phap luat va dao tan, &Ai duer'ng can b0, ding chticc, vien

  Xay dung, trinh cdp c6 thAm quyan phe duyet hoc ban hanh theo thAm quyen chin lucre, de an, kg hoach dao tao,, bed dua'ng can b0, cons chdc, vien chirc; huong dan thvc hien chien kw, de an, ke hoach dao tao, boi duang sau khi duge phe duyet, ban hanh; theo dôi, tong hop ket qua dao tao, b8i duong can 1)0, ding chüc, vien chat cüa cac b0, ca quan ngang b0, co quan thuOc Chinh phU, to eh& chinh tri - xa hOi ey trung uong, Uy ban than dan cap tinh.

  Xay dung kg hoach, quan 1Y,,huemg clan ding the bai du'Ong can b0, ding chfrc, vien chIrc 0 nuerc ngoli bang nguein ngan sach nha nuot. To chirc cac khoa.‘ bAi throng can b0, ding chIrc, vién chuc 0 nu& ngoai theo thAm quyen.

  TAng hop nhu cAu, d xuat kinh phi dao tao, bAi throng gin BO Tai chinh can deli, trinh cap cep tham quyan phe duyet; huong dan cac b0, cci quan ngang b0, co quan thtulic Chinh phi, to chire chinh tri - xä hOi 0 trung wing, Uy ban than dan cap tinh thvc hien sau khi duce cap c6 tham quyen phe duyet.

  Quan 1Y, bien soan cac chuong trinh, tai lieu bed du/Ong can b0, ding chuc,, vien chile theo th'am quyan.

  Quy dinh tieu chuAn co sot dao tao, bAi duang can b0, ding chirc, vier' clthc.

  Thanh tra, kiem tra hoat dOng dao tao, bAi duang can b0, ding claim, vien chisc.

  TA chirc cac hoat &Ong thi dua, khen throng trong dao tap, bai throng can b0, ding chirc, vien chitc.

 • 21

  Dieu 40. Nhim vy, quyen hyn cüa bo, ca quan ngang b, co' quan thuOc Chinh phii, t6 chat chinh tri - xi hOi & trung truing

  Xay chmg, ban hanh va t6 chire thvc hi'en da an, ka hoach dao tao, bai du5ng can b0, cong chirc, vien chire thuOc pham vi quan 1Y.

  Ta chirc thvc hien cha dO dao tao, b'ai dutng theo quy dinh.

  Ca can b0, clang chirc, viOn chirc di dao tap, b'ai duang theo tham quyan.

  Ta chirc cac kh6a bai du'ang can b0, cling chat, vien chire ô nuerc ngoai theo tham quyen.

  Quan 15r va bien,soan các chuong trinh, tai liOu bai &fang can b0, ding chirc, vion chirc theo tham quyen.

  Quan lY co se( dao tao, bai throng va dOi ngu giang vien theo thAm quyan.

  Thank tra, kiam tra vi'ec thvc hien cha dO, chinh sach dao tao, bai duang theo tham quyen.

  Cac b0 quan lY Vien chirc chuyen nganh quy dinh diau kien cac ccr se, dao taco, nghien dm dupe to chirc thvc hien cac chucmg trinh bôi clueing vien chirc chuyen nganh.

  Dieu 41. NhiOm vy, quyen hyn cüa BO Tai chinh

  Can dai, batrI kinh phi dao tao, bai du/Ong trong nuorc vá & nuerc ngoai trinh cap c6 tham quyen ph8 duyet.

  Huang dan, ki6m tra viec quan 1Y, sir dfrng kinh phi dao tao, bai duer'ng.

  Dieu 42. NhiOm vy, quyen hyn cita iJy ban nhin din tinh, thinh ph6 trip thuOc trung trang

  Xay dvng, ban hanh ch dQ lchuyan Ichich can b0, cong chUc, vien chire khong ngimg hpc tap nang cao trinh dO, nang lvc cong tac; bá tri kinh phi bao dam thvc hien c6 hieu qua ch8 do dao tao, bed duang theo quy dinh.

  Xay dung, ban hanh va th chirc thvc hien de an, ke hoach dao tao, boi throng can be', cling chirc, vien chire thuOc pham vi quan 132.

  T8 chirc thvc hien cha do dao tao, bai duang theo quy dinh.

  Cir can b0, cong chirc, vian chirc di dao tao, b'ai &rang theo than). quyen.

  Quan 1y va bien,soan cac chucmg trinh, tai lieu bai duong can b0, c8ng chirc, vien chirc theo than' quyen.

 • 22

  Quan lY co se dao tao, bai duang va d'Oi ngü giang vien theo tham" quyen.

  Thanh tra, kiam tra viec thirc hien che dO, chinh sach dao tao, bai duang theo thAm quyan.

  Dieu 43. Trach nhiem ciia don vi sir dung can bi), cong chat, vien chuc

  Thirc hien cac quy dinh vie dao tao, bM dueng can b0, cong chirc, vien chirc.

  DO xuat bien soan va km chon chucmg trinh dao tao, bai duang ph* hop vai you cau vj tri viec lam cila can be, ding chirc, vien

  Tao drou kien de can be, deg chire, vien chirc thirc hien cha di) dao tao, bai 'clueng theo quy dinh.

  1)ien 44. Che dtti bac) cal) ding tic dao tuo, throng can bt), cling chat, vien chat

  BO, co quan ngang b0, co quan thuOc Chinh phü, th chirc chinh trj - xa hei a trung wing, 11J' y ban nhan dan cap tinh co trach nhiem giri bao cao ket qua dao tao, bai &rang can b0, c8ng chirc, vien chirc hang nam ye BO Nei vv truorc ngay 31 thang 01 dm nam sau lien ké hoc theo you cau dm co quan c6 tham quyien.

  Vii (Ban) Ta ch*c can be cac b0, co quan ngang b0, co quan thuOc Chinh ph*, to civic chinh trj - xa hei a trung wing; S& NOi vu cac tinh, thanh ph e tirc thuec trung wing la don vi dau men giup BO truang, Thu truemg co quan ngang b0, Thu truerng co quan thuOc Chinh phü, ngueri dung Mu t8 chirc chinh trj - xã hei a trung wing, Chit tich Uy ban nhan dan cap tinh quan IY nha ntrot dao tao, bed duang can b0, &Ong chirc, vien chirc co trach nhiem tong hop ket‘qua dao tao, b8i dueng can b0, c8ng chfrc, vien chirc gin co quan co tham quyen.

  Chuffing VII DIEU KHOAN THI HANH

  Dieu 45. Hieu here thi hanh

  Nghi dinh nay co hieu lire thi hanh tü ngay 21 thang 10 nam 2017.

  Nghi dinh nay thay the' Nghi dinh so 18/2010/ND-CP ngay 05 thang 3 nam 2010 cila Chinh ph* ITO dao tao, bai dueng deg chirc.

  Bai be cac Dieu 32, 33, 34, 35 va 36 Nghi dinh se 29/2012/ND-CP ngay 12 thang 4 nam 2012 cria Chinh ph* v tuyen dung, sir dung va quan ly vien chirc.

 • 23

  Dieu 46. Trach nhiem thi hanh

  Be twang, Thu truemg cci quan ngang b0, Thu truemg co quan thu0c Chinh phd, ngueri dung dau cac to chirc chinh tit - xa hOi & trung ucmg, Chu tich Uy ban than clan cac tinh, thanh ph8 true thuoc trung uung, Thu truemg ccx quan quan 1Y, dcm vi sir dung can b0, c8ng chitc, vion chirc chju trach nhiem thi hanh Nghi dinh nay./ :NN,

  -7

  Noi nitem: - Ban Bi thu Trung yang Dang;

  Tho ttremg, cac Phó ThO Wang Chinh phn; Cac be, cci quan ngang be, co quan thuec Chinh phil;

  - HDND, UBND the tinh, thanh phO true thuec trung trang• - Van phOng Trung trcmg va cac Ban dm Bang; - Van phOng Tong BI thu; - Van pining ChU tich mate; - HGi dOng dan tee va cac Uy ban cila Quoc hei; - Van pheng Quec hei; - Toa an nhan dan tôi cao; - Vien kiem sat nhan dan Mi cao; - Kiem toan nha mot; - Uy ban Giam sat 'Cal chinh Quec gia;

  Ngan hang Chinh sach xa WI; - Ngan hang PHI trien Viet Nam; , - Uy ban trung yang Mat tran TO quoc Viet Nam;

  Co quan trung wing caa the doan the; - VPCP: BTCN, the PCN, Try 19 TTg, TG[) Ceng TTDT,

  the Vv, Cu; don vi tut thuec, Cong bao; - Luu: VT, TCCV (2).1thi d05

  TM CHiNH PHU

  guy& Xuan Phtic

  0000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000001000000011000000120000001300000014000000150000001600000017000000180000001900000020000000210000002200000023

  2017-09-06T09:58:03+0700