of 8 /8
CHINA TOP OEM SUPPLIER Last update: 19/1/2019 SORL Corporate information/ข้อมูลบริษัท SORL SORL Auto Parts, Inc. ตั้งอยู่ในเมือง Ruian ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นเมืองที่ติดชายฝั่งทะเล ทางด ้านตะวันออกของประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เป็นผู ้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่สาหรับรถเพื่อ ใช ้ในการพาณิชย์ให ้กับผู ้ผลิตยานยนต์ชั ้นนาทั่วโลก ด ้วยทุนจดทะเบียน 53,788,900 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,787 ล ้านบาท) และ พนักงานกว่า 4,000 คน พื้นที่สานักงานและพื้นที่โรงงานมากกว่า 270,000 ตรม. SORL เป็ นบริษัทที่เป็ นที่ยอมรับในระดับโลกโดยได ้เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ของ สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2006 SORL เป็ นผู ้ผลิตระบบเบรกและชิ้นส่วนยานยนต์เป็ นมาตรฐานให ้กับโรงงานประกอบรถในประเทศจีนเช่น SINO Truck, FAW, SHACMAN, DONGFENG, FOTON, YUTONG, KINGLONG, JAC และอื่นๆอีกมากหมาย พร ้อมทั ้งเป็ นผู ้นาในการผลิตชิ้นส่วนสาหรับตลาดทดแทนเพื่อรองรับรถที่ใช ้ในการพาณิชย์ของญีปุ ่ นเช่น HINO, ISUZU, FUSO และ UD นอกจากนี้ยังมีสานักงานขายอีก7แห่งทั่วโลกเช่น จีน,สหรัฐอเมริกา,ฮ่องกง,ดูไบ,เบล เยี่ยม,อินเดีย,ทาจิกิสถาน รวมทั้งเครือข่ายผู ้จัดจาหน่ายที่ได ้รับการแต่งตั้งจากบริษัท 27 ราย และตัวแทนจาหน่าย อีกกว่า 800 รายทั่วประเทศประเทศจีน

CHINA TOP OEM SUPPLIER€¦ · sino truck, faw, shacman, dongfeng, foton, yutong, kinglong, jac และอื่นๆอีกมากหมาย พร้อมทั้งเป็นผู้น

 • Author
  others

 • View
  14

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of CHINA TOP OEM SUPPLIER€¦ · sino truck, faw, shacman, dongfeng, foton, yutong, kinglong, jac...

 • CHINA TOP OEM SUPPLIER Last update: 19/1/2019

  SORL Corporate information/ขอ้มลูบรษิทั SORL

  SORL Auto Parts, Inc. ตัง้อยูใ่นเมอืง Ruian ของสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นเมอืงทีต่ดิชายฝ่ังทะเล

  ทางดา้นตะวันออกของประเทศจนี กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1987 เป็นผูผ้ลติอปุกรณ์ชิน้สว่นยานยนตร์ายใหญส่ าหรับรถเพือ่

  ใชใ้นการพาณชิยใ์หก้ับผูผ้ลติยานยนตช์ัน้น าทั่วโลก ดว้ยทนุจดทะเบยีน 53,788,900 เหรยีญสหรัฐ

  (ประมาณ 1,787 ลา้นบาท) และ พนักงานกวา่ 4,000 คน พืน้ทีส่ านักงานและพืน้ทีโ่รงงานมากกวา่ 270,000 ตรม.

  SORL เป็นบรษัิททีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับโลกโดยไดเ้ป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์NASDAQ ของ

  สหรัฐอเมรกิาตัง้แตปี่ 2006

  SORL เป็นผูผ้ลติระบบเบรกและชิน้สว่นยานยนตเ์ป็นมาตรฐานใหก้ับโรงงานประกอบรถในประเทศจนีเชน่

  SINO Truck, FAW, SHACMAN, DONGFENG, FOTON, YUTONG, KINGLONG, JAC และอืน่ๆอกีมากหมาย

  พรอ้มทัง้เป็นผูน้ าในการผลติชิน้สว่นส าหรับตลาดทดแทนเพือ่รองรับรถทีใ่ชใ้นการพาณชิยข์องญปีุ่ นเชน่ HINO,

  ISUZU, FUSO และ UD นอกจากนี้ยงัมสี านักงานขายอกี7แหง่ทั่วโลกเชน่ จนี,สหรัฐอเมรกิา,ฮอ่งกง,ดไูบ,เบล

  เยีย่ม,อนิเดยี,ทาจกิสิถาน รวมทัง้เครอืขา่ยผูจั้ดจ าหน่ายทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จากบรษัิท 27 ราย และตัวแทนจ าหน่าย

  อกีกวา่ 800 รายทั่วประเทศประเทศจนี

 • CHINA TOP OEM SUPPLIER

  R&D Department Tooling Workshop

  Machining Workshop Assembly Workshop

  Die-Casting Workshop Stamping Workshop

  Last update: 19/1/2019

 • CHINA TOP OEM SUPPLIER

  อะไหลร่ะบบลมส าหรับหางพว่ง

  31-SORLRL3527FCCN รเีลยอ์เีมอรเ์จนซีว่าลว์SORL

  Ref-110205

  31-SORLRL3518QACN มนิวิาลว์ SORL

  Ref-3100

  31-SORLRL3516SACN วาลว์ไลล่มเร็ว

  SORL

  31-SORLRL3526KACN แฮนดว์าลว์SORL

  Ref-5900

  31-SORLRL3548GBCN วาลว์ปลดเบรค SORL

  OEM-17600B

  31-SORLRL3533KACN ทูเวยเ์ช็ควาลว์ SORL

  Ref-320100

  31-SORLRL3525YBCN วนัเวยเ์ช็ควาลว์ (ตวัตรง) #

  1090 SORL

  OEM-44510-1090

  31-SORLRL3525FACN วนัเวยเ์ช็ควาลว์ (ตวังอ) #

  1190 SORL

  OEM-44510-1190

  31-SORLRL3527ACC รเีลยอ์เีมอรเ์จนซีว่าลว์ RE-6

  SORL Ref-281672

  31-SORLRL3518ED01CN

  รเีลยว์าลว์ R-6 SORL(RCK) Ref-280375

  31-SORLRL3518MACN

  รเีลยอ์เีมอรเ์จนซีว่าลว์(CIMC) Ref-9710021520SORL

  31-SORLRL3533EA01CN

  อนิเวอรช์ ัน่วาลว์ TR-3 SORL Ref- 281459

  31-SORLRL3526DX07CN แฮนดว์าลว์ดา้มโยก

  CAMC SHACMAN SORL

  Ref- 9617231000

  31-SORLRL3526FACN แฮนดว์าลว์ดา้มส ัน้ SORL

  Ref-APSA5890

  31-SORLRL8606BA วาลว์ยกแมนนวล SORL

  Ref-Volvo 6773736/Iveco

  42089956/ 4630320200

  31-SORLRL3548FA14 CONTROL VALVE

  1. 2. 3. 4.

  5. 6. 7. 8.

  9. 10. 11. 12.

  13. 14. 15. 16.

  Last update: 19/1/2019

 • CHINA TOP OEM SUPPLIER

  31-SORLRL3512MA04CN วาลว์จ ากดัแรงดนั SORL

  Ref-4750103020

  31-SORLRL3516XA01CN วาลว์ไลล่มเร็ว 2 ทาง

  (ABS) SORL Ref- 9735000510

  31-SORLRL3515ZACN ตวักรองฝุ่ น SORL

  Ref-4325000200

  31-SORLRL1705CACN สวทิชค์อนโทรล SORL

  Ref-4630360000

  31-SORLRL3531WA07CN Protection Valve SORL

  Ref-4341001240

  31-SORL2908SET วาลว์ปรบัระดบัพรอ้มกา้น

  SORL2908AA OEM-4640060020

  31-SORLRL3523GB Load Sense Relay Valve

  SORL Ref-4758003010

  31-SORLRL2908CDCN วาลว์ปรบัระดบัถุงลมสแกนเนยี

  พรอ้มกา้น SORL 2908CD Ref-SV1318

  31-0006SORLRL3521BC มอืเสอื Auto (M16x1.5) พรอ้มฝาปิดสเีหลอืง SORL

  Ref-4522002220

  31-0006SORLRL3521BAA มอืเสอื Auto (M16x1.5) พรอ้มฝาปิดสแีดง SORL

  Ref-4522002210

  31-SORLRL3548KACN วาลว์ยกแมนนวลลงออโตS้ORL

  ไมม่ขีอ้ตอ่ RL3548KA

  Ref-4630840000

  31-SORLSRL3527FC9CN ชุดซอ่มรเีลยว์าลว์ SORL

  31-SORLSRL3518QA9CN ชุดซอ่มมนิวิาลว์ SORL

  31-SORLSRL3548GB9CN ชุดซอ่มวาลว์ปลดเบรค SORL

  31-SORLSRL3526KA9CN ชุดซอ่มแฮนดว์าลว์ SORL

  31-SORLSRL3516SA9CN ชุดซอ่มวาลว์ไลล่มเร็ว SORL

  17. 18. 19. 20.

  21. 22. 23.24.

  25. 26. 27. 28.

  29. 30. 31. 32.

  Last update: 19/1/2019

 • CHINA TOP OEM SUPPLIER

  อะไหลร่ะบบลมส าหรับหัวรถ

  80-3SORLRL1608AMCN หมอ้ลมคลทัชล์ูกเล็ก 70 มม.

  SORL OEM-642-03080

  80-3SORLRL1608BMCN หมอ้ลมคลทัชล์ูกใหญ ่90 มม.

  SORL OEM-642-03502

  80-3SORLRL1608DA01CN หมอ้ลมคลทัชล์ูกใหญ ่105 มม.

  SORL OEM- 642-03505

  31-SORLRL3511BFCN กรองดกัน า้ 2 ชัน้ SORL

  DR31

  31-SORLRL1704BACN

  เพาเวอรช์พิ (ขวา) SORL Ref-X3099-350

  31-SORLRL1704DACN

  เพาเวอรช์พิ (ซา้ย) SORL (รถพวงมาลยัซา้ย)

  Ref-670046

  31-SORLRL3535FC01CN

  กระบอกเพาเวอรช์พิ H/N Mega330 SORL

  31-SORLRL3549GBCN

  กระบอกช๊อปเบรค FUSO SORL OEM-ME063715

  31-SORLRL3514NB04CN ขาเหยยีบเบรคชฟิฟ่ี H/N สงิค ์

  ไฮเทค SORL ( แบบ4รู ) OEM- 47160-2452

  31-SORLRL3514NBCN ขาเหยยีบเบรคชฟิฟ่ี H/N

  สงิคไ์ฮเทค SORL ( แบบ2รู ) OEM- 47160-2452

  31-SORLRL3514GM46CN ขาเหยยีบเบรคชฟิฟ่ี FUSO

  SORL (UD, Rocky)

  31-SORLRL3512JACN กาวานาตดัลม H/N สงิหไ์ฮเทค

  SORL OEM-44530-1330

  31-SORLRL3512LACN กาวานาตดัลม I/Z DECA เกลยีวนอก # 059 SORL OEM-1-48350-059-0

  31-SORLRL3531EACN กาวานาตดัลม R/K175,FN527

  (รุน่เกา่) SORL OEM-MC802149

  31-SORLRL3512GNCN กาวานาตดัลมFUSO SORL

  (วาลว์รถถงั) OEM- MC808718

  31-SORL17040090010 ตวัยงิโลไฮ FN527 SORL

  (RL1704FB02)

  33. 34. 35. 36.

  37. 38.39.

  40.

  41. 42. 43. 44.

  45. 46. 47. 48.

  Last update: 19/1/2019

 • CHINA TOP OEM SUPPLIER

  31-SORLRL1705NA01 ตวัยงิโลไฮ I/S

  (ROCKY210,240,FULLER) Ref- A5000

  31-SORLRL3548UC01 ตวัยงิโลไฮ H/N

  MEGA260,ETON SORL Ref- X8880054

  31-SORLRL3518AHCN วาลว์แบง่ลม (M22x1.5)

  SORL ISUZU

  31-SORLRL3518AKCN วาลว์แบง่ลม (M16x1.5)

  SORL BENZ BUS Ref-9730010200

  31-SORLRL3518KACN

  วาลว์แบง่ลมแบบสองทาง(M22x1.5) SORL

  31-SORLRL3518RACN

  วาลว์จา่ยลม 1 ทาง SORL OEM-44540-1010

  31-SORLRL3513JACN

  เซฟตีว้าลว์ SORL Ref-205105

  31-SORLRL3518RBCN

  วาลว์จา่ยลม 2 ทาง SORL OEM-45184-90010

  31-SORLRL3518ZHCN

  รเีลยว์าลว์ (มตีวัเก็บเสยีง) H/N 500 SORL

  OEM-9730110040

  31-SORLRL3515XB05CN

  วาลว์แบง่ลม 4 ทาง SORL MEGA500

  OEM- S4457-01331

  31-SORLRL3515XB06

  วาลว์แบง่ลม 4 ทาง SORL DECA360

  OEM- S4457-01330

  31-SORLRL3513EACN

  วาลว์ระบายน า้ H/N เกลยีว1/2" SORL

  OEM-44530-1030

  31-SORLRL3536MACN วาลว์ระบายน า้ถงัลม FUSO SORL

  OEM-MC803504

  31-SORLRL3513BBCN วาลว์ระบายน า้ M22x1.5 SORL

  Ref-9343000030

  31-SORLRL3513EE วาลว์ระบายน า้แบบดงึ NPT

  1/4" SORL

  31-SORLRL3526HBCN วาลว์เปิดปิดประตลูมรถบสั

  SORL

  Ref-920100

  49. 50. 51. 52.

  53. 54. 55. 56.

  57. 58. 59. 60.

  61. 62. 63. 64.

  Last update: 19/1/2019

 • CHINA TOP OEM SUPPLIER

  31-SORLRL3522YC05CN วาลว์จ่ายลม DECA 60 SORL

  31-SORLRL1705JC01 ตัวชวยเขาเกียรZF 16

  Speed

  31-SORLRL3511HE01CN กรองดักน ้า DR-5

  Ref-47500-01Z04-34(FP415)

  31-SORLRL3518NBCN Relay Emergency Valve

  Ref-WABCO9710021500

  31-SORLRL3513YACN วาลว์ระบายน า้M14x1.5

  Ref-Nissan 47502-Z2000

  31-SORLRL3522FA01CN Trailer control valve

  Ref-WABCO9730090060 MAN/KOGEL

  31-SORLRL3522FA03 Trailer control valve

  Ref-WG9000360180/3 SINO Truck

  31-SORLRL3536ME วาลว์ระบายน า้แบบดงึ ¼”

  31-SORLRL3512BJCN

  Unloader Valve Ref-WABCO 9753034730

  31-SORLRL3523AK29CN

  LSV Relay Emergency Valve

  Ref-WABCO 4757145100

  31-SORLRL3548YACN

  ตวัล็อคลมแบบดงึ 2 ร ูRef- MITSUBISHI

  MC804585/NISSAN

  45260-Z2000

  31-SORLRL3548HBCN

  ตวัล็อคลมแบบดงึ 3 ร ูRef-HINO 47930-1070

  31-SORLRL3515MB13CN วาลว์ไลล่มเร็ว HINO MEGA

  Ref-WABCO 9347144040

  31-SORLRL1705ZA ตวัยงิโลไฮ ZF175/195 SORL

  Ref-SV3367

  31-SORLRL1705ZA02 ตวัยงิโลไฮ ZF270 SORL

  Ref-6038202043

  31-SORLRL3526CK05 แฮนดเ์บรกวาลว์

  SCANIA 390286 Ref-WABCO 9617223140

  ใหม่ใหม่ ใหม่

  65. 66. 67. 68.

  69. 70. 71. 72.

  73. 74. 75. 76.

  77. 78. 79. 80.

  Last update: 19/1/2019

 • CHINA TOP OEM SUPPLIER

  31-SORLRL3518RC วาลว์หมอ้ลมเบรกชฟิฟ่ี FUSO,

  ROCKY, UD SORL

  31-SORLRL3518RD-A วาลว์หมอ้ลมเบรกชฟิฟ่ี UD

  31-SORLRL3518RF01 วาลว์หมอ้ลมเบรก HINO

  MEGA SORL

  31-SORLRL3518RF03 วาลว์หมอ้ลมเบรก HINO

  PROFEAR SORL

  31-SORLRL3531QA วาลว์เจดยี ์FULLER ISUZU

  Ref-A4740

  31-SORLRL3522FB-A รเีลยว์าลว์ HINO MEGA 500

  ,700 Ref-9730090010

  31-SORLRL3518ZA05 รเีลยว์าลว์ Benz

  Ref-3864297044

  31-SORLRL3533LA21CN ดบัเบิล้เช็ควาลว์

  31-SORLRL3548FBคอนโทรลวาลว์ I/Z, N/S

  31-SORLRLD5-Z114CN หวัเกยีร ์FUSO, เฉนิหลง SORL

  17055070020

  31-SORLRL3568DA วาลว์หางเทรลเลอร ์

  Ref-WABCO 4615130000

  80-3SORLRL1608XC03หม้อลมคลัทช์

  I/Z DECA 270, 320

  31-SORLRL35140320010 ขาเหยยีบเบรกชฟิฟ่ี HINO

  MEGA 10 ลอ้

  31-SORLRL3533GB ดบัเบิล้เช็ควาลว์ H/N, M/B

  31-SORLRL3526LB07 แฮนดว์าลว์ HINO

  ใหม่

  ใหม่

  ใหม่

  ใหม่

  ใหม่ใหม่ ใหม่

  ใหม่ ใหม่ ใหม่

  ใหม่

  81. 82. 83. 84.

  85. 86. 87. 88.

  89. 90. 91. 92.

  93. 94. 95.

  Last update: 19/1/2019